Return   Facebook   Zip File

Povinné

Prednáša sa raz za dvadsaťštyri hodín

Ak si želáte predniesť túto modlitbu, postavte sa a obráťte sa k Bohu. Stojac na mieste, podívajte sa vpravo a vľavo, sťaby očakávajúc milosrdenstvo svojho Pána, Najmilosrdnejšieho, Súcitného. Potom rieknite:

Ó Ty, ktorý si Pán všetkých mien a Tvorca nebies! Úpenlivo Ťa prosím pri Tých, ktorí sú Úsvitom Tvojej neviditeľnej Podstaty, Najvznešenejší, nadovšetko Slávny, aby si z mojej modlitby učinil oheň, ktorý spáli závoje oddelivšie ma od Tvojej krásy, a svetlo, ktoré ma dovedie k oceánu Tvojej prítomnosti.

Potom v úprimnej prosbe pozdvihnite ruky k Bohu (Nech je požehnaný a povznesený!) a rieknite:

Ó Ty, Túžba sveta a Milovaný národov! Vidíš ma, ako sa k Tebe obraciam, že som pozbavený všetkých pút ku komukoľvek okrem Teba a ľnem k Tvojmu lanu, ktorého pohyb rozochvel celé stvorenie. Som Tvojím služobníkom, ó môj Pane, a synom Tvojho služobníka. Podívaj sa, ako tu stojím a som pripravený vykonávať Tvoju vôľu a Tvoje priania, pričom netúžim po inom než po Tvojej spokojnosti. Pri Oceáne Tvojho milosrdenstva a Dennici Tvojej milosti Ťa úpenlivo žiadam, aby si so Svojím služobníkom zaobchádzal, ako si želáš a praješ. Pri Tvojej moci, ktorá zďaleka presahuje každú zmienku a chválu! Srdcu sa mi žiada a duša mi miluje všetko, čo si zjavil. Ó Bože, môj Bože! Nehľaď na moje nádeje a konanie! Radšej pohliadni na Svoju vôľu, ktorá obklopuje nebesia i zem. Pri Tvojom Najväčšom mene, ó Ty, Pán všetkých národov! Túžil som len po tom, čo bolo Tvojou túžbou, a milujem len to, čo miluješ Ty.

Potom pokľaknite, čelom sa skloňte k zemi, a tak rieknite:

Si povznesený nad hocičí popis s výnimkou Svojho vlastného a nad každé pochopenie okrem Svojho vlastného.

Potom sa postavte a rieknite:

Moju modlitbu, ó môj Pane, učiň žriedlom živých vôd, vďaka ktorým budem môcť žiť, pokiaľ len pretrvá Tvoje mocnárstvo, a budem Ťa môcť spomínať v každom svete z Tvojich svetov.

Potom pozdvihnite ruky v úprimnej prosbe a rieknite:

Ó Ty, od ktorého odlúčenie rozľútostilo srdcia i duše a ktorého lásky ohňom vzbĺkol celý svet! Úpenlivo Ťa žiadam pri Tvojom mene, skrze ktoré si si podmanil celé stvorenie, aby si mi neuprel to, čo vlastníš, ó Ty, ktorý vládneš nad všetkými ľuďmi! Vidíš, ó môj Pane, ako sa tento neznámy ponáhľa do svojho najvznešenejšieho domova pod baldachýnom Tvojej majestátnosti a na nádvorí Tvojho milosrdenstva, ako tento previnilec hľadá oceán Tvojho odpustenia, tento ponížený dvor Tvojej slávy a tento biedny tvor lesk Tvojho bohatstva. K Tvojej právomoci prináleží prikazovať čokoľvek, čo si zaželáš. Dosvedčujem, že Ťa za Tvoje konanie treba chváliť, že Tvoje nariadenia treba poslúchať a že vo Svojich príkazoch budeš i naďalej neobmedzený.

Potom pozdvihnite ruky a trikrát zopakujte Najväčšie meno. Potom sa pred Bohom (Nech je požehnaný a povznesený!) predkloňte rukami spočívajúc na kolenách a rieknite:

Vidíš, ó môj Bože, ako sa mi duch rozochvel v údoch a v končatinách túžiac po tom, aby Ťa uctieval, a bažiac po tom, aby Ťa spomínal a vychvaľoval Ťa. Vidíš, ako dosvedčuje to, čo v kráľovstve Tvojho prehovoru a nebi Tvojho poznania dosvedčil Jazyk Tvojho prikázania. V tomto stave by som si Ťa dovolil poprosiť o všetko, čo Ti patrí, aby som mohol preukázať svoju chudobu a blahorečiť Tvoju štedrosť a Tvoje bohatstvo a aby som mohol oznámiť svoju bezmocnosť a prejavovať Tvoju moc a Tvoju silu.

Potom sa vzpriamte, dvakrát pozdvihnite ruky v úprimnej prosbe a rieknite:

Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, nadovšetko Štedrého. Niet Boha okrem Teba, Príkazcu i na počiatku, i na konci. Ó Bože, môj Bože! Tvoje odpustenie mi dodalo odvahy, Tvoje milosrdenstvo ma posilnilo, Tvoje volanie ma prebudilo a Tvoja milosť ma pozdvihla a zaviedla k Tebe. Veď inak ktože som, aby som sa odvážil stáť pri bráne mesta Tvojej blízkosti či aby som upriamil tvár ku svetlám žiariacim z neba Tvojej vôle? Vidíš, ó môj Pane, ako toto úbohé stvorenie klope na dvercia Tvojej milosti a ako táto pominuteľná duša z rúk Tvojej štedrosti hľadá rieku večného života. Tebe sa navždy patrí prikazovať, ó Ty, ktorý si Pán všetkých mien, a mne sa patrí odovzdať a ochotne sa podriadiť Tvojej vôli, ó Stvoriteľu nebies!

Potom trikrát pozdvihnite ruky a rieknite:

Významnejší je Boh než ktokoľvek významný!

Potom pokľaknite, čelom sa skloňte k zemi a tak rieknite:

Si príliš vysoko na to, aby chvála tých, ktorí sú Ti nablízku, vystúpila na nebo Tvojej blízkosti, či aby vtáčatá sŕdc tých, ktorí sú Ti oddaní, dospeli ku dverciam Tvojej brány. Dosvedčujem, že si povznesený nado všetky prídomky a svätý nado všetky mená. Niet Boha okrem Teba, Najvznešenejšieho, nadovšetko Slávneho.

Potom sa posaďte a rieknite:

Dosvedčujem to, čo dosvedčilo všetko stvorené i Zhromaždenie na výsostiach, i obyvatelia najvyššieho raja, ba navyše i samotný Jazyk veľkoleposti z najslávnejšieho Obzoru, že Ty si Boh, že niet iného Boha okrem Teba a že Ten, kto sa prejavil, je Skrytá záhada, Drahocenný symbol, prostredníctvom ktorého sa písmeno B spojilo a zopälo s písmenom U a Ď (buď). Dosvedčujem, že Pero Najvyššieho stanovilo práve Jeho meno a že práve On sa spomína v knihách Boha, Pána Trónu na výsostiach i dolu na zemi.

Potom stojte vzpriamene a rieknite:

Ó Pane celého bytia a Vlastník všetkého viditeľného i neviditeľného! Vnímaš moje slzy a vzdychy, ktoré vydávam, a slyšíš vzlyky, nárek a plač môjho srdca. Pri Tvojej moci! Moje prehrešky mi zabránili v tom, aby som sa Ti priblížil, a moje hriechy ma zdržali ďaleko od dvora Tvojej svätosti. Tvoja láska, ó môj Pane, ma obohatila, odlúčenie od Teba ma zahubilo a oddialenie od Teba ma pohltilo. Nástojčivo Ťa prosím pri Tvojich stopách v tejto pustatine a pri slovách: „Tu som! Tu som!“ ktoré v tejto šírave vyslovili Tvoji vyvolení, a pri dychu Tvojho zjavenia a jemnom vetríku Úsvitu Tvojho Prejavu, daj, aby som mohol uzrieť Tvoju krásu a dodržiavať všetko, čo je v Tvojej knihe.

Potom trikrát zopakujte Najväčšie meno a predkloňte sa rukami spočívajúc na kolenách a rieknite:

Buď pochválený, ó môj Bože, za to, že si mi pomohol, aby som Ťa spomínal a chválil, a za to, že si mi dal spoznať Toho, kto je Úsvitom Tvojich znamení, a učinil si, že som sa poklonil pred Tvojou Výsosťou, pokoril pred Tvojím Božstvom a že som uznal to, čo vyslovil Jazyk Tvojej veľkoleposti.

Potom sa narovnajte a rieknite:

Ó Bože, môj Bože! Chrbát sa mi prehýba pod bremenom hriechov a moja nedbalosť ma zahubila. Vždy, keď sa zamyslím nad svojimi zlými činmi a Tvojou zhovievavosťou, srdce sa mi rozľútostí a krv mi vrie v žilách. Pri Tvojej Kráse, ó Ty, Túžba sveta! Hanbím sa pozdvihnúť k Tebe tvár a roztúžené ruky sa mi ostýchajú napriahnuť k nebu Tvojej štedrosti. Vidíš, ó môj Bože, ako mi slzy bránia v tom, aby som Ťa spomínal a vychvaľoval Tvoje cnosti, ó Ty, Pán Trónu na výsostiach i dolu na zemi! Úpenlivo Ťa žiadam pri znameniach Tvojho kráľovstva a tajomstvách Tvojho panstva, aby si so Svojimi milovanými zaobchádzal tak, ako sa patrí Tvojej štedrosti, ó Pane celého bytia, a ako je hodno Tvojej milosti, ó Kráľu videného i nevideného.

Potom trikrát zopakujte Najväčšie meno, pokľaknite a čelom sa skloňte k zemi a rieknite:

Buď pochválený, ó náš Bože, za to, že si nám zoslal to, čo nás k Tebe približuje a poskytuje nám všetko dobré, čo si zoslal vo Svojich knihách a písmach. Úpenlivo Ťa prosíme, ó môj Pane, ochraňuj nás pred prívalom planých výmyslov a márnych predstáv. V pravde, Ty si Mocný, Vševediaci.

Potom zdvihnite hlavu, sadnite si a rieknite:

Dosvedčujem, ó môj Bože, to, čo dosvedčili Tvoji vyvolení, a uznávam to, čo uznali obyvatelia najvyššieho raja a tí, ktorí krúžili okolo Tvojho mocného Trónu. Kráľovstvá zeme a nebies patria Tebe, ó Pane svetov!

#9990
- Bahá'u'lláh

 

Dosvedčujem, ó môj Bože, že si ma stvoril, aby som Ťa poznal a uctieval Ťa. V tomto okamihu dotvrdzujem svoju bezmocnosť a Tvoju moc, svoju chudobnosť a Tvoje bohatstvo.

Niet iného Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.

#9988
- Bahá'u'lláh

 

Prednáša sa každý deň ráno, na poludnie a večer

Ak si prajete modliť sa, umyte si ruky a počas umývania rieknite:

Posilni mi ruku, ó môj Bože, aby sa Tvojej knihy mohla chopiť natoľko neochvejne, že ju zástupy sveta nikdy nepremôžu. Ochraňuj ju teda pred tým, aby sa prehŕňala v tom, čo jej nepatrí. Ty si vskutku nadovšetko Mocný, Najsilnejší.

A počas umývania tváre rieknite:

Obrátil som k Tebe tvár, ó môj Pane! Rozjasni ju svetlom Svojho obličaja. A ďalej ju ochráň od toho, aby sa obracala k inému než k Tebe.

Potom sa postavte a tvárou ku Qiblih (Bod uctievania, t. j. Bahjí v ‘Akke) rieknite:

Boh dosvedčuje, že niet iného Boha okrem Neho. Jemu patria kráľovstvá zjavenia a stvorenia. On v pravde prejavil Toho, kto je Úsvitom zjavenia, kto sa zhováral na Sinaji, vďaka komu sa rozžiaril Najvyšší obzor a Lotosový strom, za ktorý už nemožno ísť, prehovoril, a vďaka ktorému bolo všetkým, ktorí sú v nebesiach i na zemi, oznámené volanie: „Hľa, prišiel Vlastník všetkého! Zem i nebesia, sláva i panstvo prináležia Bohu, Pánu všetkých ľudí a Vlastníkovi Trónu na výsostiach i dolu na zemi!“

Potom sa predkloňte rukami spočívajúc na kolenách a rieknite:

Si povznesený nad chválu moju i chválu každého okrem mňa, nad popis môj i popis všetkých, ktorí sú v nebesiach i všetkých, ktorí sú na zemi!

Potom v stoji s rozovretými rukami a dlaňami smerujúcimi k tvári rieknite:

Ó môj Bože, nesklam toho, kto prosebnými prstami ľnul k lemu Tvojho milosrdenstva a Tvojej milosti, Ó Ty, ktorý si Najmilosrdnejší spomedzi tých, čo prejavujú milosrdenstvo!

Potom sa posaďte a rieknite:

Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť a to, že Ty si Boh a že niet iného Boha okrem Teba. Vskutku, zjavil si Svoju vec, naplnil Svoju Zmluvu a dokorán otvoril dvercia Svojej milosti pre všetkých, ktorí prebývajú na nebesiach i na zemi. Požehnanie a pokoj, pozdrav a sláva nech spočinú na Tvojich milovaných, ktorých zmeny a náhody sveta neodradili od toho, aby sa k Tebe obrátili, a ktorí venovali úplne všetko, čo mali, v nádeji, že získajú to, čo Ti patrí. Ty si v pravde, nadovšetko Odpúšťajúci, nadovšetko Štedrý.

(Bude postačujúce, keby ste sa namiesto dlhého verša rozhodli vyrieknuť len tieto slová: „Boh dosvedčuje, že niet iného Boha okrem Neho, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.“ A rovnako postačí, keby ste sa v sede rozhodli vyriecť tieto slová: „Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť a to, že Ty si Boh a že niet iného Boha okrem Teba.“)

#9989
- Bahá'u'lláh

 

Všeobecné

Bábätká

Ó Ty neporovnateľný Pane! Napoj toto dojčiatko z ňadier Svojej láskyplnosti, stráž ho v kolíske Svojho bezpečia a ochrany a daj, aby mohlo vyrastať v náručí Tvojej láskyplnej náklonnosti.

#10013
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože! Nech toto maličké bábätko vyrastá v náručí Tvojej lásky a nech pije mlieko z ňadier Tvojej Prozreteľnosti. Pestuj toto svieže púpätko v ružovej záhrade Svojej lásky a napomáhaj mu v raste spŕškami Svojej štedrosti! Učiň ho dieťatkom kráľovstva a uveď ho do Svojej nebeskej ríše! Ty si Mocný a Láskavý a Ty si Darca, Veľkorysý, Pán všetko presahujúcej štedrosti.

#10014
- `Abdu'l-Bahá

 

Blízkosť k Bohu

On je Zhovievavý, nadovšetko Štedrý!

Ó Bože, môj Bože! Ty ma vidíš a poznáš, Ty si moja Záchrana a moje Útočisko. Nikoho okrem Teba som nehľadal a hľadať nebudem a na žiadnu cestu okrem cesty Tvojej lásky som nevkročil a ani nevkročím. V temnej noci zúfalstva sa môj zrak v nádejnom očakávaní obracia k ránu Tvojej nesmiernej priazne a v hodine úsvitu moju sklesnutú dušu osviežuje a posilňuje spomienka na Tvoju Krásu a dokonalosť. Ten, komu napomáha priazeň Tvojho milosrdenstva, hoci by bol len kvapkou, stane sa bezhraničným oceánom a obyčajný atóm, ktorému pomáhajú prúdy Tvojej milujúcej láskavosti, sa rozsvieti ako jasná hviezda.

Vezmi pod Svoju ochranu, ó Ty Duch čistoty, Ty, ktorý si nadovšetko Štedrým Živiteľom, tohto Svojho okúzleného a oddaného služobníka.

Pomôž mu, aby v tomto svete bytia zostal pevným a neochvejným tvojej láske a daj, aby tento vták so zlomenými krídlami našiel úkryt a útočisko v Tvojom božskom hniezde, ktoré prebýva na nebeskom strome.

#10058
- `Abdu'l-Bahá

 

Chvála a vďakyvzdanie

Všetka chvála, ó môj Bože, buď Tebe, ktorý si Zdroj všetkej slávy a majestátnosti, významnosti a cti, zvrchovanosti a vlastníctva, vznešenosti a milosti, úžasu a sily. K Najväčšiemu oceánu privedieš každého, koho si praješ, a každému, komu si želáš, udelíš česť uznať Tvoje Najpradávnejšie meno. Zo všetkých, ktorí sú v nebi a na zemi, nik nedokáže odolať pôsobeniu Tvojej zvrchovanej vôle. Od samej večnosti si panoval celému stvoreniu a i naďalej budeš vládnuť všetkému stvorenému. Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, Najvznešenejšieho, Všemohúceho, nadovšetko Múdreho.

Rozjasni, ó Pane, tvár Svojich služobníkov, aby na Teba mohli hľadieť, a očisti im srdce, aby sa mohli obrátiť k dvoru Tvojej nebeskej priazne a uznať Toho, kto je Prejav Tvojho Bytia a Miesto rozbresku Tvojej Podstaty. Vskutku, Ty si Pán všetkých svetov. Niet Boha okrem Teba, Neobmedzeného, všetko si Podmaňujúceho.

#10059
- Bahá'u'lláh

 

V mene Boha, Najvyššieho! Chválený a ovenčený slávou si Ty, ó Pane, Bože Všemohúci! Ty, ktorého múdrosti sa múdri nevyrovnajú, pred ktorého poznaním učení priznávajú svoju nevedomosť pred ktorého mocou silní zoslabnú, pred ktorého bohatstvom bohatí doznávajú svoju chudobu, pred ktorého svetlom sú osvietení stratení v temnote, k chrámu poznania ktorého sa obracia podstata všetkého porozumenia a okolo svätyne prítomnosti ktorého krúžia duše celého ľudstva.

Ako teda môžem spievať a hovoriť o Tvojej Podstate, ktorú nebola schopná pochopiť ani múdrosť múdrych a učenosť učených. Nikto predsa nemôže vyspievať to, čomu nerozumie ani opísať to, čo nemôže dosiahnuť, lebo Ty si odjakživa, Nedosiahnuteľný, Nenájditelný. Keďže som akokoľvek bezmocný vystúpiť na nebesá Tvojej slávy a vznášať sa v ríši Tvojho poznania, môžem aspoň vymenovať Tvoje znamenia, ktoré rozprávajú o Tvojom diele plnom slávy.

Pri Tvojej Sláve! O milovaný všetkých sŕdc, Ty, ktorý jediný môžeš utíšil pálčivosť túžby po Tebe. Aj keby sa všetci obyvatelia nebies a zeme spojili, aby oslávili len to najmenšie z Tvojich znamení, v ktorom a skrze ktoré si zjavil Seba Samého, nedokázali by to, chýba ešte veľa na chválu Tvojho svätého Slova, tvorcu všetkých Tvojich znamení.

Všetka chvála a sláva patrí Tebe, ó Ty, o ktorom všetky veci svedčia, že si Jediný a že niet Boha okrem Teba, ktorý si bol od večnosti povznesený nad všetku podobu a prirovnanie a navždy zostaneš bez zmeny. Všetci královia sú len Tvojimi služobníkmi a všetky bytosti, viditeľné či neviditeľné nie sú pred Tebou ničím. Niet Boha okrem Teba, Milostivého, Silného, Najvyššieho.

#10060
- Bahá'u'lláh

 

Velebené buď Tvoje meno, ó Pane, môj Bože! To Teba všetko uctieva, pričom Ty neuctievaš nikoho; si Pán všetkého, a pritom nikoho poddaný; znáš všetko, a pritom nie si nikým poznaný. Chcel si sa dať ľuďom poznať, preto si slovom Svojich úst dal život stvoreniu a vytvoril si vesmír. Niet iného Boha okrem Teba, Tvorcu, Stvoriteľa, nadovšetko Mocného, Najsilnejšieho.

Úpenlivo Ťa žiadam priamo pri tomto diele, ktoré zažiarilo nad obzorom Tvojej vôle, aby si mi umožnil zhlboka sa napiť živej vody Tvojich vyvolených a aby si oživil duše tých, ktorí Ťa milujú, aby som vždy a za všetkých okolností mohol tvár obracať výhradne k Tebe.

Ty si Boh sily, slávy a štedrosti. Niet Boha okrem Teba, Zvrchovaného vládcu, nadovšetko Slávneho, Vševedúceho.

#10061
- Bahá'u'lláh

 

Velebený si, ó Pane môj Bože! Vzdávam Ti vďaku za to, že si mi umožnil rozpoznať Prejav Teba Samého a že si ma odlúčil od Svojich nepriateľov a odhalil pred mojím zrakom ich zlé skutky a zlomyseľné činy v Tvojich dňoch a že si ma zbavil všetkého, čo ma k nim pútalo a dovolil si mi, aby som sa plne obrátil k Tvojej milosti a štedrej priazni. Vzdávam Ti tiež vďaku za to, že si mi z oblakov Svojej vôle zoslal to, čo ma natoľko posvätilo nad narážky neveriacich a nad zmienky nevercov, že som svojím srdcom pevne priľnul k Tebe a utiekol od tých, ktorí popreli svetlo Tvojej tváre. Ďakujem Ti ďalej za to, že si mi dal silu zostať verným Tvojej láske, oslavovať Tvoju chválu a velebiť Tvoje cnosti a za to, že si mi dovolil napiť sa z pohára Tvojho milosrdenstva, ktoré prekonalo všetky viditeľné i neviditeľné veci.

Ty si Všemohúci, Najvznešenejší, Najslávnejší, všetko Milujúci.

#10062
- Bahá'u'lláh

 

Deti

Ó Bože! Vychovávaj tieto dietky! Tieto dietky sú rastlinami v Tvojom sade, kvietím na Tvojej lúke, ružami v Tvojej záhrade. Nech na nich prší Tvoj dážď a Slnce skutočnosti nech na nich žiari Tvojou láskou. Nech ich osvieži Tvoj vánok, aby sa mohli vzdelávať, rásť, rozvíjať a ukázať sa v najväčšej kráse. Ty si Darca. Ty si Súcitný.

#10003
- `Abdu'l-Bahá

 

Milostivý Pane! Tieto ľúbezné dietky sú dielom Tvojej moci a nádherným znamením Tvojej veľkosti. O Bože! Ochraňuj tieto deti, milostivo im pomáhaj, aby sa mohli vzdelávať a daj, aby mohli slúžiť celému ľudskému pokoleniu. Ó Bože! Tieto deti sú ako perly, opatruj ich v lastúrach Svojej milujúcej láskavosti.

Ty si Štedrý, všetko Milujúci.

#10004
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Pane! Učiň tieto deti nádhernými rastlinkami. Umožni im rásť a rozvíjať sa v záhrade Svojej zmluvy a udeľ im sviežosť a krásu prostredníctvom dažďa padajúceho z oblakov nadovšetko slávneho kráľovstva.

Ó Ty láskavý Pane! Som malé dieťatko, povznes ma tým, že ma prijmeš do kráľovstva. Som pozemské, učiň ma nebeským. Pochádzam zo sveta tu dole, daj, aby som patril do vyššej ríše. Som zachmúrené, daj, aby som sa rozžiarilo! Som hmotné, učiň ma duchovným a zaruč to, aby som mohlo prejavovať Tvoju nekonečnú štedrosť. Ty si Silný, nadovšetko Milujúci.

#10005
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Boh! Ó Bože, môj Bože! Udeľ mi srdce čisté sťa perla.

#10006
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože, veď ma a ochraňuj ma. Urob ma žiariacou lampičkou a jasnou hviezdičkou. Ty si Mocný a Silný.

#10007
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Pane! Ó môj Pane! Som dieťatko v útlom veku. Živ ma z ňadier Svojho milosrdenstva, vychovávaj ma v náručí Svojej lásky, vzdelávaj ma v škole Svojho vedenia a rozvíjaj ma v tôni Svojej štedrosti! Vyveď ma z temnoty, učiň ma trblietavým svetlom, vysloboď ma z nešťastia a učiň ma kvetom ružovej záhrady! Daj, aby som sa stalo služobníkom Tvojho prahu, a udeľ mi povahu a podstatu spravodlivých. Učiň ma príčinou požehnania ľudského sveta a hlavu mi korunuj diadémom života večného! Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Vidiaci, Slyšiaci.

#10008
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó neporovnateľný Pane! Buď útulkom tomuto slabému dieťaťu a láskavým a odpúšťajúcim Učiteľom tejto nešťastnej a mýliacej sa duši. Pane! Aj keď sme len bezcennými rastlinkami, predsa patríme do Tvojej ružovej záhrady. A aj keď sme len malými stromčekmi bez lístkov a kvetov, patríme do Tvojho sadu. Zalievaj teda túto rastlinku z oblakov Svojej nežnej milosti a ozdrav tento stromček oživujúcim dychom Svojej duchovnej jari. Pomôž sa mu stať pozorným, bystrým a vznešeným, umožni mu dosiahnuť večný život a dovoľ mu, aby navždy prebýval v Tvojom Kráľovstve.

#10009
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vidíš tieto deti, ktoré sú vetvičkami stromu života, vtáčatami lúčin spasenia, perlami oceánu Tvojej milosti, ružami záhrady Tvojho vedenia.

Ó Bože, náš Pane! Spievame Ti chválu, dosvedčujeme Tvoju posvätnosť a úpenlivo žiadame nebesia Tvojho milosrdenstva, aby si nás učinil svetlami vedenia, hviezdami žiariacimi z obzorov večnej slávy medzi ľudstvom a aby si nás naučil poznaniu, ktoré pochádza od Teba. Yá Bahá’u’l-Abhá!

#10010
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Pane! Som dieťa, umožni mi, aby som rástlo v tôni Tvojej milujúcej láskavosti. Som nežná rastlinka, daj, aby ma živili spŕšky oblakov Tvojej štedrosti. Som malý stromček v záhrade lásky, učiň ma stromom rodiacim ovocie. Ty si Silný a Mocný a Ty si Všemilujúci, Vševediaci, Vševidiaci.

#10011
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty najslávnejší Pane! Učiň túto Svoju malú služobníčku požehnanou a šťastnou. Daj, aby bola starostlivo opatrovaná na prahu Tvojej jedinosti, a dovoľ, aby sa zhlboka napila z pohára Tvojej lásky, aby ju mohlo naplniť nadšenie a radosť a aby mohla šíriť ľúbeznú vôňu. Ty si Mocný a Silný a Ty si Vševediaci a Vševidiaci.

#10012
- `Abdu'l-Bahá

 

Duchovný rast

Z prúdu Svojej večnosti, dýchajúceho ľúbeznosťou, daj sa mi napiť, ó môj Bože, a z plodov stromu Svojho bytia umožni mi ochutnať, ó moja Nádej! Z krištáľových prameňov Svojej lásky dovoľ mi prijať hlboký dúšok, ó moja Sláva, a v tôni Svojej večnej prozreteľnosti ma nechaj prebývať, ó moje Svetlo! Lúčinami Tvojej blízkosti, v Tvojej prítomnosti, daj, nech môžem kráčať, ó môj Milovaný, a po pravici trónu Svojho milosrdenstva ma usaď, ó moja Túžba! Daj, nech ma ovanie vonný vánok Tvojej radosti, ó môj Cieľ, a do výšin raja Svojej pravej podstaty mi povoľ vstúpiť, ó môj Zbožňovaný! Nápevom holubice Svojej jedinosti dovoľ mi načúvať, ó Skvejúci sa, a duchom Svojej sily a Svojej moci ma oživ, ó môj Poskytovateľ! V duchu Tvojej lásky daj, aby som bol neochvejný, ó môj Pomáhajúci, a na chodníku Svojho dobrozdania mi spevni kroky, ó môj Tvorca! V záhrade Svojej nesmrteľnosti pred Svojím obličajom umožni mi navždy prebývať, ó Ty, kto si ku mne Milosrdný, a na stolec Svojej slávy ma posaď, ó Ty, kto si môj Vlastník! Do neba Svojej láskyplnosti ma pozdvihni, ó môj Oživiteľ, a k Dennici Svojho smerovania ma priveď, ó Ty môj Vábiteľ! Pred zjavenia Svojho neviditeľného ducha ma povolaj predstúpiť, ó Ty, ktorý si môj Pôvodca a moje Najvyššie Prianie, a k podstate vône Svojej krásy, ktorú prejavíš, daj sa mi navrátiť, ó Ty, kto si mi Bohom!

Si schopný činiť, čo sa Ti ráči. Ty si vskutku Najvznešenejší, nadovšetko Slávny, zo všetkých Najvyšší.

#10066
- Bahá'u'lláh

 

Stvor vo mne srdce čisté, ó môj Bože, a obnov vo mne pokojné svedomie, ó moja Nádej! Duchom sily ma utvrď vo Svojej Veci, ó môj nadovšetko Milovaný, a svetlom Svojej slávy mi odhaľ Svoju cestu, ó Ty, Cieľ mojej túžby! Silou Svojej nadpozemskej moci ma pozdvihni do neba Svojej svätosti, ó Zdroj môjho bytia, a poteš ma vánkami Svojej večnosti, ó Ty, kto si mi Bohom! Nech na mňa Tvoje večné nápevy dýchajú pokoj, ó môj Spoločník, a nech ma poklady Tvojho pradávneho obličaja oslobodia od všetkého okrem Teba, ó môj Majster, a nech mi zvesť o zjavení Tvojej nezničiteľnej Podstaty prinesie radosť, ó Ty, ktorý si Najprejavenejší z prejaveného a Najskrytejší zo skrytého!

#10067
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Pane! Učiň Svoju krásu mojím pokrmom a Svoju prítomnosť mojím nápojom a Svoje rozhodnutie mojou nádejou a chválu patriacu Tebe mojím konaním a spomienku na Teba mojím spoločníkom a silu Svojej zvrchovanosti mojím pomocníkom a Svoj príbytok mojím domovom. Mojím bydliskom učiň sídlo, ktoré si povzniesol nad obmedzenosť stanovenú pre tých, ktorí sú od Teba akoby oddelení závojom.

Ty si vskutku nadovšetko Mocný, nadovšetko Slávny, Najsilnejší.i

#10068
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože, Bože štedrosti a milosrdenstva! Ty si Kráľ, ktorý Slovom Svojho príkazu stvoril všetko bytie a Ty si Ten nadovšetko Štedrý, ktorému činy služobníkov nikdy neboli prekážkou v tom, aby preukazoval Svoju milosť, ani Mu nezabránili prejavovať Svoju štedrosť.

Úpenlivo ťa prosím, daj, nech tento Tvoj služobník dospeje k tomu, čo bude príčinou jeho spasenia v každom z Tvojich svetov.

Ty si, vskutku, Všemocný, Najmocnejší, Vševediaci a Najmúdrejší.

#10069
- Bahá'u'lláh

 

Som iba nepatrným semienkom, ó môj Bože, ktoré si zasadil do prsti Svojej lásky a rukou Svojej štedrosti si spôsobil, že vyklíčilo. Vo svojej najvnútornejšej bytosti túži toto semienko po vodách Tvojho milosrdenstva a po životodarnom žriedle Tvojej milosti. Zošli mu z neba Svojej láskyplnosti to, čo mu umožní rozkvitnúť v Tvojej tôni a v rámci Tvojho dvora. Ty si Ten, kto zo Svojho výdatného prameňa a zo žriedla Tvojej živej vody zalieva srdce všetkých, ktorí Ťa uznali. Chvála buď Bohu, Pánu svetov!

#10070
- Bahá'u'lláh

 

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri všetkej nadpozemskej sláve Tvojho mena, aby si Svojich milovaných odel do rúcha spravodlivosti a ich bytosť ožiaril svetlom dôveryhodnosti. Ty si Ten, kto má moc činiť, čo sa Mu zapáči, a kto vo Svojom zovretí drží liace všetkého, videného i nevideného.

#10071
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Tento Tvoj služobník smeruje k Tebe, horlivo sa túla púšťou Tvojej lásky, kráča po chodníku Tvojej služby, očakáva Tvoju milosť, dúfa v Tvoju štedrosť, spolieha sa na Tvoje Kráľovstvo a je opojený vínom Tvojho daru. Ó môj Bože! Prehĺb vrúcnosť jeho náklonnosti k Tebe, stálosť v Tvojom velebení a zanietenie jeho lásky k Tebe.

Vskutku, Ty si nadovšetko Štedrý, Pán štedrej milosti. Niet iného Boha okrem Teba, Odpúšťajúceho, Milosrdného.

#10072
- `Abdu'l-Bahá

 

Fond

Všetci priatelia Boží… by mali do fondu prispievať podľa svojich možnosti, nech by obetovaná čiastka bola akokoľvek skromná. Boh nezaťažuje dušu nad jej mieru. Je potrebné, aby príspevky prichádzali zo všetkých miest a od všetkých veriacich… Ó priatelia Boží! Buďte uistení, že vďaka týmto príspevkom bude vaše poľnohospodárstvo, priemysel či obchod štedro požehnaný mnohonásobným nárastom a nemalými darmi. Ten, kto vykoná jediný malý skutok, dostane desaťnásobnú odmenu. Niet pochýb o tom, že Žijúci Boh zošle hojné uistenie tým, ktorí vydávajú svoje bohatstvo na Jeho ceste.

Ó Bože, môj Bože! Osvieť čelá tých, ktorí ťa skutočne milujú a napomáhaj im víťaznými zástupmi anjelov. Upevni ich kroky na Svojej priamej ceste a Svojou pradávnou štedrosťou im otvor brány Svojich požehnaní, lebo na Tvojej ceste vynakladajú to, čo si im daroval, ochraňujú Tvoju Vieru, vkladajú dôveru do spomienky na Teba, z lásky k Tebe obetujú svoje srdcia a nešetria svoje majetky v uctievaní Tvojej Krásy a v hľadaní ciest k Tvojmu potešeniu.

Ó môj Pane! Udeľ im hojný diel, predurčenú odplatu a zaručenú odmenu.

Vskutku, Ty si Živiteľ, Pomocník, Štedrý, darmi Oplývajúci, vždy Dávajúci.

#10042
- `Abdu'l-Bahá

 

Jednota

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Zjednoť srdcia Svojich služobníkov a odhaľ im Svoj veľký zámer. Nech nasledujú Tvoje prikázania a nech sa riadia Tvojím zákonom. Pomôž im, ó Bože, v ich úsilí a daj im silu slúžiť Ti. Ó Bože! Neponechávaj ich sebe samotným, ale veď ich kroky svetlom Svojho poznania a obšťastni ich srdcia Svojou láskou. Vskutku, Ty si ich Pomocník a ich Pán.

#10099
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vskutku ťa vzývam a zbožne sa modlím pri Tvojom prahu a prosím ťa, aby si tieto duše obdaril všetkou Svojou milosťou. Zvoľ si ich pre udelenie Svojej priazne a pravdy.

Ó Pane! Zjednoť a spevni putom srdcia, zosúlaď duše a obveseľ duchov znameniami Svojej svätosti a jednoty.

Ó Pane! Daj týmto tváram zažiariť svetlom Svojej jednoty. Posilni bedrá Svojich služobníkov v službe Svojmu kráľovstvu.

O Pane, Ty, ktorý si Vlastníkom nekonečného milosrdenstva! Ó Pane odpustenia a prepáčenia!

Odpusť nám naše hriechy, prepáč nám naše chyby a dovoľ nám obrátiť sa k ríši Tvojej zhovievavosti a vzývať kráľovstvo moci a sily, stáť pokorne pri Tvojej svätyni a ponížene sa skloniť pred slávou Tvojich znamení.

O Pane Bože! Urob nás vlnami jedného mora, kvetmi jednej záhrady, zjednoť a zosúlaď nás pomocou darov Svojej lásky. O Pane! Ozdob naše hrude znameniami Svojej jedinosti a daj, aby sa každý človek stal hviezdou žiariacou z rovnakej výšky slávy a ovocím rastúcim na Tvojom strome života.

Vskutku, Ty si Všemohúci, skrze Seba Jestvujúci, Darca, Odpúšťajúci, Vševediaci, Jediný Stvoriteľ.

#10100
- `Abdu'l-Bahá

 

Ľudstvo

On je Boh! Ó Ty nadovšetko Mocný Pane! Posilni celé ľudstvo, aby mohlo konať podľa pokynov a podľa učenia zaznamenaných v týchto spisoch tak, aby z ľudského sveta mohli byť odstránené vojny a spory; aby mohli byť zničené korene nepriateľstva a ustanovené základy lásky a náklonnosti; aby srdcia mohli byť naplnené láskou a duše sa zbližovali; aby sa múdrosť rozšírila a aby sa tváre rozžiarili a rozjasnili; aby už nebolo vojen a sporov a aby sa objavil súlad a mier; aby si jednotnosť ľudského sveta postavila stan na „vrcholku obzorov“, aby sa národy a skupiny stali jedným ľudom, aby sa rozličné svetadiely stali jedným svetadielom a celá zem jednou krajinou; aby sa zjednotili odnože znepriatelených a dogmatických náboženstiev; aby bol ozdobený svet stvorenia a všetci ľudia zeme nažívali v jednote a mieri.

Vskutku, Ty si Darca, Udeľujúci, Hľadiaci!

#9996
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty láskavý Pane! Celé ľudstvo si stvoril z rovnakej podstaty. Rozhodol si, že všetci budú náležať k rovnakému rodu. V Tvojej Svätej prítomnosti sú všetci Tvojimi služobníkmi a celé ľudstvo nachádza útočisko pod Tvojím svätostánkom. Všetci sa spolu zhromaždili pri Tvojom stole štedrosti. Všetkých rozjasňuje svetlo Tvojej prozreteľnosti.

Ó Bože! Ty si ku všetkým láskavý, o všetkých si sa postaral, všetkých ochraňuješ, všetkým udeľuješ život. Každého jedného si obdaril nadaním a schopnosťami a všetci sú ponorení do oceánu Tvojho milosrdenstva.

Ó Ty láskavý Pane! Zjednoť všetkých ľudí. Daj, nech sa náboženstvá zosúladia. Učiň národy jedným celkom, aby sa vzájomne mohli považovať za jednu rodinu a celú zem pokladali za jeden domov. Daj, nech všetci spolu nažívajú v dokonalej svornosti.

Ó Bože! Pozdvihni do výšky zástavu jedinosti ľudstva!

Ó Bože! Ustanov Najväčší mier!

Stmeľ srdcia, ó Bože!

Ó Ty láskavý Otče, Bože! Poteš nám srdcia vôňou Svojej lásky! Rozžiar nám zrak svetlom Svojho vedenia. Poteš nám sluch nápevom Svojho slova a všetkých nás ochraňuj v pevnosti Svojej prozreteľnosti.

Ty si Mocný a Silný, Ty si Odpúšťajúci a Ty si Ten, kto prehliada nedostatky celého ľudstva.

#10051
- `Abdu'l-Bahá

 

Manžel

Ó Bože, môj Bože! Tvoja služobníčka k Teba volá, dôveruje Ti, obracia k Tebe svoju tvár a úpenlivo ťa prosí, aby si ju obklopil Svojimi nebeskými darmi, odhalil jej Svoje duchovné tajomstvá a osvietil ju svetlom Svojho Božstva.

Ó môj Pane! Daj, nech oči môjho manžela vidia. Rozveseľ jeho srdce svetlom poznania Teba Samého, priveď jeho myseľ k Svojej žiarivej kráse a poteš jeho ducha tým, že mu odhalíš Svoju zjavnú nádheru.

Ó môj Pane! Odhaľ závoj z jeho očí. Zahrň ho Svojimi hojnými darmi, opoj ho vínom lásky k Tebe a učiň ho jedným zo Svojich anjelov, ktorých chodidlá kráčajú po zemi, zatiaľ čo ich duše sa vznášajú vysoko v nebesiach. Daj, nech sa stane jasnou lampou žiariacou medzi Tvojimi ľuďmi svetlom Tvojej múdrosti.

Vskutku, Ty si Drahocenný, vždy Obdarujúci, Ty si Otvorená Dlaň.

#10030
- `Abdu'l-Bahá

 

Manželstvo

Bahájske manželstvo je zväzkom a úprimnou láskou dvoch strán. Ale obe sa musia čo najstarostlivejšie zoznámiť s povahou tej druhej. Toto večné puto by mala zaistiť pevná zmluva a zmyslom by malo byť posilnenie súladu, priateľstva a jednoty a dosiahnutie večného života.

‘Abdu’l-Bahá

Ako je určené v Najsvätejšej knihe (Kitáb¬ i¬ Aqdas), ženích a nevesta jednotlivo prednesú v prítomnosti najmenej dvoch svedkov schválených miestnou duchovnou radou nasledujúci manželský sľub:

„My všetci, vskutku, budeme verní Bože Vôli.“

On je Darca, Štedrý!

Chvála buď Bohu, Pradávnemu, naveky Prebývajúcemu, Nemennému, Večnému! Ten, ktorý vo Svojom vlastnom Bytí dosvedčil, že vskutku, On je Jeden, Jediný, ničím Nespútaný, Vznešený. Dosvedčujeme, že vskutku niet Boha okrem Neho, potvrdzujeme Jeho jednotu, doznávame Jeho jedinosť. Od vekov prebýva v nedosiahnuteľných výšinách, na vrcholoch Svojej vznešenosti, posvätený nad zmienku všetkých okrem Seba Samého a povznesený nad opísanie kohokoľvek okrem Seba.

A keď zatúžil prejaviť ľuďom Svoju milosť a láskavosť a nastoliť vo svete poriadok, zjavil nariadenia a vytvoril zákony, medzi ktorými ustanovil zákon o manželstve, učinil ho pevnosťou blahobytu a spasenia a zoslal nám ho z nebies svätosti vo Svojej Najsvätejšej knihe. Hovorí, a veľká je Jeho sláva:

„Vstupujte do manželského zväzku, ó ľudia, aby ste mohli priviesť na svet toho, ktorý Ma bude spomínať medzi Mojimi služobníkmi. Toto je jedno z Mojich prikázaní, riaďte sa ním, pretože je to pomoc pre vás samotných.“

#10052
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Pane, ó môj Pane! Tieto dve jasné luny sú zosobášené v Tvojej láske, spojené v službe Tvojmu Svätému Prahu, zjednotené v slúžení Tvojej Veci. Daj, nech je toto manželstvo ako rinúce sa svetlo Tvojej prekypujúcej milosti, ó môj Pane, Najmilosrdnejší, a ako žiariace lúče Tvojich podarúnkov, ó Ty Blahodarný, vždy Dávajúci, aby z tohto mocného stromu mohli vyrásť púčiky, ktoré sa budú zelenať a rozkvitať prostredníctvom darov, ktoré pršia z Tvojich oblakov milosrdenstva.

Vskutku, Ty si Veľkorysý. Vskutku, Ty si Milostivý, nadovšetko Milosrdný.

#10054
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Boh! Ó nedosiahnuteľný Pane! Vo Svojej všemohúcej múdrosti si ľuďom uložil vstupovať do zväzku manželského, aby tak v tomto pominuteľnom svete mohlo nasledovať jedno pokolenie za druhým a aby, dokiaľ bude svet svetom, mohli všetci na Prahu Tvojej jedinosti slúžiť a ponoriť sa do uctievania, oslavy, blahorečenia a chvály. „A duchov a ľudí som jedine preto stvoril, aby Ma uctievali.“ Zosobáš teda v nebi Svojho milosrdenstva tieto dve vtáčatká z hniezda Svojej lásky, daj nech privolávajú Tvoju večnú milosť, aby zo zväzku týchto dvoch morí povstala vlna nežnosti a vyniesla na breh života čisté a drahocenné perly. „A voľne dal tiecť obidvom moriam, ktoré sa raz stretnú, avšak medzi nimi prekážka stojí, ktorú nezdolajú. Ktorú zo štedrostí svojho Pána môžete poprieť? A z obidvoch morí sa perly veľké aj malé lovia.“

Ó láskavý Pane! Daj, aby toto manželstvo rodilo koraly a perly. Ty si, vskutku, Najmocnejší, Najväčší, vždy Odpúšťajúci.

#10053
- `Abdu'l-Bahá

 

Mládež

Ó Pane! Daj, nech tento mladý človek zažiari, a udeľ tomuto úbohému tvorovi Svoju štedrosť! Udeľ mu poznanie, na rozbresku každého rána mu zaisti väčšiu silu a stráž ho v úkryte Svojej ochrany, aby mohol byť oslobodený od mýlky, aby sa mohol oddať službe Tvojej Veci, aby mohol viesť zblúdených, smerovať nešťastných, oslobodzovať zajatých a prebúdzať nedbalých tak, aby všetkých mohla požehnať Tvoja spomienka a chvála. Ty si Mocný a Silný.

#10102
- `Abdu'l-Bahá

 

Nastávajúce matky

Môj Pane! Môj Pane! Vzdávam Ti chválu a vďaku za to, čím si obdaril Svoju pokornú služobníčku, Svoju úpenlivo prosiacu a pokorne sa modliacu otrokyňu, lebo si ju vskutku uviedol do Svojho zjaveného Kráľovstva, dal si jej začuť Svoje vznešené Volanie v tomto pominuteľnom svete a uzrieť Svoje Znamenia, ktoré dokazujú, že nad všetkými vecami je ustanovená Tvoja víťazná vláda.

Ó môj Pane, to čo nosím vo svojom lone, zasväcujem Tebe. Daj teda, nech je moje dieťa hodné chvály v Tvojom Kráľovstve, nech je obšťastnené Tvojou priazňou a štedrosťou a nech sa rozvíja a vyrastá pod Tvojim vedením.

Vskutku, Ty si Milostivý! Vskutku, Ty si Pán veľkej priazne.

#10101
- `Abdu'l-Bahá

 

Ochrana

Buď pochválený, ó Pane, môj Bože! Tento Tvoj služobník sa napil vína Tvojho nežného milosrdenstva z Tvojich milosrdných rúk a okúsil lahodnosť Tvojej lásky v Tvojich dňoch. Úpenlivo ťa prosím pri tých, ktorí stelesňujú Tvoje mená a ktorým žiaden smútok nemôže zabrániť v tom, aby sa radovali v Tvojej láske a dívali sa na Tvoju tvár a ktorých zástupy nedbanlivých nemajú moc odvrátiť z cesty Tvojho potešenia, obdar ho dobrými vecami, ktoré vlastníš a pozdvihni ho do takých výšin, že bude považovať tento svet za tieň pomíňajúci skôr než mihnutie oka. Uchovaj ho v bezpečí, ó môj Bože, mocou Svojho nezmerného majestátu pred všetkým, čo sa Ti prieči.

Ty si, vskutku, jeho Pán a Pán všetkých svetov.

#10063
- Bahá'u'lláh

 

Ó Bože, môj Bože! Opustil som svoj domov pevne sa držiac spásneho lana Tvojej lásky a úplne sa oddajúc do Tvojej starostlivosti a opatery. Zbožne ťa prosím pri Tvojej moci, pomocou ktorej si ochránil Svojich milovaných pred nedbalými a zvrátenými a pred každým vzdorným utláčateľom a všetkými zlomyseľnými ľuďmi, ktorí zblúdili ďaleko od Teba, aby si ma ochránil Svojou štedrosťou a milosťou. Svojou silou a mocou mi umožni navrátiť sa domov. Ty si, vskutku, Všemocný, Pomocník v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúci.

#10064
- Bahá'u'lláh

 

Velebený si, ó Bože! Ty si Boh ktorý jestvoval pred všetkými vecami, ktorý bude jestvovať po všetkých veciach a ktorý bude žiť naveky. Ty si Boh, ktorý pozná všetky veci a je povznesený nad všetky veci. Ty si Boh, ktorý milosrdne nakladá so všetkými vecami, ktorý súdi všetky veci a ktorého pohľad spadá na všetky veci. Ty si Boh, môj Pán, Ty poznáš moje postavenie a si svedkom môjho vnútorného i vonkajšieho bytia.

Udeľ Svoje odpustenie mne ako i ostatným veriacim, ktorí odpovedali na Tvoje volanie. Buď mojím jediným ochrancom pred zlými skutkami tých, ktorí mi prajú zlé a túžia mi spôsobiť zármutok. Vskutku, Ty si Pán všetkých stvorených vecí. Ty postačuješ všetkým, avšak nikto nemôže vystačiť bez Teba.

#10065
- Báb

 

Odpustenie

Som ten, ó môj Pane, ktorý k Tebe obrátil tvár Sa upriamil svoju nádej na zázraky Tvojej milosti a zjavenia Tvojej štedrosti. Modlím sa k Tebe, nedopusť, aby som sa sklamaný odvracal od dverí Tvojej milosti a nenechávaj ma prosím napospas tým, ktorí zavrhli Tvoju Vec.

Som, ó môj Bože, Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka. Rozpoznal som Tvoju pravdu v Tvojich dňoch a namieril svoje kroky k brehom Tvojej jedinosti, doznávam Tvoju jedinečnosť, potvrdzujem Tvoju jednotu a dúfam v Tvoje odpustenie a prepáčenie. Máš moc konať čokoľvek sa Ti zapáči. Niet iného Boha okrem Teba, nadovšetko Slávneho, vždy Odpúšťajúceho.

#10035
- Bahá'u'lláh

 

Vidíš ma, ó môj Pane, ako som tvár obrátil k nebesiam Tvojho požehnania a oceánu Tvojej priazne a zanechal som všetko ostatné okrem Teba. Žiadam Ťa pri nádhere Slnca Tvojho zjavenia na Sinaji a pri žiare Hviezdy Tvojej milosti, ktorá žiari nad obzorom Tvojho Mena, vždy Odpúšťajúci, aby si mi udelil Svoje odpustenie a aby si sa nado mnou zľutoval. Napíš teda pre mňa Svojím Perom slávy to, čo ma vo svete stvorenia skrze Tvoje Meno povznesie. Pomôž mi, ó môj Pane, aby som sa na Teba upriamil a aby som načúval hlasu Tvojich milovaných, ktorých nedokázali oslabiť mocnosti zeme a ktorých nadvláda národov nebola schopná zadržať pred Tebou a ktorí, smerujúc k Tebe, riekli: ,Boh je náš Pán, Pán všetkých, ktorí sú v nebesiach, a všetkých, ktorí sú na zemi!‘

#10036
- Bahá'u'lláh

 

Velebený si, ó Pane, môj Bože! Vždy, keď sa odvážim o Tebe zmieniť, zabránia mi v tom mocné hriechy a žalostné previnenia voči Tebe a zbadám, že som úplne pozbavený Tvojej priazne a úplne neschopný oslavovať Tvoju chválu. Veľká dôvera v Tvoju štedrosť však oživuje moju nádej v Teba a istota, že so mnou budeš nakladať veľkodušne ma posmeľuje, aby som ťa velebil a prosil ťa o veci, ktoré sú v Tvojom vlastníctve.

Vrúcne ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojej milosti, ktorá prekonala všetky stvorené veci a o ktorej svedčia všetci, ktorí sú ponorení v oceánoch Tvojich mien, aby si ma neponechával sebe samému, lebo moje srdce je náchylné k zlu. Stráž ma teda v pevnosti Svojej ochrany a v úkryte Svojej starostlivosti. Som ten, ó môj Bože, ktorého jediným prianím je to, čo si určil silou Svojej moci. Jediné, čo som si vybral je, aby si mi pomáhal vládou Svojej vôle a Svojím milosrdným nariadením.

O Ty, ktorý si Milovaným sŕdc tých, ktorí po Tebe túžia, úpenlivo ťa prosím pri Prejavoch Tvojej Veci, Úsvitoch Tvojho vnuknutia, pri Znameniach Tvojej vznešenosti a Pokladniciach Tvojho poznania, nezbav ma Svojho svätého Príbytku, Svojho Chrámu a Svätostánku. Ó môj Pane, pomôž mi dosiahnuť Jeho blahoslaveného dvora, krúžiť okolo Jeho osoby a pokorne stáť pri Jeho dverách.

Ty si Ten, ktorého moc siaha od nepamäti a trvá navždy. Nič neunikne Tvojmu vedeniu. Ty si, vskutku, Boh moci, slávy a múdrosti. Chválený buď Boh, Pán svetov!

#10037
- Bahá'u'lláh

 

Chválorečené buď Tvoje meno, ó môj Bože a Boh všetkého, moja Sláva a Sláva všetkého, moja Túžba a Túžba všetkého, moja Sila a Sila všetkého, môj Kráľu a Kráľ všetkého, môj Vlastník a Vlastník všetkého, môj Zámer a Zámer všetkého, môj Hýbateľ a Hýbateľ všetkého! Úpenlivo Ťa žiadam, aby som nebol zadržiavaný od oceánu Tvojho nežného milosrdenstva a aby som tiež nebol oddialený od brehov blízkosti k Tebe.

Nič iné okrem Teba, ó môj Pane, mi neprospieva a blízky prístup k hocikomu okrem Teba mi nič neprináša. Nástojčivo Ťa prosím pri hojnosti Tvojich pokladov, vďaka ktorým si sa zaobišiel bez všetkého okrem Seba, aby si ma započítal medzi tých, ktorí k Tebe nasmerovali tvár a povstali, aby Ti slúžili.

Odpusť teda, ó môj Pane, Svojim služobníkom a Svojim služobníčkam. Ty si skutočne vždy Odpúšťajúci, Najsúcitnejší.

#10038
- Bahá'u'lláh

 

Chvála Tebe, ó Pane! Odpusť nám naše hriechy, Zmiluj sa nad nami a umožni nám obrátiť sa k Tebe. Nedopusť, aby sme sa spoliehali na čokoľvek okrem Teba a skrze Svoju štedrosť nám dopraj to, čo miluješ, čo si želáš a čo schvaľuješ. Učiň vznešeným postavenie tých, ktorý úprimne uverili a odpusť im Svojím láskavým odpustením. Vskutku, Ty si Pomocník v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúci.

#10039
- Báb

 

Ponížene ťa prosím, ó môj Pane, odpusť mi každú zmienku, ktorá nie e zmienkou o Tebe a každú chválu, ktorá nie je chválou Teba a každé šťastie, ktoré nie je šťastím z Tvojej blízkosti a každé potešenie, ktoré nie je potešením z dôverného vzťahu s Tebou a každú radosť, ktorá nie je radosťou z Tvojej lásky a Tvojej spokojnosti a odpusť mi všetko, čo mi prináleží, ale nemá žiadnu spojitosť s Tebou, ó Ty, ktorý si Pánom pánov, Ty, ktorý poskytuješ prostriedky a odomykáš dvere.

#10040
- Báb

 

Ó odpúšťajúci Pane! Ty si prístreším pre všetkých Svojich služobníkov. Poznáš tajomstvá a vieš o všetkých veciach. My všetci sme bezmocní a Ty si Mocný, Všemohúci. My všetci sme hriešni, a Ty hriechy odpúšťaš, si Milosrdný, Zhovievavý. Ó Pane! Nehľaď na naše prehrešky. Jednaj s nami podľa Svojej štedrosti a priazne. Sme plní chýb, oceán Tvojho odpustenia však nemá konca. Naša slabosť je žalostná, avšak svedectvá Tvojej pomoci a podpory sú nad slnko jasnejšie. Posilní nás teda a udeľ nám Svoje utvrdenie. Daj, aby sme mohli činiť to, čo je hodné Tvojho svätého Prahu. Osvieť naše srdcia a udeľ nám oči, ktoré jasne vidia a uši, ktoré pozorne počujú. Oživ mŕtvych a uzdrav chorých. Obdaruj bohatstvom chudobného a daruj pokoj a bezpečie tomu, ktorý je plný strachu. Prijmi nás vo Svojom kráľovstve a osvieť nás svetlom vedenia. Ty si Mocný a Všemohúci. Ty si Štedrý. Ty si Dobrotivý. Ty si Láskavý.

#10041
- `Abdu'l-Bahá

 

Odpútanosť

Nejedno ľadové srdce, ó môj Bože, vzplanulo ohňom Tvojej Viery a mnoho spiacich bolo prebudených sladkosťou Tvojho hlasu. Koľko cudzincov vyhľadalo útočisko v tieni Tvojej jedinosti a koľko smädných vo Tvojich dňoch túžilo po fontáne živej vody!

Požehnaný, je ten, ktorý sa k Tebe obrátil a poponáhľal sa k Úsvitu svetla Tvojej tváre. Požehnaný je ten, ktorý sa so všetkou náklonnosťou obrátil k Miestu úsvitu Tvojho Zjavenia a k prameňu Tvojho vnuknutia. Požehnaný je ten, ktorý na Tvojej ceste vynaložil to, čo si mu Svojou milosťou a priazňou daroval. Požehnaný je ten, ktorý v pálčivej túžbe po Tebe odvrhol všetko okrem Teba Samého. Požehnaný je ten, ktorý sa tešil z dôverného vzťahu s Tebou a odpútal sa od všetkého okrem Teba.

Úpenlivo ťa prosím, ó môj Pane, pri Tom, ktorý je Tvojim Menom, ktorý skrze moc Svojej zvrchovanosti povstal nad obzorom Svojho žalára, aby si pre každého určil to, čo je ťa hodné a prísluší Tvojmu velebeniu.

Tvoja moc, vskutku, sa rovná všetkým veciam.

#10020
- Bahá'u'lláh

 

Neviem, ó môj Bože, aký to oheň si roznietil vo Svojej krajine. Zem nikdy nemôže zatieniť jeho žiaru ani voda uhasiť jeho plameň. Žiaden z národov sveta nemá moc postaviť sa proti jeho sile. Veľké je požehnanie toho, kto sa k nemu priblížil a začul jeho volanie.

Niektorým si, ó môj Bože, silou Svojej posilňujúcej milosti umožnil, aby k nemu pristúpili, zatiaľ čo iných si zadržal za to, čo ich ruky učinili v Tvojich dňoch. Ten, kto sa k nemu poponáhľal a dosiahol ho, odo vzdal s túžbou pohliadnuť na Tvoju krásu život na Tvojej ceste a pristúpil k Tebe úplne odpútaný od všetkého okrem Teba.

Úpenlivo ťa prosím, ó môj Pane, pri tomto Ohni, ktorý planie a volá vo svete stvorenia, aby si roztrhol závoje, ktoré mi zabránili predstúpiť pred trón Tvojej vznešenosti a stáť predo dvermi Tvojej brány. Urči pre mňa, ó môj Pane, všetko dobré, čo si zoslal vo Svojej Knihe a nedovoľ, aby som sa vzdialil od úkrytu Tvojho milosrdenstva.

Máš moc učiniť čokoľvek sa Ti zapáči. Ty si, vskutku, nadovšetko Mocný, Najštedrejší.

#10021
- Bahá'u'lláh

 

Ó Pane! K Tebe sa utiekam o útočisko a ku všetkým Tvojim znameniam smerujem srdce.

Ó Pane! Či už na cestách alebo doma, v zamestnaní či pri práci celú svoju dôveru vkladám do Teba.

Zaruč mi teda Svoju postačujúcu pomoc tak, aby si ma učinil nezávislým od všetkého, ó Ty, ktorý si vo Svojom milosrdenstve neprekonaný!

Venuj mi môj diel, ó Pane, podľa toho, ako sa Ti zapáči, a daj, aby som bol spokojný so všetkým, čo si pre mňa určil.

Tebe náleží absolútna právomoc prikazovať.

#10022
- Báb

 

Vrav: Boh postačuje všetkému a nadovšetko a nič v nebi ani na zemi okrem Boha nepostačuje. Vskutku, On Sám v Sebe je Vediaci, Zachovávajúci, Všemohúci.

#10023
- Báb

 

Ó Bože, môj Bože! Ty si moja Nádej a môj Milovaný, môj najvyšší Cieľ a Túžba. S veľkou poníženosťou a úplnou oddanosťou sa k Tebe modlím, aby si ma urobil minaretom Svojej lásky vo Svojej krajine, lampou Svojho poznania medzi Svojimi bytosťami a zástavou božskej štedrosti vo Svojom kráľovstve.

Spoj ma s tými Svojimi služobníkmi, ktorí sa odpútali od všetkého okrem Teba, povzniesli sa nad pominuteľné veci tohto sveta a oslobodili sa od podnetov tých, ktorí hlásajú neplodné predstavy.

Nech sa moje srdce naplní radosťou potvrdenou duchom Tvojho Kráľovstva a nech sa moje oči rozjasnia pohľadom na zástupy božej pomoci, ktorá na mňa bude neustále zostupoval z Kráľovstva Tvojej všemohúcej Slávy.

Ty si Všemohúci, nadovšetko Slávny a Najmocnejší.

#10024
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože, môj Bože! Naplň pre mňa pohár odpútanosti od všetkých vecí a v záplave Svojej žiary a darov ma rozveseľ vínom lásky k Tebe. Osloboď ma od útokov vášne a túžob, prelom vo mne putá tohto pozemského sveta, priveď ma v duchovnom vytržení do Svojej nebeskej ríše a medzi Svojimi služobníčkami ma osviež vánkom Svojej svätosti.

Ó Pane, rozjasni moju tvár svetlom Svojich darov a osvetli moje oči pohľadom na znamenia Tvojej všetko si podrobujúcej moci. Poteš moje srdce slávou Svojho poznania, ktoré zahŕňa všetky veci a obšťastni moju dušu Svojimi oživujúcimi zvesťami radosti, ó Ty, ktorý si Kráľom tohto sveta i Kráľovstva na výsostiach, ó Ty, Pane vlády i moci, aby som mohla zvestovať Tvoje posolstvo a znamenia, hlásať Tvoju Vec, šíriť Tvoje Učenie, slúžiť Tvojmu Zákonu a velebiť Tvoje Slovo.

Ty si, vskutku, Silný, vždy Dávajúci, Schopný, Všemohúci.

#10025
- `Abdu'l-Bahá

 

Pevnosť v Zmluve

On je Mocný, Odpúšťajúci, Zhovievavý!

Ó Bože, môj Bože! Vidíš Svojich služobníkov v priepasti zatratenia a hriechu. Kde je Tvoje svetlo božského vedenia, ó Túžba sveta? Poznáš ich bezmocnosť a slabosť. Kde je Tvoja sila, ó Ty, v ktorého moci sa nachádzajú mocnosti pozemské i nebeské?

Žiadam ťa, ó Pane môj Bože, pri nádhere svetiel Tvojej milujúcej láskavosti, pri vlnách oceánu Tvojho poznania a múdrosti a pri Tvojom slove, ktorým si ovládol ľudí Svojho panstva, daj, nech môžem byť jedným z tých, ktorí dodržiavajú nariadenia určené v Tvojej Knihe. Urči pre mňa taktiež to, čo si určil pre Svojich vyvolených a pre tých, ktorí sa napili vína božského vnuknutia z kalicha Tvojej štedrosti a ktorí sa poponáhľali konať podľa Tvojho potešenia a poslúchnuť Tvoju Zmluvu a Vôľu.

Máš moc učiniť čokoľvek si praješ. Niet Boha okrem Teba, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

Zo Svojej štedrosti pre mňa urči, ó Pane, čo mi prinesie prospech v tomto i v ďalšom svete a čo ma k Tebe priblíži, ó Ty, ktorý si Pánom všetkých ľudí. Niet Boha okrem Teba, Jediného, Mocného, Velebeného.

#10031
- Bahá'u'lláh

 

Ty láskavý Pane! Zošli nebeskú pomoc tejto dcére Kráľovstva a milostivo jej dopomôž, aby zostala pevná a neochvejná v Tvojej Veci a aby tak, ako spieva slávik v ružovej záhrade tajomstiev, aj ona mohla spievať v Abhá Kráľovstve melódie v prekrásnych tónoch, a tým každému prinášala šťastie.

Medzi dcérami kráľovstva ju učiň vznešenou a umožni jej dosiahnuť večného života.

Ty si Darca, všetko Milujúci.

#9994
- `Abdu'l-Bahá

 

Učiň naše kroky pevnými na Tvojej ceste, ó Pane, a posilni naše srdcia v poslušnosti k Tebe. Obráť naše tváre ku kráse Svojej jedinosti a poteš naše hrude znameniami Svojej božskej jednoty. Ozdob naše telá rúchom Svojej štedrosti, z očí nám strhni závoj hriešnosti a podaj nám kalich Svojej milosti, aby Ti podstata všetkých bytostí mohla pri pohľade na Tvoju nádheru spievať piesne chvály. Zjav Seba Samého, ó Pane, Svojím milosrdným prejavom a tajomstvom Svojej božskej bytosti, aby naše duše mohlo naplniť sväté vytrženie modlitby - modlitby, ktorá povstane nad slová a písmená a prekoná šum slabík a hlások - aby tak všetky veci mohli splynúť v ničote pred zjavením Tvojej nádhery.

Pane! Títo služobníci vytrvali a zostali verní Tvojej Zmluve a Tvojej Vôli, pevne uchopili lano vernosti Tvojej Veci a pridŕžali sa lemu rúcha Tvojej nádhery. Dopomôž im, ó Pane, Svojou milosťou, upevni ich Svojou mocou a posilni ich bedrá, aby Ta mohli poslúchať.

Ty si Odpúšťajúci, Láskavý.

#10032
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó zhovievavý Bože! Ďakujem Ti, že si ma prebudil a učinil ma vedomým. Dal si mi vidiace oko a obdaril si ma počujúcim uchom. Uviedol si ma do Svojho kráľovstva a naviedol si ma na Svoju cestu. Ukázal si mi správny smer a dal si mi vstúpiť na Archu vykúpenia. O Bože! Daj, nech zostanem neochvejný a učiň ma pevným a silným. Ochraňuj ma pred krutými skúškami a ukry ma v silne opevnenej pevnosti Svojej Zmluvy a Vôle. Ty si Mocný, Ty si Vidiaci. Ty si Počujúci.

Ó Ty súcitný Bože! Daruj mi srdce, ktoré môže byť ako sklo zaliate žiarou svetla Tvojej lásky a vnukni mi myšlienky, ktoré môžu prúdmi nebeskej milosti zmeniť tento svet v ružovú záhradu.

Ty si Zhovievavý, Milosrdný. Ty si Veľký, dobro konajúci Boh.

#10033
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Pane a moja Nádej! Pomôž Svojim milovaným, aby boli vytrvalí v Tvojej mocnej Zmluve, aby zostali verní Tvojej zjavenej Veci a aby vykonávali to, čo si im prikázal vo Svojej Knihe krás, aby sa tým mohli stať zástavami vedenia a lampami Zhromaždenia na výšinách, studňami Tvojej nekonečnej múdrosti a hviezdami, ktoré tým, ako žiaria z nebeskej oblohy, ukazujú správnu cestu.

Vskutku si Nepremožiteľný, Všemocný, Najmocnejší.

#10034
- `Abdu'l-Bahá

 

Polnoc

Ó Ty, ktorý hľadáš pravdu! Ak túžiš po tom, aby Ti Boh otvoril oči, musíš Ho úpenlivo prosiť; modliť sa k Nemu a zhovárať sa s nim o polnoci takto:

Ó Pane! Obrátil som svoju tvár ku Kráľovstvu Tvojej jedinosti a som ponorený do mora Tvojho milosrdenstva. Ó Pane, osvieť môj zrak pohľadom na Tvoje svetlá uprostred tejto tmavej noci a učiň ma šťastným vínom Svojej lásky v tomto zázračnom veku. O Pane, daj, aby som počul Tvoje volanie a otvor pred mojou tvárou dvere Svojich Nebies, aby som mohol uzrieť svetlo Tvojej slávy a byť upútaný Tvojou krásou. Vskutku, Ty si Darca, Štedrý, Milosrdný, Odpúšťajúci.

#10027
- `Abdu'l-Bahá

 

Pomoc a podpora

Ó môj Bože! Prosím ťa pri Tvojom najslávnejšom Mene, aby si mi pomáhal v tom, čo prinesie prospech Tvojim služobníkom a rozkvet Tvojim mestám. Tebe, vskutku, prináleží moc nad všetkým!

#9992
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty, koho tvár je predmetom môjho uctievania, koho krása je mi svätostánkom, koho obydlie je mi cieľom, koho chvála je mi nádejou, koho prozreteľnosť je mi spoločníkom, koho láska je príčinou môjho bytia, koho zmienka je mi útechou, koho blízkosť je mi túžbou, koho prítomnosť je mi najdrahším prianím a najvyššou túhou, nástojčivo Ťa prosím, aby si mi neupieral to, čo si určil pre vyvolených spomedzi Svojich služobníkov. Poskytni mi teda dobro tohto i ďalšieho sveta.

Ty si skutočne Kráľ všetkých ľudí. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najveľkorysejšieho.

#9998
- Bahá'u'lláh

 

Môj Bože, môj Zbožňovaný, môj Kráľ, moja Túžba! Ktorýže jazyk sa Ti dokáže poďakovať? Bol som nedbalý, Ty si ma zobudil. Odvrátil som sa od Teba, milostivo si mi pomohol, aby som sa obrátil k Tebe. Bol som sťa mŕtvy, oživil si ma vodou života. Uvädol som, vzkriesil si ma nebeským prúdom Svojho prehovoru, ktorý plynie z Pera nadovšetko Milosrdného.

Ó Božská prozreteľnosť! Tvoja štedrosť splodila všetko jestvujúce . Neochudobni ho o vody Svojej veľkorysosti a ani mu neodmietni oceán Svojho milosrdenstva. Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi vždy a za každých okolností pomáhal, a z neba Tvojej milosti vyhľadávam Tvoju pradávnu priazeň. Ty si, v pravde, Pán štedrosti a Vladár kráľovstva večnosti.

#9999
- Bahá'u'lláh

 

Pochválené buď Tvoje meno, ó Pane môj Bože! Vskutku, Ty si Ten, ktorý pozná veci nikým nevidené. Urči pre nás toľko dobra, koľko len Tvoje všetko objímajúce poznanie dokáže zmerať. Ty si zvrchovaný Pán, Všemohúci, nadovšetko Milovaný.

Všetka chvála patrí Tebe, ó Pane. V stanovený deň budeme hľadať Tvoju milosť a svoju dôveru vložíme v Teba, ktorý si naším Pánom.

Velebený si, ó Bože! Obdaruj nás tým, čo je dobré a správne, aby sme sa mohli zaobísť bez všetkého okrem Teba. Vskutku, Ty si Pán všetkých svetov.

Ó Bože! Odmeň tých, ktorí v Tvojich dňoch trpezlivo znášajú útrapy a posilni ich srdcia, aby mohli kráčať priamo po ceste Pravdy. Obdaruj ich, ó Pane, takými darmi, vďaka ktorým získajú vstup do Tvojho požehnaného raja. Vznešený si, ó Pane Bože! Daj, nech sa Tvoje nebeské požehnania znesú na tie domovy, ktorých obyvatelia v Teba uverili. Vskutku, nikto Ta neprekoná v zosielaní božských požehnaní. Zošli, ó Bože, také zástupy, ktoré učinia Tvojich verných služobníkov víťaznými. Podľa Svojej Ľubovôle dávaš silou Svojho príkazu tvar stvoreným veciam. Ty si, vskutku Najvyšší Vládca, Stvoriteľ, Najmúdrejší.

Povedz: Boh je, vskutku, Stvoriteľom všetkých vecí. Dáva hojnú podporu komukoľvek si zaželá. Je Stvoriteľom, Žriedlom všetkých bytostí, Pôvodcom, Všemohúcim, Tvorcom, Najmúdrejším. Je Nositeľom najvznešenejších titulov na nebi, na zemi a všade medzi nimi. Všetci sa riadia Jeho príkazom a všetci obyvatelia zeme i nebies oslavujú Jeho chválu a k Nemu sa všetci navrátia.

#10000
- Báb

 

Ó môj Bože a môj Pane! Odpútal som sa od svojich blížnych a skrze Teba som sa snažil stať nezávislým od všetkých, ktorí prebývajú na zemi i v nebi a vždy pripraveným prijať to, čo je v Tvojich očiach chvályhodné. Obdaruj ma takým dobrom, ktoré mi umožní stať sa úplne nezávislým od všetkého okrem Teba a zaruč mi bohatý prídel Svojej bezhraničnej priazne. Vskutku, Ty si Pán hojnej milosti.

#10001
- Báb

 

Ó Bože! Osviež a poteš mi ducha! Očisti mi srdce! Daj zažiariť mojim schopnostiam! Do Tvojej ruky vkladám všetky svoje záležitosti. Ty si mi Vodca a Útočisko. Už viac nebudem žialiť a smútiť, budem šťastnou a veselou bytosťou. Ó Bože! Už nebudem naplnený úzkosťou ani sa nenechám skľučovať strasťami. Nebudem ľpieť na nepríjemnostiach života. Ó Bože! Ty si mi lepším priateľom ako ja sám sebe. Oddávam sa Ti, ó Pane!

#9991
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Pane! Sme úbohí, poskytni nám Svoju milosť sme chudobní, udeľ nám časť z oceánu Svojho bohatstva, sme núdzni, uspokoj nás, sme ponížení, obdaruj nás Svojou slávou. Vtáci v povetrí a zvieratá na súši dostávajú od Teba potravu každý deň a všetkým bytostiam sa dostáva Tvojej opatery a milujúcej láskavosti. Nepriprav tohto úbožiaka o Svoju zázračnú milosť a Svojou mocou udeľ tejto bezradnej duši zo Svojej štedrosti. Daj nám náš každodenný chlieb a obdaruj nás tým, čo potrebujeme k životu, aby sme nezáviseli na nikom okrem Teba, aby sme mohli byt v dôvernom vzťahu len s Tebou, aby sme mohli kráčať po Tvojich cestách a zvestovať Tvoje tajomstvá.

Ty si Všemocný, Milujúci a Živiteľ celého ľudstva.

#10002
- `Abdu'l-Bahá

 

Ráno

Zobudil som sa v Tvojom úkryte, ó môj Bože, a tomu, ktorý hľadá tento úkryt, prináleží prebývať vo svätyni Tvojej ochrany a v pevnosti Tvojej obrany. Osvieť moje vnútro, ó môj Pane, oslnivou žiarou Dennice Svojho Zjavenia tak, ako si osvetlil môj zovňajšok svetlom Svojej priazne.

#10056
- Bahá'u'lláh

 

Dnes ráno som vstal vďaka Tvojej milosti, ó môj Bože, a z domova som odišiel plne v Teba dôverujúc a zverujúc sa Ti do opatery. Zošli mi teda z neba Svojho milosrdenstva Svoje požehnanie a umožni mi, aby som sa bezpečne navrátil domov, keďže si mi umožnil, aby som sa vydal na cestu pod Tvojou ochranou s myšlienkami pevne upriamenými na Teba.

Niet iného Boha okrem Teba, Jediného, Neporovnateľného, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

#10057
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože a môj Pane! Som Tvojim služobníkom a synom Tvojho služobníka. Povstal som zo svojho lôžka za svitania, kedy Dennica Tvojej jedinosti zažiarila z Úsvitu Tvojej vôle a svojím svetlom zaliala celý svet tak, ako to bolo určené v Knihách Tvojho Nariadenia.

Chvála Tebe, ó môj Bože, za to, že sme sa prebudili do nádhery svetla Tvojho poznania. Zošli nám teda, ó môj Pane to, čo nám umožní zaobísť sa bez každého okrem Teba a zbaví nás pút ku všetkému okrem Teba. Urči pre mňa a pre tých, ktorí sú mi drahí, pre mojich príbuzných, mužov ako i ženy, dobro tohto ako i budúceho sveta. Svojou neomylnou ochranou nás ochraňuj, ó Ty Milovaný celého stvorenia a Túžba celého vesmíru, pred tými, ktorých si učinil prejavmi Našepkávača Zla, ktorý šepká v ľudských hrudiach. Máš moc konať podľa Svojho potešenia. Ty si, vskutku, Všemocný, Pomocník v Nebezpečí, skrze Seba Jestvujúci.

Požehnaj, ó Pane môj Bože, Toho, ktorého si postavil nad najvznešenejšie Tituly a prostredníctvom ktorého si oddelil poctivých od hriešnych a milostivo nám dopomôž konať to, čo miluješ a čo si želáš. Požehnaj tiež, ó môj Bože tým, ktorí sú Tvojimi Slovami a Písmenami a tým, ktorí obrátili svoje tváre k Tebe, otočili sa k Tvojej tvári a načúvali Tvojmu Volaniu.

Ty si, vskutku, Pánom a Kráľom všetkých ľudí a máš moc nad všetkými vecami.

#10055
- Bahá'u'lláh

 

Rodičia

Prosím o Tvoje odpustenie, ó môj Bože a žiadam Po prepáčenie takým spôsobom, akým si želáš, aby sa Tvoji služobníci k Tebe obracali. Prosím ťa, aby si zmyl naše hriechy ako prináleží Tvojej Vláde a odpusť mne, mojim rodičom a tým, ktorí podľa Tvojho úsudku vstúpili do príbytku Tvojej lásky takým spôsobom, ktorý je hoden Tvojej neporovnateľnej zvrchovanosti a patrí sláve Tvojej nebeskej moci.

Ó môj Bože! Vnukol si mojej duši, aby sa na Teba obrátila so snežnou prosbou a nebyť Teba, neoslovil by som ťa. Všetka chvála a sláva patrí Tebe! Chválim Ta pretože, si sa mi zjavil a prosím Ta o odpustenie, lebo som nesplnil svoju povinnosť poznať Ta a nekráčal som cestou Tvojej lásky.

#10028
- Báb

 

Ó Pane! V tomto Najväčšom Zjavení prijímaš príhovor detí za svojich rodičov. Je to jeden z osobitných a nekonečných darov tohto Zriadenia. Prijmi teda, ó láskavý Pane, prosbu Svojho služobníka na prahu Svojej jedinosti a ponor jeho otca do Oceánu Svojej milosti. Veď jeho syn povstal v službe Tvojej Veci a po celý čas vynakladá úsilie na ceste Tvojej lásky. Vskutku, Ty si Darca, Odpúšťajúci a Láskavý!

#10029
- `Abdu'l-Bahá

 

Skúšky a ťažkosti

Ó Ty, koho skúšky sú hojivým liekom pre tých, ktorí sú Ti blízki, koho meč je vrúcnou túžbou všetkých, ktorí Ťa milujú, koho šípy sú najdrahším prianím tých, ktorých srdce po Tebe prahne, koho rozhodnutie je jedinou nádejou tých, ktorí uznali Tvoju pravdu! Úpenlivo Ťa žiadam, pri Tvojej božskej ľúbeznosti a pri nádhere slávy Tvojej tváre, aby si na nás zo Svojho ústrania na výšinách zoslal to, čo nám umožní, aby sme sa k Tebe priblížili. Spevni nám teda nohy vo Svojej Veci, ó môj Bože, osvieť nám srdce žiarou Svojho poznania a rozjasni nám hruď skvelosťou Svojich mien.i

#10090
- Bahá'u'lláh

 

Sláva buď Tebe, ó môj Bože! Keby nebolo trápenia vytrpeného na Tvojej ceste, ako by bolo možné rozlíšiť Tvojich skutočných milujúcich? A keby nebolo súženia znášaného z lásky k Tebe, ako by mohlo byť zjavené postavenie tých, ktorí po Tebe túžia? Tvoja moc Mi je svedkom! Spoločníkmi všetkých, ktorí Ťa obdivujú, sú slzy, ktoré prelievajú, a utešiteľmi tých, ktorí Ťa vyhľadávajú, sú vzdychy, ktoré vyslovujú, a potravou tých, ktorí sa ponáhľajú, aby sa s Tebou stretli, sú čriepky ich zlomeného srdca. Ako ľúbezne chutí trpkosť smrti vytrpenej na Tvojej ceste a aké vzácne sú z môjho pohľadu kopije Tvojich nepriateľov, keď sa s nimi stretávame kvôli povzneseniu Tvojho Slova! Dovoľ mi, aby som sa v Tvojej veci, ó môj Bože a môj Majster, napil všetkého, čo si chcel, a vo Svojej láske mi zošli všetko, čo si prikázal. Pri Tvojej sláve! Prajem si len to, čo si praješ i Ty, a radujem sa len z toho, z čoho sa raduješ Ty. V Teba som vždy vkladal celú Svoju dôveru a presvedčenie. Ty si vskutku Vlastníkom všetkého, Najvyšším.

Úpenlivo Ťa žiadam, ó môj Bože, pozdvihni ako pomocníkov tohto zjavenia tých, ktorí sa budú počítať za hodných Tvojho mena a Tvojej zvrchovanosti, aby Ťa medzi Tvojimi stvoreniami mohli spomínať a rozvinúť vlajky Tvojho víťazstva v Tvojej krajine. Máš moc konať to, čo si zaželáš. Niet Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.

#10091
- Bahá'u'lláh

 

Oslávený si Ty, ó Pane, môj Bože! Každý človek prenikavého zraku dosvedčuje Tvoju zvrchovanosť a Tvoju vládu a každé bystré oko vníma veľkosť Tvojej veľkoleposti a Tvojej neodolateľnej sily Tvojej moci. Vietor skúšok je bezmocný a nezabráni tomu, aby sa radovali z blízkeho prístupu k Tebe, aby obrátili tváre k horizontu Tvojej slávy, a víchriciach ťažkostí sa nepodarí odrádzať a prekážať tým, ktorí sú plne oddaní Tvojej vôli, aby sa približovali k Tvojmu dvoru.

Azda lampa Tvojej lásky horí v ich srdci a v ich hrudi svieti svetlo Tvojej nežnosti. Utrpenie ich nedokáže odvrátiť od Tvojej veci a premenlivosť šťastia ich nikdy neodchýli od Tvojej spokojnosti.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri nich a pri znameniach, ktoré ich srdcia vyslovujú v odlúčení od Teba, aby si ich ochraňoval pred zlobou Svojich nepriateľov a živil ich duše tým, čo si určil pre Svojich milovaných, ktorých sa nezmocní žiaden strach ani zármutok.

#10092
- Bahá'u'lláh

 

Velebený a ovenčený slávou si Ty, ó môj Bože! Úpenlivo ťa prosím pri vzlykoch tých, ktorí ťa milujú a pri slzách preliatych tými, ktorí ťa túžia uzrieť, neodopri mi vo Svojom dni Svoju nežnú milosť a nezbavuj ma melódie Holubice, ktorá velebí Tvoju jedinosť pred svetlom, žiariacim z Tvojej tváre. Ja som ten, ktorý je v chudobe, ó môj Bože! Pohliadni, ako sa pevne pridŕžam Tvojho Mena, Vlastníka všetkého. Som ten, ktorý určite zahynie, pohliadni, ako som priľnul k Tvojmu Menu, Nesmrteľnému. Úpenlivo Ta prosím, pri Tebe Samom, Vznešenom, Najvyššom, neponechaj ma môjmu vlastnému ja a zvráteným túžbam. Uchop moju ruku rukou Svojej moci a vysloboď ma z hlbín výplodov mojej fantázie a márnych predstáv a očisti ma od všetkého, čo sa Ti prieči.

Daj, aby som sa mohol obrátiť k Tebe, vložiť v Teba celú svoju dôveru, vyhľadávať ťa ako svoje Útočisko a poponáhľať sa k Tvojej tvári. Ty si, vskutku, ten. ktorý silou Svojej moci činí čokoľvek, čo si želá a silou Svojej vôle prikazuje čokoľvek si praje. Nikto nemôže zmariť pôsobenie Tvojho nariadenia, ani zmeniť chod Tvojho ustanovenia. Ty si, vskutku, Všemohúci, nadovšetko Slávny, Najštedrejší.

#10094
- Bahá'u'lláh

 

Rozptýľ môj zármutok Svojou štedrosťou šľachetnosťou, ó Bože, môj Bože, a zažeň moju úzkosť Svojou vládou a mocou. Vidíš, ó môj Bože, ako obraciam svoju tvár k Tebe v dobe, kedy som zo všetkých strán skľučovaný bolesťou a zármutkom. Vrúcne ťa prosím, ó Ty, ktorý si Pánom všetkých bytostí a zatieňuješ všetky veci viditeľné a neviditeľné, pri Tvojom Mene, ktorým si si podmanil srdcia a duše ľudí a pri vlnách Oceánu Tvojej milosti a žiariacej nádhere Denice Tvojej štedrosti, aby si ma započítal medzi tých, ktorým nikdy nič nezabráni obrátiť tvár k Tebe, ó Pane všetkých mien a Stvoriteľ nebies.

Vidíš, ó môj Pane, čo ma postihlo vo Tvojich dňoch. Úpenlivo ťa prosím pri Tom, ktorý je Úsvitom Tvojich Mien a Miestom svitania Tvojich prívlastkov, aby si pre mňa určil to, čo mi umožní povstať v Tvojej službe a velebiť Tvoje cnosti. Ty si, vskutku, Najmocnejší, Ty vždy vypočuješ modlitby ľudí.

A nakoniec Ta prosím pri svetle Tvojej tváre, aby si požehnal môjmu konaniu, zbavil ma dlhov a uspokojil moje potreby. Každé ústa dosvedčili Tvoju moc a vládu a každé chápajúce srdce spoznalo Tvoj majestát. Niet Boha okrem Teba, ktorý počuješ naše modlitby a si pripravený odpovedať.

#10093
- Bahá'u'lláh

 

Kto iný okrem Boha odstraňuje ťažkosti? Vrav: Chvála buď Bohu! On je Boh! Všetci sú Jeho služobníkmi a všetci sa riadia Jeho príkazmi!

#10095
- Báb

 

Naliehavo Ťa prosím pri Tvojej moci, ó môj Bože! Nech ma v čase skúšok neobklopí nič, čo by mi uškodilo, a v nedbanlivých okamihoch moje kroky správne veď skrze Svoje vnuknutie. Ty si Boh, si schopný činiť, čo si praješ. Nik nedokáže odolať Tvojej vôli či zvrátiť Tvoj zámer.i

#10096
- Báb

 

Ó Pane! Ty odstraňuješ každú trýzeň a rozháňaš každé súženie. To Ty rozptyľuješ všetok zármutok a oslobodzuješ každého nevoľníka, Ty si Spasiteľ každej duše. Ó Pane! Vďaka Svojmu milosrdenstvu mi zaruč vykúpenie a započítaj ma medzi tých Svojich služobníkov, ktorí dosiahli spasenie.i

#10097
- Báb

 

Ó Pane! Umožni všetkým národom zeme, aby získali vstup do Raja Tvojej viery, aby tak žiadna stvorená bytosť nezostala za hranicami Tvojho dobrozdania.

Od nepamäti máš schopnosť činiť, čo sa Ti páči, a prevýšiť všetko, čo si praješ.

#10098
- Báb

 

Ó môj Pane, môj Milovaný, moja Túžba! Buď mi priateľom v osamelosti a spoločníkom vo vyhnanstve. Zbav ma zármutku. Daj, aby som sa oddala Tvojej kráse. Vzdiaľ ma od všetkého okrem Teba. Upútaj ma k Sebe vôňou Svojej svätosti. Nechaj ma prebývať v Tvojom Kráľovstve s tými, ktorí sú odpútaní od všetkého okrem Teba, ktorí túžia slúžiť Tvojmu svätému prahu a ktorí verne pracujú pre Tvoju Vec. Daj, nech sa stanem jednou z Tvojich služobníčok, ktorým sa dostalo Tvojej spokojnosti.

Vskutku, Ty si Láskavý, Štedrý.

#9993
- `Abdu'l-Bahá

 

Stretnutia

Požehnané je miesto a dom a kraj a mesto a srdce a hora a útulok a jaskyňa a údolie a zem a more a ostrov a lúka, kde bola učinená zmienka o Bohu a velebená Jeho chvála.

#9997
- Bahá'u'lláh

 

Ó ty milosrdný Bože! Ó Ty, ktorý si mocný a silný! Ó Ty najláskavejší Otče! Títo služobníci sa spolu stretli, obracajúc sa k Tebe, pokorne prosiac pri Tvojom prahu a túžiac po nekonečnej štedrosti Tvojho veľkého uistenia. Nemajú iný cieľ než Tvoje potešenie. Nemajú iný úmysel než slúžiť celému ľudstvu.

Ó Bože! Daj zažiaril tomuto zhromaždeniu a učiň ich srdcia milosrdnými. Udeľ im dar Ducha Svätého. Obdaruj ich mocou z nebies. Požehnaj ich nebeskou mysľou. Prehĺb ich úprimnosť, aby sa v najväčšej pokore a kajúcnosti mohli obrátiť k Tvojmu Kráľovstvu a zaoberať sa službou celému svetu. Nech sa každý z nich stane žiariacou sviecou. Nech sa každý stane jasnou hviezdou. Nech sa v Božom Kráľovstve každý odeje v krásne farby a nech každý oplýva sladkou vôňou.

O láskavý Otče! Udeľ nám Svoje požehnania. Nehlaď na naše prehrešky. Zahrň nás Svojou ochranou. Nespomínaj naše hriechy. Uzdrav nás Svojou milosťou. Sme slabí a Ty si mocný. Sme chudobní a Ty si bohatý. Sme chorí a Ty si Lekár. Sme núdzni a Ty si Najštedrejší.

O Bože! Obdaruj nás Svojou prozreteľnosťou. Ty si Mocný. Ty si Darca. Ty si Dobrotivý.

#10043
- `Abdu'l-Bahá

 

Ty láskavý Pane! Vidíš tu svojich služobníkov, ktorí sa zhromaždili na tomto stretnutí, obrátili sa k Tvojmu kráľovstvu a potrebujú Tvoje dary a požehnania. O Bože! Prejav a učiň jasnými znamenia Svojej jedinosti, ktoré si vložil do všetkých esencii života. Odhaľ a rozviň cnosti, ktoré si ukryl a utajil v týchto ľudských podstatách.

O Bože! Sme ako rastliny a Tvoja štedrosť je podobná dažďu. Osviež tieto rastliny a daj im rásť z toho, čo im poskytneš. Sme Tvoji služobníci, osloboď nás z pút hmotného bytia. Sme nevedomí, učiň nás múdrymi. Sme mŕtvi, oživ nás. Sme hmotní, obdar nás duchom. Všetko je nám odoprené, udeľ nám dôvernú znalosť Svojich tajomstiev. Sme núdzni, požehnaj nám a obohať nás zo Svojho nepreberného pokladu. Ó Bože! Pozdvihni nás, daj nám zrak a sluch, zasväť nás do tajomstiev života, aby sa nám v tomto svete bytia mohli zjaviť záhady Tvojho kráľovstvá a my sme mohli doznať Tvoju jedinosť. Všetko, čo sa nám dostáva, prichádza od Teba a všetky požehnania prináležia Tebe.

Ty si mocný. Ty si silný. Ty si Darca a Ty si vždy Dávajúci.

#10044
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vskutku, Tvoji služobníci sa obracajú k Tebe, pokorne prosiac Tvoje kráľovstvo milosti. Vskutku, sú vábení Tvojou svätosťou a planú ohňom Tvojej lásky, vyhľadávajú utvrdenie z Tvojho úžasného kráľovstva a dúfajú v dosiahnutie Tvojej nebeskej ríše. Vskutku, túžia po udelení Tvojich darov a prahnú po osvietení zo Slnca skutočnosti. 54

Ó Pane! Učiň ich žiarivými lampami, znameniami milosrdenstva, plodnými stromami a trblietavými hviezdami. Nech povstanú v službe Tebe a v túžbe po svetle Tvojej priazne nech ich s Tebou spájajú putá Tvojej lásky. Učiň ich znameniami vedenia, zástavami Tvojho nesmrteľného kráľovstva, vlnami mora Tvojho milosrdenstva, zrkadlami svetla Tvojej majestátnosti.

Vskutku, Ty si Štedrý. Vskutku, Ty si Milosrdný. Vskutku, Ty si Vzácny, Milovaný.

#10045
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty odpúšťajúci Bože! Títo služobníci sa obracajú k Tvojmu kráľovstvu a hľadajú Tvoju milosť a štedrosť. Ó Bože! Učiň ich srdcia dobrými a čistými, aby sa stali hodnými Tvojej lásky. Očisti a posväť ich duchov, aby na nich mohlo zažiariť Slnko Skutočnosti. Očisti a posväť ich oči, aby mohli vnímať Tvoje svetlo. Očisti a posväť ich uši, aby mohli začuť volanie Tvojho kráľovstva.

O Pane! Vskutku, my sme slabí, ale Ty si mocný. Vskutku, my sme chudobní, ale Ty si bohatý. My sme hľadajúci a Ty si Ten hľadaný. O Pane! Maj s nami zľutovanie a odpusť nám. Obdaruj nás schopnosťami a vnímavosťou, aby sme si mohli zaslúžiť Tvoju priazeň a boli privedení do Tvojho kráľovstva, aby sme sa mohli napiť živej vody a zahorieť ohňom Tvojej lásky a aby nás v tomto žiarivom storočí mohol vzkriesiť dych Ducha Svätého.

Ó Bože, môj Bože! Zhliadni na toto zhromaždenie vo Svojej milujúcej láskavosti. Všetkých chovaj v bezpečí Svojej opatery a pod Svojou ochranou. Zošli týmto dušiam Svoje nebeské požehnania. Ponor ich do oceánu Svojho milosrdenstva a oživ ich dychom Ducha Svätého.

Ó Pane! Obdaruj túto spravodlivú vládu Svojou milostivou pomocou a Svojim utvrdením. Táto krajina leží v bezpečnom tieni Tvojej ochrany a tento ľud je v Tvojich službách. Ó Pane! Obdaruj ich Svojimi nebeskými darmi a daj, nech je záplava Tvojej milosti a priazne výdatná a hojná. Dovoľ, nech je tento vážený národ ctený a udeľ mu prijatie do Svojho kráľovstva. Ty si Silný, Všemohúci, Milosrdný a Ty si Štedrý, Dobrotivý, Pán hojnej milosti.

#10046
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Božská Prozreteľnosť! Toto zhromaždenie sa skladá z Tvojich priateľov, ktorých láka Tvoja krása a ktorí zahoreli ohňom Tvojej lásky. Zmeň tieto duše v nebeských anjelov, oživ ich dychom Svojho Svätého Ducha, venuj im výrečný jazyk a rozhodné srdce, udeľ im nebeskú moc a milosrdné vnímanie, učiň ich šíriteľmi jednotnosti ľudstva a príčinou lásky a svornosti v ľudskom svete, aby nebezpečná temnota nevedomých predsudkov zmizla vďaka svetlu Slnca pravdy, aby sa tento ponurý svet rozjasnil, aby táto hmotná ríša prijala lúče duchovného sveta, aby sa rozličné farby spojili do jednej farby a aby sa nápev chvály vzniesol ku kráľovstvu Tvojej posvätnosti.

Vskutku, Ty si Všemocný a nadovšetko Mocný.

#10047
- `Abdu'l-Bahá

 

Učenie

Ó Pane! Otvor dvere, poskytni prostriedky a ochraňuj našu cestu pred nebezpečím aby sme mohli byť privedení k dušiam, ktorých srdcia si pripravil pre Svoju Vec a aby ony boli privedené k nám. Ty si, vskutku, Najmilosrdnejší, Najštedrejší, Všemohúci.

#9995
- `Abdu'l-Bahá

 

Učenie Viery

Sláva buď Tebe, ó Pane sveta a Túžba národov, ó Ty, ktorý si sa prejavil v Najväčšom mene, prostredníctvom ktorého sa z lastúr šíreho mora Tvojho poznania objavili perly múdrosti a prehovoru a nebesia božského zjavenia ozdobilo svetlo zjavu Slnca Tvojho obličaja.

Prosím Ťa pri tom Slove, prostredníctvom ktorého dosiahli Tvoje dôkazy medzi Tvojimi stvoreniami dokonalosti a Tvoje svedectvo sa medzi Tvojimi služobníkmi naplnilo, aby si posilnil Svoj ľud v tom, vďaka čomu zažiari tvár Veci v Tvojom panstve, vlajky Tvojej moci budú vsadené medzi Tvojich služobníkov a zástavy Tvojho vedenia pozdvihnuté na všetkých Tvojich panstvách.

Ó môj Pane! Vidíš ich, ako ľnú k lanu Tvojej milosti a pevne sa držia lemu plášťa Tvojho dobrodenia. Urči pre nich to, čo ich k Tebe bude môcť priblížiť, a zadrž ich pred všetkým okrem Seba. Prosím Ťa, ó Ty Kráľu jestvovania a Ochranca videného i nevideného, aby si každého, kto povstane, aby slúžil Tvojej veci, učinil sťaby morom, ktoré sa hýbe vďaka Tvojej túžbe, sťaby bytosťou zapálenou ohňom Tvojho Posvätného stromu žiariacim z obzoru nebies Tvojej vôle. Vskutku, Ty si Mocný, ktorého neoslabí ani sila celého sveta ani úsilie národov. Niet Boha okrem Teba, Jediného, Neporovnateľného, Ochrancu, Sebedostačujúceho.

#10079
- Bahá'u'lláh

 

Ó Bože, ktorý si Pôvodcom všetkých Prejavov, Prameňom Prameňov, Žriedlom všetkých Zjavení a Zdrojom všetkých Svetiel! Dosvedčujem, že Tvojím menom boli ozdobené nebesá porozumenia, prostredníctvom neho sa vzdul oceán prejavu a nasledovníkom všetkých náboženstiev bolo prehlásené to, čo zoslala Tvoja prozreteľnosť.

Úpenlivo ťa prosím, učiň ma bohatým, aby som sa mohol obísť bez všetkého okrem Teba a stať sa nezávislým od kohokoľvek okrem Teba. Zošli mi tiež z oblakov Svojej štedrosti to, čo mi prinesie prospech v každom z Tvojich svetov. Svojou posilňujúcou priazňou mi pomáhaj slúžiť Tvojej Veci medzi ‚Tvojimi služobníkmi, aby som mohol konať to, za čo budem spomínaný, dokiaľ len potrvá Tvoje kráľovstvo a Tvoja vláda.

Toto je Tvoj služobník, ó môj Pane, ktorý sa celou svojou bytosťou obrátil k obzoru Tvojej štedrosti, oceánu Tvojej milosti a nebesám Tvojich darov. Nakladaj so mnou tak, ako prináleží Tvojej vznešenosti, Tvojej sláve, veľkomyseľnosti a milosti.

Ty si, vskutku, Boh mocný a silný. Ty si pripravený odpovedať tým, ktorí sa k Tebe modlia. Niet Boha okrem Teba, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

#10080
- Bahá'u'lláh

 

Vrav: Blahorečené buď Tvoje meno, ó Pane môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojom mene, skrze ktoré jasne zažiarila nádhera svetla múdrosti, keď sa medzi ľudstvom dali do pohybu nebesia božského prehovoru, aby si mi milostivo pomohol Svojím nebeským utvrdením a umožnil mi, aby som medzi Tvojimi služobníkmi chválorečil Tvoje meno.

Ó Pane! K Tebe som obrátil tvár, odpútaný od všetkého okrem Teba a pevne sa držiac lemu rúcha Tvojho rozmanitého požehnania. Preto uveď do pohybu môj jazyk, aby zvestoval to, čo uchváti mysle ľudí a rozradostní im dušu i ducha. Posilni ma vo Svojej veci tak, aby mi nebola zábranou prevaha utláčateľov medzi Tvojimi stvoreniami ani aby ma nezadržal nápor neveriacich spomedzi tých, ktorí prebývajú v Tvojej ríši. Učiň ma sťa lampou žiariacou vo Tvojich krajinách, aby jej žiarivosť mohla viesť tých, ktorých srdcia planú svetlom Tvojho poznania a v ktorých prebýva túžba po Tvojej láske.

Vskutku, Ty máš moc činiť čokoľvek, čo si zaželáš, a vo Svojom zovretí držíš kráľovstvo stvorenia. Niet iného Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, nadovšetko Múdreho.

#10081
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože, pomôž Svojmu služobníkovi šíriť Slovo a vyvrátiť všetko márnivé a falošné, nastoliť pravdu, rozsievať sväté verše do všetkých strán, zjaviť nádheru a prebudiť úsvit rána v srdciach spravodlivých.

Ty si, vskutku, Štedrý, Odpúšťajúci.

#10082
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože, môj Bože! Pomôž Svojim verným služobníkom, aby mali láskyplné a nežné srdce. Pomôž im medzi všetkými národmi zeme šíriť svetlo vedenia prichádzajúce zo Zhromaždenia na výšinách. Vskutku, Ty si Silný, Presilný, Mocný, všetko si Podmaňujúci, vždy Dávajúci. Vskutku, Ty si Veľkorysý, Citlivý, Nežný, Najštedrejší.

#10083
- `Abdu'l-Bahá

 

Uzdravenie

Tvoje meno ma uzdravuje, ó môj Bože, a spomienka na Teba je mi liekom. Blízkosť k Tebe mi dáva nádej a láska k Tebe mi je spoločníkom. Tvoje milosrdenstvo voči mne ma uzdravuje a pomáha mi na tomto svete i vo svete budúcom. Ty si vskutku nadovšetko Štedrý, Vševediaci, nadovšetko Múdry.

#10048
- Bahá'u'lláh

 

Chvála Tebe, ó Pane, môj Bože! Úpenlivo ťa prosím pri Tvojom Najväčšom Mene, ktorým si pozdvihol Svojich služobníkov a vybudoval Svoje mestá a pri Tvojich najvyšších tituloch a najvznešenejších prídomkoch, pomôž Svojmu ľudu, aby sa mohol obrátiť k Tvojim rozmanitým darom a nastaviť tváre k Svätostánku Tvojej múdrosti. Vylieč choroby, ktoré napadajú duše zo všetkých strán, brániac im obrátil svoje zraky k Raju, ktorý leží ukrytý v tieni Tvojho Mena, ktoré si ustanovil pre všetkých na nebi i na zemi Kráľom všetkých mien. Máš moc činiť čokoľvek sa Ti zapáči. Tvoja ruka vládne ríši všetkých mien. Niet Boha okrem Teba, Mocného, Múdreho.

Som len úbohé stvorenie, ó môj Pane. Priľnul som k lemu Tvojho bohatstva. Som ťažko chorý, avšak držím sa pevne spásneho lana Tvojej liečivej moci. Svojou štedrosťou a odpustením ma zbav bolestí, ktoré ma obklopujú, dôkladne ma očisti vodami Svojho milosrdenstva a milosti a odej ma rúchom zdravia. Upriam môj pohľad na Teba a zbav ma všetkého pripútania k čomukoľvek okrem Teba. Pomôž mi činiť to, čo si praješ a konať to, čo Ti spôsobuje potešenie.

Vskutku, Ty si Pán života tohto i budúceho. Vskutku, Ty si vždy Odpúšťajúci, Najmilosrdnejší.

#10049
- Bahá'u'lláh

 

Dlhá modlitba za uzdravenie

On je Uzdravujúci, Postačujúci, Pomocník, vždy Odpúšťajúci, Najmilosrdnejší.

Volám k Tebe, ó Vznešený, ó Verný, ó Slávny! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Vládca, ó Vzbúrenec, ó Sudca. Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Neporovnateľný, ó Večný,

ó Jediný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najchválenejší, ó Najsvätejší, ó Pomáhajúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Vševediaci, ó Najmúdrejší, ó Najväčší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Láskavý, ó Vznešený, ó Prikazujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Milovaný, ó v láske Uchovávaný, ó Okúzlený! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najsilnejší, ó Zachovávajúci, ó Mocný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Vládca, ó skrze Seba Jestvujúci, ó Vševediaci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe ó Duch, ó Svetlo, ó Najprejavenejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó všetkými Vyhľadávaný, ó všetkým Známy, ó pred všetkými Skrytý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Utajený, ó Víťazný, ó Udeľujúci! Ty Postačujúci Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Všemocný, ó Utešujúci, ó Utajujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Tvorca, ó Uspokojiteľ, ó Vykoreniteľ! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Povstávajúci, ó Zhromažďujúci, ó Vyvyšujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Zdokonaľujúci, ó Nespútaný, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Blahodarný, ó Odpierajúci, ó Tvoriaci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najvznešenejší, ó Krásny, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Spravodlivý, ó Milostivý, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó všetko si Podmaňujúci, ó večne Trvajúci, ó Najmúdrejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Skvostný, ó Dávny vekov, ó Veľkomyseľný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó dobre Strážený, ó Pane radosti, ó Vytúžený! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Ty ku všetkým Láskavý, ó Ty so všetkými Súcitiaci, ó nadovšetko Zhovievavý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Útočisko pre všetkých, ó Úkryt pre všetkých, ó všetko Zachovávajúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Utešiteľ všetkých, ó Vzývaný všetkými, ó Oživujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Odhaľujúci, ó Ničiteľ, ó Najvľúdnejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Ty moja Duša, ó Ty môj Milovaný, ó Ty moja Viera! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Uhasiteľ smädu, ó všetko Presahujúci Pane, ó Najcennejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najsvätejšia zmienka, ó Najvznešenejší, ó Najstaršia cesta! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najvelebnejší, ó Najsvätejší, ó Posvätný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Odpútaný, ó Radca, ó Vysloboditeľ! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Priateľ, ó Lekár, ó Uchvacujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Sláva, ó Krása, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najdôveryhodnejší, ó najlepšie Milujúci, ó Pane Úsvitu! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Roznecovateľ, ó Rozjasňovateľ, ó Nositeľ potešenia! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Pane Štedrosti, Najsúcitnejší, Najmilosrdnejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Nemenný, ó Životodárca, ó Zdroj všetkého bytia! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Ty, ktorý prenikáš všetkými vecami, ó Vševediaci Boh, ó Pane Prejavu! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Prejavený avšak Skrytý, ó Neviditeľný avšak Známy, ó Pozorovateľ všetkými hľadaný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Ty, ktorý zabíjaš Milujúcich, ó Bože Milosrdenstva pre hriešnych!

Ó Postačujúci, volám k Tebe, ó Postačujúci! Ó Uzdravujúci, volám k Tebe, ó Uzdravujúci! Ó Stály, volám k Tebe, ó Stály!

Ty vždy Stály, ó Ty Stály!

Si posvätený, ó môj Bože! Úpenlivo ťa prosím, pri Tvojej štedrosti, ktorou sa dokorán otvorili brány Tvojich darov a milosti, ktorou bol na tróne večnosti ustanovený Chrám Tvojej Svätosti a pri Tvojom milosrdenstve, ktorým si pozval všetky stvorené veci k stolu Svojich darov a štedrosti a pri Tvojej milosti, ktorou si odpovedal v Sebe Samom Svojím vlastným slovom „áno“ za všetkých v nebi i na zemi v hodine, kedy bola prejavená Tvoja zvrchovanosť a Tvoja veľkosť a na úsvite; za ktorého bola zjavená moc Tvojho panovania. Úpenlivo ťa prosím, pri týchto najspanilejších menách, pri týchto najvznešenejších a najušľachtilejších prídomkoch a pri Tvojej najvznešenejšej Spomienke a pri Tvojej čistej a nepoškvrnenej Kráse a pri Tvojom skrytom Svetle v najskrytejšom pavilóne a pri Tvojom Mene, každé ráno i každý večer odenom v rúchu súženia, aby si ochraňoval vlastníka tejto požehnanej Tabuľky a každého, kto ju prednáša a každého, kto si ju vypočuje alebo prechádza okolo domu, kde sa nachádza. Uzdrav ňou každého chorého, neduživého a úbohého od všetkého trápenia a súženia, od každého neznesiteľného zármutku a smútku a veď ňou každého, kto si želá vstúpiť na cestu Tvojho vedenia a na cestu Tvojho odpustenia a milosti.

Ty si, vskutku, Mocný, všetkému Dostačujúci, Uzdravujúci, Ochranca, Dávajúci, Súcitný, nadovšetko Štedrý, nadovšetko Milostivý.

#10050
- Bahá'u'lláh

 

Večer

Ó môj Bože, môj Pane, Cieľ mojej túžby! Tvoj služobník túži po spánku v úkryte Tvojho milosrdenstva a o odpočinku pod nebesami Tvojej milosti a úpenlivo Ta žiada o Tvoju opateru a ochranu.

Prosím ťa, ó môj Pane, pri Tvojom oku, ktoré neustále bdie, ustráž moje oči pred pohľadom na kohokoľvek okrem Teba. Posilni ich bystrosť, aby mohli rozpoznať Tvoje znamenia a uzrieť Obzor Tvojho Zjavenia. Ty si Ten, pred zjavením ktorého všemohúcnosti sa zachvela najčistejšia podstata všetkej sily.

Niet Boha okrem Teba, Všemocného, všetko si Podmaňujúceho, Nepodmieneného.

#10026
- Bahá'u'lláh

 

Vytrvalosť

Blahorečím Tvojmu menu, ó môj Bože, a vzdávam Ti vďaku, ó moja Túžba, za to, že si mi umožnil, aby som jasne vnímal Tvoju Priamu cestu, odhalil si mi pred zrakom Svoje Veľké oznámenie a pomohol si mi upriamiť tvár k Úsvitu Svojho zjavenia a Žriedlu Svojej veci, hoci Tvoji služobníci a Tvoj ľud sa od Teba odvrátili. Nástojčivo Ťa prosím, ó Pane Kráľovstva večnosti, pri prenikavom hlase Pera slávy a pri Horiacom ohni, ktorý zo sviežo zeleného Stromu hlasno volá, a pri Arche, ktorú si zvlášť vyvolil pre Bahov ľud, aby si dal, že zostanem pevným v láske k Tebe, že budem spokojný so všetkým, čo si pre mňa predpísal vo Svojej knihe, a že budem pevne stáť v službe Tebe a v službe Tvojim milovaným. Milostivo teda pomôž Svojim služobníkom, ó môj Bože, aby činili to, čo poslúži povzneseniu Tvojej veci a umožní im dodržiavať všetko, čo si zjavil vo Svojej knihe.

Vskutku Ty si Pánom sily. Máš moc prikazovať čokoľvek, čo si zaželáš, a vo Svojom zovretí držíš liace všetkého stvoreného. Niet Boha okrem Teba, Všemohúceho, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

#10073
- Bahá'u'lláh

 

Oslávené buď Tvoje meno, ó Pane, môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojej sile, ktorá obklopila všetko stvorené, a pri Tvojom mocnárstve, ktoré presahuje celé stvorenie, a pri Tvojom Slove, ktoré bolo ukryté v Tvojej múdrosti a prostredníctvom ktorého si stvoril Svoje nebo a Svoju zem, aby si nám umožnil byť neochvejnými v láske k Tebe a v poslušnosti voči Tvojmu rozhodnutiu a zároveň aby sme mohli uprieť zrak na Tvoju tvár a oslavovať Tvoju slávu. Daj nám teda silu, ó môj Bože, aby sme medzi Tvojimi stvoreniami doďaleka mohli šíriť Tvoje znamenia a chrániť Tvoju vieru v Tvojej ríši. Vždy si jestvoval nezávisle od zmienky ktoréhokoľvek z Tvojich stvorení a na večné veky zostaneš taký, aký si bol.

Do Teba som vložil celú svoju dôveru, k Tebe som obrátil tvár a k lanu Tvojej láskavej prozreteľnosti som priľnul a náhlil som sa k tôni Tvojho milosrdenstva. Neposielaj ma sklamaného preč od Svojich dverí, ó môj Bože, a neodopieraj mi Svoju priazeň, pretože ja hľadám jedine Teba. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho.

Chvála buď Tebe, ó Ty, koho milujú tí, ktorí Ťa poznali!

#10074
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty, koho blízkosť je mi prianím, koho prítomnosť je mi nádejou, na koho spomienka je mi túžbou, koho dvor slávy je mi cieľom, koho príbytok mi je zámerom, koho meno je mi uzdravením, koho láska je mi žiarou srdca, komu služba je mi najvyššou túhou! Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojom Mene, vďaka ktorému si umožnil tým, ktorí Ťa spoznali, aby sa vzniesli do najvelebnejších výšav poznania Teba, a dal si silu tým, ktorí Ťa oddane uctievajú, aby vystúpili do blízkosti dvora Tvojej svätej priazne, pomôž mi obrátiť tvár k Tvojej tvári, upriamiť na Teba zrak a prevrávať o Tvojej sláve.

Som ten, ó môj Pane, kto zanechal všetko okrem Teba a obrátil sa k Miestu úsvitu Tvojej milosti, kto opustil všetko okrem Teba v nádeji, že sa priblíži k Tvojmu dvoru. Pohliadni preto na mňa, ako som zrak pozdvihol k Sídlu žiariacemu nádherou svetla Tvojej Tváre. Zošli mi teda, ó môj Milovaný, to, čo mi umožní, aby som bol neochvejný v Tvojej Veci, aby mi pochybnosti bezvercov nezabránili obrátiť sa k Tebe.

Ty si vskutku Boh Sily, Pomocník v nebezpečí, nadovšetko Slávny, nadovšetko Mocný.

#10075
- Bahá'u'lláh

 

Ó Bože môj Bože! Kajúcne som sa k Tebe obrátil a vskutku, Ty si Odpúšťajúci, Súcitný.

Ó Bože, môj Bože! Navrátil som sa k Tebe a vskutku Ty si vždy Odpúšťajúci, Milostivý.

Ó Bože, môj Bože! Priľnul som k spásnemu lanu Tvojej štedrosti a Tebe patrí pokladnica všetkého, čo je v nebi a na zemi.

Ó Bože, môj Bože! Poponáhľal som sa k Tebe a vskutku, Ty si Odpúšťajúci, Pán nesmiernej milosti.

Ó Bože, môj Bože! Túžim po nebeskom víne Tvojej milosti a vskutku, Ty si Darca, Štedrý, Milostivý, Všemohúci.

O Bože, môj Bože! Dosvedčujem, že si zjavil Svoju Vec, splnil Svoj prísľub a zoslal z nebies Svojej milosti to, čo k Tebe približuje srdcia Tvojich vyvolených. Dobre je tomu, kto silne priľnul k Tvojmu pevnému lanu a pridŕžal sa lemu Tvojho žiarivého rúcha.

Ó Pane všetkého bytia a Kráľ viditeľného i neviditeľného, žiadam ťa pri Tvojej moci, vznešenosti a zvrchovanosti, daj, nech pero Tvojej slávy zapíše moje meno medzi Tvojich oddaných, ktorým slová hriešnych nezabránili obrátiť sa k svetlu Tvojej tváre, ó Bože, ktorý počuješ modlitby a odpovedáš na ne.

#10076
- Bahá'u'lláh

 

Velebený si, ó Pane môj Bože! Úpenlivo ťa prosím pri Tom, ktorý je Tvojím Najväčším Menom, ktorý bol ťažko sužovaný tými z Tvojich stvorení, ktoré popreli Tvoju pravdu a ktorý bol skľúčený takým zármutkom, aký žiaden jazyk nemôže popísať, umožni mi spomínať ťa a oslavovať Tvoju chválu v týchto dňoch, kedy sa všetci odvrátili od Tvojej krásy, preli sa s Tebou a pohŕdavo sa odvrátili od Toho, ktorý je Zjaviteľom Tvojej Veci. Okrem Teba Samého niet nikoho, ó môj Pane, kto by Ti pomohol a žiadna iná moc okrem Tvojej moci nemôže Ta podporiť.

Prosím ťa, umožni mi pevne priľnúť k Tvojej láske a spomienke na Teba. Vskutku, toto je v mojich silách a Ty poznáš všetko, čo je vo mne. Ty si, vskutku, Vediaci, so všetkým Oboznámený. Neodopri mi, ó môj Pane, žiaru svetla Svojej tváre, ktorou si osvetlil celý svet. Niet Boha okrem Teba, Najsilnejšieho, Najslávnejšieho, vždy Odpúšťajúceho.

#10077
- Bahá'u'lláh

 

Ó Pane, môj Bože! Pomôž Svojim milovaným, aby boli pevní v Tvojej viere, aby kráčali po Tvojich cestách, aby boli neochvejní v Tvojej Veci. Venuj im Svoju milosť, aby odolali náporu sebectva a vášne, aby nasledovali svetlo božského vedenia. Ty si Silný, Milostivý, Sebedostačujúci, Udeľujúci, Súcitný, nadovšetko Mocný, nadovšetko Štedrý.

#10078
- `Abdu'l-Bahá

 

Zosnulí

Povinná modlitba za zosnulých

Táto modlitba za zosnulých sa číta za bahájov starších ako pätnásť rokov. „Je to jediná bahájska povinná modlitba, ktorá sa prednáša v kongregácii jedným veriacim, pričom ostatní povstanú. Nie je potrebné obrátiť sa ku Qiblih.“ Synopsie a kodifikácie Kitáb¬ i¬ Aqdas.

Ó môj Bože! To je Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka, ktorý uveril v Teba a v Tvoje znamenia a obrátil svoju tvár k Tebe, úplne odpútaný od všetkého okrem Teba. Ty si, vskutku, najmilosrdnejší z tých, ktorí preukazujú milosrdenstvo.

Nakladaj s ním, ó Ty, ktorý odpúšťaš hriechy ľudí a ukrývaš ich previnenia tak, ako prísluší nebesám Tvojej štedrosti a oceánu Tvojej milosti. Zaruč mu prijatie na nádvorí Tvojho všepresahujúceho milosrdenstva, ktoré už jestvovalo pred stvorením zeme a nebies. Niet iného Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho.

Potom nech šesťkrát zopakuje Alláh¬ u¬ Abhá a devätnásť krát každý z nasledujúcich veršov:

My všetci, vskutku, uctievame Boha.

My sa všetci, vskutku, skláňame pred Bohom. My sa všetci, vskutku, oddávame Bohu. My všetci, vskutku, chválime Boha. My všetci, vskutku, ďakujeme Bohu.

My všetci, vskutku, zostávame trpezliví v Bohu.

(Ak zomrela žena, nech je prednesené: Toto je Tvoja služobníčka a dcéra Tvojej služobníčky…)

#10015
- Bahá'u'lláh

 

Velebený si, ó Pane môj Bože! Nepokor toho, ktorého si povýšil silou Svojej večnej zvrchovanosti a neodožeň od Seba toho, ktorému si umožnil vstúpiť do svätostánku Svojej večnosti. Vari by si, ó môj Bože, zavrhol toho, koho si zatienil Svojím Panstvom a vari by si od Seba odvrhol, ó moja Túžba, toho, komu si bol útočiskom? Môžeš azda, ponížil toho, koho si pozdvihol či zabudnúť na toho, komu si umožnil, aby Ta spomínal?

Si velebený, nesmierne velebený! Ty si Ten, ktorý bol od večnosti Kráľom celého stvorenia a jeho Prvotným Hýbateľom a navždy ostaneš Pánom všetkého stvorenia a jeho Ustanoviteľom. Sláva Tebe, ó môj Bože! Ak by si prestal byť k Svojim služobníkom milosrdný, kto by im potom preukázal milosrdenstvo a ak by si im odmietol pomôcť, kto iný by im pomohol?

Si velebený, nesmierne velebený! Zbožňovaný si vo Svojej pravde a Teba, vskutku, všetci uctievame. Zjavný si vo Svojej spravodlivosti a o Tebe, vskutku, všetci svedčíme.

Vskutku, vo Svojej milosti si milovaný. Niet Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúceho.

#10016
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože! Ó Ty, kto odpúšťaš hriechy, udeľuješ dary, rozptyľuješ súžobu!

Vskutku Ťa úpenlivo prosím, aby si odpustil hriechy tým, ktorí zanechali telesný odev a vystúpili do duchovného sveta.

Ó môj Pane! Zbav ich prehreškov, rozptýľ ich zármutok a zmeň ich temnotu vo svetlo. Daj, aby vstúpili do záhrady šťastia, obmy ich najčistejšou vodou a umožni im hľadieť na Tvoju nádheru na najvznešenejšej hore.

#10017
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vskutku, Tvoj služobník sa sklonil pred vznešenosťou Tvojej božskej nadvlády a pokorne stál pri prahu Tvojej jednoty, uveril v Teba a v Tvoje verše, dosvedčil Tvoje slovo, bol zapálený ohňom Tvojej lásky, ponorený do hlbín oceánu Tvojho poznania a privábený Tvojím vánkom. Spoliehal sa na Teba, obrátil k Tebe svoju tvár, pokorne sa k Tebe modlil a veril v Tvoje odpustenie a prepáčenie. Teraz opustil tento pozemský svet a vzlietol do kráľovstva nesmrteľnosti s pálčivou túžbou, že sa mu dostane priazne stretnúť sa s Tebou.

Ó Pane, osláv jeho postavenie, ochraňuj ho v altáne Svojej najväčšej milosti, dovoľ mu vstúpiť do Svojho prekrásneho raja a zaruč mu nesmrteľný život vo Svojom vznešenom ružovom sade, aby sa mohol

ponoriť do mora svetla vo svete tajomstiev. Vskutku, Ty si Štedrý, Mocný, Odpúšťajúci, Dávajúci.

#10018
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty odpúšťajúci Pane!

Aj keď niektoré duše strávili dni svojho života v nevedomosti, odcudzili sa Ti a vzopreli, predsa jedinou vlnou z oceánu Tvojho odpustenia budú všetci hriešni oslobodení. Kohokoľvek si praješ, učiníš dôverným priateľom a ten, ktorý nie je predmetom Tvojej voľby, bude považovaný za hriešneho. Ak by si s nami nakladal podľa Svojej spravodlivosti, boli by sme iba hriešnikmi a zaslúžili by sme si iba odlúčenie od Teba, ale ak by si prejavil milosrdenstvo, každý hriešnik bude očistený a každý cudzinec sa stane priateľom. Udeľ teda všetkým Svoje odpustenie a prepáčenie a preukáž im Svoje milosrdenstvo.

Ty si Odpúšťajúci, Darca Svetla a Všemocný.

#10019
- `Abdu'l-Bahá

 

Pre zvláštne príležitosti

Duchovné rady

Táto modlitba sa číta na záver stretnutia duchovnej rady.

Ó Bože, môj Bože! Z neviditeľného kráľovstva Svojej jedinosti pohliadni na nás, zhromaždených na tomto duchovnom stretnutí, v Teba veriacich, spoliehajúcich sa na Tvoje znamenia, verných Tvojej Zmluve a Záveti, k Tebe vábených, k Tebe sa obracajúcich, planúcich ohňom Tvojej lásky a úprimných v Tvojej Veci. Sme služobníkmi na Tvojej vinici a šíriteľmi Tvojho náboženstva. Oddane uctievame Tvoju tvár, sme pokorní pred Tvojimi milovanými, poslušní pred Tvojou bránou a úpenlivo ťa prosíme, aby si nás uistil v službe Svojim vyvoleným, pomáhal nám Svojimi neviditeľnými zástupmi, posilnil naše bedrá v službe a učinil nás poddajnými a milujúcimi služobníkmi, ktorí ťa uctievajú a k Tebe sa obracajú.

Ó náš Pane! Sme slabí, a Ty si Mocný a Silný. Sme bez života, a Ty si veľkým Duchom, ktorý dáva život. Sme núdzni, a Ty si Živiteľ, Mocný.

Ó náš Pane! Obráť naše tváre k Svojej milosrdnej tvári a zo Svojho nebeského stolu nás nakŕm hojnou milosťou. Dopomáhaj nám zástupmi Svojich vyvolených anjelov a uisti nás pomocou svätých duší z Kráľovstva Abhá.

Vskutku, Ty si Štedrý, Milosrdný. Ty si Vlastníkom veľkej štedrosti a vskutku, Ty si Zhovievavý a Milostivý.

#10112
- `Abdu'l-Bahá

 

Stretávajte sa s radosťou v srdciach a na začiatku stretnutia predneste túto modlitbu:

Ty Pane Kráľovstva! Aj keď sme telom prítomní na tomto stretnutí, naše okúzlené srdcia sú uchvátené Tvojou láskou a sme unesení lúčmi Tvojej žiarivej tváre. Nech sme akokoľvek slabí, predsa očakávame prejavy Tvojej moci a sily. A nech sme akokoľvek chudobní, bez prostriedkov či vlastníctva, predsa čerpáme z bohatstva pokladníc Tvojho kráľovstva. Aj keď sme len kvapkami, predsa pijeme z hlbín Tvojho oceánu. A aj keď sme len zrnkami prachu, predsa žiarime v sláve Tvojho nádherného Slnka.

Ó Ty náš Živiteľ! Zošli nám Svoju pomoc, aby sa každý z nás, ktorí sme tu zhromaždení, mohol stať horiacou sviecou, stredom príťažlivosti a tým, ktorý ľudí pozýva do Tvojho nebeského kráľovstva, až nakoniec z tohto nízkeho sveta učiníme svet verný obrazu Tvojho raja.

#10111
- `Abdu'l-Bahá

 

Naw rúz

(Naw rúz, 21. marec, je prvým dňom bahájskeho roku.)

Chvála buď Tebe, ó môj Bože, že si určil Naw¬ Rúz za slávnosť pre tých, ktorí dodržiavali pôst z lásky k Tebe a zdržiavali sa všetkého, čo sa Ti prieči. Daj, ó môj Pane, aby ich žiar a oheň Tvojej lásky, ktoré v nich Tebou nariadený pôst roznietil, zapálili pre Tvoju Vec a učiň, aby sa zaoberali Tvojou chválou a spomienkou na Teba.

Keďže si ich okrášlil, ó môj Pane, ozdobou pôstu, ktorý si predpísal, ozdob ich tiež ozdobou Svojho prijatia skrze Svoju milosť a štedrú láskavosť. Pretože všetky ľudské činy závisia na Tvojej spokojnosti a sú podmienené Tvojim príkazom. Ak by si považoval toho, ktorý pôst porušil za toho, kto ho dodržal, takýto človek bude započítaný medzi tých, ktorí pôst od večnosti dodržiavali. A ak by si nariadil, že ten, kto pôst dodržiaval, ho porušil, takýto človek bude započítaný medzi tých, ktorí prachom poškvrnili Šat Tvojho Zjavenia a medzi tých, ktorí sa ďaleko vzdialili od krištáľových vôd tohto životodarného Prameňa.

Ty si Ten, skrze ktorého bolo vyzdvihnuté znamenie „Chvályhodný si vo Svojom konaní!“ a zástava „Poslúchaný si vo Svojich príkazoch!“ bola rozprestretá. Daj Svojim služobníkom rozpoznať toto Svoje postavenie, ó môj Bože, aby si uvedomili, že dokonalosť všetkého závisí na Tvojom Prikázaní a na Tvojom slove a cnosť všetkých činov je podmienená Tvojím zvolením a spokojnosťou Tvojej vôle, a aby mohli rozpoznal, že oprátky ľudského konania sú v zovretí Tvojho prijatia a Tvojho prikázania. Daj im to poznať, aby ich nič neoddelilo od Tvojej krásy v týchto dňoch, kedy Kristus volá: „Tvoje je všetko Panstvo, ó Sploditeľ Ducha (Ježiša)“ a Tvoj Priateľ (Muhammad) volá: „Sláva Tebe, ó Ty Najmilovanejší, za to, že si odhalil Svoju Krásu a Svojim milovaným určil to, čo im umožní dosiahnuť miesta zjavenia Tvojho Najväčšieho Mena, kvôli ktorému zaplakali všetci ľudia okrem tých, ktorí sa odpútali od všetkého okrem Teba a obrátili sa k Tomu, ktorý je Zjaviteľom Teba Samotného a Prejavom Tvojich prídomkov“

Ten, ktorý je Tvojou Vetvou a všetci Tvoji spoločníci, ó môj Pane, dnes ukončili pôst po tom, ako ho dodržiavali v blízkosti Tvojho dvora v túžbe Ťa potešiť. Urči pre Neho ako i pre nich a pre všetkých, ktorí v tých dňoch vstúpili do Tvojej prítomnosti všetko dobré, čo si predurčil vo Svojej Knihe. Obdar ich tiež tým, čo im prospeje v tomto ako i budúcom živote.

Ty si, vskutku, Vševediaci, nadovšetko Múdry.

#10110
- Bahá'u'lláh

 

Pôst

Kitáb¬ i¬ Aqdas uvádza:“ Nariadili sme vám, aby ste sa modlili a postili od začiatku dospelosti (15 rokov). Toto je nariadené Bohom, vašim Pánom a Pánom vašich predkov…Cestujúci, chorí a ženy, ktoré čakajú dieťa alebo koja, nie sú viazaní pôstom…Zdržiavajte sa jedla od úsvitu do západu slnka a vyvarujte sa, aby vás žiadosť nezbavila milosti, ktorá je ustanovená u Knihe.“

Obdobie pôstu trvá od 2. do 20. marca.

Toto je, o môj Bože, prvý z dní, v ktorých si Svojim milovaným nariadil, aby dodržiavali pôst. Prosím Ťa pri Tvojom Ja a pri ňom, ktorý sa postil z lásky k Tebe a pre Tvoju spokojnosť – a nie zo sebectva a túžob, ani zo strachu pred Tvojím hnevom – a pri Tvojich najdokonalejších menách a najvznešenejších prídomkoch, aby si očistil Svojich služobníkov od lásky ku všetkého okrem Teba a priblížil ich k Miestu úsvitu svetiel Tvojich tváre a Sídlu trónu Tvojej jedinosti. Osvieť ich srdcia, ó môj Bože, svetlom Svojho poznania a rozjasni ich tváre lúčmi Tvojej vôle. Máš moc činiť, čo sa Ti zapáči. Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Slávneho, o ktorého pomoc úpenlivo prosia všetci ľudia.

Pomôž im, ó môj Bože, aby Ťa učinili víťazným a velebili Tvoje Slovo. Dovoľ im potom, aby boli ako ruky Tvojej Veci medzi Tvojimi služobníkmi a učiň ich zjaviteľmi Tvojho náboženstva a Tvojich znamení uprostred ľudstva takým spôsobom, aby sa celý svet naplnil Tvojou pripomienkou a chválou a Tvojimi dôkazmi a svedectvami. Ty si, vskutku, nadovšetko Štedrý, Najvznešenejší, Najsilnejší, Mocný a Milosrdný.

#10103
- Bahá'u'lláh

 

V mene Toho, kto bol prisľúbený v Knihách Boha, Vševediaceho, so všetkým Oboznámeného! Nadišli dni, počas ktorých sa postili tí služobníci, ktorí krúžia okolo Tvojho trónu a ktorí dospeli do Tvojej prítomnosti. Vrav: Ó bože mien a Tvorca nebies i zeme! Prosím Ťa pri Tvojom mene, nadovšetko Slávny, aby si prijal pôst tých, ktorí sa postili z lásky k Tebe a kvôli Tvojej vôli a vykonávali to, čo si im prikázal vo Svojich Knihách a tabuľkách. Úpenlivo Ťa pri nich prosím, aby si mi pomáhal pri rozširovaní Tvojej Veci a aby si ma učinil vytrvalým vo Svojej láske, aby sa mi kroky nepošmykli kvôli vrave Tvojich tvorov. Vskutku máš moc nad všetkým, čo chceš. Niet Boha okrem Teba, Oživovateľa, nadovšetko Mocného, Najštedrejšieho, Pradávneho z dní.

#10104
- Bahá'u'lláh

 

Chvála buď Tebe, ó Pane môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím pri tomto Zjavení, ktoré zmenilo tmu v svetlo, ktorým bol vystavaný Navštevovaný Chrám, Spísaná Tabuľka zjavená a Rozprestretý Zvitok odhalený, zošli mne a tým, ktorí sú mojimi spoločníkmi to, čo nám umožní vzlietnuť do nebies Tvojej všepresahujúcej slávy a čo z nás zmyje škvrnu pochybností, ktoré podozrievavým zabránili vstúpil do svätostánku Tvojej jednoty.

Som ten, ó môj Pane, ktorý sa pevne držal lana Tvojej milujúcej láskavosti a pridržiaval sa lemu Tvojej milosti a priazne. Urči pre mňa a mojich milovaných dobro tohto ako i budúceho sveta. Obdar `ich Skrytým Darom, ktorý si určil pre vybraných zo Svojho stvorenia.

Toto sú, ó môj Pane, dni, v ktorých si Svojim služobníkom nariadil dodržiavať pôst. Požehnaný je ten, ktorý ho dodržiava len pre Teba a s úplným odpútaním sa od všetkého okrem Teba. Pomôž mne ako aj ostatným, ó môj Pane, poslúchať Ťa a dodržiavať Tvoje nariadenia. Ty máš, vskutku, moc konať to, čo si zvolíš.

Niet iného Boha okrem Teba, Vševediaceho, Najmúdrejšieho. Všetka chvála patrí Bohu, Pánovi všetkých svetov.

#10106
- Bahá'u'lláh

 

Pochválený buď, ó Pane môj Bože! Pôst sme dodržiavali v súlade s Tvojím nariadením a teraz ho prerušujeme prostredníctvom Tvojej lásky a Tvojej priazne. Rozhodni sa, ó môj Bože, prijať skutky, ktoré sme na Tvojej ceste vykonali jedine kvôli Tvojej kráse a s tvárou obrátenou k Tvojej Veci oslobodení od všetkého okrem Teba. Udeľ teda Svoje odpustenie nám, našim predkom a všetkým, ktorí uverili v Teba a v Tvoje mocné znamenia v tomto najvýznamnejšom a tomto najslávnejšom zjavení. Máš moc činiť, čo sa Ti zachce. Ty si vskutku Najvznešenejší, Najmocnejší, Neobmedzený.

#10107
- Bahá'u'lláh

 

Pochválený buď, ó Bože, môj Bože! Teraz nastali dni, keď si Svojim vyvoleným, Svojim milovaným a Svojim služobníkom prikázal, by dodržiavali pôst, ktorý si pre ľud Svojho kráľovstva učinili svetlom rovnako, ako si povinnú modlitbu učinil rebríkom smerujúcim nahor pre tých, ktorí uznávajú Tvoju jedinosť. Prosím Ťa, ó môj Bože, pri týchto dvoch mocných pilieroch, ktoré si určil za slávu a česť pre celú ľudstvo, aby si Svoje náboženstvo ochránil pred zlomyseľnosťou bezbožných a úkladmi každého, kto koná zlo. Ó Pane, nezakry svetlo, ktoré si zjavil prostredníctvom Svojej sily a Svojej všemohúcnosti. Pomôž teda tým, ktorí v Teba skutočne veria, prostredníctvom zástupov videného i nevideného vďaka Svojmu príkazu a Svojej zvrchovanosti. Niet Boha okrem Teba, Všemohúceho, Najmocnejšieho.

#10108
- Bahá'u'lláh

 

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom mocnom Znamení a pri prejavení Tvojej milosti medzi ľuďmi, neodháňaj ma od brány mesta Tvojej prítomnosti a nesklam nádeje, ktoré som uprel na prejavy Tvojej milosti medzi Tvojimi stvoreniami. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom najsladšom Hlase a pri Tvojom Najvznešenejšom Slove, aby si ma privádzal bližšie a bližšie k prahu Tvojich dverí a nedopustil, aby som bol vzdialený od tieňa Tvojho milosrdenstva a od nebies Tvojej štedrosti. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri nádhere Tvojho žiarivého obočia a jase svetla Tvojej tváre, ktorá žiari z najvyššieho obzoru, aby si ma privábil vôňou Svojho rúcha, a aby si dal piť vybraného vína Svojho prejavu. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom vlase, ktorý Ti veje okolo tváre tak ako sa najvznešenejšie pero pohybuje po stránkach Tvojich Tabuliek, šíriac tak vôňu skrytých významov po celom kráľovstve Tvojho stvorenia, aby si mi dal povstať v službe Tvojej Veci tak, aby som neupadol späť, a aby mi v nej nezabránilo pokúšanie tých, ktorí spochybnili Tvoje znamenia a odvrátili sa od Tvojej tváre. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom Mene, ktoré si učinil Kráľom Mien a ktorým boli okúzlení všetci, ktorí sú v nebi i na zemi, aby si mi umožnil pohliadnuť na Denicu Tvojej Krásy a aby si ma obdaril vínom Svojho prejavu. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Svätostánku Tvojej majestátnosti na najvznešenejších vrcholoch a pri Oblohe Tvojho Zjavenia na najvyšších štítoch, aby si mi milostivo pomáhal konať to, čo si praje Tvoja vôľa, a čo prejavil Tvoj zámer. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojej Kráse, ktorá žiari z obzoru večnosti, pri tej Kráse, pred ktorou sa v okamžiku jej zjavenia v uctievaní skláňa kráľovstvo krásy, velebiac ju zvonivými hlasmi, aby si mi umožnil zomrieť pre všetko, čo vlastním a žiť pre všetko, čo patrí Tebe. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Prejave Tvojho Mena, Najmilovanejšieho, pre ktoré sa sužovali srdcia tých, ktorí Ťa milujú a pre ktoré sa do výšin vzniesli duše všetkých, ktorí prebývajú na zemi, aby si mi pomohol Ťa spomínať medzi Tvojimi stvoreniami a chválil Ťa medzi Tvojim ľudom. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri šumení Božského Lotosového stromu a pri šepote vánkov Tvojho prejavu v kráľovstve Tvojich mien, aby si ma vzdialil od všetkého, čo sa prieči Tvojej vôli a aby si ma priviedol bližšie k miestu, z ktorého zažiaril Ten, ktorý je Úsvitom Tvojich znamení. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri tom Písmene, ktoré ako náhle vyšlo z úst Tvojej vôle, spôsobilo, že sa vzduli oceány, zaviali vetry, stromy začali pučať, stopy minulosti zmizli a všetky závoje sa pretrhli a tí, ktorí sú Ti oddaní sa poponáhľali k svetlu tváre svojho Pána, Nepodmieneného, aby si mi dal spoznať to, čo leží skryté v pokladniciach Tvojho poznania, a čo je ukryté v studniciach Tvojej múdrosti. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri ohni Tvojej lásky, ktorý sňal spánok z očí Tvojich vyvolených a Tvojich milovaných a pri ich spomienke na Teba a pri Tvojej chvále v hodine úsvitu, aby si ma započítal medzi tých, ktorí dosiahli to, čo si zoslal vo Svojej Knihe a prejavil prostredníctvom Svojej vôle. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Svetle Tvojej tváre, ktoré podnietilo tých, ktorí sú Ti blízki, aby vyšli v ústrety šípom Tvojho nariadenia a tých, ktorí sú Ti oddaní povzbudilo čeliť mečom Tvojich nepriateľov na Tvojej ceste, aby si Svojím najvznešenejším Perom pre mňa určil to, čo si zapísal pre Svojich vyvolených a dôverou poctených. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom Mene, Prostredníctvom ktorého si počul volanie tých, ktorí Ta milujú a povzdychy tých, ktorí po Tebe túžia a plač tých, ktorí sa tešia z Tvojej blízkosti a stony tých, ktorí sú Ti oddaní. Prostredníctvom ktorého si vyplnil želania tých, čo na Teba upreli svoje nádeje a splnil si ich túžby Svojou milosťou a priazňou a pri Tvojom Mene, prostredníctvom ktorého sa pred Tvojou Tvárou rozbúril oceán odpustenia a na Tvojich služobníkov sa rozpršali oblaky štedrosti, aby si určil pre každého, kto sa k Tebe obrátil a kto dodržiaval pôst Tebou predpísaný, odmenu určenú pre tých, ktorí hovoria len s Tvojím dovolením a ktorí na Tvojej ceste pre lásku k Tebe zanechali všetko, čo vlastnili.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Pane, pri Tebe a pri Tvojich znameniach a pri Tvojich jasných dôkazoch a pri žiariacom svetle Denice Tvojej krásy a pri Tvojich Vetvách, aby si vymazal prehrešky tých, ktorí sa pridržiavali Tvojich zákonov a dodržiavali to, čo si im predpísal vo Svojej Knihe. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

#10105
- Bahá'u'lláh

 

Priestupné dni

Môj Bože, môj Oheň a moje Svetlo! Dni, ktoré si vo Svojej Knihe pomenoval Ayyám¬ i¬ Há práve začali, ó Ty, ktorý si Kráľom mien, a pôst, ktorý Tvoje najvznešenejšie Pero nariadilo všetkým v kráľovstve Tvojho stvorenia sa blíži. Úpenlivo Ta prosím, ó môj Pane, pri týchto dňoch a pri tých, ktorý sa počas tohto obdobia pridržiavali lana Tvojich prikázaní a pevne uchopili rukoväť Tvojich nariadení, daj, aby bolo každej duši pridelené miesto na Tvojom dvore a možnosť uzrieť zjavenia nádhery svetla Tvojej tváre.

Ó môj Pane, toto sú Tvoji služobníci, ktorých žiadna zvrátená náklonnosť nezadržala od toho, čo si zoslal vo Svojej Knihe. Sklonili sa pred Tvojou Vierou a prijali Tvoju Knihu s takým odhodlaním, aké sa rodí len z Teba. Dodržiavali to, čo si im nariadil a zvolili si nasledovať to, čo si im zoslal.

Vidíš, ó môj Pane, ako Ťa rozpoznali a doznali všetko, čo si zjavil vo Svojom Písme. Z rúk Svojej milosti sa im daj napiť z vôd Svojej Večnosti a pripíš im odmenu, akú si určil pre toho, kto sa ponoril do oceánu Tvojej prítomnosti a kto dosiahol vybraného vína stretnutia sa s Tebou.

Úpenlivo Ťa prosím, ó Ty Kráľ kráľov a Utešiteľ utláčaných, urči pre nich dobro tohto ako i budúceho sveta. Urči pre nich ďalej to, čo žiadne z Tvojich stvorení ešte neobjavilo a započítaj ich medzi tých, ktorí krúžia okolo Teba a ktorí sa zdržiavajú v blízkosti Tvojho trónu v každom z Tvojich svetov.

Ty si, vskutku, Všemocný, Vševediaci, všetko Poznajúci.

#10109
- Bahá'u'lláh

 

Tabuľky

Tabuľky

Tabuľka navštívenia

Táto tabuľka sa číta v Svätyni Bahá’u’lláha a Bába. Taktiež sa často používa pri oslavách Ich výročí.

Chvála, ktorá povstala z Tvojho najvznešenejšieho Ja a sláva, ktorá zažiarila z Tvojej všepresahujúcej Krásy, nech spočinie na Tebe, ó Ty, ktorý si Prejavom Veľkosti, Kráľom Večnosti a Pánom všetkých, ktorí sú v nebi i na zemi! Dosvedčujem, že skrze Teba bola prejavená Božia zvrchovanosť a Jeho vláda, majestátnosť Božia a Jeho veľkosť a Dennice oddávnej nádhery zaliali svojím svetlom nebesá Tvojho neodvolateľného nariadenia a Krása Neviditeľného zažiarila nad obzorom stvorenia. Dosvedčujem ďalej, že jediným pohybom Tvojho Pera bol zavedený príkaz „buď a skryté Božie Tajomstvo bolo odhalené a všetky stvorené veci povolané k životu a všetky Zjavenia zoslané.

Dosvedčujem tiež, že prostredníctvom Tvojej krásy bola odhalená krása Uctievaného, skrze Tvoju tvár zažiarila tvár Vytúženého a jediným Tvojím slovom si vyniesol súd nad všetkými stvorenými vecami, čím si Tebe oddaným dal vystúpiť na vrchol slávy a neveriacim si dal padnúť do najhlbšej priepasti.

Dosvedčujem, že ten, kto poznal Teba, poznal Boha a ten, kto dosiahol Tvojej prítomnosti, dosiahol prítomnosti Boha. Veľké je preto požehnanie toho, kto uveril v Teba a v Tvoje znamenia, kto sa pokoril pred Tvojou zvrchovanosťou, kto bol poctený stretnutím s Tebou a kto dosiahol spokojnosti Tvojej vôle a krúžil okolo Teba a stál pred Tvojím trónom. Beda tomu, kto sa proti Tebe prehrešil, kto Ťa zaprel, kto poprel Tvoje znamenia, protirečil Tvojej zvrchovanosti, povstal proti Tebe a pyšnel sa pred Tvojou tvárou, spochybnil Tvoje svedectvo a vymanil sa z Tvojej vlády a Tvojej moci a kto bol tak započítaný medzi neveriacich, ktorých mená boli zapísané prstami Tvojho prikázania na Tvojich svätých Tabuľkách.

Ovej ma, ó môj Bože a môj Milovaný, z pravej ruky Svojho milosrdenstva a milujúcej láskavosti, svätými vánkami Svojej priazne, aby ma mohli odviať zo zajatia seba samého a z tohto sveta na dvor Tvojej blízkosti a prítomnosti. Máš moc konať čokoľvek sa Ti zapáči. Ty si, vskutku, Nadriadený všetkým veciam.

Spomienka Božia a Jeho chvála, sláva Božia a Jeho nádhera nech spočinú na Tebe, ó Ty, ktorý si Jeho Krásou! Svedčím, že oko stvorenia ešte nikdy nepohliadlo na tak ukrivdeného ako si Ty. Všetky dni Svojho života si bol ponorený do oceánu súženia. Raz si bol v reťaziach a putách, inokedy Ťa ohrozovali meče Tvojich nepriateľov. Napriek tomu si však všetkým ľuďom nariadil, aby dodržiavali to, čo Ti predpísal Ten, ktorý je Vševedúci, Najmúdrejší.

Nech je môj duch obeťou za všetky krivdy, ktoré si pretrpel a moja duša nech je vykúpením za všetky protivenstvá, ktoré si prestál. Úpenlivo prosím Boha, pri Tebe a pri tých, ktorých tváre boli osvietené nádherou svetla Tvojej tváre a pri tých, ktorí pre lásku k Tebe dodržiavali všetko, čo im bolo prikázané, aby odstránil závoje, ktoré sa dostali medzi Teba a Tvoje stvorenie, a aby si ma obdaril dobrom tohto ako i budúceho sveta. Ty si, vskutku, Všemocný, Najvznešenejší, Najslávnejší, vždy Odpúšťajúci, Najsúcitnejší.

Žehnaj, ó Pane môj Bože, božskému Lotosovému stromu, jeho listom, vetvám a vetvičkám, kmeňu a výhonkom, tak dlho pokiaľ budú pretrvávať Tvoje najvyššie prídomky a pokiaľ budú trvať Tvoje najvznešenejšie tituly. Ochraňuj ho od zla útočníkov a zástupov tyranie. Ty si, vskutku, Všemocný, Najsilnejší. Požehnaj taktiež, ó Pane môj Bože, Svojim služobníkom a služobníčkam, ktorí Ťa dosiahli. Ty si, vskutku, Najštedrejší, Ten, ktorého milosť je nekonečná. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho.

#10113
- Bahá'u'lláh

 

Tabuľka Svätého Moreplavca

„Študujte Tabuľku Svätého Moreplavca, aby ste poznali pravdu a uvážte, že Požehnaná Krása plne predpovedala budúce udalosti. Nech si ti, ktorí rozumejú, z toho vezmú ponaučenie!“

‘Abdu’l¬ Bahá

On je Láskavý a Milovaný!

Ó Svätý Moreplavec!

Rozkáž svojej arche večnosti, aby sa zjavila pred Nebeským Zástupom, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu,

spusti ju na hladinu starobylého mora v Jeho Mene, Najobdivuhodnejšom, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a nechaj do nej vstúpiť anjelských duchov v Mene Boha, Najvyššieho, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu.

Potom zdvihni kotvy, aby mohla plachtiť oceánom slávy, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

snáď jej obyvatelia dosiahnu útočiska blízkosti vo večne trvajúcej ríši, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Doplaviac sa k posvätnému pobrežiu, k brehom karmínových morí, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

rozkáž im vydať sa na cestu a dosiahnuť toto neviditeľné éterické postavenie, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

postavenie, kde sa Pán objavil v Plameni Svojej Krásy v nesmrteľnom strome, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

kde sa zosobnenia Jeho Veci očistili od sebectva a žiadosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

okolo ktorého Mojžišova Sláva krúži s večnými zástupmi, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

kde sa Ruka Božia vynorila z Jeho hrude Veľkosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a kde archa Veci zostane nepohnutá, aj keby jej obyvateľom boli prehlásené všetky božské prívlastky, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Ó Moreplavec! Nauč tých, ktorí sú v arche to, čo sme ťa naučili spoza mystického závoja, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

snáď nebudú otáľať na posvätnom snehobielom mieste, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

ale vzlietnu na krídlach ducha k postaveniu, ktoré Pán povzniesol nad každú zmienku v nižších svetoch, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a budú plachtiť priestorom rovnako ako omilostené vtáctvo v ríši večného znovuspojenia, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a spoznajú tajomstvá skryté v Moriach svetla, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Prešli cez úrovne svetských ohraničení a dosiahli úroveň božskej jednoty, stredobod nebeského vedenia, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Túžili vystúpiť k tomu stavu, ktorý Pán ustanovil nad ich postavenie, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Keď tu ich planúci meteor odohnal od tých, čo prebývajú v Kráľovstve Jeho Prítomnosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a začuli Hlas Majestátu volať spoza neviditeľného pavilónu na Výsostiach Slávy, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu:

„Ó strážni anjeli! Pošlite ich späť do ich príbytkov vo svete pod nami, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu,

pretože zamýšľali vystúpiť do tej sféry, kam sa krídla nebeskej holubice nikdy nedostali, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

tam, kde loď preludov nehybne stojí, čo mysle chápajúcich nemôžu obsiahnuť“, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A potom sa nebeská panna vyklonila zo svojej vznešenej komnaty, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu,

pohybom obočia dala znamenie Nebeskému Zástupu, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu, a svetlo jej tváre zaplavilo nebesá i zem, sláva buď

môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a len čo jas jej krásy zažiaril na ľudí prachu, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

všetky bytosti sa zachveli vo svojich smrteľných hroboch, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Potom zvolala hlasom, aký od večnosti ešte nepočulo žiadne ucho, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a takto prehlásila: „Pri Pánovi! Ten, v ktorého srdci niet vône lásky vznešeného a slávneho arabského Mladíka, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

nijako nemôže vystúpiť k sláve najvyšších nebies.“ Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A na to povolala k sebe jednu zo svojich služobníčok, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a rozkázala jej: „Zostúp zo zámkov večnosti do priestoru, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a obráť sa k tomu, čo utajili v samotnom vnútri svojich sŕdc, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A ak vdýchneš vôňu rúcha tohto Mladíka, ktorý bol ukrytý vo svätostánku svetla kvôli tomu, čo spôsobili ruky bezbožných, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

zvolaj v sebe tak aby všetci obyvatelia Rajských komnát, ktorí sú stelesnením večného bohatstva počuli a porozumeli takým spôsobom, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

že by všetci zostúpili zo svojich večných komnát a rozochveli sa, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a pobozkali by im ruky a nohy za to, že sa vzniesli do výšok vernosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

snáď by tak našli vo svojom šate vôňu Milovaného.“ Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Na to tvár vyvolenej devy zažiarila ako lúč nad nebeskými komnatami rovnako ako svetlo z tváre Mladíka žiari ponad Jeho smrteľný chrám, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a potom zostúpila s takým pôvabom, až rozžiarila nebesá a všetko, čo je v nich, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Pohla sa a privoňala všetko v krajinách svätosti a veľkosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A keď dosiahla to miesto, vzpriamila sa vo svojej plnej výške v samom srdci stvorenia, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

pokúsila sa vdýchnuť ich vôňu v čase, ktorý nepozná začiatku ani konca, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

ale nenašla u nich to, po čom túžila, a to je vskutku iba jeden z Jeho zázračných príbehov, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A potom nahlas zvolala a vzlykajúc sa odobrala do svojho vlastného postavenia vo svojom najvznešenejšom sídle, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

potom vyslovila jedno mystické slovo, šepkajúc ho dôverne jazykom sladkým ako med, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a takto zvolala uprostred Nebeského Zástupu a nesmrteľných nebeských diev, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu:

„Pri mojom Pánovi! Nepocítila som z tých prázdnych falošníkov ani vánok Vernosti! Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Pri Pánovi! Mladík zostal osamotený a stratený v krajine vyhnanstva a v rukách bezbožníkov.“ Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A potom v sebe zaplakala takým nárekom, že Nebeský Zástup skríkol a zatriasol sa, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

spadla do prachu a vypustila dušu. Zdalo sa, že bola povolaná a že počula Toho, ktorý ju vyzval do Ríše na Výsostiach, sláva buď môjmu Pánovi Najslávnejšiemu.

Nech je velebený Ten, ktorý ju stvoril z podstaty lásky v samom srdci Svojho vznešeného raja! Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Na to zo svojich komnát náhlivo vybehli nebeské devy, na ktorých ešte nikdy nespočinul zrak žiadneho obyvateľa najvyššieho raja, sláva buď nášmu Pánovi Najvyššiemu.

A všetky sa zhromaždili okolo nej a hľa! našli jej telo povalené v prachu! Sláva buď nášmu Pánovi Najvyššiemu!

A ako ju zazreli v tomto stave a pochopili slovo z príbehu, ktorý vyrozprával Mladík, odkryli si hlavy, roztrhali svoj šat na kusy, udierali sa do tvárí, zabudli na všetku radosť, ronili slzy a bili sa rukami po lícach. A toto je, vskutku, jedno zo záhadných a strastiplných súžení. Sláva buď nášmu Pánovi Najvyššiemu!

#10116
- Bahá'u'lláh

 

Tabuľka pre Aḥmada

„Tieto povinné modlitby spolu s niektorými ďalšími, ako napríklad modlitbu za uzdravenie a tabuľku pre Ahmada, Bahá’u’lláh obdaril zvláštnou silou a významom. A tak musia byť týmto spôsobom veriacimi aj prijímané. Mali by ich čítať s pevnou Vierou a presvedčením, že ich prostredníctvom môžu ustúpiť do bližšieho vzťahu s Bohom a plnšie sa stotožniť Jeho zákonmi a nariadeniami.“

Z listu napísaného u mene Shoghi Effendiho.

On je Kráľ, Vševediaci, Múdry!

Hľa, Rajský Slávik spieva na vetvách Stromu Večnosti sväté a sladké melódie a úprimným hlása radostnú zvesť o blízkosti Boha a veriacich v Božskú jednotu zvoláva k dvoru Prítomnosti Štedrého a odpútaným zvestuje posolstvo zjavené Bohom, Kráľom, Slávnym, Neporovnateľným, a milujúcich vedie k trónu svätosti a k tejto žiarivej Kráse.

Vskutku, toto je tá Najväčšia Krása, predpovedaná v Knihách Poslov, prostredníctvom ktorej bude pravda oddelená od klamu a múdrosť každého prikázania podrobená skúške. Vskutku, On je Stromom Života, ktorý prináša plody Boha, Vznešeného, Mocného, Veľkého.

Ó Ahmad! Dosvedčuj, že vskutku On je Boh a že niet iného Boha okrem Neho, Kráľa, Ochrancu, Neporovnateľného, Všemocného. A že Ten, ktorého poslal pod menom Alí bol Pravý od Boha, ktorého príkazom všetci podliehame.

Povedz: Ó ľudia, poslúchajte nariadenia Boha, ktoré boli v Bajáne ustanovené Slávnym, Múdrym. Vskutku, On je Kráľom Poslov a Jeho Kniha je Matkou Kníh, keby ste to len vedeli.

Takto k vám volá Slávik z tohto väzenia. Má vám iba odovzdať toto jasné posolstvo. Ktokoľvek si želá, nech sa odvráti od tejto rady a ktokoľvek si želá, nech si vyberie cestu k Pánovi.

Ó ľudia, ak popriete tieto verše, aký iný dôkaz by vám dal uveriť v Boha? Predneste ho, ó zhromaždenie falošných.

Nie, pri Tom, v ktorého rukách je moja duša, nie sú a nikdy to nebudú schopní učiniť, aj keby sa spojili vo svojom úsilí.

Ó Ahmad! Nezabúdaj za Mojej neprítomnosti na Moje dary. Spomínaj si počas svojich dní na Moje dni a na Môj zármutok a vyhnanstvo v tomto odľahlom väzení. A v láske ku Mne buď tak neochvejný, že tvoje srdce zostane verným, aj keby sa na teba zosypali meče nepriateľov a celé nebesá i zem proti Tebe povstali.

Buď voči Mojim nepriateľom ako ohnivý plameň a voči Mojim milovaným ako rieka večného života, a nebuď z tých, čo pochybujú.

A ak ťa na Mojej ceste postihne protivenstvo a poníženie kvôli Mne, nebuď tým zarmútený. Spoľahni sa na Boha, svojho Boha a Pána tvojich otcov. Pretože ľudia sa túlajú po cestách klamu, nemajúc pocty vidieť Boha na vlastné oči alebo počuť Jeho Hlas na vlastné uši. Takto sme ich našli, čoho si aj ty sám svedkom.

Takto sa ich povery stali závojmi, ktoré ich oddelili od vlastných sŕdc a zdržali ich ďaleko od cesty Boha, Vznešeného, Veľkého.

Buď uistený, že, vskutku, ten, kto sa odvráti od tejto Krásy sa taktiež odvrátil od Poslov minulosti a preukazuje Bohu pýchu od večnosti do večnosti.

Dobre sa nauč túto tabuľku, ó Ahmad. Spievaj ju počas svojich dní a neodlučuj sa od nej. Pretože, vskutku, Boh nariadil každému, kto ju spieva odmenu sta mučeníkov a službu v oboch svetoch. Tieto priazne sme ti uložili ako štedrosť z Našej strany a milosť z Našej prítomnosti, aby si mohol byť z tých, ktorí sú vďační.

Pri Bohu! Ak bude ten, ktorý má strasti a žiaľ čítať túto Tabuľku s čistou úprimnosťou, Boh rozoženie jeho smútok, vyrieši jeho ťažkosti a odstráni jeho strasti.

Vskutku, On je Milosrdný, Súcitný. Chvála Bohu, Pánovi všetkých svetov.

#10114
- Bahá'u'lláh

 

Tabuľka ohňa

V mene Boha, Najdávnejšieho, Najväčšieho! Vskutku, srdcia úprimných sú pohltené ohňom odlúčenia. Kde je záblesk svetla Tvojej Tváre, ó Milovaný svetov?

Tí, ktorí sú Ti blízki boli opustení v temnote pustiny. Kde je žiara rána opätovného stretnutia sa s Tebou, ó Túžba svetov?

Trasúce sa telá Tvojich milovaných ležia vo vzdialených piesčinách. Kde je oceán Tvojej prítomnosti, ó Kúzelník svetov?

Túžiace ruky sa dvíhajú k nebesám Tvojej milosti a štedrosti. Kde sú dažde Tvojich darov, ó Ty, ktorý odpovedáš svetom?

Bezverci povstali v tyranii na všetkých stranách. Kde je podmanivá sila Tvojho nariaďujúceho pera, ó Dobyvateľ svetov?

Štekanie psov sa hlasno ozýva z každej strany. Kde je lev z lesa Tvojej moci, ó Trestajúci svetov?

Chlad zachvátil celé ľudstvo. Kde je teplo Tvojej lásky, ó Oheň svetov?

Pohromy dosiahli svojho vrcholu. Kde sú znamenia Tvojej pomoci, ó Spása svetov?

Väčšinu ľudstva obklopila temnota. Kde je žiarivosť Tvojej nádhery, ó Žiara svetov?

Šije ľudí sa zlovoľne vypínajú. Kde sú meče Tvojej pomsty, ó Ničiteľ svetov?

Poníženie dosiahlo najnižšieho bodu. Kde sú znamenia Tvojej slávy, ó Sláva svetov?

Smútok postihol Zjaviteľa Tvojho Mena, nadovšetko Milosrdného. Kde je radosť Úsvitu Tvojho Zjavenia ó Potecha svetov?

Úzkosť zasiahla všetkých ľudí na zemi. Kde sú znamenia Tvojej radosti, ó Radosť svetov?

Vidíš, ako Miesto Úsvitu Tvojich znamení zahaľujú našepkávania zla. Kde sú prsty Tvojej moci, ó Moc svetov?

Pálčivý smäd zmohol všetkých ľudí. Kde je rieka Tvojej štedrosti, ó Milosrdenstvo svetov?

Celé ľudstvo upadlo do zajatia chamtivosti. Kde sú stelesnenia odpútanosti, ó Pane svetov?

Vidíš tohto Ukrivdeného v samote Svojho vyhnanstva. Kde sú nebeské zástupy Tvojho Nariadenia, ó Vládca svetov?

Som opustený v cudzej zemi. Kde sú znamenia Tvojej vernosti, ó Dôvera svetov?

Smrteľná agónia sa zmocnila všetkých ľudí. Kde sú vlny Tvojho oceánu večného života, ó Život svetov?

Našepkávania Satana boli vdýchnuté do každého stvorenia. Kde je meteor Tvojho ohňa, ó Svetlo svetov?

Opojenie z vášne zvrátilo väčšinu ľudstva. Kde sú úsvity čistoty, ó Túžba svetov?

Vidíš tohto Ukrivdeného v zovretí tyranie medzi Sýrčanmi. Kde je žiara svetla Tvojho úsvitu, ó Svetlo svetov?

Vidíš, ako Mi zakázali prehovoriť. Odkiaľ potom vytryskne prameň Tvojich melódii, ó Slávik svetov?

Väčšina ľudí je zahalená v prázdnych predstavách a preludoch. Kde sú zmocnenci Tvojej istoty, ó Uistenie svetov?

Bahá sa topí v mori súženia. Kde je Archa Tvojho spasenia, ó Spasiteľ svetov?

Vidíš Úsvit Svojho Prejavu v temnote stvorenia. Kde je slnko neba Tvojej milosti, ó Svetlo svetov?

Lampy pravdy a čistoty, vernosti a cti boli zhasnuté. Kde sú znamenia hnevu Tvojej odplaty, ó Hýbateľ svetov?

Vidíš niekoho, kto by sa zastal Teba Samého alebo kto by sa zamyslel nad tým, čo Ťa postihlo na ceste Tvojej lásky? Teraz sa Moje pero zastavuje, ó Milovaný svetov.

Vetvy Božského Lotosového stromu ležia polámané prudkými víchricami osudu. Kde sú zástavy Tvojej pomoci, ó Zástanca svetov?

Táto Tvár je skrytá v prachu hanobenia. Kde sú vánky Tvojho Zľutovania, ó Milosrdenstvo svetov?

Zradní ľudia poškvrnili šat posvätnej čistoty. Kde je rúcho Tvojej svätosti, ó Zdobiteľ svetov?

More milosti utíchlo kvôli tomu, čo učinili ruky ľudí. Kde sú vlny Tvojej štedrosti, ó Túžba svetov?

Dvere vedúce do Božskej Prítomnosti uzamkla tyrania Tvojich nepriateľov. Kde je kľúč od Tvojich darov, ó Odomkýnateľ svetov?

Listy ožltli od jedovatých vetrov vzbury. Kde sú dažde z oblakov Tvojej štedrosti, ó Darca svetov?

Vesmír zatemnel prachom hriechu. Kde sú vánky Tvojho odpustenia, ó Odpúšťajúci svetom?

Tento Mladík je osamelý v opustenej krajine. Kde je dážď Tvojej nebeskej milosti, ó Darca svetov?

Ó Najväčšie Pero, vypočuli sme si v ríši večnosti Tvoje najsladšie volanie. Načúvaj tomu, čo prednáša Jazyk Veľkosti, ó Ukrivdený svetov!

Keby nebolo chladu, ako by mohlo zavládnuť teplo Tvojich slov, ó Vykladač svetov?

Keby nebolo pohrom, ako by mohlo zažiariť slnko Tvojej trpezlivosti, ó Svetlo svetov?

Nežiaľ kvôli hriešnym. Ty ši bol stvorený, aby si znášal a trpel, ó Trpezlivosť svetov.

Aké sladké bolo Tvoje svitanie na obzore Zmluvy uprostred rozsievačov zla a aká sladká bola Tvoja túžba po Bohu, ó Láska svetov.

Prostredníctvom Teba bola na najvyšších vrcholkoch vztýčená zástava nezávislosti a vzdulo sa more štedrosti, ó Uchvátenie svetov.

Tvojou osamotenosťou zažiarilo Slnko Jedinosti a Tvojím vyhnanstvom bola ozdobená krajina Jednoty. Buď trpezlivý, ó Ty Vyhnanec svetov.

Poníženie sme učinili rúchom slávy a súženie ozdobou Tvojho chrámu, ó Pýcha svetov.

Vidíš, ako sú srdcia naplnené nenávisťou a Tebe patrí, aby si prehliadal, ó Ty Utajovateľ hriechov sveta.

Keď sa blyštia meče, choď vpred! Keď lietajú šípy, postupuj vpred! Ó Ty Obeť svetov.

Nariekaš Ty alebo mám nariekať Ja? Radšej by som plakal nad malým počtom Tvojich zástancov, ó Ty, ktorý spôsobuješ plač svetov.

Vskutku, počul som Tvoje Volanie, ó Najslávnejší Milovaný. A teraz horí tvár Bahá žiarou strádania a ohňom Tvojho žiariaceho slova a On verne povstal na mieste obete, pozerajúc sa smerom k Tvojmu potešeniu, ó Ustanoviteľ svetov.

Ó Alí¬ Akbar, ďakuj svojmu Pánovi za túto Tabuľku, z ktorej môžeš vdychovať vôňu Mojej pokory a spoznať to, čo Nás postihlo na ceste Boha, Zbožňovaného všetkými svetmi.

Keby ju čítali všetci služobníci a zamýšľali sa nad ňou, v ich žilách by zahorel oheň, ktorý zachváti svety.

#10115
- Bahá'u'lláh

 

Tabuľka navštívenia,‘Abdu’l¬ Baháa

Táto modlitba, zjavená Abdu1-Baháom, sa číta v Jeho Svätyni. Tiež sa môže použiť ako modlitba v súkromí.

Ktokoľvek prednesie túto modlitbu s poníženosťou a vrúcnosťou, prinesie radosť a potešenie srdcu tohto Služobníka. Bude to, akoby sa s Nim stretol tvárou v tvár.

On je Najslávnejší!

Bože, môj Bože! Ponížene a so slzami v očiach dvíham k Tebe svoje prosiace ruky a tvár si skrývam v prachu Tvojho Prahu, ktorý je povznesený nad znalosť učených a chválu všetkých, ktorí Ťa oslavujú. Milosrdným okom pohliadni na Svojho služobníka, pokorného a poníženého pri Tvojich dverách a ponor ho do Oceánu Tvojej večnej priazne.

Pane! Je Tvojím úbohým a poníženým služobníkom, ktorý Ťa vrúcne prosí, je zajatcom v Tvojich rukách a úpenlivo sa k Tebe modlí, dôveruje v Teba, v slzách stojí pred Tvojou tvárou, volá k Tebe a úpenlivo Ťa prosí, vraviac:

Ó Pane, môj Bože! Obdar ma Svojou milosťou, aby som mohol slúžiť Tvojim milovaným a posilni ma v Tvojej službe, ožiar moje čelo svetlom uctievania na Svojom dvore svätosti a svetlom modlitby k Tvojmu kráľovstvu veľkosti. Pomôž mi, aby som zabudol na seba pri nebeskom vchode Tvojej brány a pomôž mi, aby som bol na Tvojom svätom nádvorí odpútaný od všetkých vecí. Pane! Daj mi piť z kalicha sebazabudnutia, jeho rúchom ma odej a ponor ma do jeho oceánu. Učiň ma prachom na ceste Svojich milovaných a daj, aby som mohol obetovať svoju dušu za zem, ozdobenú krokmi Tvojich vyvolených na Tvojej ceste, ó Pane Slávy na Výsostiach.

Touto modlitbou sa k Tebe Tvoj služobník obracia na úsvite i v noci. Splň túžbu jeho srdca, ó Pane! Osvieť jeho srdce, poteš jeho vnútro, zapáľ v ňom svetlo tak, aby mohol slúžiť Tvojej Veci a Tvojim služobníkom.

Ty si Darca, Súcitný, Najštedrejší, Milostivý, Milosrdný, Zľutovný.

#10117
- `Abdu'l-Bahá

 

Tabuľky Božského Plánu

Modlitby za učenie Viery z Tabuliek Božského Plánu

Zjavené pre bahájov USA a Kanady

Ó Ty neporovnateľný Bože! Ó Ty Pane Kráľovstva! Tieto duše sú Tvojou nebeskou armádou. Pomôž im a šíkmi Zvrchovaného zhromaždenia ich učiň víťaznými, aby sa každý z nich mohol stať akoby plukom a dobyl tieto kraje pomocou lásky k Bohu a svetla božského učenia.

Ó Bože! Poskytni im pomoc a podporu, a v divočine, horách, údoliach, lesoch, prériách a na moriach, buď ich dôverným priateľom – aby mohli prevolávať prostredníctvom moci Kráľovstva a dychu Ducha Svätého.

Vskutku, Ty si Mocný, Silný a Všemocný. Ty si Múdry, Počujúci a Vidiaci.

#10084
- `Abdu'l-Bahá

 

„Ó Bože! Ó Bože! Vidíš moju slabosť, poníženosť a pokoru medzi tvojimi stvoreniami. Napriek tomu som Ti dôveroval a povstal som, aby som šíril Tvoje učenie medzi Tvojimi pevnými služobníkmi, spoliehajúc sa na Tvoju moc a silu!“

Ó Pane! Som vtáča so zlomeným krídlom, ktoré sa túži vznášať v Tvojom bezmedznom priestore. Ako tak môžem učiniť, ak nie prostredníctvom Tvojej prozreteľnosti a milosti, Tvojho utvrdenia a pomoci?

Ó Pane! Zľutuj sa nad mojou slabosťou a posilni ma Svojou mocou. Ó Pane! Zľutuj sa nad mojou nemohúcnosťou a pomáhaj mi Svojou mocou a majestátnosťou.

Ó Pane! Ak by dych Ducha Svätého utvrdil to najslabšie stvorenie, dosiahlo by všetko, o čo usiluje, a vlastnilo by všetko, po čom túži. Vskutku, Ty si pomohol Svojim služobníkom v minulosti a, hoci boli najslabšími z Tvojich stvorení, najponíženejší spomedzi Tvojich služobníkov a najbezvýznamnejší spomedzi tých, ktorí žili na zemi, prostredníctvom Tvojho súhlasu a moci prevýšili najslávnejších spomedzi Tvojho ľudu a najvznešenejších medzi ľuďmi. Hoci predtým boli sťa nočné motýle, teraz sú z nich kráľovskí sokoli, a hoci predtým boli sťa potôčiky, vďaka Tvojim podarúnkom a milosrdenstvu sa stali morami. Vďaka Tvojej najväčšej milosti sa stali hviezdami svietiacimi na horizonte vedenia, vtáčatá spievajúcimi v ružovej záhrade nesmrteľnosti, levy, ktorých rev sa ozýva v lesoch poznania a múdrosti, veľryby plávajúce v oceánoch života.

Vskutku, Ty si Vľúdny, Mocný, Silný a Najmilosrdnejší z milosrdných.

#10085
- `Abdu'l-Bahá

 

Zjavené pre bahájov serverovýchodných štátov

Ó Ty láskavý Pane! Buď Ti chvála za to, že si nám ukázal priamu cestu vedenia, otvoril dvercia kráľovstva a prejavil sa prostredníctvom Slnca Pravej podstaty. Nevidomým si dal zrak, nepočujúcim si udelil sluch, oživil si mŕtvych, obohatil chudobných, tým, ktorí zblúdili, si ukázal cestu. Tých, ktorí mali vyschnuté pery, si zaviedol k žriedlu vedenia; spôsobil si, aby vysmädnuté ryby dosiahli oceán pravej podstaty a túlavé vtáctvo si pozval do ružovej záhrady milosti.

Ó Ty nadovšetko Mocný! Sme Tvoji služobníci a Tvoji núdzni. Sme vzdialení a dychtíme po Tvojej prítomnosti. Žíznime po vode z Tvojho žriedla, sme nemocní a túžime po Tvojom liečení. Kráčame po Tvojich cestách a nemáme žiadneho iného zámeru či nádeje okrem rozširovania Tvojej vône, aby všetky duše mohli prevolávať: „Ó Bože, zaveď nás na priamy chodník!“ Nech sa im otvoria oči, aby uzreli svetlo, a nech sú vyslobodení z temnoty nevedomosti. Nech sa zhromaždia okolo lampy Tvojho vedenia. Nech každý vydedenec získa svoj diel. Nech sa ukrátení stanú dôverníkmi Tvojich tajomstiev.

Ó nadovšetko Mocný! Podívaj sa na nás milosrdným pohľadom! Zaruč nám nebeské požehnanie! Udeľ nám dych Ducha Svätého, aby sa nám pri službe pre Teba dostalo pomoci, a aby sme sťa trblietavé hviezdy mohli v týchto krajoch žiariť svetlom Tvojho vedenia.

Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Múdry a Vidiaci.

#10086
- `Abdu'l-Bahá

 

Zjavené pre bahájov južných štátov

„Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vidíš ma v mojej poníženosti a slabosti, ako sa zaoberám týmto najvýznamnejším dielom a som odhodlaný pozdvihnúť Tvoje Slovo medzi masami ľudí a rozšíriť Tvoje učenie medzi Tvojimi národmi. Ako len môžem uspieť, ak ma nepodporíš dychom Ducha Svätého, ak mi nepomôžeš zvíťaziť pomocou zástupov Svojho slávneho kráľovstva a nezahrnieš ma Svojím utvrdením, ktoré jediné môže zmeniť malú mušku na orla, kvapku vody na rieky a moria a atóm na svetlá a slncia?“46

Ó môj Pane! Pomáhaj mi Svojou víťaznou a účinnou mocou, aby Ťa mohol môj jazyk chválorečiť medzi všetkými ľuďmi a aby mohla moja duša pretekať vínom Tvojej lásky a poznania.

Ty si Všemocný a konáš čokoľvek si zaželáš.

#10087
- `Abdu'l-Bahá

 

Zjavené pre bahájov západných štátov

Ó Bože! Ó Bože! Toto je vtáča so zlomeným krídlom a letí veľmi pomaly. Pomôž mu, aby mohlo vzlietnuť na vrcholok blahobytu a spasenia, s najväčšou radosťou a šťastím preletieť bezmedzný priestor, v Tvojom Zvrchovanom Mene nôtiť vo všetkých krajoch, rozveseliť sluch týmto volaním a rozjasniť zrak pohľadom na znamenia vedenia.

Ó Pane! Som osamotený, opustený a nepatrný. Nemám podpory okrem Teba, žiadneho pomocníka okrem Teba a žiadnej opory okrem Teba. Utvrď ma v službe pre Teba, pomôž mi šíkmi Svojich anjelov, učiň ma víťazným pri šírení Tvojho Slova a umožni mi, aby som medzi Tvojimi stvoreniami prevrával Tvojou múdrosťou. Vskutku, Ty pomáhaš slabým, obraňuješ maličkých a vskutku Ty si Silný, Mocný a Neobmedzený.

#10088
- `Abdu'l-Bahá

 

Zjavené pre bahájov Kanady

Ó Bože, môj Bože! Hľadíš na tohto slabého, žiadajúceho o nebeskú silu, tohto núdzneho, žiadostiaceho po Tvojich nebeských pokladoch, tohto žízniaceho, túžiaceho po žriedle večného života, tohto sužovaného, dychtiaceho po Tvojom prisľúbenom uzdravení prostredníctvom Tvojho bezhraničného milosrdenstva, ktoré si určil pre Svojich vyvolených služobníkov vo Svojom kráľovstve na výšinách.

Ó Pane! Nemám pomocníka okrem Teba, žiadne útočisko okrem Teba a žiadnu oporu okrem Teba. Pomôž mi prostredníctvom Svojich anjelov rozptyľovať Tvoju svätú vôňu a medzi najvyberanejšími spomedzi Tvojho ľudu doďaleka šíriť Tvoje učenie.

Ó môj Pane! Umožni mi byť odpútaný od všetkého okrem Teba, pevne sa držať lemu Tvojej štedrosti, byť úplne oddaný Tvojej viere, zostať pevný a verný v láske k Tebe a dodržiavať to, čo si vo Svojej knihe predpísal.

Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Všemocný.

#10089
- `Abdu'l-Bahá