Return   Facebook   Zip File

Obligatory

General

ANATU TEK OUDUI ENGA ATENGA E

Anatu nga numan wengdui ulg e kona kelkel bila pora tetem, mawaga, kona na kona peng na, wamb mund mong na, komunga na, mo kona na, ku mangä na, kona kolg na, mui mam na, mui kel na, kona palga rukorong kep, bilia Anatu nga bi tek, elmnga kaip ninti ulg e ambalg palgk etimin.

#13032
- Bahá'u'lláh

 

KANG AMPÄGLA BÄNGA ATENGA

Anutu O, na nombolga bä wakadui: Nanga mundmong enga lamb ela rängalg ngana na ent mipil mel kapälga mulgeimp. Ama Nem pilip kungti wä ama rondolg wei.

#13025
- `Abdu'l-Bahá

 

KIKONTA ATENGA

Nanga Anutu nem bi panka. Nimnga numan wengdui ugl, wamp numan ngui na wamp ki ngui ugl bänga päu mana orong, nimng kentmant wä eken nimnga kentmant amp eken okogl molkogl tektenta enembel. Nuim ya, wamp rugl ya nimnga mäi kona eken nimnga tepa mumukrui kona ila ninim ent teken rapundi. Nimnga membe wamp ragl ken peanka. Wamp ragl nenim ent nimnga kongon eten bä mel rondogl ngokon teken rapondokon iti. Eteken, wamp ragl teken nimnga bi e mel to rondokoni nimnga ugla käntnga tepa rapundi ugl ent ya mai kona ila kep wäte uglnga kona ila pora eteken pogl ti. Nuim O, ya wamp ragl, nim wä tenta enga numan wengdui tepa mumukrui kona ila miman bo e onombel. Wamp ragl nimnga mi ik e pep rokogl kikonta enbel. Nenim ent wamp ragl teken tenta eteken, koma päu na moglop kondi ugl e wamp ragl ken pentana molkogl pankela embelnga wi e pora etanka. Ama kope e, nim ya kona bä kanda ken poro dokon, molkom kapogla eteken eten e nim wä rondogl wei.

#13026
- `Abdu'l-Bahá

 

KUI MÄN ATENGA

Nanga Anatu O, Nemnga bi ent na etepa tetim. Wete Neme pilip ko mund dam, Nem pili ugl ent na män ropa tetim. Nem ken nondopa muil ulg mint pent. Na Nem numan ngor ulg e, e nanga rup wamb. Nem na kond koron ulg e, ent na etepa tetim. Nem na kond koron ulg ent nanga kui bä makrapa na etepa rondolg monodopa etim. Akap ya mui kona ela ken weta wi mulg kona ele ken. E ama kopa. Nem ent na mel kai bä ngoron. Nem, ama kopa, Wu nuim, ulg bä pora piliken, ulga bä pora pilik kongnteken eten.

#13028
- Bahá'u'lláh

 

MIN E TIP RAPDAMBA ENGA ATENGA

Anatu Ye, Nanga min iyä etikin kont mondokon numan e orong etiken kai pinti. Nanga mund mong e ulgmai rui, nanga numan e tiken prail dui. Nanga ulg bä pora Neminga ki kaimb ela tent. Nem e nga räp wä, wete nga tip räpdi wä. Na mund mintil ulg na numan bun na bä wete na kin ku nipanka nga. Na numan kai penga ambalgäp palgäp milgimb. Anatu O! Na numan bun pi napanga, wete pund mong bä ent na kin nipanka. Ya mui kona ela ulg kit bä kin pii nipimb. Anatu O! Nem ent na numan ngoron ulg ent nanam numan ngor e rop mana dorom.

#13019
- `Abdu'l-Bahá

 

MUKULMÄ WINTNGA ATENGA

Nanga Anatu O! Na nem nga ki kaemb ela rot nemb kai mondond. Wamb ti ent nem nga palga e kandep tepa elem rukur ela malanga nenem ent räp indam kapälga etemba. Wamb e nem nga mangä porombel ela maglanka nem nga rondolg ent räp itin. Nanga mund mong e rokon rängalg mundi, Anatu O, nem nga rängalg kiyakalga ti ent na rokon rutdun ent nenem etiken motdon. Nem nga wamb numan ngui ulg ela, nem nga mukama rangagl kai ent nanga king kalg rangagl ngokon ku eten.

#13022
- Bahá'u'lláh

 

NIT BÄ PENTIP KILI ENGA ATENGA

Anatu elem ent nit bä pentipa kelimba. Mel elepa mat ent kongon emel etemba mona? Nemba mel: Anatu ken atenga rui. Elem e Anatu e. Wamp bä pora Anatu nga kent mant wamp enga elemnga ik bä pep roromin.

#13030
- The Báb

 

NOMBALGA ÄNDING ENGA ATENGA

Na Neminga, mondopa pili ela rot niti nanga Anatu O, Nem kin pora mondop pilip nanga mangä kona wak rund, na nanam Niminga kii kaimb ela tep int. Enga numan wengdui, tepa mumukrui kona ela, Nemnga memb e na mana dokon ngana nangkona kai mint wiibm. Nem na tik rapdelgna nanga numan bä Nem räkräk ngulgmba räp eten E mel ku. Anatu elepa ti mon, Nem tenta, wamb tiken kapälga mon, melbä na ulg na bä Nem pilik pora doron. Nem wä pilipa kungti.

#13020
- Bahá'u'lláh

 

NOMBOLGA ORADUI ENGA ATENGA E

Nanga wuta Anatu O! Neminga numan ngoron wamb tik rapandana, Nemnga miti ela rondolg pok molgok, Neminga mul ulg e pep rok, Nemnga miti ela rondolg pok milging. Neminga numan wengdui ulg e wamb bä ngana, wamb ent unduk pilik etim bä wakrok Nem wamb räp eten enga ralgang e pep reing. Nem ama rondolg wei, wamb numan ngui, mel ti nga mondinadarem, kem ngui Wa, koma pou ralg ti, rondolgpi, Nem mel bä kakana mul Wä.

#13018
- `Abdu'l-Bahá

 

RÄNG WAKRAP ANATU KEN ATENGA RUMIN EMEL

Räng wak ruing wi e kalemp Mas 2 ba 20 pora etemba. Rukting ila, mukuma wunt ba rumbulrui wamp ti räng na nu na ti naning. Wi e atenga ropon, min rop kont mondop itim wi e. Nombogla rugl andang wamp na, wagl pana 15 nga mana orong na , kui wamp na wamp rondogla na amp wagl mam na bä ya räng wak rui wi ela rukurung näting.

Ugla nga wipip ropa ngui wa na akap king nga kum pinti mel bä wak rop, nu na räng kitim ila pinapenem emel ku nang mundu mong a uglmi rokon eteken keakagla tena wamp elpa bä numan mundi ugle e wak ramp. Ugl kit bä numan pinti na, satan nga ugl bila nanga min e ninim ent kumpa polkon ekit teken eteken bongon tana nanga min a remnga mulguga wingti eken rup ropa ugle elpa bä ok tepa nimnga bi ila ment muglanka.

#13023
- `Abdu'l-Bahá

 

RUMBULG RUI ENGA ATENGA E

Wä Nuim O! Na Nemnga tep mumuk ropa, tenta iti ulg eya tip oldong ngolgmba Neminga wamb numan ngui ul ent na tepa wangaräm. Wä Nuim O, Nem ent Neminga rangalg E na ngana ya akap kona rumbulg mam ronom ela nemnga rangalg E kanda kinimb. Nem ent wamb numan ngui ulg e wak rana na tamba nanga numan orong ying ying etanga. Nuim ye, Nemnga wi e kumtemb, Nemnga mulg kona peng mumuk e kumba tana ulg kiyakalga tibä nga rangalg e kanamb. Nemnga ulg kai bä ent na rukur tanka. E ama kupa. Nem ent mel bä pora ngoron. Nem wamb bä kond kolgon. Wamb bä nga nit bä pentik keten ko.

#13021
- `Abdu'l-Bahá

 

TENGDUI ATENGA KINTINGA

Atenga kägl ant keng orong pomena, Bahá’í wamp pora tenta tenta nek näi. Koemp keta na ki na pora uglumi rokon Bahá’u’lláh nga alta morom illa koemp keta orong dokon molkon atenga rui.

Na para dop nent, Anatu, nem ent na mim eteken, na peliken kandaken i eten ni na nim rop potontip neken. Nanga rondogl ti mon. Na wa koropa ent nem wa nuim rondogl we eken para dop nent. Na tikipugli bä nga tepa rapundi wä e.

#13031
- Bahá'u'lláh

 

WÄ AMP KIKONTA TEPA RONDOGL MUNDI IK

Ya kikonta ik e Bahá’í mondop pili wamp ragl nga koemp keta ila kikonta ruingil wä eken ämp eken ningil ik e ya Kitáb-i-Aqdas wingti ila rorong petem emel:

"Tel pora, Anutu nga numan petem emel pora pep rop muglu mbil.”

#13027
- Bahá'u'lláh

 

WAMB DOIMB RUNDING ENGA ATANGE E

O Anatu O! Nem wamb ti ken kapalga mon! Anatu Nem tip mumukrui kona enga ami. Wamb bä kin wintinga rupinti ela moromen wamb rondolg bä kin tek rapandanna eel etik int pentek elepa elepa ami mel molk, Anatu nga wamb numan ulg E kin mulg kona enga ik doimbrui rangal pii ela mai taing. Anatu O! Nem wamb nga tip rapandi Wä, wamp polgop kan ti wä, kona kui waka na, komonga na, kona kolg na, kona kui na, num kota na, kona bila Nem mondok pilik, tik mumukrui nga rondolg e kin mulunga wingti nga keipuka ela nga wi reng. Ama kopa, Nem ama Wu rondolg wei Nem we mungrui, Nem wu pilip kuingti, Nem mung kini Wä.

#13017
- `Abdu'l-Bahá

 

WAMP ON ITENG ATENGA E

Ya eia, Baha'i nga ik tengpi atenga wingti e wamp pora tek rakdok molk wei. Wamp on e angtinangti molk ken wamp tenta ti ent wanka, wamp we pora angelek molk kumtei. Wamp kolom e amp dam, ya ik mong kägl “nemnga kentmant wä enga kangem” e kelken “nemnga kentmant amp enga bäglam kentamant ampe” i nei.

Nanga Anatu, Ya eia, nemnga kentmant wä e, nimnga kentmant wä enga kangem e, nim mondep pelepa, nimnga ugl bä kantepa kon etepa, nin tepa olong ngopa, mel we bä pora tepa bugl ngorom. Nim wamp numa weng doromen bä keen numan weng doron.

Nim wi mugl kona ila numan wengdui ugl a mim kota mel kapolga muglanga wamp bä nga nit bä penteken kelekon pund mong bä panda rokon eten ni mel a wamp e eteken ti. Numan weng dokon kond kolkon ninim rukurung ti. Nimng wamp kond kul ugl a mugl mai ragl napi ken pitim. Wä Anatu we ti namboromen, nim mendepogl. Wamp numan wengdui wate wamp kingui wä e nim mendopolg.

Atenga rom wamp ent, a ik mong e nempa etanga Alláh-u-Abhá. Ya mana kigl wema 19 etanga.

Alláh-u-Abhá!

Ten pora kopa Anatu rop potdenmon. (19)

Alláh-u-Abhá!

Ten pora kopa Anatunga koemp ketal rumagli penemon. (19)

Alláh-u-Abhá!

Ten pora kopa Anatu ken mundu mong e ngonomen. (19)

Alláh-u-Abhá!

Ten pora kopa Anatunga bi paka ronomon.(19)

Alláh-u-Abhá!

Ten pora kopa Anatu ken aenge nenemon.(19)

Alláh-u-Abhá!

Ten pora kopa Anatu ken raka nemp moromon.(19)

#13024
- Bahá'u'lláh

 

WAMP TEPA TENTA MUNDI ATENGA

Nanga Anatu O! Nanga Anatu O! Nemnga kent mant wamp bänga noman bä teken tenta mundui, Nemenga ulg pulg rondolg bä etiken mot dui. Wamp bä ent Nemnga mi ik bä pepring, Anatu O. Neminga kongn iting bä tek raipdana, wamb bä ent Neminga kongen bä mara mondok iting. Anatu O! Nem wamb bä wak näri, Nemnga rangalg ent nombulga ping bila rangalg mandana, wete Nem ent wamba bä nga noman etiken kai pinti. E ama kopa, wamba bä nga Wu e Nem, Nem ent wamb bä teken rapdek ko eten.

#13029
- Bahá'u'lláh

 

Occasional

Tablets