Return   Facebook   Zip File

Obligatory

General

A Vaaroving i la waanas (Short obligatory prayer)

(La raan gu na vaarovaai la mun taan saksaxei la biru la waanas, gu na rutaawok suaai a Bina Vaarala o Israel xa zi vatok a yaas ka si ma gu na mainung pan a vaaroving i la waanas.)

O a vaartulaaiing a ku Nakmai, Nu a wanga na vaaribuking aang ni kuna ga na rexaasing ma vaaroving Nu. Naambare be ga xalxal adu ni a vupiran ma Nu nanga a Uwaari ma pan a balagofing surugu ma pan a uwaagangnum. Ka vit kaarik na roxun taaza a Nakmai. Nu a Vaaratulaaiing la raan a rouzaat ma Nu nanga Gu paazaai wan Nu.

#13009
- Bahá'u'lláh

 

A Vaaroving i pan a Vatuing (Unity)

Saaule Nakmai! Saaule Nakmai! Fatuing a mun mamaangon a yaanakilaaing Sunum. Gu na viaat a divavun a vaamuzesing Sunum. Ma xa daxo tamon di valos a mun burburaaiing ma ngeiwulut Sunum. Saaule Nakmai a i naxaaming funfun sin naande ma fadikdik naande xu na varamaraat aang a vaamuzesing si naande. Saaule Nakmai! Gu na pen pengin pizin naande ma singsaxei Gu na valos naande wan a vamaravaas aang a rexaasing ma fananaam a mun mamaangon naande wan a nanaming. Vaaratunaan marase, Nu a Baraai a Pilaning ma Nu a Piraannaande.

#13011
- Bahá'u'lláh

 

A Vaaroving i pana Virviraing (healing)

Saaule Nakmai! Pan a Izaam ka malasing a virviraing ku ni. Pan a nonomaaing pan Nu ka malasing a makara aku. Ga vaasilik pan Nu, xa vazum ni ma a i naxam maalufing pan Nu ka malasing a vilaanago. A Varamaalufing Sunum ka malasing a virviraing pa ni ka vamada ni wan a roroing aaka re ma roroing mur zaait. Ga xalxal, Gu i tagoning maam na Nu a Baraai a Mazaming ma a Mazampes.

#13012
- Bahá'u'lláh

 

A Vaaroving kun a Zaan di Yaalaxaaf (Remover of Difficulties)

Tamon a mun saan di yaalaxaaf di na paazaai be wan a Nakmai? Fakilaan: a vavisfaaruing kun a Nakmai! Naan be a Nakmai! Naande a mun yaanakilaaing Sina, ma di nat falos a vaartulaaiing Sina!

#13010
- The Báb

 

A Vaaroving sin a Funalik Naat (Children)

Saaule Nakmai, famazaam a funalik aakare. A funalik aakare a fnuaai i la maskan a pailiu Zunum, ma a mun firaing la maskan a xumanar Zunum, ma mun fira na ros la maskan a uma Zunum. Tudaxoing lisam daavur na tus naande. Tudaxoing lisam minminingit a Yaas pana i Naxaam Maalufing Sunum ku naande. Tudaxoing lisam raraaif maalur na vamarif naande, kuna di na vangaai waaluk a varviraaiing daxo ku nat faxauxaao vamarala yaang naande kun a pazar matmari daxo tapaling si naande. Nu a Baraai a Talasing ma a Baraai a Varamaalufing.

#13014
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

A Vaaroving i pana Naande di Waan Fis (Funeral)

Taaza vilaanaande la maskan a xulutung ka na raraf, kun a vaavis- faaruing ma di na ramaraat.

Saaule Nakmai! Naan ka re a yaanakilaaing Sunum ma a (naat/natif) a kilaaiing Sunum ma xa vaarungtungaai marase wan Nu ma varaxei wan a mun malagaafnum. Ma xa tabung tutaawok suaai Nu ma xa tukpazak fataling a mun saan singsaxei Nu be nanga. Faaratunaan marase, Nu a Baraai a Varamaalufing marase wan a mun faramaalufing sin a zanon.

Yaafling sina, ma Gu namtarafing naan kuna xa na puuk pana a mun milunging sina a ubina ma xa na xafun a waraing sin naande. Fesurunging naan pana a naunaao a raaguling i liaa ma wan a mun faaxaraming sina xu la maskan a magaaf a laman i wan a vakaaf aang Nu. Falalaxao naan ku la rabaraao xun a tagoning aang naan pan a vuna vaanibuking i mumupis apa liaa. Ka vit kaarik na roxon taaza a Nakmai na zuaaf Nu. Nu a Uwaari Gu i puuk pa maam ma Nu a Baraai a i Talasing.

Alláh-u-Abhá!

Kalxal di vabaraai a Nakmai.

(Di na welanga fazangaaflu ma vizikfaat.)

Alláh-u-Abhá!

Kalxal di varanop pan a Nakmai.

(Fazangaaflu ma vizikfaat.)

Alláh-u-Abhá!

Kalxal di zaxolising di zin a Nakmai.

(Fazangaaflu ma vizikfaat.)

Alláh-u-Abhá!

Kalxal di vaavisfaaru wan a Nakmai.

(Fazangaaflu ma vizikfaat.)

Alláh-u-Abhá!

Kalxal di vaaulaai zin a Nakmai.

(Fazangaaflu ma vizikfaat.)

Alláh-u-Abhá!

Kalxal di zi marangingit saxot a Nakmai. (Fazangaaflu ma vizikfaat.)

#13015
- Bahá'u'lláh

 

A Vaaroving i wan a Vaarmuxosing (Marriage)

BAHA´I MARRIAGE:

La maskan a Kitáb-i-Aqdas o a Buk Faarala si Bahá’u’lláh, ka piaat, nis nadiaa di saxot di na vaamuxosaa, di na pitfiaataa a doring aang ka re si nis nadiaa di na tagoning a vaamuxasing la wan a kilaaing sin a Spiritual Asembli i la Bina:

Kalxal di vaagdul be di na valos a i naxaming pan a sasaxoting sin a Nakmai.”

Naan be a Baraai a raain suruk luk aang a zak ma a Baraai a i tagonaaiing saait!

Saaule Nakmai, a Xulmu, a Baraai a Vaatrulaaiing, a vit a kinbuking aang Naan ka i zi tapal! Naan be xa tabung famaravaas Naan la mamaangona adu Faaratunaan Naan sing be Azaxei a Xalxaal waramin di vaagdul. Di dit faatrulaaiing adu ka vit kaarik na roxon taaza a Nakmai. Di pitfiaat azaxeiing Sina, ma di vamaravaas Naan be.

Bulaai Naan ka i zi laaur ma xa luyaasaat laaur la paarmaleng. A vaaratulaaiing a vaaralaiing Sina. Ka i zi marangingit di na pen saraxaai wan Naan. La raan Naan ka saxot ka na vazi yaavus a bina pan a i naxam maalufing Sina, ka vamaravaas a rutaawok a iziing ma xa nol a ngeiwulut. La maskana xa rasin a ngeiwulut kun a daxoing ma vabulus aang di pan a raksaating. Ka rasin a lus sindi la maskan a doring ka wut la bina xoxok i la maskan a Buk Faarala Zina. Naan ka pitfiaat a dikdik a maravaasna “Basaan! Moxos, avuna nim naagu na vabalos a vuaainim kuna raain fakilaan aang Ni la walao a mun yaanakilaaiing Surugo. Naare a za lus Surugo ku nim. Falos kuna vilaan aang nim nanga.”

Bahá'u'lláh

#13013
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

A Vaaratulaaiing sin Ahmád (Tablet of Ahmád)

Naan be a Xalxaal, ka mazaam a mun saan mumupis ma a mazampes. Ei mbasaan, a Roxis i Liaa xa dodor rataangis put laaur wan a rangaana a yaai tapal, pana a ling faarala ma xa raangis maaluf. Ka pitfiaat sin a mun ubina si nis a doring na nanaming kuna a Nakmai xa vaasilik pan naande. Ka viring naande di vaarungtungaai wana a Nakmai be Azaxei, akula la Bikabar a i naxam Maalufing. Ka vaze nis naande di milung, kuna viaat aang a doring sina a Nakmai, a Xalxaal, a Maravas a Owaari. Ka pinaowing lis si nis naande di i naxam maaluf akula la burburaai na vaaralaing ka matmari doxo marase.

Faaratunaan, Naan be xa Matmari Daxo Marase. Ka xalxal la maskan a kadaking sin a mun Wangpaang. Pa Naan be xa na galum buaak a vaaratunaaning ma a vaagiting ma xa na daring a malagaaf a mazaam aang a mun lus. Faaratunaan marase, Naan a Yaai a Roroing, ka lis fawut a Vuaii a Nakmai. Naan ka zi laaup, ka maradikdik ma xa lilingaaing.

Aai Ahmád! A vaatrulaaiing aang nu adu Naan a Nakmai, ma xa vit na roxun taaza a Nakmai, a Xalxaal a Rataamaai xaauling, a Owaari, a Vaanonging sin a mun dikdiking. Ma a za zak Naan na putkaning na vaiza yaang ‘Alí (Naan bane a Báb), di vaatrulaaiing Naan. Naan marase xa vaaratunaan sin a Nakmai a mun lus Sina di vaagdul dit falos.

Fakilaan: Naam mun ubina, naagu na varanop pan a los aang a lus sina a Nakmai, di kadaking la maskan a Buk Bayán pana a Maravas ma a Mazampes. Faaratunaan marase, Naan a Xalxaal zin a mun Wangpaang ma fararing Sina xa malasing a Buk a Xulmu, tamon gu mazaam fatulumin.

Malasing ka naan ma Roxis ka rataangis put si nim la maskan a rarawa na puru na xayaas ka luyaasaat. Naan ka na vangai lis be a doring maravas. Nis ka saxot, tamon gu pe salaai pan a doring aang ka re, a i naxaaming sunum. Ma tamon nis ka saxot, gu na valos a lan a Piranum.

Aai naam mun ubina! Tamon nagu pe salaaiing a faraaling aang ka re, pan a zera vaartunaaning marase, ma nagu vaarungtungaai wan a Nakmai, adu? Nagu na vaabalos laak mazaming akanaan si nim, nim a lemlem a tokmaani!

Kaarif marase. Pan a izina a rolangaanagu ka i zi la mitna, ka vit dit faraxaas, ma di na yalaxaaf saait. Tamon di na ruvara xulmul ka na vit saait. Aai Ahmád! Gu na pen naxaam pizin a mun taagonaaing Surugu la raan ga malak. Naxaam a mun taan Surugo la maskan a mun taan sunum, ma gu zuaai a gof ma dit fakauin pizin Ni la maskan a puru na xayaas ka luyaasaat. Gu na karat pan a vaat pan a olavaaiing pa Ni, ma gu na maska magala, tamon a mun rerewarak di tangin nu, ma tamon a mun liaa ma mun rouzaat la pira di na waramin nu.

Gu na malasing a minminingit a uvara zin a mun rerewarak Surugo ma gu na malasing a daanim saal si naande nis Ga nei naande.

Ma xa vit di sasaxot naande di pesalaaiing Ni. Ma tamon gu na puru la waanago ma tamon di tuaaiing nu wan a Izanagu, gu na pen i naxam dudu.

La waan a Nakmai, a Nakmainum ma a Piraan a xulmunum. A vuna a ze a ubina di tukmaani la laan a nonomaaiing, di nonombe kuna raain faratunaan aang a Nakmai wan a maranaande ma langaring aang pan a langanaande vaatak. Maam bane Maadi raain naande, malasing bane nu gu mazaam saait.

Malasing a mun i naxam baabaa’ing di balos kol naande ma lamlem naande, xa ruxol naande la laan a Nakmai. Naan ka zi laaup ma xa lilingaaiing. Gu na olaving nu vaatak adu faaratunaan marase, naan nis ka rutaawuk fataling a Matmari Daxoing aakare, ma zaait ka rutaawuk fataling a Wangpaang a xulmu ma xa saraxaai la wan a Nakmai la waat a mun daxoing.

Farviraai daxo a Vaaratulaaiing aang ka re, aai Ahmád. Faaxubul la maskan a mun taan sunum ma tuaa gut lawalaauing naan. Faaratunaan marase, a Nakmai xa na xadaak nis a zak ka vaaxubul, xa na zuruk a vaardaiing masing a zangaaflu varazuaai aliu ma xa rosuk pana a ubina. A mun daxoing Maadi vakaaf nu wana ka malasing a tagonaaiing ka wut si Maam, ma varamaalufing la raan Maadi zi, kat pat bung si nis saxazaxei la walao naande di xauxaao zaxot.

Pan a Iza na a Nakmai! Tamon nis ka wizik la maskan a waraing ka vaazalavaai wan a gizing ma xa na vira va’uling naan pan a vaartulaaiing aang ka re pan a vaarungtungaaiing dikdik marase. A Nakmai xa na wukpizin a i naxam maskalusing Sina, ka na klis fatok a mun maravaning Sina, ma xa na zavgaleou a mun paraing Sina.

Faaratunaan marase, Naan a Baraai a Varamaalufing ma Naan ka i puuk saait. Saaule Nakmai, a Piraan a mun bikabar vaagdul.

#13016
- Bahá'u'lláh