Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Prednáša sa raz za dvadsaťštyri hodín

Ak si želáte predniesť túto modlitbu, postavte sa a obráťte sa k Bohu. Stojac na mieste, podívajte sa vpravo a vľavo, sťaby očakávajúc milosrdenstvo svojho Pána, Najmilosrdnejšieho, Súcitného. Potom rieknite:

Ó Ty, ktorý si Pán všetkých mien a Tvorca nebies! Úpenlivo Ťa prosím pri Tých, ktorí sú Úsvitom Tvojej neviditeľnej Podstaty, Najvznešenejší, nadovšetko Slávny, aby si z mojej modlitby učinil oheň, ktorý spáli závoje oddelivšie ma od Tvojej krásy, a svetlo, ktoré ma dovedie k oceánu Tvojej prítomnosti.

Potom v úprimnej prosbe pozdvihnite ruky k Bohu (Nech je požehnaný a povznesený!) a rieknite:

Ó Ty, Túžba sveta a Milovaný národov! Vidíš ma, ako sa k Tebe obraciam, že som pozbavený všetkých pút ku komukoľvek okrem Teba a ľnem k Tvojmu lanu, ktorého pohyb rozochvel celé stvorenie. Som Tvojím služobníkom, ó môj Pane, a synom Tvojho služobníka. Podívaj sa, ako tu stojím a som pripravený vykonávať Tvoju vôľu a Tvoje priania, pričom netúžim po inom než po Tvojej spokojnosti. Pri Oceáne Tvojho milosrdenstva a Dennici Tvojej milosti Ťa úpenlivo žiadam, aby si so Svojím služobníkom zaobchádzal, ako si želáš a praješ. Pri Tvojej moci, ktorá zďaleka presahuje každú zmienku a chválu! Srdcu sa mi žiada a duša mi miluje všetko, čo si zjavil. Ó Bože, môj Bože! Nehľaď na moje nádeje a konanie! Radšej pohliadni na Svoju vôľu, ktorá obklopuje nebesia i zem. Pri Tvojom Najväčšom mene, ó Ty, Pán všetkých národov! Túžil som len po tom, čo bolo Tvojou túžbou, a milujem len to, čo miluješ Ty.

Potom pokľaknite, čelom sa skloňte k zemi, a tak rieknite:

Si povznesený nad hocičí popis s výnimkou Svojho vlastného a nad každé pochopenie okrem Svojho vlastného.

Potom sa postavte a rieknite:

Moju modlitbu, ó môj Pane, učiň žriedlom živých vôd, vďaka ktorým budem môcť žiť, pokiaľ len pretrvá Tvoje mocnárstvo, a budem Ťa môcť spomínať v každom svete z Tvojich svetov.

Potom pozdvihnite ruky v úprimnej prosbe a rieknite:

Ó Ty, od ktorého odlúčenie rozľútostilo srdcia i duše a ktorého lásky ohňom vzbĺkol celý svet! Úpenlivo Ťa žiadam pri Tvojom mene, skrze ktoré si si podmanil celé stvorenie, aby si mi neuprel to, čo vlastníš, ó Ty, ktorý vládneš nad všetkými ľuďmi! Vidíš, ó môj Pane, ako sa tento neznámy ponáhľa do svojho najvznešenejšieho domova pod baldachýnom Tvojej majestátnosti a na nádvorí Tvojho milosrdenstva, ako tento previnilec hľadá oceán Tvojho odpustenia, tento ponížený dvor Tvojej slávy a tento biedny tvor lesk Tvojho bohatstva. K Tvojej právomoci prináleží prikazovať čokoľvek, čo si zaželáš. Dosvedčujem, že Ťa za Tvoje konanie treba chváliť, že Tvoje nariadenia treba poslúchať a že vo Svojich príkazoch budeš i naďalej neobmedzený.

Potom pozdvihnite ruky a trikrát zopakujte Najväčšie meno. Potom sa pred Bohom (Nech je požehnaný a povznesený!) predkloňte rukami spočívajúc na kolenách a rieknite:

Vidíš, ó môj Bože, ako sa mi duch rozochvel v údoch a v končatinách túžiac po tom, aby Ťa uctieval, a bažiac po tom, aby Ťa spomínal a vychvaľoval Ťa. Vidíš, ako dosvedčuje to, čo v kráľovstve Tvojho prehovoru a nebi Tvojho poznania dosvedčil Jazyk Tvojho prikázania. V tomto stave by som si Ťa dovolil poprosiť o všetko, čo Ti patrí, aby som mohol preukázať svoju chudobu a blahorečiť Tvoju štedrosť a Tvoje bohatstvo a aby som mohol oznámiť svoju bezmocnosť a prejavovať Tvoju moc a Tvoju silu.

Potom sa vzpriamte, dvakrát pozdvihnite ruky v úprimnej prosbe a rieknite:

Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, nadovšetko Štedrého. Niet Boha okrem Teba, Príkazcu i na počiatku, i na konci. Ó Bože, môj Bože! Tvoje odpustenie mi dodalo odvahy, Tvoje milosrdenstvo ma posilnilo, Tvoje volanie ma prebudilo a Tvoja milosť ma pozdvihla a zaviedla k Tebe. Veď inak ktože som, aby som sa odvážil stáť pri bráne mesta Tvojej blízkosti či aby som upriamil tvár ku svetlám žiariacim z neba Tvojej vôle? Vidíš, ó môj Pane, ako toto úbohé stvorenie klope na dvercia Tvojej milosti a ako táto pominuteľná duša z rúk Tvojej štedrosti hľadá rieku večného života. Tebe sa navždy patrí prikazovať, ó Ty, ktorý si Pán všetkých mien, a mne sa patrí odovzdať a ochotne sa podriadiť Tvojej vôli, ó Stvoriteľu nebies!

Potom trikrát pozdvihnite ruky a rieknite:

Významnejší je Boh než ktokoľvek významný!

Potom pokľaknite, čelom sa skloňte k zemi a tak rieknite:

Si príliš vysoko na to, aby chvála tých, ktorí sú Ti nablízku, vystúpila na nebo Tvojej blízkosti, či aby vtáčatá sŕdc tých, ktorí sú Ti oddaní, dospeli ku dverciam Tvojej brány. Dosvedčujem, že si povznesený nado všetky prídomky a svätý nado všetky mená. Niet Boha okrem Teba, Najvznešenejšieho, nadovšetko Slávneho.

Potom sa posaďte a rieknite:

Dosvedčujem to, čo dosvedčilo všetko stvorené i Zhromaždenie na výsostiach, i obyvatelia najvyššieho raja, ba navyše i samotný Jazyk veľkoleposti z najslávnejšieho Obzoru, že Ty si Boh, že niet iného Boha okrem Teba a že Ten, kto sa prejavil, je Skrytá záhada, Drahocenný symbol, prostredníctvom ktorého sa písmeno B spojilo a zopälo s písmenom U a Ď (buď). Dosvedčujem, že Pero Najvyššieho stanovilo práve Jeho meno a že práve On sa spomína v knihách Boha, Pána Trónu na výsostiach i dolu na zemi.

Potom stojte vzpriamene a rieknite:

Ó Pane celého bytia a Vlastník všetkého viditeľného i neviditeľného! Vnímaš moje slzy a vzdychy, ktoré vydávam, a slyšíš vzlyky, nárek a plač môjho srdca. Pri Tvojej moci! Moje prehrešky mi zabránili v tom, aby som sa Ti priblížil, a moje hriechy ma zdržali ďaleko od dvora Tvojej svätosti. Tvoja láska, ó môj Pane, ma obohatila, odlúčenie od Teba ma zahubilo a oddialenie od Teba ma pohltilo. Nástojčivo Ťa prosím pri Tvojich stopách v tejto pustatine a pri slovách: „Tu som! Tu som!“ ktoré v tejto šírave vyslovili Tvoji vyvolení, a pri dychu Tvojho zjavenia a jemnom vetríku Úsvitu Tvojho Prejavu, daj, aby som mohol uzrieť Tvoju krásu a dodržiavať všetko, čo je v Tvojej knihe.

Potom trikrát zopakujte Najväčšie meno a predkloňte sa rukami spočívajúc na kolenách a rieknite:

Buď pochválený, ó môj Bože, za to, že si mi pomohol, aby som Ťa spomínal a chválil, a za to, že si mi dal spoznať Toho, kto je Úsvitom Tvojich znamení, a učinil si, že som sa poklonil pred Tvojou Výsosťou, pokoril pred Tvojím Božstvom a že som uznal to, čo vyslovil Jazyk Tvojej veľkoleposti.

Potom sa narovnajte a rieknite:

Ó Bože, môj Bože! Chrbát sa mi prehýba pod bremenom hriechov a moja nedbalosť ma zahubila. Vždy, keď sa zamyslím nad svojimi zlými činmi a Tvojou zhovievavosťou, srdce sa mi rozľútostí a krv mi vrie v žilách. Pri Tvojej Kráse, ó Ty, Túžba sveta! Hanbím sa pozdvihnúť k Tebe tvár a roztúžené ruky sa mi ostýchajú napriahnuť k nebu Tvojej štedrosti. Vidíš, ó môj Bože, ako mi slzy bránia v tom, aby som Ťa spomínal a vychvaľoval Tvoje cnosti, ó Ty, Pán Trónu na výsostiach i dolu na zemi! Úpenlivo Ťa žiadam pri znameniach Tvojho kráľovstva a tajomstvách Tvojho panstva, aby si so Svojimi milovanými zaobchádzal tak, ako sa patrí Tvojej štedrosti, ó Pane celého bytia, a ako je hodno Tvojej milosti, ó Kráľu videného i nevideného.

Potom trikrát zopakujte Najväčšie meno, pokľaknite a čelom sa skloňte k zemi a rieknite:

Buď pochválený, ó náš Bože, za to, že si nám zoslal to, čo nás k Tebe približuje a poskytuje nám všetko dobré, čo si zoslal vo Svojich knihách a písmach. Úpenlivo Ťa prosíme, ó môj Pane, ochraňuj nás pred prívalom planých výmyslov a márnych predstáv. V pravde, Ty si Mocný, Vševediaci.

Potom zdvihnite hlavu, sadnite si a rieknite:

Dosvedčujem, ó môj Bože, to, čo dosvedčili Tvoji vyvolení, a uznávam to, čo uznali obyvatelia najvyššieho raja a tí, ktorí krúžili okolo Tvojho mocného Trónu. Kráľovstvá zeme a nebies patria Tebe, ó Pane svetov!

#9990
- Bahá'u'lláh

 

Dosvedčujem, ó môj Bože, že si ma stvoril, aby som Ťa poznal a uctieval Ťa. V tomto okamihu dotvrdzujem svoju bezmocnosť a Tvoju moc, svoju chudobnosť a Tvoje bohatstvo.

Niet iného Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.

#9988
- Bahá'u'lláh

 

Prednáša sa každý deň ráno, na poludnie a večer

Ak si prajete modliť sa, umyte si ruky a počas umývania rieknite:

Posilni mi ruku, ó môj Bože, aby sa Tvojej knihy mohla chopiť natoľko neochvejne, že ju zástupy sveta nikdy nepremôžu. Ochraňuj ju teda pred tým, aby sa prehŕňala v tom, čo jej nepatrí. Ty si vskutku nadovšetko Mocný, Najsilnejší.

A počas umývania tváre rieknite:

Obrátil som k Tebe tvár, ó môj Pane! Rozjasni ju svetlom Svojho obličaja. A ďalej ju ochráň od toho, aby sa obracala k inému než k Tebe.

Potom sa postavte a tvárou ku Qiblih (Bod uctievania, t. j. Bahjí v ‘Akke) rieknite:

Boh dosvedčuje, že niet iného Boha okrem Neho. Jemu patria kráľovstvá zjavenia a stvorenia. On v pravde prejavil Toho, kto je Úsvitom zjavenia, kto sa zhováral na Sinaji, vďaka komu sa rozžiaril Najvyšší obzor a Lotosový strom, za ktorý už nemožno ísť, prehovoril, a vďaka ktorému bolo všetkým, ktorí sú v nebesiach i na zemi, oznámené volanie: „Hľa, prišiel Vlastník všetkého! Zem i nebesia, sláva i panstvo prináležia Bohu, Pánu všetkých ľudí a Vlastníkovi Trónu na výsostiach i dolu na zemi!“

Potom sa predkloňte rukami spočívajúc na kolenách a rieknite:

Si povznesený nad chválu moju i chválu každého okrem mňa, nad popis môj i popis všetkých, ktorí sú v nebesiach i všetkých, ktorí sú na zemi!

Potom v stoji s rozovretými rukami a dlaňami smerujúcimi k tvári rieknite:

Ó môj Bože, nesklam toho, kto prosebnými prstami ľnul k lemu Tvojho milosrdenstva a Tvojej milosti, Ó Ty, ktorý si Najmilosrdnejší spomedzi tých, čo prejavujú milosrdenstvo!

Potom sa posaďte a rieknite:

Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť a to, že Ty si Boh a že niet iného Boha okrem Teba. Vskutku, zjavil si Svoju vec, naplnil Svoju Zmluvu a dokorán otvoril dvercia Svojej milosti pre všetkých, ktorí prebývajú na nebesiach i na zemi. Požehnanie a pokoj, pozdrav a sláva nech spočinú na Tvojich milovaných, ktorých zmeny a náhody sveta neodradili od toho, aby sa k Tebe obrátili, a ktorí venovali úplne všetko, čo mali, v nádeji, že získajú to, čo Ti patrí. Ty si v pravde, nadovšetko Odpúšťajúci, nadovšetko Štedrý.

(Bude postačujúce, keby ste sa namiesto dlhého verša rozhodli vyrieknuť len tieto slová: „Boh dosvedčuje, že niet iného Boha okrem Neho, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.“ A rovnako postačí, keby ste sa v sede rozhodli vyriecť tieto slová: „Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť a to, že Ty si Boh a že niet iného Boha okrem Teba.“)

#9989
- Bahá'u'lláh

 

General

Bábätká

Buď pochválený, ó Pane, môj Bože! Milostivo daj, aby toto bábätko kŕmilo ňadro Tvojho nežného milosrdenstva a milujúcej prozreteľnosti a aby ho živili plody Tvojich nebeských stromov. Nedovoľ, aby bolo zverené do inej opatery než Tvojej. Veď Ty sám si ho silou Svojej zvrchovanej vôle a moci vytvoril a dal si mu bytie. Niet iného Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, Vševediaceho.

Velebený si, ó môj nadovšetko Milovaný! Ovej ho ľúbeznou vôňou Svojej nadpozemskej štedrosti a arómou Svojich svätých podarúnkov. Potom mu umožni vyhľadávať útočisko v tôni Tvojho najvznešenejšieho mena, ó Ty, kto vo Svojom zovretí držíš kráľovstvo mien a prídomkov. Vskutku, máš moc konať, čo si želáš. Ty si veru Mocný, Vznešený, vždy Odpúšťajúci, Milostivý, Štedrý, Milosrdný.

#13131
- Bahá'u'lláh

 

Ty si Ten, o môj Bože, koho mená uzdravujú chorých a liečia neduživých, napájajú smädných a upokojujú rozrušených, vedú zblúdených a povznášajú ponížených, obohacujú chudobných a poúčajú nevedomých, osvecujú ponurých a rozveseľujú zarmútených, hrejú skrehnutých a vyzdvihujú utláčaných. Prostredníctvom Tvojho mena, ó môj Bože, sa rozochvelo všetko stvorené, nebesá sa rozprestreli, zem sa nastolila a oblaky sa zdvihli a rozpršali na zem. To je vskutku známka Tvojej milosti ku všetkým Tvojim tvorom.

Preto Ťa úpenlivo žiadam, pri Tvojom mene, prostredníctvom ktorého si prejavil Svoje Božstvo, povzniesol Svoju vec nado všetko stvorenie, pri každom z Tvojich najznamenitejších pomenovaní a najdôstojnejších prídomkov a pri všetkých cnostiach, ktorými sa chválorečí Tvojej nadpozemskej a najvznešenejšej bytosti, aby si dnes večer z oblakov Svojho milosrdenstva zoslal spŕšky Svojho uzdravenia na toto dojčiatko, ktoré si v kráľovstve Svojho stvorenia pridružil k Svojmu nadovšetko Slávnemu Ja. Potom ho, ó môj Bože, odej do rúcha pohody a zdravia a chráň ho, ó môj Milovaný, pred každou súžobou a nemocou a pred všetkým, čo sa Ti protiví. Tvoja moc sa veru rovná všetkému. Ty si vpravde Najsilnejší, Sebedostačujúci. Navyše naň, ó môj Bože, zošli dobro sveta tohto i ďalšieho a dobro zašlých i nasledujúcich pokolení. Tomu sa veru vyrovná Tvoja moc a Tvoja múdrosť.

#13188
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty neporovnateľný Pane! Napoj toto dojčiatko z ňadier Svojej láskyplnosti, stráž ho v kolíske Svojho bezpečia a ochrany a daj, aby mohlo vyrastať v náručí Tvojej láskyplnej náklonnosti.

#13132
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože! Nech toto maličké bábätko vyrastá v náručí Tvojej lásky a nech pije mlieko z ňadier Tvojej prozreteľnosti. Pestuj toto svieže púpätko v ružovej záhrade Svojej lásky a napomáhaj mu v raste spŕškami Svojej štedrosti! Učiň ho dieťatkom kráľovstva a uveď ho do Svojej nebeskej ríše! Ty si Mocný a Láskavý a Ty si Darca, Veľkorysý, Pán všetko presahujúcej štedrosti.

#13133
- `Abdu'l-Bahá

 

Blízkosť k Bohu

Sláva buď Tebe, ó môj Bože! Slyšíš tých, ktorí Ťa vrúcne milujú, ako vo svojom odlúčení od Teba nariekajú a tých, ktorí Ťa uznali, ako bedujú preto, že sú vzdialení od Tvojej prítomnosti. Ó môj Pane! Otvor pred ich tvárou brány Svojej milosti dokorán, aby nimi mohli vkročiť s Tvojím dovolením a v súlade s Tvojou vôľou a predstúpiť pred trón Tvojej majestátnosti, zachytiť farbu Tvojho hlasu a byť oslnení žiarou svetla Tvojej tváre.

Máš moc konať, čo sa Ti ráči. Nik nedokáže odolať sile Tvojej zvrchovanej moci. Od večnosti si bol samotný, nemajúc rovného, a naveky ostaneš nesmierne povýšený nad každé pomyslenie na Teba a nad každé vykreslenie. Zľutuj sa teda nad Svojimi služobníkmi podľa Svojej milosti a štedrosti a nedovoľ, aby sa vzdialili brehom oceánu Tvojej blízkosti. Ak ich Ty opustíš, kto im bude priateľom? A ak ich Ty od Seba zadržíš, kto im preukáže priazeň? Nemajú iného Pána než Teba a nikoho, koho by vzývali, okrem Teba. Nalož s nimi veľkoryso podľa Svojej štedrej milosti.

Ty si vpravde vždy Odpúšťajúci, Najsúcitnejší.

#13204
- Bahá'u'lláh

 

Som vskutku Tvoj služobník, ó môj Bože, a Tvoj úbožiak a Tvoj prosebník a Tvoje nemohúce stvorenie. Prišiel som k Tvojej bráne hľadajúc Tvoje útočisko. Nenašiel som iné uspokojenie než z Tvojej lásky, iné potešenie než zo spomienky na Teba, inú túžbu než po poslušnosti Tebe, inú radosť než z Tvojej blízkosti a iný pokoj než zvítanie s Tebou, hoc som si vedomý, že Tvoja výsostná podstata je zatarasená pred všetkým stvoreným a Tvoja najvnútornejšia bytosť je neprístupná pre celé tvorstvo. Vždy, keď sa pokúsim k Tebe priblížiť, nevnímam v sebe nič iné než znamenia Tvojej milosti a nevidím vo svojej bytosti nič len zjavenie Tvojej milujúcej láskavosti. Ako môže ten, kto je len Tvojím stvorením, dúfať, že sa s Tebou stretne a dosiahne Tvoju prítomnosť, keď žiaden tvor sa s Tebou nemôže stretať a nič Ťa nedokáže poňať? Ako je možné, aby Ťa prostý služobník uznal a velebil Tvoju chválu, napriek tomu, že si preň určil zjavenie Svojho panstva a úžasné svedectvá Svojej zvrchovanosti? Tak každá stvorená bytosť dosvedčuje, že obmedzenia jej vnútornej podstaty jej bránia vstúpiť do svätyne Tvojej prítomnosti. Avšak nedá sa poprieť, že vplyv Tvojej príťažlivosti bol odjakživa vlastný podstate Tvojho diela, hoci to, čo prináleží posvätenému dvoru Tvojej prozreteľnosti, je povznesené nad dosah celého stvorenia. To, ó môj Bože, ukazuje moju úplnú nemohúcnosť chváliť Ťa a prezrádza moju krajnú neschopnosť vzdávať Ti vďaku, a nieto ešte dosiahnuť uznanie Tvojej božskej jednotnosti či dospieť k jasným známkam Tvojej chvály, Tvojej posvätnosti a Tvojej slávy. Veru, pri Tvojej moci, netúžim po inom než po Tvojom vlastnom Ja a nehľadám iného než Teba.

#13205
- The Báb

 

Ó môj Bože! Niet nikoho okrem Teba, kto by zmiernil trýzeň mojej duše. Ty si mojou najvyššou túhou, ó môj Bože. Moje srdce sa nesnúbi s nikým než s Tebou a s tými, ktorých Ty miluješ. Slávnostne vyhlasujem, že i môj život i moja smrť patria Tebe. Vskutku, Ty si Neporovnateľný a nemáš seberovného.

Ó môj Pane! Prosím Ťa, aby si mi odpustil, že som sa pred Tebou uzavrel. Pri Tvojej sláve a majestátnosti! Ja som Ťa dostatočne neuznal a neuctieval, kým Ty sa mi dávaš poznať a spomínaš ma, ako sa patrí Tvojmu postaveniu. Ó môj Pane! Ak by si sa ma chopil z dôvodu mojich prečinov a prehreškov, bola by mi beda-prebeda. Neviem o inom pomocníkovi než o Tebe. Nemám iného útočiska, kam by som sa utiahol, než Teba. Žiadne z Tvojich stvorení sa neopováži u Teba orodovať bez Tvojho dovolenia. Pred Tvojím dvorom sa pevne pridržiavam Tvojej lásky a podľa Tvojho príkazu sa k Tebe vrúcne modlím tak, ako to prináleží Tvojej sláve.

Prosím Ťa, aby si vyslyšal moje volanie tak, ako si mi to prisľúbil. Ty si vskutku Boh. Niet iného Boha okrem Teba. Si sám a bez pomoci, nezávislý od všetkého stvoreného. Nemôže Ti ani prospieť oddanosť Tvojich milovaných, ani ublížiť zlé konanie bezvercov. Vskutku si môj Boh, Ten, kto nikdy neporuší Svoj sľub.

Ó môj Bože! Úpenlivo Ťa pri dôkazoch Tvojej priazne prosím, aby si mi dovolil priblížiť sa k velebným výšinám Tvojej svätej prítomnosti a aby si ma chránil pred sklonmi k jemným narážkam na čokoľvek okrem Teba. Veď moje kroky, ó môj Bože, k tomu, čo je pre Teba prijateľné a čo Ťa teší. Svojou mocou ma zaštíť pred prudkosťou Svojho hnevu a trestu a zadrž ma, aby som nevstúpil do príbytkov, ktoré neschvaľuješ.

#13206
- The Báb

 

Ó Pane, môj Bože a môj Prístav v mojej tiesni! Môj Štít a môj Úkryt v mojich strastiach! Môj Útulok a Útočisko v čase núdze a v mojej osamelosti môj Spoločník! V mojej skľúčenosti moja Útecha a v mojej samote milujúci Priateľu! Ten, kto odníma pálčivosť môjho žiaľu a odpúšťa moje hriechy!

Obraciam sa úplne k Tebe, s vrúcnosťou Ťa celým srdcom, mysľou a jazykom úpenlivo žiadam, aby si ma chránil pred všetkým, čo sa prieči Tvojej vôli v tomto kolobehu Tvojej božskej jednoty, a aby si ma očistil od každej poškvrny, ktorá mi zabráni nepoškvrnenému a nepošpinenému hľadať tieň stromu Tvojej milosti.

Ó Pane! Zmiluj sa nad slabým, uzdrav chorého a uhas pálčivý smäd.

Poteš hruď, v ktorej tlie oheň Tvojej lásky a zažni ju plameňom Tvojej nebeskej lásky a ducha.

Odej svätostánok božskej jednoty do šatu svätosti a na hlavu mi polož korunu Svojej priazne.

Osvetli mi tvár žiarou stálice Svojej štedrosti a milostivo mi pomáhaj prisluhovať na Tvojom svätom prahu.

Daj, nech moje srdce prekypuje láskou k Tvojim stvoreniam, a učiň, aby som sa stal znamením Tvojho milosrdenstva, známkou Tvojej milosti, aby som Tebe oddaný hlásal súlad medzi Tvojimi milovanými a vyslovoval Tvoju poctu zabúdajúc na seba a dbajúc na to, čo je Tvoje.

Ó Bože, môj Bože! Nezadrž predo mnou jemný van Tvojho odpustenia a milosti a neukráť ma o prameň Tvojej pomoci a priazne.

Dovoľ mi schúliť sa v tôni Tvojich ochranných perutí a pohliadni na mňa Tvojim všetko chrániacim okom.

Rozviaž mi jazyk, aby medzi Tvojimi ľuďmi velebil Tvoje meno, aby sa môj hlas niesol veľkými zhromaždeniami a aby sa z mojich pier rinula záplava Tvojej chvály.

Ty si vskutku Milostivý, Oslávený, Mocný, Všemocný.

#13207
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Zhovievavý, nadovšetko Štedrý!

Ó Bože, môj Bože! Ty ma vidíš a poznáš, Ty si moja Záchrana a moje Útočisko. Nikoho okrem Teba som nehľadal a hľadať nebudem, a na žiadnu cestu okrem cesty Tvojej lásky som nevkročil a ani nevkročím. V temnej noci zúfalstva sa môj zrak v nádejnom očakávaní obracia k ránu Tvojej nesmiernej priazne a v hodine úsvitu moju sklesnutú dušu osviežuje a posilňuje spomienka na Tvoju krásu a dokonalosť. Ten, komu napomáha priazeň Tvojho milosrdenstva, hoci by bol len kvapkou, stane sa bezhraničným oceánom a obyčajný atóm, ktorému pomáhajú prúdy Tvojej milujúcej láskavosti, sa rozsvieti ako jasná hviezda.

Vezmi pod Svoju ochranu, ó Ty Duch čistoty, Ty, ktorý si nadovšetko Štedrým Živiteľom, tohto Svojho okúzleného a oddaného služobníka.

Pomôž mu, aby v tomto svete bytia zostal pevným a neochvejným Tvojej láske, a daj, aby tento vták so zlomenými krídlami našiel úkryt a útočisko v Tvojom božskom hniezde, ktoré spočíva na nebeskom strome.

#13208
- `Abdu'l-Bahá

 

Chvála a vďakyvzdanie

Všetka chvála, ó môj Bože, buď Tebe, ktorý si Zdrojom všetkej slávy a majestátnosti, významnosti a cti, zvrchovanosti a vlastníctva, vznešenosti a milosti, úžasu a sily. K Najväčšiemu oceánu privedieš každého, koho si praješ, a každému, komu si želáš, udelíš česť uznať Tvoje Najpradávnejšie meno. Zo všetkých, ktorí sú v nebi a na zemi, nik nedokáže odolať pôsobeniu Tvojej zvrchovanej vôle. Od samej večnosti si panoval celému stvoreniu a i naďalej budeš vládnuť všetkému stvorenému. Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, Najvznešenejšieho, Všemohúceho, nadovšetko Múdreho.

Rozjasni, ó Pane, tvár Svojich služobníkov, aby na Teba mohli hľadieť, a očisti im srdce, aby sa mohli obrátiť k dvoru Tvojej nebeskej priazne a uznať Toho, kto je Prejav Tvojho bytia a Miesto rozbresku Tvojej podstaty. Vskutku, Ty si Pánom všetkých svetov. Niet Boha okrem Teba, Neobmedzeného, všetko si Podmaňujúceho.

#13209
- Bahá'u'lláh

 

V mene Boha, Najvyššieho! Chválený a ovenčený slávou si Ty, ó Pane, Bože Všemohúci! Ty, ktorého múdrosti sa múdri nevyrovnajú, pred ktorého poznaním učení priznávajú svoju nevedomosť, pred ktorého mocou silní zoslabnú, pred ktorého bohatstvom bohatí doznávajú svoju chudobu, pred ktorého svetlom sú osvietení stratení v temnote, k chrámu poznania ktorého sa obracia podstata všetkého porozumenia a okolo svätyne prítomnosti ktorého krúžia duše celého ľudstva.

Ako teda môžem spievať a hovoriť o Tvojej podstate, ktorú nebola schopná pochopiť ani múdrosť múdrych a učenosť učených? Nikto predsa nemôže vyspievať to, čomu nerozumie, ani opísať to, čo nemôže dosiahnuť, lebo Ty si odjakživa Nedosiahnuteľný, Nenájditeľný. Keďže som akokoľvek bezmocný vystúpiť na nebesá Tvojej slávy a vznášať sa v ríši Tvojho poznania, môžem aspoň vymenovať Tvoje znamenia, ktoré rozprávajú o Tvojom diele plnom slávy.

Pri Tvojej sláve! Ó milovaný všetkých sŕdc, Ty, ktorý jediný môžeš utíšiť pálčivosť túžby po Tebe. Aj keby sa všetci obyvatelia nebies a zeme spojili, aby oslávili len to najmenšie z Tvojich znamení, v ktorom a skrze ktoré si zjavil Seba samého, nedokázali by to, chýba ešte veľa na chválu Tvojho svätého Slova, tvorcu všetkých Tvojich znamení.

Všetka chvála a sláva patrí Tebe, ó Ty, o ktorom všetky veci svedčia, že si Jediný a že niet Boha okrem Teba, ktorý si bol od večnosti povznesený nad všetku podobu a prirovnanie a navždy zostaneš bez zmeny. Všetci králi sú len Tvojimi služobníkmi a všetky bytosti, viditeľné či neviditeľné, nie sú pred Tebou ničím. Niet Boha okrem Teba, Milostivého, Silného, Najvyššieho.

#13210
- Bahá'u'lláh

 

Velebené buď Tvoje meno, ó Pane, môj Bože! To Teba všetko uctieva, pričom Ty neuctievaš nikoho, si Pán všetkého, a pritom nikoho poddaný, znáš všetko, a pritom nie si nikým poznaný. Chcel si sa dať ľuďom poznať, preto si slovom Svojich úst dal život stvoreniu a vytvoril si vesmír. Niet iného Boha okrem Teba, Tvorcu, Stvoriteľa, nadovšetko Mocného, Najsilnejšieho.

Úpenlivo Ťa žiadam priamo pri tomto diele, ktoré zažiarilo nad obzorom Tvojej vôle, aby si mi umožnil zhlboka sa napiť živej vody Tvojich vyvolených a aby si oživil duše tých, ktorí Ťa milujú, aby som vždy a za všetkých okolností mohol tvár obracať výhradne k Tebe.

Ty si Boh sily, slávy a štedrosti. Niet Boha okrem Teba, Zvrchovaného vládcu, nadovšetko Slávneho, Vševedúceho.

#13211
- Bahá'u'lláh

 

Velebený si, ó Pane, môj Bože! Vzdávam Ti vďaku za to, že si mi umožnil rozpoznať Prejav Teba samého a že si ma odlúčil od Svojich nepriateľov a odhalil pred mojím zrakom ich zlé skutky a zlomyseľné činy v Tvojich dňoch a že si ma zbavil všetkého, čo ma k nim pútalo, a dovolil si mi, aby som sa plne obrátil k Tvojej milosti a štedrej priazni. Vzdávam Ti tiež vďaku za to, že si mi z oblakov Svojej vôle zoslal to, čo ma natoľko posvätilo nad narážky neveriacich a nad zmienky nevercov, že som svojím srdcom pevne priľnul k Tebe a utiekol od tých, ktorí popreli svetlo Tvojej tváre. Ďakujem Ti ďalej za to, že si mi dal silu zostať verným Tvojej láske, oslavovať Tvoju chválu a velebiť Tvoje cnosti, a za to, že si mi dovolil napiť sa z pohára Tvojho milosrdenstva, ktoré prekonalo všetky viditeľné i neviditeľné veci.

Ty si Všemohúci, Najvznešenejší, Najslávnejší, všetko Milujúci.

#13212
- Bahá'u'lláh

 

Buď pochválený, ó Pane, môj Bože! Vždy, keď sa pokúsim o Tebe zmieniť, zabráni mi v tom výsostnosť Tvojho postavenia a odzbraňujúca veľkosť Tvojej moci. Pretože i ak by som Ťa chválil po celú dobu Tvojej vlády a počas celého trvania Tvojej zvrchovanosti, zistil by som, že moja chvála Teba môže byť súca leda tak pre tých, ktorí sú ako ja, ktorí sú sami Tvojimi stvoreniami a ktorých splodila sila Tvojho rozhodnutia a vytvorilo pôsobenie Tvojej vôle. A zakaždým, keď moje pero pripisuje slávu ktorémukoľvek z Tvojich mien, marí sa mi, že počujem hlas jeho bedákania v jeho oddialení od Teba a že vnímam jeho nárek pre odlúčenie od Tvojho Ja. Dosvedčujem, že všetko okrem Teba je len Tvojím stvorením a je zovreté v hrsti Tvojej ruky. Prijatie akéhokoľvek skutku či akejkoľvek chvály od Tvojich stvorení je len dôkazom divov Tvojej milosti a štedrej priazne a prejavom Tvojej veľkorysosti a prozreteľnosti.

Nástojčivo Ťa prosím, ó môj Pane, pri Tvojom Najväčšom mene, ktorým si oddelil svetlo od ohňa a pravdu od popretia, aby si na mňa a tých z mojich milovaných, ktorí sú v mojej spoločnosti, zoslal dobro tohto i ďalšieho sveta. Nadeľ nám teda Tvojich úžasných darov, ktoré sú skryté pred očami ľudí. Ty si vskutku Tvorca celého stvorenia. Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, nadovšetko Slávneho, Najvyššieho.

#13213
- Bahá'u'lláh

 

Všetka majestátnosť a sláva, ó môj Bože, a všetko panstvo a svetlo a veľkoleposť a nádhera buď Tebe. Udeľuješ vládu komu sa Ti zachce a odopieraš ju komu si zaželáš. Niet Boha okrem Teba, Vlastníka všetkého, Najvznešenejšieho. Ty si Ten, kto z ničoho tvorí vesmír a všetko, čo v ňom prebýva. Okrem Teba Samotného niet ničoho hodného Teba a všetci okrem Teba sú v Tvojej svätej prítomnosti vydedencami a ničím v porovnaní so slávou Tvojej vlastnej Bytosti.

Je mi vzdialené, aby som chválorečil Tvojim cnostiam okrem toho, čomu si Ty Sám chválorečil vo Svojej závažnej knihe, v ktorej vravíš: “Žiaden zrak Ho nepojme, On však Svojím zrakom poníma všetko. On je Tajomný, všetko Vnímajúci.” Sláva buď Tebe, ó môj Bože. Vskutku žiadna myseľ a žiaden zrak, nech už sú akékoľvek prenikavé a bystré, nikdy nedokážu poňať povahu najbezvýznamnejších z Tvojich znamení. Vskutku, Ty si Boh, niet Boha okrem Teba. Dosvedčujem, že Ty Sám jediný si výhradným Prejavom Svojich prídomkov, že chvála nikoho než Teba nikdy nedokáže dosiahnuť Tvoj svätý dvor a nikto iný než Ty nikdy nedokáže pochopiť Tvoje prídomky.

Sláva buď Tebe. Si povznesený nad opis každého okrem Teba, lebo náležite blahorečiť Tvojim cnostiam či porozumieť najvnútornejšiemu jadru Tvojej podstaty presahuje ľudské chápanie. Tvojej sláve je vzdialené, aby Ťa Tvoje stvorenia opísali či aby Ťa niekto okrem Teba Samého spoznal. Ja som Ťa, ó môj Bože, spoznal preto, že si sa mi dal poznať. A keby si sa mi nebol zjavil, nebol by som Ťa spoznal. Uctievam Ťa vďaka tomu, že si ma k sebe zavolal. A keby nebolo Tvojho zvolania, nebol by som Ťa uctieval.

#13214
- The Báb

 

Deti

Ó Pane, môj Bože! Toto je dieťa, ktoré sa vynorilo z lona jednej z Tvojich služobníčok, ktorým si udelil výnimočné postavenie v tabuľkách Svojho neodvolateľného rozhodnutia v knihách Svojho príkazu.

Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojom mene, ktoré každému umožňuje dosiahnuť predmet svojej túžby, daj, aby duša tohto dieťaťa medzi Tvojimi služobníkmi dozrela. Daj mu zažiariť mocou Svojho mena, umožni mu vyslovovať Tvoju chválu, obrátiť k Tebe tvár a priblížiť sa Ti. Vskutku, to Ty si od večnosti mal moc činiť, ako sa Ti ráči, a naveky budeš môcť konať, ako sa Ti zapáči. Niet iného Boha než Teba, Vznešeného, Dôstojného, Podmaniteľa, Mocného, všetko si Podmaňujúceho.

#13119
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty láskavý Pane! Zošli nebeskú pomoc tejto dcére Kráľovstva a milostivo jej dopomôž, aby zostala pevná a neochvejná v Tvojej Veci a aby tak, ako spieva slávik v ružovej záhrade tajomstiev, aj ona mohla spievať v Abhá Kráľovstve melódie v prekrásnych tónoch, a tým každému prinášala šťastie.

Medzi dcérami kráľovstva ju učiň vznešenou a umožni jej dosiahnuť večného života.

Ty si Darca, všetko Milujúci.

#13120
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože! Vychovávaj tieto dietky! Tieto dietky sú rastlinami v Tvojom sade, kvietím na Tvojej lúke, ružami v Tvojej záhrade. Nech na nich prší Tvoj dážď a Slnce skutočnosti nech na nich žiari Tvojou láskou. Nech ich osvieži Tvoj vánok, aby sa mohli vzdelávať, rásť, rozvíjať a ukázať sa v najväčšej kráse. Ty si Darca. Ty si Súcitný.

#13121
- `Abdu'l-Bahá

 

Milostivý Pane! Tieto ľúbezné dietky sú dielom Tvojej moci a nádherným znamením Tvojej veľkosti. Ó Bože! Ochraňuj tieto deti, milostivo im pomáhaj, aby sa mohli vzdelávať, a daj, aby mohli slúžiť celému ľudskému pokoleniu. Ó Bože! Tieto deti sú ako perly, opatruj ich v lastúrach Svojej milujúcej láskavosti.

Ty si Štedrý, všetko Milujúci.

#13122
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Pane! Učiň tieto deti nádhernými rastlinami. Umožni im rásť a rozvíjať sa v záhrade Svojej zmluvy a udeľ im sviežosť a krásu prostredníctvom dažďa padajúceho z oblakov nadovšetko slávneho kráľovstva.

Ó Ty láskavý Pane! Som malé dieťatko, povznes ma tým, že ma prijmeš do Kráľovstva. Som pozemské, učiň ma nebeským. Pochádzam zo sveta tu dole, daj, aby som patrilo do vyššej ríše. Som zachmúrené, daj, aby som sa rozžiarilo! Som hmotné, učiň ma duchovným a zaruč, aby som mohlo prejavovať Tvoju nekonečnú štedrosť. Ty si Mocný, všetko Milujúci.

#13123
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Boh! Ó Bože, môj Bože! Udeľ mi srdce čisté sťa perla.

#13124
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože, veď ma a ochraňuj ma. Urob ma žiariacou lampičkou a jasnou hviezdičkou. Ty si Mocný a Silný.

#13125
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Pane! Ó môj Pane! Som dieťatko v útlom veku. Živ ma z ňadier Svojho milosrdenstva, vychovávaj ma v náručí Svojej lásky, vzdelávaj ma v škole Svojho vedenia a rozvíjaj ma v tôni Svojej štedrosti! Vyveď ma z temnoty, učiň ma trblietavým svetlom, vysloboď ma z nešťastia a učiň ma kvetom ružovej záhrady! Daj, aby som sa stalo služobníkom Tvojho prahu, a udeľ mi povahu a podstatu spravodlivých. Učiň ma príčinou požehnania ľudského sveta a hlavu mi korunuj diadémom života večného! Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Vidiaci, Slyšiaci.

#13126
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó neporovnateľný Pane! Buď útulkom tomuto slabému dieťaťu a láskavým a odpúšťajúcim Učiteľom tejto nešťastnej a mýliacej sa duši. Pane! Aj keď sme len bezcennými rastlinkami, predsa patríme do Tvojej ružovej záhrady. A aj keď sme len malými stromčekmi bez lístkov a kvetov, patríme do Tvojho sadu. Zalievaj teda túto rastlinku z oblakov Svojej nežnej milosti a ozdrav tento stromček oživujúcim dychom Svojej duchovnej jari. Pomôž mu stať sa pozorným, bystrým a vznešeným, umožni mu dosiahnuť večný život a dovoľ mu, aby navždy prebýval v Tvojom kráľovstve.

#13127
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vidíš tieto deti, ktoré sú vetvičkami stromu života, vtáčatami lúčin spasenia, perlami oceánu Tvojej milosti, ružami záhrady Tvojho vedenia.

Ó Bože, náš Pane! Spievame Ti chválu, dosvedčujeme Tvoju posvätnosť a úpenlivo žiadame nebesia Tvojho milosrdenstva, aby si nás učinil svetlami vedenia, hviezdami žiariacimi nad obzormi večnej slávy medzi ľudstvom a aby si nás naučil poznaniu, ktoré pochádza od Teba. Yá Bahá’u’l-Abhá!

#13128
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Pane! Som dieťa, umožni mi, aby som rástlo v tôni Tvojej milujúcej láskavosti. Som nežná rastlinka, daj, aby ma živili spŕšky oblakov Tvojej štedrosti. Som malý stromček v záhrade lásky, učiň ma stromom rodiacim ovocie. Ty si Silný a Mocný a Ty si Všemilujúci, Vševediaci, Vševidiaci.

#13129
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty najslávnejší Pane! Učiň túto Svoju malú služobníčku požehnanou a šťastnou. Daj, aby bola starostlivo opatrovaná na prahu Tvojej jedinosti, a dovoľ, aby sa zhlboka napila z pohára Tvojej lásky, aby ju mohlo naplniť nadšenie a radosť a aby mohla šíriť ľúbeznú vôňu. Ty si Mocný a Silný a Ty si Vševediaci a Vševidiaci.

#13130
- `Abdu'l-Bahá

 

Fond

Ó Bože, môj Bože! Osvieť čelá tých, ktorí Ťa skutočne milujú, a napomáhaj im víťaznými zástupmi anjelov. Upevni ich kroky na Svojej priamej ceste a Svojou pradávnou štedrosťou im otvor brány Svojich požehnaní, lebo na Tvojej ceste vynakladajú to, čo si im daroval, ochraňujú Tvoju vieru, vkladajú dôveru do spomienky na Teba, z lásky k Tebe obetujú svoje srdcia a nešetria svoje majetky v uctievaní Tvojej Krásy a v hľadaní ciest k Tvojmu potešeniu.

Ó môj Pane! Udeľ im hojný diel, predurčenú odplatu a zaručenú odmenu.

Vskutku, Ty si Živiteľ, Pomocník, Štedrý, darmi Oplývajúci, vždy Dávajúci.

#13175
- `Abdu'l-Bahá

 

Jednota

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Zjednoť srdcia Svojich služobníkov a odhaľ im Svoj veľký zámer. Nech nasledujú Tvoje prikázania a nech sa riadia Tvojím zákonom. Pomôž im, ó Bože, v ich úsilí a daj im silu slúžiť Ti. Ó Bože! Neponechávaj ich sebe samotným, ale veď ich kroky svetlom Svojho poznania a obšťastni ich srdcia Svojou láskou. Vskutku, Ty si ich Pomocník a ich Pán.

#13230
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vskutku Ťa vzývam a zbožne sa modlím pri Tvojom prahu a prosím Ťa, aby si tieto duše obdaril všetkou Svojou milosťou. Zvoľ si ich pre udelenie Svojej priazne a pravdy.

Ó Pane! Zjednoť a spevni putom srdcia, zosúlaď duše a obveseľ duchov znameniami Svojej svätosti a jednoty.

Ó Pane! Daj týmto tváram zažiariť svetlom Svojej jednoty. Posilni bedrá Svojich služobníkov v službe Svojmu kráľovstvu.

Ó Pane, Ty, ktorý si Vlastníkom nekonečného milosrdenstva! Ó Pane odpustenia a prepáčenia! Odpusť nám naše hriechy, prepáč nám naše chyby a dovoľ nám obrátiť sa k ríši Tvojej zhovievavosti a vzývať kráľovstvo moci a sily, stáť pokorne pri Tvojej svätyni a ponížene sa skloniť pred slávou Tvojich znamení.

Ó Pane Bože! Urob nás vlnami jedného mora, kvetmi jednej záhrady, zjednoť a zosúlaď nás pomocou darov Svojej lásky. Ó Pane! Ozdob naše hrude znameniami Svojej jedinosti a daj, aby sa každý človek stal hviezdou žiariacou z rovnakej výšky slávy a ovocím rastúcim na Tvojom strome života.

Vskutku, Ty si Všemohúci, skrze Seba Jestvujúci, Darca, Odpúšťajúci, Vševediaci, Jediný Stvoriteľ.

#13231
- `Abdu'l-Bahá

 

Ľudstvo

Môj Bože, ktorého uctievam a zbožňujem! Dosvedčujem Tvoju jednotnosť a Tvoju jedinosť a doznávam Tvoje dary, tak v minulosti ako i v budúcnosti. Ty si nadovšetko Štedrý. Hojné spŕšky Tvojho milosrdenstva sa spustili rovnako na urodzených ako i na prostých a žiara Tvojej milosti zaliala tak poslušných ako i spurných.

Ó Bože milosrdenstva! Pred Tvojimi dvercami sa sklonila najvnútornejšia podstata milosrdenstva a okolo svätyne Tvojej veci krúžil najvnútornejší duch láskyplnosti. Nástojčivo prosiac o Tvoju dávnu milosť a hľadajúc Tvoju terajšiu priazeň, Ťa úpenlivo prosíme, aby si mal zľutovanie so všetkými, ktorí sú prejavom sveta bytia, a aby si im vo Svojich dňoch neodoprel prúd Svojej milosti.

Všetci sú v chudobe a v núdzi a Ty si vskutku Vlastník všetkého, všetko si Podmaňujúci, Všemohúci.

#13190
- Bahá'u'lláh

 

On je Boh! Ó Ty nadovšetko Mocný Pane! Posilni celé ľudstvo, aby mohlo konať podľa pokynov a podľa učenia zaznamenaných v týchto spisoch tak, aby z ľudského sveta mohli byť odstránené vojny a spory; aby mohli byť zničené korene nepriateľstva a ustanovené základy lásky a náklonnosti; aby srdcia mohli byť naplnené láskou a duše sa zbližovali; aby sa múdrosť rozšírila a aby sa tváre rozžiarili a rozjasnili; aby už nebolo vojen a sporov a aby sa objavil súlad a mier; aby si jednotnosť ľudského sveta postavila stan na „vrcholku obzorov“, aby sa národy a skupiny stali jedným ľudom, aby sa rozličné svetadiely stali jedným svetadielom a celá zem jednou krajinou; aby sa zjednotili odnože znepriatelených a dogmatických náboženstiev; aby bol ozdobený svet stvorenia a všetci ľudia zeme nažívali v jednote a mieri.

Vskutku, Ty si Darca, Udeľujúci, Hľadiaci!

#9996
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty Súcitný Pane, Ty, kto si Veľkorysý a Súci! Sme Tvoji služobníci chránení Tvojou prozreteľnosťou. Pohliadni na nás Svojou priazňou. Daj našim očiam svetlo, našim ušiam sluch a našim srdciam porozumenie a lásku. Poteš a obšťastni naše duše Svojou radostnou zvesťou. Ó Pane! Ukáž nám cestu Svojho kráľovstva a oživ nás všetkých dychom Ducha Svätého. Udeľ nám večný život a obdaruj nás nekonečnou cťou. Zjednoť ľudstvo a rozjasni ľudský svet. Nech všetci kráčame po Tvojej ceste, túžime po Tvojej spokojnosti a vyhľadávame záhady Tvojho kráľovstva. Ó Bože! Zjednoť nás a spoj naše srdcia Svojím nepretrhnuteľným putom. Vskutku, Ty si Darca, Ty si Láskavý a Ty si nadovšetko Mocný.

#13191
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty Láskavý Pane! Ó Ty, kto si Veľkorysý a Milosrdný! Sme služobníci Tvojho prahu a sme zhromaždení v záštite tône Tvojej božskej jednoty. Slnce Tvojho milosrdenstva svieti na všetkých a na všetkých pršia oblaky Tvojej štedrosti. Všetkých obklopujú Tvoje dary, všetkých živí Tvoja milujúca prozreteľnosť, všetkých zatieňuje Tvoja ochrana a na všetkých padá pohľad Tvojej priazne. Ó Pane! Udeľ Svoje nezmerné podarúnky. Nech žiari svetlo Tvojho vedenia. Osvetli zrak a poteš srdcia neutíchajúcou radosťou. Všetkým ľuďom udeľ nového ducha a podaruj im život večný. Odomkni brány pravého porozumenia. Nech sa skvie svetlo viery. Zhromaždi všetkých ľudí v tôni Svojej štedrosti a daj, aby sa zjednotili v svornosti, aby sa stali sťa lúčmi jedného slnka, sťa vlnami jedného oceánu, sťa plodmi jedného stromu. Nech pijú z toho istého žriedla, nech ich osviežuje ten istý vánok, nech ich osvecuje ten istý zdroj svetla. Ty si Darca, Milosrdný, Všemocný.

#13192
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty láskavý Pane! Celé ľudstvo si stvoril z rovnakej podstaty. Rozhodol si, že všetci budú náležať k rovnakému rodu. V Tvojej svätej prítomnosti sú všetci Tvojimi služobníkmi a celé ľudstvo nachádza útočisko pod Tvojím svätostánkom. Všetci sa spolu zhromaždili pri Tvojom stole štedrosti. Všetkých rozjasňuje svetlo Tvojej prozreteľnosti.

Ó Bože! Ty si ku všetkým láskavý, o všetkých si sa postaral, všetkých ochraňuješ, všetkým udeľuješ život. Každého jedného si obdaril nadaním a schopnosťami a všetci sú ponorení do oceánu Tvojho milosrdenstva.

Ó Ty láskavý Pane! Zjednoť všetkých ľudí. Daj, nech sa náboženstvá zosúladia. Učiň národy jedným celkom, aby sa vzájomne mohli považovať za jednu rodinu a celú zem pokladali za jeden domov. Daj, nech všetci spolu nažívajú v dokonalej svornosti.

Ó Bože! Pozdvihni do výšky zástavu jedinosti ľudstva!

Ó Bože! Ustanov Najväčší mier!

Stmeľ srdcia, ó Bože!

Ó Ty láskavý Otče, Bože! Poteš nám srdcia vôňou Svojej lásky! Rozžiar nám zrak svetlom Svojho vedenia. Poteš nám sluch nápevom Svojho slova a všetkých nás ochraňuj v pevnosti Svojej prozreteľnosti.

Ty si Mocný a Silný, Ty si Odpúšťajúci a Ty si Ten, kto prehliada nedostatky celého ľudstva.

#13193
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože! Ó Ty, ktorý si Svoju žiaru vrhol na jagavú podstatu ľudí, vniesol do nich skvejúce sa svetlo poznania a vedenia a zo všetkého stvoreného si ich vyvolil pre túto nadpozemskú milosť, spôsobil si, aby obsiahli všetky veci, poňali ich najvnútornejšiu podstatu, odhalili všetky ich záhady a z temnoty ich vyniesli na jasný svet! „On vskutku preukazuje Svoje mimoriadne milosrdenstvo komukoľvek sa Mu zachce.“

Ó Pane, pomôž Svojim milovaným nadobudnúť poznanie, vedy a umenie a rozlúštiť tajomstvá, ktoré sa ukrývajú v pokladnici najvnútornejšej podstaty všetkých stvorených bytostí. Daj, aby počuli skryté pravdy vpísané a vložené do srdca všetkého, čo jestvuje. Učiň ich vlajkami vedenia medzi Svojimi stvoreniami a prenikavými lúčmi vedomia svietiacimi v tomto “prvom živote”. Učiň ich sprevádzačmi k Tebe, sprievodcami na Tvojej ceste, bežcami súriacimi ľudí do Tvojho kráľovstva.

Ty si vskutku Silný, Ochranca, Schopný, Obranca, Mocný, Najveľkorysejší.

#13194
- `Abdu'l-Bahá

 

Manžel

Ó Bože, môj Bože! Tvoja služobníčka k Teba volá, dôveruje Ti, obracia k Tebe svoju tvár a úpenlivo Ťa prosí, aby si ju obklopil Svojimi nebeskými darmi, odhalil jej Svoje duchovné tajomstvá a osvietil ju svetlom Svojho Božstva.

Ó môj Pane! Daj, nech oči môjho manžela vidia. Rozveseľ jeho srdce svetlom poznania Teba samého, priveď jeho myseľ k Svojej žiarivej kráse a poteš jeho ducha tým, že mu odhalíš Svoju zjavnú nádheru.

Ó môj Pane! Odhaľ závoj z jeho očí. Zahrň ho Svojimi hojnými darmi, opoj ho vínom lásky k Tebe a učiň ho jedným zo Svojich anjelov, ktorých chodidlá kráčajú po tejto zemi, zatiaľ čo ich duše sa vznášajú vysoko v nebesiach. Daj, nech sa stane jasnou lampou žiariacou medzi Tvojimi ľuďmi svetlom Tvojej múdrosti.

Vskutku, Ty si Drahocenný, vždy Obdarujúci, Ty si Otvorená dlaň.

#13160
- `Abdu'l-Bahá

 

Manželstvo

On je Darca, Štedrý!

Chvála buď Bohu, Pradávnemu, naveky Prebývajúcemu, Nemennému, Večnému! Ten, ktorý vo Svojom vlastnom bytí dosvedčil, že vskutku, On je Jeden, Jediný, ničím Nespútaný, Vznešený. Dosvedčujeme, že vskutku niet Boha okrem Neho, potvrdzujeme Jeho jednotu, doznávame Jeho jedinosť. Od vekov prebýva v nedosiahnuteľných výšinách, na vrcholoch Svojej vznešenosti, posvätený nad zmienku všetkých okrem Seba samého a povznesený nad opísanie kohokoľvek okrem Seba.

A keď zatúžil prejaviť ľuďom Svoju milosť a láskavosť a nastoliť vo svete poriadok, zjavil nariadenia a vytvoril zákony, medzi ktorými ustanovil zákon o manželstve, učinil ho pevnosťou blahobytu a spasenia a zoslal nám ho z nebies svätosti vo Svojej Najsvätejšej knihe. Hovorí, a veľká je Jeho sláva:

„Vstupujte do manželského zväzku, ó ľudia, aby ste mohli priviesť na svet toho, ktorý Ma bude spomínať medzi Mojimi služobníkmi. Toto je jedno z Mojich prikázaní, riaďte sa ním, pretože je to pomoc pre vás samotných.“

#13195
- Bahá'u'lláh

 

„Bahájske manželstvo je zväzkom a úprimnou láskou dvoch strán. Musia však čo najstarostlivejšie spoznať charakter jeden druhého. Toto večné puto by mala zaistiť pevná zmluva a zmyslom by malo byť posilnenie súladu, priateľstva a jednoty a dosiahnutie večného života.”

Ako je určené v Najsvätejšej knihe (Kitáb-i-aqdas), ženích a nevesta jednotlivo prednesú v prítomnosti najmenej dvoch svedkov schválených miestnou duchovnou radou nasledujúci manželský sľub:

„My všetci, vskutku, budeme verní Božej Vôli.“

#13196
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Boh! Ó nedosiahnuteľný Pane! Vo Svojej všemohúcej múdrosti si ľuďom uložil vstupovať do zväzku manželského, aby tak v tomto pominuteľnom svete mohlo nasledovať jedno pokolenie za druhým a aby, dokiaľ bude svet svetom, mohli všetci na prahu Tvojej jedinosti slúžiť a ponoriť sa do uctievania, oslavy, blahorečenia a chvály. „A duchov a ľudí som jedine preto stvoril, aby Ma uctievali.“ Zosobáš teda v nebi Svojho milosrdenstva tieto dve vtáčatá z hniezda Svojej lásky, daj nech privolávajú Tvoju večnú milosť, aby zo zväzku týchto dvoch morí povstala vlna nežnosti a vyniesla na breh života čisté a drahocenné perly. „A voľne dal tiecť obidvom moriam, ktoré sa raz stretnú, avšak medzi nimi prekážka stojí, ktorú nezdolajú. Ktorú zo štedrostí svojho Pána môžete poprieť? A z obidvoch morí sa perly veľké aj malé lovia.“

Ó láskavý Pane! Daj, aby toto manželstvo rodilo koraly a perly. Ty si, vskutku, Najmocnejší, Najväčší, vždy Odpúšťajúci.

#13197
- `Abdu'l-Bahá

 

Sláva buď Tebe, ó môj Bože! Vskutku, tento Tvoj služobník a táto Tvoja služobníčka sa zišli v tôni Tvojho milosrdenstva a zjednotila ich Tvoja priazeň a veľkorysosť. Ó Pane! Pomáhaj im na tomto svete a v Tvojom kráľovstve a Svojou štedrosťou a milosťou im predurči všetko dobro. Ó Pane! Utvrď ich v slúžení Tebe a pomáhaj im v Tvojej službe. Dovoľ im stať sa znameniami Tvojho mena na Tvojom svete a ochraňuj ich Svojimi podarúnkami, ktoré sú na tomto svete i vo svete budúcom nevyčerpateľné. Ó Pane! Naliehavo prosia kráľovstvo Tvojej milosrdnosti a vzývajú ríšu Tvojej jedinosti. Vskutku, sú zosobášení uposlúchnuc Tvoj príkaz. Daj, aby sa stali znameniami súladu a jednoty na večné veky. Vskutku, Ti si Všemocný, Všadeprítomný a nadovšetko Mocný!

#13198
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Pane, ó môj Pane! Tieto dve jasné luny sú zosobášené v Tvojej láske, spojené v službe Tvojmu svätému prahu, zjednotené v slúžení Tvojej veci. Daj, nech je toto manželstvo ako rinúce sa svetlo Tvojej prekypujúcej milosti, ó môj Pane, Najmilosrdnejší, a ako žiariace lúče Tvojich podarúnkov, ó Ty Blahodarný, vždy Dávajúci, aby z tohto mocného stromu mohli vyrásť vetvy, ktoré sa budú zelenať a rozkvitať prostredníctvom darov, ktoré pršia z Tvojich oblakov milosrdenstva.

Vskutku, Ty si Veľkorysý. Vskutku, Ty si Milostivý, nadovšetko Milosrdný.

#13199
- `Abdu'l-Bahá

 

Mládež

Ó Pane! Daj, nech tento mladý človek zažiari, a udeľ tomuto úbohému tvorovi Svoju štedrosť! Udeľ mu poznanie, na rozbresku každého rána mu zaisti väčšiu silu a stráž ho v úkryte Svojej ochrany, aby mohol byť oslobodený od mýlky, aby sa mohol oddať službe Tvojej veci, aby mohol viesť zblúdených, smerovať nešťastných, oslobodzovať zajatých a prebúdzať nedbalých tak, aby všetkých mohla požehnať Tvoja spomienka a chvála. Ty si Mocný a Silný.

#13233
- `Abdu'l-Bahá

 

Nastávajúce matky

Môj Pane! Môj Pane! Vzdávam Ti chválu a vďaku za to, čím si obdaril Svoju pokornú služobníčku, Svoju úpenlivo prosiacu a pokorne sa modliacu otrokyňu, lebo si ju vskutku uviedol do Svojho zjaveného Kráľovstva, dal si jej začuť Svoje vznešené Volanie v tomto pominuteľnom svete a uzrieť Svoje Znamenia, ktoré dokazujú, že nad všetkými vecami je ustanovená Tvoja víťazná vláda.

Ó môj Pane, to, čo nosím vo svojom lone, zasväcujem Tebe. Daj teda, nech je moje dieťa hodné chvály v Tvojom Kráľovstve, nech je obšťastnené Tvojou priazňou a štedrosťou a nech sa rozvíja a vyrastá pod Tvojim vedením.

Vskutku, Ty si Milostivý. Vskutku, Ty si Pán veľkej priazne.

#13232
- `Abdu'l-Bahá

 

Odpustenie

Si oslávený, ó Pane, môj Bože! Pri Tvojich vyvolených a pri Nositeľoch Tvojho Zverenectva a pri Tom, koho si určil za Pečať Svojich Prorokov a Svojich Poslov, Ťa úpenlivo prosím, aby si učinil spomienku na Teba mojím spoločníkom, lásku k Tebe mojím zámerom, Tvoju tvár mojím cieľom, Tvoje meno mojou lampou, Tvoje želanie mojou túžbou a Tvoje rozhodnutie mojím potešením.

Som hriešnik a Ty, ó môj Pane, si vždy Odpúšťajúci. Hneď ako som Ťa rozpoznal, náhlil som sa dosiahnuť vznešený dvor Tvojej láskyplnosti. Ó môj Pane, odpusť mi hriechy, ktoré mi zabránili kráčať po chodníku Tvojej spokojnosti a dosiahnuť breh oceánu Tvojej jedinosti.

Ó môj Pane! Niet nikoho, kto by so mnou mohol veľkodušne naložiť, ku komu by som mohol obrátiť tvár, a nikoho, kto so mnou môže mať súcit a koho by som mohol žobroniť o milosrdenstvo. Úpenlivo Ťa žiadam, nevypovedaj ma z prítomnosti Svojej milosti ani mi neodopri prúd Svojej veľkorysosti a štedrosti. Urči pre mňa, ó môj Pane, to, čo si určil pre tých, ktorí Ťa milujú, a zapíš pre mňa to, čo si zapísal pre Svojich vyvolených. Môj zrak sa vždy upiera na obzor Tvojej milostivej prozreteľnosti a moje oči vždy spočívajú na dvore Tvojho nežného milosrdenstva. Nalož so mnou, ako Ti prináleží. Niet iného Boha okrem Teba, Boha sily, Boha slávy, koho žiadajú o pomoc všetci ľudia.

#13166
- Bahá'u'lláh

 

Som ten, ó môj Pane, ktorý k Tebe obrátil tvár a upriamil svoju nádej na zázraky Tvojej milosti a zjavenia Tvojej štedrosti. Modlím sa k Tebe, nedopusť, aby som sa sklamaný odvracal od dverí Tvojej milosti, a nenechávaj ma prosím napospas tým, ktorí zavrhli Tvoju vec.

Som, ó môj Bože, Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka. Rozpoznal som Tvoju pravdu v Tvojich dňoch a namieril svoje kroky k brehom Tvojej jedinosti, doznávam Tvoju jedinečnosť, potvrdzujem Tvoju jednotu a dúfam v Tvoje odpustenie a prepáčenie. Máš moc konať čokoľvek sa Ti zapáči. Niet iného Boha okrem Teba, nadovšetko Slávneho, vždy Odpúšťajúceho.

#13167
- Bahá'u'lláh

 

Vidíš ma, ó môj Pane, ako som tvár obrátil k nebesiam Tvojho požehnania a oceánu Tvojej priazne a zanechal som všetko ostatné okrem Teba. Žiadam Ťa pri nádhere Slnca Tvojho zjavenia na Sinaji a pri žiare Hviezdy Tvojej milosti, ktorá žiari nad obzorom Tvojho mena, vždy Odpúšťajúci, aby si mi udelil Svoje odpustenie a aby si sa nado mnou zľutoval. Napíš teda pre mňa Svojím Perom slávy to, čo ma vo svete stvorenia skrze Tvoje Meno povznesie. Pomôž mi, ó môj Pane, aby som sa na Teba upriamil a aby som načúval hlasu Tvojich milovaných, ktorých nedokázali oslabiť mocnosti zeme a ktorých nadvláda národov nebola schopná zadržať pred Tebou a ktorí, smerujúc k Tebe, riekli: ,Boh je náš Pán, Pán všetkých, ktorí sú v nebesiach, a všetkých, ktorí sú na zemi!‘

#13168
- Bahá'u'lláh

 

Velebený si, ó Pane, môj Bože! Vždy, keď sa odvážim o Tebe zmieniť, zabránia mi v tom mocné hriechy a žalostné previnenia voči Tebe a zbadám, že som úplne pozbavený Tvojej priazne a úplne neschopný oslavovať Tvoju chválu. Veľká dôvera v Tvoju štedrosť však oživuje moju nádej v Teba, a istota, že so mnou budeš nakladať veľkodušne ma posmeľuje, aby som Ťa velebil a prosil Ťa o veci, ktoré sú v Tvojom vlastníctve.

Vrúcne Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojej milosti, ktorá prekonala všetky stvorené veci a o ktorej svedčia všetci, ktorí sú ponorení v oceánoch Tvojich mien, aby si ma neponechával sebe samému, lebo moje srdce je náchylné k zlu. Stráž ma teda v pevnosti Svojej ochrany a v úkryte Svojej starostlivosti. Som ten, ó môj Bože, ktorého jediným prianím je to, čo si určil silou Svojej moci. Jediné, čo som si vybral, je, aby si mi pomáhal vládou Svojej vôle a Svojím milosrdným nariadením.

Ó Ty, ktorý si Milovaným sŕdc tých, ktorí po Tebe túžia, úpenlivo Ťa prosím pri Prejavoch Tvojej veci, Úsvitoch Tvojho vnuknutia, pri Znameniach Tvojej vznešenosti a Pokladniciach Tvojho poznania, nezbav ma Svojho svätého príbytku, Svojho chrámu a svätostánku. Ó môj Pane, pomôž mi dosiahnuť Jeho blahoslaveného dvora, krúžiť okolo Jeho osoby a pokorne stáť pri Jeho dverách.

Ty si Ten, ktorého moc siaha od nepamäti a trvá navždy. Nič neunikne Tvojmu vedeniu. Ty si, vskutku, Boh moci, slávy a múdrosti. Chválený buď Boh, Pán svetov!

#13169
- Bahá'u'lláh

 

Chválorečené buď Tvoje meno, ó môj Bože a Boh všetkého, moja Sláva a Sláva všetkého, moja Túžba a Túžba všetkého, moja Sila a Sila všetkého, môj Kráľu a Kráľ všetkého, môj Vlastník a Vlastník všetkého, môj Zámer a Zámer všetkého, môj Hýbateľ a Hýbateľ všetkého! Úpenlivo Ťa žiadam, aby som nebol zadržiavaný od oceánu Tvojho nežného milosrdenstva a aby som tiež nebol oddialený od brehov blízkosti k Tebe.

Nič iné okrem Teba, ó môj Pane, mi neprospieva a blízky prístup k hocikomu okrem Teba mi nič neprináša. Nástojčivo Ťa prosím pri hojnosti Tvojich pokladov, vďaka ktorým si sa zaobišiel bez všetkého okrem Seba, aby si ma započítal medzi tých, ktorí k Tebe nasmerovali tvár a povstali, aby Ti slúžili.

Odpusť teda, ó môj Pane, Svojim služobníkom a Svojim služobníčkam. Ty si skutočne vždy Odpúšťajúci, Najsúcitnejší.

#13170
- Bahá'u'lláh

 

Ó Bože, náš Pane! Svojou milosťou nás ochraňuj pred všetkým, čo sa Ti prieči, a udeľ nám to, čo Ti prináleží. Daj nám viac zo svojej štedrosti a požehnaj nás. Prepáč nám to, čo sme vykonali, zmy naše hriechy a odpusť nám Svojím milostivým odpustením. Vskutku, Ty si Najvznešenejší, Sebedostačujúci.

Tvoja milujúca prozreteľnosť zahrnula všetko stvorené v nebesiach i na zemi a Tvoje odpustenie obsiahlo celé stvorenie. Tebe náleží zvrchovanosť. V Tvojej ruke sú kráľovstvá stvorenia a zjavenia, vo Svojej pravici držíš všetko stvorené a v Tvojom zovretí je predurčená miera odpustenia. Podľa Svojej vôle odpustíš hocktorému zo Svojich služobníkov. Vskutku Ty si vždy Odpúšťajúci, nadovšetko Milujúci. Vôbec nič neunikne Tvojmu poznaniu a nič nie je pred Tebou ukryté.

Ó Bože, náš Pane! Ochraňuj nás veľkosťou Svojej moci, umožni nám vojsť do Tvojho úžasného vzdúvajúceho sa oceánu a udeľ nám to, čo Ti patrí.

Ty si Zvrchovaný vládca, Mocnár, Vznešený, nadovšetko Milujúci.

Chvála Tebe, ó Pane! Odpusť nám naše hriechy, zmiluj sa nad nami a umožni nám obrátiť sa k Tebe. Nedopusť, aby sme sa spoliehali na čokoľvek okrem Teba a skrze Svoju štedrosť nám dopraj to, čo miluješ, čo si želáš a čo schvaľuješ. Učiň vznešeným postavenie tých, ktorí úprimne uverili, a odpusť im Svojím láskavým odpustením. Vskutku, Ty si Pomocník v nebezpečí, Sebedostačujúci.

#13171
- The Báb

 

Ponížene Ťa prosím, ó môj Pane, odpusť mi každú zmienku, ktorá nie je zmienkou o Tebe, a každú chválu, ktorá nie je chválou Teba, a každé šťastie, ktoré nie je šťastím z Tvojej blízkosti, a každé potešenie, ktoré nie je potešením z dôverného vzťahu s Tebou, a každú radosť, ktorá nie je radosťou z Tvojej lásky a Tvojej spokojnosti, a odpusť mi všetko, čo mi prináleží, ale nemá žiadnu spojitosť s Tebou, ó Ty, ktorý si Pánom pánov, Ty, ktorý poskytuješ prostriedky a odomykáš dvere.

#13172
- The Báb

 

Sláva buď Tebe, ó Bože! Ako sa o Tebe môžem zmieniť, keď si povznesený nad chválu celého ľudstva? Blahorečené buď Tvoje meno, ó Bože! Ty si Kráľ, Večná pravda, Ty vieš, čo je v nebesách i na zemi a k Tebe sa musia všetci navrátiť.

Podľa jasnej miery si zoslal Svoje božsky nariadené zjavenie. Si pochválený, ó Pane! Na Svoj príkaz učiníš víťazným kohokoľvek si zaželáš prostredníctvom zástupov nebies a zeme a všetkého, čo jestvuje medzi nimi. Ty si Vladár, Večná pravda, Pán nepremožiteľnej sily.

Oslávený si, ó Pane! Vždy odpúšťaš hriechy tým Svojim služobníkom, ktorí úpenlivo žiadajú o Tvoje prepáčenie. Zmy moje hriechy a hriechy tých, ktorí sa na úsvite uchádzajú o Tvoje odpustenie, ktorí sa vo dne v noci k Tebe modlia, ktorí neprahnú po ničom inom než po Bohu, ktorí obetujú všetko, čo im Boh milostivo daroval, ktorí od rána do večera oslavujú Tvoju chválu a ktorí dbajú na svoje povinnosti.

#13173
- The Báb

 

Uvedomujem si, ó Pane, že moje prehrešky v Tvojej prítomnosti zastreli moju tvár hanbou a uložili mi pred Tebou bremä na chrbát, postavili sa medzi mňa a Tvoj prekrásny obličaj, z každej strany ma obkľúčili a vo všetkých smeroch mi zabránili dostať sa k zjaveniu Tvojej nebeskej moci.

Ó Pane! Ak mi neodpustíš Ty, kto teda udelí prepáčenie, a ak Ty so mnou nebudeš mať zľutovanie, kto môže prejaviť súcit? Sláva buď Tebe! Keď som nejestvoval, stvoril si ma a kým som nemal nijakého poňatia, Ty si ma živil.

Chvála buď Tebe! Každý dôkaz štedrosti pochádza od Teba a každé znamenie milosti prichodí zo šperkovníc Tvojho rozhodnutia.

#13174
- The Báb

 

Odpútanosť

Ó môj Bože, dovoľ mi priblížiť sa Ti a prebývať v blízkosti Tvojho dvora, lebo oddialenie od Teba ma takmer pohltilo. Daj, aby som odpočíval v tôni perutí Tvojej milosti, pretože plameň odlúčenia od Teba mi roztopil srdce. Priblíž ma k rieke, ktorá je vskutku životom, pretože moja duša mrie smädom pri tom, ako Ťa neustále hľadá. Ó Bože môj! Moje vzlyky prezrádzajú horkosť mojej trýzne a slzy, ktoré roním, dosvedčujú moju lásku k Tebe.

Pri chvále, ktorou chváliš sám Seba a pri sláve, ktorou oslavuješ Svoju vlastnú podstatu, Ťa úpenlivo prosím, daj, aby sme boli započítaní medzi tých, ktorí Ťa rozpoznali a v Tvojich dňoch uznali Tvoju zvrchovanosť. Pomôž nám, ó môj Bože, vypiť z prstov milosti živú vodu Tvojej láskyplnosti, aby sme mohli celkom zabudnúť na všetko okrem Teba a aby sme sa mohli zaoberať len Tebou. Máš moc činiť, čo sa Ti páči. Niet iného Boha okrem Teba, Mocného, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.

Oslávené buď Tvoje meno, ó Ty, kto si Kráľ všetkých kráľov!

#13143
- Bahá'u'lláh

 

Oslávený si Ty, ó môj Bože! Vzdávam Ti vďaku za to, že si mi dal spoznať Toho, kto je Dennicou Tvojho milosrdenstva, Miestom rozbresku Tvojej milosti a Pokladnicou Tvojej veci. Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojom mene, prostredníctvom ktorého obeleli tváre tých, ktorí sú Ti nablízku, a srdcia tých, ktorí sú Ti oddaní, sa vzniesli na krídlach k Tebe, daj, aby som sa vždy a za všetkých okolností držal Tvojho lana, zbavil sa všetkého pripútania ku každému okrem Teba, aby som nespúšťal zrak z obzoru Tvojho zjavenia a aby som konal to, čo si mi predpísal vo Svojich tabuľkách.

Odej, ó môj Pane, moju vnútornú i vonkajšiu bytosť do plášťa Svojej priazne a Svojej láskyplnosti. Uchovaj ma v bezpečí pred všetkým, čo Ti protiví. Milostivo pomôž mne i mojim blízkym poslúchať Ťa a zbaviť sa všetkého, čo by vo mne mohlo vyvolať hriešne a zvrátené túžby.

Ty si vskutku Pán celého ľudstva a Vlastník tohto sveta i sveta ďalšieho. Niet iného Boha okrem Teba, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

#13144
- Bahá'u'lláh

 

Velebené buď Tvoje meno, ó môj Bože! Nástojčivo Ťa prosím pri vôni plášťa Tvojej milosti, ktorá bola na Tvoj príkaz a podľa Tvojho želania rozptýlená po celom stvorení a pri dennici Tvojej vôle, ktorá jasne zažiarila silou Tvojej moci a Tvojej zvrchovanosti nad obzorom Tvojej milosti, aby si z môjho srdca vymazal všetky plané výmysly a márne predstavy, aby som sa mohol s celou svojou ľúbosťou obrátiť k Tebe, ó Ty Pane celého ľudstva!

Som Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka, ó môj Bože! Uchopil som kľučku Tvojej milosti a priľnul som k lanu Tvojej nežnej milosti. Urči mi Svoje dobro a počastuj ma zo stola, ktorý si zoslal z oblakov Svojej štedrosti a z nebies Svojej priazne.

Ty si, v pravde pravdúcej, Pán svetov a Boh všetkých, ktorí sú v nebesách a všetkých, ktorí sú na zemi.

#13145
- Bahá'u'lláh

 

Nejedno ľadové srdce, ó môj Bože, vzplanulo ohňom Tvojej viery a mnoho spiacich bolo prebudených sladkosťou Tvojho hlasu. Koľko cudzincov vyhľadalo útočisko v tieni Tvojej jedinosti a koľko smädných v Tvojich dňoch túžilo po fontáne živej vody!

Požehnaný je ten, ktorý sa k Tebe obrátil a poponáhľal sa k Úsvitu svetla Tvojej tváre. Požehnaný je ten, ktorý sa so všetkou náklonnosťou obrátil k Miestu úsvitu Tvojho zjavenia a k prameňu Tvojho vnuknutia. Požehnaný je ten, ktorý na Tvojej ceste vynaložil to, čo si mu Svojou milosťou a priazňou daroval. Požehnaný je ten, ktorý v pálčivej túžbe po Tebe odvrhol všetko okrem Teba samého. Požehnaný je ten, ktorý sa tešil z dôverného vzťahu s Tebou a odpútal sa od všetkého okrem Teba.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Pane, pri Tom, ktorý je Tvojim Menom, ktorý skrze moc Svojej zvrchovanosti povstal nad obzorom Svojho žalára, aby si pre každého určil to, čo je Ťa hodné a prísluší Tvojmu velebeniu.

Tvoja moc, vskutku, sa rovná všetkým veciam.

#13146
- Bahá'u'lláh

 

Neviem, ó môj Bože, aký to Oheň si roznietil vo Svojej krajine. Zem nikdy nemôže zatieniť jeho žiaru ani voda uhasiť jeho plameň. Žiaden z národov sveta nemá moc postaviť sa proti jeho sile. Veľké je požehnanie toho, kto sa k nemu priblížil a začul jeho volanie.

Niektorým si, ó môj Bože, silou Svojej posilňujúcej milosti umožnil, aby k nemu pristúpili, zatiaľ čo iných si zadržal za to, čo ich ruky učinili v Tvojich dňoch. Ten, kto sa k nemu poponáhľal a dosiahol ho, odovzdal na Tvojej ceste život s túžbou pohliadnuť na Tvoju krásu, a pristúpil k Tebe úplne odpútaný od všetkého okrem Teba.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Pane, pri tomto Ohni, ktorý planie a volá vo svete stvorenia, aby si roztrhol závoje, ktoré mi zabránili predstúpiť pred trón Tvojej vznešenosti a stáť predo dvermi Tvojej brány. Urči pre mňa, ó môj Pane, všetko dobré, čo si zoslal vo Svojej knihe, a nedovoľ, aby som sa vzdialil od úkrytu Tvojho milosrdenstva.

Máš moc učiniť čokoľvek sa Ti zapáči. Ty si, vskutku, nadovšetko Mocný, Najštedrejší.

#13147
- Bahá'u'lláh

 

Chvála buď Tebe, ó môj Bože! Som jeden z Tvojich služobníkov, ktorý uveril v Teba a v Tvoje znamenia. Vidíš, ako som sa otočil k dverciam Tvojej milosrdnosti a obrátil tvár smerom k Tvojej láskyplnosti. Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojich najznamenitejších pomenovaniach a Tvojich najvznešenejších prídomkoch, aby si pred mojou tvárou otvoril portály Svojich podarúnkov. Pomáhaj mi konať to, čo je dobré, ó Ty, kto vlastníš všetky mená a prídomky!

Som chudobný, ó môj Pane, a Ty si Bohatý. Obrátil som k Tebe tvár a odpútal som sa od všetkého okrem Teba. Úpenlivo Ťa žiadam, neochudobni ma o vánky Svojho nežného milosrdenstva a neupri mi to, čo si určil pre vyvolených spomedzi Svojich služobníkov.

Odstráň mi z očí závoj, ó môj Pane, aby som mohol rozpoznať, čo si praješ pre Svoje stvorenia, a vo všetkých prejavoch Tvojho diela objaviť zjavenie Tvojej všemocnej sily. Uchváť mi dušu, ó môj Pane, Svojimi najmocnejšími znameniami a vysloboď ma z hlbín mojich zvrátených a zlovoľných túžob. Zapíš pre mňa dobro tohto sveta i sveta budúceho. Máš moc činiť, čo sa Ti zapáči. Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Slávneho, ktorého pomoc hľadajú všetci ľudia.

Vzdávam Ti vďaku, ó môj Pane, za to, že si ma prebudil zo spánku, podnietil ma a zapálil vo mne túžbu poňať to, čo väčšina Tvojich služobníkov nedokázala pochopiť. Daj, teda, ó môj Pane, nech z lásky k Tebe a kvôli Tvojej spokojnosti uzriem všetko, čo si želáš. Ty si Ten, koho silu moci a zvrchovanosti všetko dosvedčuje.

Niet iného Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, Blahodarného.

#13148
- Bahá'u'lláh

 

V mene tvojho Pána, Stvoriteľa, Vladára, nadovšetko Postačujúceho, Najvznešenejšieho, Toho, koho všetci ľudia žiadajú o pomoc.

Vrav: Ó môj Bože! Ó Ty, kto si Tvorca nebies i zeme, ó Pane kráľovstva! Ty dobre poznáš tajomstvá môjho srdca, no Tvoja Bytosť je nepreniknuteľná pre všetkých okrem Teba. Ty vidíš všetko, čo sa ma týka, no nik iný okrem Teba to nedokáže. Udeľ mi svojou milosťou to, čo mi umožní zaobísť sa bez všetkého okrem Teba, a predurči mi to, vďaka čomu sa stanem nezávislým od každého okrem Teba. Zaruč, aby som mohol žať plody svojho života v tomto i v budúcom svete. Otvor pred mojou tvárou portály Svojej milosti a milostivo mi prideľ Svoje nežné milosrdenstvo a podarúnky.

Ó Ty, kto si Pán nesmiernej milosti! Nech Tvoja nebeská pomoc obklopí tých, ktorí Ťa milujú, a udeľ nám dary a štedrosť, ktoré vlastníš. Postačuj nám zo všetkého, odpusť nám hriechy a maj s nami zľutovanie. Si náš Pán a Pán všetkého stvoreného. Nevzývame nikoho iného než Teba a nežiadame o nič než Tvoju priazeň. Si Pán štedrosti a milosti. Tvoja moc je nepremožiteľná a Tvoj plán je nanajvýš dômyselný. Niet iného Boha okrem Teba, Vlastníka všetkého, Najvznešenejšieho.

Udeľ Svoje požehnanie, ó môj Pane, Poslom, svätým a spravodlivým. Vskutku, Ty si Boh, Neporovnateľný, všetko si Podmaňujúci.

#13149
- The Báb

 

Ó Pane! K Tebe sa utiekam o útočisko a ku všetkým Tvojim znameniam smerujem srdce.

Ó Pane! Či už na cestách alebo doma, v zamestnaní či pri práci, celú svoju dôveru vkladám do Teba.

Zaruč mi teda Svoju postačujúcu pomoc tak, aby si ma učinil nezávislým od všetkého, ó Ty, ktorý si vo Svojom milosrdenstve neprekonaný!

Venuj mi môj diel, ó Pane, podľa toho, ako sa Ti zapáči, a daj, aby som bol spokojný so všetkým, čo si pre mňa určil.

Tebe náleží absolútna právomoc prikazovať.

#13150
- The Báb

 

Vrav: Boh postačuje všetkému a nadovšetko a nič v nebi ani na zemi okrem Boha nepostačuje. Vskutku, On sám v Sebe je Vediaci, Zachovávajúci, Všemohúci.

#13151
- The Báb

 

Ó Bože, môj Bože! Ty si moja Nádej a môj Milovaný, môj najvyšší Cieľ a Túžba. S veľkou poníženosťou a úplnou oddanosťou sa k Tebe modlím, aby si ma urobil minaretom Svojej lásky vo Svojej krajine, lampou Svojho poznania medzi Svojimi bytosťami a zástavou božskej štedrosti vo Svojom panstve.

Spoj ma s tými Svojimi služobníkmi, ktorí sa odpútali od všetkého okrem Teba, povzniesli sa nad pominuteľné veci tohto sveta a oslobodili sa od podnetov tých, ktorí hlásajú neplodné predstavy.

Nech sa moje srdce naplní radosťou potvrdenou duchom Tvojho kráľovstva a nech sa moje oči rozjasnia pohľadom na zástupy božskej pomoci, ktorá na mňa bude neustále zostupovať z kráľovstva Tvojej všemohúcej slávy.

Ty si Všemohúci, nadovšetko Slávny a Najmocnejší.

#13152
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože, môj Bože! Naplň pre mňa pohár odpútanosti od všetkých vecí a v záplave Svojej žiary a darov ma rozveseľ vínom lásky k Tebe. Osloboď ma od útokov vášne a túžob, prelom vo mne putá tohto pozemského sveta, priveď ma v duchovnom vytržení do Svojej nebeskej ríše a medzi Svojimi služobníčkami ma osviež vánkom Svojej svätosti.

Ó Pane, rozjasni mi tvár svetlom Svojich darov a osvetli mi oči pohľadom na znamenia Tvojej všetko si podrobujúcej moci. Poteš mi srdce slávou Svojho poznania, ktoré zahŕňa všetky veci, a obšťastni mi dušu Svojimi oživujúcimi zvesťami radosti, ó Ty, ktorý si Kráľom tohto sveta i kráľovstva na výsostiach, ó Ty, Pane vlády i moci, aby som mohla zvestovať Tvoje posolstvo a znamenia, hlásať Tvoju vec, šíriť Tvoje učenie, slúžiť Tvojmu zákonu a velebiť Tvoje slovo.

Ty si, vskutku, Silný, vždy Dávajúci, Schopný, Všemohúci.

#13153
- `Abdu'l-Bahá

 

Pevnosť v Zmluve

Sláva buď Tebe, ó Kráľu večnosti, Tvorca národov, Stvoriteľ každej práchnivejúcej kosti! Prosím Ťa pri Tvojom mene, ktorým si povolal celé ľudstvo k obzoru Svojej majestátnosti a slávy a ktorým si priviedol Svojich služobníkov k dvoru Svojej milosti a priazne, aby si ma započítal k tým, ktorí sa zbavili všetkého okrem Teba, ktorí sa obrátili k Tebe a ktorých nešťastie, ktoré si nariadil, nezadržalo od toho, aby sa obrátili smerom k Tvojim darom.

Uchopil som kľučku Tvojej štedrosti, ó môj Pane, a pevne sa pridržiavam lemu rúcha Tvojej priazne. Zošli mi teda z oblakov Svojej veľkorysosti to, čo ma očistí od spomienky na každého okrem Teba, a umožni mi obrátiť sa k Tomu, kto je Predmetom zbožňovania celého ľudstva a proti komu sa zomkli podnecovatelia vzbury, ktorí porušili Tvoju zmluvu a neuverili v Teba a Tvoje znamenia.

Neodopri mi, ó môj Pane, vôňu Svojho plášťa vo Svojich dňoch a neochudobni ma o závan Svojho zjavenia pri objavení sa nádhery svetla Tvojej tváre. Máš moc činiť, čo sa Ti zapáči. Tvojej vôli nič neodolá a nič nedokáže zmariť to, čo si svojou silou predurčil.

Niet iného Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, nadovšetko Múdreho.

#13161
- Bahá'u'lláh

 

On je Mocný, Odpúšťajúci, Zhovievavý!

Ó Bože, môj Bože! Vidíš Svojich služobníkov v priepasti zatratenia a hriechu. Kde je Tvoje svetlo božského vedenia, ó Túžba sveta? Poznáš ich bezmocnosť a slabosť. Kde je Tvoja sila, ó Ty, v ktorého moci sa nachádzajú mocnosti pozemské i nebeské?

Žiadam Ťa, ó Pane môj Bože, pri nádhere svetiel Tvojej milujúcej láskavosti, pri vlnách oceánu Tvojho poznania a múdrosti a pri Tvojom slove, ktorým si ovládol ľudí Svojho panstva, daj, nech môžem byť jedným z tých, ktorí dodržiavajú nariadenia určené v Tvojej knihe. Urči pre mňa taktiež to, čo si určil pre Svojich vyvolených a pre tých, ktorí sa napili vína božského vnuknutia z kalicha Tvojej štedrosti a ktorí sa poponáhľali konať podľa Tvojho potešenia a poslúchnuť Tvoju Zmluvu a Závet.

Máš moc učiniť, čokoľvek si praješ. Niet Boha okrem Teba, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

Zo Svojej štedrosti pre mňa urči, ó Pane, čo mi prinesie prospech v tomto i v ďalšom svete a čo ma k Tebe priblíži, ó Ty, ktorý si Pánom všetkých ľudí. Niet Boha okrem Teba, Jediného, Mocného, Velebeného.

#13162
- Bahá'u'lláh

 

Ty láskavý Pane! Zošli nebeskú pomoc tejto dcére Kráľovstva a milostivo jej dopomôž, aby zostala pevná a neochvejná v Tvojej Veci a aby tak, ako spieva slávik v ružovej záhrade tajomstiev, aj ona mohla spievať v Abhá Kráľovstve melódie v prekrásnych tónoch, a tým každému prinášala šťastie.

Medzi dcérami kráľovstva ju učiň vznešenou a umožni jej dosiahnuť večného života.

Ty si Darca, všetko Milujúci.

#9994
- `Abdu'l-Bahá

 

Učiň naše kroky pevnými na Tvojej ceste, ó Pane, a posilni naše srdcia v poslušnosti k Tebe. Obráť naše tváre ku kráse Svojej jedinosti a poteš naše hrude znameniami Svojej božskej jednoty. Ozdob naše telá rúchom Svojej štedrosti, z očí nám strhni závoj hriešnosti a podaj nám kalich Svojej milosti, aby Ti podstata všetkých bytostí mohla pri pohľade na Tvoju nádheru spievať piesne chvály. Zjav Seba samého, ó Pane, Svojím milosrdným prehovorom a tajomstvom Svojej božskej bytosti, aby naše duše mohlo naplniť sväté vytrženie modlitby — modlitby, ktorá povstane nad slová a písmená a prekoná šum slabík a hlások — aby tak všetky veci mohli splynúť v ničote pred zjavením Tvojej nádhery.

Pane! Títo služobníci vytrvali a zostali verní Tvojej Zmluve a Tvojmu závetu, pevne uchopili lano vernosti Tvojej veci a pridŕžali sa lemu rúcha Tvojej nádhery. Dopomôž im, ó Pane, Svojou milosťou, upevni ich Svojou mocou a posilni im bedrá, aby Ťa mohli poslúchať.

Ty si Odpúšťajúci, Láskavý.

#13163
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó zhovievavý Bože! Ďakujem Ti, že si ma prebudil a učinil ma vedomým. Dal si mi vidiace oko a obdaril si ma počujúcim uchom. Uviedol si ma do Svojho kráľovstva a naviedol si ma na Svoju cestu. Ukázal si mi správny smer a dal si mi vstúpiť na Archu vykúpenia. Ó Bože! Daj, nech zostanem neochvejný, a učiň ma pevným a silným. Ochraňuj ma pred krutými skúškami a ukry ma v silne opevnenej pevnosti Svojej Zmluvy a Závetu. Ty si Mocný, Ty si Vidiaci. Ty si Počujúci.

Ó Ty súcitný Bože! Daruj mi srdce, ktoré môže byť ako sklo zaliate žiarou svetla Tvojej lásky, a vnukni mi myšlienky, ktoré môžu prúdmi nebeskej milosti zmeniť tento svet v ružovú záhradu.

Ty si Súcitný, Milosrdný. Ty si Veľký, Blahodárny Boh.

#13164
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Pane a moja Nádej! Pomôž Svojim milovaným, aby boli vytrvalí v Tvojej mocnej Zmluve, aby zostali verní Tvojej zjavenej veci a aby vykonávali to, čo si im prikázal vo Svojej knihe krás, aby sa tým mohli stať zástavami vedenia a lampami Zhromaždenia na výšinách, studňami Tvojej nekonečnej múdrosti a hviezdami, ktoré tým, ako žiaria z nebeskej oblohy, ukazujú správnu cestu.

Vskutku si Nepremožiteľný, Všemocný, Najmocnejší.

#13165
- `Abdu'l-Bahá

 

Polnoc

Ó Ty, ktorý hľadáš pravdu! Ak túžiš po tom, aby Ti Boh otvoril oči, musíš Ho úpenlivo prosiť, modliť sa k Nemu a zhovárať sa s nim o polnoci takto:

Ó Pane! Obrátil som svoju tvár ku kráľovstvu Tvojej jedinosti a som ponorený do mora Tvojho milosrdenstva. Ó Pane, osvieť mi zrak pohľadom na Tvoje svetlá uprostred tejto tmavej noci, a učiň ma šťastným vínom Svojej lásky v tomto zázračnom veku. Ó Pane, daj, aby som počul Tvoje volanie a otvor pred mojou tvárou dvere Svojich nebies, aby som mohol uzrieť svetlo Tvojej slávy a byť upútaný Tvojou krásou. Vskutku, Ty si Darca, Štedrý, Milosrdný, Odpúšťajúci.

#13156
- `Abdu'l-Bahá

 

Pomoc a podpora

Ó môj Bože! Prosím ťa pri Tvojom najslávnejšom Mene, aby si mi pomáhal v tom, čo prinesie prospech Tvojim služobníkom a rozkvet Tvojim mestám. Tebe, vskutku, prináleží moc nad všetkým!

#9992
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty, koho tvár je predmetom môjho uctievania, koho krása je mi svätostánkom, koho obydlie je mi cieľom, koho chvála je mi nádejou, koho prozreteľnosť je mi spoločníkom, koho láska je príčinou môjho bytia, koho zmienka je mi útechou, koho blízkosť je mi túžbou, koho prítomnosť je mi najdrahším prianím a najvyššou túhou, nástojčivo Ťa prosím, aby si mi neupieral to, čo si určil pre vyvolených spomedzi Svojich služobníkov. Poskytni mi teda dobro tohto i ďalšieho sveta.

Ty si skutočne Kráľ všetkých ľudí. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najveľkorysejšieho.

#13112
- Bahá'u'lláh

 

Môj Bože, môj Zbožňovaný, môj Kráľ, moja Túžba! Ktorýže jazyk sa Ti dokáže poďakovať? Bol som nedbalý, Ty si ma zobudil. Odvrátil som sa od Teba, milostivo si mi pomohol, aby som sa obrátil k Tebe. Bol som sťa mŕtvy, oživil si ma vodou života. Uvädol som, vzkriesil si ma nebeským prúdom Svojho prehovoru, ktorý plynie z Pera nadovšetko Milosrdného.

Ó Božská prozreteľnosť! Tvoja štedrosť splodila všetko jestvujúce. Neochudobni ho o vody Svojej veľkorysosti a ani mu neodmietni oceán Svojho milosrdenstva. Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi vždy a za každých okolností pomáhal, a z neba Tvojej milosti vyhľadávam Tvoju pradávnu priazeň. Ty si, v pravde, Pán štedrosti a Vladár kráľovstva večnosti.

Bahá’u’lláh

#13113
- Bahá'u'lláh

 

Pochválené buď Tvoje meno, ó Pane môj Bože! Vskutku, Ty si Ten, ktorý pozná veci nikým nevidené. Urči pre nás toľko dobra, koľko len Tvoje všetko objímajúce poznanie dokáže zmerať. Ty si zvrchovaný Pán, Všemohúci, nadovšetko Milovaný.

Všetka chvála patrí Tebe, ó Pane. V stanovený deň budeme hľadať Tvoju milosť a svoju dôveru vložíme v Teba, ktorý si naším Pánom.

Velebený si, ó Bože! Obdaruj nás tým, čo je dobré a správne, aby sme sa mohli zaobísť bez všetkého okrem Teba. Vskutku, Ty si Pán všetkých svetov.

Ó Bože! Odmeň tých, ktorí v Tvojich dňoch trpezlivo znášajú útrapy a posilni ich srdcia, aby mohli kráčať priamo po ceste Pravdy. Obdaruj ich, ó Pane, takými darmi, vďaka ktorým získajú vstup do Tvojho požehnaného raja. Vznešený si, ó Pane Bože! Daj, nech sa Tvoje nebeské požehnania znesú na tie domovy, ktorých obyvatelia v Teba uverili. Vskutku, nikto Ťa neprekoná v zosielaní božských požehnaní. Zošli, ó Bože, také zástupy, ktoré učinia Tvojich verných služobníkov víťaznými. Podľa Svojej ľubovôle dávaš silou Svojho príkazu tvar stvoreným veciam. Ty si, vskutku, Najvyšší vládca, Stvoriteľ, Najmúdrejší.

Povedz: Boh je, vskutku, Stvoriteľom všetkých vecí. Dáva hojnú podporu komukoľvek si zaželá. Je Stvoriteľom, Žriedlom všetkých bytostí, Pôvodcom, Všemohúcim, Tvorcom, Najmúdrejším. Je Nositeľom najvznešenejších titulov na nebi, na zemi a všade medzi nimi. Všetci sa riadia Jeho príkazom a všetci obyvatelia zeme i nebies oslavujú Jeho chválu a k Nemu sa všetci navrátia.

#13114
- The Báb

 

Ó môj Bože a môj Pane! Odpútal som sa od svojich blížnych a skrze Teba som sa snažil stať nezávislým od všetkých, ktorí prebývajú na zemi i v nebi a vždy pripraveným prijať to, čo je v Tvojich očiach chvályhodné. Obdaruj ma takým dobrom, ktoré mi umožní stať sa úplne nezávislým od všetkého okrem Teba a zaruč mi bohatý prídel Svojej bezhraničnej priazne. Vskutku, Ty si Pán hojnej milosti.

#13115
- The Báb

 

Ó Bože! Osviež a poteš mi ducha! Očisti mi srdce! Daj zažiariť mojim schopnostiam! Do Tvojej ruky vkladám všetky svoje záležitosti. Ty si mi Vodca a Útočisko. Už viac nebudem žialiť a smútiť, budem šťastnou a veselou bytosťou. Ó Bože! Už nebudem naplnený úzkosťou ani sa nenechám skľučovať strasťami. Nebudem ľpieť na nepríjemnostiach života. Ó Bože! Ty si mi lepším priateľom ako ja sám sebe. Oddávam sa Ti, ó Pane!

#9991
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Pane! Sme úbohí, poskytni nám Svoju milosť, sme chudobní, udeľ nám časť z oceánu Svojho bohatstva, sme núdzni, uspokoj nás, sme ponížení, obdaruj nás Svojou slávou. Vtáci v povetrí a zvieratá na súši dostávajú od Teba potravu každý deň a všetkým bytostiam sa dostáva Tvojej opatery a milujúcej láskavosti. Nepriprav tohto úbožiaka o Svoju zázračnú milosť a Svojou mocou udeľ tejto bezradnej duši zo Svojej štedrosti. Daj nám náš každodenný chlieb a obdaruj nás tým, čo potrebujeme k životu, aby sme nezáviseli na nikom okrem Teba, aby sme mohli byť v dôvernom vzťahu len s Tebou, aby sme mohli kráčať po Tvojich cestách a zvestovať Tvoje tajomstvá.

Ty si Všemocný, Milujúci a Živiteľ celého ľudstva.

#13116
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty láskavý Pane! Sme služobníci Tvojho prahu a utiekame sa do bezpečia pri Tvojich svätých dverciach. Nehľadáme iné útočisko než tento silný pilier. Záštitu nevyhľadávame nikde inde ako pod Tvojou ochranou. Ochraňuj nás, požehnaj nás, podporuj nás. Daj, aby sme milovali len Tvoju vôľu, vyslovovali len Tvoju chválu, kráčali len po chodníku pravdy, aby sme zbohatli natoľko, že sa zbavíme všetkého okrem Teba, aby sme dostali svoje dary z mora Tvojho dobrodenia, aby sme vždy velebili Tvoju vec a doširoka-doďaleka rozširovali Tvoje ľúbezné vône, aby sme zabudli na samých seba a zaoberali sa len Tebou, aby sme sa všetkého vzdali a nechali sa Tebou uniesť.

Ó Ty Poskytovateľ, ó Ty Odpúšťajúci! Udeľ nám Svoju milosť a láskyplnosť, Svoje dary a podarúnky a napomáhaj nám, aby sme dosiahli svoj cieľ. Ty si Silný, Schopný, Vediaci, Vidiaci, a si vskutku Štedrý a vskutku si nadovšetko Milosrdný a Ty si vskutku vždy Odpúšťajúci, Ten, komu sa vzdáva pokánie, Ten, kto odpúšťa i tie najťažšie hriechy.

#13117
- `Abdu'l-Bahá

 

Neodlož, ó Pane, slávnostný stôl, ktorý bol prestretý v Tvojom mene, a neudus blčiaci plameň, ktorý zažal Tvoj neuhasiteľný oheň. Nezahať tok tej Svojej živej vody, ktorá šumí melódiou Tvojej slávy a Tvojej spomienky, a Svojich služobníkov neochudobni o závan Svojej ľúbeznej vône, z ktorej sa šíri aróma Tvojej lásky.

Ó Pane! Zmeň starosti Svojich svätých na ľahkosť, ich trápenie na pohodlie, poníženie na slávu, smútok na blaženú radosť, ó Ty, kto vo svojom zovretí držíš liace celého ľudstva!

Ty si vskutku Jeden, Jediný, Silný, Vševediaci, Premúdry.

#13118
- `Abdu'l-Bahá

 

Ráno

Ó môj Bože a môj Pane! Som Tvojím služobníkom a synom Tvojho služobníka. Povstal som zo svojho lôžka za svitania, kedy Dennica Tvojej jedinosti zažiarila z Úsvitu Tvojej vôle a svojím svetlom zaliala celý svet tak, ako to bolo určené v knihách Tvojho nariadenia.

Chvála Tebe, ó môj Bože, za to, že sme sa prebudili do nádhery svetla Tvojho poznania. Zošli nám teda, ó môj Pane, to, čo nám umožní zaobísť sa bez každého okrem Teba, a zbaví nás pút ku všetkému okrem Teba. Urči pre mňa a pre tých, ktorí sú mi drahí, pre mojich príbuzných, mužov ako i ženy, dobro tohto ako i budúceho sveta. Svojou neomylnou ochranou nás ochraňuj, ó Ty Milovaný celého stvorenia a Túžba celého vesmíru, pred tými, ktorých si učinil prejavmi Našepkávača Zla, ktorý šepká v ľudských hrudiach. Máš moc konať podľa Svojho potešenia. Ty si, vskutku, Všemocný, Pomocník v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúci.

Požehnaj, ó Pane môj Bože, Toho, ktorého si postavil nad najvznešenejšie tituly a prostredníctvom ktorého si oddelil poctivých od hriešnych, a milostivo nám dopomôž konať to, čo miluješ a čo si želáš. Požehnaj tiež, ó môj Bože, tým, ktorí sú Tvojimi Slovami a Písmenami, a tým, ktorí obrátili svoje tváre k Tebe, otočili sa k Tvojej tvári a načúvali Tvojmu volaniu.

Ty si, vskutku, Pánom a Kráľom všetkých ľudí a máš moc nad všetkými vecami.

#13200
- Bahá'u'lláh

 

Zobudil som sa v Tvojom úkryte, ó môj Bože, a tomu, ktorý hľadá tento úkryt, prináleží prebývať vo svätyni Tvojej ochrany a v pevnosti Tvojej obrany. Osvieť moje vnútro, ó môj Pane, oslnivou žiarou Dennice Svojho zjavenia tak, ako si osvetlil môj zovňajšok svetlom Svojej priazne.

#13201
- Bahá'u'lláh

 

Dnes ráno som vstal vďaka Tvojej milosti, ó môj Bože, a z domova som odišiel plne v Teba dôverujúc a zverujúc sa Ti do opatery. Zošli mi teda z neba Svojho milosrdenstva Svoje požehnanie a umožni mi, aby som sa bezpečne navrátil domov, keďže si mi umožnil, aby som sa vydal na cestu pod Tvojou ochranou s myšlienkami pevne upriamenými na Teba.

Niet iného Boha okrem Teba, Jediného, Neporovnateľného, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

#13202
- Bahá'u'lláh

 

Vzdávam Ti chválu, ó môj Bože, že si ma prebudil zo spánku a že si ma zrodil po tom, čo som zmizol, a prebral ma z driemot. Dnes ráno som precitol s tvárou obrátenou k žiare Dennice Tvojho zjavenia, ktorá rozjasnila nebesá Tvojej sily a Tvojej majestátnosti, uznávam Tvoje znamenia, verím v Tvoju knihu a pevne sa pridržiavam Tvojho lana.

Úpenlivo Ťa prosím pri moci Tvojej vôle a podmanivej sile Tvojho zámeru, aby si z toho, čo si mi v spánku zjavil, učinil najpevnejší základ chrámov Tvojej lásky, ktoré sú v srdciach Tvojich milovaných, a najlepším prostriedkom na zjavenie známok Tvojej milosti a Tvojej láskyplnosti.

Ó môj Pane! Svojím Najvznešenejším perom pre mňa urči dobro sveta tohto i ďalšieho. Dosvedčujem, že Tvoje zovretie drží liace všetkého. Všetko meníš, ako sa Ti zapáči. Niet iného Boha okrem Teba, Presilného, Verného.

Ty si Ten, kto Svojím príkazom mení poníženie na slávu, slabosť na silu a bezmocnosť na moc, strach na pokoj a pochybnosti na istotu. Niet Boha okrem Teba, Mocného, Blahodarného.

Nesklameš nikoho, kto Ťa vyhľadal, a nevzdiališ sa od nikoho, kto po Tebe túži. Urči pre mňa to, čo prináleží nebesám Tvojej veľkorysosti a oceánu Tvojej štedrosti. Ty si vskutku nadovšetko Mocný, Najsilnejší.

#13203
- Bahá'u'lláh

 

Rodičia

Prosím o Tvoje odpustenie, ó môj Bože, a žiadam o prepáčenie takým spôsobom, akým si želáš, aby sa Tvoji služobníci k Tebe obracali. Prosím ťa, aby si zmyl naše hriechy, ako prináleží Tvojej vláde, a odpusť mne, mojim rodičom a tým, ktorí podľa Tvojho úsudku vstúpili do príbytku Tvojej lásky, takým spôsobom, ktorý je hoden Tvojej všetko presahujúcej zvrchovanosti a prináleží sláve Tvojej nebeskej moci.

Ó môj Bože! Vnukol si mojej duši, aby sa na Teba obrátila s úpenlivou prosbou, a nebyť Teba, neoslovil by som Ťa. Všetka chvála a sláva patrí Tebe! Chválim Ťa, pretože si sa mi zjavil, a prosím Ťa o odpustenie, lebo som nesplnil svoju povinnosť poznať Ťa a nekráčal som cestou Tvojej lásky.

#13158
- The Báb

 

Ó Pane! V tomto najväčšom zjavení prijímaš príhovor detí za svojich rodičov. Je to jeden z osobitných a nekonečných darov tohto zriadenia. Prijmi teda, ó láskavý Pane, prosbu Svojho služobníka na prahu Svojej jedinosti a ponor jeho otca do oceánu Svojej milosti. Veď jeho syn povstal v službe Tvojej veci a po celý čas vynakladá úsilie na ceste Tvojej lásky. Vskutku, Ty si Darca, Odpúšťajúci a Láskavý!

#13159
- `Abdu'l-Bahá

 

Rodina

Sláva buď Tebe, ó Pane môj Bože! Prosím Ťa, aby si odpustil mne a tým, ktorí podporujú Tvoju vec. Vskutku, Ty si zvrchovaný Pán, Odpúšťajúci, Najveľkorysejší. Ó môj Bože! Umožni prijať do Tvojej veci tých Svojich služobníkov, ktorí sú ochudobnení o poznanie. Pretože keď sa o Tebe dozvedia, dosvedčia pravdu súdneho dňa a nepoprú zjavenia Tvojej štedrosti. Zošli im známky Svojej milosti a, nech už prebývajú kdekoľvek, udeľ im hojný diel toho, čo si určil pre zbožných spomedzi Svojich služobníkov. Ty si, vpravde, Zvrchovaný vládca, Preštedrý, Najdobrotivejší.

Ó môj Bože! Nech sa na znak Tvojej milosti a na znamenie láskyplnosti z Tvojej prítomnosti znesú spŕšky Tvojej štedrosti a požehnania na domovy, ktorých obyvatelia prijali Tvoju vieru. Vskutku Ťa v odpúšťaní nik neprekoná. Ak by Tvoja štedrosť bola niekomu odopretá, ako by mohol byť v Tvoj deň započítaný k nasledovníkom viery?

Ó môj Bože! Požehnaj mňa a tých, ktorí v určený deň uveria v Tvoje znamenia, a tých, ktorí v srdci prechovávajú lásku ku mne - lásku, ktorú si im doň vštepil Ty. Vskutku, Ty si Pán spravodlivosti, Najvznešenejší.

#13157
- The Báb

 

Skúšky a ťažkosti

Ó Ty, koho skúšky sú hojivým liekom pre tých, ktorí sú Ti blízki, koho meč je vrúcnou túžbou všetkých, ktorí Ťa milujú, koho šípy sú najdrahším prianím tých, ktorých srdce po Tebe prahne, koho rozhodnutie je jedinou nádejou tých, ktorí uznali Tvoju pravdu! Úpenlivo Ťa žiadam, pri Tvojej božskej ľúbeznosti a pri nádhere slávy Tvojej tváre, aby si na nás zo Svojho ústrania na výšinách zoslal to, čo nám umožní, aby sme sa k Tebe priblížili. Spevni nám teda nohy vo Svojej Veci, ó môj Bože, osvieť nám srdce žiarou Svojho poznania a rozjasni nám hruď skvelosťou Svojich mien.

#13221
- Bahá'u'lláh

 

Sláva buď Tebe, ó môj Bože! Keby nebolo trápenia vytrpeného na Tvojej ceste, ako by bolo možné rozlíšiť Tvojich skutočných milujúcich? A keby nebolo súženia znášaného z lásky k Tebe, ako by mohlo byť zjavené postavenie tých, ktorí po Tebe túžia? Tvoja moc mi je svedkom! Spoločníkmi všetkých, ktorí Ťa obdivujú, sú slzy, ktoré prelievajú, a utešiteľmi tých, ktorí Ťa vyhľadávajú, sú vzdychy, ktoré vyslovujú, a potravou tých, ktorí sa ponáhľajú, aby sa s Tebou stretli, sú čriepky ich zlomených sŕdc.

Ako ľúbezne chutí trpkosť smrti vytrpenej na Tvojej ceste a aké vzácne sú z môjho pohľadu kopije Tvojich nepriateľov, keď sa s nimi stretávame kvôli povzneseniu Tvojho Slova! Dovoľ mi, aby som sa v Tvojej veci, ó môj Bože a môj Majster, napil všetkého, čo si chcel, a vo Svojej láske mi zošli všetko, čo si prikázal. Pri Tvojej sláve! Prajem si len to, čo si praješ i Ty, a radujem sa len z toho, z čoho sa raduješ Ty. V Teba som vždy vkladal celú Svoju dôveru a presvedčenie. Ty si vskutku Vlastníkom všetkého, Najvyšším.

Úpenlivo Ťa žiadam, ó môj Bože, pozdvihni ako pomocníkov tohto Zjavenia tých, ktorí sa budú počítať za hodných Tvojho mena a Tvojej zvrchovanosti, aby Ťa medzi Tvojimi stvoreniami mohli spomínať a rozvinúť vlajky Tvojho víťazstva v Tvojej krajine. Máš moc konať to, čo si zaželáš. Niet Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.

#13222
- Bahá'u'lláh

 

Oslávený si Ty, ó Pane, môj Bože! Každý človek prenikavého zraku dosvedčuje Tvoju zvrchovanosť a Tvoju vládu a každé bystré oko vníma veľkosť Tvojej veľkoleposti a Tvojej neodolateľnej sily Tvojej moci. Vietor skúšok je bezmocný a nezabráni tomu, aby tí, ktorí sa radujú z blízkeho prístupu k Tebe, obrátili tváre k horizontu Tvojej slávy, a víchriciam ťažkostí sa nepodarí odrádzať a prekážať tým, ktorí sú plne oddaní Tvojej vôli, aby sa približovali k Tvojmu dvoru.

Azda lampa Tvojej lásky horí v ich srdci a v ich hrudi svieti svetlo Tvojej nežnosti. Utrpenie ich nedokáže odvrátiť od Tvojej veci a premenlivosť šťastia ich nikdy neodchýli od Tvojej spokojnosti.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri nich a pri znameniach, ktoré ich srdcia vyslovujú v odlúčení od Teba, aby si ich ochraňoval pred zlobou Svojich nepriateľov a živil ich duše tým, čo si určil pre Svojich milovaných, ktorých sa nezmocní žiaden strach ani zármutok.

#13223
- Bahá'u'lláh

 

Rozptýľ môj zármutok Svojou štedrosťou a šľachetnosťou, ó Bože, môj Bože, a zažeň moju úzkosť Svojou vládou a mocou. Vidíš, ó môj Bože, ako obraciam svoju tvár k Tebe v dobe, kedy som zo všetkých strán skľučovaný bolesťou a zármutkom. Vrúcne Ťa prosím, ó Ty, ktorý si Pánom všetkých bytostí a zatieňuješ všetky veci viditeľné a neviditeľné, pri Tvojom Mene, ktorým si si podmanil srdcia a duše ľudí, a pri vlnách Oceánu Tvojej milosti a žiariacej nádhere Dennice Tvojej štedrosti, aby si ma započítal medzi tých, ktorým nikdy nič nezabráni obrátiť tvár k Tebe, ó Pane všetkých mien a Stvoriteľ nebies.

Vidíš, ó môj Pane, čo ma postihlo vo Tvojich dňoch. Úpenlivo Ťa prosím pri Tom, ktorý je Úsvitom Tvojich Mien a Miestom svitania Tvojich prívlastkov, aby si pre mňa určil to, čo mi umožní povstať v Tvojej službe a velebiť Tvoje cnosti. Ty si, vskutku, Najmocnejší, Ty vždy vypočuješ modlitby ľudí.

A nakoniec Ťa prosím pri svetle Tvojej tváre, aby si požehnal môjmu konaniu, zbavil ma dlhov a uspokojil moje potreby. Každé ústa dosvedčili Tvoju moc a vládu a každé chápajúce srdce spoznalo Tvoj majestát. Niet Boha okrem Teba, ktorý počuješ naše modlitby a si pripravený odpovedať.

#13224
- Bahá'u'lláh

 

Velebený a ovenčený slávou si Ty, ó môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím pri vzlykoch tých, ktorí Ťa milujú, a pri slzách preliatych tými, ktorí Ťa túžia uzrieť, neodopri mi vo Svojom dni Svoju nežnú milosť a nezbavuj ma melódie Holubice, ktorá velebí Tvoju jedinosť pred svetlom, žiariacim z Tvojej tváre. Ja som ten, ktorý je v chudobe, ó môj Bože! Pohliadni, ako sa pevne pridŕžam Tvojho Mena, Vlastníka všetkého. Som ten, ktorý určite zahynie, pohliadni, ako som priľnul k Tvojmu Menu, Nesmrteľnému. Úpenlivo Ťa prosím, pri Tebe Samom, Vznešenom, Najvyššom, neponechaj ma môjmu vlastnému ja a zvráteným túžbam. Uchop moju ruku rukou Svojej moci a vysloboď ma z hlbín výplodov mojej fantázie a márnych predstáv a očisti ma od všetkého, čo sa Ti prieči.

Daj, aby som sa mohol obrátiť k Tebe, vložiť v Teba celú svoju dôveru, vyhľadávať Ťa ako svoje Útočisko a poponáhľať sa k Tvojej tvári. Ty si, vskutku, Ten, ktorý silou Svojej moci činí čokoľvek, čo si želá, a silou Svojej vôle prikazuje, čokoľvek si praje. Nikto nemôže zmariť pôsobenie Tvojho nariadenia, ani zmeniť chod Tvojho ustanovenia. Ty si, vskutku, Všemohúci, nadovšetko Slávny, Najštedrejší.

#13225
- Bahá'u'lláh

 

Kto iný okrem Boha odstraňuje ťažkosti? Vrav: Chvála buď Bohu! On je Boh! Všetci sú Jeho služobníkmi a všetci sa riadia Jeho príkazmi!

#13226
- The Báb

 

Naliehavo Ťa prosím pri Tvojej moci, ó môj Bože! Nech ma v čase skúšok neobklopí nič, čo by mi uškodilo, a v nedbanlivých okamihoch moje kroky správne veď skrze Svoje vnuknutie. Ty si Boh, si schopný činiť, čo si praješ. Nik nedokáže odolať Tvojej vôli či zvrátiť Tvoj zámer.

#13227
- The Báb

 

Ó Pane! Ty odstraňuješ každú trýzeň a rozháňaš každé súženie. To Ty rozptyľuješ všetok zármutok a oslobodzuješ každého nevoľníka, Ty si Spasiteľ každej duše. Ó Pane! Vďaka Svojmu milosrdenstvu mi zaruč vykúpenie a započítaj ma medzi tých Svojich služobníkov, ktorí dosiahli spasenie.

#13228
- The Báb

 

Ó môj Pane, môj Milovaný, moja Túžba! Buď mi priateľom v osamelosti a spoločníkom vo vyhnanstve. Zbav ma zármutku. Daj, aby som sa oddala Tvojej kráse. Vzdiaľ ma od všetkého okrem Teba. Upútaj ma k Sebe vôňou Svojej svätosti. Nechaj ma prebývať v Tvojom Kráľovstve s tými, ktorí sú odpútaní od všetkého okrem Teba, ktorí túžia slúžiť Tvojmu svätému prahu a ktorí verne pracujú pre Tvoju Vec. Daj, nech sa stanem jednou z Tvojich služobníčok, ktorým sa dostalo Tvojej spokojnosti.

Vskutku, Ty si Láskavý, Štedrý.

#9993
- `Abdu'l-Bahá

 

Slávnosť 19-tich dní

Ó Bože! Rozožeň všetky prvky, ktoré sú príčinou nesváru a priprav pre nás všetko to, čo je príčinou jednoty a súladu. Ó Bože! Zošli na nás nebeskú vôňu a zmeň toto zhromaždenie na zhromaždenie nebies. Udeľ nám všetok úžitok a všetok pokrm. Priprav nám pokrm lásky, daj nám pokrm poznania, zošli nám pokrm nebeského osvietenia.

#13183
- `Abdu'l-Bahá

 

Stretnutia

Si oslávený, ó Pane, môj Bože! Úpenlivo Ťa žiadam pri dujúcom vetre Tvojej milosti a pri Tých, ktorí sú Úsvitom Tvojho zámeru a Miestom rozbresku Tvojej inšpirácie, aby si na mňa a na všetkých, ktorí vyhľadávajú Tvoju tvár, zoslal to, čo prináleží Tvojej veľkorysosti a štedrej milosti a čo je hodné Tvojich podarúnkov a prejavov priazne.

Ó môj Pane! Som chudobný a úbohý, ponor ma do oceánu Svojho bohatstva. Vysmädol som, daj sa mi napiť zo živej vody Svojej láskyplnosti.

Pri Tebe samotnom a pri Tom, koho si ustanovil za Prejav Svojej vlastnej bytosti a za Svoje znamenité Slovo pre všetkých v nebesách i na zemi, Ťa úpenlivo prosím, aby si Svojich služobníkov zhromaždil v tieni stromu Svojej milostivej prozreteľnosti. Potom im pomôž zakúsiť jeho plody, započúvať sa do šelestu jeho lístia a do ľúbeznosti hlasu Vtáčaťa, ktoré šteboce na jeho vetvách. Ty si, vskutku, Pomocník v nebezpečí, Nedosiahnuteľný, nadovšetko Mocný, Najštedrejší.

#13176
- Bahá'u'lláh

 

Ó ty milosrdný Bože! Ó Ty, ktorý si Mocný a Silný! Ó Ty najláskavejší Otče! Títo služobníci sa spolu stretli, obracajúc sa k Tebe, pokorne prosiac pri Tvojom prahu a túžiac po nekonečnej štedrosti Tvojho veľkého uistenia. Nemajú iný cieľ než Tvoje potešenie. Nemajú iný úmysel než slúžiť celému ľudstvu.

Ó Bože! Daj zažiariť tomuto zhromaždeniu a učiň ich srdcia milosrdnými. Udeľ im dar Ducha Svätého. Obdaruj ich mocou z nebies. Požehnaj ich nebeskou mysľou. Prehĺb ich úprimnosť, aby sa v najväčšej pokore a kajúcnosti mohli obrátiť k Tvojmu kráľovstvu a zaoberať sa službou celému svetu. Nech sa každý z nich stane žiariacou sviecou. Nech sa každý stane jasnou hviezdou. Nech sa v Božom kráľovstve každý odeje v krásne farby a nech každý oplýva sladkou vôňou.

O láskavý Otče! Udeľ nám Svoje požehnania. Nehľaď na naše prehrešky. Zahrň nás Svojou ochranou. Nespomínaj naše hriechy. Uzdrav nás Svojou milosťou. Sme slabí a Ty si mocný. Sme chudobní a Ty si bohatý. Sme chorí a Ty si Lekár. Sme núdzni a Ty si Najštedrejší.

Ó Bože! Obdaruj nás Svojou prozreteľnosťou. Ty si Mocný. Ty si Darca. Ty si Dobrotivý.

#13177
- Bahá'u'lláh

 

Ty láskavý Pane! Vidíš tu svojich služobníkov, ktorí sa zhromaždili na tomto stretnutí, obrátili sa k Tvojmu kráľovstvu a potrebujú Tvoje dary a požehnania. Ó Bože! Prejav a učiň jasnými znamenia Svojej jedinosti, ktoré si vložil do všetkých esencií života. Odhaľ a rozviň cnosti, ktoré si ukryl a utajil v týchto ľudských podstatách.

Ó Bože! Sme ako rastliny a Tvoja štedrosť je podobná dažďu. Osviež tieto rastliny a daj im rásť z toho, čo im poskytneš. Sme Tvoji služobníci, osloboď nás z pút hmotného bytia. Sme nevedomí, učiň nás múdrymi. Sme mŕtvi, oživ nás. Sme hmotní, obdar nás duchom. Všetko je nám odoprené, udeľ nám dôvernú znalosť Svojich tajomstiev. Sme núdzni, požehnaj nám a obohať nás zo Svojho nepreberného pokladu. Ó Bože! Pozdvihni nás, daj nám zrak a sluch, zasväť nás do tajomstiev života, aby sa nám v tomto svete bytia mohli zjaviť záhady Tvojho kráľovstva, a my sme mohli doznať Tvoju jedinosť. Všetko, čo sa nám dostáva, prichádza od Teba a všetky požehnania prináležia Tebe.

Ty si Mocný. Ty si Silný. Ty si Darca a Ty si vždy Dávajúci.

#13178
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vskutku, Tvoji služobníci sa obracajú k Tebe, pokorne prosiac Tvoje kráľovstvo milosrdenstva. Vskutku, sú priťahovaní Tvojou svätosťou a planú ohňom Tvojej lásky, vyhľadávajú utvrdenie z Tvojho úžasného kráľovstva a dúfajú v dosiahnutie Tvojej nebeskej ríše. Vskutku, túžia po udelení Tvojich darov a prahnú po osvietení zo Slnca skutočnosti.

Ó Pane! Učiň ich žiarivými lampami, znameniami milosrdenstva, plodnými stromami a trblietavými hviezdami. Nech povstanú v službe Tebe a v túžbe po svetle Tvojej priazne nech ich s Tebou spájajú putá Tvojej lásky. Učiň ich znameniami vedenia, zástavami Tvojho nesmrteľného kráľovstva, vlnami mora Tvojho milosrdenstva, zrkadlami svetla Tvojej majestátnosti.

Vskutku, Ty si Štedrý. Vskutku, Ty si Milosrdný. Vskutku, Ty si Vzácny, Milovaný.

#13179
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty, odpúšťajúci Bože! Títo služobníci sa obracajú k Tvojmu kráľovstvu a hľadajú Tvoju milosť a štedrosť. Ó Bože! Učiň ich srdcia dobrými a čistými, aby sa stali hodnými Tvojej lásky. Očisti a posväť ich duchov, aby na nich mohlo zažiariť Slnce skutočnosti. Očisti a posväť ich oči, aby mohli vnímať Tvoje svetlo. Očisti a posväť ich uši, aby mohli začuť volanie Tvojho kráľovstva.

Ó Pane! Vskutku, my sme slabí, ale Ty si mocný. Vskutku, my sme chudobní, ale Ty si bohatý. My sme hľadajúci a Ty si Ten hľadaný. Ó Pane! Maj s nami zľutovanie a odpusť nám. Obdaruj nás schopnosťami a vnímavosťou, aby sme si mohli zaslúžiť Tvoju priazeň a boli privedení do Tvojho kráľovstva, aby sme sa mohli napiť živej vody a zahorieť ohňom Tvojej lásky a aby nás v tomto žiarivom storočí mohol vzkriesiť dych Ducha Svätého.

Ó Bože, môj Bože! Zhliadni na toto zhromaždenie pohľadom Svojej milujúcej láskavosti. Všetkých chovaj v bezpečí Svojej opatery a pod Svojou ochranou. Zošli týmto dušiam Svoje nebeské požehnania. Ponor ich do oceánu Svojho milosrdenstva a oživ ich dychom Ducha Svätého.

Ó Pane! Obdaruj túto spravodlivú vládu Svojou milostivou pomocou a Svojím utvrdením. Táto krajina leží v bezpečnom tieni Tvojej ochrany a tento ľud je v Tvojich službách. Ó Pane! Obdaruj ich Svojimi nebeskými darmi a daj, nech je záplava Tvojej milosti a priazne výdatná a hojná. Dovoľ, nech je tento vážený národ ctený a udeľ mu prijatie do Svojho kráľovstva. Ty si Silný, Všemohúci, Milosrdný a Ty si Štedrý, Dobrotivý, Pán hojnej milosti.

#13180
- Bahá'u'lláh

 

Ó Božská prozreteľnosť! Toto zhromaždenie sa skladá z Tvojich priateľov, ktorých láka Tvoja krása a ktorí zahoreli ohňom Tvojej lásky. Zmeň tieto duše v nebeských anjelov, oživ ich dychom Svojho Svätého Ducha, venuj im výrečný jazyk a rozhodné srdce, udeľ im nebeskú moc a milosrdné vnímanie, učiň ich šíriteľmi jednotnosti ľudstva a príčinou lásky a svornosti v ľudskom svete, aby nebezpečná temnota nevedomých predsudkov zmizla vďaka svetlu Slnca pravdy, aby sa tento ponurý svet rozjasnil, aby táto hmotná ríša prijala lúče duchovného sveta, aby sa rozličné farby spojili do jednej farby a aby sa nápev chvály vzniesol ku kráľovstvu Tvojej posvätnosti.

Vskutku, Ty si Všemocný a nadovšetko Mocný.

#13181
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty Milujúci poskytovateľ! Tieto duše uslyšali volanie Kráľovstva, pohliadli na slávu Slnca pravdy a vzniesli sa na osviežujúce nebo lásky. Uchvátila ich Tvoja povaha a uctievajú Tvoju krásu. K Tebe sa obrátili, o Tebe sa zhovárajú, Tvoj príbytok vyhľadávajú a žíznia po bystrine Tvojej nebeskej ríše.

Ty si Darca, Udeľujúci, vždy Milujúci.

#13182
- Bahá'u'lláh

 

Učenie

Ó Pane! Otvor dvere, poskytni prostriedky a ochraňuj našu cestu pred nebezpečím aby sme mohli byť privedení k dušiam, ktorých srdcia si pripravil pre Svoju Vec a aby ony boli privedené k nám. Ty si, vskutku, Najmilosrdnejší, Najštedrejší, Všemohúci.

#9995
- `Abdu'l-Bahá

 

Uzdravenie

Ó Bože, môj Bože! Prosím Ťa pri oceáne Tvojho uzdravenia a pri nádhere dennice Tvojej milosti, pri Tvojom mene, ktorým si si podmanil Svojich služobníkov a pri prenikavej sile Tvojho najvznešenejšieho Slova, pri moci Tvojho najdôstojnejšieho pera a pri milosrdenstve, ktoré predčilo stvorenie všetkých, ktorí sú v nebesách i na zemi, očisti ma vodou Svojej štedrosti od každého neduhu a choroby a od každej slaboty a nevládnosti.

Vidíš, ó môj Pane, Svojho prosebníka, ako čaká pri dverciach Tvojej štedrosti, a toho, kto do Teba vložil svoju nádej, ako sa pridržiava lana Tvojej štedrosti. Úpenlivo Ťa prosím, neupri mu to, čo zhľadúva v oceáne Tvojej milosti a dennici Tvojej láskyplnosti.

Máš moc činiť, čo sa Ti zapáči. Niet iného Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najveľkorysejšieho.

#13184
- Bahá'u'lláh

 

Tvoje meno ma uzdravuje, ó môj Bože, a spomienka na Teba je mi liekom. Blízkosť k Tebe mi dáva nádej a láska k Tebe mi je spoločníkom. Tvoje milosrdenstvo voči mne ma uzdravuje a pomáha mi na tomto svete i vo svete budúcom. Ty si vskutku nadovšetko Štedrý, Vševediaci, nadovšetko Múdry.

#13185
- Bahá'u'lláh

 

Buď pochválený, ó Pane, môj Bože! Úpenlivo Ťa žiadam, pri Tvojom Najväčšom mene, prostredníctvom ktorého si prebudil Svojich služobníkov a vybudoval Svoje mestá, a pri Tvojich najznamenitejších pomenovaniach a Tvojich najdôstojnejších prídomkoch, aby si Svojmu ľudu pomohol, aby sa otočil smerom k Tvojim rozmanitým prejavom štedrosti a svoje tváre obrátil k svätostánku Tvojej múdrosti. Vylieč choroby, ktoré napadli duše z každej strany a zabránili im uprieť zrak k raju spočívajúcom v úkryte tône Tvojho mena, ktoré si ustanovil Kráľom všetkých mien pre všetkých, ktorí sú v nebesách, a všetkých, ktorí sú na zemi. Máš moc činiť, čo sa Ti zapáči. V Tvojich rukách sa nachádza ríša všetkých mien. Niet iného Boha než Teba, Mocného, Múdreho.

Som len úbohé stvorenie, ó môj Pane. Priľnul som k lemu Tvojho bohatstva. Som ťažko chorý, avšak držím sa pevne spásneho lana Tvojej liečivej moci. Svojou štedrosťou a odpustením ma zbav bolestí, ktoré ma obklopujú, dôkladne ma očisti vodami Svojho milosrdenstva a milosti a odej ma rúchom zdravia. Upriam môj pohľad na Teba a zbav ma všetkého pripútania k čomukoľvek okrem Teba. Pomôž mi činiť to, čo si praješ, a konať to, čo Ti spôsobuje potešenie.

Vskutku, Ty si Pán života tohto i budúceho. Vskutku, Ty si vždy Odpúšťajúci, Najmilosrdnejší.

#13186
- Bahá'u'lláh

 

Dlhá modlitba za uzdravenie

On je Uzdravujúci, Postačujúci, Pomocník, vždy Odpúšťajúci, Najmilosrdnejší.

Volám k Tebe, ó Vznešený, ó Verný, ó Slávny! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Vládca, ó Vzbúrenec, ó Sudca. Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Neporovnateľný, ó Večný,

ó Jediný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najchválenejší, ó Svätý, ó Pomáhajúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Vševediaci, ó Najmúdrejší, ó Najväčší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Zhovievavý, ó Vznešený, ó Prikazujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Milovaný, ó v srdci Uchovávaný, ó Okúzlený! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najsilnejší, ó Zachovávajúci, ó Mocný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Vládca, ó Sebedostačujúci, ó Vševediaci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe ó Duch, ó Svetlo, ó Najprejavenejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó všetkými Vyhľadávaný, ó všetkým Známy, ó pred všetkými Skrytý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Utajený, ó Víťazný, ó Udeľujúci! Ty Postačujúci Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Všemocný, ó Utešujúci, ó Utajujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Tvorca, ó Uspokojiteľ, ó Vykoreniteľ! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Povstávajúci, ó Zhromažďujúci, ó Vyvyšujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Zdokonaľujúci, ó Nespútaný, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Blahodarný, ó Odpierajúci, ó Tvoriaci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najvelebnejší, ó Krásny, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Spravodlivý, ó Milostivý, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó všetko si Podmaňujúci, ó večne Trvajúci, ó Najmúdrejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Skvostný, ó Dávny vekov, ó Veľkomyseľný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó dobre Strážený, ó Pane radosti, ó Vytúžený! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Ty ku všetkým Láskavý, ó Ty so všetkými Súcitiaci, ó nadovšetko Zhovievavý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Útočisko pre všetkých, ó Úkryt pre všetkých, ó všetko Zachovávajúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Utešiteľ všetkých, ó Vzývaný všetkými, ó Oživujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Odhaľujúci, ó Ničiteľ, ó Najvľúdnejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Ty moja Duša, ó Ty môj Milovaný, ó Ty moja Viera! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Uhasiteľ smädu, ó všetko Presahujúci Pane, ó Najcennejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najsvätejšia zmienka, ó Najvznešenejší, ó Najstaršia cesta! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najvelebnejší, ó Najsvätejší, ó Posvätný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Odpútaný, ó Radca, ó Vysloboditeľ! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Priateľ, ó Lekár, ó Uchvacujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Sláva, ó Krása, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Najdôveryhodnejší, ó najlepšie Milujúci, ó Pane Úsvitu! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Roznecovateľ, ó Rozjasňovateľ, ó Nositeľ potešenia! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Pane Štedrosti, Najsúcitnejší, Najmilosrdnejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Nemenný, ó Životodárca, ó Zdroj všetkého bytia! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Ty, ktorý prenikáš všetkými vecami, ó Vševediaci Boh, ó Pane Prejavu! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Prejavený avšak Skrytý, ó Neviditeľný avšak Známy, ó Pozorovateľ všetkými hľadaný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!

Volám k Tebe, ó Ty, ktorý zabíjaš Milujúcich, ó Bože Milosrdenstva pre hriešnych!

Ó Postačujúci, volám k Tebe, ó Postačujúci! Ó Uzdravujúci, volám k Tebe, ó Uzdravujúci! Ó Stály, volám k Tebe, ó Stály!

Ty vždy Stály, ó Ty Stály!

Si posvätený, ó môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím, pri Tvojej štedrosti, ktorou sa dokorán otvorili brány Tvojich darov, a milosti, ktorou bol na tróne večnosti ustanovený Chrám Tvojej Svätosti, a pri Tvojom milosrdenstve, ktorým si pozval všetky stvorené veci k stolu Svojich darov a štedrosti, a pri Tvojej milosti, ktorou si odpovedal v Sebe samom Svojím vlastným slovom „áno“ za všetkých v nebi i na zemi v hodine, kedy bola prejavená Tvoja zvrchovanosť a Tvoja veľkosť a na úsvite, za ktorého bola zjavená moc Tvojho panovania. Úpenlivo Ťa prosím, pri týchto najspanilejších menách, pri týchto najvznešenejších a najušľachtilejších prídomkoch a pri Tvojej najvznešenejšej Spomienke a pri Tvojej čistej a nepoškvrnenej Kráse a pri Tvojom skrytom Svetle v najskrytejšom pavilóne a pri Tvojom Mene, každé ráno i každý večer odenom v rúchu súženia, aby si ochraňoval vlastníka tejto požehnanej Tabuľky a každého, kto ju prednáša, a každého, kto si ju vypočuje alebo prechádza okolo domu, kde sa nachádza. Uzdrav ňou každého chorého, neduživého a úbohého od všetkého trápenia a súženia, od každého neznesiteľného zármutku a smútku a veď ňou každého, kto si želá vstúpiť na cestu Tvojho vedenia a na cestu Tvojho odpustenia a milosti.

Ty si, vskutku, Mocný, všetkému Dostačujúci, Uzdravujúci, Ochranca, Dávajúci, Súcitný, nadovšetko Štedrý, nadovšetko Milostivý.

#13189
- Bahá'u'lláh

 

Večer

Ó môj Bože, môj Pane, Cieľ mojej túžby! Tvoj služobník túži po spánku v úkryte Tvojho milosrdenstva a po odpočinku pod nebesami Tvojej milosti, a úpenlivo Ťa žiada o Tvoju opateru a ochranu.

Prosím Ťa, ó môj Pane, pri Tvojom oku, ktoré neustále bdie, ustráž moje oči pred pohľadom na kohokoľvek okrem Teba. Posilni ich bystrosť, aby mohli rozpoznať Tvoje znamenia a uzrieť obzor Tvojho zjavenia. Ty si Ten, pred zjavením ktorého všemohúcnosti sa zachvela najčistejšia podstata všetkej sily.

Niet Boha okrem Teba, Všemocného, všetko si Podmaňujúceho, Nepodmieneného.

#13154
- Bahá'u'lláh

 

Ako môžem ísť spať, ó Bože, môj Bože, keď oči tých, ktorí po Tebe túžia, bdejú pre svoje odlúčenie od Teba, a ako si môžem ľahnúť na odpočinok, kým duše Tvojich milovaných nesmierne zmieta ich vzdialenosť od Tvojej prítomnosti?

Zveril som, ó môj Pane, svojho ducha a celú svoju bytosť do pravice Tvojej sily a Tvojej ochrany. Hlavu si ukladám na vankúš skrze Tvoju moc a dvíham ju vďaka Tvojej vôli a Tvojej spokojnosti. Ty si, vpravde, Chrániteľ, Opatrovník, nadovšetko Mocný, Najsilnejší.

Pri Tvojej moci! Či spím či bdiem, nežiadam o iné než o to, čo si želáš Ty. Som Tvoj služobník a som v Tvojich rukách. Milostivo mi pomáhaj konať to, z čoho sa bude šíriť vôňa Tvojej spokojnosti. To je vskutku vôľa moja a vôľa tých, ktorí k Tebe majú blízko. Buď pochválený, ó Pane svetov!

#13155
- Bahá'u'lláh

 

Víťazstvo Veci

Ó Pane! Umožni všetkým národom zeme, aby získali vstup do Raja Tvojej viery, aby tak žiadna stvorená bytosť nezostala za hranicami Tvojho dobrozdania.

Od nepamäti máš schopnosť činiť, čo sa Ti páči, a prevýšiť všetko, čo si praješ.

#13229
- The Báb

 

Vytrvalosť

Blahorečím Tvojmu menu, ó môj Bože, a vzdávam Ti vďaku, ó moja Túžba, za to, že si mi umožnil, aby som jasne vnímal Tvoju Priamu cestu, odhalil si mi pred zrakom Svoje Veľké oznámenie a pomohol si mi upriamiť tvár k Úsvitu Svojho zjavenia a Žriedlu Svojej veci, hoci Tvoji služobníci a Tvoj ľud sa od Teba odvrátili. Nástojčivo Ťa prosím, ó Pane kráľovstva večnosti, pri prenikavom hlase Pera slávy a pri Horiacom ohni, ktorý zo sviežo zeleného Stromu hlasno volá, a pri Arche, ktorú si zvlášť vyvolil pre Bahov ľud, aby si dal, že zostanem pevným v láske k Tebe, že budem spokojný so všetkým, čo si pre mňa predpísal vo Svojej knihe, a že budem pevne stáť v službe Tebe a v službe Tvojim milovaným. Milostivo teda pomôž Svojim služobníkom, ó môj Bože, aby činili to, čo poslúži povzneseniu Tvojej veci a umožní im dodržiavať všetko, čo si zjavil vo Svojej knihe.

Vskutku Ty si Pánom sily. Máš moc prikazovať čokoľvek, čo si zaželáš, a vo Svojom zovretí držíš liace všetkého stvoreného. Niet Boha okrem Teba, Všemohúceho, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

#13215
- Bahá'u'lláh

 

Oslávené buď Tvoje meno, ó Pane, môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojej sile, ktorá obklopila všetko stvorené, a pri Tvojom mocnárstve, ktoré presahuje celé stvorenie, a pri Tvojom slove, ktoré bolo ukryté v Tvojej múdrosti a prostredníctvom ktorého si stvoril Svoje nebo a Svoju zem, aby si nám umožnil byť neochvejnými v láske k Tebe a v poslušnosti voči Tvojmu rozhodnutiu a zároveň aby sme mohli uprieť zrak na Tvoju tvár a oslavovať Tvoju slávu. Daj nám teda silu, ó môj Bože, aby sme medzi Tvojimi stvoreniami doďaleka mohli šíriť Tvoje znamenia a chrániť Tvoju vieru v Tvojej ríši. Vždy si jestvoval nezávisle od zmienky ktoréhokoľvek z Tvojich stvorení a na večné veky zostaneš taký, aký si bol.

Do Teba som vložil celú svoju dôveru, k Tebe som obrátil tvár a k lanu Tvojej láskavej prozreteľnosti som priľnul a náhlil som sa k tôni Tvojho milosrdenstva. Neposielaj ma sklamaného preč od Svojich dverí, ó môj Bože, a neodopieraj mi Svoju priazeň, pretože ja hľadám jedine Teba. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho.

Chvála buď Tebe, ó Ty, koho milujú tí, ktorí Ťa poznali!

#13216
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty, koho blízkosť je mi prianím, koho prítomnosť je mi nádejou, na koho spomienka je mi túžbou, koho dvor slávy je mi cieľom, koho príbytok mi je zámerom, koho meno je mi uzdravením, koho láska je mi žiarou srdca, komu služba je mi najvyššou túhou! Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojom Mene, vďaka ktorému si umožnil tým, ktorí Ťa spoznali, aby sa vzniesli do najvelebnejších výšav poznania Teba, a dal si silu tým, ktorí Ťa oddane uctievajú, aby vystúpili do blízkosti dvora Tvojej svätej priazne, pomôž mi obrátiť tvár k Tvojej tvári, upriamiť na Teba zrak a prevrávať o Tvojej sláve.

Som ten, ó môj Pane, kto zanechal všetko okrem Teba a obrátil sa k Miestu úsvitu Tvojej milosti, kto opustil všetko okrem Teba v nádeji, že sa priblíži k Tvojmu dvoru. Pohliadni preto na mňa, ako som zrak pozdvihol k Sídlu žiariacemu nádherou svetla Tvojej tváre. Zošli mi teda, ó môj Milovaný, to, čo mi umožní, aby som bol neochvejný v Tvojej veci, aby mi pochybnosti bezvercov nezabránili obrátiť sa k Tebe.

Ty si vskutku Boh Sily, Pomocník v nebezpečí, nadovšetko Slávny, nadovšetko Mocný.

#13217
- Bahá'u'lláh

 

Ó Bože, môj Bože! Kajúcne som sa k Tebe obrátil a vskutku, Ty si Odpúšťajúci, Súcitný.

Ó Bože, môj Bože! Navrátil som sa k Tebe a vskutku, Ty si vždy Odpúšťajúci, Milostivý.

Ó Bože, môj Bože! Priľnul som k spásnemu lanu Tvojej štedrosti a Tebe patrí pokladnica všetkého, čo je v nebi a na zemi.

Ó Bože, môj Bože! Poponáhľal som sa k Tebe a vskutku, Ty si Odpúšťajúci, Pán nesmiernej milosti.

Ó Bože, môj Bože! Túžim po nebeskom víne Tvojej milosti a vskutku, Ty si Darca, Štedrý, Milostivý, Všemohúci.

Ó Bože, môj Bože! Dosvedčujem, že si zjavil Svoju vec, splnil Svoj prísľub a zoslal z nebies Svojej milosti to, čo k Tebe približuje srdcia Tvojich vyvolených. Dobre je tomu, kto silne priľnul k Tvojmu pevnému lanu a pridŕžal sa lemu Tvojho žiarivého rúcha.

Ó Pane všetkého bytia a Kráľ viditeľného i neviditeľného, žiadam Ťa pri Tvojej moci, vznešenosti a zvrchovanosti, daj, nech pero Tvojej slávy zapíše moje meno medzi Tvojich oddaných, ktorým slová hriešnych nezabránili obrátiť sa k svetlu Tvojej tváre, ó Bože, ktorý počuješ modlitby a odpovedáš na ne.

#13218
- Bahá'u'lláh

 

Velebený si, ó Pane môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím pri Tom, ktorý je Tvojím Najväčším menom, ktorý bol ťažko sužovaný tými z Tvojich stvorení, ktoré popreli Tvoju pravdu a ktorý bol skľúčený takým zármutkom, aký žiaden jazyk nemôže popísať, umožni mi spomínať Ťa a oslavovať Tvoju chválu v týchto dňoch, kedy sa všetci odvrátili od Tvojej krásy, preli sa s Tebou a pohŕdavo sa odvrátili od Toho, ktorý je Zjaviteľom Tvojej veci. Okrem Teba samého niet nikoho, ó môj Pane, kto by Ti pomohol, a žiadna iná moc okrem Tvojej moci nemôže Ťa podporiť.

Prosím Ťa, umožni mi pevne priľnúť k Tvojej láske a spomienke na Teba. Vskutku, toto je v mojich silách a Ty poznáš všetko, čo je vo mne. Ty si, vskutku, Vediaci, so všetkým Oboznámený. Neodopri mi, ó môj Pane, žiaru svetla Svojej tváre, ktorou si osvetlil celý svet. Niet Boha okrem Teba, Najsilnejšieho, Najslávnejšieho, vždy Odpúšťajúceho.

#13219
- Bahá'u'lláh

 

Ó Pane, môj Bože! Pomôž Svojim milovaným, aby boli pevní v Tvojej viere, aby kráčali po Tvojich cestách, aby boli neochvejní v Tvojej veci. Venuj im Svoju milosť, aby odolali náporu sebectva a vášne, aby nasledovali svetlo božského vedenia. Ty si Silný, Milostivý, Sebedostačujúci, Udeľujúci, Súcitný, nadovšetko Mocný, nadovšetko Štedrý.

#13220
- `Abdu'l-Bahá

 

Ženy

Sláva buď Tebe, ó Pane, môj Bože! Prosím Ťa pri Tvojom mene, prostredníctvom ktorého Ten, kto je Tvojou krásou, bol dosadený na trón Tvojej veci, a pri Tvojom mene, ktorým všetko meníš, všetko zhromažďuješ, všetko voláš na zodpovednosť, všetko odmeňuješ, všetko brániš a všetko uchovávaš. Prosím Ťa, aby si chránil túto služobníčku, ktorá sa k Tebe utieka o záchranu, vyhľadáva útočisko Toho, v ktorom si Ty sám prejavený, a vkladá do Teba celú svoju nádej a dôveru.

Je chorá, ó môj Bože, a vkročila do tône stromu Tvojho uzdravenia, je sužovaná a utiekla sa do mesta Tvojej ochrany, je nemocná a vyhľadala žriedlo Tvojej priazne, je nanajvýš rozrušená a poponáhľala sa dosiahnuť prameň Tvojho pokoja, ťaží ju hriech a obrátila tvár k dvoru Tvojho odpustenia.

Pri Svojej zvrchovanosti a Svojej láskyplnosti ju odej, ó môj Bože a môj Milovaný, do plášťa Svojho balzamu a Svojho uzdravenia a daj jej napiť z pohára Tvojho milosrdenstva a Tvojej priazne. Ďalej ju ochraňuj pred každou sužobou a neduhom, pred každou bolesťou a chorobou a pred všetkým, čo sa Ti prieči.

Ty si vpravde nesmierne povznesený nad všetko okrem Seba. Ty si vskutku Liečiteľ, nadovšetko Postačujúci, Záchranca, vždy Odpúšťajúci, Najmilosrdnejší.

#13187
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože, ó Ty, kto odpúšťaš hriechy a rozptyľuješ sužobu! Ó Ty, Prepačujúci, Milostivý! Dvíham k Tebe svoje prosiace ruky a so slzami úpenlivo prosím dvor Tvojej božskej podstaty, aby pomocou Tvojej milosti a zhovievavosti odpustil Tvojej služobníčke, ktorá vystúpila k sídlu pravdy. Daj, ó Pane, aby ju zatienili oblaky Tvojej štedrosti a priazne. Ponor ju do oceánu Svojho odpustenia a prepáčenia a umožni jej vstúpiť do posväteného príbytku Tvojho nebeského raja.

Ty si vskutku Mocný, Súcitný, Štedrý, Milosrdný.

#13140
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Pane! O Ty, koho milosrdenstvo všetko obklopuje, koho odpustenie všetko prevyšuje, koho štedrosti sa nič nevyrovná, koho prepáčenie a veľkorysosť všetko zahŕňa a koho svetlo odpustenia je rozptýlené po celom svete!

Ó Pane slávy! Prosím Ťa nástojčivo, vrúcne a so slzami, aby si Svoju služobníčku, ktorá k Tebe vystúpila, pohladil pohľadom zraku Svojho milosrdenstva. Zaodej ju do plášťa Svojej milosti, jagajúceho sa ozdobami nebeského raja, ukry ju pod strom Svojej jedinosti a ožiar jej tvár svetlom Svojho milosrdenstva a súcitu.

Udeľ Svojej nebeskej služobníčke, ó Bože, sväté vône zrodené z ducha Tvojho odpustenia. Daj jej prebývať v požehnanom príbytku, zahoj jej žiaľ balzamom Svojho zvítania a podľa Svojej vôle jej dovoľ vstúpiť do Svojho svätého raja. Nech k nej zostupujú anjeli Tvojej láskyplnosti. Ukry ju pod Svojim požehnaným stromom. Ty si vskutku vždy Odpúšťajúci, Najveľkorysejší, nadovšetko Štedrý.

#13141
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty láskavý Pane! Táto s láskou opatrovaná služobníčka v Tebe našla zaľúbenie a hĺbaním a vnímaním túžila dosiahnuť Tvoju prítomnosť a vstúpiť do Tvojich ríš. So slzami v očiach uprela svoj zrak na kráľovstvo záhad. Nejednu noc strávila v hlbokom rozhovore s Tebou a nejeden deň žila dôvernou spomienkou na Teba. Každé ráno Ťa mala na pamäti a každý večer na Teba sústredila svoje myšlienky. Ako trilkujúci slávik nôtila Tvoje posvätné verše a túžila ako zrkadlo odrážať Tvoje svetlo.

Ó Ty hriechy Odpúšťajúci! Vydláždi tejto prebudenej duši cestu, aby vstúpila do Tvojho kráľovstva a umožni tomuto vtáčaťu, ktoré skrotila Tvoja ruka, aby sa vznášalo vo večnej ružovej záhrade. Je zapálená túžbou priblížiť sa Ti. Umožni jej dosiahnuť Tvoju prítomnosť. Odlúčenie od Teba ju zarmucuje a skľučuje. Dovoľ, aby bola prijatá v Tvojom nebeskom kaštieli.

Ó Pane! Sme hriešnici, no Ty si Odpúšťajúci. Sme ponorení v oceáne nedostatkov, no Ty si Prepačujúci, Láskavý. Odpusť nám hriechy a požehnaj nás Svojou hojnou milosťou. Udeľ nám výsadu zazrieť Tvoj obličaj a podaj nám kalich radosti a blaženosti. Sme zajatcami vlastných prehreškov a Ty si Kráľ štedrej priazne. Topíme sa v mori neprávosti a Ty si Pán nekonečného milosrdenstva. Ty si Dávajúci, Slávny, Večný, Štedrý a si nadovšetko Milostivý, nadovšetko Milosrdný, Všemocný, Ten, kto udeľuje dary a odpúšťa hriechy. Vskutku, Ty si Ten, ku ktorému sa obraciame, aby zmyl naše hriechy, Ten, kto je Pán pánov.

#13142
- `Abdu'l-Bahá

 

Zosnulí

Táto modlitba za zosnulých sa číta za bahájov starších ako pätnásť rokov. „Je to jediná bahájska povinná modlitba, ktorá sa prednáša v kongregácii jedným veriacim, pričom ostatní povstanú. Nie je potrebné obrátiť sa ku Qiblih.

Ó môj Bože! Tu je Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka, ktorý veril v Teba a v Tvoje znamenia a obrátil k Tebe tvár, pričom sa úplne odpútal od všetkého okrem Teba. Ty si vskutku Najmilosrdnejší z tých, ktorí preukazujú milosrdenstvo.

Ó Ty, ktorý odpúšťaš hriechy ľudí a utajuješ ich chyby, zaobchádzaj s ním tak, ako prislúcha nebesiam Tvojej štedrosti a oceánu Tvojej milosti. Daj, aby vstúpil na nádvorie Tvojho všetko prevyšujúceho milosrdenstva, ktoré jestvovalo už pred vytvorením zeme a nebies. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najveľkorysejšieho.

Potom šesťkrát zopakujte pozdrav „Alláh-u-Abhá“ a nato devätnásťkrát zopakujte každý z týchto veršov:

Všetci vskutku Boha uctievame.

Všetci sa vskutku Bohu klaniame.

Všetci sme vskutku Bohu zasvätení.

Všetci vskutku Boha chválime.

Všetci vskutku Bohu ďakujeme.

Všetci sme vskutku v Bohu trpezliví.

(Ak zosne žena, vyrieknite: Tu je Tvoja služobníčka a dcéra Tvojej služobníčky, atď. …)

#13134
- Bahá'u'lláh

 

Velebený si, ó Pane môj Bože! Nepokor toho, koho si povýšil silou Svojej večnej zvrchovanosti, a neodožeň od Seba toho, ktorému si umožnil vstúpiť do svätostánku Svojej večnosti. Vari by si, ó môj Bože, zavrhol toho, koho si zatienil Svojím panstvom, a vari by si od Seba odvrhol, ó moja Túžba, toho, komu si bol útočiskom? Môžeš azda ponížiť toho, koho si pozdvihol, či zabudnúť na toho, komu si umožnil, aby Ťa spomínal?

Si velebený, nesmierne velebený! Ty si Ten, ktorý bol od večnosti Kráľom celého stvorenia a jeho Prvotným hýbateľom, a navždy ostaneš Pánom všetkého stvorenia a jeho Ustanoviteľom. Sláva Tebe, ó môj Bože! Ak by si prestal byť k Svojim služobníkom milosrdný, kto by im potom preukázal milosrdenstvo, a ak by si im odmietol pomôcť, kto iný by im pomohol?

Si velebený, nesmierne velebený! Zbožňovaný si vo Svojej pravde a Teba, vskutku, všetci uctievame. Zjavný si vo Svojej spravodlivosti a o Tebe, vskutku, všetci svedčíme.

Vskutku, vo Svojej milosti si milovaný. Niet Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.

#13135
- Bahá'u'lláh

 

On je Boh! Nech je Povznesený, Pán láskyplnosti a štedrosti!

Sláva buď Tebe, ó Ty, môj Bože, Pán Všemocný. Dosvedčujem Tvoju všemocnosť a Tvoju silu, Tvoju zvrchovanosť a Tvoju láskyplnosť, Tvoju milosť a Tvoju moc, jedinosť Tvojej Bytosti a jednotnosť Tvojej podstaty, Tvoju posvätenosť a povznesenosť nad svet bytia a všetko, čo v ňom je.

Ó môj Bože! Vidíš ma odpútaného od všetkého okrem Teba, ako sa Ťa pevne pridržiavam a ako sa obraciam k oceánu Tvojej štedrosti, nebesám Tvojej priazne a dennici Tvojej milosti.

Pane! Potvrdzujem, že si do Svojho služobníka uložil Svoje zverenectvo, ktorým je duch, ktorým si dal svetu život.

Prosím Ťa pri nádhere stálice Tvojho zjavenia, aby si od neho milostivo prijal to, čo v Tvojich dňoch dosiahol. Daj, aby ho ovenčila sláva Tvojej spokojnosti a aby ho ozdobilo Tvoje prijatie.

Ó môj Pane! Ja sám i všetko stvorené dosvedčujeme Tvoju moc. Prosím Ťa, aby si od Seba neodvrátil tohto ducha, ktorý vystúpil k Tebe do Tvojho nebeského miesta, Tvojho vznešeného raja a Tvojho útočiska blízkosti, ó Ty, ktorý si Pánom všetkých ľudí!

Daj teda, ó môj Bože, aby sa Tvoj služobník mohol družiť s Tvojimi vyvolenými, Tvojimi svätými a Tvojimi Poslami na nebeských miestach, ktoré pero nedokáže vykresliť ani jazyk opísať.

Ó môj Pane, vskutku, chudobný sa poponáhľal do kráľovstva Tvojho bohatstva, cudzinec do svojho domova na Tvojom nádvorí, vysmädnutý k nebeskej rieke Tvojej štedrosti. Neochudobni ho, ó Pane, o podiel zo stola Svojej milosti a o priazeň Svojej štedrosti. Ty si vpravde nadovšetko Mocný, Milostivý, nadovšetko Štedrý.

Ó môj Bože, Tvoje zverenectvo sa k Tebe navrátilo. Patrí sa Tvojej milosti a Tvojej štedrosti, ktoré obklopili Tvoje panstvo na zemi i na nebi, aby Tvojmu novopríchodziemu udelili Tvoje dary a Tvoje podarúnky a plody stromu Tvojej milosti. Máš moc činiť, čo si praješ. Niet iného Boha okrem Teba, Milostivého, Najštedrejšieho, Súcitného, Udeľujúceho, Prepačujúceho, Vzácneho, Vševediaceho.

Dosvedčujem, ó môj Pane, že si ľuďom uložil, aby svojho hosťa poctili. A ten, kto k Tebe vystúpil, Ťa veru dosiahol a docielil Tvoju prítomnosť. Nalož s ním teda podľa Svojej milosti a štedrosti! Pri Tvojej sláve! S istotou viem, že sám neuprieš to, čo si prikázal Svojim služobníkom, a že neochudobníš toho, kto ľnul k lanu Tvojej štedrosti a kto vystúpil k dennici Tvojho bohatstva.

Niet iného Boha okrem Teba, Jedného, Jediného, Silného, Všemocného, Štedrého.

#13136
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Bože! Ó Ty, kto odpúšťaš hriechy, udeľuješ dary, rozptyľuješ sužobu!

Vskutku Ťa úpenlivo prosím, aby si odpustil hriechy tým, ktorí zanechali telesný odev a vystúpili do duchovného sveta.

Ó môj Pane! Zbav ich prehreškov, rozptýľ ich zármutok a zmeň ich temnotu vo svetlo. Daj, aby vstúpili do záhrady šťastia, obmy ich najčistejšou vodou a umožni im hľadieť na Tvoju nádheru na najvznešenejšej hore.

#13137
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vskutku, Tvoj služobník sa sklonil pred vznešenosťou Tvojej božskej nadvlády a pokorne stál pri prahu Tvojej jednoty, uveril v Teba a v Tvoje verše, dosvedčil Tvoje slovo, bol zapálený ohňom Tvojej lásky, ponorený do hlbín oceánu Tvojho poznania a privábený Tvojím vánkom. Spoliehal sa na Teba, obrátil k Tebe svoju tvár, pokorne sa k Tebe modlil a veril v Tvoje odpustenie a prepáčenie. Teraz opustil tento pozemský svet a vzlietol do kráľovstva nesmrteľnosti s pálčivou túžbou, že sa mu dostane priazne stretnúť sa s Tebou.

Ó Pane, osláv jeho postavenie, ochraňuj ho v altáne Svojej najväčšej milosti, dovoľ mu vstúpiť do Svojho prekrásneho raja a zaruč mu nesmrteľný život vo Svojom vznešenom ružovom sade, aby sa mohol ponoriť do mora svetla vo svete tajomstiev. Vskutku, Ty si Štedrý, Mocný, Odpúšťajúci, Dávajúci.

#13138
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty odpúšťajúci Pane!

Aj keď niektoré duše strávili dni svojho života v nevedomosti, odcudzili sa Ti a vzopreli, predsa jedinou vlnou z oceánu Tvojho odpustenia budú všetci hriešni oslobodení. Kohokoľvek si praješ, učiníš dôverným priateľom, a ten, ktorý nie je predmetom Tvojej voľby, bude považovaný za hriešneho. Ak by si s nami nakladal podľa Svojej spravodlivosti, všetci by sme boli iba hriešnikmi a zaslúžili by sme si iba odlúčenie od Teba, ale ak by si prejavil milosrdenstvo, každý hriešnik by bol očistený a každý cudzinec by sa stal priateľom. Udeľ teda všetkým Svoje odpustenie a prepáčenie a preukáž im Svoje milosrdenstvo.

Ty si Odpúšťajúci, Darca Svetla a Všemocný.

#13139
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Duchovné rady

Stretávajte sa s radosťou v srdciach a na začiatku stretnutia predneste túto modlitbu:

Ó Ty Pane Kráľovstva! Aj keď sme telom prítomní na tomto stretnutí, naše okúzlené srdcia sú uchvátené Tvojou láskou a sme unesení lúčmi Tvojej žiarivej tváre. Nech sme akokoľvek slabí, predsa očakávame prejavy Tvojej moci a sily. A nech sme akokoľvek chudobní, bez prostriedkov či vlastníctva, predsa čerpáme z bohatstva pokladníc Tvojho kráľovstva. Aj keď sme len kvapkami, predsa pijeme z hlbín Tvojho oceánu. A aj keď sme len zrnkami prachu, predsa žiarime v sláve Tvojho nádherného Slnka.

Ó Ty náš Živiteľ! Zošli nám Svoju pomoc, aby sa každý z nás, ktorí sme tu zhromaždení, mohol stať horiacou sviecou, stredom príťažlivosti a tým, ktorý ľudí pozýva do Tvojho nebeského kráľovstva, až nakoniec z tohto nízkeho sveta učiníme svet verný obrazu Tvojho raja.

#13242
- `Abdu'l-Bahá

 

Táto modlitba sa číta na záver stretnutia duchovnej rady.

Ó Bože, môj Bože! Z neviditeľného kráľovstva Svojej jedinosti pohliadni na nás, zhromaždených na tomto duchovnom stretnutí, v Teba veriacich, spoliehajúcich sa na Tvoje znamenia, verných Tvojej Zmluve a Záveti, k Tebe vábených, k Tebe sa obracajúcich, planúcich ohňom Tvojej lásky a úprimných v Tvojej Veci. Sme služobníkmi v Tvojej vinici a šíriteľmi Tvojho náboženstva. Oddane uctievame Tvoju tvár, sme pokorní pred Tvojimi milovanými, poslušní pred Tvojou bránou a úpenlivo Ťa prosíme, aby si nás uistil v službe Svojim vyvoleným, pomáhal nám Svojimi neviditeľnými zástupmi, posilnil nám bedrá v službe a učinil nás poddajnými a milujúcimi služobníkmi, ktorí Ťa uctievajú a k Tebe sa obracajú.

Ó náš Pane! Sme slabí a Ty si Mocný a Silný. Sme bez života a Ty si veľkým Duchom, ktorý dáva život. Sme núdzni a Ty si Živiteľ, Mocný.

Ó náš Pane! Obráť nám tváre k Svojej milosrdnej tvári a zo Svojho nebeského stolu nás nakŕm hojnou milosťou. Dopomáhaj nám zástupmi Svojich vyvolených anjelov a uisti nás pomocou svätých duší z Kráľovstva Abhá.

Vskutku, Ty si Štedrý, Milosrdný. Ty si Vlastníkom veľkej štedrosti a vskutku, Ty si Zhovievavý a Milostivý.

#13243
- `Abdu'l-Bahá

 

Naw rúz

Chvála buď Tebe, ó môj Bože, že si určil Naw-Rúz za slávnosť pre tých, ktorí dodržiavali pôst z lásky k Tebe a zdržiavali sa všetkého, čo sa Ti prieči. Daj, ó môj Pane, aby ich žiar a oheň Tvojej lásky, ktoré v nich Tebou nariadený pôst roznietil, zapálili pre Tvoju vec, a učiň, aby sa zaoberali Tvojou chválou a spomienkou na Teba.

Keďže si ich okrášlil, ó môj Pane, ozdobou pôstu, ktorý si predpísal, ozdob ich tiež ozdobou Svojho prijatia skrze Svoju milosť a štedrú láskavosť. Pretože všetky ľudské činy závisia od Tvojej spokojnosti a sú podmienené Tvojím príkazom. Ak by si považoval toho, ktorý pôst porušil, za toho, kto ho dodržal, takýto človek bude započítaný medzi tých, ktorí pôst od večnosti dodržiavali. A ak by si nariadil, že ten, kto pôst dodržiaval, ho porušil, takýto človek bude započítaný medzi tých, ktorí prachom poškvrnili Šat Tvojho Zjavenia a medzi tých, ktorí sa ďaleko vzdialili od krištáľových vôd tohto životodarného Prameňa.

Ty si Ten, skrze ktorého bolo vyzdvihnuté znamenie „Chvályhodný si vo Svojom konaní!“ a zástava „Poslúchaný si vo Svojich príkazoch!“ bola rozprestretá. Daj Svojim služobníkom rozpoznať toto Svoje postavenie, ó môj Bože, aby si uvedomili, že dokonalosť všetkého závisí na Tvojom Prikázaní a na Tvojom slove a cnosť všetkých činov je podmienená Tvojím zvolením a spokojnosťou Tvojej vôle, a aby mohli rozpoznať, že oprátky ľudského konania sú v zovretí Tvojho prijatia a Tvojho prikázania. Daj im to poznať, aby ich nič neoddelilo od Tvojej krásy v týchto dňoch, kedy Kristus volá: „Tvoje je všetko Panstvo, ó Sploditeľ Ducha (Ježiša)“ a Tvoj Priateľ (Muhammad) volá: „Sláva Tebe, ó Ty Najmilovanejší, za to, že si odhalil Svoju Krásu a Svojim milovaným určil to, čo im umožní dosiahnuť miesta zjavenia Tvojho Najväčšieho Mena, kvôli ktorému zaplakali všetci ľudia okrem tých, ktorí sa odpútali od všetkého okrem Teba a obrátili sa k Tomu, ktorý je Zjaviteľom Teba Samotného a Prejavom Tvojich prídomkov.“

Ten, ktorý je Tvojou Vetvou, a všetci Tvoji spoločníci, ó môj Pane, dnes ukončili pôst po tom, ako ho dodržiavali v blízkosti Tvojho dvora v túžbe Ťa potešiť. Urči pre Neho ako i pre nich a pre všetkých, ktorí v tých dňoch vstúpili do Tvojej prítomnosti, všetko dobré, čo si predurčil vo Svojej Knihe. Obdar ich tiež tým, čo im prospeje v tomto ako i budúcom živote.

Ty si, vskutku, Vševediaci, nadovšetko Múdry.

#13241
- Bahá'u'lláh

 

On je navždy Žijúci, navždy Pretrvávajúci, Sebedostačujúci.

Boh dosvedčuje jednotu Svojej božskosti a jedinečnosť Svojej bytosti. Na tróne večnosti, z nedosiahnuteľných výšin Svojho postavenia, Jeho jazyk vyhlasuje, že niet iného Boha okrem Neho. On sám, nezávisle od všetkého ostatného, vždy dosvedčoval Svoju jedinosť, zjavoval Svoju povahu a oslavoval Svoju podstatu. On je, vskutku, Všemohúci, nadovšetko Mocný, Prekrásny.

On panuje Svojim služobníkom a stojí nad Svojím tvorstvom. V Jeho ruke spočíva zdroj právomoci a pravdy. Ľudí oživuje prostredníctvom Svojich znamení a Svojím hnevom im privodzuje skon. On sa nebude za Svoje konanie zodpovedať a Jeho moc sa rovná všetkému. On je Mocný, všetko si Podmaňujúci. Vo Svojom zovretí drží ríšu všetkého a v Jeho pravici spočíva kráľovstvo Jeho zjavenia. Jeho moc, vskutku, zahŕňa celé stvorenie. Jemu patrí víťazstvo i zvrchovanosť, všetka moc i vláda, všetka sláva i výnimočnosť. On je vpravde nadovšetko Slávny, Najmocnejší, Nepodmienený.

Chvála buď Tebe, ktorého jazyk všetkého stvoreného od večnosti vzýval, a predsa nedokázal dospieť do nebies Tvojej večnej svätosti a vznešenosti. Oči všetkých bytostí sa otvorili, aby uzreli krásu Tvojho žiarivého obličaja, avšak nik nedokázal uprene hľadieť na žiarivé svetlo Tvojej tváre. Ruky tých, ktorí sú Ti blízko, sa k Tebe úpenlivo spínajú od čias, keď bola ustanovená Tvoja slávna vláda a Tvoje sväté mocnárstvo, avšak žiadnemu z nich sa nepodarilo dotknúť lemu rúcha, ktoré zahaľuje Tvoju božskú a zvrchovanú podstatu. Napriek tomu nik nemôže poprieť, že zázrakmi Svojej veľkorysosti a štedrosti panuješ všetkému, máš moc konať čokoľvek a všetkému jestvujúcemu si bližšie, než si je ono samo.

Vzdialené Tvojej sláve je to, aby niekto hľadel na Tvoju úžasnú krásu iným zrakom než Tvojím, alebo načúval melódiám zvestujúcim Tvoju nadovšetko mocnú vládu iným sluchom než Tvojím. Príliš vysoko si povznesený nad zrak všetkých stvorení, aby pohliadli na Tvoju krásu, či nad porozumenie každého srdca, aby sa vznieslo k výšinám Tvojho nezmerného poznania. I keby vtáčatám sŕdc tých, ktorí sú Ti blízko, bolo umožnené vznášať sa dovtedy, kým potrvá Tvoja neodolateľná vláda, alebo stúpať dovtedy, kým pretrvá ríša Tvojej božskej svätosti, nikdy nedokážu prekonať obmedzenia, ktoré im stanovil pomíňajúci svet, ani prekročiť jeho hranice. Ako potom môže ten, ktorého samotné stvorenie je obmedzené takými ohraničeniami, dospieť k Tomu, kto je Pánom kráľovstva všetkého stvoreného, alebo vystúpiť do nebies Toho, kto panuje ríšam vznešenosti a veľkoleposti?

Oslavovaný, nesmierne oslavovaný si Ty, môj Najmilovanejší! Keďže si nariadil, aby krajná hranica, ku ktorej sa môžu povzniesť tí, ktorí dvíhajú svoje srdce k Tebe, je doznať, že nie je v ich moci vkročiť do ríš Tvojej svätej a povznesenej jednoty, a že najvyššie postavenie, ktoré môžu dosiahnuť tí, ktorí sa usilujú Ťa poznať, je uznať, že nedokážu dosiahnuť príbytky Tvojho zvrchovaného poznania, úpenlivo Ťa prosím pri tejto bezmocnosti, ktorú miluješ, a ktorú si ustanovil za cieľ tým, ktorí dospeli k Tvojmu dvoru, a pri všetko zahŕňajúcej nádhere Tvojho obličaja a pri moci Tvojej vôle, vďaka ktorej vzniklo celé stvorenie, neochudobňuj o zázraky Svojho milosrdenstva tých, ktorí vložili do Teba svoje nádeje, a neupieraj poklady Svojej milosti tým, ktorí Ťa hľadajú. Roznieť v ich srdci pochodeň Tvojej lásky, aby jej plameň strávil všetko okrem ich úžasnej spomienky na Teba, aby v ich srdciach nezostala žiadna stopa okrem skvostných dôkazov Tvojej najsvätejšej zvrchovanosti, aby z krajiny, v ktorej prebývajú, nebolo slyšať žiadneho hlasu okrem hlasu velebiaceho Tvoje milosrdenstvo a moc, aby na zem, po ktorej kráčajú, nesvietilo žiadne svetlo okrem svetla Tvojej krásy, a aby v každej duši nebolo možné objaviť nič iné než zjavenia Tvojho obličaja a znamenia Tvojej slávy, aby Tvoji služobníci mohli preukazovať len to, čo Ťa uspokojí a mohli sa plne podriadiť Tvojej najmocnejšej vôli.

Sláva buď Tebe, ó môj Bože! Sila Tvojej moci mi je svedkom! Nemám pochýb o tom, že ak by svätý dych Tvojej milujúcej láskavosti a vánok Tvojej milostivej priazne ustal na kratšie než mihnutie oka a nedýchal na všetko stvorené, celé stvorenie by sa pominulo, a všetci, ktorí sú v nebesiach a na zemi, by sa stali úplnou ničotou. Nech sú preto velebené úžasné známky Tvojej všetko prevyšujúcej moci! Nech je velebený vplyv Tvojej vznešenej sily! Nech je velebená majestátnosť Tvojej všezahŕňajúcej výnimočnosti a oživujúci vplyv Tvojej vôle! Taká je Tvoja výnimočnosť, že ak by si sústredil zrak všetkých ľudí do zraku jedného z Tvojich služobníkov, stisol ich srdcia do jeho srdca, a ak by si mu umožnil, aby uzrel v sebe všetko, čo si stvoril Svojou silou a utvoril prostredníctvom Svojej moci, a ak by celú večnosť rozjímal o ríšach Tvojho stvorenia a rozsahu Tvojho diela, naisto by zistil, že nič stvorené nejestvuje, ale že ho zatieňuje Tvoja všetko si podmaňujúca sila a oživuje ho Tvoja všezahŕňajúca vláda.

Pohliadni na mňa, ó môj Bože, ako pred Tebou ležím tvárou v prachu, dosvedčujem svoju bezmocnosť a Tvoju všemocnosť, svoju chudobnosť a Tvoje bohatstvo, svoju pominuteľnosť a Tvoju večnosť, moju úplnú poníženosť a Tvoju nekonečnú slávu. Uznávam, že niet iného Boha okrem Teba, že nemáš seberovného ani pomocníka, nikoho, kto by sa Ti rovnal alebo podobal. Vo Svojej nedosiahnuteľnej vznešenosti si bol od večnosti povznesený nado všetku chválu každého okrem Teba a vo Svojej všetko prevyšujúcej jedinosti a slávy zostaneš navždy posvätený nad oslavu každého okrem Seba samého.

Prisahám pri Tvojej moci, ó môj Milovaný! Zmieniť sa o akejkoľvek stvorenej veci neprislúcha Tvojmu najvznešenejšiemu Ja a udeliť chválu hocktorému z Tvojich stvorení by bolo úplne nehodné Tvojej veľkej slávy. Nie, taká zmienka by bola len rúhaním vysloveným na dvore Tvojej svätosti, a taká chvála by nebola ničím iným než previnením voči dôkazom Tvojej božskej zvrchovanosti. Pretože len zo samotnej zmienky o niektorom z Tvojich stvorení by vyplývalo tvrdenie o ich existencii pred dvorom Tvojej jedinosti a jednoty. Takéto otvorené tvrdenie by nebolo ničím iným než otvoreným rúhaním, prejavom neúcty, podstatou znesvätenia a zlovoľným zločinom.

Preto svojou dušou, duchom a celou svojou bytosťou dosvedčujem, že ak by sa tí, ktorí predstavujú Úsvit Tvojej najsvätejšej jednoty a Prejavy Tvojej všetko prevyšujúcej jedinosti, dokázali vznášať dovtedy, kým pretrvá Tvoja vláda a Tvoja všetko si podmaňujúca právomoc sa zachová, nedospejú nakoniec ani len do blízkosti dvora, na ktorom si prejavil žiarivosť len jediného z Tvojich najmocnejších mien. Oslavovaná, oslavovaná nech je preto Tvoja úžasná majestátnosť. Oslavovaná, oslavovaná nech je Tvoja nedosiahnuteľná vznešenosť. Oslavovaná, oslavovaná nech je znamenitosť Tvojho kraľovania a velebnosť Tvojej právomoci a moci.

Najväčšie schopnosti, ktorými učení oplývali a všetky pravdy, ktoré objavili pri hľadaní drahokamov Tvojho poznania, najjasnejšie skutočnosti, ktorými boli múdri obdarení a všetky tajomstvá, ktoré odhalili v snahe preniknúť záhadami Tvojej múdrosti – to všetko bolo stvorené prostredníctvom plodivej sily Ducha vdýchnutej do Pera, ktoré stvorili Tvoje ruky. Ako potom to, čo Tvoje Pero vytvorilo, dokáže porozumieť tým pokladom Tvojej viery, ktorými bolo na základe Tvojho nariadenia toto Pero obdarené? Ako môže vôbec vedieť o prstoch, ktoré Tvoje Pero zovierajú, a o Tvojej milosrdnej priazni, ktorou je obdarené? A keď už teraz nedokáže dosiahnuť toto postavenie, ako si môže uvedomovať existenciu Tvojej ruky, ktorá ovláda prsty Tvojej moci? Ako môže porozumieť povahe Tvojej vôle, ktorá podnecuje pohyb Tvojej ruky?

Oslavovaný, oslavovaný buď Ty, ó môj Bože! Ako môžem dúfať, že sa niekedy vznesiem do nebies Tvojej najsvätejšej vôle alebo vkročím do svätostánku Tvojho božského poznania, keď viem, že myseľ múdrych a učených nedokáže preniknúť do tajomstiev Tvojho diela – diela, ktoré je výsledkom Tvojej vôle?

Buď pochválený, ó Pane, môj Bože, môj Majster, môj Vlastník, môj Kráľ. Teraz, keď som pred Tebou doznal svoju bezmocnosť a bezmocnosť všetkého stvoreného, a uznal svoju chudobnosť a chudobnosť celého stvorenia, volám k Tebe svojím jazykom i jazykom všetkého, čo je v nebesiach i na zemi, a úpenlivo Ťa prosím svojím srdcom i srdcom všetkých, ktorí vstúpili do tieňa Tvojich mien a Tvojich prídomkov, aby si pred nami nezatvoril dvere Tvojej milujúcej láskavosti a priazne, a nedopustil, aby vánok Tvojej milostivej starostlivosti a priazne prestal viať na naše duše, ani nedovolil, aby sa naše srdcia zaoberali niečím iným než Tebou alebo aby sa naše mysle zaoberali spomienkou na niekoho iného než na Teba.

Pri sláve Tvojej moci, ó môj Bože! Keby si ma učinil kráľom nad Svojimi ríšami a dosadil ma na trón Svojej zvrchovanosti a prostredníctvom Svojej moci vložil do mojich rúk liace celého stvorenia a spôsobil, aby som sa nimi hoci len na okamih zaoberal a zabudol na úžasnú spomienku, ktorá sa spája s Tvojím najmocnejším, najdokonalejším a najvznešenejším menom, moja duša by sa i napriek tomu neuspokojila a bolesť môjho srdca by sa neutíšila. Ba, v tom stave by som sa považoval za najchudobnejšieho z chudobných a za najbiednejšieho z biednych.

Velebené buď Tvoje meno, ó môj Bože! Teraz, keď som si vďaka Tebe túto pravdu uvedomil, úpenlivo Ťa prosím pri Tvojom mene, ktoré žiadny zvitok nedokáže uniesť, ktoré si žiadne srdce nedokáže predstaviť, ani žiadny jazyk vyrieknuť – pri mene, ktoré zostane utajené dovtedy, kým bude Tvoja podstata ukrytá, a ktoré bude oslavované dovtedy, kým bude povznášaná Tvoja bytosť – aby si ešte predtým, než sa tento rok schýli ku koncu, rozvinul znamenia Svojej neodškriepiteľnej prevahy a víťazstva, aby mohlo byť celé stvorenie obohatené Tvojím bohatstvom, a bolo povznesené prostredníctvom Tvojho zušľachťujúceho vplyvu Tvojej všetko prevyšujúcej zvrchovanosti, a mohlo povstať, aby podporovalo Tvoju vec.

Ty si, vskutku, nadovšetko Mocný, Najvyšší, nadovšetko Slávny, všetko si Podmaňujúci, všetko Vlastniaci.

#13247
- Bahá'u'lláh

 

Pôst

Toto je, ó môj Bože, prvý z dní, v ktorých si Svojim milovaným nariadil, aby dodržiavali pôst. Prosím Ťa pri Tvojom Ja a pri ňom, ktorý sa postil z lásky k Tebe a pre Tvoju spokojnosť – a nie zo sebectva a túžob, ani zo strachu pred Tvojím hnevom – a pri Tvojich najdokonalejších menách a najvznešenejších prídomkoch, aby si očistil Svojich služobníkov od lásky ku všetkému okrem Teba a priblížil ich k Miestu úsvitu svetiel Tvojej tváre a Sídlu trónu Tvojej jedinosti. Osvieť im srdcia, ó môj Bože, svetlom Svojho poznania a rozjasni im tváre lúčmi Tvojej vôle. Máš moc činiť, čo sa Ti zapáči. Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Slávneho, o ktorého pomoc úpenlivo prosia všetci ľudia.

Pomôž im, ó môj Bože, aby Ťa učinili víťazným a velebili Tvoje Slovo. Dovoľ im potom, aby boli ako ruky Tvojej veci medzi Tvojimi služobníkmi a učiň ich zjaviteľmi Tvojho náboženstva a Tvojich znamení uprostred ľudstva takým spôsobom, aby sa celý svet naplnil Tvojou pripomienkou a chválou a Tvojimi dôkazmi a svedectvami. Ty si, vskutku, nadovšetko Štedrý, Najvznešenejší, Najsilnejší, Mocný a Milosrdný.

#13234
- Bahá'u'lláh

 

V mene Toho, kto bol prisľúbený v Knihách Boha, Vševediaceho, so všetkým Oboznámeného! Nadišli dni, počas ktorých sa postili tí služobníci, ktorí krúžia okolo Tvojho trónu a ktorí dospeli do Tvojej prítomnosti. Vrav: Ó Bože mien a Tvorca nebies i zeme! Prosím Ťa pri Tvojom mene, nadovšetko Slávny, aby si prijal pôst tých, ktorí sa postili z lásky k Tebe a kvôli Tvojej vôli a vykonávali to, čo si im prikázal vo Svojich knihách a tabuľkách. Úpenlivo Ťa pri nich prosím, aby si mi pomáhal pri rozširovaní Tvojej veci a aby si ma učinil vytrvalým vo Svojej láske, aby sa mi kroky nepošmykli kvôli vrave Tvojich tvorov. Vskutku máš moc nad všetkým, čo chceš. Niet Boha okrem Teba, Oživovateľa, nadovšetko Mocného, Najštedrejšieho, Pradávneho z dní.

#13235
- Bahá'u'lláh

 

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom mocnom Znamení a pri prejavení Tvojej milosti medzi ľuďmi, neodháňaj ma od brány mesta Tvojej prítomnosti a nesklam nádeje, ktoré som uprel na prejavy Tvojej milosti medzi Tvojimi stvoreniami. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom najsladšom Hlase a pri Tvojom Najvznešenejšom Slove, aby si ma privádzal bližšie a bližšie k prahu Tvojich dverí a nedopustil, aby som bol vzdialený od tieňa Tvojho milosrdenstva a od nebies Tvojej štedrosti. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri nádhere Tvojho žiarivého obočia a jase svetla Tvojej tváre, ktorá žiari z najvyššieho obzoru, aby si ma privábil vôňou Svojho rúcha, a aby si mi dal piť vybraného vína Svojho prejavu. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom vlase, ktorý Ti veje okolo tváre tak, ako sa najvznešenejšie pero pohybuje po stránkach Tvojich Tabuliek, šíriac tak vôňu skrytých významov po celom kráľovstve Tvojho stvorenia, aby si mi dal povstať v službe Tvojej Veci tak, aby som neupadol späť a aby mi v nej nezabránilo pokúšanie tých, ktorí spochybnili Tvoje znamenia a odvrátili sa od Tvojej tváre. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom Mene, ktoré si učinil Kráľom Mien a ktorým boli okúzlení všetci, ktorí sú v nebi i na zemi, aby si mi umožnil pohliadnuť na Dennicu Tvojej Krásy a aby si ma obdaril vínom Svojho prejavu. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Svätostánku Tvojej majestátnosti na najvznešenejších vrcholoch a pri Oblohe Tvojho Zjavenia na najvyšších štítoch, aby si mi milostivo pomáhal konať to, čo si praje Tvoja vôľa a čo prejavil Tvoj zámer. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojej Kráse, ktorá žiari z obzoru večnosti, pri tej Kráse, pred ktorou sa v okamžiku jej zjavenia v uctievaní skláňa kráľovstvo krásy, velebiac ju zvonivými hlasmi, aby si mi umožnil zomrieť pre všetko, čo vlastním, a žiť pre všetko, čo patrí Tebe. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Prejave Tvojho Mena, Najmilovanejšieho, pre ktoré sa sužovali srdcia tých, ktorí Ťa milujú, a pre ktoré sa do výšin vzniesli duše všetkých, ktorí prebývajú na zemi, aby si mi pomohol spomínať Ťa medzi Tvojimi stvoreniami a chváliť Ťa medzi Tvojim ľudom. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri šumení Božského Lotosového stromu a pri šepote vánkov Tvojho prejavu v kráľovstve Tvojich mien, aby si ma vzdialil od všetkého, čo sa prieči Tvojej vôli, a aby si ma priviedol bližšie k miestu, z ktorého zažiaril Ten, ktorý je Úsvitom Tvojich znamení. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri tom Písmene, ktoré ako náhle vyšlo z úst Tvojej vôle, spôsobilo, že sa vzduli oceány, zaviali vetry, stromy začali pučať, stopy minulosti zmizli a všetky závoje sa pretrhli a tí, ktorí sú Ti oddaní, sa poponáhľali k svetlu tváre svojho Pána, Nepodmieneného, aby si mi dal spoznať to, čo leží skryté v pokladniciach Tvojho poznania, a čo je ukryté v studniciach Tvojej múdrosti. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri ohni Tvojej lásky, ktorý sňal spánok z očí Tvojich vyvolených a Tvojich milovaných, a pri ich spomienke na Teba a pri Tvojej chvále v hodine úsvitu, aby si ma započítal medzi tých, ktorí dosiahli to, čo si zoslal vo Svojej Knihe a prejavil prostredníctvom Svojej vôle. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Svetle Tvojej tváre, ktoré podnietilo tých, ktorí sú Ti blízki, aby vyšli v ústrety šípom Tvojho nariadenia a tých, ktorí sú Ti oddaní, povzbudilo čeliť mečom Tvojich nepriateľov na Tvojej ceste, aby si Svojím najvznešenejším Perom pre mňa určil to, čo si zapísal pre Svojich vyvolených a dôverou poctených. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom Mene, prostredníctvom ktorého si počul volanie tých, ktorí Ťa milujú, a povzdychy tých, ktorí po Tebe túžia, a plač tých, ktorí sa tešia z Tvojej blízkosti, a stony tých, ktorí sú Ti oddaní, prostredníctvom ktorého si vyplnil želania tých, čo na Teba upreli svoje nádeje, a splnil si ich túžby Svojou milosťou a priazňou, a pri Tvojom Mene, prostredníctvom ktorého sa pred Tvojou Tvárou rozbúril oceán odpustenia a na Tvojich služobníkov sa rozpršali oblaky štedrosti, aby si určil pre každého, kto sa k Tebe obrátil a kto dodržiaval pôst Tebou predpísaný, odmenu určenú pre tých, ktorí hovoria len s Tvojím dovolením a ktorí na Tvojej ceste pre lásku k Tebe zanechali všetko, čo vlastnili.

Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Pane, pri Tebe a pri Tvojich znameniach a pri Tvojich jasných dôkazoch a pri žiariacom svetle Dennice Tvojej krásy a pri Tvojich Vetvách, aby si vymazal prehrešky tých, ktorí sa pridržiavali Tvojich zákonov a dodržiavali to, čo si im predpísal vo Svojej Knihe. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.

#13236
- Bahá'u'lláh

 

Chvála buď Tebe, ó Pane môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím pri tomto Zjavení, ktoré zmenilo tmu v svetlo, ktorým bol vystavaný Navštevovaný Chrám, Spísaná Tabuľka zjavená a Rozprestretý Zvitok odhalený, zošli mne a tým, ktorí sú mojimi spoločníkmi to, čo nám umožní vzlietnuť do nebies Tvojej všepresahujúcej slávy a čo z nás zmyje škvrnu pochybností, ktoré podozrievavým zabránili vstúpiť do svätostánku Tvojej jednoty.

Som ten, ó môj Pane, ktorý sa pevne držal lana Tvojej milujúcej láskavosti a pridržiaval sa lemu Tvojej milosti a priazne. Urči pre mňa a mojich milovaných dobro tohto ako i budúceho sveta. Obdar ich Skrytým Darom, ktorý si určil pre vybraných zo Svojho stvorenia.

Toto sú, ó môj Pane, dni, v ktorých si Svojim služobníkom nariadil dodržiavať pôst. Požehnaný je ten, ktorý ho dodržiava len pre Teba a s úplným odpútaním sa od všetkého okrem Teba. Pomôž mne ako aj ostatným, ó môj Pane, poslúchať Ťa a dodržiavať Tvoje nariadenia. Ty máš, vskutku, moc konať to, čo si zvolíš.

Niet iného Boha okrem Teba, Vševediaceho, Najmúdrejšieho. Všetka chvála patrí Bohu, Pánovi všetkých svetov.

#13237
- Bahá'u'lláh

 

Pochválený buď, ó Pane môj Bože! Pôst sme dodržiavali v súlade s Tvojím nariadením a teraz ho prerušujeme prostredníctvom Tvojej lásky a Tvojej priazne. Rozhodni sa, ó môj Bože, prijať skutky, ktoré sme na Tvojej ceste vykonali, jedine kvôli Tvojej kráse a s tvárou obrátenou k Tvojej veci oslobodení od všetkého okrem Teba. Udeľ teda Svoje odpustenie nám, našim predkom a všetkým, ktorí uverili v Teba a v Tvoje mocné znamenia v tomto najvýznamnejšom a tomto najslávnejšom zjavení. Máš moc činiť, čo sa Ti zachce. Ty si vskutku Najvznešenejší, Najmocnejší, Neobmedzený.

#13238
- Bahá'u'lláh

 

Pochválený buď, ó Bože, môj Bože! Teraz nastali dni, keď si Svojim vyvoleným, Svojim milovaným a Svojim služobníkom prikázal, aby dodržiavali pôst, ktorý si pre ľud Svojho kráľovstva učinil svetlom rovnako, ako si povinnú modlitbu učinil rebríkom smerujúcim nahor pre tých, ktorí uznávajú Tvoju jedinosť. Prosím Ťa, ó môj Bože, pri týchto dvoch mocných pilieroch, ktoré si určil za slávu a česť pre celé ľudstvo, aby si Svoje náboženstvo ochránil pred zlomyseľnosťou bezbožných a úkladmi každého, kto koná zlo. Ó Pane, nezakry svetlo, ktoré si zjavil prostredníctvom Svojej sily a Svojej všemohúcnosti. Pomôž teda tým, ktorí v Teba skutočne veria, prostredníctvom zástupov videného i nevideného, vďaka Svojmu príkazu a Svojej zvrchovanosti. Niet Boha okrem Teba, Všemohúceho, Najmocnejšieho.

#13239
- Bahá'u'lláh

 

Priestupné dni

Môj Bože, môj Oheň a moje Svetlo! Dni, ktoré si vo Svojej Knihe pomenoval Ayyám-i-Há, práve začali, ó Ty, ktorý si Kráľom mien, a pôst, ktorý Tvoje najvznešenejšie Pero nariadilo všetkým v kráľovstve Tvojho stvorenia, sa blíži. Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Pane, pri týchto dňoch a pri tých, ktorí sa počas tohto obdobia pridržiavali lana Tvojich prikázaní a pevne uchopili rukoväť Tvojich nariadení, daj, aby bolo každej duši pridelené miesto na Tvojom dvore a možnosť uzrieť zjavenia nádhery svetla Tvojej tváre.

Ó môj Pane, toto sú Tvoji služobníci, ktorých žiadna zvrátená náklonnosť nezadržala od toho, čo si zoslal vo Svojej Knihe. Sklonili sa pred Tvojou vecou a prijali Tvoju Knihu s takým odhodlaním, aké sa rodí len z Teba. Dodržiavali to, čo si im nariadil, a zvolili si nasledovať to, čo si im zoslal.

Vidíš, ó môj Pane, ako Ťa rozpoznali a doznali všetko, čo si zjavil vo Svojom Písme. Z rúk Svojej milosti sa im daj napiť z vôd Svojej Večnosti a pripíš im odmenu, akú si určil pre toho, kto sa ponoril do oceánu Tvojej prítomnosti a kto dosiahol vybraného vína stretnutia sa s Tebou.

Úpenlivo Ťa prosím, ó Ty Kráľ kráľov a Utešiteľ utláčaných, urči pre nich dobro tohto ako i budúceho sveta. Urči pre nich ďalej to, čo žiadne z Tvojich stvorení ešte neobjavilo, a započítaj ich medzi tých, ktorí krúžia okolo Teba a ktorí sa zdržiavajú v blízkosti Tvojho trónu v každom z Tvojich svetov.

Ty si, vskutku, Všemocný, Vševediaci, všetko Poznajúci.

#13240
- Bahá'u'lláh

 

Ridván

Toto je sviatok Riḍvánu, jarné obdobie, v ktorom sa medzi nebom a zemou zjavila Krása nadovšetko Slávneho. Na príkaz Toho, ktorý je Najchválenejší, sa v tomto úžasnom dni pred tvárou všetkých ľudí dokorán otvorili brány raja, a prúd božského milosrdenstva zapršal z oblakov nebeskej milosti na Jeho nespočetné stelesnenia a prejavy vo svete bytia.

#13244
- Bahá'u'lláh

 

V mene Toho, kto naplnil Svojou nádherou celé stvorenie!

Nadišla božská vesna, ó Najvznešenejšie pero! Veď slávnosť nadovšetko Milosrdného sa rýchlo blíži. Pousiluj sa a pred celým stvorením blahoreč menu Božiemu a oslavuj Jeho chválu tak, aby všetko stvorené mohlo byť znovuzrodené a obnovené. Nemlč a prevrávaj! Dennica blaženosti žiari nad obzorom Nášho mena Blažený, pretože kráľovstvo mena Božieho bolo okrášlené ozdobou mena tvojho Pána, Stvoriteľa nebies. Povstaň pred národmi zeme a vyzbroj sa mocou tohto Najväčšieho mena. Nebuď z tých, ktorí otáľajú.

Nazdávam sa, že si zastalo a nepohybuješ sa už po Mojej tabuľke. Či ťa ohromil jas božského obličaja, alebo ťa plané reči svojhlavých naplnili žiaľom a zabránili ti v pohybe? Dávaj pozor, aby ti nič nezabránilo vychvaľovať výnimočnosť tohto dňa – dňa, keď Prst majestátnosti a sily rozlomil pečať vína zvítania a zvolal všetkých, ktorí sú v nebesiach, a všetkých, ktorí sú na zemi. Azda radšej otáľaš, i keď ťa už ovanul vánok oznamujúci deň Boží? Alebo si z tých, ktorí sú od Neho sťaby oddelení závojom?

Žiadnemu závoju som nedovolilo, ó Pane všetkých mien a Stvoriteľu nebies, aby mi zabránil spoznať slávu Tvojho dňa – dňa, ktorý je celému svetu lampou vedenia a znamením Pradávneho z dní pre všetkých, ktorí v ňom prebývajú. Mlčím pre závoje, ktoré Ťa zastreli očiam Tvojich stvorení, a som nemé pre prekážky, ktoré Tvojmu ľudu zabránili spoznať pravdu. Vieš, čo je vo mne, ja však neviem, čo je v Tebe. Ty si Vševediaci, so všetkým Oboznámený. Pri Tvojom mene, ktoré predstihne všetky ostatné mená! Keby sa ku mne niekedy dostal Tvoj víťazný a všetko si podmaňujúci príkaz, dal by mi silu oživiť dušu všetkých ľudí vďaka Tvojmu najvznešenejšiemu slovu, ktoré som počulo, keď ho vyriekol Tvoj Jazyk sily v Tvojom kráľovstve slávy. Umožnilo by mi to oznámiť, že sa zjavil Tvoj žiarivý obličaj, prostredníctvom ktorého sa prejavilo v Tvojom mene, Jasný, Zvrchovaný ochranca, Sebedostačujúci, to, čo bolo pred zrakom ľudí ukryté.

Azda môžeš v tento deň odhaliť niekoho iného než Mňa, ó Pero? Čože sa to stalo so stvorením a s jeho prejavmi? A čo mená a ich kráľovstvo? Kamže sa podelo všetko stvorené, či už videné, alebo nevidené? A čo ukryté tajomstvá vesmíru a jeho zjavenia? Hľa, celé stvorenie sa pominulo! Nezostáva nič okrem Mojej tváre, navždy Pretrvávajúcej, Skvejúcej sa, nadovšetko Slávnej.

Dnes nastal deň, keď nevidno nič okrem nádhery svetla, ktoré sa rinie z tváre Tvojho Pána, Milostivého, Najštedrejšieho. Vskutku, prostredníctvom Našej neodolateľnej a všetko si podmaňujúcej zvrchovanosti sme spôsobili, že každá duša zosnula. Potom sme na znak Našej milosti voči ľuďom dali bytie novému stvoreniu. Ja som vskutku nadovšetko Štedrý, Pradávny z dní.

Dnes nastal deň, keď nevidený svet volá: „Veľmi si požehnaná, ó zem, pretože si sa stala podstavcom pre svojho Boha a bola si zvolená za stolec Jeho mocného trónu!“ Ríša slávy zvolala: „Kiežby ti mohol byť obetovaný môj život! Veď Ten, kto je Milovaným nadovšetko Milosrdného, na tebe ustanovil Svoje mocnárstvo, a to prostredníctvom sily Svojho mena, ktoré bolo prisľúbené všetkému, či už v minulosti, alebo v budúcnosti.“ Dnes nastal deň, keď všetko ľúbezne voňajúce odvodzuje svoju vôňu od vône Môjho šatu – šatu, ktorý vôňou zaplavil celé stvorenie. Dnes nastal deň, keď zurčiace vody večného života vytryskli z vôle nadovšetko Milosrdného. Srdcom i dušou sa poponáhľajte, aby ste vypili svoj diel, ó Zhromaždenie ríše na výšinách!

Vrav: On je Prejavom Nepoznateľného, Neviditeľného z neviditeľných, kiežby ste si to uvedomili! On vám odkryl utajovaný a chránený drahokam. Kiežby ste ho hľadali! On je všetkými Milovaný, či už v minulosti, alebo v budúcnosti. Kiežby ste naňho upriamili svoje srdce i nádeje!

Slyšali sme hlas tvojej prosby, ó Pero, a odpustili sme ti tvoje mlčanie. Čože ťa to tak nesmierne ohromilo?

Opojila ma a podmanila si ma Tvoja prítomnosť, ó Všemilovaný všetkých svetov.

Povstaň a celému stvoreniu zvestuj, že Ten, kto je nadovšetko Milosrdným, namieril kroky k Riḍvánu a vstúpil doň. Veď teda ľud do záhrady potešenia, ktorú Boh učinil trónom Svojho raja. Zvolili sme si ťa za najmocnejšiu Trúbu, ktorej zvuk ohlási zmŕtvychvstanie celého ľudstva.

Vrav: Toto je raj, na ktorého lístie Víno prehovoru zapísalo svedectvo: „Ten, kto bol ukrytý pred ľudským zrakom, sa zjavil obdarený zvrchovanosťou a mocou!“ Toto je raj, ktorého listy šelestia a oznamujú: „Ó vy, ktorí obývate nebesia i zem! Objavilo sa to, čo sa doposiaľ nikdy neobjavilo. Prišiel Ten, kto od večnosti Svoju tvár utajoval pred zrakom stvorenia.“ Zo šepkajúceho vánku, ktorý vanie medzi vetvami, vychádza hlas: „Prejavil sa Ten, kto je Zvrchovaným Pánom všetkého. Kráľovstvo prináleží Bohu,“ kým z jeho tečúcich vôd slyšať zurčanie: „Všetky oči sa radujú, pretože Ten, koho nik nevidel, ktorého tajomstvo nik neodhalil, odstránil závoj slávy a odkryl obličaj Krásy.“

V tomto raji a z výšin najvznešenejších komnát hlásali a volali nebeské panny: „Jasajte, obyvatelia ríš na výšinách, pretože prsty Toho, kto je Pradávny z dní, priamo v srdci nebies zvonia v mene nadovšetko Slávneho na Najväčší zvon. Ruky štedrosti podali pohár večného života. Pristúpte bližšie a vypite svoj diel! Pite so zdravým pôžitkom, ó vy, ktorí ste priam stelesnením žiadostivosti, vy, ktorí ste zosobnením vášnivej túžby!“

Dnes nastal deň, keď Ten, kto je Zjaviteľom mien Božích, zostúpil zo svätostánku slávy a oznámil všetkým v nebesiach a všetkým na zemi: „Odložte poháre raja i všetku životodarnú vodu, ktorú obsahujú. Veď hľa! Bahov ľud vstúpil do blaženého príbytku božskej prítomnosti a z kalicha krásy svojho Pána, Vlastníka všetkého, Najvyššieho, sa napil vína zvítania.

Zabudni na svet stvorenia, ó Pero, a obráť sa k tvári svojho Pána, Pána všetkých mien. Potom okrášli svet ozdobou priazne svojho Pána, Kráľa večných dní. Pretože vnímame vôňu dňa, keď Ten, kto je Túžbou všetkých národov, zalial kráľovstvá nevideného i videného nádherou svetla Svojich najznamenitejších mien a obklopil ich jasom žiar Svojej najmilostivejšej priazne – priazne, ktorú nevyčísli nik okrem Toho, kto je Všemocným ochrancom celého stvorenia.

Na Božie stvorenia nehľaď inak než vľúdnym a milosrdným zrakom, pretože Naša milujúca prozreteľnosť prestúpila všetko stvorené a Naša milosť obklopila zem i nebesia. Dnes nastal deň, keď praví Boží služobníci dostávajú životodarné vody zvítania, deň, keď sa z pokojne plynúcej rieky nesmrteľnosti môžu napiť tí, ktorí sú Mu blízko, a z vína Jeho prítomnosti tí, ktorí veria v Jeho jedinosť. Toto môžu učiniť, pretože uznali Toho, kto je Najvyšším a Posledným cieľom všetkých, v kom Jazyk majestátnosti a slávy zvolal: „Kráľovstvo prináleží Mne. Ja sám mu z vlastného práva panujem!“

Srdcia ľudí získavaj prostredníctvom volania Toho, kto je jediný Milovaný. Vrav: Toto je Hlas Boží, kiež by ste načúvali! Teraz nastal úsvit zjavenia Božieho, kiež by ste to vedeli! Toto je Miesto rozbresku veci Božej, kiež by ste to uznali. Toto je Zdroj prikázania Božieho, kiež by ste ho spravodlivo posudzovali! Toto je to Prejavené i Skryté tajomstvo. Kiež by ste si to uvedomili! Ó národy sveta! V Mojom mene, ktoré prevyšuje všetky ostatné mená, sa zbavte toho, čo vlastníte, a ponorte sa do tohto oceánu. V jeho hlbinách sa ukrývajú perly múdrosti a prehovoru. Tento oceán sa vlní v Mojom mene, nadovšetko Milosrdný. Tak vás poúča ten, u koho je Materská kniha.

Nadovšetko Milovaný prišiel. V pravej ruke drží zapečatené víno Svojho mena. Šťastný je ten, kto sa k Nemu obráti, vypije svoj diel a zvolá: „Buď pochválený, ó Zjaviteľ znamení Božích!“ Pri spravodlivosti nadovšetko Mocného! Všetko skryté sa vďaka sile pravdy prejavilo. Na znamenie Jeho milosti bola zoslaná všetka priazeň Božia. Ľuďom boli ponúknuté všetky vody večného života. Každý jeden pohár podala ruka nadovšetko Milovaného. Pristúpte bližšie a ani na krátku chvíľku neotáľajte.

Požehnaní sú tí, ktorí sa vzniesli na perutiach odpútanosti a dospeli do postavenia, ktoré na základe príkazu Božieho zatieňuje celé stvorenie. Požehnaní sú tí, ktorých od Jeho veci neodklonili ani márne predstavy učených, ani množstvá zástupov zeme. Ó ľudia, kto z vás sa zriekne sveta a priblíži sa Bohu, Pánovi všetkých mien? Kde nájsť toho, kto sa vďaka sile Môjho mena, prevyšujúceho všetko stvorené, zbaví toho, čo ľudia vlastnia, a z celej sily bude ľpieť k tomu, čo mu prikázal dodržiavať Boh, poznajúci nevidené i videné? Tak bola ľuďom zoslaná Jeho štedrosť, naplnené Jeho svedectvo a Jeho dôkazy zažiarili nad obzorom milosrdenstva. Bohatá odmena čaká toho, kto uveril a zvolal: „Si oslavovaný, ó Milovaný všetkých svetov! Velebené buď Tvoje meno, ó Ty, Túžba všetkých chápajúcich sŕdc!“

Pri spomienke na deň vrcholnej blaženosti jasaj nesmiernou radosťou, ó Bahov ľud! Ide o deň, keď prehovoril Jazyk Pradávneho z dní, opúšťajúc Svoj dom a prichádzajúc k miestu, z ktorého celé stvorenie zaplavil nádherou Svojho mena, nadovšetko Milosrdný. Boh Nám je svedkom. Keby sme zjavili skryté tajomstvá tohto dňa, všetci tí, ktorí prebývajú na zemi i v nebesiach, by upadli do mdlôb a zosnuli by, s výnimkou tých, ktorých by ochránil Boh, nadovšetko Mocný, Vševediaci, nadovšetko Múdry.

Slová Božie majú na Toho, kto je Zjaviteľom nepochybných dôkazov, taký opojný účinok, že Jeho pero sa už nemôže pohybovať. Týmito slovami tabuľku uzatvára: „Niet Boha okrem Mňa, Najvznešenejšieho, Najsilnejšieho, Najznamenitejšieho, Vševediaceho.“

#13245
- Bahá'u'lláh

 

Lawḥ-i-‘Áshiq va Ma‘shúq

(Tabuľka Milujúceho a Milovaného)

On je Vznešený, všetko Prevyšujúci, Najvyšší.

Ó sláviky Božie, vysloboďte sa z tŕnia a húštiny biednosti a úbohosti a vzlietnite k ružovej záhrade nepomíňajúcej nádhery. Ó priatelia Moji spočívajúci na prachu! Ponáhľajte sa do nebeského obydlia. Oznámte si šťastnú zvesť: „Ten, kto je nadovšetko Milovaný, prišiel! Korunoval sa slávou Božieho zjavenia a pred tvárou ľudí odomkol dvercia Svojho pradávneho raja.“ Nech sa všetky oči radujú a nech sa poteší každé ucho, pretože teraz nastal čas, aby ste pohliadli na Jeho krásu, teraz nastal vhodný čas na to, aby ste načúvali Jeho hlasu. Všetkým roztúženým milujúcim zvestujte: „Hľa! Váš Všemilovaný prišiel medzi ľudí!“ A poslom Panovníka lásky oznámte zvesť: „Ľa, Zbožňovaný sa objavil odetý v plnosti Svojej slávy!“ Ó milujúci Jeho krásy! Premeňte trýzeň odlúčenia od Neho na radosť večného zvítania a nech sa vplyvom ľúbeznosti Jeho prítomnosti rozplynie horkosť odlúčenia od Jeho dvora.

Hľa, ako v tento deň mnohonásobná milosť Božia, ktorú zosielajú oblaky božskej slávy, obklopila celý svet! Veď kým v dňoch zašlých každý milujúci prosil a hľadal svojho Milovaného, dnes práve samotný Milovaný volá Svojich milujúcich a pozýva ich, aby dospeli do Jeho prítomnosti. Dávajte pozor, aby ste o takú drahocennú priazeň neprišli. Vyvarujte sa toho, aby ste znížili takú pozoruhodnú známku Jeho milosti. Nevzdávajte sa nezničiteľných výhod a neuspokojujte sa s tým, čo sa pominie. Odhrňte závoj, ktorý vám bráni v rozhľade, a rozožeňte temnotu, ktorá vám halí zrak, aby ste mohli pohliadnuť na nezahalenú krásu tváre Milovaného, uzrieť to, čo ešte neuzrelo žiadne oko, a uslyšať to, čo žiadne ucho ešte neslyšalo.

Naslúchajte Mi, vy, smrteľné vtáčatá! V ružovej záhrade nemennej nádhery vykvitol Kvet. V porovnaní s Ním je hocktorý iný kvet len tŕňom a pred jasom Jeho slávy musí zblednúť a zvädnúť i podstata krásy. Preto povstaňte a s plným nadšením srdca, so všetkou dychtivosťou duše, s úplným zápalom vôle a so sústredeným úsilím celej bytosti sa snažte dospieť k raju Jeho prítomnosti a usilujte sa ucítiť vôňu nezničiteľného Kvetu, vdýchnuť ľúbezné vône svätosti a získať podiel z tejto vône nebeskej slávy. Každý, kto túto radu nasleduje, rozlomí svoje okovy, zakúsi odovzdanosť opojnej lásky, dospeje k túžbe svojho srdca a postúpi svoju dušu rukám svojho Milovaného. Prelomiac svoju klietku vzlietne ako vtáča ducha do svätého a večného hniezda.

Noc vystriedala deň a deň vystriedal noc a hodiny a okamihy vášho života nastali a pominuli. A predsa nik z vás ani na chvíľočku nezvolil k tomu, aby sa odpútal od toho, čo sa pominie. Pousilujte sa, aby tie krátke okamihy, ktoré ešte máte, neboli premrhané a stratené. Vaše dni pominú rýchlosťou blesku a vaše telá budú uložené na odpočinok pod nános prachu. Čo už potom dosiahnete? Ako odčiníte svoje predchádzajúce zlyhanie?

Večná svieca žiari v nezahalenej sláve. Hľa, ako strávila každý smrteľný závoj! Ó vy, ktorí Jeho svetlo milujete sťa nočné motýle! Čeľte každému nebezpečenstvu a očistite si duše jej stravujúcim plameňom. Ó vy, ktorí po Ňom smädíte! Zbavte sa všetkých pozemských záľub a poponáhľajte sa prijať svojho Milovaného. Náhlite sa, aby ste k Nemu dospeli, so zanietením, ktorému sa nik nevyrovná. Máte pred očami odhalený Kvet, ktorý bol doposiaľ pred zrakom ľudí ukrytý. Stojí pred vami v otvorenej žiare Svojej slávy. Jeho hlas zvoláva všetky sväté a posvätené bytosti, aby prišli a pridali sa k Nemu. Šťastný je ten, kto sa k nemu obráti. Blažený je ten, kto dospel k svetlu takého úžasného obličaja a pohliadol naň.

#13246
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

Nanebovstúpenie Bahá’u’lláha

Kitáb-i-‘Ahd

(Kniha Zmluvy)

Hoci ríša slávy nevlastní nič z márností sveta, predsa sme Svojim dedičom v šperkovnici dôvery a odovzdanosti odkázali znamenité a nedoceniteľné dedičstvo. Nezanechali sme pozemské poklady a ani sme nepridali starosti, ktoré so sebou prinášajú. Pri Bohu! V pozemskom bohatstve je ukrytý strach a utajené nebezpečie. Uváž a spomeň si na to, čo nadovšetko Milosrdný zjavil v Koráne: „Beda každému nactiutŕhačovi a hanobiteľovi, tomu, kto honobí bohatstvo a prepočítava ho.“ Svetské bohatstvo je prchavé. Všetko, čo sa pominie a mení, nie je a nikdy nebolo hodné pozornosti, jedine v určitej uznanej miere.

Pri strastiach a súžení, ktoré tento Ukrivdený vytrpel, pri zjavovaní svätých veršov a preukazovaní dôkazov, nemal iný cieľ než uhasiť plamene nenávisti a nepriateľstva na to, aby svetlo súladu mohlo rozjasniť obzor ľudských sŕdc a ten mohol dospieť ku skutočnému mieru a pokoju. Z miesta rozbresku božskej tabuľky jasne žiari dennica tohto prehovoru a každému sa patrí, aby k nej uprel zrak: Napomíname vás, ó národy sveta, aby ste zachovávali to, čo povznesie vaše postavenie. Pevne sa držte bázne Božej a odhodlane sa pridržiavajte toho, čo je správne. Vskutku vravím, že jazyk má spomínať, čo je dobré – nepoškvrňte si ho preto nepatričnou rečou. Boh vám odpustil, čo sa stalo v minulosti. Odteraz by mal každý vravieť len to, čo je vhodné a primerané, a mal by sa zdržať nactiutŕhania, nadávania a všetkého, čo ľuďom spôsobuje smútok. Povznesené je postavenie človeka! Prednedávnom sa toto vznešené Slovo rinulo zo šperkovnice Nášho Pera slávy: Významný a blahoslavený je tento deň – deň, v ktorý všetko, čo sa v človeku ukrýva, bolo a bude zjavené. Povznesené je postavenie človeka, ak by sa pevne držal nezaujatosti a pravdy a zostal pevným a neochvejným vo Veci. V očiach nadovšetko Milosrdného sa skutočný človek javí ako nebeská klenba. Jej slncom a lunou je jeho zrak a sluch a jeho žiarivá a jasná povaha jej hviezdami. Jemu prináleží to najvznešenejšie postavenie a jeho vplyv vychováva svet bytia.

Každá vnímavá duša, ktorá v tento deň vdýchla vôňu Jeho šatu a s čistým srdcom nasmerovala tvár k nadovšetko slávnemu Obzoru, sa v Karmínovej knihe počíta medzi Bahov ľud. V Mojom mene sa chopte kalicha Mojej láskyplnosti a v Mojej slávnej a úžasnej spomienke vypite svoj diel.

Ó vy, ktorí prebývate na zemi! Náboženstvo Boha má prinášať lásku a jednotu. Neučiňte ho príčinou nepriateľstva či rozkolov. V očiach chápajúcich ľudí a podľa tých, ktorí hľadia na Najvelebnejšie zjavenie, už Pero slávy zjavilo všetko, čo predstavuje účinný prostriedok na zabezpečenie a šírenie šťastia a blahobytu detí ľudí. Ale pomätení ľudia na zemi, ktorých živia zlovoľné vášne a túžby, i naďalej nedbajú na dokonalú múdrosť Toho, kto v pravde je nadovšetko Múdry, kým ich slovám a činom dávajú podnet plané výmysly a márne predstavy.

Ó vy milovaní Bohom a Jeho dôverníci! Králi sú prejavmi moci a Božími úsvitmi sily a bohatstva. Modlite sa za nich. Boh ich obdaril tým, aby vládli na zemi, a za Svoje vlastné panstvo si vyvolil ľudské srdcia.

Vo Svojej knihe rozhodne zakázal sváry a rozbroje. Tak v tomto Najväčšom zjavení znie Božie rozhodnutie. Dostáva sa mu božskej ochrany pred zrušením a Boh ho obdaril nádherou Svojho utvrdenia. Vskutku On je Vševediaci, nadovšetko Múdry.

Každému prislúcha, aby pomáhal tým úsvitom moci a zdrojom prikázaní, ktorých krášli ozdoba poctivosti a spravodlivosti. Blahoslavení sú panovníci a učení spomedzi Bahovho ľudu. Medzi Mojimi služobníkmi patria k Mojim dôverníkom a medzi Mojím ľudom predstavujú prejavy Mojich prikázaní. Na nich nech spočinie Moja sláva, Moje požehnanie a Moja milosť, ktoré prenikli svetom bytia. V tejto súvislosti sú prehovory zjavené v Kitáb-i-aqdas také, že z obzoru ich slov jasne a oslnivo žiari svetlo božskej milosti.

Ó vy Vetvy Moje! Vo svete bytia sa ukrýva mohutná sila, ohromujúca moc. Uprite na ňu zrak ako i na jej zjednocujúci vplyv, a nie na rozdiely, ktoré z nej vyplývajú.

Vôľa Poručiteľa závetu znie: Patrí sa, aby sa Aghṣánovci, Afnánovci a Moje príbuzenstvo, všetci do jedného, obrátili tvárou k Najmocnejšej vetve. Uvážte to, čo sme zjavili vo Svojej Najsvätejšej knihe: „Keď oceán Mojej prítomnosti ustúpi a kniha Môjho zjavenia sa uzavrie, obráťte sa k Tomu, koho Boh určil, kto vyrástol z tohto Pradávneho koreňa.“ Predmetom tohto posvätného verša nie je nik iný než Najmocnejšia vetva [‘Abdu’l-Bahá]. Tak sme vám milostivo zjavili Svoju mocnú vôľu a Ja som vskutku Milostivý, Všemohúci. Boh vskutku prikázal, že Mocnejšia vetva [Mírzá Muḥammad-‘Alí] bude postavená nižšie než Vetva najmocnejšia [‘Abdu’l-Bahá]. On je v pravde Príkazca, nadovšetko Múdry. „Mocnejšiu“ sme si vyvolili až po „Najmocnejšej“ tak, ako rozhodol Ten, kto je Vševediaci, so všetkým Oboznámený.

Patrí sa, aby každý prejavoval lásku k Aghṣánovcom, no Boh im neudelil právo na majetok druhých.

Ó vy Moji Aghṣánovci, Moji Afnánovci a Moje príbuzenstvo! Napomíname vás, aby ste mali bázeň pred Bohom, aby ste konali chvályhodné skutky a činili to, čo je vhodné a primerané a čo slúži povzneseniu vášho postavenia. Vskutku vravím, že bohabojnosť je najskvelejším veliteľom, ktorý dokáže zabezpečiť víťazstvo veci Božej, a vojom, ktorý sa k tomuto veliteľovi najlepšie hodí, vždy boli a sú čestná povaha a čisté a dobrotivé skutky.

Vrav: Ó služobníci! Nech sa prostriedok poriadku nestane príčinou zmätku a nástroj jednoty príčinou nezhôd. Prechovávame nádej, že Bahov ľud azda budú viesť tieto blahoslavené slová: „Vrav: Všetko pochádza od Boha.“ Tento vznešený prehovor sa podobá vode pre to, že zháša oheň nenávisti a nepriateľstva tlejúci v srdci a hrudi ľudí. Vďaka tomuto jedinému prehovoru dospejú znepriatelené národy a kmene k svetlu pravej jednoty. Vskutku On vraví pravdu a sám ukazuje cestu. On je Všemohúci, Vznešený, Milostivý.

Každému sa prislúcha, aby voči Aghṣánovcom preukazoval zdvorilosť a aby si ich vážil, aby tak mohla byť vec Božia oslávená a Jeho Slovo povznesené. Toto nariadenie bolo spomenuté zas a znova a bolo zaznamenané vo Svätom Písme. Blažený je ten, komu je umožnené, aby dosiahol to, čo preňho predpísal Príkazca, Pradávny z dní. Navyše vám prikazujeme, aby ste si ctili členov Svätej domácnosti, Afnánovcov a príbuzenstvo. A ďalej vás nabádame, aby ste slúžili všetkým národom a usilovali sa o zlepšenie sveta.

Z nebies prehovoru Toho, kto je Túžbou sveta, bolo zoslané to, čo vedie k obnoveniu sveta a spáse národov a kmeňov zeme. Pozorne načúvajte radám Pera slávy. To je pre vás lepšie než všetko na zemi. To dosvedčuje Moja slávna a úžasná kniha.

#13251
- Bahá'u'lláh

 

Narodenie Bába

V mene Toho, kto sa narodil v tento deň, koho Boh učinil Zvestovateľom Svojho mena, nadovšetko Mocného, nadovšetko Milujúceho!

Toto je tabuľka, ktorú sme adresovali noci, v ktorú boli nebesá a zem rozjasnené Svetlom, ktoré zalialo Svojou žiarou celé stvorenie.

Požehnaná si ty, ó noc! Pretože prostredníctvom teba sa zrodil deň Boží, deň, ktorý sme určili za lampu spasenia pre obyvateľov miest mien, za kalich víťazstva pre bojovníkov v kolbišti večnosti a za miesto úsvitu radosti a povznesenia pre celé stvorenie.

Nesmierne povznesený je Boh, Tvorca nebies, ktorý spôsobil, že tento deň vyslovil Meno, ktorým boli závoje planých výmyslov roztrhnuté, hmla márnivých predstáv rozptýlená, a Jeho meno „Sebedostačujúci“ svitlo nad obzorom istoty. Prostredníctvom Teba bolo odpečatené vybrané víno večného života, dvercia poznania a prehovoru boli pred národmi zeme odomknuté a vánky nadovšetko Milosrdného zaviali do každého kraja. Všetka sláva buď hodine, v ktorú sa objavil Poklad Boha, Všemohúceho, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

Ó zhromaždenie zeme a nebies! Toto je prvá noc, ktorú Boh učinil znamením druhej noci, v ktorú sa narodil Ten, ktorého žiadna chvála nedokáže primerane velebiť a žiaden prívlastok nedokáže popísať. Blažený je ten, ktorý rozjíma nad oboma: Vskutku zistí, že ich vonkajšia skutočnosť zodpovedá ich vnútornej podstate, a oboznámi sa s božskými tajomstvami, ktoré ležia ukryté v tomto zjavení, zjavení, prostredníctvom ktorého sa otriasli základy neviery, rozbili sa modly povier a pozdvihla sa vlajka zvestujúca slová: „Niet Boha okrem Neho, Silného, Vznešeného, Neporovnateľného, Ochrancu, Mocného, Nedostupného.“

V túto noc zavanula vôňa blízkosti, portály znovuzjednotenia na konci dní sa otvorili a všetko stvorené bolo pohnuté k tomu, aby vyhlásilo: „Kráľovstvo prináleží Bohu, Pánu všetkých mien, ktorý prišiel so zvrchovanosťou zahŕňajúcou celý svet!“ V túto noc Zástup na výšinách blahorečil chvále svojho Pána, Vznešeného, Najslávnejšieho, a skutočnosť božských mien velebila Toho, kto je Kráľom začiatku i konca v tomto zjavení ‒ zjavení, skrze ktorého moc sa hory poponáhľali k Tomu, ktorý je nadovšetko Postačujúci, Najvyšší, a srdcia sa obrátili k obličaju svojho nadovšetko Milovaného a listy sa rozochveli vánkami túžby a stromy pozdvihli svoje hlasy v radostnej odozve na volanie Toho, ktorý je Neobmedzený, a celá zem sa zatriasla vo svojej túžbe dospieť k znovuzjednoteniu s Večným kráľom a všetko vzniklo nanovo vďaka skrytému Slovu, ktoré sa objavilo v tomto mocnom Mene.

Ó noc nadovšetko Štedrého! V tebe vskutku vidíme Materskú knihu. Je to v pravde kniha či skôr počaté dieťa? Veru, pri Mne samom! Takéto slová sa týkajú ríše mien, kým Boh posvätil túto knihu nad všetky mená. Prostredníctvom nej boli skryté Tajomstvo a ukrývaná Záhada odhalené. Veru, pri Mojom živote! Všetko, čo bolo spomenuté, sa týka ríše prídomkov, kým Materská kniha toto prevyšuje. Skrze ňu sa nad nimi všetkými objavili prejavy slov „Niet Boha okrem Boha“. Veruže, kým boli také veci hlásané všetkým národom, z pohľadu tvojho Pána ich nič okrem Jeho sluchu nedokáže počuť. Blahoslavení sú tí, ktorí sú dostatočne uistení.

Na to ohromené Pero Najvyššieho zvolalo: „Ó Ty, ktorý si povznesený nad všetky mená! Zaprisahávam Ťa pri Tvojej moci, ktorá obkolesuje nebesia a zem, aby si ma ušetril od mojich zmienok o Tebe, pretože ja samo som bolo povolané k bytiu Tvojou tvorivou silou. Ako teda môžem vyjadriť to, čo nič stvorené nedokáže opísať? A predsa, prisahám pri Tvojej sláve, keby som zvestovalo to, čo si mi vnukol, celé stvorenie by sa od radosti a vytrženia pominulo, o čo viac by potom stálo ohromené pred vlnami oceánu Tvojho prehovoru na tomto nadovšetko žiarivom, nadovšetko vznešenom a prevyšujúcom Mieste! Osloboď, ó Pane, toto váhavé Pero od blahorečenia takému dôstojnému postaveniu a nakladaj so mnou milosrdne, ó môj Vlastník a môj Kráľ. Prehliadaj moje prehrešky v Tvojej prítomnosti. Vskutku, Ty si Pán štedrosti, Všemohúci, vždy Odpúšťajúci, Najveľkorysejší.

(Ayyám-i-Tisʼih, s. 12 – 15)

#13250
- Bahá'u'lláh

 

Narodenie Bahá’u’lláha

On je Najsvätejší, Najvznešenejší, Najväčší.

Sviatok narodenia nadišiel a Ten, kto je Krásou Boha, nadovšetko Mocného, všetko si Podmaňujúceho, nadovšetko Milujúceho, vystúpil na Svoj trón. Blažený je ten, kto v tento deň dosiahol Jeho prítomnosť a na ktorého nasmeroval pohľad Boh, Pomocník v nebezpečí, Sebedostačujúci. Vrav: Tento sviatok sme oslávili v Najhoršom väzení v čase, keď králi zeme povstali proti Nám. Prevaha utláčateľa Nás však nikdy nedokáže zastaviť ani zástupy sveta vystrašiť. Toto dosvedčuje nadovšetko Milosrdný v tomto najdôstojnejšom postavení.

Vrav: Či by malo byť stelesnenie uistenia vystrašené krikom národov sveta? Veru, pri Jeho kráse, ktorá vrhá svoju žiaru na všetko, čo nastalo, a na všetko, čo nastane! Toto je vskutku majestátnosť Pána, ktorá obkolesila celé stvorenie, a toto je Jeho všetko prevyšujúca moc, prenikajúca všetkými, ktorí vidia, a všetkým, čo je vidieť. Pevne sa pridŕžaj lana Jeho zvrchovanej moci a v čase tohto úsvitu, ktorého svetlo odhalilo každé ukryté tajomstvo, sa zmieňuj o svojom Pánovi, Neobmedzenom. Tak prehovoril jazyk Pradávneho z dní v tento deň, v ktorý bolo vybrané víno odpečatené. Dávajte si pozor, aby vás nerozrušili márnivé predstavy tých, ktorí neuverili v Boha, alebo aby vás ich plané výmysly neodviedli od tohto vytýčeného chodníka.

Ó Bahov ľud! Vzlietni na krídlach odpútania do ovzdušia lásky svojho Pána, nadovšetko Milosrdného. Povstaň teda a učiň Ho víťazným tak, ako to bolo prikázané v Chránenej tabuľke. Dávajte si pozor, aby ste sa nepreli so žiadnym z Mojich služobníkov. Nadeľte im ľúbezných vôní Boha a Jeho svätého prehovoru, pretože prostredníctvom ich moci bude všetkým ľuďom umožnené, aby sa k Nemu obrátili. Tí, ktorí v tento deň i naďalej nedbajú na Boha, sú v pravde stratení v opojení vlastných túžob a nevidia to. Blažený je ten, kto ponížene a pokorne nasmeroval tvár k Úsvitu veršov svojho Pána.

Patrí sa ti, aby si povstal a oboznámil ľudí s tým, čo bolo zoslané v Knihe ich Pána, nadovšetko Mocného, Neobmedzeného. Vrav: Majte bázeň pred Bohom a nedbajte na márnivé predstavy tých, ktorí kráčajú po cestách pochybností a bezprávia. So žiarivým srdcom sa obráťte k trónu svojho Pána, Vlastníka všetkých mien. Vskutku, pomôže vám prostredníctvom moci pravdy. Niet Boha okrem Neho, nadovšetko Mocného, Najštedrejšieho.

Či by ste sa náhlili len k rybníku, kým pred vaším zrakom sa rozprestiera Najväčší oceán? Obráťte sa celkom k Nemu a nechoďte v šľapajach každého neveriaceho podvodníka. Tak Vtáča večnosti nôti na vetvách Nášho božského Lotosového stromu. Pri Bohu! Jediná Jeho melódia postačuje na to, aby naplnila vytržením Zástup na výšinách a po ňom obyvateľov miest mien a po nich tých, ktorí zrána i zvečera krúžia okolo Jeho trónu.

Tak sa spŕšky prehovoru zniesli z nebies vôle tvojho Pána, nadovšetko Milosrdného. Priblížte sa k nim, ó ľudia, a zanechajte tých, ktorí spochybňujú verše, ktoré zjavil Boh, a ktorí neuverili vo svojho Pána, keď prišiel obdarený dôkazmi a svedectvom.

(Ayyám-i-Tisʼih, s. 45 – 47)

#13248
- Bahá'u'lláh

 

On je Najsvätejší, Najväčší.

Toto je mesiac, v ktorom sa narodil Nositeľ Najväčšieho mena, ktorého príchod spôsobil, že sa údy ľudstva roztriasli, a prach z ktorého šľapají Zástup na výšinách a obyvatelia miest mien vyhľadávali kvôli požehnaniu. Nato chválorečili Bohu a s radosťou a potešením volali: Pri Bohu! Toto je mesiac, prostredníctvom ktorého boli všetky ostatné mesiace rozjasnené, mesiac, v ktorom sa Ten, kto je skrytým Tajomstvom a dobre stráženým Pokladom, prejavil a hlasno pozdvihol hlas uprostred ľudstva. Všetka vláda patrí tomuto novorodenému Dieťaťu, vďaka ktorému tvár stvorenia zakvitla úsmevom, stromy sa ohli, oceány sa zvlnili, hory vzlietli, raj povzniesol svoj hlas, skala skríkla a všetko stvorené volalo: „Ó zástup stvorenia! Poponáhľaj sa k miestu úsvitu obličaja svojho Pána, Milosrdného, Súcitného!“

Toto je mesiac, v ktorom bol samotný raj ozdobený nádherou obličaja svojho Pána, nadovšetko Milosrdného, nebeský Slávik nôtil svoj nápev na božskom Lotosovom strome a srdcia obľúbených sa naplnili vytržením. Ale prebeda, väčšina ľudí zostala nedbalá. Blahoslavený je ten, ktorý Ho rozpoznal a porozumel tomu, čo bolo prisľúbené v knihách Boha, nadovšetko Mocného, nadovšetko Chváleného. Beda tomu, kto sa odvrátil od Toho, na koho Zástup na výšinách uprel svoj zrak, Toho, kto dostal do rozpakov každého spurného neveriaceho.

Keď dostaneš túto tabuľku, odriekaj ju najľúbeznejším nápevom a riekni: Chvála buď Tebe, o môj nadovšetko milosrdný Pane, za to, že si ma spomenul v tejto tabuľke, skrze ktorú sa rozšírila vôňa šatu Tvojho poznania a zvlnili sa oceány Tvojej milosti. Dotvrdzujem, že Ty máš moc konať to, čo si želáš. Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

(Maʼidiy-i-Asmani, 4. zv., s. 342)

#13249
- Bahá'u'lláh

 

Tabuľka pre Aḥmada

„Tieto povinné modlitby spolu s niektorými ďalšími, ako napríklad modlitbu za uzdravenie a tabuľku pre Ahmada, Bahá’u’lláh obdaril zvláštnou silou a významom. A tak musia byť týmto spôsobom veriacimi aj prijímané. Mali by ich čítať s pevnou Vierou a presvedčením, že ich prostredníctvom môžu vstúpiť do bližšieho vzťahu s Bohom a plnšie sa stotožniť s Jeho zákonmi a nariadeniami.“

Z listu napísaného u mene Shoghi Effendiho.

On je Kráľ, Vševediaci, Múdry!

Hľa, Rajský Slávik spieva na vetvách Stromu Večnosti sväté a sladké melódie a úprimným hlása radostnú zvesť o blízkosti Boha a veriacich v Božskú jednotu zvoláva k dvoru Prítomnosti Štedrého a odpútaným zvestuje posolstvo zjavené Bohom, Kráľom, Slávnym, Neporovnateľným, a milujúcich vedie k trónu svätosti a k tejto žiarivej Kráse.

Vskutku, toto je tá Najväčšia Krása, predpovedaná v Knihách Poslov, prostredníctvom ktorej bude pravda oddelená od klamu a múdrosť každého prikázania podrobená skúške. Vskutku, On je Stromom Života, ktorý prináša plody Boha, Vznešeného, Mocného, Veľkého.

Ó Ahmad! Dosvedčuj, že vskutku On je Boh a že niet iného Boha okrem Neho, Kráľa, Ochrancu, Neporovnateľného, Všemocného. A že Ten, ktorého poslal pod menom Alí bol Pravý od Boha, ktorého príkazom všetci podliehame.

Povedz: Ó ľudia, poslúchajte nariadenia Boha, ktoré boli v Bajáne ustanovené Slávnym, Múdrym. Vskutku, On je Kráľom Poslov a Jeho Kniha je Matkou Kníh, keby ste to len vedeli.

Takto k vám volá Slávik z tohto väzenia. Má vám iba odovzdať toto jasné posolstvo. Ktokoľvek si želá, nech sa odvráti od tejto rady a ktokoľvek si želá, nech si vyberie cestu k Pánovi.

Ó ľudia, ak popriete tieto verše, aký iný dôkaz by vám dal uveriť v Boha? Predneste ho, ó zhromaždenie falošných.

Nie, pri Tom, v ktorého rukách je moja duša, nie sú a nikdy to nebudú schopní učiniť, aj keby sa spojili vo svojom úsilí.

Ó Ahmad! Nezabúdaj za Mojej neprítomnosti na Moje dary. Spomínaj si počas svojich dní na Moje dni a na Môj zármutok a vyhnanstvo v tomto odľahlom väzení. A v láske ku Mne buď tak neochvejný, že tvoje srdce zostane verným, aj keby sa na teba zosypali meče nepriateľov a celé nebesá i zem proti tebe povstali.

Buď voči Mojim nepriateľom ako ohnivý plameň a voči Mojim milovaným ako rieka večného života, a nebuď z tých, čo pochybujú.

A ak ťa na Mojej ceste postihne protivenstvo a poníženie kvôli Mne, nebuď tým zarmútený. Spoľahni sa na Boha, svojho Boha a Pána tvojich otcov. Pretože ľudia sa túlajú po cestách klamu, nemajúc pocty vidieť Boha na vlastné oči alebo počuť Jeho Hlas na vlastné uši. Takto sme ich našli, čoho si aj ty sám svedkom.

Takto sa ich povery stali závojmi, ktoré ich oddelili od vlastných sŕdc a zdržali ich ďaleko od cesty Boha, Vznešeného, Veľkého.

Buď uistený, že vskutku ten, kto sa odvráti od tejto Krásy sa taktiež odvrátil od Poslov minulosti a preukazuje Bohu pýchu od večnosti do večnosti.

Dobre sa nauč túto tabuľku, ó Ahmad. Spievaj ju počas svojich dní a neodlučuj sa od nej. Pretože, vskutku, Boh nariadil každému, kto ju spieva odmenu sta mučeníkov a službu v oboch svetoch. Tieto priazne sme ti uložili ako štedrosť z Našej strany a milosť z Našej prítomnosti, aby si mohol byť z tých, ktorí sú vďační.

Pri Bohu! Ak bude ten, ktorý má strasti a žiaľ čítať túto Tabuľku s čistou úprimnosťou, Boh rozoženie jeho smútok, vyrieši jeho ťažkosti a odstráni jeho strasti.

Vskutku, On je Milosrdný, Súcitný. Chvála Bohu, Pánovi všetkých svetov.

#13252
- Bahá'u'lláh

 

Tabuľky Božského Plánu

Zjavené pre bahájov USA a Kanady

Ó Ty neporovnateľný Bože! Ó Ty Pane Kráľovstva! Tieto duše sú Tvojou nebeskou armádou. Pomôž im a šíkmi Zvrchovaného zhromaždenia ich učiň víťaznými, aby sa každý z nich mohol stať akoby plukom a dobyl tieto kraje pomocou lásky k Bohu a svetla božského učenia.

Ó Bože! Poskytni im pomoc a podporu, a v divočine, horách, údoliach, lesoch, prériách a na moriach buď ich dôverným priateľom, aby mohli prevolávať prostredníctvom moci Kráľovstva a dychu Ducha Svätého.

Vskutku, Ty si Mocný, Silný a Všemocný. Ty si Múdry, Počujúci a Vidiaci.

#13253
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože! Ó Bože! Vidíš moju slabosť, poníženosť a pokoru medzi Tvojimi stvoreniami. Napriek tomu som Ti dôveroval a povstal som, aby som šíril Tvoje učenie medzi Tvojimi pevnými služobníkmi, spoliehajúc sa na Tvoju moc a silu!

Ó Pane! Som vtáča so zlomeným krídlom, ktoré sa túži vznášať v Tvojom bezmedznom priestore. Ako tak môžem učiniť, ak nie prostredníctvom Tvojej prozreteľnosti a milosti, Tvojho utvrdenia a pomoci?

Ó Pane! Zľutuj sa nad mojou slabosťou a posilni ma Svojou mocou. Ó Pane! Zľutuj sa nad mojou nemohúcnosťou a pomáhaj mi Svojou mocou a majestátnosťou.

Ó Pane! Ak by dych Ducha Svätého utvrdil to najslabšie stvorenie, dosiahlo by všetko, o čo usiluje, a vlastnilo by všetko, po čom túži. Vskutku, Ty si pomohol Svojim služobníkom v minulosti a, hoci boli najslabšími z Tvojich stvorení, najponíženejší spomedzi Tvojich služobníkov a najbezvýznamnejší spomedzi tých, ktorí žili na zemi, prostredníctvom Tvojho súhlasu a moci prevýšili najslávnejších spomedzi Tvojho ľudu a najvznešenejších medzi ľuďmi. Hoci predtým boli sťa nočné motýle, teraz sú z nich kráľovskí sokoli, a hoci predtým boli sťa potôčiky, vďaka Tvojim podarúnkom a milosrdenstvu sa stali morami. Vďaka Tvojej najväčšej milosti sa stali hviezdami svietiacimi na horizonte vedenia, vtáčatá spievajúcimi v ružovej záhrade nesmrteľnosti, levy, ktorých rev sa ozýva v lesoch poznania a múdrosti, veľryby plávajúce v oceánoch života.

Vskutku, Ty si Vľúdny, Mocný, Silný a Najmilosrdnejší z milosrdných.

#13254
- `Abdu'l-Bahá

 

Zjavené pre bahájov severovýchodných štátov

Ó Ty láskavý Pane! Buď Ti chvála za to, že si nám ukázal priamu cestu vedenia, otvoril dvercia kráľovstva a prejavil sa prostredníctvom Slnca Pravej podstaty. Nevidomým si dal zrak, nepočujúcim si udelil sluch, oživil si mŕtvych, obohatil chudobných, tým, ktorí zblúdili, si ukázal cestu. Tých, ktorí mali vyschnuté pery, si zaviedol k žriedlu vedenia; spôsobil si, aby vysmädnuté ryby dosiahli oceán pravej podstaty a túlavé vtáctvo si pozval do ružovej záhrady milosti.

Ó Ty nadovšetko Mocný! Sme Tvoji služobníci a Tvoji núdzni. Sme vzdialení a dychtíme po Tvojej prítomnosti. Žíznime po vode z Tvojho žriedla, sme nemocní a túžime po Tvojom liečení. Kráčame po Tvojich cestách a nemáme žiadneho iného zámeru či nádeje okrem rozširovania Tvojej vône, aby všetky duše mohli prevolávať: „Ó Bože, zaveď nás na priamy chodník!“ Nech sa im otvoria oči, aby uzreli svetlo, a nech sú vyslobodení z temnoty nevedomosti. Nech sa zhromaždia okolo lampy Tvojho vedenia. Nech každý vydedenec získa svoj diel. Nech sa ukrátení stanú dôverníkmi Tvojich tajomstiev.

Ó nadovšetko Mocný! Podívaj sa na nás milosrdným pohľadom! Zaruč nám nebeské požehnanie! Udeľ nám dych Ducha Svätého, aby sa nám pri službe pre Teba dostalo pomoci a aby sme sťa trblietavé hviezdy mohli v týchto krajoch žiariť svetlom Tvojho vedenia.

Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Múdry a Vidiaci.

#13255
- `Abdu'l-Bahá

 

Zjavené pre bahájov južných štátov

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vidíš ma v mojej poníženosti a slabosti, ako sa zaoberám týmto najvýznamnejším dielom a som odhodlaný pozdvihnúť Tvoje Slovo medzi masami ľudí a rozšíriť Tvoje učenie medzi Tvojimi národmi. Ako len môžem uspieť, ak ma nepodporíš dychom Ducha Svätého, ak mi nepomôžeš zvíťaziť pomocou zástupov Svojho slávneho kráľovstva a nezahrnieš ma Svojím utvrdením, ktoré jediné môže zmeniť malú mušku na orla, kvapku vody na rieky a moria a atóm na svetlá a slncia?

Ó môj Pane! Pomáhaj mi Svojou víťaznou a účinnou mocou, aby Ťa mohol môj jazyk chválorečiť medzi všetkými ľuďmi a aby mohla moja duša pretekať vínom Tvojej lásky a poznania.

Ty si Všemocný a konáš, čokoľvek si zaželáš.

#13256
- `Abdu'l-Bahá

 

Zjavené pre bahájov západných štátov

Ó Bože! Ó Bože! Toto je vtáča so zlomeným krídlom a letí veľmi pomaly. Pomôž mu, aby mohlo vzlietnuť na vrcholok blahobytu a spasenia, s najväčšou radosťou a šťastím preletieť bezmedzný priestor, v Tvojom Zvrchovanom Mene nôtiť vo všetkých krajoch, rozveseliť sluch týmto volaním a rozjasniť zrak pohľadom na znamenia vedenia.

Ó Pane! Som osamotený, opustený a nepatrný. Nemám podpory okrem Teba, žiadneho pomocníka okrem Teba a žiadnej opory okrem Teba. Utvrď ma v službe pre Teba, pomôž mi šíkmi Svojich anjelov, učiň ma víťazným pri šírení Tvojho Slova a umožni mi, aby som medzi Tvojimi stvoreniami prevrával Tvojou múdrosťou. Vskutku, Ty pomáhaš slabým, obraňuješ maličkých a vskutku Ty si Silný, Mocný a Neobmedzený.

#13257
- `Abdu'l-Bahá

 

Zjavené pre bahájov Kanady

Ó Bože, môj Bože! Hľadíš na tohto slabého, žiadajúceho o nebeskú silu, tohto núdzneho, žiadostiaceho po Tvojich nebeských pokladoch, tohto žízniaceho, túžiaceho po žriedle večného života, tohto sužovaného, dychtiaceho po Tvojom prisľúbenom uzdravení prostredníctvom Tvojho bezhraničného milosrdenstva, ktoré si určil pre Svojich vyvolených služobníkov vo Svojom kráľovstve na výšinách.

Ó Pane! Nemám pomocníka okrem Teba, žiadne útočisko okrem Teba a žiadnu oporu okrem Teba. Pomôž mi prostredníctvom Svojich anjelov rozptyľovať Tvoju svätú vôňu a medzi najvyberanejšími spomedzi Tvojho ľudu doďaleka šíriť Tvoje učenie.

Ó môj Pane! Umožni mi byť odpútaný od všetkého okrem Teba, pevne sa držať lemu Tvojej štedrosti, byť úplne oddaný Tvojej viere, zostať pevný a verný v láske k Tebe a dodržiavať to, čo si vo Svojej knihe predpísal.

Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Všemocný.

#13258
- `Abdu'l-Bahá

 

Výnimočné tabuľky

Tabuľka ohňa

V mene Boha, Najdávnejšieho, Najväčšieho! Vskutku, srdcia úprimných sú pohltené ohňom odlúčenia. Kde je záblesk svetla Tvojej Tváre, ó Milovaný svetov?

Tí, ktorí sú Ti blízki boli opustení v temnote pustiny. Kde je žiara rána opätovného stretnutia sa s Tebou, ó Túžba svetov?

Trasúce sa telá Tvojich milovaných ležia vo vzdialených piesčinách. Kde je oceán Tvojej prítomnosti, ó Kúzelník svetov?

Túžiace ruky sa dvíhajú k nebesám Tvojej milosti a štedrosti. Kde sú dažde Tvojich darov, ó Ty, ktorý odpovedáš svetom?

Bezverci povstali v tyranii na všetkých stranách. Kde je podmanivá sila Tvojho nariaďujúceho pera, ó Dobyvateľ svetov?

Štekanie psov sa hlasno ozýva z každej strany. Kde je lev z lesa Tvojej moci, ó Trestajúci svetov?

Chlad zachvátil celé ľudstvo. Kde je teplo Tvojej lásky, ó Oheň svetov?

Pohromy dosiahli svojho vrcholu. Kde sú znamenia Tvojej pomoci, ó Spása svetov?

Väčšinu ľudstva obklopila temnota. Kde je žiarivosť Tvojej nádhery, ó Žiara svetov?

Šije ľudí sa zlovoľne vypínajú. Kde sú meče Tvojej pomsty, ó Ničiteľ svetov?

Poníženie dosiahlo najnižšieho bodu. Kde sú znamenia Tvojej slávy, ó Sláva svetov?

Smútok postihol Zjaviteľa Tvojho Mena, nadovšetko Milosrdného. Kde je radosť Úsvitu Tvojho Zjavenia ó Potecha svetov?

Úzkosť zasiahla všetkých ľudí na zemi. Kde sú znamenia Tvojej radosti, ó Radosť svetov?

Vidíš, ako Miesto Úsvitu Tvojich znamení zahaľujú našepkávania zla. Kde sú prsty Tvojej moci, ó Moc svetov?

Pálčivý smäd zmohol všetkých ľudí. Kde je rieka Tvojej štedrosti, ó Milosrdenstvo svetov?

Celé ľudstvo upadlo do zajatia chamtivosti. Kde sú stelesnenia odpútanosti, ó Pane svetov?

Vidíš tohto Ukrivdeného v samote Svojho vyhnanstva. Kde sú nebeské zástupy Tvojho Nariadenia, ó Vládca svetov?

Som opustený v cudzej zemi. Kde sú znamenia Tvojej vernosti, ó Dôvera svetov?

Smrteľná agónia sa zmocnila všetkých ľudí. Kde sú vlny Tvojho oceánu večného života, ó Život svetov?

Našepkávania Satana boli vdýchnuté do každého stvorenia. Kde je meteor Tvojho ohňa, ó Svetlo svetov?

Opojenie z vášne zvrátilo väčšinu ľudstva. Kde sú úsvity čistoty, ó Túžba svetov?

Vidíš tohto Ukrivdeného v zovretí tyranie medzi Sýrčanmi. Kde je žiara svetla Tvojho úsvitu, ó Svetlo svetov?

Vidíš, ako Mi zakázali prehovoriť. Odkiaľ potom vytryskne prameň Tvojich melódii, ó Slávik svetov?

Väčšina ľudí je zahalená v prázdnych predstavách a preludoch. Kde sú zmocnenci Tvojej istoty, ó Uistenie svetov?

Bahá sa topí v mori súženia. Kde je Archa Tvojho spasenia, ó Spasiteľ svetov?

Vidíš Úsvit Svojho Prejavu v temnote stvorenia. Kde je slnko neba Tvojej milosti, ó Svetlo svetov?

Lampy pravdy a čistoty, vernosti a cti boli zhasnuté. Kde sú znamenia hnevu Tvojej odplaty, ó Hýbateľ svetov?

Vidíš niekoho, kto by sa zastal Teba Samého alebo kto by sa zamyslel nad tým, čo Ťa postihlo na ceste Tvojej lásky? Teraz sa Moje pero zastavuje, ó Milovaný svetov.

Vetvy Božského Lotosového stromu ležia polámané prudkými víchricami osudu. Kde sú zástavy Tvojej pomoci, ó Zástanca svetov?

Táto Tvár je skrytá v prachu hanobenia. Kde sú vánky Tvojho Zľutovania, ó Milosrdenstvo svetov?

Zradní ľudia poškvrnili šat posvätnej čistoty. Kde je rúcho Tvojej svätosti, ó Zdobiteľ svetov?

More milosti utíchlo kvôli tomu, čo učinili ruky ľudí. Kde sú vlny Tvojej štedrosti, ó Túžba svetov?

Dvere vedúce do Božskej Prítomnosti uzamkla tyrania Tvojich nepriateľov. Kde je kľúč od Tvojich darov, ó Odomkýnateľ svetov?

Listy ožltli od jedovatých vetrov vzbury. Kde sú dažde z oblakov Tvojej štedrosti, ó Darca svetov?

Vesmír zatemnel prachom hriechu. Kde sú vánky Tvojho odpustenia, ó Odpúšťajúci svetom?

Tento Mladík je osamelý v opustenej krajine. Kde je dážď Tvojej nebeskej milosti, ó Darca svetov?

Ó Najväčšie Pero, vypočuli sme si v ríši večnosti Tvoje najsladšie volanie. Načúvaj tomu, čo prednáša Jazyk Veľkosti, ó Ukrivdený svetov!

Keby nebolo chladu, ako by mohlo zavládnuť teplo Tvojich slov, ó Vykladač svetov?

Keby nebolo pohrom, ako by mohlo zažiariť slnko Tvojej trpezlivosti, ó Svetlo svetov?

Nežiaľ kvôli hriešnym. Ty ši bol stvorený, aby si znášal a trpel, ó Trpezlivosť svetov.

Aké sladké bolo Tvoje svitanie na obzore Zmluvy uprostred rozsievačov zla a aká sladká bola Tvoja túžba po Bohu, ó Láska svetov.

Prostredníctvom Teba bola na najvyšších vrcholkoch vztýčená zástava nezávislosti a vzdulo sa more štedrosti, ó Uchvátenie svetov.

Tvojou osamotenosťou zažiarilo Slnko Jedinosti a Tvojím vyhnanstvom bola ozdobená krajina Jednoty. Buď trpezlivý, ó Ty Vyhnanec svetov.

Poníženie sme učinili rúchom slávy a súženie ozdobou Tvojho chrámu, ó Pýcha svetov.

Vidíš, ako sú srdcia naplnené nenávisťou a Tebe patrí, aby si prehliadal, ó Ty Utajovateľ hriechov sveta.

Keď sa blyštia meče, choď vpred! Keď lietajú šípy, postupuj vpred! Ó Ty Obeť svetov.

Nariekaš Ty alebo mám nariekať Ja? Radšej by som plakal nad malým počtom Tvojich zástancov, ó Ty, ktorý spôsobuješ plač svetov.

Vskutku, počul som Tvoje Volanie, ó Najslávnejší Milovaný. A teraz horí tvár Bahá žiarou strádania a ohňom Tvojho žiariaceho slova a On verne povstal na mieste obete, pozerajúc sa smerom k Tvojmu potešeniu, ó Ustanoviteľ svetov.

Ó Alí-Akbar, ďakuj svojmu Pánovi za túto Tabuľku, z ktorej môžeš vdychovať vôňu Mojej pokory a spoznať to, čo Nás postihlo na ceste Boha, Zbožňovaného všetkými svetmi.

Keby ju čítali všetci služobníci a zamýšľali sa nad ňou, v ich žilách by zahorel oheň, ktorý zachváti svety.

#13259
- Bahá'u'lláh

 

Tabuľka navštívenia

Táto tabuľka sa číta v Svätyni Bahá’u’lláha a Bába. Taktiež sa často používa pri oslavách Ich výročí.

Chvála, ktorá povstala z Tvojho najvznešenejšieho Ja a sláva, ktorá zažiarila z Tvojej všepresahujúcej Krásy, nech spočinie na Tebe, ó Ty, ktorý si Prejavom Veľkosti, Kráľom Večnosti a Pánom všetkých, ktorí sú v nebi i na zemi! Dosvedčujem, že skrze Teba bola prejavená Božia zvrchovanosť a Jeho vláda, majestátnosť Božia a Jeho veľkosť a Dennice oddávnej nádhery zaliali svojím svetlom nebesá Tvojho neodvolateľného nariadenia a Krása Neviditeľného zažiarila nad obzorom stvorenia. Dosvedčujem ďalej, že jediným pohybom Tvojho Pera bol zavedený príkaz „buď a skryté Božie Tajomstvo bolo odhalené a všetky stvorené veci povolané k životu a všetky Zjavenia zoslané.

Dosvedčujem tiež, že prostredníctvom Tvojej krásy bola odhalená krása Uctievaného, skrze Tvoju tvár zažiarila tvár Vytúženého a jediným Tvojím slovom si vyniesol súd nad všetkými stvorenými vecami, čím si Tebe oddaným dal vystúpiť na vrchol slávy a neveriacim si dal padnúť do najhlbšej priepasti.

Dosvedčujem, že ten, kto poznal Teba, poznal Boha a ten, kto dosiahol Tvojej prítomnosti, dosiahol prítomnosti Boha. Veľké je preto požehnanie toho, kto uveril v Teba a v Tvoje znamenia, kto sa pokoril pred Tvojou zvrchovanosťou, kto bol poctený stretnutím s Tebou a kto dosiahol spokojnosti Tvojej vôle a krúžil okolo Teba a stál pred Tvojím trónom. Beda tomu, kto sa proti Tebe prehrešil, kto Ťa zaprel, kto poprel Tvoje znamenia, protirečil Tvojej zvrchovanosti, povstal proti Tebe a pyšnel sa pred Tvojou tvárou, spochybnil Tvoje svedectvo a vymanil sa z Tvojej vlády a Tvojej moci a kto bol tak započítaný medzi neveriacich, ktorých mená boli zapísané prstami Tvojho prikázania na Tvojich svätých Tabuľkách.

Ovej ma, ó môj Bože a môj Milovaný, z pravej ruky Svojho milosrdenstva a milujúcej láskavosti, svätými vánkami Svojej priazne, aby ma mohli odviať zo zajatia seba samého a z tohto sveta na dvor Tvojej blízkosti a prítomnosti. Máš moc konať čokoľvek sa Ti zapáči. Ty si, vskutku, Nadriadený všetkým veciam.

Spomienka Božia a Jeho chvála, sláva Božia a Jeho nádhera nech spočinú na Tebe, ó Ty, ktorý si Jeho Krásou! Svedčím, že oko stvorenia ešte nikdy nepohliadlo na tak ukrivdeného ako si Ty. Všetky dni Svojho života si bol ponorený do oceánu súženia. Raz si bol v reťaziach a putách, inokedy Ťa ohrozovali meče Tvojich nepriateľov. Napriek tomu si však všetkým ľuďom nariadil, aby dodržiavali to, čo Ti predpísal Ten, ktorý je Vševedúci, Najmúdrejší.

Nech je môj duch obeťou za všetky krivdy, ktoré si pretrpel a moja duša nech je vykúpením za všetky protivenstvá, ktoré si prestál. Úpenlivo prosím Boha, pri Tebe a pri tých, ktorých tváre boli osvietené nádherou svetla Tvojej tváre a pri tých, ktorí pre lásku k Tebe dodržiavali všetko, čo im bolo prikázané, aby odstránil závoje, ktoré sa dostali medzi Teba a Tvoje stvorenie, a aby si ma obdaril dobrom tohto ako i budúceho sveta. Ty si, vskutku, Všemocný, Najvznešenejší, Najslávnejší, vždy Odpúšťajúci, Najsúcitnejší.

Žehnaj, ó Pane môj Bože, božskému Lotosovému stromu, jeho listom, vetvám a vetvičkám, kmeňu a výhonkom, tak dlho pokiaľ budú pretrvávať Tvoje najvyššie prídomky a pokiaľ budú trvať Tvoje najvznešenejšie tituly. Ochraňuj ho od zla útočníkov a zástupov tyranie. Ty si, vskutku, Všemocný, Najsilnejší. Požehnaj taktiež, ó Pane môj Bože, Svojim služobníkom a služobníčkam, ktorí Ťa dosiahli. Ty si, vskutku, Najštedrejší, Ten, ktorého milosť je nekonečná. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho.

#13261
- Bahá'u'lláh

 

Tabuľka Svätého Moreplavca

„Študujte Tabuľku Svätého Moreplavca, aby ste poznali pravdu a uvážte, že Požehnaná Krása plne predpovedala budúce udalosti. Nech si ti, ktorí rozumejú, z toho vezmú ponaučenie!“

‘Abdu’l-Bahá

On je Láskavý a Milovaný!

Ó Svätý Moreplavec!

Rozkáž svojej arche večnosti, aby sa zjavila pred Nebeským Zástupom, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu,

spusti ju na hladinu starobylého mora v Jeho Mene, Najobdivuhodnejšom, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a nechaj do nej vstúpiť anjelských duchov v Mene Boha, Najvyššieho, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu.

Potom zdvihni kotvy, aby mohla plachtiť oceánom slávy, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

snáď jej obyvatelia dosiahnu útočiska blízkosti vo večne trvajúcej ríši, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Doplaviac sa k posvätnému pobrežiu, k brehom karmínových morí, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

rozkáž im vydať sa na cestu a dosiahnuť toto neviditeľné éterické postavenie, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

postavenie, kde sa Pán objavil v Plameni Svojej Krásy v nesmrteľnom strome, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

kde sa zosobnenia Jeho Veci očistili od sebectva a žiadosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

okolo ktorého Mojžišova Sláva krúži s večnými zástupmi, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

kde sa Ruka Božia vynorila z Jeho hrude Veľkosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a kde archa Veci zostane nepohnutá, aj keby jej obyvateľom boli prehlásené všetky božské prívlastky, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Ó Moreplavec! Nauč tých, ktorí sú v arche to, čo sme ťa naučili spoza mystického závoja, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

snáď nebudú otáľať na posvätnom snehobielom mieste, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

ale vzlietnu na krídlach ducha k postaveniu, ktoré Pán povzniesol nad každú zmienku v nižších svetoch, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a budú plachtiť priestorom rovnako ako omilostené vtáctvo v ríši večného znovuspojenia, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a spoznajú tajomstvá skryté v Moriach svetla, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Prešli cez úrovne svetských ohraničení a dosiahli úroveň božskej jednoty, stredobod nebeského vedenia, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Túžili vystúpiť k tomu stavu, ktorý Pán ustanovil nad ich postavenie, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Keď tu ich planúci meteor odohnal od tých, čo prebývajú v Kráľovstve Jeho Prítomnosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a začuli Hlas Majestátu volať spoza neviditeľného pavilónu na Výsostiach Slávy, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu:

„Ó strážni anjeli! Pošlite ich späť do ich príbytkov vo svete pod nami, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu,

pretože zamýšľali vystúpiť do tej sféry, kam sa krídla nebeskej holubice nikdy nedostali, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

tam, kde loď preludov nehybne stojí, čo mysle chápajúcich nemôžu obsiahnuť“, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A potom sa nebeská panna vyklonila zo svojej vznešenej komnaty, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu,

pohybom obočia dala znamenie Nebeskému Zástupu, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu, a svetlo jej tváre zaplavilo nebesá i zem, sláva buď

môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a len čo jas jej krásy zažiaril na ľudí prachu, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

všetky bytosti sa zachveli vo svojich smrteľných hroboch, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Potom zvolala hlasom, aký od večnosti ešte nepočulo žiadne ucho, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a takto prehlásila: „Pri Pánovi! Ten, v ktorého srdci niet vône lásky vznešeného a slávneho arabského Mladíka, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

nijako nemôže vystúpiť k sláve najvyšších nebies.“ Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A na to povolala k sebe jednu zo svojich služobníčok, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a rozkázala jej: „Zostúp zo zámkov večnosti do priestoru, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a obráť sa k tomu, čo utajili v samotnom vnútri svojich sŕdc, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A ak vdýchneš vôňu rúcha tohto Mladíka, ktorý bol ukrytý vo svätostánku svetla kvôli tomu, čo spôsobili ruky bezbožných, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

zvolaj v sebe tak aby všetci obyvatelia Rajských komnát, ktorí sú stelesnením večného bohatstva počuli a porozumeli takým spôsobom, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

že by všetci zostúpili zo svojich večných komnát a rozochveli sa, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a pobozkali by im ruky a nohy za to, že sa vzniesli do výšok vernosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

snáď by tak našli vo svojom šate vôňu Milovaného.“ Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Na to tvár vyvolenej devy zažiarila ako lúč nad nebeskými komnatami rovnako ako svetlo z tváre Mladíka žiari ponad Jeho smrteľný chrám, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a potom zostúpila s takým pôvabom, až rozžiarila nebesá a všetko, čo je v nich, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Pohla sa a privoňala všetko v krajinách svätosti a veľkosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A keď dosiahla to miesto, vzpriamila sa vo svojej plnej výške v samom srdci stvorenia, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

pokúsila sa vdýchnuť ich vôňu v čase, ktorý nepozná začiatku ani konca, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

ale nenašla u nich to, po čom túžila, a to je vskutku iba jeden z Jeho zázračných príbehov, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A potom nahlas zvolala a vzlykajúc sa odobrala do svojho vlastného postavenia vo svojom najvznešenejšom sídle, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

potom vyslovila jedno mystické slovo, šepkajúc ho dôverne jazykom sladkým ako med, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

a takto zvolala uprostred Nebeského Zástupu a nesmrteľných nebeských diev, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu:

„Pri mojom Pánovi! Nepocítila som z tých prázdnych falošníkov ani vánok Vernosti! Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Pri Pánovi! Mladík zostal osamotený a stratený v krajine vyhnanstva a v rukách bezbožníkov.“ Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

A potom v sebe zaplakala takým nárekom, že Nebeský Zástup skríkol a zatriasol sa, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,

spadla do prachu a vypustila dušu. Zdalo sa, že bola povolaná a že počula Toho, ktorý ju vyzval do Ríše na Výsostiach, sláva buď môjmu Pánovi Najslávnejšiemu.

Nech je velebený Ten, ktorý ju stvoril z podstaty lásky v samom srdci Svojho vznešeného raja! Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.

Na to zo svojich komnát náhlivo vybehli nebeské devy, na ktorých ešte nikdy nespočinul zrak žiadneho obyvateľa najvyššieho raja, sláva buď nášmu Pánovi Najvyššiemu.

A všetky sa zhromaždili okolo nej a hľa! našli jej telo povalené v prachu! Sláva buď nášmu Pánovi Najvyššiemu!

A ako ju zazreli v tomto stave a pochopili slovo z príbehu, ktorý vyrozprával Mladík, odkryli si hlavy, roztrhali svoj šat na kusy, udierali sa do tvárí, zabudli na všetku radosť, ronili slzy a bili sa rukami po lícach. A toto je, vskutku, jedno zo záhadných a strastiplných súžení. Sláva buď nášmu Pánovi Najvyššiemu!

#13260
- `Abdu'l-Bahá

 

Tabuľka navštívenia ‘Abdu’l-Bahu

Táto modlitba, zjavená ‘Abdu’l-Bahom, sa číta v Jeho Svätyni. Tiež sa môže použiť ako modlitba v súkromí.

Ktokoľvek prednesie túto modlitbu s poníženosťou a vrúcnosťou, prinesie radosť a potešenie srdcu tohto Služobníka. Bude to, akoby sa s Nim stretol tvárou v tvár.

On je Najslávnejší!

Bože, môj Bože! Ponížene a so slzami v očiach dvíham k Tebe svoje prosiace ruky a tvár si skrývam v prachu Tvojho Prahu, ktorý je povznesený nad znalosť učených a chválu všetkých, ktorí Ťa oslavujú. Milosrdným okom láskavo pohliadni na Svojho služobníka, pokorného a poníženého pri Tvojich dverách, a ponor ho do Oceánu Tvojej večnej priazne.

Pane! Je Tvojím úbohým a poníženým služobníkom, ktorý Ťa vrúcne prosí, je zajatcom v Tvojich rukách a úpenlivo sa k Tebe modlí, dôveruje v Teba, v slzách stojí pred Tvojou tvárou, volá k Tebe a úpenlivo Ťa prosí, vraviac:

Ó Pane, môj Bože! Obdar ma Svojou milosťou, aby som mohol slúžiť Tvojim milovaným, posilni ma v Tvojej službe, ožiar moje čelo svetlom uctievania na Svojom dvore svätosti a svetlom modlitby k Tvojmu kráľovstvu veľkosti. Pomôž mi, aby som zabudol na seba pri nebeskom vchode Tvojej brány a pomôž mi, aby som bol na Tvojom svätom nádvorí odpútaný od všetkých vecí. Pane! Daj mi piť z kalicha sebazabudnutia, jeho rúchom ma odej a ponor ma do jeho oceánu. Učiň ma prachom na ceste Svojich milovaných a daj, aby som mohol obetovať svoju dušu za zem, ozdobenú krokmi Tvojich vyvolených na Tvojej ceste, ó Pane Slávy na Výsostiach.

Touto modlitbou sa k Tebe Tvoj služobník obracia na úsvite i v noci. Splň túžbu jeho srdca, ó Pane! Osvieť jeho srdce, poteš jeho vnútro, zapáľ v ňom svetlo tak, aby mohol slúžiť Tvojej Veci a Tvojim služobníkom.

Ty si Darca, Súcitný, Najštedrejší, Milostivý, Milosrdný, Zľutovný.

#13262
- `Abdu'l-Bahá

 

wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china