Return   Facebook   Zip File

Obligatory

DA SE DEKLAMUJE JEDNOM U DVADESET-ČETIRI SATA

Onaj koji želi da recituje ovu molitvu neka ustane i okrene se ka Bogu, i tako stojeći neka pogleda desno i levo, kao da iščekuje milost svog Gospoda, Najmilosrdnijeg, Saosećajnog. Neka onda kaže:

O Ti Koji si Gospod svih imena i Tvorac nebesa! Preklinjem Te onima Koji su Svitanja Tvog nevidljivog Suštastva, Najuzvišenijeg, Sveslavnog, da od moje molitve načiniš plamen koji će spržiti koprene koje me odvajaju od Tvoje lepote, i svetlost koja će mi biti vodilja do Okeana Tvog Prisustva.

Neka onda podigne ruke u molitvi Bogu – blagosloven i uzvišen bio On –i neka kaže:

O Ti Željo sveta i Ljubljeni svih naroda! Vidiš me kako se okrećem Tebi, oslobođen svake vezanosti za bilo koga osim Tebe, držeći se za Tvoje uže čije kretanje je uzburkalo sve stvoreno. Ja sam Tvoj sluga, O moj Gospode, i sin Tvoga sluge. Gledaj kako stojim spreman da izvršavam Tvoju volju i Tvoju želju, ne očekujući ništa osim Tvog zadovoljstva. Preklinjem Te Okeanom Tvog milosrđa i Suncem Tvoje milosti da činiš sa Svojim slugom šta Ti je volja i želja.Tako mi Tvoje sile koja je visoko iznad svakog pominjanja i hvale! Sve što si Ti objavio je žudnja moga srca i ljubav moje duše. O Bože, moj Bože! Ne obaziri se na moja nadanja i moja dela, već radije gledaj Svoju volju koja je obuhvatila nebesa i zemlju. Tako mi Tvog Najvećeg Imena, O Ti Gospode svih naroda! Želeo sam samo ono što Ti želiš i volim samo ono što Ti voliš.

Neka potom klekne i poklonivši se čelom do zemlje neka kaže:

Uzvišen si Ti iznad opisa bilo koga osim Tebe i razumevanja ikoga izuzev Tebe Samog.

Neka onda ustane i kaže:

Pretvori moju molitvu, O moj Gospode, u vrelo životvornih voda od kojih ću živeti dogod traje Tvoja vladavina, i pominjati Te u svakom od Tvojih svetova.

Neka ponovo podigne ruke u molitvi i kaže:

O Ti, zbog razdvojenosti od Kojega se srca i duše istopiše, i Čijom vatrom ljubavi je celi svet zapaljen! Preklinjem Te Imenom Tvojim kojim si potčinio sve stvoreno, ne uskrati mi ono što je sa Tobom, O Ti Koji gospodariš svim ljudima! Ti vidiš, O moj Gospode, ovog stranca kako hita svom najuzvišenijem domu pod svodom Tvog veličanstva i u okvirima Tvoje milosti; ovog prestupnika kako žudi za Okeanom Tvog oproštaja; ovog ništavnog kako traži dvor Tvoje slave; ovog sirotana u potrazi za osvitom Tvog bogatstva. Tvoja je vlast da narediš šta god hoćeš. Svedočim da Te treba hvaliti u delima Tvojim i pokoravati Ti se u zapovestima Tvojim, i da ostaješ nesputan u naredbi Svojoj.

Neka onda podigne ruke i tri puta ponovi Najveće Ime (Alah-u-Abha). Neka se zatim sagne i sa rukama na kolenima neka pred Bogom – blagosloven i uzvišen bio On- kaže:

Ti vidiš, O moj Bože, kako se moj duh uzburkao u mojim udovima, u svojoj čežnji da Te obožava, i žudnji da Te spominje i veliča; kako svedoči onome čemu je Jezik Tvoje Zapovesti svedočio u Kraljevstvu Tvog govora i na nebu Tvog znanja. Volim da Te u ovom položaju, O moj Gospode, molim za sve ono što je sa Tobom, da bih pokazao svoje siromaštvo i veličao Tvoje obilje i bogatstvo, i iskazao svoju nemoć i objavio Tvoju silu i moć.

Neka onda ustane, dva puta podigne ruke u molitvi i neka kaže:

Nema Boga sem Tebe, Svemogućeg, Svedarežljivog. Nema Boga sem Tebe, Zapovedajućeg, kako na početku tako i na kraju. O Bože, moj Bože! Tvoje praštanje me je ohrabrilo, a milost Tvoja osnažila, Tvoj zov me je razbudio, a Tvoja naklonost podigla i povela ka Tebi. Jer inače ko sam ja da bih se usudio da stanem na kapiju grada Tvoje blizine, ili okrenem lice ka svetlostima koje sijaju sa neba Tvoje volje? Ti vidiš, O moj Gospode, ovo jadno stvorenje kako kuca na vrata Tvoje milosti, i ovu prolaznu dušu kako traži reku večnog života iz ruku Tvoje darežljivosti. Zapovest je Tvoja u svim vremenima, O Ti Gospode svih imena; a za mene je pomirenost i dobrovoljna pokornost Tvojoj volji, O Stvoritelju nebesa!

Neka tri puta podigne ruke i kaže:

Veći je Bog od svakog velikog!

Neka onda klekne i poklonivši se čelom do zemlje neka kaže:

Prvisoko si Ti da bi se hvala onih Tebi bliskih uzdigla do neba Tvoje blizine, ili da bi ptice srdaca onih koji su Ti posvećeni dosegle do vrata Tvoje kapije. Svedočim da si posvećen iznad svih atributa i svet iznad svih imena. Nema Boga sem Tebe, Najuzvišenijeg, Sveslavnog.

Neka onda sedne i kaže:

Svedočim onome čemu su svedočila sva stvorenja i Višnji skup i stanovnici najvišeg Raja, i iznad njih sam Jezik Veličanstva sa sveslavnog Obzorja, da si Ti Bog, da nema Boga sem Tebe, i da je Onaj Koji je objavljen Skrivena Tajna, Dragoceni Simbol, kojim su slova B,U,D i I (Budi) spojena i zajedno satkana. Svedočim da je to Onaj čije je ime dole poslato Perom Najvišega, i Koji je pominjan u Knjigama Božijim, Gospoda Prestola na visini i dole na zemlji.

Neka onda ustane i kaže:

O Gospode celokupnog postojanja i Posedniče svega vidljivog i nevidljivog! Ti vidiš moje suze i čuješ moje uzdahe, moje jecaje i ječanje, i tugovanku moga srca. Tako mi sile Tvoje! Moji prestupi me sputavaju da dospem Tebi blizu, a moji gresi me drže daleko od dvora Tvoje svetosti. Tvoja me je ljubav, O moj Gospode, obogatila, odvojenost od Tebe uništila, a udaljenost od Tebe satrla. Preklinjem te stopama Tvojim u ovoj divljini, i rečima ˝Evo Me. Evo Me˝ koju Tvoji Izabranici izgovoriše u ovom beskraju, i dahom Tvog Otkrovenja, i povetarcima Zore Tvoje Objave, odredi da mogu da zurim u Tvoju lepotu i pridržavam se svega što je u Tvojoj Knjizi.

Neka onda tri puta ponovi Najveće Ime, sagne se, stavi ruke na kolena,i neka kaže:

Hvaljen da si, O moj Bože, što si mi pomogao da se setim Tebe i da hvalim Tebe, što si učinio da prepoznam Onoga Koji je Svitanje Tvojih znakova, i uzrokovao da se poklonim pred Tvojim Gospodstvom, i budem pokoran pred Tvojim Božanstvom, i potvrdim ono što je izrekao Jezik Tvoje Veličanstvenosti.

Neka se onda uspravi i kaže:

O Bože, moj Bože! Leđa mi se povijaju pod teretom mojih greha, a moj nehat me uništava. Kada razmišljam o svojim zlodelima i Tvojoj dobroti, srce u meni se rastapa, a krv mi ključa u venama. Tako mi Lepote Tvoje, O Ti Žudnjo sveta! Crvenim da podignem lice ka Tebi, a moje čežnjive ruke se stide da se ispruže ka nebu Tvoje Darežljivosti. Vidiš, O moj Bože, kako me moje suze sprečavaju da spominjem Tebe i veličam Tvoje vrline, O Ti Gospode Prestola u visini i dole na zemlji! Preklinjem Te znacima Tvog Kraljevstva i tajnama Tvoje Vladavine da činiš sa Tvojim voljenima onako kako dolikuje Tvojoj darežljivosti, O Gospode celokupnog postojanja, i dostojno je Tvoje milosti, O Kralju vidljivog i nevidljivog!

Neka onda tri puta ponovi Najveće ime, neka klekne i klanjajući se čelom do zemlje kaže:

Hvala neka je Tebi, O naš Bože, što si nam poslao dole ono što nas približava Tebi i snabdeva nas svakim dobrom poslatim u Tvojim Knjigama i Svetim Spisima. Zaštiti nas, molimo Te, O moj Gospode, od nasrtaja zabluda i ispraznih umišljanja. Ti si, uistinu, Silan, Sveznajući.

Neka onda podigne glavu i sedeći neka kaže:

Svedočim, O moj Bože, onome čemu su svedočili Tvoji Izabrani, i potvrđujem ono što su stanovnici najvišeg Raja i oni koji kruže oko Tvog moćnog Trona potvrdili. Kraljevstva i zemlje i neba su Tvoja, O Gospode svetova!

#10791
- Bahá'u'lláh

 

Postoje tri dnevne obavezne molitve…Vernik je slobodan da odabere bilo koju od ove tri molitve, ali je u obavezi da deklamuje jednu od njih u skladu sa uputstvima datim uz nju.

KOJU TREBA IZGOVARATI JEDNOM U DVADESET I ČETIRI SATA, IZMEĐU PODNEVA I ZALASKA SUNCA

Svedočim, O Bože moj, da si me stvorio da bih Te spoznao i obožavao Te. Svedočim, u ovom času, da sam ja nemoćan a Ti moćan, da sam ja siromašan a Ti bogat.

Nema Boga osim Tebe, Pomagača u nevolji, Samodovoljnog.

#10789
- Bahá'u'lláh

 

TREBA DA SE IZGOVARA SVAKOG DANA UJUTRO, U PODNE, I UVEČE

Neka onaj koji želi da se moli opere ruke, i dok ih pere neka izgovori:

Osnaži moju ruku, O Bože moj, da bi mogla da drži Tvoju Knjigu sa takvom postojanošću da ni sve vojske sveta nad njom nemaju moć. Čuvaj je od mešanja u ono što joj ne pripada. Ti si, uistinu, Svemogući, Najmoćniji.

I dok umiva lice neka kaže:

Okrenuh svoje lice ka Tebi,O moj Gospode! Obasjaj ga svetlošću Tvoga lika. Zaštiti ga, onda, da se ne okrene ikome osim Tebi.

Neka se onda stojeći okrene ka Kibli (mesto obožavanja, Bahdži u Aki) i neka kaže:

Bog svedoči da nema drugog Boga sem Njega. Njegova su Kraljevstva Otkrovenja i stvaranja. On je, zaista, objavio Njega Koji je Osvit Otkrovenja, Koji je zborio na Sinaju, kroz Koga je Najviše Obzorje zablistalo, a drvo Lot iza kojeg prolaza nema progovorilo, i kroz Koga je poziv upućen svima na nebu i na zemlji: ˝Gle, Sveposedujući je stigao. Zemlja i nebo, slava i vlast su Božiji, Gospoda svih ljudi, Vlasnika Trona u visinama i dole na zemlji˝!

Neka se onda sagne i sa rukama na kolenima kaže:

Izdignut si Ti iznad moje hvale i hvale bilo koga drugog, mog opisa i opisa svih koji su na nebu i svih koji su na zemlji!

Neka onda stojeći otvorenih ruku sa dlanovima okrenutim ka licu kaže:

Nemoj razočarati, O moj Bože, onoga koji se preklinućim prstima držao za rub Tvog milosrđa i Tvoje milosti, O Ti Koji si od onih koji milosrđe pokazuju Najmilosrdniji!

Neka potom sedne i kaže:

Svedočim o Tvom jedinstvu i Tvojoj jedinstvenosti, da si Ti Bog, i da nema Boga osim Tebe. Ti si, uistinu, otkrio Tvoj Put, ispunio Svoj Zavet, i širom otvorio vratnice Svoje milosti za sve koji borave na nebu i na zemlji. Blagoslov i mir, pozdrav i slava neka počivaju na Tvojim ljubljenima, koje promene i udesi ovoga sveta ne odvratiše od okretanja ka Tebi, i koji dadoše sve u nadi da će zadobiti ono što je uz Tebe.Ti si, uistinu, Onaj Koji večno prašta, Svedarežljivi.

#10790
- Bahá'u'lláh

 

General

BRAK

Mlada i mladoženja, svaki za sebe, izgovaraju sledeći stih kao bračnu zakletvu u prisustvu najmanje dva svedoka odobrenih od strane Duhovne skupštine, kao što je utvrđeno u Kitabi Akdasu (Najsvetijoj knjizi):

˝ Mi ćemo se, uistinu, svi pokoravati Volji Božijoj.˝

O moj Gospode, O moj Gospode! Ove dve blistave sfere venčane su u Tvojoj ljubavi, udružene u služenju Tvom Svetom Pragu, sjedinjene u pomaganju Tvojoj Veri. Učini da ovaj brak bude poput nanizanih svetala Tvoje preplavljujuće milosti, O moj Gospode Svemilosrdni, i sjajnih zraka Tvoje darežljivosti, O Ti Dobročinivi, Svedajući, da bi se ovo veliko stablo razgranalo izdancima zelenim i naprednim hranjeno darovima koji sipaju iz oblaka Tvoje milosti.

Uistinu, Ti si Velikodušni. Vaistinu, Ti si Svemogući. Doista, Ti si Saosećajni, Svemilosrdni.

#10734
- `Abdu'l-Bahá

 

DECA

O Bože, vodi me, zaštiti me, načini od mene blistavu svetiljku i sjajnu zvezdu. Ti si Silan i Moćan.

#10735
- `Abdu'l-Bahá

 

O dobri Gospode! Ova divna deca su rukotvorina koju su ispleli prsti Tvoje sile, i čudesni znaci Tvoje veličine. O Bože! Zaštiti ovu decu, milostivo pomozi da dobiju obrazovanje i osposobi ih da služe čovečanstvu. O Bože! Ova su deca biseri, neka budu odgajana u školjki Tvoje ljubavi i dobrote.

Ti si Darežljivi, Koji Sve Voliš.

#10736
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ti dobri Gospode! Sa horizonta nezavisnosti doneo si duše, koje poput sjajnog meseca obasjaše prostore srca i duše, i slobodne od atributa sveta postojanja pohitaše ka carstvu besmrtnosti. Kapima okeana Svoje ljubavi kvasio bi često vrtove njihovih srca sve dok ne bi zadobili neuporedivu svežinu i lepotu. Sveti dah Tvog božanskog jedinstva širio se nadaleko, sipajući svoju slast po celom svetu, opojnim mirisom ispunjavajući predele zemaljske.

Podigni onda, O duhu Čistote, duše koje će poput tih posvećenih bića postati slobodne i čiste, ukrasiti svet bivstvovanja odorom novom i čudesnim odelom, koje neće tražiti ništa osim Tebe, niti koračati stazom drugom osim one koja je po Tvojoj volji, niti zboriti išta osim tajanstava Tvoje Vere.

O Ti dobri Gospode! Učini da ovaj mladić stigne do onoga što je najviša aspiracija svetih duša. Obdari ga krilima Tvoje osnažujuće milosti - krilima nezavisnosti i božanske pomoći – da se njima vine u vazduh Tvoje nežne milosti, zadobije deo Tvojih nebeskih darova, postane znamenje božanskog vođstva i barjak svevišnjeg Skupa. Ti si Moćni, Silni, Onaj Koji vidi, Onaj Koji čuje.

#10737
- `Abdu'l-Bahá

 

DUHOVNA SKUPŠTINA

Kadagod uđete u salu za savetovanje, izgovorite ovu molitvu srcem koje bije ljubavlju prema Bogu i jezikom pročišćenim od svega osim Njegovog pomena, kako bi vam Svemoćni milostivo pomogao da ostvarite vrhunsku pobedu.

O, Ti, Gospode Kraljevstva! Dok su naša tela okupljena ovde, naša očarana srca, pak, uznesena su ljubavlju Tvojom, a mi smo nošeni zracima sjaja Tvoga blještavog lika. Iako smo slabi, iščekujemo otkrovenja Tvoje moći i snage. Iako smo siromašni , bez dobara i sredstava, ipak uzimamo blago iz riznice Tvoga Kraljevstva. Iako smo samo kapi, ipak crpemo iz dubina Tvoga Okeana. Iako smo samo čestice, ipak blistamo u slavi Tvoga divotnog Sunca.

O, Ti Opskrbitelju naš! Pošalji nam pomoć Svoju, da svako od nas ovde okupljenih postane upaljena sveća, svaki da bude centar privlačenja, svaki da je prizivatelj Tvojih nebeskih carstava, dok najzad ne učinimo od ovog nižeg sveta sliku koja je verni odraz Tvoga raja.

#10746
- `Abdu'l-Bahá

 

DUHOVNA SNAGA

U mnogim se sleđenim srcima, O moj Bože, razbuktala vatra Tvoje Vere, i mnoge usnule probudi umilni zvuk Tvog glasa. Koliko li je neznanaca koji potražiše utočište u hladu drveta Tvog jedinstva, i kako su brojni žedni koji izgaraše za izvorištem Tvojih živih voda u danima Tvojim!

Blago onome ko se usmeri ka Tebi, i pohita da stigne do Svanuća svetlosti Tvoga lica.

Blago onome koji se svim srcem uputi ka Mestu Svanuća Tvog Otkrovenja i Izvorištu Tvog Nadahnuća.

Blago onome ko je, stupajući Tvojim putem, koristio ono čime si ga darežljivošću Svojom obdario.

Blago onome koji , bolno čeznući za Tobom, odbaci sve osim Tebe.

Blago onome ko dožive prisno opštenje s Tobom, i oslobodi se svake vezanosti osim vezanosti za Tebe.

Preklinjem Te, O moj Gospode, Onim Koji je Tvoje Ime, Koji se, silom Tvog carstva i moći, izdigao iznad horizonta svoje tamnice, da za svakoga odrediš sudbu dostojnu Tebe i vrednu Tvoje slave.

Tvoja je sila, uistinu, ravna svim stvarima.

#10747
- Bahá'u'lláh

 

O Gospode! Tebi se obraćam za utočište, i ka svim Tvojim znacima usmeravam srce.

O Gospode! Na putu ili u svom domu, zauzet svojim zanimanjem ili radom, svu veru polažem u Tebe.

Pruži mi zato dovoljno pomoći, tako da budem nezavistan od svih stvari, O Ti čija je milost nenadmašna!

Podari mi moj udeo, O Gospode, prema svom nahođenju, i neka budem zadovoljan sa ma kakvom sudbom koju si za mene odredio.

Tvoja je vladavina neprikosnovena.

#10748
- The Báb

 

Učvrsti nam korake, O Gospode, na Tvojoj stazi i osnaži nam srca u poslušnosti Tebi. Upravi nam lica ka Lepoti Tvoje jedinstvenosti i razgali nam grudi nagoveštajima Tvog Božanskog Zajedništva. Ukrasi nam tela ruhom svoje darežljivosti, ukloni s naših očiju koprenu greha i pruži nam pehar Svoje milosti; da suština svih bića može da Ti peva hvalospeve, zagledana u viziju Tvoje veličine. Ukaži se, dakle, O Gospode, milostivom porukom i tajanstvom Svog Božanskog Bića, da nam se duše ispune svetim ushitom molitve – molitve, koja će se uzdići iznad reči i slova i prevazići žamor slogova i glasova – tako da se sve stvari sliju u ništavilo pred otkrovenjem Tvog sjaja.

Gospode! Ovde su sluge koje su ostale čvrste i nepokolebljive u ispunjavanju Tvog Zaveta i Tvoje Volje, koje su se čvrsto držale za uže postojanosti težeći Tvome Cilju, i prionule uz skute Tvoje veličine. Pomozi im, O Gospode, milošću svojom, osnaži ih svojom silom i pripremi ih za napore u pokornoj službi Tebi.

Ti si Onaj Koji prašta, Milostivi.

#10749
- `Abdu'l-Bahá

 

DUHOVNE OSOBINE

Stvori u meni čisto srce, O moj Bože, i obnovi mi mirnu savest, O moja Nado! Osnaži me svojim moćnim duhom da služim Tvom Cilju, O moj Najvoljeniji, i veličanstvenim svetlom mi razotkri Svoju stazu, O Ti za kojim čeznem! Nenadmašnom silom uzdigni me u nebesa gde vlada Tvoja svetost, O Izvorištu mog bića, i razgali me lahorom koji dopire iz Tvoje večnosti, O Ti Koji si moj Bog! Neka me Tvoje neprekidne melodije ispune spokojem, O moj Sadruže, i neka me raskošna lepota Tvog drevnog lika izbavi od svega i veže samo za Tebe, O moj Učitelju, i neka mi vest o otkrovenju Tvoje nepromenljive Suštine donese radost, O Ti Koji si najočevidniji i najskriveniji!

#10738
- Bahá'u'lláh

 

O moj Gospode! Daj da se hranim Tvojom lepotom, i da se napojim Tvojim prisustvom, da se nadam da Ti udovoljim, da moja dela zavrede Tvoju hvalu, da mi pomen na Tebe bude sadrug, Tvoje silno carstvo pomoć, i Tvoj stan moje prebivalište, i da mi dom bude ono sedište koje si Ti uzvisio, nedosežno onima koji kao da su velom odeljeni od tebe.

Ti si, odista, Svemoćni, Najdivniji, Najmoćniji.

#10739
- Bahá'u'lláh

 

Daj da se napojim na miomirisnim potocima Tvoje večnosti , O moj Bože, i dopusti da kušam plodove sa drveta Tvog bivstvovanja, O moja Nado!

Sa kristalno čistih izvora Tvoje ljubavi dozvoli mi da ispijam, O Veličanstveni, i da boravim pod senkom Tvog večnog proviđenja, O moja Svetlosti!

Da lutam po livadama koje su Tebi blizu, u Tvom prisustvu, O moj Voljeni, i da sedim s desne strane Tvog milosrdnog trona, O moja Žudnjo! Neka mirisni lahori Tvoje radosti dopru i do mene, O moje Odredište, i dopusti da se vinem u raj koji je Tvoja stvarnost, O moj Obožavani!

Da čujem glas golubice koja peva o sjedinjenju s Tobom, O Blistavi, i da mi svojom duhovnom snagom i silom daš polet, O moj Hranitelju!

Daj mi postojanu veru u svoju ljubav, O moj Pomagaču, i neka mi stope sigurno gaze stazom koja je po Tvojoj volji, O moj Tvorče!

Daj da večno boravim u Tvojim besmrtnim vrtovima, zagledan u Tvoj lik, O Ti Koji si milostiv prema meni, i ustoliči me na sedištu Tvoje slave, O Ti Kome pripadam!

Uzvisi me do nebesa svoje blagonaklonosti, O moj Živote, i uputi me ka zvezdi Danici koja vodi do Tebe, O Ti ka kome težim!

Pozovi me da prisustvujem otkrovenjima Tvog nevidljivog duha, O Ti Koji si moje Izvorište i moja Najveća Želja, i omogući mi da se vratim u srce Tvoje mirisne lepote, koju ćeš mi prikazati, O Ti Koji si moj Bog!

Ti imaš Moć da činiš šta Ti se svidi. Ti si, odista, Najuzvišeniji, Najslavniji, Najveći.

#10740
- Bahá'u'lláh

 

O Bože! Osveži mi i razgali dušu. Očisti mi srce. Prosvetli me da spoznam svoje moći. Sve svoje poslove polažem u Tvoje ruke. Ti si mi Vodič i Utočište. Više neću biti nesrećan i pun jada; bivstvovaću u zadovoljstvu i sreći. O Bože! Više neću biti pun nemira, niti ću dopustiti da me muče brige. Neću biti zaokupljen neprijatnim stvarima u životu.

O Bože! Ti si mi veći prijatelj no što sam ja samome sebi. Posvećujem se Tebi, O Gospode.

#10741
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Gospode, Voljeni moj, moja Žudnjo! Budi mi prijatelj u samoći i sadrug u izgnanstvu. Ukloni moju tugu. Uputi me kako da se posvetim Tvojoj lepoti. Da se povučem od svega i okrenem samo Tebi. Primami me mirisima svetosti. Omogući mi da se u Tvom Carstvu povežem sa onima koji su se odrekli svega sem Tebe, koji čeznu da Ti služe na Tvom svetom pragu i koji rade na ostvarenju Tvog Cilja. Omogući mi da budem jedna od Tvojih sluškinja, koje su uspele da izvrše Tvoju volju.

Uistinu, Ti si Milosrdni, Velikodušni.

#10742
- `Abdu'l-Bahá

 

O Samilosni Bože! Hvala Ti što si me probudio i osvestio. Podario si mi oči koje vide i uši koje čuju; poveo si me do Svog Carstva i usmerio me ka Tvojoj Stazi. Pokazao si mi ispravan put i uveo me u Barku Izbavljenja. O Bože! Daj da budem postojan i čvrst u veri. Zaštiti me od nasilnih iskušenja, zakloni me i sačuvaj iza čvrstih bedema u tvrđavi Tvog Zaveta i Tvoje Oporuke. Ti si Silan. Ti sve vidiš. Ti sve čuješ.

O Ti Samilosni Bože! Podari mi srce u koje, kao kroz prozirno staklo, može da prodre svetlost Tvoje ljubavi, i pokloni mi misli koje ovaj svet mogu da preobrate u vrt ruža putem izliva nebeske milosti.

Ti si Saosećajni, Milosrdni. Ti si Veliki Blagorodni Bog.

#10743
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bože! O Bože! Evo jedne ptice slomljenog krila čiji je let veoma spor – pomozi joj, da može da se vine ka vrhuncima blagostanja i spasenja, da na krilima stigne do nepomućene radosti i sreće, leteći kroz neograničen prostor. Neka se njen poj, posvećen Tvom Višnjem Imenu, zaori na sve strane, neka donese ushit svima koji čuju taj poziv, i neka zasijaju oči svima koji ugledaju putokaze!

O Gospode! Ja sam bez ikog, usamljen i bedan. Nema za mene druge potpore sem Tebe, nijednog pomoćnika osim Tebe, niti druge podrške osim Tvoje. Daj da Ti služim s čvrstom verom, da uspešno širim Tvoju reč i propovedam Tvoju mudrost među onima koje si stvorio. Uistinu, Ti si pomoć slabima i odbrana nejakima, i zaista si Silni, Moćni, Neograničeni!

#10744
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Bože, pomozi svom slugi da uzdigne Reč, i da odbaci svaku taštinu i laž, da ustanovi istinu, da širom sveta prenosi svete stihove, otkriva divote, i da podstakne buđenje jutarnje svetlosti u srcima pravednika.

Ti si, zaista, Velikodušni, Onaj Koji prašta.

#10745
- `Abdu'l-Bahá

 

ISCELJENJE

O Bože, moj Bože! Zaklinjem te, Okeanom Tvojih isceliteljskih moći, i sjajnom zvezdom Danicom Tvog milosrđa, i Tvojim Imenom kojem se pokoravaju Tvoje sluge, i sveprožimajućom snagom Tvoje najuzvišenije Reči, i silom Tvog najdivnijeg Pera, i Tvojom milošću, koja je prethodila stvaranju svega što obitava na nebu i na zemlji, pročisti me vodom svoje dobrote, speri sa mene svaku nesreću i bolest, svaku slabost i nemoć.

Ti vidiš, O moj Gospode, molioca koji čeka pred vratima Tvoje darežljivosti, onoga koji je svu svoju nadu položio u Tebe, držeći se za uže Tvoje plemenitosti. Preklinjem Te da mu ne uskratiš ono što traži od Okeana Tvoje milosti i od zvezde Danice Tvog saosećanja.

Ti imaš moć da činiš šta god poželiš. Nema drugog Boga osim Tebe, Koji Sve Praštaš, Najplemenitijeg.

#10750
- Bahá'u'lláh

 

Tvoje me ime isceljuje, O moj Bože, i pomen na Tebe me leči. Tvoja blizina je meni uzdanje, i ljubav prema Tebi moj je sadrug. Milost koju mi ukazuješ je moje ozdravljenje i potpora u ovom i u narednom svetu. Ti si, uistinu, Najvelikodušniji, Sveznajući, Najmudriji.

#10751
- Bahá'u'lláh

 

JEDINSTVO

Neka Bog dâ da svetlost jedinstva obavije čitavu planetu, i da se pečat, "Ovo je Carstvo Božije", utisne na čelo svih naroda.

#10753
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bože! O moj Bože! Sjedini srca Svojih slugu, i otkri im Svoju veliku nameru. Neka slede Tvoje zapovesti i drže se Tvog zakona. Pomozi im, o Bože, u njihovom pregalaštvu, i daj im snage da Te služe. O Bože! Ne prepuštaj ih samima sebi. Neka im svetlost Tvog znanja vodi korake, obraduj im srca Svojom ljubavlju. Uistinu , Ti si im Pomagalac i Gospod.

#10752
- Bahá'u'lláh

 

O Ti dobri Gospode! Ti si sazdao čitavo čovečanstvo od iste loze. Ti si naložio da svi treba da pripadaju jednoj porodici. U Tvom Svetom Prisustvu svi su Tvoje sluge, i čitav ljudski rod nalazi utočište u Tvom Svetilištu; svi su se okupili oko Tvoje Izdašne Trpeze; svi su obasjani svetlom Tvog Proviđenja.

O Bože! Ti si dobar prema svima, sve opskrbljuješ, svima pružaš sklonište, svima darivaš život. Ti si svakog ponaosob obdario talentima i sposobnostima, i svi su zagnjureni u Okean Tvoje Milosti.

O Ti dobri Gospode! Ujedini sve. Neka se religije usaglase i neka sve nacije postanu jedno, da mogu da sagledaju jedni druge kao jednu porodicu, i čitavu planetu kao jedan dom. Da svi žive zajedno u savršenom skladu.

O Bože! Podigni visoko zastavu jedinstva ljudskog roda.

O Bože! Ustanovi Sveopšti Mir.

Kao cement čvrsto, O Bože, poveži srca.

O Ti dobri Oče, Bože! Razgali nam srca miomirisom Svoje ljubavi. Ozari nam oči svetlom Svog Vođstva. Ushiti nam sluh muzikom Svoje Reči, i svima nam pruži zaklon u Tvrđavi Svog Proviđenja.

Ti si Silni i Moćni, Ti si Onaj Koji prašta i Onaj Koji prelazi preko mana čitavog čovečanstva.

#10754
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bože! Mi smo slabi; daj nam snage. Siromašni smo; podari nam Svoje neizmerno blago. Bolesni smo; pošalji nam Svoje božansko isceljenje. Nemoćni smo; daj nam udeo Svoje nebeske moći. O Gospode! Omogući nam da budemo od koristi u ovom svetu; oslobodi nas sebičnosti i žudnje. O Gospode! Podrži nas svojom ljubavlju i uputi nas kako da volimo čitavo čovečanstvo. Osnaži nas u službi ljudima širom sveta, da budemo sluge Tvojih slugu, da možemo da volimo sva Tvoja stvorenja i osetimo saosećanje za sve Tvoje narode. O Gospode! Ti si Svemoćni! Ti si Milosrdni! Ti si Onaj koji prašta! Ti si Svemogući.

#10755
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bože! Uistinu smo se okupili ovde gde se širi miris Tvoje ljubavi. Okrenuli smo se ka Tvom carstvu. Ne treba nam ništa osim Tebe i ne žudimo ni za čim drugim osim da udovoljimo Tvojoj dobroti. O Bože! Neka ova hrana bude Tvoja mana sa nebesa i neka ovo okupljanje bude zbor Tvojih vrhovnika. Neka oni prouzrokuju da oživi ljubav u svim ljudima i neka budu izvorište prosvetljenja za ljudsku rasu. Neka budu alatke Tvog vođstva na zemlji. Odista, Ti si Moćan, Ti si Darodavac, Ti si Onaj koji prašta, i Ti si Svemogući!

#10756
- `Abdu'l-Bahá

 

JUTRO

Probudio sam se u Tvom utočištu, O moj Bože, a priliči onome koji za tim utočištem čezne, da boravi u Svetilištu Tvoje zaštite i u Tvrđavi Tvoje odbrane. Prosvetli moje unutrašnje biće, O moj Gospode, raskošnim sjajem Svanuća Tvog Otkrovenja, baš kao što si blagonaklono obasjao moje telo jutarnjom svetlošću.

#10757
- Bahá'u'lláh

 

MOLITVA ZA BALKAN

O Ti Plemeniti, Svemogući , pred tronom milosrđa preklinjemo Te za milost za naše grehe; milost za veliko uništenje života, za krv prolivenu na Balkanu, decu pretvorenu u siročad, majke koje izgubiše sinove, sinove koji ostaše bez očeva, gradove koji su uništeni, srca preplavljena krvlju, mnoge prolivene suze i mnoge uznemirene duhove! O Gospode budi milosti, ugasi taj duh rata, tu proždiruću vatru, taj užas, ukloni tu sumornu tminu sa lica zemlje. Poveži ova srca u zajedništvo. Neka sunce istine

osvane za sve. O Gospode! Ovaj svet je mračan, vodi nas ka blistavoj svetlosti; vidik je zatamnjen oblacima rata, raznesi te neprozirne oblake. Podari nam svetost i smirenje; otkloni ove svađe; obasjaj horizont života tako da zraci sunca istinske odanosti mogu da zablistaju. Neka ova mračna srca budu prosvetljena, neka slepe oči progledaju, neka gluve uši budu obdarene sluhom. O Gospode, učini da se Tvoja božanska pravda pojavi na ovom svetu. Okupi ove ljude na gozbi međunarodnog mira, tako da mogu da žive zajedno u najvećoj ljubavi. Neka se sve religije i narodi zagrle u duhu sveopšte dobrote, i neka mržnja bude zaboravljena. O Gospode! Podrži pravednu vladu u uspostavljanju mira, tako da može visoko da podigne barjak pomirenja na Balkanu. Neka svetlo ljubavi sija i plamsa neukaljano.

O Gospode, Ti si Svemoguć, Ti si Milostiv, Ti si Blag, Ti si Dobar!

#10733
- `Abdu'l-Bahá

 

NOĆ

O moj Bože, moj Učitelju, Odredištu za kojim žudim! Ovaj Tvoj sluga čezne da zaspi u skloništu Tvoje milosti, i da otpočine ispod baldahina Tvoje božanske dobrote, preklinjući Te da se o njemu brineš i da ga zaštitiš.

Molim Te, O moj Gospode, tako Ti Tvog oka koje ne spava, da čuvaš moje oči, da ne bi gledale ni u šta osim u Tebe. Izoštri mi, dakle, vid, da bi oči mogle da razaznaju Tvoje znake, i ugledaju Horizont Tvog Otkrovenja. Ti si Onaj pred kojim je sama srž energije zadrhtala, u trenucima kada se otkrivala Njegova svemoć.

Nema drugog Boga osim Tebe, Svemogućeg, Koji sve pokoravaš, Bezuslovnog.

#10758
- Bahá'u'lláh

 

"O Tragaoče za Istinom! Ako želiš da Bog otvori tvoje oko, moraš mu se obratiti, moliti se i savetovati se s Njim u ponoć, izgovarajući:" –

O Gospode! Upravio sam lice prema Tvom Carstvu jedinstva i uronio sam u more Tvog milosrđa. O Gospode, prosvetli moj vid, da ugledam Tvoje svetiljke u ovoj tamnoj noći, i obraduj me vinom svoje ljubavi u ovo divno doba. O Gospode, pomozi mi da čujem Tvoj poziv, i otvori preda mnom vratnice svojih nebesa, da mogu da vidim svetlost Tvoje slave i da me očara Tvoja lepota.

Odista, Ti si Darodavac, Velikodušni, Milostivi, Onaj koji prašta.

#10759
- `Abdu'l-Bahá

 

OPROŠTAJ

Ja sam onaj, O moj Gospode, koji je okrenuo lice ka Tebi, i utemeljio svoju nadu na Tvojoj čudesnoj milosti i otkrovenjima Tvoje dobrote. Molim Ti se da ne dozvoliš da odem razočaran sa praga Tvog milosrđa, i da me ne ostaviš na nemilost onima koje si Ti stvorio, a koji su odbacili Tvoj Cilj.

Ja sam, O moj Bože, Tvoj sluga i sin Tvoga sluge. Prihvatio sam Tvoju istinu u Tvojim danima, i usmerio korake ka obalama Tvoje jednosti, priznajući Tvoju jedinstvenost, obznanjujući Tvoje jedinstvo, i nadajući se Tvom oprostu i pomilovanju. Ti imaš moć da činiš šta Ti je volja: nema Boga osim Tebe, Veličanstvenog, Koji uvek prašta.

#10760
- Bahá'u'lláh

 

Hvalimo Te, O Gospode. Oprosti nam naše grehe, smiluj se na nas i pomozi nam da se vratimo Tebi. Ne daj da se oslonimo na ma šta drugo osim na Tebe, i udostoji nas, svojom dobrotom, onoga što Ti voliš i želiš i što Tebi dolikuje. Uzvisi one koji su uistinu verovali i daj im svoj milosrdni oproštaj.

Ti si zaista Pomoć u Opasnosti, Samosvojni.

#10761
- The Báb

 

O, Ti milostivi Gospode! Ti si utočište za sve svoje sluge. Znaš tajne i svestan si svih stvari. Mi smo svi nemoćni, a Ti si Silni, Svemoćni. Mi smo svi grešnici, a Ti si Onaj Koji prašta grehe, Milosrdni, Saosećajni. O Gospode! Ne obaziri se na naše mane. Odnosi se prema nama u skladu sa svojom milošću i dobrotom. Naše su mane brojne, ali okean Tvog praštanja je bezgraničan. Naši su nedostatci ozbiljni, ali jasno vidimo dokaze Tvoje pomoći i potpore. Učvrsti nas zato i ojačaj. Pomozi nam da činimo dela vredna Tvog svetog Praga. Obasjaj nam srca, podari nam pronicljiv vid i prijemčivo uho. Vaskrsni mrtve i zaceli bolesne. Sirotima daj blago, a zastrašenima mir i sigurnost. Primi nas u svoje carstvo i obasjaj nas lučom vodiljom. Ti si Silni i Svemoćni. Ti si Darežljivi. Ti si Milosrdni. Ti si Plemeniti.

#10762
- `Abdu'l-Bahá

 

PODUČAVANJE

O Gospode! Osposobi sve narode na zemlji da zadobiju pristup Raju Tvoje Vere, tako da nijedno stvorenje ne ostane izvan granica Tvog odobrenja.

Od pamtiveka si Ti bio moćan da činiš kako Ti je drago i natpojavan iznad svega što poželiš.

#10763
- The Báb

 

O Gospode! Otvori vrata, daj sredstva, pripremi put, učini stazu bezbednom da budemo vođeni ka onim dušama čija su srca spremna za Tvoju Veru i da one budu vođene do nas. Uistinu, Ti si Milostivi, Najdarežljiviji, Svemoćni.

#10764
- `Abdu'l-Bahá

 

POMOĆ

O moj Bože! Molim Te Tvojim najslavnijim imenom, da mi pomogneš u onim poduhvatima koji će omogućiti da Tvoje sluge budu uspešne, i da Tvoji gradovi cvetaju. Ti, uistinu, imaš moć nad svim stvarima!

#10765
- Bahá'u'lláh

 

O Ti Čije je lice predmet mog obožavanja, Čija je lepota meni utočište, Čije je prebivalište moj cilj, Čijoj se pohvali nadam, Čije je proviđenje meni sadrug, Čija je ljubav uzrok mog postojanja, Čiji je pomen meni uteha, Čiju blizinu priželjkujem, Čije prisustvo je moja najdraža želja i najviše stremljenje, preklinjem Te da mi ne uskratiš ono što si odredio za izabranike među Svojim slugama. Opskrbi me, dakle, blagodetima ovog sveta i narednog.

Ti si, uistini, Kralj svim ljudima. Nema nijednog Boga sem Tebe, Svepraštajućeg, Najplemenitijeg.

#10766
- Bahá'u'lláh

 

Gospode! Ništavni smo mi, podari nam naklonost Svoju; siroti smo, daruj nam deo Svog okeanskog bogatstva; nemamo šta nam treba, Ti nas zadovolji; uniženi smo, daj nam Svoju slavu. Ptice na nebu i zveri na polju svakoga dana primaju hranu od Tebe, i sva bića imaju udela u Tvojoj brizi i blagonaklonosti.

Ne lišavaj ovog nejakog stvora Svoje čudotvorne milosti i tako Ti sile Tvoje, udostoji ovu bespomoćnu dušu Svoje darežljivosti.

Nahrani nas hlebom danas, i u životnim potrepštinama daj nam više, da ne zavisimo ni od koga osim od Tebe, da se u potpunosti sjedinimo s Tobom, da možemo da stupamo Tvojim stazama i objavljujemo Tvoje tajne. Ti si Svemoćni koji voli i opskrbljuje čitavo čovečanstvo.

#10767
- `Abdu'l-Bahá

 

Ne uklanjaj, O Gospode, prazničnu trpezu koja je razastrta u Tvoje Ime, i ne utrnjuj plamen koji je razgorela Tvoja neuništiva vatra. Ne zaustavljaj tok svoje žive vode, koja žubori pesmom Tvoje slave i Tvoga pomena, i ne lišavaj svoje sluge miomirisa Tvoje slatke hrane koja odiše dahom Tvoje ljubavi.

Gospode! Preobrazi bolne brige svojih posvećenika u olakšanje, njihove patnje u utehu, njihova poniženja u slavu, njihovu tugu u blaženu radost, O Ti koji svojom rukom upravljaš čitavim ljudskim rodom!

Ti si, uistinu, Jedan, Jedini, Moćni, Sveznajući, Najmudriji.

#10768
- `Abdu'l-Bahá

 

PUTOVANJE

O Bože, moj Bože! Krenuo sam od kuće, držeći se čvrsto za uže Tvoje ljubavi, i potpuno sam se prepustio Tvojoj brizi i zaštiti. Tako Ti Tvoje sile, kojom si štitio svoje miljenike od zabludelih i izopačenih, i od svakog svojevoljnog tiranina, i od svakog grešnog vinovnika koji je zalutao i odaljio se od Tebe, da me svojom dobrotom i svojom milošću čuvaš. Svojom silom i moćima omogući mi, dakle, da se vratim kući. Ti si, uistinu, Svemoćni, Pomoć u Opasnosti, Samosvojni.

#10771
- Bahá'u'lláh

 

RODITELJI

Ti vidiš, O Gospode, naše ruke uzdignute u molitvi ka nebu Tvoje blagonaklonost i darežljivost. Napuni bogatstvima Svoje izdašne dobrote i naklonosti. Oprosti nam, i oprosti našim očevima i majkama, i ispuni nam želje šta god da smo zatražili iz okeana Tvog milosrđa i Božanske velikodušnosti. Prihvati, O Voljeni, sva dela koja učinismo na Tvojoj stazi. Ti si, odista, Najsilniji, Najuzvišeniji, Neuporedivi, Jedinstveni, Onaj koji prašta, Milostivi.

#10772
- Bahá'u'lláh

 

SLAVA BOGU

Sva slava, O moj Bože, pripada Tebi Koji si Izvor svega divnog i uzvišenog, veličine i časti, carstva i vladavine, dostojanstva i milosti, strahopoštovanja i moći. Koga god hoćeš, možeš privući u svoj Nepregledni Okean, i kome god želiš možeš dodeliti čast da prepozna Tvoje Najdrevnije Ime. Niko od onih koji obitavaju na nebesima i na zemlji, ne može se odupreti delovanju Tvoje vrhovne Volje. Od vajkada Ti vladaš svim stvorenim bićima, i nastavićeš zauvek da sprovodiš svoju vlast nad svime što postoji. Nema drugog Boga osim Tebe, Svemoćnog, Najuzvišenijeg, Najsilnijeg, Najmudrijeg.

Ozari svetlom, O Gospode, lica svojih slugu, da mogu da Te ugledaju; pročisti im srca, da bi se okrenuli ka dvoru Tvoje nebeske dobrote, i prepoznali Onoga Ko je Manifestacija Tvog Jastva i Svanuće Tvoje Suštine. Odista, ti si Gospodar svih svetova. Nema drugog Boga osim Tebe, Neograničenog, Kome se svi pokoravaju.

#10773
- Bahá'u'lláh

 

SVETKOVINA DEVETNAEST DANA

Obaveza vam je da održavate Svetkovinu jednom u svakom mesecu, pa makar da samo voda bude poslužena, Bog je uistinu namerio da zajedno okupi ljudska srca, pa makar to zahtevalo sva sredstva koja postoje na zemlji i na nebu.

*(Kitabi Akdas)

….Pre nego što uđete na okupljanje zajednice oslobodite se svega što nosite na srcu, oslobodite misli i um od svega osim Boga, i obratite se svom srcu.Tako da svi mogu da učine da ovo bude skup ljubavi,da bude uzrok prosvetljenja, skup privlačnosti među srcima okružen Svetlostima Nebeskog Skupa,i da biste se okupili u najvećoj ljubavi..

Setite se ovih reči u svom srcu pre nego što uđete na Svetkovinu:

Svaki od vas treba da razmišlja o tome kako da učini srećnim i zadovoljnim ostale članove vaše Skupštine, i svaki od vas treba da smatra sve prisutne kao bolje i veće od sebe samog, a sebe za manjeg od ostalih. Smatraj njihov položaj visokim a svoj niskim. Ukoliko činite i živite u skladu sa ovim zahtevom, znajte sa sigurnošću da je Svetkovina Hrana nebeska, da je Večera ‘Večera Gospodnja’! Ja sam Sluga takvog skupa.

…Ako postoji makar i najmanji nedostatak ljubavi među nekim dušama, mora se učiniti da on nestane. Mora da postoji najveća prozirnost i čistota namere…

Što se tiče Svetkovine devetnaest dana, ona razgaljuje i um i srce. Ukoliko se ova Svetkovina održava na pravilan način, prijatelji će jednom u devetnaest dana osetiti da su duhovno oporavljeni, i da se u njih uliva sila koja nije od ovoga sveta.

Abdul-Baha

O Bože! Ukloni sve ono što je uzrok nesklada, i spremi za nas sve ono što je uzrok jedinstva i sklada! O Bože! Spusti na nas nebeski miomiris i preobrazi ovaj skup u nebeski skup! Dodeli nam svaku dobrobit i svaku hranu. Pripremi nas za Hranu Ljubavi! Daj nam Hranu Znanja! Obdari nas Hranom Nebeskog Prosvetljenja!

#10774
- `Abdu'l-Bahá

 

TEŠKOĆE

Slavljen si Ti, O Gospode moj Bože! Svaki čovek koji je imao duhovni uvid priznaje Tvoju vrhovnu vlasti i Tvoje kraljevstvo, i svako pronicljivo oko opaža Tvoje veličanstvo i Tvoju neodoljivu silu. Vetrovi iskušenja ne mogu zadržati one koji uživaju u Tvojoj blizini, niti ih sprečiti da uprave lica ka horizontu Tvog sjaja. Bure koje ih stavljaju na probu neće uspeti da odvrate niti osujete one koji su potpuno posvećeni izvršenju Tvoje volje, i oni će stići do Tvog dvora.

Nazirem svetiljku Tvoje ljubavi u njihovim srcima, i luču Tvoje nežnosti koja im obasjava grudi. Nedaće ih neće outđiti od Tvog Cilja, niti će zbog preokreta sudbine odustati od težnje da Te zadovolje.

Preklinjem Te, O moj Bože, u njihovo ime i zarad uzdaha koji im se otima iz grudi kada su odvojeni od Tebe, da ih zaštitiš od podvala svojih neprijatelja, i da im okrepiš duše onim što si namenio svojim miljenicima. Njih neće skoliti strahovi, niti će ih snaći nesreća.

#10775
- Bahá'u'lláh

 

Bog je meni dovoljan. On uistinu svemu dostaje. U Njega neka se verni uzdaju.

#10781
- Bahá'u'lláh

 

Slava Tebi, O moj Bože! Da nije patnji na putu Tvome kako bi oni koji Te istinski ljube bili prepoznati; i da nije iskušenja podnetih za ljubav Tvoju, kako bi uzvišenost onih koji za Tobom žude postala vidljiva? Tvoja moć mi je svedok! Družbenice svih koji Tebe vole su suze koje prolivaju, a utehe onih koji Te traže su jauci njihovi, dok je hrana onih koji ka Tebi hitaju od komada njihovih slomljenih srca.

Kako je slatka mome ukusu gorčina smrti podnete na Tvome putu, a dragocenost meni najveća izloženost kopljima Tvojih neprijatelja radi uzdizanja reči Tvoje! Daj da okusim u Veri Tvojoj, O moj Bože, štagod bila želja Tvoja, i pošalji na me u ljubavi Svojoj sve što si mi odredio. Slave mi Tvoje! Želim samo što Ti želiš i volim samo šta Ti voliš. U Tebe polažem, u trenutku svakom, svu moju veru i pouzdanje.

Preklinjem Te, O moj Bože, podigni kao pomagače ovom Otkrovenju one koji će biti dostojni Tvog imena i Tvoje vlasti, da bi me spominjali među Tvojim stvorenjima, i uzdigli barjake Tvoje pobede u zemlji Tvojoj.

Moćan si Ti da činiš kako Ti volja. Nema Boga osim Tebe, Pomagača u nevolji, Samodovoljnog.

#10782
- Bahá'u'lláh

 

Ima li ikog sem Boga ko može ukloniti nedaće? Recite: Hvala Bogu! On je Bog! Svi su Njegove sluge, i svi se pokoravaju Njegovoj zapovesti!

#10776
- The Báb

 

Recite: Bog je dovoljan u svim stvarima i iznad svih stvari, i ništa na nebesima ili na zemlji ne može zadovoljiti, sem Boga. Odista, On je u samome sebi Znalac, Održitelj, Svemogući.

#10777
- The Báb

 

Zaklinjem Te Tvojom silom, O moj Bože! Neka mi ništa ne naudi u trenucima iskušenja, i kada sam nesmotren, nadahnućem Svojim vrati me na pravi put. Ti si Bog, imaš moć da činiš sve što poželiš. Niko se ne može odupreti Tvojoj Volji, niti osujetiti Tvoju Nameru.

#10778
- The Báb

 

O Gospode! Ti uklanjaš svaku patnju i izbavljaš od svakog jada. Ti si Onaj Koji odagna svu tugu i oslobodi svakog roba, Iskupitelj svake duše. O Gospode! Izbavi nas milošću svojom; i ubroj me medju one Svoje sluge koje su zavredele spasenje.

#10779
- The Báb

 

O Gospode, moj Bože i moje Utočište u nevolji! Moj Štitu i Zaklonu od jada! Ti si moje Pribežište i Sklonište kad nastupe neprilike i moj Sadrug u samoći! U patnji si mi Uteha, i u usamljenosti brižni Prijatelj! Ti uklanjaš žaoku tuge i praštaš mi grehe!

Okrećem Ti se celim bićem, moleći Te revnosno svim srcem, čitavim umom i moćima govora, da me zaštitiš od svega što je suprotno Tvojoj volji, u ovom ciklusu Tvog božanskog jedinstva, i da me pročistiš od svake nečistoće koja bi me mogla omesti da bez mrlje, neukaljan, stignem do hlada pod drvetom Tvoje milosti.

Smiluj se, O Bože, na nejake, zaceli bolesne, i utaži goruću žeđ.

Razgali grudi u kojima tinja vatra Tvoje ljubavi i obasjaj ih plamenom svoje nebeske blagosti i božanskog duha.

Zaodeni u sveto ruho hramove posvećene božanskom jedinstvu i na glavu mi stavi krunu svoje naklonosti.

Neka mi lice ozare zraci sunca Tvoje dobrote i milostivo mi pomozi da služim na Tvom svetom pragu.

Neka mi srce bude prepuno ljubavi za sva bića koja si Ti stvorio i neka postanem znamen Tvoje milosti, dokaz Tvoje božanske dobrote, zagovornik sloge među onima koje Ti voliš. Neka budem Tebi posvećen, govorim Tebi u slavu, zaboravljajući na sebe, ali uvek usredsređen na ono što je Tvoje.

O Bože, moj Bože! Ne uskrati mi nežne lahore koji nose Tvoj oprost i dobrotu, i ne lišavaj me vode sa izvora Tvoje pomoći i naklonosti.

Daj da svijem gnezdo u senci Tvojih zaštitničkih krila, i da se na mene spusti pogled Tvog oka koje sve čuva.

Odreši mi jezik, da mogu da Ti hvalim Ime među narodima, da mogu da dignem glas na velikim skupovima, i da mi sa usana poteče bujica reči Tebi u slavu.

Ti si, odista, Milostivi, Slavljeni, Silni, Svemoćni!

#10780
- `Abdu'l-Bahá

 

VOĐSTVO

Molimo se Bogu da milosrdno pomogne zabludelima da postanu pravični i nepristrasni, i da ih učini svesnima onoga na šta se nisu obazirali. On je, uistinu, Najdarežljiviji, Najvelikodušniji. Ne zaključavaj za svoje sluge, O Gospode, vrata svoje milosti, i ne teraj ih sa dvora gde Ti obitavaš. Pomozi im da rasteraju maglu dokonih uobraženja, da strgnu velove sujetnog umišljanja i očekivanja. Ti si, zaista, Sveobuhvatni, Najuzvišeniji. Nema Boga sem Tebe, Svemoćnog, Milostivog.

#10783
- Bahá'u'lláh

 

O Ti, pred Čijim je zastrašujućim veličanstvom sve drhtalo, u Čijim su rukama svi ljudski poslovi, ka Čijim se čarima i milosti upravljaju lica svih koje si stvorio! Zaklinjem Te, Tvojim Imenom za koje si odredio da bude duh svih imena koja postoje u Kraljevstvu imena, da nas zaštitiš od šapata onih koji su se odvratili od Tebe, i koji su odbacili istinu o Tvom najdivnijem i najuzvišenijem Biću, u ovom Otkrovenju od kojeg je Kraljevstvo Tvojih imena zadrhtalo.

Ja sam jedna od Tvojih sluškinja, O moj Gospode! Upravila sam lice ka svetilištu Tvoje milosrdne dobrote i ka divnoj kući molitve gde se Ti slaviš. Očisti me od svega što ne potiče od Tebe, i daj mi snage da Te volim i udovoljim Ti, da budem očarana premišljajući o Tvojoj lepoti, da više ne budem vezana ni za jedno od Tvojih stvorenja, i da mogu u svakom trenutku da objavim: "Veličajmo Boga, Gospodara svetova!"

Daj da se hranim, O Gospode, Tvojom lepotom, i da se napojim svetlošću Tvog prisustva, da se nadam da Ti udovoljim, da moj rad zavredi Tvoju hvalu, da mi pomen na Tebe bude sadrug, Tvoje carstvo pomoć, i Tvoj stan moje prebivalište, i da mi dom bude ono sedište koje si Ti uzvisio, nedosežno onima koji kao da su velom odeljeni od tebe.

Ti si, zaista, Bog moći, snage i slave.

#10784
- Bahá'u'lláh

 

ZA PREMINULE

Ovo je molitva za sve bahajce starije od petnaest godina.To je jedina obavezna molitva koja se izgovara u kongregaciji; govori je jedan vernik dok ostali stoje.Kod ove molitve nije potrebno okrenuti se prema Kibli.

O, Bože moj! Ovo je sluga Tvoj i sin Tvoga sluge koji je verovao u Tebe i znamenja Tvoja i upravio svoje lice ka Tebi, posve odvojen od svega osim Tebe. Ti si, vaistinu, od svih koji iskazuju milost najmilosrdniji.

Postupi s njim, O Ti Koji praštaš grehe ljudske i mane njihove skrivaš, onako kako to dolikuje nebu Tvoje dobrote i okeanu Tvoje milosti. Podari mu pristup u odaje Tvoje svevišnje milosti koja je prethodila nastanku zemlje i neba. Nema Boga osim Tebe,Uvek-Praštajućeg, Najdarežljivijeg.

Neka onaj koji izgovara molitvu devetnaest puta ponovi svaki od ovih stihova i posle svakog stiha neka izgovori Alah’u’Abha (ukupno šest puta):

Svi mi, uistinu, štujemo Boga.

Svi mi se, uistinu, klanjamo Bogu.

Svi smo mi, uistinu, posvećeni Bogu.

Svi mi, uistinu, veličamo Boga.

Svi mi se, uistinu, zahvaljujemo Bogu.

Svi smo mi, uistinu, strpljivi u Bogu.

( Ukoliko se radi o pokojnici neka kaže: Ovo je Tvoja sluškinja i kći Tvoje sluškinje, itd...)

Slava Tebi, O Gospode moj Bože! Ne unizi onoga kojeg si uzvisio silom Svoje beskonačne vladavine, i ne udaljuj od sebe onog kome si omogućio da kroči u svetilište Tvoje večnosti. Hoćeš li odbaciti, O moj Bože, onoga kojeg si natkrilio svojim Gospodstvom, i hoćeš li odagnati od sebe, O moja žudnjo, onog kome si bio utočište? Možeš li lišiti časti onoga koga si uzdigao, ili zaboraviti onoga kojem si omogućio da pamti Tebe?

Slavljen, silno slavljen si Ti! Ti si Onaj Koji je od vajkada bio Kralj svega što postoji i Prvi Pokretač, i za svagda ćeš ostati Gospodar svih stvorenih bića i određivati njihovu sudbinu. Slavljen si Ti, O moj Bože! Ako Ti više ne budeš milostiv prema svojim slugama, ko će im onda ukazati milost; i ako Ti uskratiš podršku svojim voljenima, ko im onda može pomoći?

Slavljen, neizmerno slavljen si Ti! Obožavamo Te u Tvojoj istini i Tebi se svi, odista, klanjamo; i Ti se prikazuješ kroz svoju pravdu, i svi mi Ti, uistinu, svedočimo. Istinski si voljen u Svojoj milosti. Nema Boga osim Tebe, koji si Pomoć u Opasnosti, Samosvojni.

#10769
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bože! O Ti, koji praštaš grehe! Darodavče! Ti Koji odagnavaš patnju!

Iskreno Ti se molim da oprostiš grehe onima koji su napustili svoje fizičko ruho i vinuli se u duhovni svet.

O moj Gospode! Očisti ih od prestupa, rasprši njihovu tugu, i njihovu tamu preobrati u svetlost. Uvedi ih u vrt sreće, operi ih najčistijom vodom, i daj im da ugledaju Tvoj sjaj na najvišoj gori.

#10770
- `Abdu'l-Bahá

 

ZAŠTITA

Hvaljeno bilo Tvoje ime, O Gospode, moj Bože! Preklinjem Te, tako Ti Tvog Imena sa kojim je kucnuo Čas, i dogodilo se Vaskrsnuće, i zadrhtali su od straha svi koji obitavaju na nebu i na zemlji, da nas orosiš kišom sa nebesa Tvoje milosti, iz oblaka Tvog nežnog saosećanja, kišom koja će razgaliti srca Tvojih slugu, koji su se okrenuli Tebi i pomažu da se ostvari Tvoj Cilj.

Zaštiti svoje sluge i sluškinje, O moj Gospode, od strela dokonih uobraženja i sujetnog umišljanja, i daj im da iz Tvoje milostive ruke ispiju gutljaj vode iz umilne reke Tvoje mudrosti.

Ti si, odista, Svemoćni, Najuzvišeniji, Onaj koji uvek prašta, Najvelikodušniji.

#10785
- Bahá'u'lláh

 

(Originalnu molitvu je Bab ispisao sopstvenom rukom u obliku pentagrama)

U Ime Boga, Gospoda nadmoćne veličanstvenosti, Svepotčinjavajućeg.

Svećen neka je Gospod u čijoj ruci je izvor vlasti. On stvara šta Mu je volja Svojom Reči naređenja ˝Budi˝, i to biva. Njegova je oduvek bila moć da zapoveda, i Njegova će zauvek ostati. On čini pobedonosnim koga god poželi, snagom Svoje naredbe. On je zaista Silni, Svemogući. Njemu pripada sva slava i veličanstvo u kraljevstvima Otkrovenja i Stvaranja i svemu što se nalazi između njih. Uistinu, On je Moćni, Sveslavni. Od pamtiveka je bio Izvor nesavladive snage i ostaće to zauvek. On je zaista Gospodar sile i moći. Sva kraljevstva neba i zemlje i sve što se nalazi između pripadaju Bogu, i Njegova sila je moćnija od svega. Sva blaga neba i zemlje i svega što je između Njegova su, a Njegova zaštita obuhvata sve postojeće. On je Tvorac nebesa i zemlje i svega što je između njih, i On je uistinu svedok svega. On je Gospod Kome polažu račun svi koji obitavaju na nebesima i na zemlji i između njih, a Bog je uistinu hitar u Svom sudu. On određuje meru propisanu svima na nebu i na zemlji i između njih. Vaistinu, On je Vrhovni Zaštitnik. U Svojoj šaci On drži ključeve neba i zemlje i svega između. On deli darove po Sopstvenom nahođenju, snagom Svoje zapovesti. Njegova milost doista obuhvata sve, On je Sveznajući.

Reci: Bog je meni dovoljan; On je Taj Koji u Svojoj šaci drži kraljevstvo svega što postoji. Silom Njegovih nebeskih i zemaljskih vojski, i vojski svega između,On štiti kogagod od svojih slugu poželi da zaštiti. Bog, uistinu, motri nad svim.

Neizmerno uzvišen si Ti, O Gospode! Zaštiti nas od onoga što je ispred nas i iza nas, iznad naših glava, sa desne i leve strane, ispod naših stopala i sa ma koje druge strane sa koje smo izloženi. Vaistinu, Tvoja zaštita svega postojećeg je nepogrešiva.

#10786
- The Báb

 

O moj Gospode! Ti znaš da su ljudi okruženi bolom i razaranjem, da su svuda oko njih nedaće i nevolje. Sva moguća iskušenja nasrću na čoveka i sve strahote navaljuju na njega, kao napadi zmije. Nema za njega skrovišta ni utočišta osim pod Tvojim krilom, da mu pruži zaštitu, da ga sačuva, odbrani i nadzire.

O, Ti Milosrdni! O moj Gospode! Neka Tvoja zaštita bude meni oklop, Tvoje staranje moj štit, skromnost pred vratima Tvog jedinstva neka bude moj stražar, a tvoj nadzor i odbrana moja utvrda i moje boravište. Sačuvaj me od nagoveštaja sebičnosti i požude, i odbrani me od svake bolesti, iskušenja, poteškoće i muke.

Uistinu, Ti si Zaštitnik, Čuvar, Onaj koji održava život, Koji zadovoljava, i zaista, ti si Najmilostiviji!

#10787
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ti božansko Proviđenje, mi smo bedni, priteci nam u pomoć; beskućnici smo i lutalice, Ti nam pruži sklonište; rasuti smo, ujedini nas; zalutali smo, okupi nas u svoju pastvu; lišeni smo svega, Ti nam udeli; žedni smo, povedi nas do izvora života; nejaki smo, osnaži nas da možemo da ustanemo i pomognemo ostvarenju Tvog Cilja, i ponudimo sebe kao živu žrtvu i putokaz na duhovnoj stazi.

#10788
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

DUGAČKA MOLITVA ISCELJENJA

On je Iscelitelj, Udovoljitelj, Pomagač, Svepraštajući, Svemilosrdni.

Prizvam Tebe O Uzvišeni, O Verni, O Slavni!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Suvereni, O Uzvisitelju, O Sudijo!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Neuporedivi, O Večni, O Jedinstveni!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Najhvaljeniji, O Sveti, O Pomagaču!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Sveznatelju, O Premudri, O Najveći!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Blagi, O Veličanstveni, O Zapovedajući!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Ljubljeni, O Poštovani, O Zanosni!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Najmoćniji, O Održitelju, O Silni!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Vladajući, O Samoopstajući, O Sveznajući!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Duhu, O Svetlosti, O Najjasnija Objavo!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe Koga pohode svi, Tebe Koga znaju svi, Tebe Koji si Skriven od svih!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Skriveni, O Pobedniče, O Darodavče!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Svemogući, O Podržitelju, O Skrivatelju!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Uobličitelju, O Udovoljitelju, O Iskorenitelju!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Uzdižući, O Udružujući, O Uznoseći!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Usavršitelju, O Nesputani, O Darežljivi!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Dobročinitelju, O Uskratitelju, O Stvaratelju!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Svevišnji, O Lepoto, O Darežljivi!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Pravedni, O Milostivi, O Plemeniti!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Svepotčinjavajući, O Sveprisutni, O Sveznajući!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Divotni, O Pradavni, O Velikodušni!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Dobro-Čuvani, O Gospode radosti, O Željeni!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Dobri za sve, O Saosećajni za sve, O Najdobronamerniji!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Utočištu za sve, O Zaklonu za sve, O Čuvaru svih!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe Koji si Potpora za sve, Koga prizivaju svi, O Pospešitelju!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Ispravitelju, O Uništitelju, O Preblagi!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Ti Dušo moja, O Ti Voljeni moj, O Ti Vero moja!

Ti Koji si Udovoljtelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Utolitelju žeđi, O Natpojavni Gospode, O Najdragoceniji!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Najviša Uspomeno, O Najplemenitije Ime, O Najdrevnija Stazo!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Najhvaljeniji, O Najsvetiji, O Posvećeni!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Odrešitelju, O Savetniče, O Izbavitelju!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Prijatelju, O Vidaru, O Opčinitelju!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Slavo, O Lepoto, O Darežljivi!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Najpouzdaniji, O Najveća Ljubavi, O Gospode Svitanja!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Uspaljujući, O Rasvetljujući, O Ushićujući!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Gospode Obilja, O Najsaosećajniji, O Najmilosrdniji!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Nepromenljivi, O Životvorni, O Izvoru Postojanja!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Ti Koji proničeš u sve, O Svevideći Bože, O Gospode Govora!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Objavljeni a Skriveni, O Neviđeni a Znani! O Motritelju Koga ištu svi!

Ti Koji si Udovoljitelj, Ti Koji si Iscelitelj, Ti Koji si Postojan, O Ti Postojani!

Prizivam Tebe O Ti Koji ubijaš one koji Te ljube, O Bože Milosti za zlotvore!

O Udovoljitelju, prizivam Tebe, O Udovoljitelju!

O Iscelitelju, prizivam Tebe, O Iscelitelju!

O Postojani, prizivam Tebe, O Postojani! Ti Zauvek- Postojani, O Ti Postojani!

Posvećen si Ti, O Bože moj! Preklinjem Te velikodušjem Tvojim, koje širom otvori vratnice Tvog obilja i milosti, kojim je Hram Tvoje Svetosti postavljen na tron večnosti; i milosrđem Tvojim kojim si pozvao sva stvorenja za trpezu Tvog izobilja i darova Tvojih; i milošću Tvojom kojom si odgovorio, u Sebi Samom Svojom reči ˝Jeste!˝u ime svega na nebu i na zemlji, u času kada je Tvoja vlast i veličina bila otkrivena, u zoru kada je moć Tvoje vladavine bila objavljena. I opet Te preklinjem, ovim najlepšim imenima, ovim najplemenitijim i najuzvišenijim atributima, i Preuzvišenim Sećanjem Tvojim, i čistom i besprekornom Lepotom Tvojom, i Tvojom skrivenom Svetlošću u najskrovitijem boravištu, i Tvojim Imenom zaodevenim u odoru stradanja, svakog jutra i večeri da štitiš nosioca ove blagoslovene Tablice, i onoga koji je izgovara, i onoga koji na nju naiđe, i onoga koji prođe pored kuće u kojoj se ona nalazi. Izleči njome, onda, svakog paćenika, svakog obolelog i jadnog, od svake muke i boli, od svake mrske nevolje i tuge, i povedi njome svakoga ko poželi da stupi na staze Tvoga vođstva i puteve Tvog oprosta i milosti.

Vaistinu Ti si Moćni, Svedovoljni, Isceljujući, Zaštitnik, Darivajući, Saosećajni, Plemeniti, Svemilosrdni.

#10798
- Bahá'u'lláh

 

NO RUZ (NOVA GODINA)

Slavljen da si, O moj Bože, jer si odredio da No Ruz bude svetkovina onima koji su poštovali post iz ljubavi prema Tebi i uzdržavali se od svega Tebi gnusnog. Daj, O moj Gospode, da ih vatra Tvoje ljubavi i vrelina proistekla iz posta koji si Ti odredio, zapali u Veri Tvojoj, i učini da postanu zaokupljeni slavljenjem i spominjanjem Tebe.

Ako si ih okitio, O moj Gospode, ukrasom posta koji si propisao, onda ih milošću i velikodušnošću Svojom obdari i ukrasom Tvoga prihvatanja. Jer dela ljudi sva zavise od Tvoje volje, i uslovljena su Tvojim nalogom. Budeš li Ti gledao na onoga koji prekrši post jednako kao i na onoga koji je post izvršio, takav čovek će se ubrajati među one koji se od pamtiveka pridržavaše posta. A budeš li odredio da je onaj koji je izvršio post isti kao i da ga je prekršio, ta osoba će se ubrajati među one koji prašinom ukaljaše Odoru Tvoga Otkrovenja, i biše udaljeni daleko od kristalnih voda ovog životvornog Izvora.

Ti si Onaj Kojim je podignut znak ˝Slavljen da si Ti u delima Svojim˝ i razvijen barjak ˝Slušan si Ti u zapovesti Svojoj˝. Objavi ovaj položaj Tvoj slugama Svojim, O Bože moj, da bi postali svesni da izvrsnost svih stvari zavisi od Tvoje zapovesti i Tvoje reči, a da je vrlina svakog čina uslovljena Tvojim dopuštenjem i Tvojom dobrom voljom, i da bi priznali da su uzde svih dela ljudskih u rukama Tvog prihvatanja i Tvoje zapovesti. Učini da spoznaju ovo, da ih baš ništa ne bi moglo da ogradi od Tvoje Lepote, u danima u kojima Hrist kliče: ˝Sva vlast je Tvoja, O Ti Začetniče Duha (Isusa)˝; a Tvoj Prijatelj (Muhamed) uzvikuje: ˝Slava Tebi, O Najvoljeniji, jer si razotkrio Svoju Lepotu, i zapisao za Svoje izabranike ono što će ih dovesti do sedišta otkrovenja Tvog Najvećeg Imena, zbog kojega su jadikovali svi narodi osim onih koji se odvojiše od svega osim Tebe, i usmeriše se ka Onome Koji je Objava Tebe i Otelovljenje Tvojih atributa.˝

Onaj Koji je Tvoj Izdanak i svi družbenici Tvoji, O Gospode moj, su na ovaj dan prekinuli svoj post, nakon što su ga poštovali unutar Tvoga dvora, i sa žarkom žudnjom da Ti udovolje. Odredi Njemu, njima i svima koji su tih dana došli pred Tebe svako dobro koje si odredio u Svojoj Knjizi. Obskrbi ih,onda, onim što će im koristiti i u ovom i u onom životu.

Ti si, uistinu, Sveznajući, Svemudri.

#10793
- Bahá'u'lláh

 

POST

Određeno je da Post bude jedanput godišnje i to tokom poslednjeg meseca bahajske godine, meseca Ala´(Uzvišenosti),od 2. do 20. marta.Za vreme tih 19 dana ne treba da se uzima bilo kakva hrana ili piće od izlaska do zalaska sunca.To je vreme molitve i duhovne obnove.Obično se tokom Posta praktikuje molitva u zoru.Osobe mlađe od 15 i starije od 70 godina,slabi i bolesni,trudnice kao i putnici su oslobođeni obaveze da poste.

Hvala Tebi , O Gospode moj Bože! Preklinjem Te ovim Otkrovenjem kojim je tama preobražena u svetlost, kojim je izgrađen Posećeni Hram, a Pisana Tablica obznanjena, i Razmotani Svitak otkriven, da obaspeš mene i one pokraj mene onim što će nas osposobiti da se vinemo u nebesa Tvoje vanzemaljske slave, i sprati sa nas mrlje sumnji koje sprečiše nepoverljive da uđu u svetilište Tvog jedinstva.

Ja sam onaj, O moj Gospode, koji se držaše čvrsto za uzicu tvoje ljubavi i skute Tvoje milosti i dobrote. Dodeli meni i mojim voljenima dobro ovoga i dolazećeg sveta. Obskrbi ih, onda, Darom skrivenim koji Si odredio samo za odabrane među Tvojim stvorenjima.

Ovo su , O moj Gospode, dani u kojima si zapovedio Svojim slugama da se pridržavaju posta. Blagosloven je onaj koji posti samo Tebe radi, u potpunosti odvojen od svega osim Tebe. Pomozi mi i pomozi njima, O moj Gospode, da Ti se pokoravamo i da se držimo Tvojih zapovesti. Ti uistinu imaš moć da činiš šta hoćeš.

Nema Boga osim Tebe, Sveznajućeg, Svemudrog. Sva hvala neka je Bogu, Gospodu svih svetova.

Ovo je Abdul-Baha rekao o Postu:

˝ Post je simbol.Postiti znači uzdržavati se od strasti.Fizički post je simbol te abstinencije i podsetnik; to znači: kao što se osoba uzdržava od fizičkih apetita treba da se udržava i od sebičnih apetita i sebičnih želja. Ali samo uzdržavanje od hrane neće donetii bilo kakav uticaj na duh.To je samo simbol, podsetnik. Inače nema značaja.˝

#10792
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

AHMEDOVA TABLICA

"Ovim svakodnevnim obaveznim molitvama, uz nekoliko drugih, posebnih, kao što su Molitva Isceljenja i Ahmedova Tablica, Bahá'u'lláh je pridao izuzetan značaj i dejstvo, i njih zato treba tako i prihvatiti. Vernici treba da ih deklamuju bez sumnje i sa ubeđenjem, da bi kroz njih doživeli mnogo prisniju vezu s Bogom, i poistovetili se u većoj meri s Njegovim zakonima i odredbama."

Šogi Efendi

On je Kralj, Sveznajući, Mudri!

Gle, Rajski Slavuj na grani Drveta Večnosti peva svete i umilne pesme, objavljuje istinoljubivima radosnu vest da je Bog blizu,

poziva one koji veruju u Božansko Jedinstvo da uđu u dvor gde boravi Velikodušni,

prenosi otuđenima poruku koju je obznanio Bog, Kralj, Slavni, Nenadmašni,

vodi one koji Ga ljube ka svetom tronu i ka ovoj blistavoj Lepoti.

Ovo je uistinu ona Najveća Lepota, predskazana u Knjigama Glasnika, kroz Koju će se Istina razlučiti od zablude i proveriti mudrost svake zapovesti. On je uistinu Drvo Života na kome dozrevaju plodovi Boga, Uzvišenog, Moćnog, Velikog.

O Ahmede! Svedoči da je on odista Bog i da nema drugog Boga osim Njega, Kralja, Zaštitnika, Neuporedivog, Svemoćnog. Da je Onaj Kojeg je On poslao, po imenu "Ali" , bio istinski izaslanik Boga, čijim se zapovestima svi pokoravamo.

Reci: O ljudi, slušajte Božja naređenja, ona koja je u Bajanu naložio Slavni, Mudri. On je uistinu Kralj među Izaslanicima i Njegova Knjiga je Izvornik, kada biste to samo znali.

Tako Slavuj upućuje svoj zov tebi iz ove tamnice. On treba samo da prenese tu jasnu poruku. Ko god to želi, neka okrene leđa ovom savetu, a ko god želi neka izabere ovu stazu do svog Gospoda.

O ljudi, ako poričete ove stihove, kako ćete dokazati da ste verovali u Boga? Pruži dokaz, o dvolični zboru. Ne, tako mi Onoga u Čijim je rukama moja duša, oni to ne mogu, niti će ikada moći, čak i ako bi se svi u tome udružili.

O Ahmede! Ne zaboravi Moju darežljivost dok sam odsutan. Prisećaj se Mojih dana dok Tvoji dani traju, i Mojih patnji i izgnanstva u ovoj udaljenoj tamnici. I budi tako postojan u svojoj ljubavi za Mene da ti se srce ne pokoleba čak ni kada se mačevi neprijatelja obruše na tebe i kada ti se sva nebesa i zemlja suprotstave.

Budi vatra za Moje neprijatelje i reka večnog života za Moje voljene, i ne budi od onih koji sumnjaju.

I ako te snađe nesreća dok stupaš Mojom stazom, ili poniženje zato što Me slediš, nemoj se zbog toga brinuti.

Uzdaj se u Boga, svog Boga i Gospoda svojih otaca. Jer ljudi lutaju stazama samoobmane, nesposobni da razaznaju Boga sopstvenim očima ili da sopstvenim sluhom čuju Njegovu Pesmu. Takve ih zatekosmo, a o tome i ti svedočiš.

Njihova su praznoverja postala veo koji ih odvaja od sopstvenih srca i sprečava da se upute stazom Boga, Uzvišenog, Velikog.

Odista, budi siguran da je onaj koji okrene leđa ovoj Lepoti takođe okrenuo leđa Glasnicima iz prošlosti i ispoljio gordost prema Bogu od večnosti do večnosti.

Dobro izuči ovu tablicu, o Ahmede. Deklamuj je tokom čitavog života i ne odustaj. Jer, odista, za onoga ko je izgovara, Bog je odredio nagradu kao za stotinu mučenika i službu u oba sveta. Te znakove naklonosti Mi ti pružamo kao svoj dar i milost proizišlu iz Našeg prisustva, da bi bio jedan od zahvalnih.

Tako mi Boga! Ako neko koga snađe nevolja ili jad čita ovu Tablicu sa potpunom iskrenošću, Bog će odagnati njegovu tugu, osloboditi ga poteškoća i otkloniti patnju.

Odista, On je Milosrdni, Saosećajni. Slava Bogu, Gospodu svih svetova.

#10795
- Bahá'u'lláh

 

TABLICA POHOĐENJA

(Ova molitva se čita u Bahulahovom i u Babovom hramu. Obično se čita i prilikom obeležavanja godišnjica Njihovih rođenja i smrti.)

Neka se pohvala koja je osvanula sa Tvojim najuzvišenijim bićem, i slava koja sija sa Tvoje najblistavije Lepote upute Tebi, O Ti Koji si Otelovljenje Veličine, i Kralj Večnosti, i Gospod svih na nebu i na zemlji! Svedočim da su kroz Tebe otkriveni vlast Božija i carstvo Njegovo, veličanstvo Boga i veličina Njegova, i da su Danice drevne divote prosule svoj sjaj nebom Tvoje nepovratne zapovesti, a Lepota Neviđenog zablistala iznad horizonta stvaranja. Svedočim, još, da je samo jednim potezom Tvoga Pera zapovest Tvoja ‘Budi’ sprovedena, a skrivena Tajna Božija objavljena, i sve stvorene stvari dozvane u postojanje, i sva Otkrovenja dole poslata.

Svedočim, još, da je kroz lepotu Tvoju lepota Obožavanoga razotkrivena, a kroz Tvoje lice zablistalo je lice Žuđenoga, a putem reči Tvoje odlučivao si o svim stvorenim stvarima, čineći da se oni koji su Ti posvećeni uzdignu do vrhunaca slave, a nevernici survaju u najdublji ponor.

Svedočim da je onaj koji je upoznao Tebe upoznao Boga, i onaj koji je došao u Tvoje prisustvo došao u prisustvu Boga. Veliki je, stoga, blagoslov za onoga koji je verovao u Tebe i Tvoja obeležja, i koji se poklonio pred Tvojom vlašću, i koji je bio počastvovan da Te sretne, i stekao blagonaklonost Tvoje volje, i ophodio oko Tebe, i stajao pred Tvojim tronom. Teško onome ko se o Tebe ogrešio, i poricao Te, i poricao Tvoja obeležja, i uzdizao se u gordosti pred Tvojim licem, i poricao Tvoje dokaze, i pobegao od Tvoje vlasti i Tvoga carstva, i priključio se nevernicima čija imena su ugravirana prstima Tvoje volje na Tvojim svetim Tablicama.

Zapahni me onda, O moj Bože i moj Voljeni, svetim dahom Tvojih darova iz desne ruke Tvoje milosti i Tvoje ljubavi, da bi me odvojio od mene samoga i od sveta ovoga i odveo ka dvorima Tvoje blizine i Tvoga prisustva. Moćan si Ti da činiš šta Ti je volja. Ti si, uistinu, bio nadređen iznad svih stvari.

Spominjanje Boga i hvaljenje Njega, i slava Božija i divota Njegova, neka Ti budu upućeni, O Ti Koji si Njegova Lepota! Svedočim da oči stvorenog sveta nikad ne videše nikoga o koga se tako ogrešiše kao o Tebe. Svih dana Svoga života bio si uronjen u okean patnji. Jedno vreme si bio u lancima i okovima; u drugo su Ti pretili mačevi Tvojih neprijatelja. Ipak, uprkos svega, Ti si odredio svim ljudima da se pridržavaju onoga što je Tebi propisao Onaj Koji je Sveznajući, Premudri.

Neka moj duh bude prinet kao žrtva za nepravde koje si trpeo, a moja duša otkup za nedaće koje si izdržao. Preklinjem Boga, Tobom i onima čija su lica bila obasjana divotama svetlosti Tvoga lica, i koji su se iz ljubavi prema Tebi pridržavali svega što im je bilo zapoveđeno, da ukloniš velove koji Te odvajaju od Tvojih stvorenja, i da me opskrbiš dobrima ovoga i onoga sveta. Ti si, uistinu, Svemogući, Najuzvišeniji, Sveslavni, Svepraštajući, Najsaosećajniji.

Blagoslovi, O Gospode moj Bože, Božansko Drvo Lot, njegovo lišće i granje, i korenje i mladice dogod traju Tvoje najizvrsnije titule i Tvoji najuzvišeniji atributi. Štiti ga, onda, od zlodela napadača i vojski tiranije. Ti si, uistinu, Svemogući, Najjači. Blagoslovi, takođe, i Tvoje sluškinje i sluge koji dođoše pred Tebe. Ti, uistinu, jesi Svedarežljivi, Čija milost je beskrajna. Nema Boga osim Tebe, Svepraštajućeg, Najplemenitijeg.

#10797
- Bahá'u'lláh

 

TABLICA VATRE

U ime Boga, Najdrevnijega, Najvećega.

Doista srca iskrenih proždrta su vatrom razdvojenosti:

Gde je blistanje svetla Tvog Lika, O Voljeni svetova?

Oni Tebi bliski ostali su napušteni u tami očaja:

Gde je sjaj zore sjedinjenja s Tobom, O Čežnjo svetova?

Tela Tvojih izabranika leže drhtava na pesku dalekih obala:

Gde je Okean Tvoje prisutnosti, O Očaratelju svetova?

Ruke se u čežnji dižu ka nebu Tvoje milosti i velikodušja:

Gde su kiše Tvojih darova, O Uslišitelju svetova?

Nevernici se na sve strane digoše u nasilju:

Gde je neodoljiva moć Tvog zapovedničkog pera, O Osvajaču svetova?

Lavež pasa ori se svud:

Gde je lav iz šume Tvoje moći, O Ukoritelju svetova?

Čovečanstvo celo zahvatila je stud:

Gde je toplina Tvoje ljubavi, O Vatro svetova?

Nesreća je dostigla vrhunac:

Gde su znaci Tvoje podrške, O Spasu svetova?

Većinu naroda obavila je tama:

Gde je blistavost Tvoje divote, O Sjaju svetova?

U zlobi se istežu vratovi ljudi:

Gde su mačevi Tvoje osvete, O Uništitelju svetova?

Uniženje je doseglo najveće dubine:

Gde su znamenja Tvoje slave, O Slavo svetova?

Tuge su spopale Onoga koji obznanjuje Tvoje Ime, Svemilosrdnoga:

Gde je veselost Izvorišta Tvog Otkrovenja, O Radosti svetova?

Bol je snašao sve narode na zemlji:

Gde su znaci Tvog zadovoljstva, O Veselju svetova?

Ti vidiš da je Mesto Svanuća Tvojih znamenja skrito koprenom zlih jezika:

Gde su prsti Tvoje moći, O Silo svetova?

Ljuta žeđ mori sve ljude:

Gde je reka Tvoje darežljivosti, O Milosti svetova?

Pohlepa je porobila čovečanstvo:

Gde su otelovljenja nezavisnosti, O Gospodaru svetova?

Ti vidiš Ovoga o Koga se ogrešiše usamljenog u izgnanstvu:

Gde su nebeske vojske pod Tvojom zapovešću, O Vladaru svetova?

U tuđini sam napušten i sam:

Gde su oličenja Tvoje vernosti, O Uzdanju svetova?

Samrtna agonija zahvatila je sve ljude:

Gde je bujica Tvog Okeana večnog života, O Živote svetova?

Sotonin šapat dopro je do svakog stvorenja:

Gde je meteor Tvoje vatre, O Svetlosti svetova?

Opijenost strašću izopačila je većinu čovečanstva:

Gde su osviti čistote, O Žudnjo svetova?

Ti vidiš Ovoga o Koga se ogrešiše obavijenog tiranijom među Sirijcima:

Gde su zraci svitanja zore Tvoje svetlosti, O Svetlosti svetova?

Ti vidiš kako Mi ne dopuštaju da govorim:

Odakle će onda poteći Tvoja melodija, O Slavuju svetova?

Većina ljudi obuzeta je ispraznim umišljanjima:

Gde su tumači Tvoje izvesnosti, O Sigurnosti svetova?

Baha tone u moru patnji:

Gde je Barka Tvog izbavljenja, O Spasitelju svetova?

Ti vidiš Osvit Tvoje reči uronjenog u tamu stvorenog sveta?

Gde je sunce neba Tvoje milosti, O Darovaoče svetlosti svetova?

Ugasiše se svetiljke istine i čistote, odanosti i časti:

Gde su znaci Tvog osvetničkog gneva, O Pokretaču svetova?

Vidiš li ikoga ko se za Te zauzima ili razmišlja o onome što Njega snađe na putu Tvoje ljubavi?

Sada Moje pero zastaje, O Voljeni svetova.

Grane Božanskog drveta Lot leže slomljene naletima vihora sudbine:

Gde su barjaci Tvoje potpore, O Zatočniče svetova?

Ovo Lice skriva prašina klevete:

Gde su lahori Tvog saosećanja, O Milosti svetova?

Odoru posvećenosti ukaljaše obmanjivači:

Gde je ruho Tvoje svetosti, O Ukrasitelju svetova?

More milosti zastalo je zbog onoga što ljudske ruke počiniše:

Gde su valovi Tvog obilja, O Željo svetova?

Vrata koja vode ka Božanskoj Prisutnosti zaključana su tiranijom Tvojih neprijatelja.

Gde je ključ Tvog darivanja, O Otvoritelju svetova?

Lišće žuti od otrovnih vetrova pobune:

Gde je kiša iz oblaka Tvog obilja, O Davaoče svetova?

Svemir je pomračen prašinom greha:

Gde su lahori Tvog oproštaja, O Praštatelju svetova?

Ovaj Mladić je usamljen u pustoj zemlji:

Gde je kiša Tvoje nebeske milosti, O Darovaoče svetova?

O Vrhunsko Pero, čuli smo Tvoj najslađi zov u carstvu večnosti:

Slušaj šta Ti zbori Jezik Veličanstva, O Ti o Koga se ogrešiše!

Da nije studeni,

Kako bi vrelina Tvojih reči prevladala, O Tumaču svetova?

Da nije nesreće,

Kako bi zablistalo sunce Tvog trpljenja, O Svetlosti svetova?

Ne tuguj zbog zlobnika.

Stvoren si da podnosiš i izdržiš, O Strpljenju svetova.

Kako slatko bejaše Tvoje svitanje na obzorju Zaveta među podstrekačima pobune, i Tvoja žudnja za Bogom, O Ljubavi svetova.

Tobom je barjak nezavisnosti postavljen na najviše vrhove, a more obilja nabujalo, O Zanosu svetova.

Zbog Tvoje usamljenosti zasijalo je Sunce Jednosti, a Tvojim progonstvom ukrašena je zemlja Jedinstva. Budi strpljiv, O Ti Izgnaniče svetova.

Učinili smo poniženje odorom slave, a jad ukrasom Tvog hrama,

O Ponosu svetova.

Ti vidiš kako su srca mržnjom ispunjena, i na Tebi je da to previdiš,

O Ti Zatajitelju grehova sveta.

Kada mačevi bljesnu, hitaj napred!

Kada koplja polete, nastavi dalje! O Ti Žrtvo svetova.

Da li Ti da kukaš ili Ja da jadikujem? Pre ću Ja oplakivati nedostatak Tvojih pobornika, O Ti Koji si izazvao oplakivanje svetova.

Uistinu, Tvoj poziv Ja čuh, O Sveslavni, Ljubljeni; i sada lice Bahaa plamti žarom patnje i vatrom Tvoje blistave reči, i On ustade u vernosti na mestu žrtvovanja, pogleda uprtog ka Tvojoj volji, O Zapovedniče svetova.

O Ali-Akbar, zahvali Svom Gospodu za ovu Tablicu iz koje možeš da udahneš miris Moje krotkosti, i saznaš šta Nas je snašlo na putu Boga, Obožavanoga u svim svetovima.

Budu li sve sluge čitale i promišljale ovo, u njihovim venama zaiskriće se vatra koja će zapaliti svetove.

#10796
- Bahá'u'lláh

 

TABLICA REZVANA (TABLICA RAJA)

(Odlomci)

Slavlje Rezvana (21. april – 2. maj) je komemoracija Objave Bahaulahove Misije Njegovim sledbenicima. Bahaulah ga je proglasio za ˝Kralja svih Slavlja˝ i opisao ga u Kitabi Akdasu kao Dan ˝kada su sve stvorene stvari bile uronjene u more pročišćenja˝.

Božansko Proleće je stiglo, O Najuzvišenije Pero, jer bliži se Slavlje Svemilosrdnoga. Trgni se, i pred celokupnom tvorevinom veličaj ime Boga, i hvalu Njemu slavi, tako da se sva stvorenja preporode i nova postanu. Govori i ne miruj. Danica blaženstva na horizontu Našega imena Blaženi sja, jer je Kraljevstvo imena Božijih ukrašeno nakitom imena Tvoga Gospoda, Stvoritelja nebesa. Ustani pred narodima sveta, i naoružaj se snagom ovog Najvećeg Imena, i ne budi od onih koji oklevaju…

Možeš li naći ikog osim Mene u ovome Danu, O Pero? Šta postade od tvorevine i pojava njenih? Šta od imena i carstva njihovog? Gde nestaše sve stvorene stvari, vidljive i nevidljive? Šta bi sa tajnama univerzuma i njihovim otkrovenjima? Gle, sveukupna tvorevina nestade! Ništa ne ostade sem Lika Mojega, Zauvek-Prisutnog, Blještavog, Sveslavnog.

Ovo je Dan u kom vidjeno ne može biti ništa osim divote Svetlosti što sija sa lica Tvog Gospoda, Milostivog, Najdarežljivijeg. Uistinu, učinismo da svaka duša izdahne Našom neodoljivom i svepokoravajućom vlašću. A onda dozvasmo u postojanje novu tvorevinu, kao znak Naše milosti prema ljudima. Ja sam, uistinu, Svedarežljivi, Drevni…

Ustani i objavi celokupnoj tvorevini vest da se On Koji je Svemilosrdni uputio ka Rezvanu i tamo ušao. Povedi, onda, ljude prema tom vrtu užitka koji Bog načini Prestolom Svog Raja. Odabrali smo te da budeš Naša najmoćnija Truba, čiji jek označava vaskrsnuće celokupnog čovečanstva.

Reci: Ovo je Raj na čijem lišću je vino besede utisnulo svedočanstvo: ˝Onaj koji beše skriven od očiju ljudi razotkrio se, opasan vlašću i snagom!˝ Ovo je Raj gde šuštanje lišća saopštava: ˝O vi što nebesa i zemlju nastanjujete! Pojavilo se ono što se nikada pre pojavilo nije. On Koji je Svoje Lice oduvek skrivao od pogleda stvorenja sada je stigao˝. Od šaputavog povetarca među granjem usklik stiže: ˝On Koji je vrhovni Gospod svega objavio se. Kraljevstvo je Božije˝, dok sa potoka žubor dopire: ˝Sve oči se raduju, jer On Koga niko ne vide, Čiju tajnu niko ne razotkri, podiže veo slave, i otkri lice Lepote˝.

U ovom Raju, sa visova njegovih najviših boravišta, Deve Nebeske uskliknuše i povikaše: ˝Radujte se,O vi stanovnici višnjih sfera, jer prsti Onoga Koji je Najdrevniji zvone, u ime Sveslavnoga, Najveće Zvono, u samom srcu nebesa. Ruke darežljivosti proneše pehar večnog života. Priđi, i iskapi svoju čašu. Pijte sa zdravim užitkom, O vi koji ste sama inkarnacija čežnje, vi koji ste utelovljenja vatrene žudnje!˝

Ovo je Dan u koji je On Koji je Objava imena Božijih iskoračio iz Zaklona slave, i objavio svima koji su na nebu i svima koji su na zemlji: ˝Ostavite pehare Raja i svu vodu životvornu u njima, jer gle, ljudi Slave (Baha) uđoše u blaženo stanište Božanske Prisutnosti, i ispiše vino sjedinjenja iz pehara lepote njihovog Gospoda, Sveposedujućeg, Najvišeg˝.

Najvoljeniji je stigao. U desnoj ruci mu je zapečaćeno Vino imena Njegovog. Srećan je onaj koji se Njemu okrene, i iskapi svoju čašu, i usklikne: ˝Slava Tebi O Objavitelju znakova Božijih.˝ Pravičnosti mi Svemogućega! Svaka skrivena stvar objavljena je kroz moć istine. Svi darovi Božiji poslati su kao znak milosti Njegove. Vode večnog života, u svoj punoći, ponuđene su ljudima. Baš svaku je čašu Ljubljeni Svojom rukom proneo. Priđi i ne oklevaj ni za časak…

Radujte se radošću velikom, O vi ljudi Slave (Baha), kada se spominjete Dana vrhunske sreće, Dana kada je Jezik Drevnoga probesedio, dok je napuštao svoj dom na putu ka Mestu sa kojega je na sve stvoreno prosuo divote Svog imena Svemilosrdni. Bog Nam je svedok. Kada bi smo razotkrili skrivene tajne toga Dana, svi stanovnici zemlje i neba bi se obesvestili i izdahnuli, osim onih koje bi sačuvao Bog, Svemogući, Sveznajući, Premudri.

Tako opojno deluju reči Božije na Onoga Koji Objavljuje Njegove nepobitne dokaze, da Njegovo Pero više ne može da se miče. Ovim rečima On zaključuje Svoju Tablicu: ˝Nema Boga osim Mene, Svevišnjega, Najmoćnijega, Najodličnijega, Sveznajućega.˝

#10794
- Bahá'u'lláh