Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Elmondandó egyszer minden huszonnégy órában

Ki ezen imát kívánja mondani, emelkedjen fel és forduljon Istenhez, álltában nézzen jobb, majd bal felé, mintha az Úr, a Legirgalmasabb, a Könyörületes irgalmát várná. Majd pedig szóljon emígyen:

Ó, Te, Ki minden nevek Ura és a mennyek Teremtője vagy! Azok nevére könyörgök Hozzád, kik a Te láthatatlan Lényegednek, a Legmagasztosabbnak, a Mindenek Felett Dicsőnek Hajnalai, tedd imám tűzzé, mely porrá égeti azon fátylakat, melyek engem a Te szépségedtől elválasztanak, és tedd lámpássá, mely Jelenléted óceánjához vezet engem.

Majd emelje kezét esdőn Isten felé – áldassék Ő és magasztaltassék – és mondja:

Ó, Te, a világ Vágya és a népek Szerelme! Látod, Hozzád fordulok, megszabadulok minden kötődéstől, mely Rajtad kívül bárki máshoz fűz, és a Te kötelékedbe kapaszkodom, melynek rezgései felkavarták az egész teremtést. Szolgád vagyok, ó, Uram, és fia a Te szolgádnak. Lásd, készen állok én akaratodnak és vágyadnak engedelmeskedni, és semmi mást nem óhajtok, csak kedvedet. Irgalmad tengerére és kegyelmed Napcsillagára kérlek, cselekedj a Te szolgáddal, mint tetszik és kedved tartja. Hatalmadra, mely messze fölötte áll minden említésnek és dicsőítésnek! Amit Te kinyilatkoztatsz, az az én szívem vágya, és azt szereti lelkem. Ó, Istenem, én Istenem! Ne reményeimet és cselekedeteimet nézd, hanem akaratodat, mely körülöleli az egeket és a földet. Legnagyobb Nevedre, ó, minden népek Ura! Csak arra vágyódtam, mit Te kívántál, és csak azt szeretem, amit Te is szeretsz.

Majd térdeljen le, és homlokát a földre hajtva mondja:

Magasztosabb vagy Te bármely Rólad alkotott képnél a Sajátodon kívül, és bárki más megértésénél Rajtad kívül.

Majd álljon fel, és szóljon emígyen:

Tedd imám, ó, Uram, élő vizű forrássá, mely által élhetek, mígcsak uralmad tart és szólíthatlak világaid mindenikében.

Majd emelje fel ismét esdőn kezét, és mondja:

Ó, Te, Kitől távol semmivé lesznek a szívek és a lelkek, és Ki szeretetének tüze lángba borította az egész világot! Nevedre könyörgöm Hozzád, mely által lebírtad Te az egész teremtést, ne tartóztasd meg tőlem, mi Véled vagyon, ó, Te, Ki uralkodsz minden ember felett! Lásd, ó, Uram, miként siet ez idegen legmagasztosabb hona felé, mely méltóságod boltozata alatt és irgalmad udvarában emelkedik, miként keresi e tévelygő megbocsátásod óceánját, ez alantas szerzet dicsőséged kastélyát, és e szegény teremtmény gazdagságod ragyogását. Tiéd a hatalom, hogy azt parancsold, ami Néked tetszik. Tanúságot teszek, hogy dicsőítendő vagy Te cselekedeteidben, a Te parancsolataidnak kell engedelmeskedni, és hogy soha senki nem korlátozhat Téged a parancsolásban.

Majd emelje karját az ég felé, és ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet.[*] Minekutána kezeit térdén nyugtatva hajoljon meg Isten előtt – áldassék és magasztaltassék –, és szóljon emígyen:

[*`Alláh’u’Abhá (Isten a Mindenek Felett Dicső)]

Látod, ó, Istenem, miként mozdult meg az én lelkem tagjaimban az imádásod utáni vágyódásban, és a sóvárgásban, hogy megemlékezhessek Rólad és dicsőíthesselek Téged; miként tesz ezennel hitvallást arról, amiről megnyilatkozásod királyságában és tudásod mennyországában Parancsod Nyelve tett tanúbizonyságot. Szeretek, ó, Uram, ezen állapotban azért könyörögni, hogy részeltess mindenből, mi Tiéd, hogy emígyen nyilvánvalóvá tehessem szegénységemet és magasztalhassam a Te bőségedet és gazdagságodat, világgá kiálthassam erőtlenségemet és tanúskodhassam a Te erőd és a Te hatalmad mellett.

Majd emelkedjen fel, kétszer emelje fel kezét esdőn, és mondja:

Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenható, a Mindeneknél Bőkezűbb. Nincsen más Isten, csak Te, az Elrendelő, mind kezdetben, mind mindenkor. Ó, Isten, én Istenem! Megbocsátásod bátorrá tett engem, irgalmad megerősített engem, hívásod megébresztett engem, s kegyelmed felemelt és Hozzád vezetett engem. Hisz ki vagyok én, hogy máskülönben közelséged városának kapuja elé merjek állni, vagy a fények felé fordítsam arcom, melyek akaratod mennyországából sugárzanak? Látod, ó, Uram, e nyomorult lényt kegyelmed kapuján kopogtatni és e tünékeny lelket az örök élet folyóját keresni nagylelkűséged kezéből. Tiéd a parancsolás mindenkor, ó, Te, Ki minden nevek Ura vagy, enyém a megnyugvás és magam készséges alávetése a Te akaratodnak, ó, mennyek Teremtője!

Majd emelje fel kezét háromszor, és mondja:

Nagyobb Isten az összes nagyoknál!

Majd térdeljen le, és homlokát a földre hajtva szóljon emígyen:

Túl magasan vagy Te, hogy a közeledben lévők dicsőítése felhatoljon közelséged mennyországába, vagy hogy hű híveid szívének madara elérhessen kapudnak ajtajához. Bizonyságot teszek, hogy magasztosabb vagy Te minden tulajdonságnál és szentebb minden névnél. Nincsen más Isten, csak Te, a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Dicső.

Majd üljön fel, és mondja:

Vallom, miről bizonyságot tett minden teremtett dolog, és a magasságbéli Gyülekezet, és a legmagasabb Paradicsomkertben lakozók, és felettük a mindenek felett dicsőséges Láthatárról maga a Nagyság Nyelve is, hogy Te vagy az Isten, hogy nincsen más Isten Rajtad kívül, és hogy Az, Ki testet öltött, a Rejtett Misztérium, a Féltőn Óvott Jel, Kin keresztül az L, E, GY, E és N betűk összekapcsoltattak és összeköttettek. Bizonyságot teszek, hogy Ő az, Kinek nevét a Legmagasabb Toll lejegyezte, és Ki említtetett Isten, a magasságbéli Trónus és a föld Ura Könyveiben.

Majd álljon fel, és mondja:

Ó, minden lét Ura és a látható és láthatatlan dolgok Gazdája! Bizony, látod könnyeimet és sóhajaimat, mik elhagyják ajkamat, hallod nyögésemet és siránkozásomat és szívem jajgatását. Hatalmadra! Tévelygéseim visszatartottak attól, hogy közel kerülhessek Hozzád, és bűneim távol tartottak Szentséged udvarától. Szereteted, ó, Uram, gazdaggá tett engem, a Tőled való elválasztottság pedig megnyomorított és a távollét Tőled elemésztett engem. Lábnyomaidra kérlek ebben a vadonban, és a szavakra „Ím, itt vagyok, ím, itt vagyok”, melyekkel a Te kiválasztottaid szólottak e végtelenségben, és Kinyilatkoztatásod lélegzetére és Megnyilvánulásod Pirkadatának lágy fuvallataira könyörgöm Hozzád, rendeld el, hogy pillantásomat szépségedre vethessem és betarthassam mindazt, mi Könyvedben foglaltatott.

Majd ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet, hajoljon előre kezeit térdén nyugtatva, és mondja:

Dicsőség Néked, ó, Istenem, hogy segítettél megemlékeznem Rólad és dicsőítenem Téged, hogy megismertetted vélem Őt, Ki jeleid Hajnala, meghajtottál engem Felsőbbséged, és alázatra tanítottál Istenséged előtt, és elismertetted vélem, mit Nagyságod Nyelve kijelentett.

Majd egyenesedjen fel, és mondja:

Ó, Isten, én Istenem! Hátam meggörbíti bűneim súlya és nemtörődömségem megnyomorított engem. Valahányszor gonosz tetteimen és a Te jóakaratodon elmélkedem, megrendül szívem és felzúg vérem ereimben. Szépségedre, ó, Te, a világ Vágya! Pirulok arcom Feléd fordítani, és vágyódó kezeim szégyenkeznek nagylelkűséged mennyországa felé emelkedni. Látod, ó, Istenem, könnyeim nem engednek Rád emlékeznem és erényeidet magasztalnom, ó, Te, a magasságbéli Trónus és a föld Ura! Királyságod jeleire és Uralmad misztériumaira könyörgök, cselekedd azt szeretteiddel, mi nagylelkűségedhez illik, ó, minden lét Ura, és kegyelmedhez méltó, ó, a látható és láthatatlan Királya!

Majd ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet, térdeljen le, és homlokát a földre hajtva mondja:

Dicsőség Néked, ó, Istenünk, hogy leküldted hozzánk azt, mi közel vonz minket Hozzád, és ellátsz minket a Könyveidben és Írásaidban lakozó minden jóval. Könyörgünk, ó, Uram, őrizz meg minket az üres ábrándok és hiábavaló képzelődések sokaságától. Mert bizony Te vagy a Hatalmas, a Mindenek Tudója.

Majd emelje fel fejét, üljön fel, és mondja:

Hitvallást teszek, ó, Istenem, amiről a Te választottaid tanuskodtak, és elismerem azt, mit a legmagasabb Paradicsomban lakozók és a Te hatalmas Trónusod körül járók elismertek. Tiéd a föld és menny királysága, ó, világok Ura!

#2609
- Bahá'u'lláh

 

Elmondandó minden nap reggel, délben és este

Ki imádkozni kíván, mossa meg kezeit, és miközben mossa, mondja:

Erősítsd meg kezem, ó, Istenem, hogy oly elhatározottsággal ragadhassa az meg Könyvedet, hogy a világ seregei se vehessenek erőt rajta. És óvd meg kezem attól, hogy olyan dologgal foglalkozzék, mi nem az övé. Te vagy, valóban, a Mindenható, a Leghatalmasabb.

Majd, míg arcát mossa, mondja:

Feléd fordítottam arcom, ó, Uram! Ragyogd be azt a Te orcád fényével. És védd meg attól, hogy Rajtad kívül bármerre is forduljon.

Majd álljon fel, és a Qiblih (az Imádás Pontja, vagyis Bahjí, Akkó) felé fordulva mondja:

Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen Isten Rajta kívül. Övé a Kinyilatkoztatás és a teremtés királysága. Ő öltöztette testbe Azt, Ki a Kinyilatkoztatás Hajnala, Ki a Sínai-hegyen társalgott, Kin keresztül felragyogott a Legmagasabb Láthatár, és megszólalt a Lótuszfa, melyen túlra nem vezet út, s Kin keresztül felhangzott a hívás mindenekhez, kik a mennyben és a földön lakoznak: „Ím, a Mindenek Birtokosa, eljött. Föld és menny, dicsőség és királyság Istené, minden ember Uráé, és a magasságbéli Trónus és a föld Gazdájáé!”

Majd hajoljon meg, kezeit térdére helyezve, és mondja:

Magasztosabb vagy Te, mint az én dicsőítésem és mindenki más dicsőítése, mint az én képem, mit Rólad festek, és mindenek képe, kik a mennyben és kik a földön lakoznak!

Majd állva, kitárt karokkal, arca felé néző tenyérrel mondja:

Ne ábrándítsd ki, ó, én Istenem, azt, ki esengő ujjakkal kapaszkodik irgalmad és kegyelmed köpönyegének szélébe, ó, Te, Ki az irgalmat mutatók közül a Legirgalmasabb vagy!

Majd pedig üljön le, és mondja:

Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és arról, hogy Te vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad kívül. Te, bizony, kinyilatkoztattad Ügyedet, beteljesítetted Szövetségedet, és szélesre tártad kegyelmed ajtaját mindenek előtt, kik a mennyben és a földön lakoznak. Áldás és béke, üdv és dicsőség szeretteidnek, kiket a világ változásai és esetlegességei el nem rettenthettek attól, hogy Feléd forduljanak, és kik mindenüket odaadták reménységükben, hogy elnyerhetik azt, mi Tiéd. Te vagy, valóban, a Mindig Megbocsátó, a Mindenek Felett Bőkezű.

(Ha bárki a hosszú rész helyett az alábbi szavakat kívánja mondani, az is elegendő lesz néki: „Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen más Isten, csak Ő, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.” És hasonlóképpen, elegendő, ha ülve a következő szavakat mondja: „Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és arról, hogy Te vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad kívül.”)

Három kötelező ima létezik ... A hívő a három közül teljesen szabadon választhatja bármelyiket, egyet azonban kötelessége elmondani, mégpedig azon útmutatások szerint, melyek azt kísérik. —egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

Az ima előtti mosakodás meg kell előzze a három Kötelező Ima ... elmondását ... Az előírt mosakodás a kezek és arc imára való felkészülés céljából elvégzett megmosását jelenti. —Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

Mikor ez imát mondani kívánjátok, forduljatok Legszentebb Jelenlétem Udvara, e Szent Hely felé, melyet Isten azon Középponttá tett, mely körül kering a Magasságbéli Gyülekezet, és melyet az Imádás Pontjának[*] rendelt az Örökkévalóság Városaiban lakozók számára ... —Kitáb-i-Aqdas

[* A Qiblih, vagyis Bahjí, Akkó]

#2608
- Bahá'u'lláh

 

Elmondandó minden nap dél és napnyugta között

Tanúságot teszek, ó, Istenem, hogy azért teremtettél, hogy megismerjelek és imádjalak Téged. Bizonyságot teszek ebben a pillanatban az én erőtlenségemről és a Te hatalmadról, az én szegénységemről és a Te bőségedről.

Nincs más Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

Három kötelező ima létezik ... A hívő a három közül teljesen szabadon választhatja bármelyiket, egyet azonban kötelessége elmondani, mégpedig azon útmutatások szerint, melyek azt kísérik. —egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

Az ima előtti mosakodás meg kell előzze a három Kötelező Ima ... elmondását ... Az előírt mosakodás a kezek és arc imára való felkészülés céljából elvégzett megmosását jelenti. —Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

Mikor ez imát mondani kívánjátok, forduljatok Legszentebb Jelenlétem Udvara, e Szent Hely felé, melyet Isten azon Középponttá tett, mely körül kering a Magasságbéli Gyülekezet, és melyet az Imádás Pontjának[*] rendelt az Örökkévalóság Városaiban lakozók számára ... —Kitáb-i-Aqdas

[* A Qiblih, vagyis Bahjí, Akkó]

#2607
- Bahá'u'lláh

 

General

A férjért

Ó, Isten, én Istenem! Téged szólít szolgálóleányod, Tebenned bízik, Feléd fordítja arcát és Hozzád esedezik: záporoztasd reá mennyei áldásaidat, fedd fel előtte szellemi misztériumaidat és sugározd le reá Istenséged fényét.

Ó, Uram! Nyisd fel férjem szemét. Örvendeztesd meg szívét megismerésed fényével, fordítsd értelmét tündöklő szépséged felé és vidítsd fel lelkét azzal, hogy feltárod előtte nyilvánvaló fénylő csodáidat.

Ó, Uram! Lebbentsd fel szeme elől a fátylat. Záporoztasd reá bőséged esőjét, részegítsd meg az Irántad való szeretet borával, és tedd őt egyik angyaloddá, kinek lába a port tapossa, míg lelke a magas mennyekben szárnyal. Tedd őt ragyogó lámpássá, mely bölcsességed fényét szórja népedre.

Valóban, Te vagy a Drága, a Mindig Adakozó, Kinek keze mindig nyitva vagyon.

#2618
- `Abdu'l-Bahá

 

A szülőkért

Látod, ó, Uram, könyörgő kezünk kegyed és nagylelkűséged mennyországa felé emelkedik. Add, hogy megtelhessen az bőkezűséged és bőségesen áradó kegyed kincseivel. Bocsáss meg nékünk, és édesapánknak, és édesanyánknak és részesíts bennünket abban, mire kegyelmed és Isteni nagylelkűséged óceánjából vágyakozunk. Fogadd el, ó, Te, Kit szívből szeretünk, összes munkálkodásunkat ösvényeden. Valóban, Te vagy a Leghatalmasabb, a Legmagasztosabb, az Összehasonlíthatatlan, az Egyetlen, a Megbocsátó, a Kegyes.

#2615
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Uram! E Legnagyobb Törvénykorszakodban elfogadod Te a gyermekek közbenjárását szüleikért. Ez jelen korszakod egyik különleges, végtelen adománya. Ezért hát, ó, kedves Uram, fogadd el Egyedüliséged küszöbén álló szolgád kérését, és merítsd bele édesatyját kegyelmed óceánjába, minthogy e fiú kiállt, hogy Néked szolgáljon, és mindenkor szereteted ösvényén munkálkodik. Valóban, Te vagy, Ki ad, a Megbocsátó és a Kedves!

#2616
- `Abdu'l-Bahá

 

Alap

Isten minden barátja ... adományozzon annyit, amennyit csak tud, bármilyen csekély légyen is az. Isten nem terheli meg a lelkeket tehetségükön túl. Az ilyen adományoknak minden központból és minden hívőtől kell jönniük... Ó, Isten barátai! Legyetek biztosak benne, hogy ezen adományokért cserébe földetek, iparotok, üzletetek megáldatik sokszoros gyarapodással, ajándékokkal és adományokkal. Ki egy jó cselekedettel jön, tízszeresen megjutalmaztatik az. Semmi kétség afelől, hogy az élő Isten bőségesen megsegíti azokat, kik az Ő ösvényén költik javaikat.

#2610
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Isten, én Istenem! Ragyogd be a Téged igazán szeretők homlokát, és támogasd őket a biztos győzelem angyali seregeivel. Tartsd szilárdan lábukat egyenes ösvényeden, és örök nagylelkűségedből nyisd meg előttük áldásaid kapuját; mert ők a Te ösvényeden költik azt, mit nékik adományoztál, a Te Hitedet oltalmazzák, a Rólad való megemlékezésbe helyezik bizodalmukat, szívüket ajánlják fel, mert szeretnek Téged, és Szépséged imádatában és tetszésed megnyerésében nem szűkmarkúak azzal, amit bírnak.

Ó, Uram! Rendelj nékik bőséges részt, meghatározott viszonzást és biztos jutalmat!

Bizony, Te vagy a Megtartó, a Segítő, a Nagylelkű, a Jóságos, a Mindig Adakozó.

#2611
- `Abdu'l-Bahá

 

Az elhunytakért

Dicsőség Néked, ó, Uram, én Istenem! Ne alázd meg azt, kit felemeltél örökkön tartó uralmad erejével, és ne vesd távolra Magadtól, kinek megengedted, hogy belépjen Örökkévalóságod frigysátrába. Elveted-é, ó, Istenem, kit beborítottál Istenséged hűs árnyával, és elfordítod-é Magadtól, ó, Vágyam, kinek oltalmat adtál? Letaszítod-é, kit felemeltél, vagy elfeledkezel-é arról, kit képessé tettél arra, hogy megemlékezzen Rólad?

Dicsőíttessél, végtelenül dicsőíttessél! Te vagy, Ki örök időktől fogva az egész teremtés Királya és Elsődleges Mozgatója, és mindörökre minden teremtett dolog Ura és Parancsolója maradsz. Dicsőíttessél, ó, Istenem! Ha Te nem vagy többé irgalmas szolgáidhoz, ki mutat majd irgalmat feléjük, és ha Te nem segíted meg szeretteidet, ki lészen támaszuk?

Dicsőíttessél, végtelenül dicsőíttessél! Igazságodban dicsőítenek Téged, és valóban, mindnyájan Téged imádunk. Te öltesz testet igazságosságodban, és bizony, mindnyájan Rólad teszünk tanúságot. Te vagy, Kit szeretnek irgalmad okán. Nincsen más Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

#2630
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Istenem! Te, a vétkek Megbocsátója, az Adakozó, a megpróbáltatások Elhárítója!

Esedezem Hozzád, hogy bocsásd meg azoknak bűneit, akik levetették testi öltözetüket, s a lelkek birodalmába szálltak fel.

Ó, Uram! Tisztítsd meg őket vétkeiktől, űzd el bánatukat, és változtasd át az őket körülvevő sötétséget világossággá. Tedd lehetővé, hogy belépjenek a boldogság kertjébe, a legtisztább vízzel tisztítsd meg őket, és engedd, hogy megláthassák a Te ragyogó fényességed a legmagasabb csúcson.

#2631
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Istenem! Ó, Istenem! Alázattal isteni fenséged magasztossága előtt, szerényen egységed kapujánál állva, e szolgád valóban hitt Benned és verseidben, tanúságot tett szavadról, lángra gyúlt szereteted tüze által, belemerült tudásod óceánjának mélységeibe, a Te szellőid vonzották őt, Rád bízta magát, arcát Feléd fordította, Hozzád könyörgött, és bízott megbocsátásodban és jóindulatodban. Elhagyta e halandó létet és a halhatatlanság királyságába repült, sóvárogva a kegyért, hogy találkozhasson Véled.

Ó, Uram, dicsőítsd meg állapotát, óvd őt legfőbb irgalmad sátra alatt, add, hogy beléphessen dicsőséges paradicsomodba és örökké magasztos rózsakertedben lakozhassék, hogy így a misztériumok világában belevethesse magát a fény tengerébe. Bizony, Te vagy a Nagylelkű, a Hatalmas, a Megbocsátó és az Adományozó.

#2632
- `Abdu'l-Bahá

 

Család

Úgy zengd, ó, szolgám, az Isten verseit,

amelyeket kaptál,

amint azok zengik,

akik közel állnak Hozzá,

hogy melódiád édessége

elragadja saját lelkedet,

és megragadja minden ember szívét!

Aki elmondja szobája magányában

az Isten által kinyilatkoztatott verseket,

annak a szavai töredékét a Mindenható

mindenhol jelenlévő angyalai fogják szétszórni,

és minden igaz ember szívét

megdobogtatják velük.

Bár ő először mit sem sejt ennek hatásáról,

a kegyelem erénye, amelyben részesült,

előbb-utóbb meg kell,

hogy változtassa lelkét.

Így rendeltettek el Isten Kinyilatkoztatásának

misztériumai Annak Akarata által,

Aki az erő és bölcsesség forrása.

#2613
- Bahá'u'lláh

 

Áldott az a pont, az a ház,

az a hely, és a város,

és a szív, és a hegy is,

és a szárnyék, és a lak,

és a völgy, és a táj,

és a víz, és a sziget,

és a rét is, hol Isten nevét említék,

és zengék dicséretét.

#2614
- Bahá'u'lláh

 

Áldott, ki Istennel társalogván megemlékszik szüleiről.

#2612
- The Báb

 

Dicséret és háládatosság

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, Uram, Istenem! Te vagy, Kit imád minden dolog és Ki maga nem hajol meg senki előtt, Ki mindenek Ura és senkinek sem alattvalója, Ki mindent tud és Kit senki sem ismer. Azt kívántad, hogy felismerjenek Téged, ezért egyetlen kimondott szavaddal életre hívtad a teremtést, és megalkottad a világegyetemet. Nincsen más Isten, csak Te, az Alkotó, a Teremtő, a Mindenható, a Leghatalmasabb.

Ím, szavadra könyörgöm Hozzád, mely felragyogott akaratod láthatárán, add, hogy mélyet kortyolhassak az életadó árból, mellyel megébresztetted kiválasztottaid szívét és életre keltetted szeretteid lelkét, hogy mindig és minden körülmények között teljességgel Feléd fordulhassak.

Valóban, Te vagy a hatalom, a dicsőség és a bőkezűség Istene. Nincsen más Isten, csak Te, a Legfőbb Uralkodó, a Mindenek Felett Dicső, a Mindentudó.

#2619
- Bahá'u'lláh

 

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, én Istenem és minden dolgok Istene, ó, Dicsőségem és minden dolgok Dicsősége, ó, Vágyódásom és minden dolgok Vágyódása, ó, Erősségem és minden dolgok Erőssége, ó, Királyom és minden dolgok Királya, ó, Uram és minden dolgok Ura, ó, Végső Célom és minden dolgok Végső Célja, ó, Megébresztőm és minden dolgok Megébresztője! Könyörgöm Hozzád, ne hagyd, hogy távol maradjak kegyes jótéteményeid óceánjától és elűzessek közelséged partjától!

Rajtad kívül, ó, Uram, semmi más nem szolgálhat előnyömre, és senki más közelsége nem szabadíthat meg szükségemtől. Könyörgöm Hozzád gazdagságod bőségére, mely függetlenné tesz mindentől Rajtad kívül, számlálj engem azok közé, kik Feléd fordították arcukat és kiálltak, hogy szolgáljanak Téged.

Bocsáss meg, ó, Uram, szolgáidnak és szolgálóleányaidnak! Valóban, Te vagy a Mindent Megbocsátó, a Legkönyörületesebb.

#2620
- Bahá'u'lláh

 

Minden dicsőítés szálljon Feléd, ó, Istenem, Ki minden dicsőség és fenség, nagyság és tisztelet, hatalom és uralom, emelkedettség és kegy, áhítat és erő Forrása vagy! Közel engeded Te a Legnagyobb Óceánhoz azt, akit csak kívánsz, és akire csak akarod, reáruházod Te a kegyet, hogy Legősibb Neved felismerhesse. Uralkodói Akaratodnak sem mennybéli, sem földi ellen nem szegülhet. Az örökkévalóság óta Te uralkodsz az egész teremtés fölött, és örökkön Néked lesz alávetve minden teremtett dolog. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenható, a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Hatalmas, a Mindenek Felett Bölcs.

Ragyogd be, ó, Uram, szolgáid arcát, hogy megláthassanak, és tisztítsd meg szívüket, hogy mennyei kegyed udvara felé fordulhassanak és felismerhessék Azt, Ki Önmagad Megnyilvánulása és Lényeged Hajnalpontja. Bizony, Te vagy minden világok Ura. Nincsen más Isten, csak Te, a Korlátozatlan, a Mindeneket Lebíró.

#2621
- Bahá'u'lláh

 

Dicsértessél és dicsőíttessél ó, Uram, én Istenem! Miként említhetnélek Téged, mikor bizonyos vagyok, hogy semmilyen nyelv, bármilyen mély légyen is bölcsessége, nem tudja Neved illendőn dicsérni, sem az emberi szív madara, bármilyen nagy légyen is vágyódása, sohasem remélheti, hogy Fenséged és megismerésed mennyországába szárnyalhasson.

Ha úgy írlak le Téged, ó, Istenem, mint Azt, Ki a Mindent Meglátó, be kell ismernem, hogy Azok, Kik a meglátás legmagasabb Megtestesülései, a Te parancsodra teremtettek. És ha úgy magasztallak Téged, mint a Mindenek Felett Bölcset, hasonlóképpen be kell látnom, hogy a bölcsesség Kútfejei Maguk is Akaratod működése révén jöttek létre. És ha úgy hirdetlek Téged, mint a Hasonlíthatatlant, ím hamarosan felfedezem, hogy Azok, Kik az egység legbensőbb lényegei, Általad küldettek alá és csupán keze munkád bizonyítékai. És ha úgy üdvözöllek Téged, mint minden dolgok Ismerőjét, be kell vallanom, hogy Azok, Kik a tudás Leglényege, csupán Célod teremtményei és eszközei.

Magasztos, végtelenül magasztos vagy Te a halandó ember törekvése felett, hogy misztériumodat megfejtse, dicsőségedet leírja, vagy hogy akár Lényeged természetére utalást tegyen. Mert bármit is érjen el az ilyen törekvés, sohasem remélheti, hogy túllépjen a teremtményeidnek szabott korlátokon, hiszen ezen erőfeszítések is a Te rendeletedre és kigondolásod szerint születtek. A legemelkedettebb érzelmek, melyeket a szentek legszentebbike dicsőítésedre kifejezhet, és a legmélyebb bölcsesség, amit a legtanultabb ember képes megfogalmazni, hogy megértse Természetedet, mind azon Központ körül kering, Mely teljes mértékben a Te egyedüli Uralmad alatt áll, a Te Szépségedet imádja, és a Te Tollad mozgása tart lendületben.

Ments meg Uram attól, hogy olyan szavakat ejtettem volna ki, melyek szükségszerűen egy közvetlen kapcsolat lehetőségét feltételeznék Kinyilatkoztatásod Tolla és minden teremtett dolgok lényege között. Messze, messze áll Azoktól, Kik Hozzád kötődnek, egy ilyen kapcsolat feltételezése! Kinyilatkoztatásod Fáját semmilyen hasonlat és hasonlítás le nem írhatja, és zárva van minden út Önmagad Megnyilvánulásának és Szépséged Hajnalának megértéséhez.

Távol, távol álljon Dicsőségedtől, mit Rólad halandó ember állíthat vagy Néked tulajdoníthat, vagy a dicséret, mit Rólad zenghet! Bármit rendeltél is el szolgáidnak, hogy azáltal Fenségedet és Dicsőségedet a legillendőbben magasztalják, mindaz csupán irántuk való kegyelmed jele, hogy talán képesek legyenek olyan magasságba emelkedni, mely legbensőbb lényüknek megadatott, vagyis hogy megismerjék önmagukat.

Rajtad kívül soha senki nem volt képes Misztériumodat felfogni, és Nagyságodat illendően dicsőíteni. Kifürkészhetetlen és magasztos maradsz Te az emberek dicsérete felett mindörökké. Nincsen más Isten csak Te, az Elérhetetlen, a Mindenható, a Mindentudó, a Szentek Szentje.

#2622
- Bahá'u'lláh

 

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, Isten. Tiéd valóban a Teremtés és Kinyilatkoztatás Királysága, és bizony Urunkba helyeztük mi minden bizodalmunkat. Illessen minden dicsőítés Téged, ó, Isten. Te vagy a mennyek és a föld Teremtője, és mindeneké a kettő között, és bizony Te vagy a legfőbb Uralkodó, az Alkotó, a Mindenek Felett Bölcs. Dicsőíttessél, ó, Urunk! Bizonyosan össze fogod Te gyűjteni az emberiséget azon Napra, melynek eljöveteléről kétség nem lehet – a Napra, mikor mindenki meg fog jelenni Előtted, és életet talál Benned. Ez az egy igaz Isten Napja – a Nap, melyet úgy hozol el, miként Neked tetszik, parancsolatod erejénél fogva.

Te vagy a korlátlan Uralkodó, a csodás Teremtő, a Hatalmas, a Legszeretettebb.

#2623
- The Báb

 

Dicsőített és magasztalt vagy, ó, Isten! Add, hogy a szent jelenléted elé való járulás napja hamar elérkezzen. Vidítsd fel szívünket szereteted és jó tetszésed erejével, és adj nékünk kitartást, hogy készségesen alávessük mi magunkat Akaratodnak és Parancsodnak. Bizony, a Te tudásod átölel mindeneket, miket teremtettél, és miket teremteni fogsz, és mennyei hatalmad felülmúl mindent, amit létre hívtál, vagy létre fogsz hívni. Nincs más magasztalandó, csak Te, nincs más kívánandó, csak Te, nincs más imádandó, csak Te, és nincs más szeretni való, csak a Te jó tetszésed.

Valóban, Te vagy a legfőbb Uralkodó, a Független Igazság, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

#2624
- The Báb

 

Ó, könyörületes Isten! Köszönet Néked, mert megébresztettél és öntudatra keltettél. Látó szemet adtál nékem, és halló füllel tiszteltél meg, elvezettél királyságodba, és ösvényedre irányítottad lépteim. Megmutattad nékem a helyes utat, és Általad beléphettem a Szabadulás Bárkájába. Ó, Isten! Tarts meg állhatatosságban, és tégy engem szilárddá és hűségessé. Védj meg az erőszakos próbáktól, és óvj és oltalmazz engem Szövetséged és Testamentumod gránitfalú erődjében. Te vagy az Erős. Te vagy a Látó. Te vagy a Halló.

Ó, Te, a könyörületes Isten! Adj nékem olyan szívet, melyet üvegként ragyoghat be szereteted fénye, és tölts el olyan gondolatokkal, melyek a mennyei kegyelem erejével rózsakertté változtathatják e világot.

Te vagy a Könyörületes, az Irgalmas. Te vagy a Hatalmas, Jóakaró Isten.

#2625
- `Abdu'l-Bahá

 

Egység

Adja Isten, hogy az egység fénye ragyoghassa be az egész földet, és az „Istené a királyság” jele fényeskedhessék minden nép homlokán!

#2626
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Istenem, ó, Istenem! Egyesítsd szolgáid szívét, és tárd fel nékik a Te nagy célodat! Engedd, hogy kövessék parancsolataidat, és tartsanak ki a Te törvényed mellett! Segítsd őket, ó, Isten, igyekezetükben, s adj erőt nékik, hogy szolgálhassanak Téged!

Ó, Isten! Ne hagyd magukra őket, de vezéreld lépéseiket a Te mindentudásod fényével, és vidítsd fel szívüket szereteteddel! Valóban, Te vagy az ő Segítőjük és Uruk.

#2627
- Bahá'u'lláh

 

Dicsőség Néked, ó, Isten, az emberiség iránti szereteted megnyilvánításáért! Ó, Te, Ki Létünk és Világosságunk vagy, vezesd szolgáidat a Te utadon, tégy minket gazdaggá Tebenned, és szabadíts meg bennünket mindentől Rajtad kívül.

Ó, Isten, taníts meg bennünket a Te Egyedülvalóságodra, és add, hogy felismerhessük a Te Egységedet, hogy ne láthassunk mást, csak Téged. Te vagy a Könyörületes és a kegyek Osztogatója!

Ó, Isten! Élesszed fel szereteted tüzét szerelmeseid szívében, hogy minden más gondolatot elhamvasszon az, csak a Reád való gondolást nem.

Tárd fel előttünk, ó, Isten, a Te magasztos örökkévalóságodat, azt, hogy Te mindig voltál és mindig leszel, és azt, hogy nincsen más Isten Rajtad kívül. Valóban, Tebenned találunk megnyugvást és erőt.

#2628
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Te, Ki az Urak Ura vagy! Bizonyságot teszek, hogy Te vagy a teremtés Ura és minden lények, láthatók és láthatatlanok Tanítómestere. Tanúságot teszek, hogy hatalmad átfogja az egész világegyetemet, földi seregek Téged soha meg nem rémíthetnek, sem minden népek és nemzetek uralma Téged célodtól el nem tántoríthat. Vallom, hogy nincsen más vágyad, mint az egész világ új életre keltése, népei egységének megteremtése, és mindenek megváltása, kik ott lakoznak.

#2629
- Bahá'u'lláh

 

Emberiség

Ó, kegyes Urunk! Egy tőről fakasztottad Te az összes embert, s egy háztartásba rendelted őket. Szent Színed előtt mind a Te szolgád, és az egész emberiség a Te sátrad alá húzódik, mindegyikük a Te bőségasztalodhoz gyűlik, és mindet a Te Gondviselésed fénye ragyogja be.

Ó, Isten! Kegyes vagy Te mindenkihez, Te gondoskodsz mindenkiről, Te oltalmazol mindenkit, Te lehelsz életet mindenkibe. Te ruházol fel minden egyes embert képességekkel és adottságokkal, és mindegyikük Irgalmad Óceánjába merítkezik.

Ó, kegyes Urunk! Egyesítsd őket mind. Béküljenek ki a vallások egymással, és tedd a nemzeteket eggyé, hogy egy családnak lássák egymást, és egy otthonnak az egész földet. Hadd éljenek együtt tökéletes összhangban.

Ó, Isten! Bontsd ki az emberiség egységének zászlaját.

Ó, Isten! Hozd el a Legnagyobb Békét! Forraszd eggyé, ó, Isten, a szíveket.

Ó, kegyes Atyánk, Istenünk! Vidítsd fel szívünket szereteted illatával. Ragyogd be szemünket Vezérleted Fényével. Örvendeztesd meg fülünket Szavad dallamával, és védelmezd mindegyikünket Gondviselésed várában.

Te vagy a Hatalmas és Erős, Te vagy a Megbocsátó, és Te vagy, Ki elnézi az emberiség hibáit.

#2633
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Isten! Gyengék vagyunk, adj erőt nékünk. Szegények vagyunk, ajándékozz meg minket határtalan kincseiddel. Betegek vagyunk, részesíts minket isteni gyógyírodban. Erőtlenek vagyunk, juttass nékünk mennyei erődből. Ó, Urunk! Tégy minket hasznossá e világban, és szabadíts meg minket önzésünk és vágyaink nyűgétől. Ó, Urunk! Erősíts meg minket szeretetedben, és add, hogy szerethessük az egész emberiséget. Szilárdíts meg minket az emberi világ szolgálatában, hogy szolgálóid szolgálóivá válhassunk, szerethessük minden teremtményedet, és jószívűek lehessünk összes népedhez. Ó, Urunk! Te vagy a Mindenható. Te vagy az Irgalmas. Te vagy a Megbocsátó. Te vagy a Mindenek Felett Hatalmas.

#2634
- `Abdu'l-Bahá

 

Este

Ó, Istenem, Mesterem, vágyaim Célja! Gondoskodásodért és oltalmadért könyörög eme szolgád, ki irgalmad menedékében kíván megpihenni, és kegyelmed sátra alatt óhajt nyugodni.

Ó, Uram, szemedre kérlek, mely soha nem alszik, óvd az én szememet, hogy mást ne lássak, csak Téged. Erősítsd meg ezután látásomat, hogy észrevehessem jeleidet, és megpillanthassam Kinyilatkoztatásod Láthatárát. Te vagy az, Ki hatalmának megnyilvánulásai előtt a hatalom leglényege is reszket.

Nincsen más Isten csak Te, a Mindenható, a Mindent Lebíró, a Korlátozatlan.

#2635
- Bahá'u'lláh

 

Miként aludhatnék, ó, Isten, én Istenem, mikor az Utánad sóvárgók szeme le nem csukódhat, mert távol vannak Tőled? És miként térhetnék nyugovóra, mikor a Téged szeretők lelkét elemészti a Te jelenlétedtől való távollét?

Lelkemet és egész lényemet hatalmad és oltalmad jobb kezébe ajánlottam, ó, Uram, és erőd által hajtom fejem párnámra, és emelem fel akaratod és tetszésed szerint. Valóban, te vagy a Megőrző, a Megtartó, a Mindenható, a Legerősebb.

Hatalmadra! Álomban vagy ébren, nem kérek én semmi mást, csak amit Te kívánsz. Szolgád vagyok, és a Te kezedben vagyok. Segíts meg kegyesen, hogy azt tehessem, amin keresztül alászállhatnak jókedved illatai. Ez igazán az én reményem, és azok reménye, kik közel lehetnek Hozzád. Dicséret Néked, ó, világok Ura!

#2636
- Bahá'u'lláh

 

Ó, az Igazság keresője! Ha arra vágyódsz, hogy Isten felnyissa szemed, könyörögj Hozzá, imádkozz Hozzá, és fordulj Feléje, mikor éjfélt üt az óra, emígyen:

Ó, Uram! Egyedüliséged királysága felé fordítottam arcom, és kegyelmed tengerébe merítkezem. Ó, Uram! Világosítsd meg látásom azzal, hogy megpillanthatom fényeidet e sötét éjszakán, és e csodálatos korban tégy engem boldoggá szereteted borával. Ó, Uram, hadd hallhassam meg hívásod, és nyisd meg előttem mennyországod kapuját, hogy megláthassam dicsőséged ragyogását, és szépséged rabjává lehessek.

Valóban, Te vagy az Adakozó, a Nagylelkű, a Könyörületes, a Megbocsátó.

#2637
- `Abdu'l-Bahá

 

Gyermekek és ifjak

Dicsőség Néked, ó, Uram, Istenem! Add kegyesen, hogy e kicsiny gyermek gyengéd kegyelmed és szerető gondoskodásod emlőjén növekedhessen és tápláléka mennyei fáid gyümölcse legyen. Ne engedd, hogy Rajtad kívül más gondoskodjék róla, mivel legfőbb akaratod és hatalmad által Te Magad teremtetted őt és hívtad e létbe. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenható, a Mindenek Tudója.

Dicsértessél, ó, Te, Kit legjobban szeretek! Tereld feléje páratlan bőséged édes leheletét és szent adományaid illatát. Majd pedig tedd képessé, hogy legmagasztosabb Neved árnyékában keressen menedéket, ó, Te, Ki kezedben tartod a nevek és jegyek királyságát. Mert bizony hatalmadban áll, hogy azt tedd, amit kívánsz, és valóban Te vagy a Hatalmas, a Magasságos, az Örökké Megbocsátó, a Kegyelmes, a Nagylelkű, az Irgalmas.

#2653
- Bahá'u'lláh

 

Ó, páratlan Úr! Hadd növekedhessen e csecsemő szerető kedvességed emlőjén, óvd őt biztonságod és védelmed bölcsőjében, és add, hogy jóakaratod gyengéd karjaiban nevelkedjen.

#2654
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Istenem! Neveld e kicsiny gyermeket szereteted keblén, és adj néki tejet Gondviselésed emlőjéből. Gondozd e friss hajtást szereteted rózsakertjében, és segítsd cseperedését bőséged záporaival. Tedd őt a Királyság gyermekévé, és vezesd őt mennyei birodalmadba. Te erős és kedves vagy, és Te vagy az Adakozó, a Nagylelkű, a végtelen kegyelmű Úr.

#2655
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Istenem, vezess és oltalmazz engem, tégy sugárzó lámpássá és ragyogó csillaggá. Te vagy a Hatalmas és Erős.

#2656
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Isten! Te légy e gyermekek nevelője. A Te gyümölcsösöd fácskái ők, a Te meződ virágai, a Te kerted rózsái. Hullasd rájuk esőd, és engedd, hogy szereteted fényével a Valóság Napja süssön rájuk. Üdítsd fel őket szellőddel, hogy tanulhassanak, növekedjenek és fejlődjenek, és tündöklő szépségben tűnhessenek elő. Te vagy, Ki ad. Te vagy a Könyörületes.

#2657
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, kegyes Urunk! E szép gyermekek a Te hatalmad kezemunkái és a Te nagyságod csodálatos jelei. Ó, Isten! Védelmezd e gyermekeket, segítsd őket kegyesen, hogy tanulhassanak és szolgálhassák az emberi világot. Ó, Isten! Gyöngyszemek e gyermekek, hadd növekedjenek szerető kedvességed kagylójában.

Te vagy a Nagylelkű, a Mindeneket Szerető.

#2658
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Uram! Ó, Uram!

Kicsiny gyermek vagyok. Táplálj engem irgalmad emlőjéből, formálj szereteted kebelében, taníts útmutatásod iskolájában, és nevelgess bőséged árnyában. Emelj ki a sötétségből és tégy ragyogó fénnyé. Szabadíts meg a boldogtalanságtól és tégy engem rózsakerted virágává. Engedd, hogy küszöböd előtt szolgálhassak, és add nékem az igazak jellemét és természetét. Tégy a jótékonyság eszközévé az emberi világban és ékesítsd fejemet az örök élet koronájával.

Bizony, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Látó, a Halló.

#2659
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, legdicsőbb Úr! Tedd kis szolgálóleányod áldottá és boldoggá, hadd dédelgessék őt Egyedüliséged küszöbénél, és hadd ihasson mélyen szereteted poharából, hogy szent elragadtatás és túláradó öröm töltse el és édes illatokat árasszon. Te vagy a Hatalmas és Erős, és Te vagy a Mindentudó és a Mindent Látó.

#2660
- `Abdu'l-Bahá

 

Gyógyulás

„A gyógyulást kérő imák a lelki és a testi gyógyulásra egyaránt vonatkoznak. Mondjátok hát őket azért, hogy lelketek és testetek egyaránt meggyógyulhassék.” —`Abdu’l-Bahá

A Te neved az én gyógyulásom, ó, Istenem, és a Rád való emlékezés az én orvosságom. A Hozzád való közelség az én reménységem, és Irántad érzett szeretetem az én kísérőm. A Te velem szembeni irgalmad a felépülésem és segítőm mind ebben, mind pedig az eljövendő világban. Valóban, Te vagy a Legbőkezűbb, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

#2663
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Isten, én Istenem! Gyógyító erőd óceánjára és kegyelmed ragyogó Napcsillagára könyörgöm Hozzád, és Nevedre esedezem, mely által lebírtad Te minden szolgádat, és magasztos Szavad mindent átható erejére és fenséges Tollad hatalmára kérlek, s csakúgy irgalmadra, mely már azelőtt létezett, hogy megteremtettél mindeneket a mennyben és a földön, tisztíts meg engem kegyelmed áradó vizével minden szenvedéstől és lelki bajtól, gyengeségtől és erőtlenségtől.

Lásd, ó, Uram, ez esendő miként várakozik jóságod kapuja előtt, és ő, ki Benned bizakodik, miként kapaszkodik nagylelkűséged mentőkötelébe. Ne tagadd meg tőle, ó, könyörgöm Hozzád, azt, mit kegyelmed óceánjától és szerető kedvességed Napcsillagától remél.

Hatalmadban áll, hogy azt tedd, amit csak kívánsz. Nincs más Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

#2664
- Bahá'u'lláh

 

Te vagy az, ó, Istenem, Ki nevei által meggyógyít minden beteget, és megvigasztal minden szenvedőt, Ki inni ad minden szomjazónak, megnyugtat minden reszketőt, útbaigazít minden tévelygőt, felemel minden megalázottat, gazdaggá tesz minden szegényt, felnyitja minden tudatlan szemét. Te vagy az, Ki fényt gyújt a sötétben, felvidítja a szomorkodót, meleget ád a fázónak, és felemel minden elnyomottat. A Te Neved, ó, Istenem, megébresztett minden teremtett dolgot, kiterítette a mennyeket, megteremtette a földet, felemelte a felhőket és leküldte velük az esőt. Ez bizony kegyelmed jele összes teremtményed számára.

Könyörgöm Hozzád ezért nevedre, mellyel kinyilatkoztattad Istenségedet és az egész teremtés fölé emelted Ügyedet, és legkiválóbb címeidre és legmagasztosabb tulajdonságaidra kérlek, akárcsak az összes erényre, mely mindent felülmúló és legmagasztosabb Lényedet dicsőíti, küldd le ez éjszakán irgalmad felhőjéből gyógyító esőd e csecsemőre, kit teremtésed világában mindenek felett dicső Önmagad védőszárnyai alá helyeztél. Majd pedig öltöztesd őt, ó, Istenem, kegyelmed által a jó közérzet és egészség köntösébe, és óvd őt, ó, Szerettem, minden szenvedéstől és bajtól, és mindentől, mi visszataszító Előtted. Hatalmad valóban felér mindennel. Te vagy bizony a Leghatalmasabb, az Önmagadtól Való. Küldd le számára továbbá, ó, Istenem, az ezen és az eljövendő világ, valamint az előbbi és az utóbbi nemzedékek minden javát. Hatalmad és Bölcsességed bizony képes erre.

#2665
- Bahá'u'lláh

 

Házasság

[A házassági eskü, amelyet menyasszonynak és vőlegénynek külön-külön el kell mondania a Szellemi Tanács által elfogadott két tanú előtt, a Kitáb-i-Aqdas rendelkezése szerint a következő]:

Bizony, mi mindnyájan ragaszkodni fogunk Isten akaratához.

#2666
- Bahá'u'lláh

 

Dicsőség Néked, ó, Istenem! Ímé, irgalmad árnyékába gyülekezett szolgálód és szolgálóleányod, és kegyedből és nagylelkűségedből egyesülnek egymással. Ó, Uram! Segítsd őket ezen világodban és királyságodban, és bőséged és kegyelmed által halmozd el őket minden jóval. Ó, Uram! Erősítsd meg őket szolgálatodban, és segítsd őket, hogy szolgálhassanak Téged. Engedd, hogy Neved jeleivé válhassanak világodban, és védelmezd meg őket adományaiddal, melyeknek száma végtelen ebben és az eljövendő világban is. Ó, Uram! Irgalmasságod királyságához esedeznek ők, és Egyedüliséged birodalmát hívják segítségül. Bizony, a Te parancsolatod szerint házasodnak ők. Hadd legyenek hát az egyetértés és egység jelei az idők végezetéig.

Valóban, Te vagy a Mindenek Felett Hatalmas, a Mindenhol Jelenlévő, a Mindenható.

#2667
- `Abdu'l-Bahá

 

Ő az Isten!

Ó, páratlan Úr! Mindenható bölcsességedben házasságot parancsoltál a népeknek, hogy az emberi nemzedékek egymást követhessék ebben az esetleges világban, és hogy mindaddig, míg a világ világ, egyedüliséged Küszöbén szolgálattal és imádattal, tisztelgéssel és dicsőítéssel foglalatoskodjanak. „Egyedül azért teremtettem szellemeket és embereket, hogy Engem imádjanak.”[1] Ezért hát, add össze irgalmad mennyországában szereteted fészkének e két madarát, és tedd őket szüntelen kegyelmed vonzásának eszközeivé, hogy a szerelem e két tengerének egyesüléséből a gyengédség hulláma csapjon fel, és a tiszta és jó dolgok gyöngyeit vesse az élet partjára. „Ő hagyta a két tengert folyni, hogy találkozzanak egymással: közöttük akadály van, melyet nem hágnak át. Uratok mely jótéteményét tagadjátok hát? Mindkettőből nagyobb és kisebb gyöngyöket hoz Ő fel.”[2]

Ó, kedves Urunk! Add, hogy e házasság korallt és gyöngyöket teremjen. Te vagy valóban a Mindenek Felett Hatalmas, a Legnagyobb, a Mindig Megbocsátó.

[1 Korán 51:56]

*[2 Korán 55:19-22]

#2668
- `Abdu'l-Bahá

 

Hosszú gyúgyító ima

Ő a Gyógyító, a Megelégítő, a Segítő, a Mindenek Felett Megbocsátó, a Mindenek Felett Irgalmas!

Szólítlak, ó, Magasztos, ó, Állhatatos, ó, Dicsőséges! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legmagasabb Úr, ó, Felemelő, ó, Bíró! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Páratlan, ó, Örökkévaló, ó, Egyedüli! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legjobban Dicsőített, ó, Szent, ó, Segítő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindentudó, ó, Legbölcsebb, ó, Legnagyobb! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Könyörületes, ó, Fenséges, ó, Parancsoló! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Szeretett, ó, Imádott, ó, Magával Ragadó! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Leghatalmasabb, ó, Megtartó, ó, Nagyhatalmú! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Uralkodó, ó, Önmagától Való, ó, Mindenek Tudója! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Lélek, ó, Fény, ó, Legnyilvánvalóbb! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenki Által Idézett, ó, Mindenkinek Ismert, ó, Mindenek Elől Elrejtett! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Elrejtett, ó, Diadalmas, ó, Ajándékozó! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenható, ó, Támaszt Nyújtó, ó, Elrejtő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Alkotó, ó, Kielégítő, ó, Felkavaró! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Felemelő, ó, Egybegyűjtő, ó, Felmagasztaló! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Tökéletesítő, ó, Meg nem Láncolt, ó, Jóságos! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Jóakaró, ó, Visszatartó, ó, Teremtő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legmagasztosabb, ó, Szépséges, ó, Gazdag! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Igazságos, ó, Kegyelmes, ó, Nagylelkű! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindent Lebíró, ó, Mindig Jelenlévő, ó, Tudók Tudója! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök,Úr!

Szólítlak, ó, Nagyszerű, ó, Időtlen Úr, ó, Nemeslelkű! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Jól Őrzött, ó, Öröm Ura, ó, Vágyott Úr! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenekhez Kedves, ó, Mindenkihez Könyörületes, ó, a Jóakarók Jóakarója! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenek Menedéke, ó, Mindenek Hajléka, ó, Mindenek Megőrzője! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenek Támasza, ó, Mindenki Által Hívott, ó, Megébresztő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Feltáró, ó, Pusztító, ó, Legkegyelmesebb! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Lelkem, ó, Szerelmem, ó, Hitem! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Szomjoltó, ó, Magasságos Úr, ó, Legdrágább! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legnagyobb Emlékeztető, ó, Legnemesebb Név, ó, Legősibb Út! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legünnepeltebb, ó, Legszentebb, ó, Megszentelt! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Láncok Megoldója, ó, Tanácsok Adója, ó, Megszabadító! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Barát, ó, Orvosló, ó, Rabul Ejtő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Dicsőség, ó, Szépség, ó, Bőkezű! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Kiben legjobban bíznak, ó, a Legszeretőbb, ó, a Hajnal Ura! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Lángragyújtó, ó, Felderítő, ó, Örömhozó! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Bőség Ura, ó, Legkönyörületesebb, ó, Legirgalmasabb! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Állandó, ó, Életadó, ó, Minden Lét Forrása! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindent Átható, ó, Mindent Látó Isten, ó, a Szó Ura! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Nyilvánvaló, mégis Rejtett, ó, Láthatatlan, mégis Ismert, ó, Kívülálló, Kit mindenki keres! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Te, Ki megölöd a Szerelmeseket, ó, a gonoszokhoz Kegyelmes Isten! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Ó, Megelégítő, szólítlak, ó, Megelégítő!

Ó, Gyógyító, szólítlak, ó, Gyógyító!

Ó, Örök, szólítlak, ó, Örök!

Ó, Örök Úr, szólítlak, ó Örök Úr!

Szent vagy, ó, Istenem! Nagylelkűségedre kérlek, mely által szélesre tárultak bőséged s kegyed kapui, mely által Szentséged Temploma emeltetett az örökkévalóság trónusán, és irgalmadra kérlek, mely által minden teremtett dolgot meghívtál bőséged és ajándékaid asztalához. Kegyelmedre kérlek, mely által minden égben és földön lakozó nevében válaszoltál Önmagadban „Igen!” Szavaddal azon az órán, mikor uralmad és nagyságod egész fényében megnyilvánult, azon hajnali órán, mikor királyságod hatalma megmutatkozott. S újra esedezem Hozzád e legszebb nevekre, e legnemesebb és legmagasztosabb jegyekre, a Rólad való Legfenségesebb Megemlékezésre, tiszta és szeplőtlen Szépségedre, rejtett Fényedre a legbensőbb csarnokban, és Nevedre, mely minden reggel és este a kínok köpönyegét viseli, védd meg ez áldott Tábla hordozóját, és azt, aki olvassa, és aki véletlenül rábukkan, és aki elhalad a ház mellett, melyben e Tábla található. Gyógyíts ki általa minden beteget, elesettet és szegényt, minden bajából és bánatából, minden iszonyatos szenvedéséből és szomorúságából, és vezesd általa azt, ki vezérleted ösvényére és megbocsátásod és kegyelmed útjára lépni kíván.

Mert bizony Te vagy a Hatalmas, a Mindeneket Megelégítő, a Gyógyító, a Védelmező, az Adakozó, a Könyörületes, a Mindenek Felett Bőkezű, a Mindenek Felett Irgalmas.

#2638
- Bahá'u'lláh

 

Huqúqu’lláh

A Huqúqu'lláh valóban nagyszerű törvény. E felajánlás kötelessége mindenkire hárul, mert ez a kegyelem, a bőség, és minden jó forrása. Ez egy adomány, ami vele marad majd minden lélekkel Isten, a Mindent Birtokló, a Legbőkezűbb valamennyi világának mindegyikében.

#2669
- Bahá'u'lláh

 

Magasztalt vagy Te, Ó, Ura az egész teremtésnek, az Egyetlen, Kihez minden dolognak fordulnia kell. Külső és belső nyelvemmel tanúságot teszek arról, hogy megnyilvánítottad és feltártad Önmagad, leküldvén jeleidet és kihirdetvén tanúbizonyságaidat. Tanúskodom arról, hogy Önmagadban tökéletes vagy, független bármi mástól Magadat kivéve, és szentséged minden földi dolog felett áll. Ügyed minden mást felülmúló dicsőségére és Igéd mindenek felett álló hatalmára könyörgök Hozzád, adj megerősítést azoknak, kik fel kívánják ajánlani azt, amit elrendeltél számukra Könyvedben, és meg kívánják tartani azt, ami a Te elfogadásod illatát árasztja majd. Bizony, Te vagy a Leghatalmasabb, a Legkegyesebb, a Mindent Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

#2670
- Bahá'u'lláh

 

Hűség a szövetséghez

Tedd szilárddá, ó, Urunk, lépteinket utadon és erősítsd meg szívünket az Irántad való engedelmességben. Fordítsd arcunkat egyedüliséged szépsége felé, és örvendeztesd meg keblünket isteni egységed jeleivel. Öltöztesd testünk nagylelkűséged palástjába, lebbentsd el szemünk elől bűnösségünk fátylát, és add nékünk kegyelmed kelyhét, hogy nagyságod láttán minden létezők legbensőbb lényege dicséretedet zengje. Majd tárd fel Magad, ó, Urunk, kegyes szavaddal és isteni lényed misztériumával, hogy az ima szent elragadtatása töltse be lelkünk – az imáé, mely a szavak és a betűk fölé emelkedik és túlnő a szótagok és hangok mormogásán, – hogy ragyogásod kinyilatkoztatása előtt minden dolog a semmibe tűnjön.

Urunk! Ímé szolgáid, kik szilárdak és hívek maradtak Szövetségedhez és Testamentumodhoz, kik erős kézzel tartják az Ügyedben való kitartás kötelékét és nagyságod palástjának szegélyébe kapaszkodnak. Segítsd őket, ó, Urunk, kegyelmeddel, szilárdítsd meg őket hatalmaddal, és erősítsd meg őket az Irántad való engedelmességben.

Te vagy a Megbocsátó, a Kegyes.

#2671
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Uram és Reményem! Segítsd, kiket szeretsz, hogy szilárdak lehessenek hatalmas Szövetségedben, hűségesek maradhassanak testet öltött Ügyedhez, és betarthassák parancsolataidat, melyeket a Ragyogás Könyvébe foglaltál, hogy iránymutató zászlókká válhassanak és a mennybéli Gyülekezet lámpásává, határtalan bölcsességed kútfejévé és a felséges mennyboltról utat mutató csillagokká.

Mert bizony Te vagy a Győzhetetlen, a Mindenható, a Mindenek Felett Hatalmas.

#2672
- `Abdu'l-Bahá

 

Ifjusági imák

Ó, Uram! Tedd e fiatalt sugárzóvá és lásd el e szegényt bőségeddel. Adj néki tudást, önts belé erőt minden hajnalon és védd őt oltalmad menedékében, hogy tévedések ne béklyózzák, Ügyed szolgálatának szentelhesse magát, irányt mutathasson a tévelygőknek, vezethesse a boldogtalanokat, megszabadíthassa a fogságban lévőket és megébreszthesse a közömböseket, hogy mind részesüljenek az áldásban, mit a Terád való emlékezés és dicsőítésed jelent. Te vagy a Hatalmas és az Erős.

#2661
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, kedves Urunk! Kegyesen ruházd fel e fiókákat mennyei szárnyakkal, és adj nékik szellemi erőt, hogy e végtelen téren át röpülhessenek és az Abhá Királyság magaslataira szárnyalhassanak.

Ó, Urunk! Erősítsd meg e törékeny magoncokat, hogy mindegyikük gyümölcsöző fává váljon, zöldellővé és virágzóvá. Tedd e lelkeket győzedelmessé mennyei seregeid hatalma által, hogy képesek legyenek eltiporni a tévelygés és tudatlanság erőit, és kibontani a barátság és vezérlet lobogóját az emberek között; hogy megélesztő tavaszi szellőként felüdítsék és megébresszék az emberi lelkek fáit, és tavaszi záporként tegyék azon vidék rétjeit zölddé és termékennyé.

Te vagy a Hatalmas és az Erős; Te vagy az Adományozó és a Mindenek Felett Szerető.

#2662
- `Abdu'l-Bahá

 

Isten felé fordulás

Ó, Istenem! A Te közelséged a reménységem, és Hozzád fordulni az én örömöm. A Te szereteted a vigasztalásom, és a Te Neved az én imádságom. A Te jelenléted a békességem, a Te Szavad az én gyógyulásom. Ó, Uram, egyedül Téged óhajtalak szolgálni!

Ó, Istenem! Hozzád fordulok, a Te Valódhoz, tedd lehetővé, hogy felemelkedjem a Te megismerésedhez. A Te Neved erőt adott az igazaknak és a szentélyedbe hozta őket. Tárd fel Magad, ó, Uram, és segíts engem, hogy egyre jobban tekintsek a Te szépséged felé.

Ó, Istenem! Segíts engem, hogy mindentől megválhassak Rajtad kívül. Vágyakozom, hogy közel kerülhessek Hozzád. Ó, Te, Akit mindenek felett szeretek, erősíts meg hitemben Lényed bizonyságának jeleivel, hogy a kételkedő ingadozóktól teljességgel elfordulhassak.

Te vagy az én Segítőm, a Hatalmas, a Mindenható.

#2673
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Uram! Hozzád térek menedékért és a Te jeleidre figyelmez szívem.

Ó, Uram! Utazzak bár vagy légyek otthon, elfoglaltságomban vagy munkámban, teljes bizodalmam Beléd helyezem.

Nyújtsd nékem hát elégséges segítséged, hogy mindentől függetlenné váljak, ó, Te, Kinek irgalma felülmúlhatatlan.

Add ki részemet tetszésed szerint, ó, Uram, és tedd, hogy megelégedjek azzal, mit nékem rendeltél.

Tiéd minden hatalom a parancsolásra.

#2674
- The Báb

 

Részesíts, ó, Istenem, szereteted és tetszésed teljes mértékében, és csodásan ragyogó fényed vonzásával bájold el szívünket, ó, Te, Ki a Legfőbb Bizonyíték és a Legdicsőségesebb vagy. Küldd le reám, kegyelmed jeléül, életadó fuvallataidat napközben és éjszaka, ó, a bőkezűség Ura.

Nem tettem semmit, amivel megérdemeltem volna, ó, Istenem, hogy arcodat meglássam, és bizton tudom, hogyha még addig élnék is, míg a világ áll, akkor sem tudnék semmi olyat tenni, amivel ezt a kegyet kiérdemelhetném, mert a szolga rangja mindig is túl alacsony ahhoz, hogy bebocsáttatást nyerjen szent udvarodba, hacsak el nem ér hozzám nagylelkűséged, át nem hat gyengéd irgalmad, és körül nem ölel szerető kedvességed.

Légyen minden dicséret a Tiéd, ó, Te, Kin kívül nincsen más Isten. Engedd kegyesen, hogy felemelkedjem Hozzád, add meg nékem a megtiszteltetést, hogy közelségedben lakozhassam, és csak Véled társaloghassak. Nincsen más Isten, csak Te.

Valóban, ha Te meg kívánnád áldani egy szolgádat, kitörölnél Te szíve birodalmából minden említést és hajlamot a Te említéseden kívül, és ha rosszat kívánnál tenni egy szolgádnak amiatt, amit keze igaztalanul cselekedett arcod előtt, próbára tennéd őt ennek és az eljövendő világnak a javaival, hogy azokkal foglalatoskodjék, és elfelejtkezzen Reád emlékezni.

#2675
- The Báb

 

Ó, Istenem, Uram, és Mesterem! Elszakítottam magam immár véreimtől és Általad keresem, miként légyek független e Föld lakóitól és hogyan álljak mindig készen, hogy befogadjam, mi dicséretreméltó Előtted. Halmozz el annyi jóval, hogy ne légyen parancsolóm Rajtad kívül, és növeld meg részem határtalan jótéteményeidből. Bizony, Te vagy a bőségesen áradó kegyelem Ura.

#2676
- The Báb

 

Isten ügyének kezei

Bahá’u’lláh újszülött Világközösségének Fő Tiszttartói, kiket Szövetsége Központjának tévedhetetlen Tolla azzal a kettős feladattal ruházott fel, hogy óvják Atyja Hitét és biztosítsák terjesztését. —Shoghi Effendi

Fény és dicsőség, üdv és dicséret Isten Ügye Kezeinek, kiken keresztül előragyogott az állhatatosság fénye, és kézzelfoghatóvá lett az igazság, hogy Istené a döntés joga, az Erősé, a Hatalmasé, a Korlátozatlané. Általuk hullámzik a nagylelkűség óceánja és árad szét Isten, az emberiség Ura áldott kegyének illata. Könyörgünk Hozzá – magasztaltassék Ő –, hogy védelmezze Kezeit mennyei seregeivel és óvja őket uralmának hatalmával, és segítse őket lebírhatatlan erejével, mely térdre kényszerít minden teremtett dolgot. Istené a korlátlan Hatalom, a mennyek Teremtőjéé és a Nevek Királyságának Uráé.

#2677
- Bahá'u'lláh

 

Lelki növekedés

Mondd: ó, Isten, én Istenem! Ékesítsd fejemet az igazság koronájával és halántékomat az igazságosság díszével. Mert bizony Véled vagyon minden adomány és bőség.

#2678
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Uram! Engedd, hogy a Te szépséged legyen a táplálékom, a Te jelenléted oltsa szomjamat, a Te jóindulatod legyen a reménységem, a Te dicsőítésed a cselekvésem, a Rólad való emlékezés az útitársam, a Te uralmad hatalma az oltalmazóm. Engedd, hogy a Te lakhelyed legyen az én otthonom, és a hajlékom az a hely, amelyet Te megszenteltél a korlátozások feloldásával, melyeknek a Tőled mintegy fátyollal elzártak vannak alávetve.

Valóban, Te vagy a Mindenható, a Mindenek Felett Dicső, a Leghatalmasabb.

#2679
- Bahá'u'lláh

 

Tiszta szívet teremts bennem, ó, Istenem, és adj nékem ismét nyugodt lelkiismeretet, ó, Reménységem! Az erő szellemével szilárdíts meg engem Ügyedben, ó, Szerettem, és dicsőséged fényével tárd fel ösvényedet előttem, ó, Te, vágyaim Célja! Földöntúli hatalmad erejével emelj fel engem szentséged egébe, ó, létemnek Forrása, és örvendeztess meg örökkévalóságod szellőivel, ó, Te, Ki az én Istenem vagy! Örök dallamaid leheljenek nyugalmat belém, ó, Kísérőm, és ősi orcád gazdagsága szabadítson meg mindentől Rajtad kívül, ó, Mesterem. Halhatatlan Lényeged kinyilatkoztatásának hírével szerezz nékem örömet, ó, Te, Ki a Legnyilvánvalóbb vagy a nyilvánvalók, és a Legrejtettebb az elrejtettek között!

#2680
- Bahá'u'lláh

 

Istenem, Imádottam, Királyom, Vágyam! Mily nyelv mondhatná el köszönetemet Néked? Nemtörődöm voltam, s Te megébresztettél. Elfordultam Tőled, s Te nagylelkűen segítettél Feléd fordulnom. Olyan voltam, mint a holt, s Te az élet vizével megélesztettél. Hervadoztam, s Te újra életre keltettél Igéd mennyei folyamával, mely a Mindenek Felett Irgalmas Tollából áradt.

Ó, Isteni Gondviselés! Bőkezűséged nemzette az egész létet, ne foszd meg hát azt nagylelkűséged vizétől és ne tartsd távol irgalmad óceánjától. Esedezem Hozzád, segíts meg engem minden időben és minden helyzetben, hogy ősörök kegyedet keressem kegyelmed mennyországából. Bizony, Te vagy a nagylelkűség Ura és az örökkévaló királyság Uralkodója.

#2681
- Bahá'u'lláh

 

Örökkévalóságod illatos folyamaiból adj innom, ó, Istenem, és Lényed fájának gyümölcseiből hadd kóstoljak, ó, Reménységem! Szereteted kristálytiszta forrásaiból hadd kortyolhassak, ó, Dicsőségem, és örök gondviselésed árnyékában adj szállást, ó, Fényességem! Engedd, hogy közelséged mezőin barangoljak színed előtt, ó, Szerettem, és hogy irgalmad trónja jobbján foglaljak helyet, ó, Vágyam! Örömöd édes szellői hadd legyezzenek, ó, Célom, és bocsáss be valóságod magas paradicsomkertjébe, ó, Imádottam! Engedd, hogy hallhassam egyedüliséged galambjának dallamait, ó, Ragyogó Uram, és hatalmad és erőd szellemével kelts új életre, ó, Fenntartóm! Tégy engem állhatatossá szeretetedben, ó, Segítőm, és tedd határozottá lépteimet tetszésed ösvényén, ó, Teremtőm! Halhatatlanságod kertjében, a Te orcád előtt lakozzak mindörökre, ó, Te, Ki irgalmas vagy hozzám, és kínálj nékem helyet dicsőséged székhelyén, ó, Te, Ki az Uram vagy! Szerető kedvességed egébe emelj fel engem, ó, Életadóm, és vezess el útmutatásod Napcsillagához, ó, Te, Ki Magadhoz vonzol engem! Láthatatlan szellemed kinyilatkoztatásai elé hívjál engem, ó, Létem Forrása és leghőbb Vágyam, és hadd térjek vissza szépséged illatos lényegéhez, melyet kinyilvánítani kívánsz, ó, Te, Ki az én Istenem vagy!

Hatalmas vagy Te megtenni, amit csak kívánsz. Bizony, Te vagy a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Dicső, a Legmagasabb.

#2682
- Bahá'u'lláh

 

Urad nevében, Aki a Teremtő, az Uralkodó, a Mindeneket Megelégítő, a Legmagasztosabb, Kinek segítségét minden ember esdekelve kéri.

Mondd: Ó, Istenem! Ó, Te, Ki a mennyek és a föld Alkotója vagy, ó, a Királyság Ura! Jól ismered szívem titkait, míg a Te Lényed kifürkészhetetlen mindenki számára Rajtad kívül. Látsz mindent, mi tőlem van, és egyedül Te tudod ezt megtenni. Add meg nékem kegyelmeddel azt, ami lehetővé teszi, hogy Rajtad kívül minden mást nélkülözhessek, és rendeld el számomra azt, ami engem Kívüled mindenkitől függetlenné tesz. Add, hogy életem gyümölcsét learathassam e világban és az eljövendőben is. Nyisd ki előttem kegyelmed kapuit, és nagylelkűen részesíts gyengéd irgalmadban és ajándékaidban.

Ó, Te, Aki a kiáradó kegyelem Ura vagy! Engedd, hogy mennyei segítséged körülvegye azokat, akik Téged szeretnek, és adj nékünk ajándékaidból és bőségedből. Légy Te nékünk elégséges mindenben, bocsásd meg bűneinket, és légy irgalmas hozzánk. Te vagy a mi Urunk és minden teremtett dolog Ura. Senki mást nem hívunk, csak Téged, és semmi másért nem könyörgünk, csak a Te kegyeidért. Te vagy a bőkezűség és kegyelem Ura, hatalmadban legyőzhetetlen, és terveidben a legbiztosabb kezű. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindent Birtokló, a Legmagasztosabb.

Áldd meg, ó, Uram, Küldötteidet, a szenteket és az igazakat. Valóban, Te vagy az Isten, a Páratlan, a Mindeneket Lebíró.

#2683
- The Báb

 

Esdekelve kérlek dicsőséges arcod fényének ragyogására, időtlen nagyságod fenségére és mindent meghaladó uralmad erejére, hogy rendelj most számunkra mértéket mindenből, mi jó és illő, és rendelj nékünk részt kegyelmed kiáradásának minden részéből. Mert ajándékok osztása Néked veszteséget nem okoz, sem a kegyek adása nem csökkenti a Te gazdagságodat.

Dicsőített vagy, Uram! Én bizony szegény vagyok, míg Te valóban gazdag vagy. Én bizony alantas vagyok, míg Te valóban hatalmas vagy. Én bizony tehetetlen vagyok, míg Te valóban erős vagy. Én bizony megalázott vagyok, míg Te valóban a legmagasztosabb vagy. Én bizony nyomorult vagyok, míg Te valóban a hatalom Ura vagy.

#2684
- The Báb

 

Rendelj el számomra minden jót, ó, Uram, amit teremtettél vagy teremteni fogsz, és óvj meg minden rossztól, ami Előtted visszataszító azon dolgok közül, amiket életre hívtál, vagy életre fogsz hívni. Bizony, a Te tudásod átölel minden dolgokat. Dicsértessél, Rajtad kívül valóban nincsen más Isten, és a mennyekben, a földön, vagy a kettő között soha semmi nem hiúsíthatja meg szándékodat. Te valóban mindenek fölött hatalmas vagy.

Távol legyen a Te lényed fenségességétől, ó, Istenem, hogy bárki is keresse szerető jóságodat vagy nagylelkűségedet. Távol legyen mindent meghaladó dicsőségedtől, hogy bárki is ajándékaid és gyengéd irgalmad bizonyítékait kérje Tőled. Túl magasan állsz Te ahhoz, hogy bárki is kegyes gondviselésed és szerető gondoskodásod megnyilvánulását kérje, és túl szentséges a Te dicsőséged, hogy bárki Tőled a Te áldásaid és mennyei bőkezűséged és kegyelmed áradatát kérje. Számtalan keggyel ékes mennyei és földi királyságod egészében mérhetetlenül dicsőített vagy Te minden felett, minek azonosságot lehetne tulajdonítani.

Minden, amiért Hozzád könyörgöm, ó, Istenem, az, hogy adj erőt, mielőtt a lelkem elhagyja a testem, hogy elnyerjem tetszésedet, még ha csak egy rövidebb pillanatig is, mint egy mustármag apró töredéke. Mert ha akkor száll fel a lelkem, mikor Te meg vagy velem elégedve, akkor minden gondtól és aggálytól meg fogok szabadulni; de ha akkor hagy el a lelkem, amikor Te elégedetlen vagy velem, akkor, még ha minden jótettet véghez vittem volna, egy sem érne semmit, és ha minden tiszteletet és dicsőséget ki is érdemeltem volna, semmi nem szolgálná felemelkedésemet.

Hőn könyörgöm Hozzád, ó Istenem, részesíts kegyesen megelégedésedben, amikor Magadhoz szólítasz és szent Színed elé rendelsz, mivel Te öröktől fogva a végtelen jóság Istene vagy birodalmad népe számára, és a legkitűnőbb ajándékok Ura mindazok számára, akik Mindenhatóságod fennkölt mennyországában lakoznak.

#2685
- The Báb

 

Dicsőíttessék a Te Neved, ó, Urunk, Istenünk! Te vagy, valóban, a láthatatlan dolgok Ismerője. Rendelj számunkra olyan javakat, melyeket a Te mindent átfogó tudásod tud kimérni. Te vagy a korlátlan hatalmú Úr, a Mindenható, a Legimádottabb.

Minden dicséret légyen a Tiéd, ó, Urunk! A kijelölt Napon a Te kegyelmedet fogjuk mi keresni, és Beléd helyezzük minden bizodalmunkat, Ki a mi Urunk vagy. Magasztos vagy Te, ó, Isten! Add meg nékünk azt, mi jó és illő, hogy mindentől függetlenné válhassunk Rajtad kívül. Te vagy, valóban, minden világok Ura.

Ó, Isten! Jutalmazd meg azokat, akik Napjaidban türelmesen szenvednek, és erősítsd meg szívüket, hogy tévelygés nélkül járják az Igazság útját. Majd adj nékik, ó, Urunk, oly bőséges ajándékokat, amelyek képessé teszik őket, hogy bebocsáttatást nyerjenek áldott Paradicsomodba. Magasztos vagy, ó, Úristen! Bocsásd mennyei áldásaidat azon otthonokra, melyek lakói hittek Benned. Valóban, felülmúlhatatlan vagy Te az isteni áldások aláküldésében. Küldj el, ó Isten, olyan seregeket, amelyek győzelemre viszik hűséges szolgáidat. Rendelkezésed erejével úgy formázod Te a teremtett dolgokat, miként Néked tetszik. Te vagy, valóban, az Uralkodó, a Teremtő, a Mindenek Felett Bölcs.

Mondd: Isten, valóban, mindennek az Alkotója. Bőséges táplálékot ad Ő annak, akinek akar. Ő a Teremtő, minden létező Forrása, a Formáló, a Mindenható, a Létrehozó, a Mindenek Felett Bölcs. Ő a legnagyszerűbb címek Birtokosa a mennyekben és a földön és e kettő között. Mindenki az Ő parancsát követi, és a föld és az ég minden lakója az Ő dicsőségét zengi, és Őhozzá fog mindenki visszatérni.

#2686
- The Báb

 

Dicsőség Néked, ó, Uram, én Imádottam! Tégy engem erőssé Ügyedben, és add, hogy azok közé számíttassak, kik nem szegték meg Szövetségedet, sem nem követték saját meddő képzelgéseik bálványait. Majd tégy képessé arra, hogy elnyerjem az igazság egy székét Színed előtt, ruházd rám irgalmasságod jelét, és engedd, hogy azon szolgáidhoz csatlakozhassam, akik nem fognak félni, és akik nem lesznek bánatnak kitéve. Ne hagyj magamra, ó, Uram, ne fossz meg Annak felismerésétől, Ki Önmagad Megnyilvánulása, sem ne számíts engem azokhoz, kik elfordultak szent színedtől. Számlálj engem, ó, Istenem, azok közé, kiknek megadatott a kiváltság, hogy Szépségedet szemlélhessék, és akik ebben olyan örömöt találnak, hogy nem cserélnék el ennek egyetlen percét sem a mennyek és a föld királysága fölötti hatalomért, vagy a teremtés egész birodalmáért. Légy hozzám irgalmas, ó, Uram, ezekben a napokban, mikor Földed népei súlyosan eltévelyedtek, majd láss el engem, ó, Istenem, azzal, mi szemedben jó és illő. Te vagy, valóban, a Mindenek Felett Hatalmas, a Kegyes, a Nagylelkű, a Mindig Megbocsátó.

Add, ó, Istenem, hogy ne számíttassak azok közé, kiknek füle süket, szeme vak, nyelve néma, és kiknek szíve értetlen maradt. Ments meg engem, ó, Uram, a tudatlanság és önző vágy tüzétől, engedd, hogy bebocsátást nyerhessek mindent meghaladó irgalmad udvarába, és küldd le nékem azt, mit választottaidnak rendeltél. Hatalmad van azt tenni, amit csak kívánsz. Valóban, Te vagy a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

#2687
- The Báb

 

Ó, Isten! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet. Tisztítsd meg szívemet. Világosítsd meg képességeimet. Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem. Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt, hanem boldog és vidám. Ó, Isten! Nem leszek többé tele félelemmel és aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen dolgaival.

Ó, Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked szentelem életemet, ó, Uram!

#2688
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Isten, én Istenem! Te vagy Reménységem és Szerettem, legmagasabb Célom és Vágyam! Nagy alázattal és teljes odaadással imádkozom Hozzád, tégy engem szereteted minaretjévé országodban, tudásod lámpásává teremtményeid között, és az isteni bőkezűség lobogójává királyságodban.

Számíts engem azon szolgáid közé, kik mindentől elfordultak, csak Tőled nem, kik felülemelkedtek e világ múlandó dolgain, és megszabadították magukat a hiábavalón képzelgők sugalmazásaitól.

A királyságodból alászálló bizonyosság szellemén át töltsd el örömmel szívem, és hadd örvendezzék szemem azt látván, miként szállnak rám alá egymás után az isteni segítség seregei mindenható Dicsőséged királyságából.

Mert bizony, Te vagy a Mindenható, a Mindenek Felett Dicső, a Mindenek Felett Hatalmas.

#2689
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Uram, Szerelmem, Vágyam! Légy barátom magányomban és társam számkivetettségemben. Szabadíts meg bánatomtól. Tedd, hogy szépséged imádója legyek. Fordíts el engem mindentől Rajtad kívül. Vonzz Magadhoz szentséged illatával. Hadd lehessek együtt Királyságodban azokkal, kik minden köteléket elvágtak, mely nem Hozzád fűzi őket, kik a szent Küszöböd előtti szolgálat után vágyódnak, és kik kiállnak, hogy Ügyedért munkálkodjanak. Tégy engem képessé arra, hogy szolgálóleányaid egyike lehessek, kik elnyerték tetszésedet. Valóban, Te vagy a Kegyes, a Nagylelkű.

#2690
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Urunk! Gyengék vagyunk, erősíts meg minket. Ó, Istenünk! Tudatlanok vagyunk, hass át tudással. Ó, Urunk! Szegények vagyunk, tégy minket gazdaggá. Ó, Istenünk! Holtak vagyunk, élessz meg minket. Ó, Urunk! Alantasak vagyunk, dicsőíts meg Királyságodban. Segélyeddel, ó, Urunk, fénylő csillagokká válunk, míg Segítséged nélkül kevesebbek vagyunk, mint a por. Ó, Urunk! Erősíts meg minket. Ó, Istenünk! Adj nékünk győzelmet. Ó, Istenünk! Tégy képessé, hogy legyőzzük önmagunkat és vágyainkat. Ó, Urunk! Szabadíts meg minket az anyagi világ gúzsától. Ó, Urunk! Élessz meg minket Szentlelked leheletével, hogy szolgálatodra emelkedhessünk, imádhassunk Téged és királyságodban a legtisztább őszinteséggel munkálkodhassunk. Ó, Urunk! Te vagy a Hatalmas! Ó, Istenünk, Te vagy a Megbocsátó! Ó, Urunk, Te vagy a Könyörületes!

#2691
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Te könyörületes Úr, Ki nagylelkű vagy és mindenre képes! Szolgáid vagyunk, akiket gondviselésed oltalmaz. Vesd reánk kegyes tekinteted. Adj látást szemünknek, hallást fülünknek, szívünket értelemmel és szeretettel töltsd el. Örömhíreiddel tedd lelkünket vidámmá és boldoggá. Ó, Uram! Mutasd meg számunkra királyságod útját, és kelts új életre valamennyiünket a Szentlélek leheletével. Adj nekünk örök életet, és részeltess bennünket végtelen tisztességben. Egyesítsd az emberiséget, és áraszd el fénnyel az emberi világot. Hadd járjunk mindnyájan a Te ösvényeden, hadd keressük mind a Te tetszésedet, hadd kutassuk Királyságod rejtelmeit. Ó, Isten! Tedd, hogy egyek legyünk, s megbonthatatlan kötelékeddel fűzd össze szíveinket. Bizony, Te vagy az Adakozó, Te vagy a Jóságos és Te vagy a Mindenható.

#2692
- `Abdu'l-Bahá

 

Mártírok

Ő az Isten.

Ó, Uram, én Istenem! Ó, Te, a gyengék Segítője, a szegények Támasza, és a Hozzád forduló elhagyottak Szabadítója.

Kimondhatatlan alázattal emelem esengő kezem szépséged királysága felé, és lelkem emígyen szólít buzgón: ó, Isten, én Istenem! Segíts engem, hogy imádhassalak, adj erőt nékem, hogy szolgálhassalak, kegyelmeddel karolj fel engem szolgálatodban, s tedd, hogy szilárd maradhassak az Irántad való engedelmességben. Árassz el nagylelkűséged kegyével, fordítsd felém szerető kedvességed pillantását, és mártóztass meg megbocsátásod tengerében. Add, hogy megerősíttessek Hited iránti hűségemben, ajándékozz meg nagyobb bizonyossággal és bizalommal, hogy e világot teljességgel elvethessem, arcom tökéletes odaadással orcád felé fordíthassam, megerősítve bizonyságaid és tanútételeid lebíró ereje által, fenséggel és hatalommal felruházva suhanhassak túl menny és föld minden tartományán. Valóban, Te vagy az Irgalmas, a Mindenek Felett Dicső, a Kedves, a Könyörületes.

Ó, Urunk! Ímé vértanúid, azon áldott lelkek társaságának maradéka. Elviseltek ők minden nyomorúságot, és türelmet mutattak a borzasztó igaztalanság közepette. Feladtak minden kényelmet és világi javat, készségesen alávetették magukat szereteted ösvényén a kínzó szenvedésnek és hányattatásnak, és még mindig elleneik karmai között raboskodnak, akik újra és újra keserves kínzásokkal törik és sanyargatják őket, mert szilárd léptekkel járnak egyenes ösvényeden. Nincs, ki segítené őket, nincs, ki barátjuk lenne. A nemteleneken és gonoszokon kívül nincs, ki vélük lenne és társalogna vélük.

Ó, Urunk! E lelkek megízlelték a poklok kínjait e földi életben, és orcád ragyogó szépségének szeretete jeleként és minthogy hőn vágyódtak mennyei királyságodba, elviseltek minden goromba megaláztatást, melyet a zsarnokság népe rájuk zúdított.

Ó, Urunk! Töltsd el fülüket isteni segítséged és a mihamarabbi győzelem verseivel, és szabadítsd meg őket az iszonyú hatalmat bírók fogságából. Állítsd meg a gonoszok kezét, és ne engedd, hogy e lelkeket dühöngő vadállatok karmai és fogai marcangolják, mert a Te szerelmeseid ők, szentséged titkainak hordozói, alázatosan állnak ajtód előtt, és eljutottak magasztos udvarodba.

Ó, Urunk! Erősítsd meg őket kegyesen új lélekkel, ragyogd be szemüket, hogy az éjszaka sötétjében megláthassák csodás bizonyságaidat. Rendeld nékik az összes jót, mi örök misztériumaid Királyságában rejtezik, tedd őket a világrészek fölött ragyogó fényes csillagokká, gyümölcstől roskadozó fákká, s a hajnali szellőben hajladozó ágakká.

Bizony, Te vagy a Nagylelkű, a Hatalmas, a Mindenható, a Korlátozatlan. Nincsen más Isten, csak Te, a szeretet és gyengéd kedvesség Istene, a Mindenek Felett Dicső, a Mindig Megbocsátó.

#2693
- `Abdu'l-Bahá

 

Megbocsátás

[Ima Bahá’u’lláh kilencedik Örömhíréből]:

A bűnök és vétkek megvallása emberek előtt nem megengedhető, mivel az soha nem vezetett és soha nem is fog az isteni megbocsátáshoz vezetni. … A bűnösnek egyedül Isten előtt kell irgalomért könyörögnie az irgalom Óceánjától, megbocsátásért esedezni a nagylelkűség Egétől emígyen:

Ó, Isten, én Istenem! Könyörögve kérlek Téged igaz imádóid vérére, kiket olyannyira elragadott édes Szavad, hogy a Dicsőség Hegyére siettek, a legdicsőségesebb mártíromság színhelyére, és esdekelve kérlek Téged azon titkokra, melyek tudásod mélyén rejteznek és az igazgyöngyökre, melyek jóságod óceánjának kincsei, hogy bocsáss meg nékem és édesapámnak és édesanyámnak. Az irgalmasok közül, Te vagy valóban a Legirgalmasabb. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Mindenek Felett Jóságos.

Ó, Uram! Te látod a bűnösség eme lényegét kegyelmed óceánja felé fordulni, ez esendőt, ki isteni hatalmad királyságát keresi, és e szegény teremtményt, ki gazdagságod napcsillaga felé fordul. Irgalmadra és kegyelmedre kérlek, ne hagyd őt cserben, ó, Uram, és ne foszd meg jóságod kinyilatkoztatásától a Te napjaidban, sem pedig ne űzd el ajtódtól, melyet szélesre tártál Te mindenki előtt, ki mennyországodban avagy földi világodban lakozik.

Ó, jaj! Ó, jaj! Bűneim elzártak szentséged Udvarától, és vétkeim miatt messze tévelyegtem Fenséged Szentélyétől. Elkövettem, amit Te megtiltottál nekem, és elvetettem, amit követnem elrendeltél.

Kérve kérlek Téged, Őreá, Ki a Nevek korlátlan Ura, írd le számomra jóságod Tollával azt, mi engem közeledbe vezet és mi megtisztít bűneimtől, melyek közém és megbocsátásod és kegyelmed közé állottak.

Valóban, Te vagy az Erős, a Jóságos. Nincsen Isten Rajtad kívül, Ki a Hatalmas, a Kegyes.

#2694
- Bahá'u'lláh

 

Dicsőíttessél, ó, Uram, én Istenem! Akárhányszor csak említeni merészellek, hatalmas bűneim és súlyos, Ellened való cselekedeteim visszatartanak, és kegyelmedtől megfosztottnak és teljesen erőtlennek érzem magam, hogy dicséreted zengjem. És mégis, nagy bizodalmam jóságodban új reménnyel tölt el, és a bizonyosság, hogy bőséged kezét nyújtod felém, arra bátorít, hogy magasztaljalak Téged, és olyan dolgokért esedezzem, melyekkel csak Te rendelkezel.

Irgalmadra könyörgöm Hozzád, ó, Istenem, mely felülmúl minden teremtett dolgot, s melyről tanúskodnak mindenek, kik neveid óceánjaiban elmerülnek, ne hagyj engem magamra, mert szívem a gonosz felé hajlik. Oltalmazz engem védelmed erősségében és gondoskodásod menedékében. Ím, én vagyok az, ó, Uram, kinek egyetlen vágya az, mit Te hatalmad erejénél fogva elrendeltél. Minden, mit magamnak választottam, hogy segítsél engem kegyes rendeleteiddel, akaratod uralmával, parancsolatod és ítéleted zálogaival.

Esedezem Hozzád, ó, Te, Ki az Utánad vágyódó szívek Imádottja vagy, Ügyed Megnyilvánulásaira és Sugallatod Hajnalpontjaira, Fenséged Képviselőire és Tudásod Tárházaira, ne engedd, hogy megfosztassak szent Lakhelyedtől, Templomodtól, Szentélyedtől. Segíts, ó, Uram, hogy eljuthassak az Ő megszentelt udvarába, hogy körüljárhassam Személyét, és alázatosan állhassak ajtaja előtt.

Te vagy Az, Kinek hatalma öröktől fogva örökké tart. Semmi nem kerüli el tudomásodat. Bizony Te vagy a hatalom Istene, a dicsőség és a bölcsesség Istene.

Dicsőítessék Isten, minden világok Ura!

#2695
- Bahá'u'lláh

 

[Részlet Bahá’u’lláh Ragyogások - Ishráqát című táblájából]:

Te látsz engem, ó, Istenem, kínban vergődni a porban, mint a partra vetett hal. Szabadíts meg, légy irgalommal irántam, ó, Te, Kinek segedelmét hívja minden ember, ó, Te, Kinek kezében van a hatalom gyeplője minden férfi és nő fölött. Bármikor, ha súlyos gyarlóságaimra és nagy vétkeimre tekintek, keserűség támad rám mindenfelől, és bármikor megállok elmélkedni jóságod óceánján, és kegyelmed mennyországán, és gyengéd könyörületességed napcsillagán, belélegzem a remény illatát, mely jobbról, balról, észak és dél felől hatol hozzám, mintha minden teremtett dolog az örömhírt tudatná velem, hogy irgalmad egének felhői rám fogják hullatni esőjüket. Hatalmadra, ó, Te, Ki a hívek Fő Támasza vagy, és azok vágya, kik már élvezhetik közelségedet! Megannyi kegyed és áldásod, és kegyelmed és szerető kedvességed megmutatkozásai valóban felbátorítottak. Hogyan tudhatná másképpen e végtelen kis semmiség dicsőíteni Annak Nevét, Ki egyetlen szavával életre hívta a teremtést, és hogyan is tudná egy múlandó dicsérni Őt, Aki bebizonyította, hogy semmiféle leírás nem fejezheti ki Őt, sem pedig dicsőítés nem növeli az Ő dicsőségét? Ő öröktől fogva mérhetetlenül magasztos teremtményei felfogása felett, és szolgáinak Róla való elképzelései Hozzá fel nem érhetnek.

Ó, Uram! Látod ez élettelent színed előtt; bőkezűséged és jóságos kegyed által ne hagyd, hogy megfosztasson a halhatatlan élet kelyhétől. És látod e szenvedőt trónod előtt állni; ne fordítsd őt el gyógyító erőd óceánjától. Kérve kérlek Téged, hogy add meg nékem minden időben és minden helyzetben, hogy Rád emlékezhessem, Neved magasztalhassam, és Ügyedet szolgáljam, bár jól tudom, hogy bármi ered is egy szolgától, az nem lépheti át saját lelke határait, sem nem lehet Istenségedhez illő, sem pedig méltó dicsőséged és fenséged udvarához.

Hatalmad a tanúm! Ha nem a Te dicséretedet zengené, nyelvem nem lenne hasznomra, és ha nem Téged szolgálna, életem mit sem érne. Ha nem az örömért, hogy dicsőséges birodalmad fényességét megláthatom, mi másért örvendenék látásomnak? És ha nem a boldogságért, hogy a Te édes hangod hallhatom, mi más haszna volna hallásomnak?

#2696
- Bahá'u'lláh

 

Dicsőség Néked, ó, Uram! Bocsásd meg bűneinket, könyörülj rajtunk s tégy képessé, hogy visszatérhessünk Hozzád. Ne engedd, hogy másban bízzunk Rajtad kívül, és nagylelkűen küldd le reánk azt, amit szeretsz és kívánsz és ami illendő Előtted. Magasztald fel azokat, kik szívből hisznek és bocsáss meg nékik kegyes jóakaratoddal.

Mert bizony Te vagy a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

#2697
- The Báb

 

Ó, Istenem, ó, Uram, ó, Mesterem! Könyörgöm Hozzád, bocsásd meg nékem, ha más örömöt keresek, mint a Te szereteted, vagy más vigasztalást, mint a Te közelséged, vagy más boldogságot, mint a Te tetszésed, vagy más létezést a Véled való kapcsolaton kívül.

#2698
- The Báb

 

Dicsőség Néked, ó, Isten! Miként említhetnélek Téged, mikor szenten állsz Te az egész emberiség dicsőítése fölött. Magasztaltassék a Te Neved, ó, Isten, Te vagy a Király, az Örök Igazság. Te tudod, mi van a mennyekben és a földön, és Hozzád kell visszatérnie mindeneknek. Aláküldötted istenileg elrendelt Kinyilatkoztatásodat tiszta mérték szerint. Dicséret Néked, ó, Uram! Parancsodra győzelmessé teszel bárkit, akit csak kívánsz, a menny és a föld seregeivel, és bármivel, mi a kettő között van. Te vagy az Uralkodó, az Örök Igazság, a győzhetetlen hatalom Ura.

Dicsőítessél, ó, Uram, Ki mindenkor megbocsátja azon szolgái bűneit, kik megbocsátásodért esedeznek. Mosd le bűneimet, és azok bűneit, kik hajnalonként Tőled keresnek bocsánatot, kik napközben és éjnek évadján Hozzád imádkoznak, kik nem vágyakoznak semmi egyéb után, mint Isten, kik felajánlják mindazt, mit Isten kegyesen rájuk ruházott, kik dicséretedet zengik reggel és estidőn, és kik nem hanyagok kötelességeikben.

#2699
- The Báb

 

Jól tudom, ó, Uram, hogy vétkeim színed előtt szégyenbe borították arcom, és teherként nehezedtek hátamra Előtted, elválasztottak engem a Te szépséges orcádtól, körülvettek minden oldalról, és minden felől akadályoztak abban, hogy eljuthassak mennyei erőd kinyilatkoztatásaihoz.

Ó, Uram, ha Te nem bocsátasz meg nekem, ki van, aki kegyelmet adna, és ha Te nem irgalmazol nekem, ki van, aki részvétet tudna mutatni? Dicsőség legyen Néked, Te teremtettél, mikor nemlétező voltam, és Te tápláltál, mikor még minden értelem nélkül voltam. Dicséret Néked, a bőkezűség minden jele Tőled származik, és a kegyelem minden záloga a Te határozatod kincsestárából sugárzik szét.

#2700
- The Báb

 

Megbocsátásodért könyörgöm, ó, Istenem, és bocsánatodért esedezem oly módon, amint kívánod, hogy szolgáid Hozzád forduljanak. Könyörgöm, mosd el bűneinket, miként az Istenségedhez méltó, és úgy bocsáss meg nékem, szüleimnek, és mindazoknak, akik a Te mércéd szerint beléptek a Te szereteted hajlékába, ahogy az mindent átható uralmadhoz méltó és mennyei hatalmad dicsőségéhez illendő.

Ó, Istenem! Te indítottad a lelkemet arra, hogy Hozzád esdekeljen, és Tenélküled nem fordulnék Hozzád. Dicsőítessél és magasztaltassál; hálát adok Néked azért, hogy kinyilatkoztattad Magad nékem, és bocsánatodért könyörgöm, mert elmulasztottam kötelességemet, hogy megismerjelek, és nem jártam szereteted ösvényén.

#2701
- The Báb

 

Könyörgöm Hozzád, ó, Uram, bocsáss meg nékem minden említést a Te említéseden kívül, és minden dicsőítést a Te dicsőítéseden kívül, és minden örömet a Hozzád való közelség örömén kívül, és minden gyönyörűséget a Véled való kapcsolat gyönyörűségén kívül, és minden boldogságot a Te szereteted és tetszésed boldogságán kívül, és mindent, mi hozzám tartozik, de nincs kapcsolatban Véled, ó, Te, Ki az urak Ura vagy, Ki biztosítja az eszközöket és megnyitja a kapukat.

#2702
- The Báb

 

Ó, Te megbocsátó Úr! Te vagy mind e szolgáid menedéke. Te ismered a titkokat és Te tudsz mindenről. Mi mind esendőek vagyunk, Te pedig a Hatalmas, a Mindenható. Mi mind bűnösök vagyunk, Te pedig a Bűnök Megbocsátója, az Irgalmas, a Könyörületes. Ó, Urunk! Ne nézd hibáinkat. Bánj vélünk kegyelmed és jóságod szerint. Számosak a mi vétkeink, de végtelen a Te megbocsátásod óceánja. Nagy a mi gyengeségünk, de segítséged bizonyítékai világosak. Ezért hát, kérünk, szilárdíts és erősíts meg minket. Tégy minket képessé, hogy azt cselekedjük, mi méltó szent Küszöbödhöz. Sugározd be szívünket, adj nékünk éles szemet és figyelmes fület. Keltsd életre a holtakat s gyógyítsd meg a betegeket. Ajándékozz gazdagságot a szegényeknek, és adj békét és biztonságot a félénkeknek. Fogadj be minket Királyságodba és világosíts meg minket vezérleted lámpásával. Te vagy az Erős és a Mindenható. Te vagy a Nagylelkű. Te vagy az Elnéző. Te vagy a Kedves.

#2703
- `Abdu'l-Bahá

 

Megpróbáltatások és nehézségek

Ó, Isten, én Istenem! Ne légy távol tőlem, mert egyik csapás a másik után zúdul rám. Ó, Isten, én Istenem! Ne hagyj magamra, mert kimondhatatlan balsors gyötör. Szerető kedvességed emlőjéből fakadó tiszta tejjel itass, mert szomjúságom teljesen elepesztett. Irgalmad szárnyai árnyékában nyújts menedéket nekem, mert ellenségeim egy emberként támadtak rám. Fenséged trónusa közelében őrizz engem, szemtől szemben dicsőséged jeleivel, mert az emberi hitványság súlyosan levert. Örökkévalóságod Fájának gyümölcseivel táplálj, mert a legnagyobb gyengeség fogott el. Adj innom az öröm serlegéből, melyet gyöngéd irgalmad keze nyújt, mert számtalan gond tart fogva erősen. Öltöztess mindenható uralmad hímzett köntösébe, mert a nyomor mindentől megfosztott. Ringass álomba Örökkévalóságod Galambjának turbékolásával, mert a legszörnyűbb megpróbáltatások értek engem. Hadd lakozzam Egyedüliséged trónja előtt, Orcád szépségének ragyogó fényében, mert a félelem és a rettegés összetört engem. Meríts le megbocsátásod óceánjába, a dicsőség cethalának türelmetlenségével szembesítve, mert vétkeim teljes pusztulásra ítéltek.

#2704
- Bahá'u'lláh

 

Magasztaltassék a Te Neved, ó, Uram, én Istenem! Nem tudom, miféle vízből teremtettél engem, milyen tüzet gyújtottál bennem, vagy milyen agyagból gyúrtál. Minden tenger nyugtalansága lecsendesedett, de nem csitult el ezen Óceán, amelyet a Te akaratod szélfúvása tart mozgásban. Minden tűz lángja kioltatott, kivéve azt a Tüzet, amelyet a Te mindenható kezed gyújtott meg, és amelynek sugarait Neved hatalma által szórtad mindenekre egedben és földeden. Amint a megpróbáltatások súlyosbodnak, heve úgy lesz mind forróbb és forróbb.

Látod, ó, Istenem, a Te parancsolatod száguldó szele süvít Fényed körül, amely a minden oldalról rátörő vihar tombolásától még káprázatosabban és tündöklőbben ragyog. Dicséret Néked mindezért.

Legnagyobb Nevedre, legősibb fenségedre kérlek könyörögve, tekints le szeretteidre, kiknek szívét nagyon megrendítették a szenvedések, melyek Őt sújtották, Ki Önmagad Megnyilvánulása. Hatalmadban áll, hogy azt tedd, ami Néked tetszik. Bizony, Te vagy a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

#2705
- Bahá'u'lláh

 

Oszlasd el bánatomat jótékonyságoddal és bőkezűségeddel, ó, Isten, én Istenem, és szüntesd szívfájdalmamat fenségeddel és hatalmaddal. Látod, ó, Istenem, arcomat Feléd fordítom egy olyan időben, mikor szomorúság vesz körül minden oldalról. Ó, Te, Ki minden lét Ura vagy, s Ki felülmúlsz minden láthatót és láthatatlant, könyörgöm Nevedre, mely által az emberek szívét és lelkét uralod, és irgalmad Óceánjának hullámaira és jótékonyságod fénylő Napcsillagának ragyogására kérlek, számíts engem azok közé, kiket semmi sem tudott meggátolni abban, hogy Feléd fordítsák arcukat, ó, Te, minden nevek Ura és az egek Teremtője!

Látod, ó, Uram, mik estek meg velem napjaidban. Neveidnek Pirkadatára és tulajdonságaidnak Hajnalpontjára kérlek, rendeld el számomra azt, minek segítségével kiállhatok szolgálatodban, és dicsőíthetem erényeidet. Valóban, Te vagy a Mindenható, a Leghatalmasabb, Ki válaszol minden ember imájára!

Végezetül, orcád fényére könyörgöm Hozzád, áldd meg lépteimet, bocsásd meg vétkeimet, és elégítsd meg szükségemet. Te vagy, Kinek ereje és uralma mellett tanúskodik minden nyelv, s Kinek fensége és hatalma előtt meghajol minden értő szív. Nincsen más Isten, csak Te, Ki hallasz és kész vagy a válaszadásra.

#2706
- Bahá'u'lláh

 

A Reád áhítozó szívekben az Érted égő vágy tüze izzik, ó, Istenem, s az udvarodtól való elszakíttatás fájdalmában keserves könnyet hullatnak azok szemei, kik Téged szeretnek. Országaidat az ő siralmuk zokogása járja be, azoké, akik Benned reménykednek.

Fenséges hatalmaddal Te Magad óvtad meg őket mindkét szélsőségtől. Lelkük tüze és szívük sóhaja nélkül könnyeikbe fulladnának, ám könnyeik folyása nélkül szívük lángja és lelkük heve égetné el őket. Úgy tűnnek ők, mint az angyalok, kiket hóból és tűzből teremtettél. Kirekesztenéd-e Jelenlétedből, ó, Istenem, az Utánad ennyire vágyódó lelkeket, vagy állhatatos buzgalmuk dacára elűznéd-e őket kegyelmed kapujából? A Te kiválasztottaid szívében majdnem minden reménység kihunyt, ó, Istenem! Merre vannak könyörületed szellői? Ellenség vet gátat nekik mindenfelől: hol vannak diadalmad jelei, amelyeket Tábláidban ígértél?

Dicsőséged a tanúm! Minden egyes reggelen szenvedések kelyhe áll azok szeme előtt, akik Téged szeretnek, mert Benned hisznek, s a Te jeleidet követik. Bár szilárdan hiszem, hogy nagyobb irántuk a Te könyörületed, mint az övék önmaguk iránt, bár belátom, hogy egyedül azért sújtod őket, hogy Ügyedet hirdessék, és méltókká váljanak a Te örökkévalóságod mennyébe emelkedni és a Te udvarod közelségébe jutni, mégis Te jól ismered némelyikük gyengeségét és türelmetlenségüket szenvedéseikben.

Könyörögve kérlek hát, ó, Istenem, segítsd őket erősítő kegyelmed által, hogy Téged szeretvén tűrhessék tovább kínjaikat, és fedd föl szemeik előtt azt, mit biztos oltalmad Szentélye mögött számukra elrendeltél, hogy elébe futhassanak annak, ami nékik a Te utadon elrendeltetett, hogy az Irántad érzett szeretetük indítsa őket versengésre e megpróbáltatásokért. Vagy legalább bontsd ki előttük fölényed lobogóit és tedd őket győzedelmesekké ellenségeid felett, hogy a Te korlátlan uralmad megmutatkozzon birodalmad valamennyi lakója előtt, s hogy hatalmad ereje teremtményeid előtt megnyilvánulhasson. Hatalmadban áll, hogy azt tedd, amit akarsz. Nincs más Isten, csak Te, a Mindentudó, a Mindenek Felett Bölcs.

Tedd, ó, Istenem, Benned hívő és Ügyedet támogató szolgádat rendíthetetlenné, oltalmazd őt gondviselésed és védelmed erődítményében minden veszedelemtől ebben és az eljövendő életben. Bizony, úgy uralkodsz, ahogy Néked tetszik. Nincs más Isten csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

#2707
- Bahá'u'lláh

 

Hatalmadra szólítlak, ó, Istenem! Ne érjen engem semmi rossz a próbák idején, és a hanyagság pillanataiban vezéreld lépteim egyenesen sugallatoddal. Te vagy az Isten, hatalmas vagy Te azt tenni, amit csak kívánsz. Akaratodnak senki ellent nem állhat, sem Célod nem keresztezheti senki.

#2708
- The Báb

 

Ó, Uram! Te vagy minden szenvedés Eloszlatója és minden nyomorúság Megszüntetője! Te vagy, Ki elűz minden bánatot és megszabadít minden rabot, s Te vagy minden lelkek Megváltója. Ó, Uram, ments meg engem irgalmad erejével, s számlálj azon szolgáid közé, kik megváltást nyertek.

#2709
- The Báb

 

Jól tudod, ó, Istenem, hogy megpróbáltatások zuhogtak rám minden irányból, és hogy Kívüled senki nem képes azokat eloszlatni vagy megváltoztatni. Az Irántad érzett szeretetem miatt bizonyosan tudom, hogy Te sohasem küldesz megpróbáltatást egy lélekre sem, hacsak nem kívánod rangját emelni mennyei Paradicsomodban, és szívét megerősíteni ebben a földi életben mindent legyőző hatalmad bástyájával, hogy ne vágyódjék e világ hitványságai után. Bizony, jól tudod, hogy én minden körülmények között nagyobb becsben tartanám a Rólad való megemlékezést, mint mindannak birtoklását, ami a mennyekben és a földön létezik.

Erősítsd meg szívemet, ó, Istenem, az Irántad való engedelmességben és a Te szeretetedben, és add, hogy megszabadulhassak ellenfeleid egész seregétől. Bizony, a Te dicsőségedre esküszöm, hogy senki más után nem sóvárgom Rajtad kívül, sem nem vágyok másra, mint irgalmadra, és nem rettegek semmi mástól, mint a Te igazságosságodtól. Könyörgöm Hozzád, bocsáss meg nékem, és azoknak, kiket szeretsz, tetszésed szerint. Valóban, Te vagy a Mindenható, a Jóságos.

Mérhetetlenül magasztosan állsz Te, ó, a mennyek és a föld Ura, minden ember dicsérete fölött, és legyen béke a Te hűséges szolgáiddal, és legyen dicsőség Istennek, minden világok Urának.

#2710
- The Báb

 

Ó, Uram! Te előtted nyilvánvaló, hogy az embereket fájdalom és balsors veszi körül, hogy bajok és nehézségek környezik őket. Minden megpróbáltatás és minden szörnyű csapás úgy éri az embert, mint a kígyó harapása. Nincsen más menedékhely és mentsvár számára, mint a Te védőszárnyaid alatti védelem, oltalom, őrizet és gondoskodás.

Ó, Te, a Könyörületes! Ó, Uram! A Te védelmed legyen az én páncélzatom, a Te oltalmad az én védőpajzsom, a Te Egyedülvalóságod ajtaja előtti alázat az én őröm, a Te őrizeted és gondoskodásod az én erődöm és az én otthonom. Óvj meg engem önző hajlamaimtól és vágyaimtól, és oltalmazz engem minden betegségtől, bajtól, nehézségtől és megpróbáltatástól.

Valóban, Te vagy a Védelmező, az Oltalmazó, a Megtartó, a Megelégítő, s valóban Te vagy a Legkönyörületesebb!

#2711
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Uram, Istenem, bajban Menedékem! Csapások záporában Pajzsom és Védelmem! Te vagy szükségben Óvóhelyem és Mentsváram, Társam magányomban! Te vagy Vigasztalóm a szenvedésben és szerető Barátom az egyedüllétben! Gyötrelmeim Eltávolítója és bűneim Megbocsátója!

Feléd fordulok egészen, teljes szívemmel, elmémmel és nyelvemmel Hozzád esedezem, védelmezz meg mindentől, mely ebben, isteni egységed korszakában akaratod ellen való, és tisztíts meg minden mocsoktól, mely nem engedi, hogy makulátlanul tisztán kegyelmed fájának árnyát keressem.

Essen meg szíved, ó, Uram, a gyengén, állítsd talpra a beteget, és enyhítsd az égető szomjúságot!

Örvendeztesd meg a keblet, melyben szereteted parázslik, és lobbantsd lángra mennyei szereteted és szellemed tüzével!

Ékesítsd fel az isteni egység szentélyeit a szentség ruházatával, és helyezd fejemre kegyed koronáját!

Ragyogd be arcom bőséged napjának sugaraival, és segíts engem kegyesen, hogy szent küszöböd előtt szolgálhassak!

Hadd teljen meg szívem csordultig szeretettel teremtményeid iránt, és add, hogy szeretteid között irgalmad jelévé, kegyelmed zálogává, és az egyetértés bajnokává válhassak, csak Néked szentelve magam, a Rólad való emlékezést zengve, megfeledkezve önmagamról, de mindig arra figyelmezve, ami a Tiéd.

Ó, Isten, én Istenem! Ne tartsd vissza tőlem megbocsátásod és kegyelmed lágy fuvallatait, és ne fossz meg engem segedelmed és kegyed friss forrásaitól!

Hadd lakozzam védőszárnyaid alatt, és vesd rám mindeneket védelmező tekintetedet!

Oldozd meg nyelvem, hogy fennhangon dicsőíthessem neved néped között, hangom nagy sokaság fölött szárnyalhasson, és ajkamról dicséreted folyama áradhasson.

Mert valóban Te vagy a Kegyes, a Dicsőített, a Hatalmas, a Mindenható.

#2712
- `Abdu'l-Bahá

 

Összejövetelek

Ó, könyörületes, mindenható Úr! Ím, könyörögve fordítják Feléd arcukat ezen összegyűlt lelkek. Végtelen alázattal és engedelmességgel tekintenek Királyságod felé, és könyörögnek megbocsátásodért és kegyelmedért. Ó, Isten! Tedd e gyülekezetet Néked kedvessé! Tisztítsd meg e lelkeket és sugározd rájuk vezérleted fényét! Ragyogd be szívüket és örvendeztesd meg lelküket örömhíreddel! Fogadd be mindőket szentséges Királyságodba, hadd részesüljenek kimeríthetetlen bőkezűségedből, és tedd őket boldoggá mind ebben, mind pedig az eljövendő világban!

#2713
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Isten! Összegyűltünk itt szereteted illatában, és Királyságod felé fordulunk. Nem keresünk mást, csak Téged, és nincs egyéb vágyunk, mint hogy tetszésedet elnyerjük. Ó, Istenünk! Tedd ez étket mennyei mannáddá, és add, hogy e gyülekezet szentjeid seregévé válhasson! Hadd legyenek ők a szeretet kovásza az emberek között, és a megvilágosodás forrása az egész emberi faj számára. Hadd legyenek ők vezérleted eszközei a földön. Mert bizony Te vagy a Hatalmas, Te vagy az Adományozó, Te vagy a Megbocsátó, s Te vagy a Mindenható!

#2714
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Isteni Gondviselés! Ímé, barátaid gyülekezete, kiket szépséged vonz, és kiknek szíve az Irántad érzett szeretet tüzében izzik. Változtasd ezen lelkeket mennyei angyalokká, keltsd őket új életre Szentlelked leheletével, adj nékik ékesszóló nyelvet és határozott szívet, övezd fel őket mennyei hatalommal és könyörületes érzülettel. Add, hogy az emberiség egységének hirdetőivé váljanak, és a szeretet és egyetértés forrásává az emberi világban, hogy az Igazság Napjának fénye szétoszlathassa az ostoba előítéletek veszélyes sötétjét, fénybe borulhasson e kietlen világ, ez anyagi birodalom magába szívhassa a szellem világának sugarait, ez a sokféle szín egyetlen tiszta színné olvadhasson, és dicsőítő ének szárnyalhasson szentséged királyságába.

Valóban, Te vagy a Mindenható és a Mindenek Felett Hatalmas!

#2715
- `Abdu'l-Bahá

 

Reggel

Ó, Istenem és Mesterem! Szolgád vagyok, és a Te szolgád fia. Ím, felkeltem én kerevetemről e hajnali órán, mikor egyedüliséged Napcsillaga világlott elő akaratod Hajnalpontjából, és ragyogta be az egész világot, miként ez elrendeltetett Parancsolatod Könyveiben.

Dicséret Néked, ó, Istenem, hogy megismerésed fényének ragyogására ébredhettünk. Küldd le nékünk hát, ó, Uram, azt, ami segít, hogy mindenkitől megválhassunk Rajtad kívül, és ami megszabadít minket minden köteléktől, mely nem Hozzád fűz. Emellett rendeld nékem és azoknak, kiket szeretek, és az én véreimnek, férfiaknak és nőknek egyaránt ezen és az eljövendő világ minden jótéteményét. Óvj meg minket szüntelen védelmed által, ó, Te, Kit az egész teremtés szeret, és Ki a világegyetem Vágya vagy, azoktól, kiket az emberek kebelében ármánykodó Suttogó Gonosz megtestesüléseivé tettél. Képes vagy Te, hogy azt tedd, ami Néked tetszik. Valóban, Te vagy a Mindenható, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

Áldd meg, ó, Uram, én Istenem, Azt, Kit legnagyszerűbb Címeid fölé helyeztél, és Ki által elválasztottad az istenfélőket a gonoszoktól, és kegyesen segíts nékünk, hogy azt cselekedjük, amit szeretsz és kívánsz. Áldd meg továbbá, ó, Istenem, azokat, Kik Szavaid és Betűid, és azokat, kik arcukat Feléd fordították, és a Te orcád felé tekintenek és figyelmeznek Hívásodra.

Valóban, Te vagy minden ember Ura és Királya, és hatalmad van minden dolgok fölött.

#2716
- Bahá'u'lláh

 

Menedékedben ébredtem, ó, Istenem, és illendő annak, ki ezt keresi, hogy oltalmad Szentélyében és védőkarod Erősségében lakozzék. Világítsd meg benső lényemet, ó, Uram, Kinyilatkoztatásod Hajnalának ragyogásával, miként külső lényemet beragyogja kegyed reggeli fénye.

#2717
- Bahá'u'lláh

 

Segítség félrevezetetteknek

Istenhez fohászkodunk, kegyesen segítse azokat, kik félrevezettettek, hogy igazságosak és pártatlanok legyenek, és felismerjék, mire nem figyelmeztek eddig. Valóban, Ő a Mindenekben Bővelkedő, a Legnagylelkűbb. Ne tiltsd el szolgáidat, ó, Uram, kegyelmed ajtajától és ne űzd el őket jelenléted udvarából. Segítsd őket, hogy eloszlathassák a csalfa álmodozás ködét és szétszaggathassák a hiú képzelgés és reménykedés fátylát. Mert bizony Te vagy a Mindenek Birtokosa, a Legmagasabb. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenható, a Kegyes.

#2718
- Bahá'u'lláh

 

Segítségkérés

Ó, Istenem, Kit tisztellek és imádlak! Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és elismerem ajándékaidat mind a múltban és a jelenben. Te vagy a Mindenek Felett Bőkezű. Irgalmad kicsorduló záporai egyformán patakzanak alá királyokra és koldusokra, és kegyelmed ragyogása az engedelmesekre és engedetlenekre is árad.

Ó, irgalom Istene, Kinek ajtaja előtt meghajol az irgalom leglényege, és Kinek szent Ügye körül kering a szerető jóság legbenső lelke, könyörgünk Hozzád, végtelen kegyelmedért esedezve és jelen pártfogásodat keresve, irgalmazz mindazoknak, akik a lét világának megnyilvánulásai, és ne tagadd meg tőlük napjaidban kegyelmed áradását!

Mi mindnyájan csupán szegények és szűkölködők vagyunk, és bizony, Te vagy a Mindenek Birtokosa, a Mindent Legyőző, a Mindenek Felett Hatalmas.

#2719
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Istenem! Legdicsőbb Nevedre kérlek, segíts engem mindabban, mi szolgáidnak hasznára válik, és abban, mi által felvirágzanak városaid. Mert bizony Néked van hatalmad minden dolgok fölött.

#2720
- Bahá'u'lláh

 

Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül? Mondd: dicséret Istennek! Ő az Isten! Mindenek az Ő szolgái és követik parancsolatait.

#2721
- The Báb

 

Mondd: az Úr ad megelégedést mindeneknek mindenek fölött. A mennyekben vagy a földön nem segíthet más, csak Isten. Valóban, Ő Önmagában a Tudó, a Fenntartó, a Mindenható.

#2722
- The Báb

 

Urunk! Hitványak vagyunk, essen meg rajtunk szíved; semmink sincsen, adj részt nékünk gazdagságod tengeréből; szükséget szenvedünk, elégíts meg minket; megaláztattunk, juttass nékünk dicsőségedből. Te táplálod nap mint nap a lég vándorait és a mező állatait, és a Te gondoskodásodban és nyájasságodban részesül minden teremtett lény.

Ne foszd meg ez esendőt csodálatos kegyelmedtől, és hatalmadnál fogva halmozd el bőségeddel e gyarló lelket.

Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, hadd gyarapodjunk földi dolgainkban, hogy mindentől függetlenek lehessünk Rajtad kívül, hogy csak Véled tanácskozhassunk, a Te utadat járhassuk és a Te misztériumaidat hirdethessük. Te vagy a Mindenható, a Szerető Szívű és az emberiség Jótevője.

#2723
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Isten, én Istenem! Íme esendő alattvalóid, kik a Te hűséges szolgáid és szolgálóleányaid, kik meghajtották magukat magasztos Kijelentésed előtt és alázattal hajoltak meg fényed Küszöbe előtt, és tanúságot tettek Egységedről, melyen keresztül delelői tündöklésben sugárzott elő a Nap. Hallgattak ők hívásodra, mely rejtett Birodalmadból hallatszott, és szeretettől és elragadtatástól remegő szívvel válaszoltak hívó Szavadra.

Ó, Uram, záporoztasd alá rájuk irgalmad összes kiáradását, küldd le rájuk kegyelmed minden esőjét. Neveld őket gyönyörűséges növényekké a menny kertjében, és adományaid bő és túlcsorduló felhői s túláradó kegyelmed mély tavai által tedd, hogy e kert virágba boruljon, és tartsd azt örökké zölden és ragyogón, mindig üdén és vibrálón és frissen.

Te vagy valóban a Hatalmas, a Magasztos, az Erős, Ki a mennyekben és a földön egyedül marad változatlan. Nincsen más Isten csak Te, a nyilvánvaló bizonyságok és jelek Ura.

#2724
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Uram, én Istenem! Nyújtsd kezed azoknak, akiket szeretsz, hogy hívek lehessenek Hitedhez, a Te utadon járhassanak és szilárdak lehessenek Ügyedben. Bocsásd rájuk kegyelmedet, hogy megállhassanak az önzés és szenvedély támadásai közepette, és az isteni útmutatás fényét követhessék. Te vagy az Erős, a Kegyelmes, az Önmagától Való, az Adakozó, a Könyörületes, a Mindenható, a Mindenek Felett Bőkezű.

#2725
- `Abdu'l-Bahá

 

Ne szedd fel, ó, Uram, az ünnepi asztalt, mely Nevedben teríttetett meg, és ne oltsd ki az égő lángot, melyet a Te kiolthatatlan tüzed lobbantott fel. Ne tartsd vissza élő vized folyását, mely a Te dicsőséged és a Rólad való megemlékezés dallamától morajlik, és ne foszd meg szolgáidat szereteted parfümjét lehelő édes ízeid illatától.

Uram! Változtasd szentjeid aggasztó gondjait nyugalommá, nehézségeiket vigasszá, megaláztatásukat dicsőséggé, bánatukat áldott örömmé, ó, Te, Ki kezedben tartod az egész emberiség gyeplőjét!

Te vagy, valóban, az Egyetlen, az Egyedülálló, a Hatalmas, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

#2726
- `Abdu'l-Bahá

 

Szellemi tanácsok

Valahányszor a tanácskozóterembe léptek, mondjátok el ez imát Isten szeretetével eltelt szívvel és az Ő említésén kívül mindentől megtisztult nyelvvel, hogy a Mindenek Felett Hatalmas kegyesen végső diadalhoz segítsen benneteket:

Ó, Isten, én Istenem! Szolgáid vagyunk, kik áhítattal tekintenek Szent Arcod felé, s e dicsőséges Napon mindentől elfordulnak Rajtad kívül. Összegyűltünk e Szellemi Tanácsban, nézeteinkben, gondolatainkban és célunkban egységesen, hogy Szavad felmagasztaljuk az emberek között. Ó, Urunk, Istenünk! Tégy minket Isteni Vezérleted jeleivé, magasztos Hited lobogóivá az emberek között, és hatalmas Szövetséged szolgálóivá. Ó, Legmagasabb Urunk! Hadd lehessünk Isteni Egységed képviselőivé Abhá Királyságodban és ragyogó csillagok minden vidék felett. Urunk! Segíts minket, hadd válhassunk csodás Kegyelmed hullámzó tengerévé, mindörökké dicsőséges Magasságodban fakadó folyókká, egészséges gyümölcsökké Isteni Ügyed Fáján, mennyei Szőlőskerted fáivá, melyek ágai Bőséged fuvallataitól hajladoznak. Ó, Isten! Hadd legyenek Isteni Egységed Versei lelkünk tápláléka, szívünket hadd örvendeztesse Kegyelmed kiáradása, hogy eggyé válhassunk, mint ugyanazon tenger hullámai, és összeolvadhassunk, mint ragyogó Fényességed sugarai, hogy gondolataink, nézeteink, érzéseink válhassanak egyazon valósággá, mely az egység szellemét tanúsítja világszerte. Te vagy a Kegyelmes, a Bőkezű, az Adományozó, a Mindenható, az Irgalmas, a Könyörületes.

#2727
- `Abdu'l-Bahá

 

Gyűljetek össze tiszta örömben, és az ülés kezdetén imádkozzátok az alábbi imát:

Ó, Királyság Ura! Bár testünk itt gyülekezett össze, szerelmes szívünket magával ragadja a szereteted, és ragyogó Arcod sugarain suhanunk tova. Bár gyengék vagyunk, mégis hatalmad és erőd kinyilatkoztatásait várjuk. Bár szegények vagyunk, vagyon és javak nélkül, mégis Királyságod kincseiből részesülünk. Bár csak cseppecskék vagyunk, mégis óceánod mélyéből merítünk. Bár porszemek vagyunk, mégis sugárzó Napod dicsőségében ragyogunk.

Ó, Gondoskodónk! Küldd le nékünk segítséged, hogy az itt összegyűltek mindegyike fénylő gyertyává válhasson, mágnesként vonzhassa az embereket és mennyei birodalmaidba szólíthassa őket, mígnem ez alsó világot végül Paradicsomkerted tükörképévé változtatjuk.

#2728
- `Abdu'l-Bahá

 

A Szellemi Tanács ülésének befejezésekor mondandó ima:

Ó, Isten! Ó, Isten! Egyedüliséged láthatatlan királyságából pillants le ránk, kik összegyűltek ezen szellemi gyűlésben, Benned hívén, jeleidben bizakodván, szilárdan Szövetségedben és Testamentumodban, Hozzád vonzódva, lángra gyúlva szereteted tüzétől és őszintén a Te Ügyedben. Szőlőskerted munkásai vagyunk, hited terjesztői, orcád odaadó imádói, alázatosak szeretteid iránt, hódolók ajtód előtt. Könyörgünk Hozzád, szilárdíts meg minket választottaid szolgálatában, segíts meg minket láthatatlan seregeiddel, erősíts meg minket, hogy szolgálhassunk Téged, és tégy minket alázatos és imádó alattvalókká, kik Véled társalognak.

Ó, Urunk! Gyengék vagyunk, és Te vagy a Hatalmas, az Erős. Holtak vagyunk, és Te vagy a nagy életadó Szellem. Szükséget szenvedünk, és Te vagy a Fenntartó, az Erős.

Ó, Urunk! Fordítsd arcunk irgalmas orcád felé, táplálj minket bőven áradó kegyeddel mennyei asztalodról, segíts minket legfőbb angyalaid seregeivel, és erősíts meg minket az Abhá Királyság szentjei által.

Bizony, Te vagy a Nagylelkű, az Irgalmas. Te vagy a nagy bőség Birtokosa, és valóban Te vagy az Elnéző és a Kegyes.

#2729
- `Abdu'l-Bahá

 

Tanítás

Dicsőség Nevednek, ó, Uram, én Istenem! Látod, pillantásom miként szegeződik szelíd jóságodra, és szemem miként csüng irgalmad és szerető kedvességed láthatárára, s kezeim mint emelkednek adományaid mennyországa felé. Hatalmad a tanúm! Testem minden tagja Hozzád kiált emígyen: „Ó, Te, a világok Szeretettje, és Ura mindeneknek, kik a mennyben és a földön lakoznak, s a Hozzád hű szívek egyetlen Vágya! Óceánodra könyörgöm Hozzád, melyhez szólítottad a menny valamennyi lakóját s a föld népeit, segíts szolgáidnak, kik megakadályoztattak abban, hogy irányába indulhassanak s elérhessék partjait. Fordítsd el őket, ó, Istenem, mindentől Rajtad kívül, s oldd meg nyelvüket, hogy dicséreted zengjék és erényeid magasztalják. Adj nékik inniuk, ó, Istenem, kegyelmed nemes Borából, hogy ezáltal elfeledkezzenek ők mindenről Rajtad kívül, álljanak ki Ügyedet szolgálni, és légyenek szilárddá szeretetedben. Bizony, Te vagy életük Ura és imádatuk Tárgya. Ha eltaszítod őket, ki gondoskodik majd róluk, s ha Tőled távolra tévelyednek, ki segít nékik, hogy Színed elé járulhassanak? Hatalmadra esküszöm! Nincsen más mentsvár, hova menekülhetnének Rajtad kívül, nincsen más menedék, mint a Te menedéked, s nincsen más védelem, mint a Te védelmed. Jaj annak, ki más Urat vett Rajtad kívül, és áldottak, kik megoldották a kötelékeket, melyek a föld lakóihoz fűzik őket, s nagylelkűséged köntösébe kapaszkodnak. Ők Bahá népe, mindenek előtt, kik a mennyben és a földön lakoznak. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindentudó, a Mindenek Felett Bölcs.”

Dicsőség Istennek, minden világok Urának!

#2730
- Bahá'u'lláh

 

Dicséret Néked, ó, Uram, Istenem! Nevedre könyörgöm Hozzád, melyet senki illő módon fel nem ismert, és melynek fontosságát nincs lélek, ki felfogta volna. Általa esedezem Hozzád, Ki a Te Kinyilatkoztatásod Kútfeje és jeleid Hajnala, tedd az én szívem szereteted és a Reád való emlékezés tárházává. Majd kösd azt össze leghatalmasabb Óceánoddal, hogy bölcsességed élővizei valamint dicsőítésed és dicséreted kristálypatakjai áradhassanak belőle.

Végtagjaim tanúskodnak a Te egységedről, és hajam hirdeti egyeduralmad s hatalmad erejét. Odaálltam kegyelmed ajtajához tökéletesen háttérbe szorítván magamat, a legteljesebb önmegtagadással, és megkapaszkodtam nagylelkűséged szegélyében, s a Te ajándékaid láthatárára függesztettem szemeimet.

Rendeld el számomra, ó, Istenem, azt, mi illendő fenséged nagyságához, és segíts nékem megerősítő kegyed által, úgy tanítanom a Te Ügyedet, hogy a holtak felserkenjenek sírjaikból és Feléd rohanjanak, teljesen Tebenned bízván, s tekintetüket a Te Ügyed pirkadatára, valamint Kinyilatkoztatásod hajnalpontjára rögzítvén.

Te vagy valóban a Leghatalmasabb, a Legmagasztosabb, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

#2731
- Bahá'u'lláh

 

Dicsőség légyen Néked, ó, Uram, Ki parancsod erejével életre hívtál minden teremtett dolgot.

Ó, Uram, segítsd meg azokat, akik Rajtad kívül mindenről lemondtak, és adj nékik nagy győzelmet. Küldd le hozzájuk, ó, Uram, a menny és a föld és minden közbeeső angyalainak seregeit, hogy segítsék szolgáidat, támogassák és erősítsék őket, vezessék őket sikerre, és tartsák fenn őket, adjanak nékik dicsőséget, részesítsék őket tiszteletben és magasztalásban, tegyék őket gazdaggá és győzedelmessé csodálatos győzelemmel.

Te vagy az ő Uruk, a mennyek és a föld Ura, minden világok Ura. Szilárdítsd meg ezt a Hitet, ó, Uram, ezen szolgák erejével, és add, hogy diadalmaskodjanak a föld minden népe fölött. Mert ők valóban a Te szolgáid, akik Rajtad kívül minden mástól elszakadtak, és Te vagy, valóban, az igaz hívők oltalmazója.

Add meg nékik, ó, Uram, hogy szívük ehhez a Hithez, a Te sérthetetlen Hitedhez való hűségük által erősebbé váljék, mint bármi más az egekben és a földön és a kettő között; és erősítsd meg kezüket, ó, Uram, a Te csodálatos hatalmad jeleivel, hogy az egész emberiség szeme előtt nyilvánvalóvá tudják tenni a Te hatalmadat.

#2732
- The Báb

 

Dicsértessék a Te Neved, ó, Isten! Te vagy valóban a mi Urunk. Te tudsz mindenről a mennyekben és a földön. Küldd le hát reánk irgalmad egy zálogát. Te valóban felülmúlhatatlan vagy az irgalmat gyakorlók között. Minden dicsőség Néked, ó, Urunk! Rendeld el számunkra jelenlétedből azt, mi őszinte szolgáid szívét megvigasztalja. Dicsőített vagy Te, ó, Isten, Te vagy a mennyek és a föld s a kettő között fekvő dolgok Teremtője. Te vagy a korlátlan Úr, a Legszentebb, a Mindenható, a Mindenek Felett Bölcs. Magasztaltassék a Te Neved, ó, Isten, küldj azoknak, akik hisznek Istenben és jeleiben, oly hatalmas segítséget jelenlétedből, hogy képesek legyenek érvényesülni az emberiség javarésze fölött.

#2733
- The Báb

 

Ó, Uram! Engedd meg, hogy a föld minden népe beléphessen Hited Paradicsomába, úgy, hogy egy teremtett lény se maradjon jó tetszésed határain kívül. Te öröktől fogva hatalmas vagy azt tenni, ami Néked tetszik, és magasztosan állsz minden fölött, mit csak kívánsz.

#2734
- The Báb

 

Ó, Isten! Ó, Isten! Ímé, egy törött szárnyú madár, röpte nagyon lassú – segíts néki, hogy a jólét és megváltás csúcsa felé repülhessen, a legnagyobb örömben és boldogságban szárnyalhasson a határtalan térben, Legfőbb Nevedben szólhasson éneke minden vidék felett, örvendeztethesse meg a füleket e hívással, és ragyogtathassa fel a szemeket az útmutatás jeleivel.

Ó, Uram! Társ nélkül állok, egyedül és szerényen. Számomra nincsen más támasz Rajtad kívül, sem segítség Kívüled, sem éltetőm más, mint Te. Szilárdíts meg szolgálatodban, segíts engem angyalaid csapatával, tégy engem győzedelmessé Szavad terjesztésében, és engedd, hogy teremtményeid között bölcsességedet hirdessem. Valóban, Te vagy a gyengék segítője, a kicsinyek védelmezője, és valóban, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Korlátozatlan.

#2735
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, összehasonlíthatatlan Isten! Ó, Te, a Királyság Ura! Ezek a lelkek a Te mennyei sereged. Segítsd meg őket, és a Magasságbéli Gyülekezet rendjeivel vidd őket győzelemre, hogy mindegyikükbe egy hadsereg ereje költözzön, és meghódíthassák ezen országokat Isten szeretetével és a mennyei tanítások fényével.

Ó, Isten! Légy Te az ő támaszuk és segítőjük, és a vadonban, a hegyek közt, a völgyben, az erdőkben, a síkon és a tengereken légy az ő bizalmasuk, hogy a Királyság hatalmával és a Szentlélek leheletével szólhassanak!

Bizony, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Mindenható, és Te vagy a Bölcs, a Halló és a Látó.

#2736
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Istenem! Segítsd szolgádat, hogy felemelhesse Szavadat, visszautasíthasson mindent, mely hiábavaló és hamis, megláttathassa az igazságot, messze földön terjeszthesse szent verseidet, felfedhesse a ragyogásokat, és általa felragyoghasson a hajnalpír az igazak szívében.

Valóban, Te vagy a Nagylelkű, a Megbocsátó.

#2737
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Isten, én Istenem! Segítsd bizalmas szolgáidat, hogy szerető és kedves szívet nyerhessenek. Hadd terjesszék a föld minden népe között a Magasságbéli Gyülekezettől alászálló útmutatás fényét. Valóban, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Mindenható, a Mindeneket Lebíró, a Mindig Adományozó. Valóban, Te vagy a Nagylelkű, a Gyengéd, a Szelíd, a Legbőkezűbb.

#2738
- `Abdu'l-Bahá

 

Útrakelten

Kegyelmedből keltem fel ma reggel, ó, Istenem, s teljességgel Benned bízva mentem el hazulról, gondviselésedre hagyva magamat. Irgalmad egéből bocsásd reám áldásodat, hadd térhessek haza biztonságban úgy, amint segítettél engem, hogy a Te oltalmad alatt útra keljek, állhatatosan Feléd összpontosítva gondolataimat.

Nincsen más Isten, csak Te, az Egyetlen, az Összehasonlíthatatlan, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

#2740
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Istenem, én Istenem! Szereteted kötelékébe erősen kapaszkodván keltem útra otthonomból, és teljességgel gondviselésedre és védelmedre bíztam magamat. Erődre könyörgöm Hozzád, mellyel megvédted szeretteidet az önfejűektől és a romlottaktól, minden csökönyös zsarnoktól és minden gonosztevőtől, kik messze tévelyedtek Tőled, hogy nagylelkűséged és kegyed által védelmezz meg engem. Majd engedd, hogy erőd és hatalmad segedelmével megtérhessek otthonomba. Mert bizony Te vagy a Mindenható, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

#2741
- Bahá'u'lláh

 

Úttörők imája

Tudod, ó, Isten, és tanúskodsz mellettem, hogy nem él más vágy a szívemben, mint hogy tetszésedet elnyerjem, megerősíttessem az Előtted való szolgaságban, szolgálatodnak szentelhessem magam, nagyszerű szőlőskerted művelhessem, és mindent feláldozhassak ösvényeden. Te vagy a Mindentudó, a Mindent Látó. Nincsen más kívánságom, mint, hogy Irántad való szeretetből lépteimet a hegyek és sivatagok felé irányítsam, hangosan hirdessem Királyságod eljövetelét, és hívásodat zengjem az emberek között. Ó, Isten! Nyiss utat ez elhagyatott előtt, adj gyógyírt e betegnek, és gyógyítsd meg e szenvedőt. Égő szívvel és könnyes szemmel könyörgöm Hozzád Küszöbödön.

Ó, Isten! Kész vagyok minden megpróbáltatást elviselni ösvényeden, és egész szívemmel és lelkemmel sóvárgok a nehézségek után.

Ó, Isten! Oltalmazz meg engem a megpróbáltatásoktól! Tudod jól, hogy elfordultam én mindentől, és megszabadítottam magam minden gondolattól. Nincsen más foglalatosságom, mint a Rólad való megemlékezés, és semmi egyéb vágyam, mint hogy szolgálhassalak Téged.

#2739
- `Abdu'l-Bahá

 

Várandós anyáknak

Uram, én Uram! Dicsőítlek Téged és hálát adok Néked mindazért, mivel kitüntetted alázatos szolgálóleányodat, Hozzád könyörgő és esdeklő cselédedet, mert ím, erős Királyságodba vezetted őt, Általad meghallhatta magas Hívásodat e múlandó világban és megláthatta Jeleidet, melyek bizton mutatják győzedelmes uralmadat minden dolgok felett.

Ó, Uram! Néked ajánlom azt, ki méhemben rejtezik. Add hát, hogy méltó gyermek lehessen Királyságodban, pártfogásod és nagylelkűséged kegyeltje. Hadd fejlődjék és növekedjék fel a Te nevelésed oltalmában. Bizony, Te vagy a Kegyelmes! Bizony, Te vagy az Hatalmas Kegyek Ura!

#2617
- `Abdu'l-Bahá

 

Védelem

Dicsőíttessék a Neved, ó, Uram, én Istenem! Nevedre kérlek, melyen keresztül ütött az Óra és eljött a Feltámadás ideje, és félelem és remegés vett erőt mindeneken, kik a mennyben és a földön lakoznak, záporoztasd alá irgalmad mennyországából és gyengéd könyörületed felhőiből azt, mi megörvendezteti szolgáid szívét, kik Feléd fordultak és Ügyedet segítik.

Őrizd meg, Uram, szolgáidat és szolgálóleányaidat a meddő képzelgés és hiábavaló ábrándok fullánkjától, és kegyelmed kezéből adj nékik inni megismerésed csendesen csobogó patakjából.

Te valóban a Mindenható vagy, a Legmagasztosabb, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbbbb.

#2742
- Bahá'u'lláh

 

Isten, az ellenállhatatlan fenség Ura, a Mindeneknek Parancsoló Nevében.

Szenteltessék meg az Úr, Kinek kezében van az uralom forrása. Megteremt bármit, amit kíván Parancsszava által, “Legyen”, és az lesz. Övé volt az uralkodás hatalma ezidáig, és Övé marad ezután is. Parancsának ereje által győzedelmessé tesz bárkit, akit kedve tart. Ő valóban a Hatalmas, a Mindenható. Hozzá tartozik minden dicsőség és fenség a Kinyilatkoztatás és Teremtés királyságaiban és bárhol a kettő között. Bizony, Ő az Erős, a Mindenek Felett Dicsőséges. Öröktől fogva Ő a legyőzhetetlen erő Forrása, és az is marad mindörökké. Ő valóban a hatalom és erő Ura. A menny és a föld minden királysága és bármi, ami a kettő között van, Istené, és az Ő hatalma a legfőbb mindenek fölött. A föld és a menny minden kincse és minden, ami a kettő között van, az Övé, és az Ő védelme mindenekre kiterjed. Ő a mennyek és a föld Teremtője és bármié, ami a kettő között létezik, és Ő valóban minden dolgok tanúja. Ő a Számadás Ura mindeneknek, kik a mennyekben és a földön lakoznak és bárminek a kettő között, és Isten bizony gyors a számolásban. Ő határozza meg egyenként a mértéket mindeneknek a mennyekben és a földön, és bárminek a kettő között. Bizony, Ő a Legfőbb Oltalmazó. Ő tartja markában a menny és a föld kulcsát és mindenekét e kettő között. Tetszése szerint ruház fel adománnyal parancsának ereje által. Valóban, kegyelme körülvesz mindeneket, és Ő a Mindenek Tudója.

Mondd: az Úr ad megelégedést nekem, Ő az, Ki markában tartja a mindenség királyságát. A mennyei és földi és a kettő közötti seregeinek erejével azt védelmezi szolgái közül, akit kíván. Isten valóban őrködik mindenek fölött.

Mérhetetlenül magasztos vagy, ó, Uram! Védj meg minket mindentől, ami előttünk áll és ami mögöttünk van, a fejünk fölött, a jobbunkon, a balunkon, a lábunk alatt, és minden más oldalunkon, ahol védtelenek vagyunk. Bizony, a Te minden dolgok feletti védelmed szüntelen.

#2743
- The Báb

 

Ezen ima eredetije a Báb saját keze által íródott pentagram formában.

Ó, Isten, én Istenem! Védd meg bizalmas szolgáidat az önzés és a szenvedélyek gonoszságától, őrizd őket szerető kedvességed figyelő szemével a rosszakarat, a gyűlölet és az irigység minden formájától, óvd őket gondoskodásod bevehetetlen erősségében, és a kétely fullánkjától mentesen tedd őket nagyszerű jeleid megnyilvánulásaivá. Ragyogd be arcukat isteni egységed Hajnalának előtörő sugaraival, vidítsd fel szívüket szent királyságodból leküldött versekkel, és adj erőt nékik a dicsőség birodalmából eredő, mindent lebíró hatalmaddal. Te vagy a Mindenek Felett Bőkezű, a Védelmező, a Mindenható, a Kegyes.

#2744
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó, Te, isteni Gondviselés! Hitványak vagyunk, segíts meg minket; hontalanul vándorlunk, adj nékünk menedéket; szétszórattunk, egyesíts minket; eltévelyedtünk, gyűjts minket nyájadba; semmink sincsen, rendelj nékünk részt; szomjúhozunk, vezess minket az Élet forrásához; esendők vagyunk, önts erőt belénk, hogy kiállhassunk Ügyedet segíteni, és önmagunkat ajánlhassuk élő áldozatként a vezérlet ösvényén.

#2745
- `Abdu'l-Bahá

 

Ő a Könyörületes, a Legbőkezűbb! Ó, Isten, én Istenem! Te látsz engem, Te ismersz engem, Te vagy Oltalmam és Menedékem. Nem kerestem, és nem is fogok mást keresni Rajtad kívül. Szereteted ösvényén kívül nem tapodott és nem is fog taposni lábam más utat. A kétségbeesés sötét éjjelén várakozón és reménykedve fordul szemem végtelen jóindulatod reggele felé, és hajnalhasadáskor szomorú lelkemet a szépségedre és tökéletességedre való emlékezés vidítja fel és erősíti meg. Kit kegyelmed karja segít, légyen bár csak egy csöpp, végtelen óceánná válik, és szerető kedvességed kiáradásának segedelmével ragyogó csillagként fénylik fel még a legkisebb porszem is.

Fogadd védőszárnyaid alá, ó, Te, a tisztaság Szelleme, Te, Ki a Mindenkinél Jobban Gondoskodó vagy, ezt az elbűvölt, lángra gyúlt szívű szolgádat. Segítsd őt a lét e világában, hogy állhatatos és szilárd maradjon szeretetedben, és add, hogy e törött szárnyú madár oltalmat és menedéket leljen az égi fán, a Te isteni fészkedben.

#2746
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

A Ridván tábla

(Részletek)

„A Ridván-ünnep ... arról emlékezik meg, hogy Bahá’u’lláh egy tizenkét napos időszakban jelentette be Prófétai Küldetését a bagdadi Ridván-kertben 1863 április-májusában, és melyre Ő úgy utal, mint ’az Ünnepek Királyára’... . A Ridván-ünnep első, kilencedik és tizenkettedik napja Szent Nap ... . [Bahá’u’lláh] egy Táblában úgy utal ezen Bejelentésére, mint “a legnagyobb öröm napjára”, és a Ridván-kertet úgy írja le, mint ’azon Helyet, melyről az egész teremtésre szórta Ő Nevének, a Mindenek Felett Irgalmasnak ragyogását’. ... Küldetésének bejelentését hívei évente a tizenkét napos Ridván-ünnep formájában ünneplik meg [április 21-május 2.], melyet Shoghi Effendi ’az összes bahá’í ünnep közül a legszentebbnek és legjelentősebbnek’ nevezett.” —Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

Ím, az Isteni Tavasz beköszöntött, ó, Legmagasztosabb Toll, mert a Mindenek Felett Irgalmas Ünnepe gyorsan közeleg. Mozdulj, és az egész teremtés előtt magasztald Isten nevét és zengd dicséretét, hogy minden teremtett dolog megújulhasson, és újjá születhessék. Szólj, és ne nyugodj. Az üdvösség napcsillaga ragyog Nevünk, az Üdvös láthatárán, minthogy Isten nevének királysága Urad, a mennyek Teremtőjének nevével díszíttetett. Állj ki a föld nemzetségei elé, és vértezd magad e Legnagyobb Név erejével, és ne légy azok közül való, kik haboznak. ...

Képes vagy-e, ó, Toll, e Napon mást is felfedezni Rajtam kívül? Mivé vált a teremtés és annak megnyilvánulásai? Mi lett a nevekkel és királyságaikkal? Hová tűnt minden teremtett dolog, látható és láthatatlan? Mi történt a világegyetem rejtett titkaival és kinyilatkoztatásukkal? Lám, az egész teremtés elmúlt! Nem maradt más, csak az Én Arcom, az Örökkévaló, a Ragyogó, a Mindenek Felett Dicsőséges.

Ez az a Nap, mikor semmi más nem látható, csak az Urad, a Kegyelmes, a Legbőkezűbb orcájáról sugárzó Fény ragyogása. Bizony, Mi ellenállhatatlan és mindent alávető uralmunknál fogva minden lelket elmulasztottunk. Majd egy új teremtést hívtunk létre az emberek iránti kegyelmünk jeléül. Én valóban a Mindenek Felett Bőkezű, az Örök Úr vagyok.

Ez az a Nap, mikor a láthatatlan világ emígyen kiált: „Mily áldott vagy te föld, mert Istened zsámolyává tétettél, és hatalmas trónusa talapzatává lettél.” A dicsőség birodalma pedig így szól: „Bárcsak életem áldozhatnám érted, mert Az, Ki a Mindenek Felett Irgalmas által Szeretett rajtad alapította meg uralmát Neve hatalmán keresztül, mely megígértetett minden dolgok számára, akár a múltból vagy a jövőből.” Íme a Nap, mikor minden édesen illatozó dolog parfümjét köntösöm illatából nyerte – a köntösből, mely az egész teremtésre szórta illatát. Íme a Nap, mikor a Mindenek Felett Irgalmas Akaratából az örökélet vize patakzott elő. Siessetek, szívetekkel és lelketekkel, és igyatok belőle mélyen, ó, magasságbéli Gyülekezet!

Mondd: Ő Az, Ki Annak a Megnyilvánulása, Ki a Megismerhetetlen, a Láthatatlanok Láthatatlanja, bárcsak meglátnátok. Ő az, Ki felfedte előttetek a rejtett és féltve őrzött drágakövet, bárcsak keresnétek azt. Ő az, Kit egyedül szeret minden dolog, legyen az a múltból vagy a jövőből. Bárcsak Feléje fordítanátok szíveteket és reményeiteket! …

Kelj fel, és hirdesd az egész teremtésnek az örömhírt, hogy Az, Ki a Mindenek Felett Irgalmas, a Ridván felé irányította lépteit és belépett oda. Majd pedig vezesd az embereket az öröm kertjébe, melyet Isten Paradicsoma Trónusává tett. Mi téged választottunk, hogy leghatalmasabb Harsonánk légy, melynek hangja az egész emberiség feltámadását jelzi.

Mondd: Ez az a Paradicsomkert, melynek levélzetére a kijelentés bora a tanúbizonyságot véste: „Az, Ki eddig az emberek szeme elől rejtve volt, most korlátlan uralommal és hatalommal övezve megjelent.” Ez az a Paradicsom, ahol a levelek susogása hirdeti: „Ó, ti, kik a mennyekben és a földön lakoztok! Íme megjelent, mi korábban soha nem jelent meg. Az, Ki időtlen időktől elrejtette Arcát a teremtés szeme elől, most eljött.” Míg a zúgó szél az ágak között fújva kiáltja: „Az, Ki mindenek egyedüli Ura, most testet öltött. Istené a Királyság”, addig a folyó vizek mormolják: „Minden szem ujjong, mert Az, Kit eddig senki sem látott, Kinek titkát senki fel nem fedte, most a dicsőség fátylát fellebbentette és megmutatja a Szépség orcáját.” …

Ez az a Nap, mikor Az, Ki Isten neveinek Kinyilatkoztatója, előlépett a dicsőség Szentélyéből és ezt hirdette mindeneknek a mennyekben és a földön: „Tegyétek félre a Paradicsom kelyheit és minden életadó vizüket, mert ím Bahá népe belépett az Isteni Jelenlét üdvös hajlékába, kortyolt az újraegyesülés borából, Uruk, a Mindent Birtokló, a Legmagasabb szépségének serlegéből.” …

Érintsd meg az emberek szívét az egyedül Szeretett hívásával. Mondd: Ez Isten Hangja, ó, bár meghallanád. Ez Isten Kinyilatkoztatásának Hajnala, bár tudnád. Ez Isten Ügyének Hajnalpontja, bár felismernéd. Ez Isten parancsolatának Forrása, bár igazságosan ítélnéd meg. Ez a nyilvánvaló és a rejtett Titok; bár megláthatnád. Ó, világ népei! Dobjátok el mindeneteket nevemben, mely magasztosabb minden más névnél, és merüljetek el ez Óceánban, melynek mélységeiben a bölcsesség és a szavak gyöngyei rejlenek – az óceánban, mely az Én nevemben, a Mindenek Felett Irgalmasban hullámzik. Így parancsolja néktek Az, Kinél minden Könyvek Anyja van.

Ím eljött a Legszeretettebb. Jobb kezében nevének lepecsételt Bora. Boldog, ki Feléje fordul, iszik abból, és így szól: „Dicsőség Néked, ó, Isten jeleinek Kinyilatkoztatója!” A Mindenható igazságosságára! Az igazság ereje által feltárult minden rejtett dolog. Isten kegyelmének jeleként alászállott minden jótéteménye. Az örökélet vize teljességében kínáltatik az embereknek. A Szeretett keze körbehordoz minden egyes kelyhet. Jöjj hát, és ne habozz egy pillanatra sem. …

Örvendezz túláradó szívvel, ó, Bahá népe, mikor emlékezetedbe idézed a legnagyobb boldogság Napját, a Napot, mikor az Időtlen Úr Nyelve megnyilatkozott, útra kelvén Hajlékából a Hely felé, ahonnan az egész teremtésre alázáporoztatta nevének, a Mindenek Felett Irgalmasnak ragyogását. Isten a tanúnk. Ha feltárnánk e Nap rejtett titkait, mindenki, ki a földön és a mennyekben lakozik, elalélna és elmúlna, kivéve azokat, kiket Isten, a Mindenható, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs megóv.

Oly mámorító Isten szavainak hatása Arra, Ki kétségtelen bizonyítékainak Kinyilatkoztatója, hogy Tolla nem mozdulhat tovább. E szavakkal fejezi be Tábláját: „Nincs más Isten csak Én, a Legmagasztosabb, a Leghatalmasabb, a Legkiválóbb, a Mindenek Tudója.”

#2754
- Bahá'u'lláh

 

Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál

[Ezt az imát `Abdu’l-Bahá Sírszentélyében mondjuk, de lehet használni csendes imában otthon is.]

„Aki ezen imát szerényen és buzgón imádkozza, örömöt és boldogságot hoz e szolga szívébe, olyan lesz, mintha szemtől szembe találkozna Vele.”

Ő a Mindenek Felett Dicsőséges!

Ó, Isten, én Istenem! Alázattal és könnyes szemmel emelem esdeklő kezem Feléd és temetem arcom a porba Küszöbödön, mely magasztosabb, mint a tudósok tudása és mindazon dicséret, mely Téged magasztal. Irgalmad pillantásával tekints kegyesen ajtód előtt álló alázatos és szerény szolgádra, és merítsd meg őt örök kegyelmed Óceánjában.

Uram! Szegény és alázatos szolgád ő, elbűvölt és Hozzád esengő, fogoly a Te kezedben, Hozzád buzgón imádkozó, Benned bízó, könnyes szemű a Te arcod előtt, aki Téged hív és Hozzád esdekel, emígyen:

Ó, Uram, én Istenem! Add nékem kegyelmed, hogy szolgálhassak azoknak, akiket szeretsz, erősíts meg engem a Te szolgálatodban, díszítsd fel homlokom az Irántad való imádat fényével szentséges udvarodban és a Te dicsőséges királyságodhoz való imádkozás ragyogásával. Segíts engem, hogy önzetlen lehessek mennyei kapud előtt, és nyújts kezet, hogy szent közelségedben csak Feléd fordulhassak. Uram! Adj innom az önzetlenség kelyhéből, ruházz fel köpönyegével, és meríts meg óceánjában. Tégy olyanná, mint a por azok ösvényén, kiket szeretsz, és add, hogy felajánlhassam lelkem azért a földért, melyet utadon a Te választottaid lába megszentelt, ó, Legdicsőbb Dicsőség Ura!

Ezen imával hív Téged szolgád hajnal hasadásakor és éjnek évadján. Teljesítsd be szíve kívánságát, ó, Uram! Világosítsd meg szívét, örvendeztesd meg keblét, erősítsd fényét, hogy szolgálhassa a Te Ügyedet és a Te szolgáidat.

Te vagy az Adományozó, a Megszánó, a Legbőkezűbb, a Kegyes, az Irgalmas, a Könyörületes.

#2640
- `Abdu'l-Bahá

 

Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál

[Ezt az imát olvassuk Bahá’u’lláh és a Báb Sírszentélyében, és gyakran használjuk az évfordulóikról való megemlékezésekben is.]

A dicséret, mely fenséges Lényedből fakadt, s a dicsőség, mely elősugárzott tündöklő Szépségedből, legyenek Véled, ó, Te, Ki a Fenség Megnyilvánulása, az Örökkévalóság Királya, és mindenek Ura vagy mennyben és földön! Tanúsítom, hogy Teáltalad nyilvánult meg Isten egyedüli uralma és hatalma, valamint az Ő fensége és nagyszerűsége. Teáltalad árasztják sugaraikat az időtlen ragyogás Hajnalcsillagai visszavonhatatlan rendelésed mennyországában, s Általad tündököl a Meg Nem Pillantott Szépsége a teremtés láthatára felől. Továbbá tanúsítom, hogy Tollad egyetlen mozdulatával végrehajtatott a Te parancsod „Legyen!” és feltárult Isten rejtett titka, minden teremtett dolog életre kelt és leküldetett az összes kinyilatkoztatás.

Ezenfelül tanúsítom, hogy a Te szépséged által mutatkozott meg az Imádott szépsége, és a Te orcádban ragyogott fel az Óhajtott orcája, s hogy egyetlen szavaddal döntesz minden teremtett dolog felett: odaadó híveid felemeled a dicsőség ormaira, és a hitetleneket letaszítod feneketlen mélységekbe.

Tanúsítom, hogy ki Téged megismer, Istent ismeri meg, s ki a Te színed elé járul, az Magának Istennek a színe elé járul. Százszor áldott az, ki Benned és a Te jeleidben hisz, ki alázattal meghajol egyedüli uralmad előtt, s ki megtiszteltetett a Véled való találkozással, ki elnyeri akaratod tetszését, kinek gondolatai Körülötted járnak, s ki Trónusod előtt állhat. Jaj annak, ki vétkezik Ellened és megtagad Téged, ki kétségbe vonja jeleidet és nem ismeri el a Te egyedüli uralmadat, ki felkel Ellened, s ki gőgösen háborog Orcád előtt, ki hadakozik bizonyságaid ellen, s ki elmenekül uralmad és hatalmad elől, és ki a hitetlenek közé számíttatik, azok közé, kiknek nevét parancsolatod ujjai szent Tábláidra feljegyezték.

Ó, én Istenem és Szerettem, irgalmad és szerető jóságod jobbjából bocsásd útjára felém kegyeid szent szellőit, hogy magukkal sodorjanak engem, távol a világtól és saját énemtől, a Te közelséged és jelenléted udvarai felé. Képes vagy Te megtenni, mi kedvedre szolgál. Valóban, Te állsz minden dolgok felett.

Isten emlékezete és dicsérete, az Ő dicsősége és ragyogása legyenek Véled, ó, Te, Ki az Ő Szépsége vagy! Tanúságot teszek, hogy a teremtés szeme soha nem látott még senkit, akit úgy bántalmaztak volna, mint Téged. Életed minden napján a megpróbáltatások óceánja zúdult Reád. Hol rabláncba és bilincsbe vertek, hol pedig ellenségeid kardja fenyegette élted. És Te mégis azt parancsoltad az embereknek, hogy engedelmeskedjenek annak, mit Ő, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs Számodra elrendelt.

Szellemem légyen az áldozat azokért a bántalmazásokért, melyeket el kellett szenvedned, s lelkem légyen a váltságdíj mindazon viszontagságért, mely Téged ért. Könyörgöm Istenhez, Teáltalad és azok által, kiknek arcát beragyogta orcád tündöklő fénye, s kik Irántad érzett szeretetükből megtartották mindazt, mit megparancsoltál nékik, hogy távolítsa el az Úr a fátylakat, melyek eltakarnak Téged teremtményeid szeme elől, és hogy részesítsen engem ezen és az eljövendő világ javaiban. Valóban, Te vagy a Mindenható, a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Dicsőséges, a Mindent Megbocsátó, a Legkönyörületesebb.

Áldd meg, ó, Uram, én Istenem, az Isteni Lótuszfát, s annak leveleit, ágait és gallyait, valamint annak hajtásait és sarjait, egészen addig, míg legjelesebb címeid és fenséges tulajdonságaid el nem múlnak. Védd meg azt a támadók gonoszságától és a zsarnokok seregeitől. Valóban, Te vagy a Mindenható, a Leghatalmasabb. Áldd meg emellett, ó, Uram, én Istenem, azon szolgálóidat és szolgálóleányaidat, kik eljutottak Tehozzád. Valóban, Te vagy a Legbőkezűbb, Kinek kegyelme soha el nem fogy. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

#2639
- Bahá'u'lláh

 

Holtak imája

A Holtak Imája az egyetlen bahá’í kötelező ima, melyet gyülekezetben együtt kell mondani; az egyik hívő mondja, míg a többiek csendben állnak. Bahá’u’lláh meghatározása szerint a Holtak Imáját csak akkor kell elmondani, ha az elhunyt felnőtt volt, az ima elmondásának meg kell előznie a halott sírba való leeresztését, és az ima elmondása közben nem kell a Qiblih felé fordulni. — Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

Ó, Istenem! Ímé szolgád, és szolgád fia, ki hitt Benned és a Te jeleidben, és Feléd fordította arcát, mindentől teljességgel elfordulván Rajtad kívül. Valóban, Te vagy a legirgalmasabb az irgalmasok között.

Bánj véle, ó, Te, Ki megbocsátja az emberek bűneit és elrejti az ő hibáikat, miként ezt nagylelkűséged mennyországa és kegyelmed óceánja kívánja. Fogadd be őt mindent meghaladó irgalmad udvarába, mely előbb létezett, minthogy a föld és a menny megteremtetett volna. Nincsen más Isten, csak Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Majd ismételje meg hatszor az Alláh-u-Abhá köszöntést, és azután tizenkilencszer az alábbi versek mindegyikét:

Bizony, mi mindnyájan imádjuk Istent.

Bizony, mi mindnyájan meghajlunk Isten előtt.

Bizony, mi mindnyájan ragaszkodunk Istenhez.

Bizony, mi mindnyájan dicsérjük Istent.

Bizony, mi mindnyájan hálát adunk Istennek.

Bizony, mi mindnyájan megnyugszunk Istenben.

(Ha az elhunyt nő, mondják a következőt: Ímé szolgálód, és szolgálód leánya, stb.)

#2755
- Bahá'u'lláh

 

Naw-Rúz

„A Naw-Rúz ünnepséget tartsátok március 21-én napnyugta előtt. Nincs semmi köze a Tizenkilenc Napi Ünnephez. Az utóbbi adminisztratív jelentőségű, míg a Naw-Rúz az újévi ünnepségünk, a vendégszeretet és az öröm ünnepe.” —egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

Dicsőítünk Téged, ó, Istenem, hogy a Naw-Rúzt ünnepnek rendelted azoknak, kik Irántad való szeretetből megtartották a böjtöt, és tartózkodtak mindentől, mi utálatos Előtted. Add, ó, Uram, hogy szereteted lángja és a parázs, amit az Általad rendelt böjt felszított, lelkesítse lángolón őket Ügyed szolgálatában, és tegye őket alkalmassá arra, hogy odaadással dicsőítsenek Téged s megemlékezzenek Rólad.

Miként felékesítetted őket a Tőled rendelt böjt díszével, ó, Uram, úgy kegyelmed és nagylelkű pártfogásod által díszítsd most őket azzal is, hogy elfogadod e böjtöt. Mert az emberek cselekedetei mind a Te tetszéseden múlnak és rendeleted irányítja azokat. Ha Te azt, ki a böjtöt megtörte, úgy tekinted, mint aki megtartotta, akkor ő is azok közé számíttatik, kik öröktől fogva megtartották azt. Ha pedig úgy döntesz, hogy valaki, aki megtartotta a böjtöt, megtörte azt, úgy ő azok közé számíttatik, akik Kinyilatkoztatásod Leplét porral szennyezték, és messze tévelyedtek az élő Forrás kristálytiszta vizétől.

Általad emeltetett fel a zászló „Légy dicsőítve cselekedeteidben”, és bontatott ki a lobogó „a Te parancsolataidnak kell engedelmeskedni”. Ismertesd meg szolgáiddal e magasztos rangodat, ó, Istenem, hogy rádöbbenjenek, hogy minden dolog kiválósága a Te rendelésedtől és szavadtól függ, és hogy minden tett értékének a Te engedélyed és akaratod tetszése a mércéje, és felismerjék, hogy az emberek tetteinek gyeplőjét elfogadásod és parancsolatod tartja kézben. Tedd ezt ismertté előttük, hogy semmi se tartsa őket távol Szépségedtől e napokban, melyekről Krisztus így szól fennhangon: „Minden hatalom a Tiéd, ó, Te, a Szellem (Jézus) Nemzője”, és melyekről Barátod (Mohamed) emígyen kiált: „Dicsőség Néked, ó, Te, Hőn Szeretett, mert feltártad Szépségedet, és kiválasztottaidnak leírtad, miként juthatnak Legnagyobb Neved kinyilatkoztatásának trónusához. Oly Név ez, melyet minden nép jajszóval emleget, kivéve azokat, akik Rajtad kívül mindentől elszakadtak, és Afelé fordultak, Ki Önmagad Kinyilatkoztatója és tulajdonságaid Megnyilvánulása.”

A Te Ágad és minden kísérőd, ó, Uram, befejezte ma böjtjét, miután megtartotta azt a Te udvarodban, lelkesen, hogy örömöt szerezzen Néked. Rendeld Néki és nékik és mindenkinek, kik ama napokban közeledbe jutottak, mindazt a jót, amit nékik szántál Könyvedben. Majd lásd el őket mindazzal, ami hasznos számukra úgy ebben, mind az eljövendő életben.

Valóban, Te vagy a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs.

#2753
- Bahá'u'lláh

 

Szökőnapok

[A Szökőnapok – Ayyám-i-Há, február 26–március l. – a Böjtre való felkészülés, a vendégszeretet, a jótékonykodás és az ajándékozás napjai.]

„Örvendeztesse meg Bahá népe e napokon magát, rokonait, továbbá a szegényt és a szükséget szenvedőt, és örömmel és ujjongva köszöntse és dicsőítse Urát, zengje dicsőségét és magasztalja Nevét...” —Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas

Istenem, Tüzem, Fényem! A napok, melyeket Könyvedben Ayyám-i-Hának[*] neveztél, megkezdődtek, ó, Te, Ki a nevek Királya vagy, és a böjt, melyet legmagasztosabb Tollad mindenki számára elrendelt, kik teremtésed királyságában lakoznak, közeleg. E napokra kérlek, ó, Uram, és azokra, kik e napokon parancsolataid kötelékébe kapaszkodtak és erősen ragaszkodtak rendeléseidhez, add, hogy minden léleknek hely jelöltessék udvarodban, és szék azon a helyen, hol orcád fényének ragyogása megmutattatik.

[* A Há Napjai, Szökőnapok]

Ímé, ó, Uram, szolgáid, kiket semmiféle romlott hajlam nem tartott vissza attól, mit Könyvedben kinyilatkoztattál. Meghajoltak ők Ügyed előtt, Tőled fakadó határozottsággal vették át Könyvedet, betartották, mit nékik elrendeltél, és azt választották követni, mi Tőled leküldetett.

Látod, ó, Uram, miként ismerték fel és tettek hitvallást mindarról, mit Írásaidban kinyilatkoztattál. Add nékik kegyelmed tenyeréből örökkévalóságod vizét inniuk, ó, Uram! Majd rendeld nékik azok jutalmát, kik alámerültek jelenléted óceánjába, és a Véled való találkozás óborában részesülhettek.

Könyörgöm Hozzád, ó, Királyok Királya, és az eltaposottakon Megkönyörülő, rendeld nékik ezen és az eljövendő világ javát. Add meg nékik továbbá azt, mit egyik teremtményed sem fedett fel soha, és számítsd őket azok közé, kik Körötted keringenek, és kik világaid mindegyikében trónusod körül szolgálnak.

Te vagy, valóban, a Mindenható, a Mindenek Tudója, Ki előtt nem marad rejtve semmi.

#2749
- Bahá'u'lláh

 

A böjt

[A tizenkilenc napos böjti időszak egybeesik az ‘Alá’ hónappval, vagyis általában a március 2-20. közötti időszakkal, közvetlenül a Szökőnapok végetérte után következik, és a Naw-Rúz ünnep követi.]

„Megparancsoltuk néktek, hogy az érettség idejétől kezdve imádkozzatok és böjtöljetek; Isten rendeli ezt néktek, Uratok és ősatyáitok Ura ... Az utazókat, a betegeket, a gyermeket várókat és a szoptató anyákat a Böjt nem köti ... Tartózkodjatok az ételtől és italtól napkelte és napnyugta között, és vigyázzatok, nehogy a vágy megfosszon e kegyelemtől, mely a Könyvben meghatároztatott.” —Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas

„Shoghi Effendi rámutat, hogy a böjti időszak,

’... lényegét tekintve a meditáció és ima, a szellemi felépülés időszaka, mely alatt a hívőnek arra kell törekednie, hogy belső életében megtegye a szükséges kiigazításokat, és a lelkében lappangva létező szellemi erőket felfrissítse és új erőre keltse. Ezért hát jelentősége és célja alapjában véve szellemi. A böjtölés jelképes, és az önös és testi vágyaktól való megtartóztatásra emlékezteti az embert.’” —Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

Dicsőség Néked, ó, Uram, én Istenem! Könyörgöm Hozzád ezen Kinyilatkoztatásra, mely fénnyé változtatta a sötétséget, mely által felépült a Népes Templom, kinyilváníttatott az Írott Tábla, és feltáratott a Kiterített Tekercs, küldd le reám és azokra, kik vélem vannak, azt, mi képessé tesz bennünket felszárnyalni páratlan dicsőséged mennyországaiba, és mi megtisztít bennünket oly kétségektől, melyek visszatartották a gyanakvókat az egységed szentélyébe való belépéstől.

Én vagyok az, ó, Uram, ki megragadtam szerető kedvességed kötelét és erősen kapaszkodom irgalmad és kegyeid szegélyébe. Rendeld nékem és szeretteimnek ezen és az eljövendő világ javát. Majd pedig ajándékozd meg őket a Rejtett Adománnyal, melyet teremtményeid színe javának rendeltél.

Ezek a napok, ó, Uram, melyekben megparancsoltad szolgáidnak a böjtöt. Áldott, ki azt teljesen a Te kedvedért tartja meg, tökéletesen elfordulva minden mástól Rajtad kívül. Segíts engem, ó, Uram, és őket is, hogy engedelmeskedjünk Néked és megtartsuk rendeléseidet. Valóban, hatalmad van megtenni, amit csak kívánsz.

Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenek Tudója, a Mindenek Felett Bölcs. Minden dicsőség Istennek, minden világok Urának!

#2750
- Bahá'u'lláh

 

Ezek a napok, ó, Istenem, melyeken szolgáidnak böjtöt rendeltél el. Ezzel díszítetted teremtményeidnek kinyilatkoztatott Törvénykönyved előszavát, és ékesítetted parancsolataid Kincstárát mindenek szeme előtt, kik mennyországodban és a földön lakoznak. E napok minden óráját különleges erénnyel ruháztad fel, kifürkészhetetlen mindenki számára Rajtad kívül, Kinek tudása minden teremtett dolgot felölel. Ezen erényből kijelölted minden léleknek a részét is rendelkezésed Táblája és visszavonhatatlan ítéleted Írásai szerint. Továbbá, e Könyvek és Írások minden lapját kiosztottad a föld minden egyes népének és nemzetségének.

Rendelésed szerint lángoló szerelmeseidnek minden hajnalon felkínálod a Rólad való emlékezés kelyhét, ó, Te, Ki az uralkodók Uralkodója vagy! Ők azok, kik bőséges bölcsességed borától oly mámorosak, hogy vágyakozásukban elhagyják fekvőhelyüket, csakhogy dicséreted zenghessék és erényeidet magasztalhassák, és lemondanak alvásukról azon igyekezetükben, hogy közelségedhez érjenek és kegyelmedből részesüljenek. Szemeik mindenkor szerető kedvességed Hajnalára irányulnak, és arcukat a Te sugallatod Kútfeje felé fordítják. Irgalmad felhőiből öntözz hát meg minket és őket azzal, mi nagylelkűséged és kegyelmed mennyországához méltó.

Dicsértessék a Te Neved, ó, Istenem! Íme az óra, mikor bőséged ajtaját megnyitottad teremtményeid előtt, és gondoskodó irgalmad kapuit földed minden lakója számára kitártad. Könyörgöm Hozzád mindazokra, kik vérüket ontották ösvényeden, kik Utánad való sóvárgásukban minden teremtményeidhez fűződő kötődéstől megszabadultak, és akik sugallatod édes illatától úgy megrészegültek, hogy testük minden porcikája dicséretedet zengte és emlékezetedre megremegett, ne fossz meg minket a dolgoktól, miket Te visszavonhatatlanul elrendeltél e Kinyilatkoztatásban. Olyan Kinyilatkoztatás ez, melynek hatására minden fa azt kiáltja, mit hajdan az Égő Csipkebokor Mózesnek kijelentett, Ki Véled társalgott, olyan Kinyilatkoztatás, mely a legkisebb kavicsot képessé teszi, hogy ismét dicséretedet visszhangozza, miként a kövek magasztaltak Téged Mohamed, a Barátod idején.

Itt vannak azok, ó, Istenem, kiknek kegyesen megengedted, hogy Társaid legyenek és érintkezzenek Véle, Ki Önmagad Megnyilvánulása. Akaratod szele szétszórta őket, míg Te össze nem gyűjtötted őket oltalmadban és arra nem késztetted őket, hogy udvarod előcsarnokába lépjenek. Most, hogy irgalmad baldachinja árnyékában lakozhatnak, segítsd őket, hogy elérjék azt, mi egy ily magasztos rangnak megfelel. Ne engedd, ó, Uram, hogy azok közé számíttassanak, kik bár közel kerültek Hozzád, mégsem ismerték fel arcodat, vagy kik ugyan találkoztak Véled, jelenlétedtől mégis megfosztattak.

Íme szolgáid, ó, Uram, kik Véled együtt e Legnagyobb Börtönbe léptek, kik annak falai között is tartják a böjtöt, miként megparancsoltad nékik rendeleted Tábláiban és parancsod Könyveiben. Küldd le rájuk ezért, mi teljesen megtisztítja őket mindentől, ami Néked utálatos, hogy tökéletesen Néked szentelhessék magukat, és teljesen elszakadhassanak mindentől Rajtad kívül.

Aztán záporoztasd reánk, ó, Istenem, mi kegyelmedhez méltó és bőkezűségednek megfelel. Tégy képessé minket, ó, Istenem, hogy a Rólad való emlékezésben éljünk, és a Te szeretetedben haljunk meg, és láss el bennünket jelenléted ajándékával elkövetkező világaidban, melyek kiismerhetetlenek mindenki számára Rajtad kívül. Te vagy a mi Urunk és minden világok Ura, és Te vagy mindenek Istene, kik a mennyben és a földön vannak.

Látod, ó, Istenem, mi történt szeretteiddel a Te napjaidban. Dicsőséged a tanúm! Választottaid hangos panasza tölti be egész birodalmad. Voltak, kiket a hitetlenek országodban elcsábítottak, és megakadályozták, hogy Hozzád közeledjenek és dicsőséged udvarát elérjék. Mások közeledbe kerülhettek, de visszatartattak attól, hogy orcádat meglássák. Megint másoknak vágyakozásuk miatt, hogy Rád tekintsenek, megengedtetett, hogy udvarod előcsarnokába lépjenek, mégis hagyták, hogy teremtményeid képzelgései és a zsarnokok mesterkedései néped között, mint egy fátyol elválassza őket Tőled.

Íme az óra, ó, Uram, melyet felmagasztaltál minden más óra felett, és melyet legnemesebb teremtményeiddel kötöttél össze. Könyörgök Hozzád, ó, Istenem, Önmagadra és rájuk, rendeld el ez év folyamán azt, mi felmagasztalja szeretteidet. Parancsold meg továbbá, kérlek, még ez éven belül, hogy hatalmad Napcsillaga fényesen felragyogjon dicsőséged látóhatárán, és uralmad erejével bevilágítsa az egész világot.

Tedd Ügyedet győzedelmessé, ó, Uram, és alázd meg ellenségeidet. Rendeld el aztán számunkra ezen és az eljövendő élet javát. Te vagy az Igazság, Ki minden titkot ismer. Nincsen más Isten csak Te, az Örökké Megbocsátó, a Mindenek Felett Bőkezű.

#2751
- Bahá'u'lláh

 

Ó, Isteni Gondviselés! Miként megtartóztatom magam a testi vágyaktól és nem figyelmezek ételre-italra, úgy tisztítsd és szenteld meg az én szívemet egyedül Feléd forduló szeretettel, és védd meg és őrizd lelkemet a romlott vágyaktól és ördögi vonásoktól, hogy szellemem a szentség leheletével társaloghasson és megtartóztassa magát minden említéstől a Te említéseden kívül.

#2752
- `Abdu'l-Bahá

 

Tizenkilenc napi ünnep

„Bizony, elrendeltetett néktek, hogy minden hónapban egyszer vendégszeretetet ajánljatok, mégha vízzel is csupán; mert Isten célja a szívek összekötése, jóllehet mind földi, mind égi eszközökkel.” —Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas

„Tegyetek erőfeszítést minden találkozón, hogy ... a mennyei eledel alászállhasson. E mennyei eledel a tudás, a megértés, a hit, a bizonyosság, a szeretet, a vágyódás, a kedvesség, a cél tisztasága, a szívek vonzódása és a lelkek összhangja. ... Amikor a találkozó ilyen módon valósul meg, szívben és lélekben ’Abdu’l-Bahá is jelen van, bár testben talán nincs veletek.”

#2747
- `Abdu'l-Bahá

 

—`Abdu’l-Bahá

“A Tizenkilenc Napi Ünnepen való részvétel nem kötelező, de nagyon fontos, és minden hívő kötelességnek és kiváltságnak kell tekintse, hogy ezeken az alkalmakon megjelenhet.” — egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

Ó, Isten! Oszlass el mindent, mi a széthúzás oka lehet, és készíts el nékünk mindent, mely az egység és összhang megteremtője! Ó, Isten! Bocsásd reánk Mennyei Illatodat, és változtasd e találkozót égi gyűléssé! Adj meg nékünk minden jót és minden eledelt. Készítsd el nékünk a Szeretet Étkét! Add nékünk a Tudás Étkét! Halmozz el minket a mennyei Világosság Eledelével!

#2748
- `Abdu'l-Bahá

 

Tablets

A szent tengerész táblája

„Tanulmányozzátok a Szent Tengerész Tábláját, hogy megismerhessétek az igazságot, és megfontolhassátok, hogy az Áldott Szépség teljes körűen megjövendölt jövőbeli eseményeket. Vigyázzanak, kik értők!” —`Abdu’l-Bahá

Ő a Kegyes, a Hőn Szeretett!

Ó, Szent Tengerész!

Parancsold meg öröklét-bárkádnak, hogy járuljon a Mennyei Gyülekezet elé,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Ereszd vízre az örök tengeren, Nevében, a Legcsodálatosabbéban,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És engedd be az angyali lelkeket Isten, a Legmagasabb Nevében.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Majd szedd fel a horgonyt, hogy hadd szelje a habokat a dicsőség óceánján,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Hogy az abban lakozók tán eljuthassanak a közelség menedékébe az örök birodalomban,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Majd elérvén a szent partot, a karmazsin tengerek partját,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Parancsold meg nekik, hogy jöjjenek elő, és érjenek el ezen földöntúli láthatatlan állapotba,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Egy olyan állapotba, aholon megjelent az Úr, Szépségének Lángjában a halhatatlan fában;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Aholon Ügyének testet öltései megtisztították magukat az önzéstől és szenvedélytől;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Mely körül kering Mózes Dicsősége az örök seregekkel;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Aholon kivonatott Isten Keze Nagyságának kebeléből;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Aholon az Ügy bárkája mozdulatlan pihen, nyilatkoztassanak ki lakóinak akár minden isteni jegyek.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Ó, Tengerész! Tanítsd azoknak, kik a bárkán lakoznak azt, mit néked megtanítottunk a titokzatos fátyol mögött,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Hogy tán ne időzzenek a szent hófehér helyen,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

De a lélek szárnyain azon állapotba emelkedhessenek, melyet az Úr az alant lévő világok megértése fölé helyezett,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Úgy hasíthassák a teret, mint a kedvelt madarak az örök újraegyesülés birodalmában;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És megismerhessék a Fény Tengereiben rejtező titkokat.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Túlléptek ők a világi korlátok fokozatain, és elérték az isteni egység, a mennyei vezérlet középpontjának lépcsőfokait.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És arra vágytak, hogy olyan állapotba emelkedhessenek, mit az Úr az ő állásuk fölött lévő állapotnak rendelt.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Minekutána a lángoló meteor kivetette őket a Jelenléte Királyságában lakozók közül;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És hallották a Nagyság Hangját felharsanni a Dicsőség Magaslatán álló láthatatlan sátor-hajlék mögül:

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

"Ó, őrző angyalok! Vigyétek vissza őket az alsó világban lévő hajlékukba,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Minthogy azon körbe kívántak emelkedni, melyet a mennyei galamb szárnyai sem érhettek el soha;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Mi következtében a képzelgés hajója mozdulatlanul áll, s ezt az értők elméje nem érheti fel."

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Minekutána a mennyei hajadon kitekintett magasztos lakából,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És szemöldökével intett a Mennyei Gyülekezetnek,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Elárasztván orcájának fényével a mennyet és a földet,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És amint szépségének ragyogása rásütött a por népére,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Minden lény megremegett halandó sírjában.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Majd olyan hívást hallatott, melyet fül az örökkévalóság óta sem hallott,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És emígyen szólt: “Az Úrra! Kinek szívében nem lakozik a magasztos és dicső Arab Ifjú szeretetének illata,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Sehogyan sem szárnyalhat fel a legmagasabb menny dicsőségébe.”

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Ezután magához rendelt egy hajadont szolgálóleányai közül,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És így parancsolt neki: “Szállj alá a térbe az öröklét hajlékaiból,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És keresd azt, mit elrejtettek szívük legmélyén.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Ha belélegzed az Ifjú illatát at köpönyegből, mely a fény frigysátrában rejtezett amiatt, mit a gonoszak keze művelt,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Kiálts hangosan belsődben, hogy a Paradicsom termeinek minden lakója, kik az örök gazdagság megtestesülései, megérthessék és figyelmezzenek;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Hogy alászállhassanak örökkévaló termeikből és remegjenek,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És kezüket és lábukat csókolják, mert felszárnyaltak ők a hűség magaslataira;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Hogy tán köpönyegükből megtalálhassák a Szeretett illatát.”

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Ezután felragyogott a mennyei termek felett a kedvelt leány orcája, miként a fény, mely az Ifjú arcából árad halandó temploma fölött;

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És alászállott olyan díszben, mely bevilágította a mennyeket és mindeneket, mik ott lakoznak.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Megrázta magát, és a szentség és nagyság földjén minden dolgot behintett illatárjával.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Mikoron elért azon helyre, teljes magasságában felegyenesedett a teremtés legbenső szívében,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És be kívánta lélegezni illatukat azon időben, mely nem ismer sem kezdetet, sem véget.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És nem találta meg bennük azt, mit keresett, és ez bizony csupán az Ő egyik csodálatos története.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Minekutána hangosan felkiáltott, feljajdult, és felszárnyalt saját állapotába legmagasabb hajlékában,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És egyetlen rejtélyes szót ejtett ki, melyet titokban suttogott el mézízű nyelve,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És így kiáltott a Mennyei Gyülekezet és a menny halhatatlan szolgálóleányai körében:

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

“Az Úrra! Nem találtam ezen meddő törtetőkben a Hűség szellőjét!

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Az Úrra! Az Ifjú egyedül és elhagyatottan maradt a számkivetettség földjén az istentelenek kezében.”

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Majd olyan jajszót hallatott magában, hogy a Mennyei Gyülekezet felsikoltott és beleremegett,

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

És a porba hullott, és visszaadta lelkét. Úgy tűnik, hívást hallott, és figyelmezett is erre, mely Attól származott, Ki őt a Magasságbéli Birodalomba szólította.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Dicsőíttessék, Ki őt a szeretet leglényegéből megteremtette magasztos paradicsomának legbenső szívében.

Dicsőíttessék Uram, a Mindenek Felett Dicső!

Ezekután a mennyei szolgálóleányok elősiettek termeikből, kiknek arcát még a legmagasabb paradicsom lakói sem pillanthatták meg soha.

Dicsőíttessék Urunk, a Legmagasabb!

Köréje gyűltek, és íme, testét a porba hullva találták;

Dicsőíttessék Urunk, a Legmagasabb!

És amint látták állapotát és megértettek egyetlen szót abból a történetből, mit az Ifjú mesélt, fejüket felfedték, megszaggatták ruhájukat; arcukat csapkodták, elfeledték örömüket, könnyeket hullattak, és kezükkel orcájukat ütötték, és ez bizony az egyik titokzatos, szörnyű megpróbáltatás.

Dicsőíttessék Urunk, a Legmagasabb!

#2641
- Bahá'u'lláh

 

A tűz táblája

Isten, a Legősibb, a Legnagyobb Nevében!

Ím, az igazak szívét a Tőled való távollét tüze emészti: Merre van Orcádnak világló fénye, Ó, világok Szerette?

Az elhagyatottság sötétjében bolyonganak, kik Hozzád közel vannak: Merre a Véled való újraegyesülés reggelének ragyogása, Ó, világok Vágya?

Választottaid teste távoli földeken fekszik remegve: Merre van jelenléted tengere, Ó, világok Elbűvölője?

Vágyódó kezek nyúlnak kegyelmed és nagylelkűséged mennyországa felé: Merre vannak adományaid esői, Ó, világok Válaszadója?

A hitetlenek zsarnoksága emelkedik fel mindenütt: Merre van parancsadó tollad lebíró ereje, Ó, világok Meghódítója?

Minden oldalról hangos a kutyák csaholása: Merre van hatalmad erdejének oroszlánja, Ó, világok Büntetője?

Hideg rántja görcsbe az emberiséget: Merre van szereteted melege, Ó, világok Tüze?

A csapások csúcspontra értek: Merre vannak segítséged jelei, Ó, világok Megváltója?

Sötétség borult a legtöbb népre: Merre van ragyogásod fényessége, Ó, világok Világossága?

Rosszindulattól dagad az emberek nyaka: Merre vannak bosszúálló kardjaid, Ó, világok Ledöntője?

A megaláztatás elérte legmélyebb pontját: Merre vannak dicsőséged jelképei, Ó, világok Dicsősége?

Szomorúság a része a Te Neved, a Mindenek Felett Irgalmas Nevének Kinyilatkoztatójának: Merre van Kinyilatkoztatásod Hajnalának öröme, Ó, világok Gyönyörűsége?

Szenvedés sújtja a Föld összes népét: Merre vannak boldogságod lobogói, Ó, világok Öröme?

Lásd, jeleid Hajnalpontját gonosz sugallatok fedik el: Merre vannak hatalmad ujjai, Ó, világok Ereje?

Iszonyú szomjúságtól szenved minden ember: Merre van adományod folyama, Ó, világok Irgalma?

Mohóság ejtette rabul az egész emberiséget: Merre vannak a világtól való elszakadás megtestesítői, Ó, világok Ura?

Lásd ez Üldözöttet egyedül a száműzetésben: Merre vannak Parancsod mennyországának seregei, Ó, világok Uralkodója?

Magamra hagyattam egy idegen országban: Merre vannak hűséged jelképei, Ó, világok Bizalma?

Az emberek haláltusában vergődnek: Merre van örök életed óceánjának kiáradása, Ó, világok Élete?

A Sátán suttogása minden teremtményhez elér: Merre van tüzed mennyköve, Ó, világok Fénye?

A szenvedély részegsége rontotta meg a legtöbb embert: Merre vannak a tisztaság pirkadatai, Ó, világok Vágya?

Lásd, ez Üldözöttet a zsarnokság rabságában a szírek között: Merre van felkelő fényed ragyogása, Ó, világok Fénye?

Lásd, megtiltották, hogy beszéljek: Merről fakadjanak akkor a Te édes dallamaid, Ó, világok Csalogánya?

A legtöbb ember a képzelgés és meddő ábrándok leplébe burkolózik: Merre vannak bizonyosságod mintaképei, Ó, világok Bizonysága?

Bahá a gyötrelmek tengerében fuldoklik: Merre van megváltásod Bárkája, Ó, világok Megváltója?

Lásd, szavad Hajnala a teremtés sötétjében rejtezik: Merre van kegyelmed mennyországának napja, Ó, világok Fényessége?

Kioltattak az igazság és tisztaság, a hűség és becsület lámpásai: Merre vannak bosszuló haragod jelei, Ó, világok Mozgatója?

Látsz-é valakit is, ki Érted küzd vagy azon tépelődik, mi történt Véle szereteted ösvényén? Íme, most megáll a tollam, Ó, világok Szerette.

Az Isteni Lótuszfa ágai összetörten hevernek a sors üvöltő viharában: Merre vannak felmentő sereged zászlói, Ó, világok Pártfogója?

Eme Arcot a rágalom pora fedi: Merre vannak könyörületed szellői, Ó, világok Irgalma?

A szentség köntösét képmutató emberek mocskolják be: Merre van szentséged öltözete, Ó, világok Felruházója?

A kegyelem tengere megdermedt az emberek cselekedetei miatt: Merre vannak bőséged hullámai, Ó, világok Vágya?

Az Isteni Jelenlétbe vezető ajtót ellenségeid zsarnoksága torlaszolja el: Merre van adományaid kulcsa, Ó, világok Megnyitója?

A leveleket a széthúzás mérgező szele hervasztja: Merre van bőséged felhőinek zápora, Ó, világok Bőkezű Ura?

A világegyetemet elsötétíti a bűn pora: Merre vannak megbocsátásod szellői, Ó, világok Megbocsátója?

Ez Ifjú sivár vidéken áll magányosan: Merre van mennyei kegyelmed esője, Ó, világok Adományozója?

Ó, Legnagyobb Toll, meghallottuk legédesebb hívásodat az örök birodalomban: Figyelmezz arra, amit a Nagyság Nyelve kijelent, Ó, világok Üldözöttje!

Ha nem lenne hideg, Miként győzedelmeskedhetne szavaid forrósága, Ó, világok Eligazítója?

Ha nem lenne balsors, Miként ragyoghatna türelmed napja, Ó, világok Fénye?

Ne panaszkodj a megátalkodottak miatt. Azért teremtettél, hogy tűrj és elviselj, Ó, világok Türelme.

Mily kedves volt felemelkedésed a Szövetség láthatárán a békétlenkedők között, És vágyódásod Isten után, Ó, világok Szerette.

Általad állíttatott a függetlenség zászlaja a legmagasabb csúcsokra és áradt ki a bőség tengere, Ó, világok Öröme.

A Te egyedülléted által ragyogott fel az Egyedüliség Napja, és a Te száműzetésed által ékesíttetett fel az Egység országa. Légy türelmes, Ó, világok Száműzöttje.

A megaláztatás Általunk a dicsőség köntösévé lőn, és a nyomorúság templomod ékévé, Ó, világok Büszkesége.

Gyűlölettel telt szíveket látsz, de a Tiéd legyen megbocsátó, Ó, világok bűneinek Elrejtője.

Mikor a kardok megvillannak, indulj előre! Mikor a lándzsák süvítenek, nyomulj előre, Ó, világok Áldozata!

Jajveszékelsz hát, vagy én siránkozzak? Inkább ontok könnyet bajnokaid csekély száma miatt, Ó, Te, Kiért feljajdultak a világok.

Bizony, meghallottam Hívásodat, ó, Legdicsőbb Szeretett, s Bahá arca a gyötrelem hevében ég és ragyogó Szavad tüzében lángol, hűségesen áll az áldozat helyén, a Te tetszésedre tekintve, ó, világok Elrendezője.

Ó, Ali-Akbar, mondj köszönetet Uradnak ezen Tábláért, melyből belélegezheted szelídségem illatát és megtudhatod, mi esett meg Vélünk Isten, a minden világok Imádottjának ösvényén.

Ha minden szolga elolvassa és megfontolja magában ezen sorokat, olyan tűz gyúl ki ereikben, mely lángba borítja a világokat.

#2642
- Bahá'u'lláh

 

Tábla ahmedhez

... a napi kötelező imákat, néhány további különleges imával egyetemben, mint a Gyógyító ima, a Tábla Ahmedhez, Bahá’u’lláh különleges erővel és jelentőséggel ruházta fel, és a hívőknek ezeket ekként kell elfogadniuk és megkérdőjelezhetetlen hittel és bizalommal kell mondaniuk, hogy ezek által sokkal közelebbi kapcsolatba lépjenek Istennel, és még teljesebben azonosítsák magukat az Ő törvényeivel és utasításaival. —egy Shogi Effendi nevében írt levélből

Ő a Király, a Mindenek Tudója, a Bölcs! Nézd, a Paradicsom Csalogánya az Örökkévalóság Fájának ágain szent és édes dalokat énekel, hirdetvén az igazaknak Isten közelségének örömhírét, szólítván az Isten Egységében hívőket a Nagylelkű Jelenlétének udvarába, elhozván a minden mástól elszakadtaknak az Isten, a Király, a Dicső, a Páratlan által kinyilatkoztatott üzenetet, elvezetvén az Ő szerelmeseit a szentség trónusához és eme sugárzó Szépséghez.

Bizony, Ő a Legmagasztosabb Szépség, Ki Isten Küldötteinek Könyveiben megígértetett, Ki által elválasztatik az igazság a tévedéstől, és minden parancsolat bölcsessége megvizsgáltatik. Valóban, Ő az Élet Fája, mely Isten gyümölcseit, a Magasztosét, a Hatalmasét, a Nagyét termi.

Ó, Ahmed! Tégy bizonyságot, hogy valóban Ő az Isten és kívüle nincsen más Isten, Ő a Király, az Oltalmazó, az Összehasonlíthatatlan, a Mindenható, és hogy Az, Akit ’Ali[*] néven elküldött, Isten igaz Hírnöke volt, Kinek parancsolatait mindnyájan követjük.

[* a Báb]

Mondd: ó, emberek, engedelmeskedjetek Isten parancsolatainak, melyeket a Dicső, a Bölcs a Bayánban nékünk előírt. Bizony, Ő Isten Hírnökeinek Királya, és az Ő Könyve Minden Könyvek Anyja, ó, bár megértenétek!

Emígyen szól hozzád börtönéből a Csalogány. Csak ezt a világos üzenetet kell hírül adnia. Aki azt kívánja, forduljon el e tanácstól, és aki azt kívánja, válassza az Urához vezető ösvényt.

Ó, emberek, ha e verseket elutasítjátok, mily bizonyság alapján hisztek Istenben? Mutassátok fel azt, ó, hamisak gyülekezete!

Nem, Arra az Egyetlenre, Ki kezében tartja lelkem, nem képesek rá, és soha nem is lesznek, mégha összeszövetkeznének is erre.

Ó, Ahmed! Ne feledkezz meg adományaimról, míg távol vagyok. Emlékezzél meg napjaimról a te napjaidban, és szükségemről és száműzetésemről ebben a távoli tömlöcben. És légy oly állhatatos az Én szeretetemben, hogy szíved sose ingadozzon, mégha az ellenségek kardcsapásai záporoznának is rád, és az egek és a föld is felkelnének ellened.

Légy ellenségeim számára a tűznek lángja és az örök élet folyama szeretteimnek, és ne légy azok közül való, akik kételkednek.

És ha fájdalom ér téged ösvényemen vagy megaláztatás Énmiattam, akkor se szomorkodjál.

Bízzál Istenben, a te Istenedben, és atyáid Urában. Mert az emberek a káprázat ösvényén tévelyegnek, megfosztván azon képességtől, hogy Istent a saját szemükkel lássák és Dallamát saját fülükkel hallják. Emígyen találtuk őket, miként ezt te is tanúsítod.

Így lett babonájuk fátyollá önmaguk és szívük között, és tartotta őket távol Istennek, a Magasztosnak, a Hatalmasnak ösvényétől.

Légy biztos benne: aki elfordul e Szépségtől, bizony, az a múltban is elfordult Isten Küldötteitől, és gőgösen méltatlankodik Isten előtt örökkön örökké.

Tanuld meg ezt a Táblát jól, ó, Ahmed! Mondogasd ezt napjaidban és ne tartóztasd meg magad tőle, mert Isten bizony annak, aki ezt mondogatja, száz mártír jutalmát rendelte és mindkét világban való szolgálatot. Ezeket a kegyeket adományként és jelenlétünk irgalmaként nyújtjuk néked, hogy a háládatosak közé tartozzál.

Istenre! Ha valaki, aki bajban van vagy bánatos, teljes őszinteséggel olvassa ezt a Táblát, akkor Isten az ő szomorúságát eloszlatja, nehézségeit megoldja és fájdalmát eltávolítja tőle.

Bizony, Ő az Irgalmas, a Könyörületes. Magasztaltassék Isten, minden világok Ura!

#2643
- Bahá'u'lláh