Return   Facebook   Zip File

Obligatory

KE LAU TU'O TAHA 'I LOTO 'I HE HOUA 'E

Ko ia ko ë 'oku faka'amu ke ne lau 'a e fo'i lotú ni, ke ne tu'u hake pea tafoki ki he 'Otuá, pea 'i he'ene tu'u ko ia 'i hono tu'u'angá, tuku ke ne vakavakai ki he to'omata'ú pea ki he to'ohemá, 'o hangë ha'ane fakatatali atu ki he 'alo'ofa 'a hono 'Eikí, ko e 'Alo'ofa Aoniu, ko e Faimanava'ofa. Tuku foki ke ne lea 'o pehë:

'E 'A KOE ko e 'Eiki 'o hono kotoa 'o e ngaahi huafá pea mo e Taha-Fakatupu 'o e ngaahi langí! 'Oku ou tautapa kiate KOE 'aki 'akinautolu KO É ko e ngaahi Matavai-'Aho 'o Ho'o Känokato'i-Mo'oni ta'ehämaí, ko e Mä'olunga Taupotu,ko e Kolölia-Aoniu, ke fakatupu 'i he'eku lotú ha afi 'a ia te ne keina ke 'osi 'a e ngaahi puipui 'a ë kuo nau täpuni'i au mei Ho hoihoifuá, pea mo ha maama 'a ia te ne tataki atu au ki he 'öseni 'o Ho 'Afio'angá.

Tuku ke ne hiki 'a hono ongo nimá ki 'olunga 'i he fakatökilalo mo'oni ki he 'Otuá - ke monü'ia mo mä'olunga ai pë IA - pea ke ne lea 'o pehë:

'E 'A KOE ko e Hohoi'anga 'o e mämaní pea mo e ‘Öfeina'anga 'o e ngaahi pule'angá! 'Okú Ke hängaifofonga hifo kiate au 'i he'eku tafoki atu ki Ho'o 'Afió, 'ou fakatalatala mei he pïkitai kotoa pë ki ha toe taha tukukehe Koe, pea mo tukutäupe ki Ho'o afó, 'a ë foki 'i he'ene ngaungaué kuó ne ue'ia ai 'a hono kotoa 'o e fakatupú. Ko au eni ko Ho'o tamaio'eiki, 'Eï ko hoku 'Otua, pea ko e foha 'o Ho'o tamaio'eiki. 'Afio mai ko au ë 'oku ou mateuteu atu ke fakahoko Ho finangaló mo Ho'o fiema'ú, pea 'ikai 'aupito ha'ate faka'amua ha toe me'a tukukehe 'a Ho'o höifua leleí. 'Oku ou tautapa atu ki Ho'o 'Afió 'aki 'a e 'Oseni 'o Ho'o 'Alo'ofá pea mo e Fetu'u-'Aho 'o Ho'o kelesí ke fai ki Ho'o tamaio'eikí 'o hangë tofu ko Ho finangaló pea mo ia 'okú Ke hoifua ki aí. 'Aki Ho mäfimafí 'a ë 'oku taumama'o hake 'i he täpafua mo e fakahikihiki hono kotoa pë! Tatau ai pë pe ko e hä ha me'a kuo fakahaa'i 'e Ho'o 'Afió ko ia pë 'a e hoholi 'o hoku lotó pea mo e 'ofa'anga 'o hoku laumälié. 'E 'Otua, ko hoku 'Otua! 'Oua na'a tokanga'ia 'a 'eku ngaahi 'amanakí mo 'eku ngaahi angafaí, kae tokangaekina pë Ho finangaló 'a ë 'okú ne fälute 'a e ngaahi langí pea mo e mämaní. 'Aki Ho Huafa Lahi Tahá, 'E 'A Koe ko e 'Eiki 'o hono kotoa 'o e ngaahi pule'angá! Kuó u

faka'amua 'ata'atä pë 'a ia ko ë 'okú KE faka'amuá, peá u 'öfeina 'a ia pë ko ë 'okú KE 'ofa'í.

Tuku ke ne tu'ulutui, 'o fo'ohifo 'a hono la'é ki he falikí, pea ke ne lea 'o pehë:

'Oku taukakapa fau 'a Ho'o 'Afió 'o mä'olunga hake 'i ha faka'uhinga 'a ha toe taha tukukehe KOE, pea KE hulu atu 'i he taetaea 'o e mahino 'i he 'atamai 'a hono kotoa tukukehe KOE.

Tuku ke ne tu'u hake ki 'olunga pea ke ne lea 'o pehë:

Ngaohi 'a 'eku lotú, 'E hoku 'Eiki, ko ha fauniteni 'o e ngaahi vai mo'uí 'a ë te u malava ai ke mo'ui fuoloa 'o hangë ko e tu'uloa 'a Ho'o Pulë, pea malava ai ke u täpafua 'a e 'Afionä 'i he ngaahi mämani kotoa pë 'o Ho ngaahi mämaní.

Tuku ke ne toe hiki hake 'a hono ongo nimá ki 'olunga 'i he fakatökilalo mo'oni, pea ke ne lea 'o pehë:

'Ë 'A Ho'o 'Afió ko e taumama'o fau 'a IA 'oku mei ai 'a hono fakakävea'i 'o e ngaahi lotó mo e ngaahi laumälié, pea 'aki 'a e afi 'o 'Ene 'ofá kuo fakamaamaloa ai 'a hono kotoa 'o e mämaní! 'Oku ou tautapa kiate Koe 'aki Ho Huafá 'a ë kuó KE 'akilotoa'aki 'a hono kotoa 'o e fakatupú, ke 'oua mu'a na'a KE ta'ofi-tu'u meiate au 'a ia ko ë 'oku 'iate Koé, 'E 'a Koe 'oku pule ki he fa'ahinga kotoá pë 'o e tangatá! 'Okú Ke hangaifofonga mai, 'Eï ko hoku 'Eiki, ki he taha-'auheé ni 'i he'ene fakatovave atu ki hono 'api mä'olunga-taupotú 'i he malumalu 'o e 'alofi-tapu 'o Ho ngeiá, 'i loto 'i he ngaahi loto-'ä 'o Ho'o anga'ofá; mo e taha-angahalá ni 'i hono kumia e 'oseni Ho'o fakamolemolé; 'a e taha-ma'ulaló ni ki he 'afio'anga 'o Ho näunau'iá; pea mo e taha masivá ni ki he hu'ufa'anga 'o Ho'o koloa'iá. 'Oku 'O'ou 'a e mäfimafi ke tu'utu'unia ha me'a pë 'okú Ke finangalo ki ai. 'Oku ou fakamo'oni'i ko e 'Afioná ke fakafeta'ia 'i Ho'o ngaahi ngäué, mo faitalangofua ki ho'o ngaahi fekaú, pea ke nöfo'ia 'aki 'ae nonga-fiemälié 'a Ho'o tu'utu'uní.

Tuku ke ne hiki hake 'a hono ongo nimá ki 'olunga, pea ke ne lau tu'o tolu 'a e Huafa Lahi Tahá (Alláh-u-Abhá). Tuku ke ne punou 'o tekenaki 'a hono ongo nimá 'i hono ongo funga tuí 'i he 'ao 'o e 'Otuá ke monü'ia pea mä'olunga ai pë Ia - pea ke ne lea 'o pehë:

'Okú KE 'afio'i, 'Eï ko hoku 'Otua, 'a e anga e nga'uta-tu'u 'a hoku laumälié 'i hoku ngaahi kupukupú mo hoku ngaahi mëmipá, 'i he'ene faka'amua ke lotu atu ki ho'o 'Afió, mo 'ene hoholi ke manatua KOE mo fakahikihiki'i 'a e 'Afioná; 'ene fakamo'oni ki he me'a 'a ia kuo fakamo'oni ki ai 'a e 'Elelo 'o Ho'o Tu'utu'uní 'i he Pule'anga 'o Ho'o fakahaá 'i he hëvani 'o Ho'o 'iló. 'Oku ou faka'amu, 'i he tu'unga ko 'ení, 'Eï ko hoku 'Eiki, ke kole kiate Koe 'a ia kotoa pë 'oku 'iate Koé, na'a malava ai ke u fakahaa'i 'a hoku tu'utämakí, mo fakavïkiviki'i 'a Ho'o foaki-'ofá mo Ho'o koloa'iá, pea malava ai ke u tala hoku vaivaí, pea fakasino atu ai Ho mälohí mo Ho mafimafí.

Tuku ke ne tu'u ki 'olunga pea hiki tu'o ua hono ongo nimá ki 'olunga 'i he fakatökilalo mo'oni, pea ke ne lea 'o pehë:

'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Aoniu - fakaleveleva, ko e Foaki-'ofa - taupotu. 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Pule - aoniu, 'i he kamata'angá pea mo e ngata'angá foki. 'E hoku 'Otua, ko hoku 'Otua! Ko Ho'o fakamolemolé kuó ne fakaloto-to'a'i au, pea ko Ho'o anga'ofá kuó ne fakaivia au, pea ko Ho'o uí kuó ne fanguna hake au, pea ko Ho'o kelesí kuó ne fokotu'u hake au mo tataki atu au ki Ho'o 'Afió. Ko hai tü leva au, ke fiematamu'a 'o tu'u 'i he matapä 'o e kolo 'o Ho'o takaofimaí, pe fakahu'ufa atu 'a hoku matá ki he ngaahi huelo 'oku nau ulo mai mei he hevani 'o Ho finangaló? 'Okú ke toka 'afio'i, 'Eï ko hoku 'Eiki, 'a e taha ta'etaaú ni 'oku tukituki atu 'i he matapä 'o Ho'o kelesí, pea mo e taha laumälie teiteimovaí ni 'i he'ene kumia 'a e vaitafe 'o e mo'ui ta'engatá mei he to'ukupu 'o Ho'o foaki-'ofá. 'Oku 'O'ou 'a e pulé 'i he taimi hono kotoa pë, 'Ë 'a Koe ko e 'Eiki 'o hono kotoa 'o e ngaahi huafá, pea 'a'aku ke tukulolo mo loto-taliangi kakato ki Ho finangaló, 'Eï ko e Taha-Fakatupu 'o e ngaahi hëvaní!

Tuku ke ne hiki tu'o tolu 'a hono nimá, mo ne lea 'o pehë:

'Oku mahulu atu 'a e 'Otuá 'i he me’a kafakafa kotoa pë!

Ke ne tu'ulutui leva, 'o fo'ohifo 'a hono la'é ki he falikí, pea ke ne pehë:

'Oku taukakapa fau 'a e 'Afioná ki he fakahikihiki ko ë 'a kinautolu 'oku 'u'unu ke ofi ki ho'o 'Afió ke mähiki hake ki he hëvani 'o Ho'o takaofi-maí, pe ko e ngaahi fuifui manupuna 'i he ngaahi loto 'o kinautolu ko ë 'oku nau mäteaki'i 'a Ho'o 'Afió ke nau a'usia 'a e hü'anga ki Ho matapaá. 'Oku ou fakamo'oni'i ko e 'Afioná kuo fakahaohaoa'i ia 'o hulu hake 'i he ngaahi 'ulungaanga taau kotoa pë peá Ke mä'oni'oni 'o taumama'o hake 'i hono kotoa 'o e ngaahi huafá. 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Mä'olunga

Taupotu, ko e Kolölia-Aoniu.

Tuku ke ne tangutu, pea ke ne pehë:

'Oku ou fakamo'oni ki he me'a ko ia kuo fakamo'oni ki ai 'e hono kotoa 'o e ngaahi me'a fakatupú, pea mo e Täkanga-tapu 'i 'olungá, mo kinautolu 'a e kau hä'ofia 'o e Palataisi-mä'olunga taupotú, pea mo e 'Elelo 'o e Ngeingeiá foki mei he Tafa'akilangi näunau'ia Aoniú 'i kö atu 'iate kinautolu, 'o pehë ko Koe ia ko e 'Otua, 'o 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, pea mo e Tokotaha Ko É kuo fakasino-hä-maí ko Ia ia 'a e Misiteli Fufuú, ko e Faka'ilonga Fungani-Mata'ikoloá, 'a Ia ko ë foki kuo hoko ai ke fakataha'i mo lalanga fä'ütaha ai 'a e ongo mata'itohi A mo e I (AI). 'Oku ou fakamo'oni ko Ia 'oku 'O'ona 'a e huafa 'a ë kuo hifoaki 'e he Peni 'o e Mä'olunga Taupotú, pea ko Ia foki ia kuo fai 'a hono täpafua 'i he ngaahi Tohi 'a e

'Otuá, ko e 'Eiki 'o e Taloni 'i 'olungá peá mo mämani 'i laló.

Tuku ke ne tu'u hangatonu pea ke ne lea 'o pehë:

'Eï ko e 'Eiki 'o e me'a mo'ui fulipë pea mo e Taha 'oku Ho'ona 'a e ngaahi me'a hämai mo ta'ehämai hono kotoa pë! 'Okú Ke toka'afio'i 'a hoku ngaahi lo'imatá mo e ngaahi mäpuhoi 'oku ou he'akí, pea mo fanongoa 'eku tauto'é, pea mo 'eku 'utu'utufiá, pea mo e tangi laulau 'a hoku laumälié. 'Aki Ho mäfimafí! Ko 'eku ngaahi talangata'á kuo nau fakataulatu'u au mei he'eku 'u'unu atu ke ofi ki Ho'o 'Afió; pea mo 'eku ngaahi angahalá kuo nau ta'ofitu'u au 'o mama'o mei he loto'ä 'o Ho'o mä'oni'oní. Ko Ho'o 'ofá 'Eï ko hoku 'Eiki kuó u tä'imälie ai, pea mo 'eku mavahe mei Ho'o 'Afió kuó ne laiki hifo au, pea ko 'eku mama'o mei Ho'o 'Afió kuó ne keina au. 'Oku ou tautapa kiate Koe 'aki Ho ngaahi 'alunga 'i he toafa mamaté ni, pea 'aki 'a e lea "Ko Au eni. Ko Au eni" 'a ë kuo lea'aki 'e Kinautolu ko ë kuo ke fili 'i he potu kafakafá ni, pea 'aki 'a e ngaahi fakamänava 'o Ho'o Fakahaá mo e ngaahi matangi angi iiki 'o e Mafoa-e-ata 'o Ho Fakahä'angá, ke tu'utu'uni ke u malava 'o sio fakamama'u ki Ho hoihoifuá mo talangofua kakato ki ha me'a pë 'oku hä 'i Ho'o Tohí.

Tuku ke ne pu'aki tu'o tolu 'a e Huafa Lahi Tahá , pea ke ne punou 'o tekenaki 'a hono ongo nimá 'i hono funga tuí pea ke ne lea 'o pehë:

Fakafeta'i kiate Koe, 'E hoku 'Otua, he kuó Ke tokonia au ke u manatua Koe mo fakahikihiki'i Koe, pea kuó Ke faka'ilo kiate au 'a ia ko É ko e Matavai-'Aho 'o Ho'o ngaahi faka'ilongá, pea kuó Ke 'ai au ke u punou 'i he 'ao 'o Ho Tu'unga - Faka'eikí mo u fakatökilalo 'i he 'ao 'o Ho Anga'i-'Otuá peá ke fakamo'oni'i foki 'a e me'a ko ia kuo folofola'aki 'e he 'Elelo 'o Ho mäfimafí.

Tuku ke ne tu'u hake ki 'olunga pea ke ne lea 'o pehë:

'E 'Otua, ko hoku 'Otua! 'Oku kavengahia hoku tu'á he mafatukituki 'o 'eku ngaahi angahalá, pea ko 'eku fakata'eta'etokangá kuó ne have'i au. 'I he taimi ko ia 'oku ou fakakaukau-loto ai ki he'eku ngaahi ngäue koví pea mo Ho'o anga'ofá, 'oku tokia-fu'u ai 'a hoku laumälié 'i loto 'iate au, pea 'i hoku ngaahi kälavá 'oku lililili ai hoku totó. 'Aki Ho Hoihoifuá, 'Ë 'a Koe ko e Hohoi'anga 'o e mämaní! 'Oku ou ongo'i mä 'aupito ke tangaki hake 'a hoku poko'imatá ki he 'Afioná, pea ko hoku ongo nima fie'aongá ni 'okú na ma'ema'ekina ke mafao atu ki he hëvani 'o Ho'o foaki 'ofá. 'Okú Ke 'afio'i, 'Eï ko hoku 'Otua, e anga 'o hono ta'ofi au 'e hoku ngaahi lo'imatá mei hono manatua 'o e 'Afioná pea mei hono fakahikihiki'i Ho ngaahi 'ulungaanga fakama'uma'ulutá, 'Ë 'a Koe ko e 'Eiki 'o e Taloni 'i 'olungá mo mämani 'i laló! 'Oku ou tautapa kiate Koe 'aki 'a e ngaahi faka'ilonga 'o Ho Pule'angá pea mo e ngaahi fakalilolilo 'o Ho'o Pulé ke fai ki Ho'o kau 'öfeiná 'o hangë tofu ko Ho'o ngaahi foaki 'ofá, 'Ë 'a Koe ko e 'Eiki 'o e me'a-mo'ui fulipë, pea 'oku taau ia mo Ho'o kelesí, 'Ë 'a Koe ko e Tu'i 'o e me'a hä-mai mo e ta'e-hä-mai!

Tuku leva ke ne pu'aki tu'o tolu 'a e Huafa Lahi Tahá, pea ke ne punou 'o 'ai 'a hono la'é ki he falikí, pea ke ne lea 'o pehë:

Fakafeta'i kiate Koe, 'Eï ko homau 'Otua, he kuó Ke hifoaki mai kiate kimautolu 'a ia te ne tohoekina kimautolu ki He 'Afioná, pea mo tokonaki 'a e me'a lelei kotoa pë ma'a kimautolu 'o foaki mai 'e Ho'o 'Afió 'i Ho'o ngaahi Tohí pea mo Ho'o ngaahi Folofola-Ma'oni'oní. 'Oku mau kole fakamatoato atu ki Ho'o 'Afió, 'Eï ko homau 'Eiki, ke Ke malu'i kimautolu mei he ngaahi matatau 'o e 'ü fakakaukau muná mo e ngaahi 'atamai fakavavalo noá. Ko e mo'oni, ko Koe ko e Mäfimafi, ko e 'Ilo-Aoniu.

Tuku ke ne mälanga hake ki 'olunga 'o tangutu, pea ke ne lea 'o pehë:

'Oku ou fakamo'oni, 'E hoku 'Otua, ki he me'a ko ia kuo fakamo'oni ki ai 'e Kinautolu kuo Ke filí, mo mätu'aki fakapapau'i 'a e me'a ko ia 'a ë kuo mätu'aki fakapapau'i 'e he kau hä'ofia 'o e Palataisi-mä'olunga taupotú pea mo mätu'aki fakapapau'i 'e kinautolu ko ë 'oku nau takatakai atu ki Ho Taloni mäfimafí. Ko e ngaahi pule'anga 'o mämani mo hëvaní 'oku 'a e 'Afioná ia, 'Ë 'a Koe ko e 'Eiki 'o e ngaahi mämaní!

#14047
- Bahá'u'lláh

 

LOTU TU'UTU'UNIA LOTOLOTO

Ke lau faka'aho, 'i he pongipongí, 'i he ho'ataá, pea mo e efiafí.

Ko ia ko ë 'okú ne faka'amua ke lotú, tuku ke ne fanofano 'a hono nimá, pea 'i he lolotonga ko ia 'ene fanofanó, ke ne lea foki 'o pehë:

Fakaivia 'a hoku nimá, 'E hoku 'Otua, koe’uhi ke ne lava ‘o hapai Ho'o Tohí 'aki ‘a e mälohi-ta'emauea ke

‘oua na'a pule’i mai ‘e he mälohi ‘o e ngaahi konga kau 'o e mämaní. Le'ohi ia, mei he ‘ene filihia mo ha fa'ahinga me'a 'oku 'ikai ke ‘o’ona. Ko e mo'oni, ko Koe ‘a e Mäfimäfi,ko e Mälohi Taupotu.

Pea 'i he lolotonga 'ene tafitafi hono matá, tuku ke ne lea 'o pehë:

Kuó u fakatafoki atu 'a hoku matá ki he 'Afiona, 'E hoku 'Eiki! Fakamaama ia 'aki 'a e maama 'a Ho’o ‘afio mai.Malu'i ia mei he'ene toe tafoki ki ha taha tukukehe ‘a e ‘Afiona.

Ke ne tu'u leva ki 'olunga 'o hanga ki he Kipilihí ( Feitu'u 'oku tu'u ai 'a Bahji,Akka- 'a e potu 'oku fakama'unga ki ai e 'änauá.[Qiblih Point] ), pea tuku ke ne lea 'o pehë:

'Oku fakamo'oni'i 'e he 'Otuá 'oku 'ikai mo ha toe 'Otua kehe ka ko IA. Ko IA ia 'oku 'o'ona 'a e ngaahi pule'anga 'o e Fakahaá pea mo e fakatupú. Ko e mo'oni, ko IA ia na'a ne fakasino-hä-mai 'a IA ko ë ko e Matavai-'Aho 'o e Fakahaá, 'a e TAHA ne fefolofolai 'i Sainaí, 'a Ia foki ko ë ne hoko ke huhulu atu ai 'a e

Holaisone Fakaleveleva Taupotú, pea mo e fu'u LOTE-FAKALANGI 'a ë kuo te'eki ai lea 'aki hano fouá, pea meiate Ia kuo pavaki atu ai 'a e ui ki hono kotoa 'oku 'i he langí pea mo mämaní: "Vakai, 'oku hä'ele mai 'a e 'Eiki-Aoniú. Ko mämani mo langi, 'a e näunaú mo e pulé,'oku 'a e 'Otuá ia, ko e 'Eiki 'o e kakai kotoa pë, pea ko Ia 'oku 'o'ona 'a e Taloni 'i 'olungá mo mämani 'i laló!

Tuku ke ne punou 'o tekenaki 'a hono nimá 'i hono funga tuí, pea ke ne lea 'o pehë:

'Oku taupeupe-atu-fau 'a Ho'o 'Afió 'o hulu hake 'i he'eku fakahikihikí pe ko ha toe fakahikihiki 'a ha taha kehe meiate au, pea KE toe hulu atu KOE 'i he'eku faka'uhingá pe ko ha toe faka'uhinga 'akinautolu kotoa pë 'oku 'i he langí pea mo ia kotoa pë 'oku 'i he mämaní!

Ke ne tu'u hangatonu leva , pea ke folahi 'a hono ongo nimá ke hanga hake ki hono matá, pea tuku ke ne lea'o pehë:

'Oua mu'a,'Eï ko hoku 'Otua, na'á Ke fakalotomamahi'i 'a ia ko ë kuo ne pïkitai 'aki 'a e ngaahi 'ulu'ulu-tuhu 'o e tautapá, ki he kapa 'o e kofu 'o Ho'o 'alo'ofá pea mo Ho'o kelesí,'E 'a KOE ko e Mohu-'Alo'ofa-Taha 'iate kinautolu kotoa pë 'oku nau fakahaa'i atu 'a e 'alo'ofá!

Ke ne tangutu leva ki lalo, pea tuku ke ne lea 'o pehë:

'Oku ou fakamo'oni ki Ho'o uouongatahá pea ki Ho'o mätefuá, pea ko KOE ia ko e 'Otua, pea 'oku 'ikai ha toe 'Otua kehe meiate KOE. Ko e mo'oni, kuó KE fakahaa'i mai 'a Ho'o Lotú, fakakakato 'a Ho'o Kovinänité, peá Ke tangaki faka'atä 'a e matapä 'o Ho'o kelesí ki hono kotoa 'oku nau nöfo'ia 'a e langí pea mo e mämaní. Ko e täpuakí mo e melinó, langilangí pea mo e näunaú, 'oku nau lotolotoi ho'o kau 'öfeiná, 'akinautolu ko ë 'oku 'ikai lava 'e he ngaahi feliliuaki mo e ngaahi faingamälie 'o e mämaní ke fakatafoki mei he tukutaha atu 'enau tokangá ki Ho'o 'Afió, pea kuo nau lï'oa atu honau kotoá, 'i he 'amanaki ke ma'u 'a ia ko ë 'oku 'iate KOÉ. Ko e mo'oni, ko KOE ko e Fa'a- Fakamolemole, Ko e Foaki- Aoniu.

( Kapau 'e fili 'e ha taha ke fetongi e veesi löloá 'aki ha'ane lau 'a e ngaahi lea ko 'ení: " 'Oku fakamo'oni'i 'e he 'Otuá 'oku 'ikai mo ha toe 'Otua kehe ka ko IA, ko e Tokoni 'i he Tu'utämaki, ko e

Mo'ui-pë-'iate IA ", 'e fe'unga 'änoa pë ia. Pea hangë pë ko iá, lolotonga ko ia 'ene tangutú, 'e sai pë foki kapau te ne fili ke ne lau 'a e ngaahi leá ni: " 'Oku ou fakamo'oni ki Ho'o uouongatahá pea mo Ho'o mätefuá, pea ko KOE ia 'a e 'Otuá, pea 'oku 'ikai ha toe 'Otua kehe meiate Koe. ").

#14046
- Bahá'u'lláh

 

Ke lau tu'o taha 'i loto 'i he houa 'e 24, 'i he ho'ataá.

Ko e fakamo'oni au 'E hoku 'Otua, kuó Ke ngaohi au ke u 'ilo'i Koe mo u hü kiate

Koe. 'Oku ou fakamo’oni’i, 'i he mömënití ni, ki hoku vaivaí pea ki Ho’o mälohí, ki hoku masivá pea ki Ho’o koloa'iá.

'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua kehe ka ko Koe, ko e Tokoni 'i he Tu'utämaki, ko e Mo'ui-pë-'iate-Koe.

#14029
- Bahá'u'lláh

 

General

FA'AHINGA 'O E TANGATA

‘E'A Koe ko e 'Eiki Faimanava'ofa! Kuó KE fakatupu 'a hono kotoa 'o e fa'ahinga 'o e tangatá mei he va'a pë 'e taha. Kuó Ke tu'utu'uni ke nau kau kotoa pë ki he fämili pë 'e taha. 'I Ho 'Afio'anga-tapu Mä'oni'oní ko Ho'o kau tamaio'eiki kotoa pë 'akinautolu, pea ko hono kotoa 'o e fa'ahinga 'o e tangatá 'oku malu'i kinautolu 'i he malumalu 'o Ho Tapanekalé; kuo nau fakatahataha kotoa pë 'i he Tëpile 'o Ho'o Foaki-'ofá; pea 'oku fakamaamangia kotoa pë kinautolu 'i he maama 'o Ho'o Tauhí.

'E 'Otua! 'Okú Ke anga'ofa ki hono kotoa, kuó ke tokonaki ma'a hono kotoa, pea malu'i 'a hono kotoa, pea 'utufaki 'a e mo'uí ma'a hono kotoa. Kuó Ke fakakoloa'i kinautolu takitaha 'aki 'a e ngaahi talëniti mo e ngaahi ivi-fakae'atamai, pea nau anuanu kotoa pë 'i he Moana 'o Ho'o 'Alo'ofá.

'E 'A Koe ko e 'Eiki Faimanava'ofa! Fakatahataha'i 'akinautolu hono kotoa. Tuku ke felotoi 'a e ngaahi lotú pea ngaohi 'a e ngaahi pule'angá ke taha, koe'uhiä na'a malava ke nau sio kiate kinautolu takitaha ko ha fämili pë taha pea mo e kotoa 'o e mämaní ko ha 'api pë taha. Fakatauange ke nau nofo fä'utaha 'i he fekoekoe'i haohaoa mo'oní.

'Otua E! Fusi ke fakatuputupulangi 'a e fuka 'o e Taha-pë-'a e -fa'ahinga 'o e-tangatá.

'Otua E! Fokotu'u-ma'u 'a e Melino Lahi Taupotú.

Ke Ke 'üni fakafetaiaki, 'E 'Otua, 'a e ngaahi lotó.

'Eï 'A Koe ko e Tamai Faimanava'ofa, ko e 'Otua! Fakafiefia'i homau ngaahi lotó 'aki 'a e manongi 'o Ho'o 'ofá. Fakamaama'i homau ngaahi matá 'aki 'a e maama 'o Ho'o Täkiekiná. Ofongi homau ngaahi telingá 'aki 'a e vanavanaiki 'o Ho'o folofolá pea malu'i kimautolu hono kotoa 'i he kolo-mälohi 'o Ho'o Tauhí.

Ko Koe ko e Mälohi mo e Mäfimafi. Ko Koe ko e Fakamolemole pea ko Koe 'a e Taha 'okú Ne tuku-ki-mui 'a e ngaahi tönounou 'a hono kotoa 'o e fa'ahinga 'o e tangatá.

#14081
- `Abdu'l-Bahá

 

‘E 'Otua! 'Oku mau vaivai-fu'u, 'utufaki ma'a kimautolu ha mälohi. 'Oku mau masiva; foaki ma'a kimautolu Ho'o ngaahi koloa ta'efa'atanakí. 'Oku mau mahaki'ia; 'omi ma'a kimautolu Ho'o faito'o fakalangí. 'Oku 'ikai hamau mälohi; faka'inasi kinautolu 'aki Ho mälohi fakahëvaní. 'Eiki E! Ngaohi kimautolu ke mau 'aonga 'i he mämani ko 'ení; fakatau'ataina'i kimautolu mei he tükunga 'o e kitá mo e holí. 'Eiki E! Ngaohi kimautolu ke mau ta'emauea 'i Ho'o 'ofá pea o'i kimautolu ke mau anga'ofa ki hono kotoa 'o e fa'ahinga 'o e tangatá. Fakapapau'i kimautolu 'i he ngäue fakatamaio'eiki ki he mämani 'o e fa'ahinga 'o e tangatá koe'uhi na'a malava ke mau hoko koe kau tamaio'eiki 'o Ho'o kau tamaio'eikí , pea na'a malava ai ke mau 'ofa ki Ho'o me'amo'ui fuapë pea ke mau hoko ai 'o manava'ofa ki hono kotoa 'o Ho kakaí. 'Eiki E! Ko Koe ko e Aoniu! Ko Koe ko e Mohu Meesi!. Ko Koe ko e Fakamolemole!. Ko Koe ko e

Fakaleveleva!.

#14082
- `Abdu'l-Bahá

 

FAIAKO

‘E'Otua! 'E 'Otua! Ko e fo'i manupuna kapakau-lavea pe eni pea ko 'ene puná 'oku 'apulu fau - tokoni'i ia koe'uhiä na'a malava ke ne puna atu ki he tumutumu 'o e monü'ia lahí mo e fakamo'uí, 'alofaki mu'a si'ono 'alungá 'aki 'a e nëkeneka taupotú mo e fiefiá 'i he fu'u langi'atä ta'e hano ngata'angá, pea hiki hake 'ene ongomälié 'aki Ho Huafa Fakalevelevá ki he potu hono kotoa pë, tuku ke ongo mälie ki he ngaahi telingá 'a e uiakí ni, pea fakamaama'i 'a e ngaahi poko'i-matá 'aki ha'anau mätä'ia 'a e ngaahi faka'ilonga 'o e täkiekiná!

'Eiki E! 'Oku ou tokotaha, 'ikai haku poupou pea mo'ulaloa foki. Kiate aú 'oku 'ikai ha langolangomaki tukukehe Koe, 'ikai ha taha ke tokoni tukukehe Koe pea 'ikai ha taha ke poupou ka ko Koe. Fakapapau'i au 'i Ho'o ngäué, tokoni'i au 'aki 'a e ngaahi matatau 'o Ho'o kau 'angeló, ngaohi au ke u ikuna 'i hono paotoloaki 'o Ho'o Folofolá pea hïnoi'i au ke u lea-'aki Ho potó 'i he uhouhonga 'o Ho'o ngaahi me'a-mo'uí. Ko e mo'oni, ko Koe ko e tokonia 'o e vaivaí pea mo e fakalaloa 'o e kau si'i tahá, pea ko e mo'oni ko Koe ko e Mälohi, ko e Mäfimafi pea ko e Ta'etoe'ulutukua!

#14111
- `Abdu'l-Bahá

 

‘E i ko hoku 'Otua, ke Ke tokonia 'a Ho'o tamaio'eikí ke hiki hake 'a e Folofolá, pea ke ne si'aki faka'aufuli 'a e me'a ko ë 'oku ta'e'aonga mo muná, ke ne fokotu'u ma'u 'a e mo'oní, ke ne fakamafola atu 'a e ngaahi kupukupu'i folofola mä'oni'oní, fakahaa'i 'a e ngaahi langilangí, pea ngaohi 'a e maama 'o e Pongipongí ke fofoa 'i he ngaahi loto 'o e kau mä'oni'oní.

Ko Koe mo'oni ia ko e Anga'ofa, ko e Fai Fakamolemole.

#14112
- `Abdu'l-Bahá

 

‘E 'A KOE ko e'Otua ta'ealafakatataua! 'E 'A Koe ko e 'Eiki 'o e Pule'anga! Ko e ngaahi Mo'uí ni ko Ho'o ngaahi matatau fakalaumälie. Tokoni'i kinautolu 'aki 'a e ngaahi lisione 'o e Kau Täkangatapu Fakalevelevá, tuku ke nau ikuna, koe'uhiä na'a malava ai ke nau hoko takitaha ko ha kongakau - ke 'ikuna'i 'a e ngaahi fonuá ni 'i he 'ofa 'a e 'Otuá pea mo e maama 'o e ngaahi akonaki fakalaumälie.

'Otua E! Ke Ke hoko Koe ko honau pou mo honau tokoni, pea 'i he toafa,'i he mo'unga,'i he tele'a,'i he vaotätä, 'i he ngaahi manafá pea 'i he ngaahi tahí, ke Ke hoko foki ko honau falala'anga - koe'uhiä na'a malava ke nau kalanga atu 'i he mälohi 'o e Pule'angá pea mo e fakamänava 'a e Laumälie Mä'oni'oní!

Ko e mo'oni ko Koe ko e Mälohi, ko e Mäfimafi mo e Ivi-Aoniu, pea ko Koe 'a e Potó, ko e Fakaongona pea mo e Tokaima'ananga.

#14113
- `Abdu'l-Bahá

 

‘E'Otua, ko hoku 'Otua! Ke Ke poupou'i Ho'o kau tamaio'eiki falala'angá ke nau ma'u ha ngaahi loto 'ofa mo anga-totoka. Tokoni'i kinautolu ke fakamafola, 'i he ha'oha'onga 'o e ngaahi pule'anga kotoa pë 'o e mämaní, 'a e maama 'o e täkiekiná 'a ë 'oku 'alu hifo mei he Täkanga 'i 'olungá. Ko e mo'oni,ko Koe ko e Mälohi, ko e Mäfimafi, ko e Ivi-Aoniu, ko e Hau-Ta'eliua, ko e Foaki- Ta'engata. Ko e mo'oni, ko Koe ko e Anga'ofa, ko e Anga-Fakakaume'a, ko e Fakatotoka, ko e Foaki-'Ofa Aoniu.

#14114
- `Abdu'l-Bahá

 

Lotu ma'a e kau paionia'.

'O kú Ke tokaima'ananga, 'E 'Otua, pea ko Koe hoku fakamo'oní, 'oku 'ikai ha'aku toe faka'amu 'i hoku lotó ka ke a'usia pë Ho'o hoifua leleí, ke mätu'aki fakapapau'i au 'i he ngäue fakatamaio'eiki ki he 'Afioná, ke fakatäpui au 'i Ho'o ngäué, ke u faifatongia 'i Ho'o ngoue-vaine käfakafá, pea ke u feilaulau'i 'a hono kotoa 'i Ho 'alungá. Ko Koe ko e 'Ilo-Aoniu pea mo e Tokaima'ananga. 'Oku 'ikai ha'aku fiema'u ka ko hono fakatafoki 'a 'eku ngaahi laká, 'i he'eku 'ofa ki he 'Afioná, ki he ngaahi mo'ungá pea mo e ngaahi toafá, ke pavaki le'olahi atu 'a e hoko mai 'o Ho Pule'angá, pea ke hiki hake 'a Ho'o uí 'i he ha'oha'onga 'o e fa'ahinga 'o e tangatá. 'Otua E! Ke Ke tofa 'a e hala ki he taha vaivaí ni, ke Ke hïfoaki 'a e fakanongá ki he taha teiteimovaí ni pea 'alo'ofa'aki mai Ho'o fakamo'uí ki he taha tu'utämakí ni. 'Aki 'a e Loto hoholi mo'oni mo e fofonga lo'imata'ia 'oku ou hü totoaki ki he 'Afioná 'i Ho Hü'anga-Toputapú.

'Otua E! 'Oku ou teuteu atu ke tu'uhekina ha fa'ahinga 'ahi'ahi-fafa pë 'i Ho halá mo faka'amua 'aki 'a e kotoa 'o hoku lotó mo hoku laumälié ke fetaulaki mo ha fa'ahinga faingata'a pë.

'Otua E ! Malu'i au mei he ngaahi 'ahi'ahí . 'Okú Ke 'osi tokaima'ananga 'aupito kuó u tafoki mei he ngaahi me'a hono kotoa pë, pea faka'ata'atä au mei hono kotoa 'o e ngaahi fakakaukau. 'Oku 'ikai ha'aku toe ngäue kehe ka ko hono talaki fakahä pë 'a Ho'o 'Afió pea 'ikai haku fakaivia'anga ka ko e ngäue fakatamaio'eiki pë ki he 'Afioná.

#14115
- `Abdu'l-Bahá

 

FAKAFETA'I MO E FAKAHOUNGA'IA

Ko hono kotoa 'o e fakafeta'í, 'Eï ko hoku 'Otua, ke 'A E 'Afioná ia 'a KOE ko e Matavai 'o hono kotoa 'o e näunaú mo e ngeingeiá, 'o e kafakafa taupotú mo e langilangí,'o e aoniú mo e pulé,'o e faka'ei'eikí mo e kelesí,'o e faka'apa'apaekiná mo e mälohí. Ko hai pë 'okú Ke hoifua ki aí 'okú Ke ngaohi ia ke ne 'u'unu ke ofi ki he 'Oseni Lahi Taupotú, pea ko hai pë 'okú Ke faka'amuá, 'okú Ke fakakoloa ia 'aki 'a e monü 'o hono 'ilo'i Ho Huafa Tupu'a Taupotú.'I hono kotoa 'o kinautolu 'oku 'i he langí pea mo e mämaní, 'oku 'ikai ha taha te ne lava ke matatali Ho Finangalo aoniú. Mei hono kotoa 'o 'itänití na'á Ke pule ki hono kotoa'o e fakatupú, pea te Ke kei hokohoko atu ai pë ke ta'engata hono fakahoko Ho'o pulé ki he ngaahi me'a fakatupu kotoa pë. 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Fakaleveleva, ko e Mä'olunga Taupotu, ko e Mälohi Aoniu, ko e Poto Aoniu.

Fakamaama'i, 'E 'Eiki E, 'a e ngaahi fofonga 'o Ho'o kau tamaio'eikí, na'a malava ke nau mätä'ia 'a Ho'o 'Afió, peá ke fakama'a honau ngaahi lotó, na'a malava ai ke nau tafoki atu ki he loto'ä-tapu 'o Ho'o ngaahi hoifua fakalangí, mo 'ilo'i foki 'a IA ko ë ko e Fakahä'anga 'o Ho'o 'Afió pea mo e Matavai-'Aho 'o Ho Kánokató. Ko e mo'oni, ko Koe ko e 'Eiki 'o hono kotoa 'o e ngaahi mämaní. 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua kehe ka ko Koe, ko e Ta'etoe'ulutukua, ko e Hau-Ta'eliua.

#14094
- Bahá'u'lláh

 

‘Eï ko e 'Otua Faimanavakavakava! Ke 'a e 'Afioná pë 'a e fakamäloó he kuó Ke ofongia mo ngaohi au ke 'ä 'a 'eku fakakaukaú. Kuó Ke foaki mo'oku ha poko'i mata 'oku 'ä pea fakakoloa'i au 'aki ha telinga 'oku fanongo, 'o Ke tataki au ki Ho pule'angä pea tataki au ki Ho 'alungá. Kuó Ke faka'ilo kiate au 'a e hala totonú pea ngaohi au ke u hü ki he 'A'ake 'o e Fakamo'uí. 'Otua E! Ohi au ke u ta'emauea pea ngaohi au ke u tu'ufakamakatu'u mo ta'etoele'eia. Malu'i au mei he ngaahi 'ahi'ahi fafá pea tauhia mo 'aofia au 'i he kolotau mälohi-fu'u 'o Ho'o Kovinänité mo e Fuakavá. Ko Koe ko e Mälohi. Ko Koe ko e Tokaima'ananga. Ko Koe ko e Fakafanongo.

'E 'A Koe ko e 'Otua Faimanavakavakava! 'Alo'ofa'aki mai ma'aku ha loto hangë ha sio'atá, 'a ë foki 'e malava ke fakamaamangia'i 'aki 'a e maama 'o Ho'o 'ofá, pea 'utufaki ma'aku ha ngaahi fakakaukau 'a ë te nau malava 'o liliu 'a e mämani ko 'ení ko ha ngoue-lose 'i he ngaahi taumalingi mai 'o Ho'o kelesi fakahëvaní.

Ko Koe ko e Vaikau'aki, ko e Mohu Meesi. Ko Koe ko e 'Otua Anga'ofa Taupotu.

#14095
- `Abdu'l-Bahá

 

FAKAMOLEMOLE

[Ko e fo'i lotu eni mei he Talafungani-fiefia hono hiva 'a Baha’u’llah]

....Ko hono faka'iloa ko ia 'o e ngaahi angahalá mo e ngaahi vetehia 'i he 'ao 'o e fa'ahinga 'o e tangatá 'oku 'ikai ngofua ia,....Ko e tokotaha faiangahalá 'oku totonu, 'i hono vä pea mo e 'Otuá, ke ne tautapa ki ha 'alo'ofa mei he 'Oseni 'o e 'alo'ofá, mo kole 'a e fakamolemolé mei he Hëvani 'o e anga'ofá, pea ke ne pehë:

‘E'Otua, ko hoku 'Otua! 'Oku ou tautapa ki he 'Afioná 'aki 'a e ta'ata'a ‘o ho'o kau 'öfeina mo'oní 'a ë 'oku nau mätu'aki to'oa 'i Ho'o folofola funganí 'o nau fakatovave atu ai ki he Tumutumu 'o e Kolöliá, 'a e potu 'o e mate mä'ata mohu näunau'ia taupotú, pea 'oku ou kole tötöaki kiate Koe 'aki 'a e ngaahi misiteli 'a ë 'oku tokafufü 'i Ho'o tokaima'anangá pea 'aki 'a e ngaahi mata'itofe 'oku kumuni 'i he 'oseni 'o Ho'o foaki-'ofá ke 'alo'ofa'aki mai 'a e fakamolemole ma'aku mo 'eku tangata'eikí pea mo 'eku fine'eikí.'Iate kinautolu ko ë 'oku nau fakahaa'i atu 'a e 'alo'ofá, ko Koe mo'oni ia 'a e Mohu 'Alo'ofa Taupotú. 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Fakamolemole Ta'engata, ko e Foaki-'ofa Aoniu.

'Eiki E! 'Okú Ke 'afio'i ko 'eni 'a e uho'i-känokato 'o e faiangahalá 'oku tafoki atu ki he 'oseni 'o Ho'o faimanava'ofá pea mo e taha teiteimovaí ni 'oku kumi ki he pule'anga 'o Ho mäfimafi faka'otuá, pea mo e taha masivá ni 'okú ne hingaki atu ia ki he fetu'u-'aho 'o Ho'o koloa'iá. 'Aki Ho'o 'alo'ofá mo Ho'o kelesí, 'oua mu'a na'á Ke fakalotomamahi'i ia, 'E 'Eiki, pë tu'usi ia mei he ngaahi fakahä 'o Ho'o foaki-'ofá 'i Ho ngaahi 'ahó, pe kapusi ia mei Ho matapaá 'a ë kuó Ke tangaki fakaava ki hono kotoa 'oku 'a'eva 'i Ho hëvaní pea mo Ho mämaní.

Fakapö ë! Fakapö ë! Ko 'eku ngaahi angahalá kuó ne ta'ofitu'u au mei he'eku lalaka ko ia ke ofi ki he Loto'ä 'o Ho'o mä'oni'oní pea ko 'eku ngaahi faikoví kuó ne ngaohi au ke u hë-mama'o fau mei he Tapanekale 'o Ho Ngeingeiá. Kuó u fai 'a ia ko ë ne Ke tapui au ke faí pea kuó u tukunoa'i 'a e me'a ko ë ne Ke tu'utu'uni'i au ke u talangofua ki aí.

'Oku ou hü kiate Koe 'aki 'a Ia ko ë ko e 'Eiki fakaleveleva 'o e ngaahi Huafá ke tohi'i ma'aku 'aki 'a e Peni 'o Ho'o foaki-'ofá 'a e me'a ko ia te ne fakamafeia au ke u 'unu ai ke ofi ki he 'Afioná mo ne fakama'a au mei he'eku ngaahi faikoví 'a ë kuo nau tu'u-vaha'a 'iate au pea mo Ho'o fakamolemolé mo Ho'o afeitaulaló.

Ko e mo'oni, ko Koe ko e Mälohi, ko e Foaki-'ofa. 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Ivi-Aoniu, ko e Mohu Kelesi.

#14070
- Bahá'u'lláh

 

Fakafeta'i kiate Koe, 'E 'Eiki. Fakamolemole'i kimautolu he'emau ngaahi angahalá, pea 'alo'ofa mai kiate kimautolu mo fakamafeia kimautolu ke mau foki atu ki he 'Afioná. Hïnoi'i kimautolu ke 'oua na'a mau fakafalala 'i ha toe taha meiate Koe, pea kumuni ma'a kimautolu, 'aki Ho'o foaki-'ofá, 'a e me'a ko ia 'okú Ke 'ofa mo hoifua ki aí pea mo taau ki he 'Afioná. Hiki hake 'a e tu'unga 'o kinautolu ko ë kuo tui mo'oní pea fakamolemolea kinautolu 'aki Ho'o fakamolemole mohu 'alo'ofá.

Ko e mo'oni ko Koe ko e Tokoni 'i he Tu'utämaki, ko e Mo'ui-pë-'iate-Koe.

#14071
- The Báb

 

‘Eï ko hoku 'Otua! 'Eï ko hoku 'Eiki! 'Eï ko hoku Taki! 'Oku ou kole kiate Koe ke fakamolemole'i au mei hano kumia 'o ha toe fiemälie mei Ho'o 'ofá, pe ko ha toe fakanonga tukukehe Ho'o takaofi maí, pe ko ha toe fakafiefia mei Ho'o fakanonga laulotahá, pe ko ha toe mo'ui kehe mei he feohi fiefia pea mo e 'Afioná.

#14072
- The Báb

 

‘E'A Koe ko e 'Eiki fai fakamolemole! Ko Koe ia 'a e malu'anga ki hono kotoa 'o Ho'o kau tamaio'eikí ni. 'Okú Ke tokaima'ananga 'a e ngaahi fakapulipulí pea 'okú Ke 'afio'i 'a e me'a hono kotoa pë. 'Oku mau vaivai-fu'u hono kotoa, pea ko Koe ko e Mäfimafi ko e Ivi-Aoniu. Ko e kau angahala 'akimautolú ni kotoa pë, pea ko Koe ko e Taha Fakamolemole 'o e ngaahi angahalá, ko e Mohu 'Alo'ofa, ko e Vaikau'aki. 'Eiki E! 'Oua mu'a na'á Ke vakai ki he'emau ngaahi tönounoú. Fai kiate kimautolu 'o fakatatau pea mo Ho'o kelesí mo e foaki-'ofá. Ko 'emau ngaahi tönounoú 'oku fu'u lahi fau, ka ko e moana ko ia 'o Ho'o fakamolemolé 'oku 'ikai hano ngata'anga. Ko homau vaivaí 'oku fakamamahi fau, ka ko e ngaahi fakamo'oni 'o Ho'o tokoní mo Ho'o poupouakí 'oku fisikitu'a ia. Ko ia ai, fakapapau'i mo fakaivia ä kimautolu. Fakamafeia kimautolu ke fai 'a ia ko ë 'oku taau pea mo Ho Hü'anga Tapu mä'oni'oní.

Fakamaamangia homau ngaahi lotó, 'alo'ofa'aki mai ma'a kimautolu ha fofonga 'ilo'ilo pea mo ha telinga 'oku fanongo tokanga. Fokotu'u hake 'a e maté pea fakamo'ui 'a e mahakí. Foaki 'a e koloa'iá ki he masivá pea malu'i mo 'oange ha nonga ki he nofo tailiilí. Tali ä kimautolu 'i Ho Pule'angá pea fakamaamangia kimautolu 'aki 'a e maama 'o e takiekiná. Ko Koe ko e Manava'ofa. Ko Koe ko e Mohu 'Alo'ofa. Ko Koe ko e Anga'ofa.

#14073
- `Abdu'l-Bahá

 

FAKAMO'UI

“...Ko e ngaahi fo'i lotu ko ë na'e fakahaa'i ke fai'aki 'a hono kolea 'o e ivi fakamo'uí 'oku fakatou ngäue'aki pë ia ki he fakamo'ui fakasinó pea mo e fakalaumälié. Mou lau leva kinautolu, ke nau fakamo'ui 'a e laumälié pea mo e sinó...” ‘Abdul-Baha

Ko Ho Huafá ko hoku fakamo'ui, 'E hoku 'Otua, mo e manatua Koé ko hoku faito'o-to'o-mo-tafi. Ko e ofi ki he 'Afioná ko hoku 'amanaki'anga, pea mo e 'ofa ki he 'Afioná ko hoku takanga-tu'uma'u. Ko Ho 'alo'ofa kiate aú ko hoku fakamo'ui pea mo hoku tokoni 'i he maama ko 'ení pea mo e maama ka ha'u. Ko e mo'oni ko Koe ko e Foaki-Aoniu, ko e 'Ilo-Aoniu, ko e Poto-Aoniu.

#14076
- Bahá'u'lláh

 

K o Koe Ia, 'E hoku 'Otua, 'a Ia ko ë ko hono ngaahi huafá 'oku fakamo'ui hake ai 'a e mahakí peá mo fokotu'u hake ai 'a e fokoutuá, peá mo tokonaki ai 'a e vai-inú ki he fieinuá, peá mo fakanonga ai 'a e loto-käveá, peá mo tataki ai 'a e 'auheé, pea mo hakeaki'i hake ai 'a e ma'ulaló, peá mo fakakoloa ai 'a e masivá, peá mo fakamaama ai 'a e masiva-'iló, peá mo huluhulu ai 'a e loto-po'ulí, peá mo fakafiefia'i ai 'a e mamahí, peá mo fakamäfana'i ai 'a e mokosiá, peá mo hiki hake ai e nofo-ha'isia.'I Ho huafá, 'E hoku 'Eiki, na'e ue'ia ai 'a e me'a kotoa pë, pea na'e fofola ai 'a e ngaahi langí, peá ne tanupou ai 'a e mämaní, pea ko e ngaahi 'aó na'e hiki hake ia mo ngaohi ke 'uha hifo ki he mämaní. Ko e mo'oni, ko 'eni ia 'a e faka'ilonga 'o Ho'o kelesí ki hono kotoa 'o Ho'o me'a mo'uí.

Ko ia ai 'oku ou tautapa kiate Koe, 'aki Ho huafá 'a ë na'á Ke fakasino mai ai Ho Tu'unga-Faka'otuá, mo hiki'i hake ai 'a Ho'o Lotú 'i hono kotoa 'o e fakatupú, pea 'aki Ho ngaahi huafa-fakanofo faka'ei'eiki aoniu takitaha pea mo Ho ngaahi hoihoifua-tupu'a fakangeingeia taupotú, pea 'aki 'a hono kotoa 'o e ngaahi 'ulungaanga fakae'otuá 'a ë 'oku vikia ai Ho Tupu'i-'Otua mä'olunga mo käfakafá, ke hifoaki mai 'i he poó ni mei he ngaahi 'ao 'o Ho'o 'alo'ofá 'a e ngaahi tauafu 'o Ho'o fakamo'uí ki he ki'i valevalé ni, 'a ë foki kuó Ke fakafehokotaki ki Ho Sino-tapu mohu kololia-aoniú 'i he pule'anga 'o Ho'o fakatupú. Fakakafu ia, 'Eï ko hoku 'Otua, 'i Ho'o kelesí, 'aki 'a e pulupulu 'o e mo'ui leleí mo e lakalakaimonü'iá, pea le'ohi ia , 'Eï ko hoku 'Öfeina'anga, mei he fakatamaki mo e fakatu'utämaki kotoa pë,pea mei ha fa'ahinga me'a pë 'oku ta'etaau ki Ho'o 'Afió. Ko e mo'oni, ko Ho mäfimafí, 'oku tatau ia mo e me'a kotoa pë. Ko e mo'oni, ko Koe ko e Mälohi Aoniu, ko e Mo'ui-pë-'iate-Koe. Toe hïfoaki mai mu'a kiate ia, 'Eï ko hoku 'Otua, 'a e lelei 'o e maama ko 'ení pea mo e maama ka ha'ú, pea mo e lelei 'o e ngaahi to'utangata ki mu'á mo e ngaahi to'utangata ki muí. Ko e mo'oni, ko Ho mäfimafí pea mo Ho potó 'oku tatau ia ki heni.

#14077
- Bahá'u'lláh

 

FAKATAHA'ANGA FAKALAUMÄLIÉ

Ko e taimi pë 'oku mou hü ai ki he loki-fakatahá, lau 'a e fo'i lotú ni 'aki ha loto ue'ia 'e he 'ofa 'a e 'Otuá pea mo ha 'elelo kuo fakama'a mei hono kotoa ka ko e manatua pë 'o Iá*, na'a malava ke anga'ofa 'a e 'Eiki Ivi- Aoniú ke ne tokonia kimoutolu ke mou ma'u ha ikuna käfakafa.

'E'Otua, ko hoku 'Otua! Ko e kau seväniti kimautolu 'a e 'Afioná kuo mau tafoki mo e loto hangamälie mo'oni ki Ho Fofonga Ma'oni'oní, kuo mau fakatalatala kimautolu mei hono kotoa ka ki he 'Afiona pë 'i he 'Aho näunau'iá ni. 'Oku mau lönuku 'i he Fakataha'anga Fakalaumälié ni, 'üni 'i he'emau ngaahi vakaí mo e fakakaukaú,pea mo 'emau ngaahi taumu'á kuo fakafetakinima ke hakeaki'i Ho'o Folofolá 'i he uhouhonga 'o e fa'ahinga 'o e tangatá. 'Eiki E ko homau 'Otua! Ngaohi kimautolu ko e ngaahi faka'ilonga 'o Ho'o Täkiekina Fakalangí,ko e ngaahi Tükufua 'o Ho'o Tui käfakafá 'i he haoha'onga 'o e tangatá, ko e kau tamaio'eiki ki Ho'o Kovinänite Mäfimafí, 'E 'A KOE ko homau 'Eiki Taupotu! Ngaohi kimautolu ko e ngaahi fakahä'anga 'o Ho'o Uouongataha Fakalangí 'i Ho Pule'anga-Abhá, pea mo e ngaahi fetu'u kekemo 'oku nau hulungia 'a e potu kotoa pë. 'Eiki, tokonia kimautolu ke mau hoko ko e ngaahi tahi 'oku aake 'i he ngaahi peau-tä 'o Ho'o kelesi Fakaofó, ko e ngaahi vaitafe 'oku tafe mei hono kotoa 'o Ho'o ngaahi Mä'olunga Näunau'iá, ko e ngaahi fua lelei 'i he fu'u 'Akau 'o Ho'o Tui Fakahevaní, ko e ngaahi 'akau 'oku nau ta'alofekina 'i he ngaahi angi-iiki Ho'o Foakí 'i Ho'o Ngoue-vaine Fakalangí. 'Otua e! Ngaohi homau ngaahi laumälié ke üngaki-tefito 'i he ngaahi kupukupu'i lea 'o Ho'o Uouongataha Fakalangí, pea ke fiefia homau ngaahi lotó 'i he ngaahi taumalingi mai 'o Ho'o Kelesí, na'a malava ai ke mau fä'utaha 'o hangë ko e ngaahi peau 'o e tahi pë 'e taha, pea Ke mau hoko 'o huluni fakataha ko e ngaahi huelo 'o Ho'o Maama Ngingilá, hei'ilo na'a hoko 'emau ngaahi fakakaukaú, ngaahi vakaí, ngaahi feongo'i'akí ko e taha'i-mo'oni 'okú ne tapualoa 'a e laumälie 'o e faaitahá ki he mämaní. Ko Koe ko e Faimanava'ofa, ko e Foaki Lahi, ko e Faka'inasi-Koloa, ko e Mäfimafi, ko e Faimeesi, ko e Leuleumäfana.

#14101
- `Abdu'l-Bahá

 

FAKATALATALA

‘Eiki E! Te u hola kiate Koe ki ha hüfanga'anga pea ki hono kotoa Ho'o ngaahi faka'ilongá 'oku ou tukutaha ai 'a hoku lotó.

'Eiki E! Tatau ai pë 'i he fefononga'akí pë ko e nofo pë 'i 'api, pë 'i he'eku ngäue'angá pë 'i he'ete faifatongiá 'oku ou tukutaha 'a 'eku falalá kotoa 'i Ho'o 'Afió.

Foaki ä ma'aku Ho'o fu'ufu'unga tokoní koe'uhiä ke u malava ai 'o tu'u-tau'atäina mei he ngaahi me'a kotoa pë, 'E 'a Koe Ia 'oku 'ikai läkai 'i Ho'o anga'ofá!

'Alo'ofa'aki mai mo'oku haku 'inasi, 'E 'Eiki, 'o hangë ko ia 'okú Ke hoifua ki aí, pea ngaohi au ke u fiemalie 'i ha me'a pé kuó Ke tu'utu'uni ma'aku.

'Oku 'O'OU ia 'a e mafai-fakaleveleva ke tu'utu'uní.

#14061
- The Báb

 

‘Ehoku 'Otua, ko hoku 'Eiki pea mo e Pule kiate au! Kuó u fakatalatala au mei hoku käingá pea kuó u kumia 'iate Koe ke u hoko 'o 'ata'atäina mei hono kotoa 'oku 'a'eva 'i he mämaní mo mateuteu ma'u ai pë ke ma'u 'a ia ko ë 'oku taau-ke-fakafeta'ia 'i Ho'o vakaí. 'Alo'ofa'aki mai ma'aku 'a e lelei ko iá 'a ë te ne ngaohi au ke u 'ata'atäina mei hono kotoa tukukehe Koe, pea foaki mu'a ma'aku ha 'inasi lahiange mei Ho'o ngaahi fakahoifua ta'efa'alauá. Ko e mo'oni ko Koe ia 'a e 'Eiki 'o e kelesi ta'efa'atänakí.

#14062
- The Báb

 

FONONGA

K uo u tu'u hake he pongipongí ni 'i Ho'o kelesí, 'E hoku 'Otua, pea mavahe mei hoku 'apí 'o u tuku kakato atu 'a 'eku falalá ki he 'Afioná, peá u fakatäpui au ki Ho'o malu'í. Hïfoaki mai ä ma'aku, mei he hëvani 'o Ho'o 'alo'ofá, ha täpuaki mei Ho 'alofi-tapú, pea fakamafeia au ke u foki hao ki 'api 'i he malu 'o hangë tofu pë ko Ho'o fakamafeia au ke u mavahe mai 'i he malumalu 'o Ho'o tauhí 'aki 'a hono fakama'unga kakato 'a 'eku ngaahi fakakaukaú 'i he 'Afioná.

'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Mätefua, ko e Ta'ealafakatataua, ko e 'Ilo-Aoniu, ko e Poto-Aoniu.

#14079
- Bahá'u'lláh

 

‘Ehoku ‘Otua, ko hoku ‘Otua, kuó u mavahe mai mei hoku ‘apí, ‘ou pikitai ki he afo ‘o Ho’o ‘ofá, pea kuó u fakatäpui kakato au ki Ho’o tauhí pea mo Ho’o malu’í. ‘Oku ou kole fakamätoato ki Ho’o ‘Afio ‘aki Ho mäfimafí ‘a ë ‘oku Ke ‘aofia ‘aki Ho’o kau ‘öfeina tahá mei he ‘alu- heé mo e talangata’á, pea mei he kau angatu’u fakaehaua kotoa pë ‘a ë kuo nau hë-mama’o mei he ‘Afioná, ke fakahaofi au ‘aki Ho’o foaki ‘ofá pea mo Ho’o kelesí. Fakamafeia ä mu’a au, ke u foki ki hoku ‘apí ‘aki Ho mälohí mo Ho mäfimafí.

Ko e mo’oni ko Koe ko e Falaleveleva, ko e Tokoni ‘i he Tu’utämaki, ko e Mo’ui-pë-‘iate Koe.

#14080
- Bahá'u'lláh

 

HUSEPÄNITÍ

‘E 'Otua, ko hoku 'Otua! Ko 'eni 'a Ho'o kaunangá 'oku ui atu kiate Koe, falala kiate Koe, fakatafoki atu hono matá kiate Koe, mo tautapa atu kiate Koe ke hua'i hifo Ho'o ngaahi foaki-'ofa fakalangí kiate ia+, peá ke faka'ilo kiate ia+ Ho'o ngaahi fakalilolilo-fufü fakalaumälié, mo huhulu kiate ia+ 'a e ngaahi maama 'o Ho Tupu'i-'Otuá.

'Ei ko hoku 'Eiki! Ngaohi mu'a 'a e fofonga 'o si'oku husepänití ke mamata. Ke Ke fakafiefia'i si'ono lotó 'aki 'a e maama 'o hono 'ilo'i 'o e 'Afioná, pea ke Ke tohoekina si'ono 'atamaí ki Ho hoihoifua funganí, pea fakalotolahi'i ai pë si'ono laumälië 'aki hono faka'ilo kiate ia Ho ngaahi huelo-ngingila hämaí.

'Ei ko hoku 'Eiki! Ke Ke to'o ange 'a e puipui 'i mu'a 'i he'ene vakaí. Faka'uha hifo Ho'o ngaahi foaki-'ofa ta'efa'atänakí kiate ia, pea fakainu ia 'aki 'a e uaine 'o e 'ofa ki he 'Afioná, ngaohi ia ko ha taha 'o Ho'o kau 'angeló 'a ë ko honau topuva'é 'oku nau 'a'eva 'i he mämani ko 'ení kae tutui hake honau ngaahi laumälié 'i he ngaahi langi mä'olungá. Ngaohi ia ke ne hoko ko ha tu'unga maama ngingila, 'okú ne ulo atu 'aki 'a e maama 'o Ho potó 'i he uhouhonga 'o e kakaí.

Ko e mo'oni, ko Koe ko e Ta'ealafakatataua, ko e Fakakoloa-Fai-ma'u-ai-pë, ko e To'ukupu-Tu'u-ke-talia!

#14078
- `Abdu'l-Bahá

 

KAU NIMA 'O E TUI 'A E 'OTUA

Ko e maamá mo e näunaú, faka'apa'apá mo e fakafeta'í ke nau nöfo'ia si'i Ngaahi kau Nima 'o 'Ene Lotú, 'akinautolu ko ia 'oku malama atu mei ai 'a e maama 'o e 'aufuatoó pea kuo fokotu'u ma'u ai 'a e mo'oní 'a ia ko e mafai ko ia ki hono fili kinautolú 'oku 'i he 'Otuá ia, ko e Fakaleveleva, ko e Mäfimafi, ko e Ta'emakupusi, 'a ia foki ko kinautolu ia 'oku aake mei ai 'a e 'oseni 'o e foaki-'ofá pea kuo faka'alaha atu ai 'a e taufangangatu 'o e ngaahi fakahoifua mohu kelesi'ia 'a e 'Otuá, ko e 'Eiki 'o e fa'ahinga 'o e tangatá. 'Oku mau tautapa kiate Ia - ko Ia ko e Mä'olunga - ke 'aofia kinautolu 'aki 'a e mälohi 'o 'Ene ngaahi matataú, ke malu'i kinautolu 'aki 'a e mafi 'o 'Ene pulé mo kaufaki'i kinautolu 'aki Hono ivi ta'eliuá 'a ë 'okú ne 'ufikaua 'a e me'a fakatupu hono kotoa pë. 'Oku 'a e 'Otuá 'a e Pulé, ko e Fakatupu 'o e ngaahi langí pea ko e 'Eiki 'o e Pule'anga 'o e ngaahi Huafá.

#14075
- Bahá'u'lláh

 

LONGA'I FÄNAU MO E TALAVOU

'E'a Koe ko e 'Eiki tokaima'ananga! Tuku 'a e ki'i pëpë te'eki mavaé ni ke fakatupulekina mei he fatafata 'o Ho'o 'ofa angaleleí, le'ohi ia 'i loto 'i he mohenga 'o Ho'o malu'í mo e hüfanga'angá pea 'alo'ofa'aki mai ke ohi hake ia 'i he ongo to'ukupu 'o Ho'o fai manava'ofá.

#14053
- `Abdu'l-Bahá

 

'O tua ë! Ohi 'a e ki'i valevalé ni 'i he fatafata 'o Ho'o 'ofá, pea 'utufaki ma'á na ha hu'akau mei he hu'ahuhu 'o Ho'o foaki faka-'Otuá. Fakalekesi 'a e ki'i fu'u 'akau fo'oú ni 'i he ngoue'anga lose 'o Ho'o 'ofá pea tokonia ia ke tutupu hake 'i he ngaahi tauafu 'o Ho'o foaki 'ofá. Ngaohi ia ko ha taha 'i he Pule'angá pea tataki ia ki Ho 'alofi fakahëvaní. 'Okú Ke aoniu mo anga'ofa pea ko Koe ko e Fa'a Fakakoloa, ko e Anga'ofa, ko e 'Eiki 'o e foaki ta'ealafakatataua.

#14054
- `Abdu'l-Bahá

 

'E'Otua, tataki au, malu'i au, ngaohi au ko ha tu'unga maama 'oku ulo mo ha fetu'u ngingila. Ko Koe ko e Mälohi mo e Mäfimafi.

#14055
- `Abdu'l-Bahá

 

‘E'Otua! Ako'i 'a e fänau tupú ni. Ko e fänaú ni ko e ngaahi 'akau fua 'i Ho'o ngoue'angá, ko e ngaahi matala 'i Ho'o ngoue matala'i'akaú, ko e ngaahi lose 'i Ho'o ngoué. Tuku Ho'o 'uhá ke ngangana hifo kiate kinautolu, tuku ke ulo kiate kinautolu 'a e La'ä 'o e Mo'oní 'aki Ho'o 'ofá. Tuku Ho'o angi-hauhaufanó ke ne fakafo'ou kinautolu koe'uhiä na'a malava ai ke nau ako tonu, tutupu hake mo fakalakalaka ai pë ki mu'a, mo hä 'i he hoihoifua taupotú. Ko Koe ko e Foaki Lahi. Ko Koe ko e Fakanonga Laulotaha.

#14056
- `Abdu'l-Bahá

 

'E'a Koe ko e 'Eiki anga'ofa! Ko e longa'i fänau tupu faka'ofo'ofá ni ko e fakanima-mea'a ia 'a e ngaahi 'ulu'ulu-tuhu 'o Ho mäfimafí pea mo e ngaahi faka'ilonga fakaofo Ho'o taukakapa faú. 'Otua E! Malu'i ange 'a e fänaú ni, 'alo'ofa'aki mai 'o tokonia kinautolu ke nau ako pea fakamafeia kinautolu ke nau fakahoko ha ngäue fakatamaio'eiki ma'á e mämani 'o e fa'ahinga 'o e tangatá. 'Otua E! ko e fänaú ni ko e ngaahi mata'itofe, 'ai kinautolu ke nau tupulekina hake 'i loto 'i he nge'esi tofe 'o Ho'o 'ofa angaleleí.

Ko Koe ko e Fa'a Foaki, ko e 'Ofa Aoniu.

#14057
- `Abdu'l-Bahá

 

‘Ehoku 'Eiki! 'E hoku 'Eiki! Ko e ki'i leka kei ta'u si'i pë au. Fafanga au mei he hu'ahuhu 'o Ho'o meesí, ohi au 'i he fatafata 'o Ho'o 'ofá, ako'i au 'i he 'apiako 'o Ho'o takiekiná pea fakatupulekina hake au 'i he malumalu 'o Ho'o foaki-'ofá. Fakahaofi au mei he fakapo'ulí, ngaohi au ko ha maama ngingila; veteange au mei he mamahí, ngaohi au ko ha matala'i'akau 'i he ngoue losé; hïnoi'i au ke u hoko ko ha tamaio'eiki 'i Ho Matapä-Hü'anga-Toputapú pea tökaki mo'oku 'a e 'ulungaanga mo e to'onga 'o e faitotonú; ngaohi au ko ha fakatupunga'anga 'o e foaki'ofá ki he mämani 'o e fa'ahinga e tangatá pea fakakalauni hoku 'ulú 'aki 'a e no'o-ngeia 'o e mo'ui ta'engatá!

Ko e mo'oni, ko Koe ko e Mälohi, ko e Mäfimafi, ko e Tokaima'ananga, ko e Fa'a Fakafanongo.

#14058
- `Abdu'l-Bahá

 

‘E'a Koe ko e 'Eiki Mohu Kolölia! Ngaohi si'i kaunanga ko 'eni 'a e 'Afioná ke monü'ia mo fiefia; o'i ia ke faka'apa'apaekina 'i he hü'anga-toputapu 'o Ho'o matefuá pea tuku ke ne inuinufia mei he ipu 'o Ho'o 'ofá koe'uhiä na'a malava ai ke ne fonu 'i he fiefia känokató mo e nekeneka lahí pea tufaki atu 'a e 'alaha-ngangatu 'o e taufamanongí. Ko Koe ko e Mälohi mo e Mäfimafi, pea ko Koe ko e 'Ilo-Aoniu, ko e Tokaima'ananga.

#14059
- `Abdu'l-Bahá

 

‘Eiki E! Ngaohi 'a e ki'i talavoú ni ke maamangia pea hifoaki mai Ho'o foaki-'ofá ki he taha masivá ni. Tökaki ma'ana 'a e 'iló, faka'inasi ia 'i he fofoa mai 'o e pongipongi kotoa pë 'aki ha ivi 'oku tupu fakautuutu pea malu'i ia 'i loto 'i he hüfanga'anga 'o Ho'o malu'í koe'uhiä na'a malava ai ke fakatau'atäina'i ia mei he po'uli 'o e fehälaakí, pea na'a malava ai ke ne tukupä ia ki he ngäue fakatamaio'eiki 'i Ho'o Lotú, na'a malava ai foki ke ne takiekina 'a e kau 'auheé, tataki 'a e kau tu'utämakí, veteange 'a e kau ha'isiá mo ofongi hake 'a e kau münoá, na'a malava ai ke fakamonü'ia'i kinautolu 'a hono kotoa 'aki 'enau manatua mo fakafeta'ia 'a Ho'o 'Afió. Ko Koe ko e Fakaleveleva mo e Mäfimafi.

#14060
- `Abdu'l-Bahá

 

LOTU FAKAAVA 'O E FAKATAHA

Ke mou fakatahataha 'i he fiefia ta'ealafakatataua, pea 'i he kamata ko ia 'a e fakatahá, mou lau 'a e fo'i lotú ni:

'E 'A KOE ko e 'Eiki 'o e Pule'angá! Neongo 'oku fakatahataha 'i heni homau ngaahi sinó, ka ko homau ngaahi loto-täfu'uá 'oku 'avea-mama'o ia 'e Ho'o 'ofá, pea kanoni'aki foki 'a 'emau to'oa 'i he ngaahi huelo 'o Ho fofonga masaní. Neongo 'a 'emau vaivaí, ka 'oku mau fakatatali pë ki he ngaahi fakahä 'o Ho mäfimafí mo Ho mälohí. Neongo foki 'a 'emau masivá 'o 'ikai ha koloa pe ko ha lelei, ka 'oku mau kei kai'utungaki pë mei he ngaahi mata'i koloa- fungani 'o Ho Pule'angá. Neongo ko ha fanga ki'i tulutä pë kimautolu, ka 'oku mau kei 'utu-taufetongi pë mei he moana-vavale 'o Ho'o 'osení. Neongo pë ko ha 'ila'i-efu pë kimautolu, ka 'oku mau kei ulo-ngingila pë 'i he kolölia 'o Ho'o La'ä fetapakí.

'E 'A KOE ko homau FAKAAI! Hïfoaki mai Ho'o tokoní, na'a malava ai ki he tokotaha kotoa pë 'oku fakatahataha heni ke ne hoko ko ha fo'i te'elango 'oku ulo, ki he tokotaha kotoa pë ko ha taha-uiaki ki Ho'o ngaahi taetaea fakahëvaní, na'a faifai kuo a'u ki ha taimi kuo mau ngaohi ai 'a e mämani ko'eni 'i laló ko e 'ïmisi sio'ata-hä-mai 'o Ho Palataisí.

#14102
- `Abdu'l-Bahá

 

LOTU TÄPUNI 'O E FAKATAHA

‘E'Otua! 'E 'Otua! mei he pule'anga ta'ehämai 'o Ho'o taha- mätefuá, hangaifofonga mai ki he'emau fakatefua 'i he fakataha fakalaumälié ni, mau ta'e toe faka'alo'alongaua 'i Ho'o ngaahi faka'ilongá, mau tu'u ta'emauea 'i Ho'o Kovinänité mo e Fuakavá, mau hohoi atu ki he 'Afioná, mau tupulekina mäfana 'i he afi 'o Ho'o 'ofá 'o mau ma'a-ekiaki 'i Ho'o Lotú. Ko e kau tamaio'eiki kimautolu 'i Ho'o Ngoue-vainé, ko e kau fakamafola 'o Ho'o Lotú, ko e kau hü fakamätoato ki Ho Fofongá, ko e kau fakatökilalo atu ki Ho kau 'Öfeina tahá, ko e kau tukulolo 'i mu'a 'i Ho matapaá, 'o mau tautapa kiate Koe ke Ke fokotu'u ma'u kimautolu 'i he ngäue fakatamaio'eiki ki Ho'o kakai filí, ke Ke langolangomaki kimautolu 'aki Ho'o ngaahi matatau ta'ehämaí, ke Ke fakaivia homau kongalotó 'i Ho'o ngäue fakatamaio'eikí peá Ke ngaohi kimautolu ko e kau tukulolo kakato mo e kau hohoi'anga 'oku nau fetalatalanoa'aki mo e 'Afioná.

'Eï ko homau 'Eiki! 'Oku mau vaivai pea ko Koe ko e Mälohi, ko e Mäfimafi. Ko e kau mate-ta'e-ha-mo'ui kimautolu, pea ko Koe ko e Laumälie foaki-mo'ui lahi. 'Oku mau fusimo'omo, pea ko Koe ko e

Faitokonia, ko e Mäfimafi.

'Eï ko homau 'Eiki!

Fakatafoki homau ngaahi matá ki ho Fofonga faimanava'ofá, fafanga kimautolu mei Ho'o Tëpile Fakahëvaní 'aki Ho'o kelesi mahutafeá, tokoni'i kimautolu 'aki 'a e ngaahi matatau 'o Ho'o kau 'angelo mä'olungá pea fokotu'u ma'u kimautolu 'i he kau haohaoa taha 'o e Pule'anga 'o Abhá.

Ko e mo'oni ko Koe ko e Manava'ofa, ko e Faimeesi. Ko Koe ko e Pule'i'anga 'o e ngaahi foaki lahi, pea, ko e mo'oni ko Koe ko e Angai-ke-anga'ofa pea ko e Mohu-Kelesi.

#14103
- `Abdu'l-Bahá

 

MA'Á E PEKIÁ

'E ngäue'aki 'a e fo'i lotu ko 'ení ma'a e kau Baha'i ko ia 'oku laka hake honau ta'u motu'á 'i he ta'u taha-nimá. "Ko 'eni pë 'a e fo'i lotu tu'utu'unia Faka-Baha'i 'e lava ke tataki ‘aki ‘e ha taha ha fakataha'anga lotu fakatokolahi; 'e lau foki ia 'e ha tokotaha tui lolotonga iá 'e tu'u ki 'olunga 'akinautolu kotoa pë 'oku 'i aí. 'Oku 'ikai foki ha fiema'u ia ke fai ha tafoki ki he Kipilihí 'i he taimi ko ia 'oku lau ai 'a e fo'i lotú ni.”

Kitab-i-Aqdas

‘Ehoku 'Otua! Ko 'eni 'a Ho'o tamaio'eikí pea ko e foha 'o Ho'o tamaio'eikí 'a ia kuó ne tui kiate Koe pea ki Ho ngaahi faka'ilongá, mo fakatafoki atu hono fofongá ki Ho'o 'Afió, pea fakatalatala kakato mei hono kotoa tukukehe Koe. Ko e mo'oni, ko e taha Koe 'o kinautolu ko ia 'oku nau fakahaa'i 'a e 'alo'ofá ko e

'alo'ofa aoniú.

Fai kiate ia, 'E 'a Koe 'okú Ke fakamolemole'i 'a e angahala 'a e fa'ahinga 'o e tangatá mo füfuu'i 'enau ngaahi koví,'o hangë ko ia 'oku taau pea mo e hëvani 'o Ho'o foakí pea mo e 'oseni 'o Ho'o kelesí. Foaki kiate ia ha ngofua 'i loto 'i he ngaahi 'alofi-tapu 'o Ho'o anga'ofa ta'efa'alauá 'a ë foki na'e 'i mu'a 'i hono tanupou 'o e mämaní pea mo e hëvaní.'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e

Fakamolemole-Ta'engata, ko e Mohu Anga'ofa.

Tuku leva ia ke ne pu'aki tu'o ono 'a e lea-fetapa "Alla'h-u-Abha'," pea te ne toki lau tu'o taha-hiva leva 'a e ngaahi fo'i veesi takitaha 'a ë 'oku hä atu 'i laló:

Ko e mo'oni, 'oku tau hü-mälü'ia kotoa pë, ki he 'Otuá.

Ko e mo'oni, 'oku tau punou kotoa pë, 'i he 'ao 'o e 'Otuá.

Ko e mo'oni, 'oku tau 'apasia kotoa pë, ki he 'Otuá.

Ko e mo'oni, 'oku tau 'atu fakafeta'i kotoa pë, ki he 'Otuá.

Ko e mo'oni, 'oku tau tuku fakamälö kotoa pë ki he 'Otuá.

Ko e mo'oni, 'oku tau 'ükuma-fakama'uma'u kotoa pë, 'i he 'Otuá.

( Kapau ko e pekiá ko ha fefine, tuku ia ke ne lea 'o pehë: Ko 'eni 'a Ho'o kaunangá pea ko e tama 'a Ho'o kaunangá,etc...)

#14063
- Bahá'u'lláh

 

Ke 'a e 'Afioná pë 'a e kolöliá, 'E 'Eiki ko hoku 'Otua! Ke 'oua mu'a na'a lumekina 'a ia ko ë kuó Ke hiki hake 'aki 'a e mäfimafi 'o Ho'o pule aoniu ta'engatá, pea 'oua mu'a na'a teke'i ke mama'o meiate Koe 'a ia ko ë kuó Ke finangalo ke hü atu ki he täpanekale 'o Ho 'itänití. Te Ke si'aki mama'o nai, 'Eï ko hoku 'Otua, 'a ia ko ë kuó Ke käpui fakamalumalu 'aki Ho Ngeia-Faka'eikí, pea te Ke fakasitu'a'i nai meiate Koe, 'E hoku Hohoi'anga, 'a ia ko ë ko e 'Afioná pë si'ono hüfanga'angá? 'E malava pë nai ke Ke tukuhifo'i 'a ia ko ë kuó Ke hiki haké, pë fakangalongalo'i 'a ia ko ë na'á Ke fakamafeia ke manatua Koé ?

'Oku näunau'ia, 'o 'i he fu'ufu'unga mohu näunau'ia ai pë 'a e 'Afioná ! Ko Koe ia 'a e Taha ko ë ko e Tu'i talu mei tuai ki hono kotoa 'o e fakatupú pea mo hono Mu'aki-Ue'ia'angá, pea te Ke kei hokohoko atu ai pë ko e 'Eiki pea mo e Pule ki hono kotoa 'o e ngaahi me'a fakatupú 'o ta'engata. Ke 'A'AU pë 'a e kolöliá, 'Eï ko hoku 'Otua! Kapau te Ke ta'ofi 'a Ho'o fai'alo'ofa ki Ho'o kau tamaio'eikí, ko hai tü leva, te ne toe fakahaa'i atu 'a e 'alo'ofá kiate kinautolú, pea kapau te Ke fakafisinga'i ke faipoupoua Ho'o kau 'ofeiná, ko hai tü ia te ne lava ke toe faipoupoua kinautolú?

'Oku näunau'ia, 'o 'i he fu'ufu'unga mohu näunau'ia ta'ealafakatataua ai pë 'a Ho'o 'Afió! 'Okú Ke manumanu-melie 'i Ho mo'oní, pea ko e mo'oni, ko Koe ia 'oku mau hú kotoa ki aí; pea 'okú Ke fakasino 'i Ho'o totonú, pea ko e mo'oni ko Koe ia 'oku mau feia ki ai e fakamo'oní. Ko e mo'oni, ko Koe ia 'oku 'öfeina 'i Ho'o kelesí! 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Tokoni 'i he Tu'utamaki, ko e Mo'ui-pë-'iate-Koe!

#14064
- Bahá'u'lláh

 

‘Eï ko hoku 'Otua! 'Eï ko e Taha fakamolemole 'o e ngaahi angahalá! 'A e 'Utufaki'anga 'o e ngaahi täpuakí! 'A e Taha 'okú Ne to'o-mo-tafi 'a e ngaahi mamahí!

Ko e mo'oni, 'oku ou tautapa kiate Koe ke fakamolemole'i ange mu'a 'a e ngaahi angahala 'akinautolu ko ë kuo nau hu'i atu 'a e teunga 'o e matelië 'o nau mähiki hake ki he mämani 'o e laumälié.

'Eï ko hoku 'Eiki! Fakama'a kinautolu mei he'enau ngaahi faikoví, tafi'i honau ngaahi mamahí, pea liliu mo 'enau fakapo'uli-tu'ú ki he maama. 'Ai kinautolu ke nau hü ki he ngoue'anga 'o e fiefiá, fufulu kinautolu 'aki 'a e vai 'asinisini tahá, pea fakangofua kinautolu ke nau mätä'ia Ho ngaahi langilangí 'i he tumutumu 'o e ngeia tahá.

#14065
- `Abdu'l-Bahá

 

MALI

Ke 'a e 'Afioná pë 'a e kolöliá, 'E hoku 'Otua! Ko e mo'oni ko 'eni 'a Ho'o tamaio'eikí pea ko 'eni 'a Ho'o kaunangá kuó na fakataha 'i he malumalu 'o Ho'o 'alo'ofá pea kuo fakafetaiaki kinaua 'i Ho'o hoifua mo e anga'ofá. 'Eiki E! tokonia kinaua 'i Ho mämani ko 'ení mo Ho Pule'angá pea kumuni ma'a kinaua 'a e lelei kotoa pë 'aki Ho'o foaki-'ofá mo e kelesí. 'Eiki E! Fakapapau'i kinaua 'i Ho'o pulé pea poupoua kinaua 'i Ho'o ngäue fakatamaio'eikí. Hïnoi'i kinaua ke na hoko ko e ngaahi faka'ilonga 'o Ho huafá 'i Ho mämaní pea malu'i kinaua 'aki Ho'o ngaahi fakakoloá, 'a ë 'oku ta'efa'a'au'auha 'i he maama ko 'ení pea mo e maama ka ha'ú. 'Eiki E! 'Okú na kolea 'i he fakatökilalo mo'oni 'a e pule'anga 'o Ho'o 'Alo'ofá mo tautapa hake ki he taetaea 'o Ho'o mätefuá. Ko e mo'oni 'okú na mali 'i he faitalangofua ki Ho'o fekaú. Ngaohi kinaua ke na hoko ko e ongo faka'ilonga 'o e fekoekoe'í mo e uouongatahá ke a'u ki he pä'angangalu.

Ko e mo'oni ko Koe ko e Aoniu-Fakaleveleva, ko e 'Afio-Faima'u-ai-pë, peá mo e Mäfimafi!.

#14083
- Bahá'u'lláh

 

MALU'I

Fakafeta'i ki Ho Huafá, 'E 'Eiki ko hoku 'Otua! 'Oku ou tautapa kiate Koe 'aki Ho Huafá 'a ia ko ë kuo tä ai 'a e Houá, pea kuo hoko mai ai 'a e Toetu'ú, pea kapa ai 'e he manavaheé mo e loto-lïfusiá 'a hono kotoa 'oku 'i he langí pea mo hono kotoa 'oku 'i he mämaní, ke faka'uha hifo mei he hëvani 'o Ho'o Meesí pea mo e ngaahi 'ao 'o Ho'o anga'ofa leleí 'a ia ko ë te ne fakafiefia'i 'a e ngaahi loto 'o Ho'o kau tamaio'eikí,'a ë kuo nau tafoki atu ki he 'Afioná mo tokoni'i Ho'o Lotú.

Malu'i ange Ho'o kau tamaio'eikí mo Ho'o kau kaunangá 'E hoku 'Eiki, mei he ngaahi ngahau 'o e fakakaukau muná mo e ngaahi fakavavalo noá, pea foaki ma'a kinautolu mei he to'ukupu 'o Ho'o kelesí ha konga mei he ngaahi matavai tafetafe-mälie 'o Ho'o 'iló.

Ko e mo'oni, ko Koe ko e Mäfimafi, ko e Mä'olunga Taupotu, ko e Fakamolemole Ta'engata, ko e Anga'ofa Aoniu.

#14096
- Bahá'u'lláh

 

‘Ei ko e 'Otua Tupu'i-'Otua, ko e faka'ofa ë ka ko kimautolu, foaki mai ma'a kimautolu Ho'o tokoní, ko e kau paea tukuhausia, foaki ma'a kimautolu Ho'o nofo'anga-malú, mau movetevete, ke Ke fakamä'opo'opo kimautolu, mau hehenoa, toe fakatahataha'i kimautolu ki Ho'o täkangá, mau fusimo'omo, ke Ke foaki ma'a kimautolu ha konga mo ha 'inasi, mau fieinua, tataki kimautolu ki he tanunga- matavai 'o e Mo'uí, mau teiteimovai, fakaivia kimautolu na'a malava ke mau tu'u hake 'o tokoni'i Ho'o Lotú pea lï'oa kimautolu ko ha feilaulau mo'ui 'i he 'alunga 'o e täkiekiná.

#14097
- `Abdu'l-Bahá

 

Ko Ia ia ko e 'Otua! 'Eiki E ko hoku 'Otua! 'E 'a Koe ko e Tokonia 'o e vaivaí, ko e Poupoua 'o e masivá pea mo e Taha Fakahaofi 'o e kau tu'utamaki ko ë 'oku tafoki atu kiate Koé.

'Aki 'a e fakatökilalo tahá 'oku ou hiki hake 'a hoku ongo nima tautapá ni ki Ho pule'anga 'o e hoihoifuá mo ui tötöaki atu ki he 'Afioná 'aki hoku mo'oni'i 'eleló, 'o pehë: 'Otua E, ko hoku 'Otua! Tokoni mai ke u to'oa 'iate Koe; fakaivia 'a hoku kongalotó ke ngäue ma'á e 'Afioná, poupou au 'aki Ho'o kelesí 'i he'eku ngäue fakatamaio'eiki ki Ho'o 'Afió, o'i au ke u kei tu'u fakamakatu'u ai pë 'i he'eku talangofua ki Ho'o 'Afió, hua'i mai kiate au 'a e ngaahi tauafu-ta'efa'atänaki 'o Ho'o foaki-'ofá, tuku 'a e ngaahi vakai 'o e fofonga 'o Ho'o 'ofa-angaleleí ke hängaifofonga hifo kiate au, pea fakauku hifo au 'i he moana 'o Ho'o fakamolemolé. 'Alo'ofa'aki mai na'a malava ke kei fakapapau'i ai pë 'a 'eku faitönunga ki Ho'o Lotú, pea kumuni ma'aku ha tu'unga huluange 'o e 'ilo'i-mo'oní mo e fakapapau'í, na'a malava ai ke u mätu'aki 'ata'atäina mei he mämaní, pea malava ai ke fakatafoki atu 'a hoku matá 'aki 'a e mätu'aki lolotu tahá ki Ho fofongá, ke fakamälohia 'aki 'a e fu'ufu'unga ivi ue'ia 'o e ngaahi fakamo'oní mo e ngaahi fakaongoongoleleí, pea, fakateunga'i 'aki 'a e ngeingeiá mo e mäfimafí, na'a malava ke ope 'o hulu atu 'i he potu kotoa pë 'o e langí mo mämani. Ko e mo'oni, ko Koe ko e Mohu-'Alo'ofa, ko e Kolölia-aoniu, ko e Anga'ofa, ko e Leuleumäfana.

'Eiki E! ko 'eni ia 'a e kau hao-mo'ui 'i he kau mate-mä'atá,'a e täkanga ko ia 'o e ngaahi laumälie täpuekiná. Kuo nau 'osi tu'uhekina 'a e faingata'a kotoa pë pea nau fakae'a 'a e kätekiná 'i he mata 'o e kau ta'efakamaau-totonu fakamamahí. Kuo nau si'aki fu'u 'a e fiemälié pea mo e tu'umälie fulipé, kuo nau tukupä loto-hangamälie ke tofikulu 'a e faingata'á mo e mamahí 'i he 'alunga 'o Ho'o 'ofá, pea 'oku nau kei nofo-pöpula 'i he ngaahi puke fakamälohi 'o honau ngaahi filí 'a ë 'oku nau hokohoko fakamamahi'i kinautolu 'aki 'a e ngaahi fakamamahi fakalilifu , mo fakatanga'i kinautolu koe'uhí ko 'enau 'a'eva ta'emauea 'i Ho 'alunga hangatonú. 'Oku 'ikai ha taha ke tokonia kinautolu, 'oku 'ikai ha taha ke fakakaume'a kiate kinautolu. Tukukehe ange pea mei he kau anga ta'etaaú mo e kau angakoví, 'oku 'ikai ha taha ke fakafeohi mo fakalelu kiate kinautolu.

'Eiki E! Ko e ngaahi laumälié ni kuo nau 'osi 'ahi'ahi'i e uhuuhu 'o e mamahí 'i he mo'ui fakaemämaní pea kuo nau matu'uekina 'a e ngaahi tö'onga fulikivanu kotoa pë 'a ë kuo fai 'e he kakai anga-fakaaoao kiate kinautolu, ko ha faka'ilonga 'o 'enau 'ofa 'i he ekiaki hoihoifua 'o Ho fofongá pea 'i he'enau vilitaki ke a'usia Ho pule'anga fakalangí.

'Eiki E! Fakafonu honau ngaahi telingá 'aki 'a e ngaahi kupukupu'i lea 'o e poupou faka'otuá pea mo ha ikuna 'oku vavé, pea fakahaofi kinautolu mei he fakatanga-kovi 'a kinautolu ko ë 'oku nau ma'u 'a e mafai fakalilifú. Ta'ofitu'u 'a e ngaahi nima 'o e kau angakoví, pea 'oua mu'a na'á Ke tuku 'a e ngaahi laumälié ni ke hae hifo 'e he ngaahi pesipesi mo e nifo 'o e ngaahi manufekai-angafita'á, he 'oku 'akilotoa kinautolu 'e he'enau 'ofa ki he 'Afioná, pea kuo tuku foki kiate kinautolu 'a e ngaahi fakalilolilo 'o ho mä'oni'oní, mo nau tu'u fakatökilalo atu 'i ho matapaá,pea kuo nau a'u atu foki ki Ho 'alofi-tapú.

'Eiki E! 'Alo'ofa'aki mai 'o fakaivia kinautolu 'aki ha laumälie fo'ou, fakamaama honau ngaahi matá 'aki hano fakamafeia kinautolu ke nau mätä'ia Ho'o ngaahi fakamo'oni fakaofó 'i he kaupö'uli 'o e poó; tala'ofa'aki ma'a kinautolu 'a e lelei kotoa ko ë 'oku nau hä'ofia 'i Ho pule'anga 'o e 'uni misiteli ta'ehanongata'angá; ngaohi kinautolu ko ha ngaahi fetu'u ngingila 'oku nau hulungia 'a e potu kotoa pë, ko ha ngaahi 'akau tupu 'äfa'afa 'oku nau to'ulu 'i he fuá pea mo ha ngaahi va'a 'oku angina holo 'i he ngaahi hauhaufano 'o e mafoa-'a-e-atá.

Ko e mo'oni, Ko Koe ko e Fa'a Foaki, ko e Aoniu, ko e Ivi-Fakaleveleva, , ko e Ta'e'ulutukua. 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e 'Otua 'o e 'ofa mo e faimeesi, ko e Kolölia Aoniu, ko e Fakamolemole Ta'engata.

#14098
- `Abdu'l-Bahá

 

'E 'Otua,ko hoku 'Otua!Ta'ofi Ho'o kau tamaio'eiki falala'angá mei he 'üni kovi 'o e kitá mo e

holi-fakaekakanó, malu'i kinautolu 'aki 'a e fofonga-le'o 'o Ho'o 'ofa-angaleleí mei hono kotoa 'o e loto fakafäsifasí, fetaufehi'a'akí mo e fefakameheka'akí, fakamalumalu kinautolu 'i he kolotau mälohi 'o Ho'o tokangá pea, hao mei he ngaahi ngahau-masila 'o e tätäla'á, ngaohi kinautolu ko e ngaahi fakahä'anga 'o Ho'o ngaahi faka'ilonga langilangi'iá, fakamaamangia honau ngaahi matá 'aki 'a e ngaahi huelo'i-maama 'oku mafola mai mei he Matavai-'Aho 'o Ho'o uouongataha fakalangí, fakafiefia'i honau ngaahi lotó 'aki 'a e ngaahi kupukupu'i folofola kuo fakahaa'i mei Ho pule'anga mä'oni'oní, poupou'i honau no'otanga'anga-valá 'aki 'a Ho ivi-aoniú 'a ë 'oku ha'u mei he taetaea 'o Ho kolöliá. Ko Koe ko e Foaki-'Ofa Aoniu, ko e Malu'i'anga, ko e Mäfimafi, ko e Anga'ofa.

#14099
- `Abdu'l-Bahá

 

Ko IA ko e Leuleumäfana, ko e Foaki-'ofa Aoniu! 'E 'Otua, ko hoku 'Otua! 'Okú Ke 'afio'i au, 'okú KE tokaima'ananga au.Ko Koe ia 'a hoku Nonga'angá mo hoku Hüfanga'angá. Kuo 'ikai 'aupito ke u toe kumi ki ha taha pë te u toe kumi ki ai tukukehe Koe. Kuo 'ikai ha 'alunga ke u toe 'a'eva ai pë te u toe 'a'eva ai ka ko e 'alunga pë 'o Ho'o 'ofá! 'I he kaupö'uli löfu'u 'o e mamahí, 'oku tangaki atu 'a hoku matá 'i he hanganaki mo e fonu 'Amanaki ki he pongipongi 'o Ho'o hoifua ta'efa'atanakí pea 'i he houa 'o e mafoa 'a e atá 'oku fakafo'ou pea mo fakaivia ai 'a hoku laumälie vaivaí 'i hono manatua 'o Ho hoihoifuá mo e haohaoá. Ko ia ko ë kuó Ke faitokonia 'aki 'a e kelesi 'o Ho'o anga'ofá, neongo ai pë pe ko e taha ko iá ko ha fo'i tulutá, te ne hoko 'e ia ko ha moana ta'ehanongata'anga, pea ko e ki'i mongi'i 'elito'i mo'ui 'a ë kuo faipoupouekina 'e he ngaahi taumalingi 'o Ho'o 'ofa-angaleleí, te ne ulo 'o hangë tofu ko ha fo'i fetu'u maamangiá.

Hä'ofia ange mu'a 'i he malumalu 'o Ho'o tauhí 'a Ho'o tamaio'eiki ue'ia mo pöpulá ni, 'Eï 'A KOE ko e Laumälie 'o e haohaoá, 'A E 'Afioná ko e Fakaai 'Ofa Aoniu. Tokonia ia 'i he mämani ko 'eni 'o e fa'ahinga 'o e tangatá ke tu'u fakamakatu'u mo tu'u ta'emauea ai pë 'i Ho'o 'ofá pea 'alo'ofa'aki mai ki he fo'i manupuna kapakau laveá ni ke ne ma'u ha hüfanga'anga mo ha malu'anga 'i Ho'o pununga faka-'Otuá, 'a ë 'oku üngaki-malu 'i he fu'u 'akau fakalangí.

#14100
- `Abdu'l-Bahá

 

NGAAHI 'AHI'AHI MO E FAINGATA'A

Veteange 'a hoku mamahí 'aki Ho'o foakí mo Ho'o anga'ofá, 'E 'Otua, ko hoku 'Otua, pea kapusi 'a hoku faingata'a'iá 'aki Ho'o fakalevelevá mo Ho mäfimafí. 'Okú Ke 'afio'i au, 'Eï ko hoku 'Otua, mo hoku matá kuo tukutaha atu ki he 'Afioná 'i he taimi 'a ia kuo 'akilotoa ai ia 'e he mamahí 'i he tapa kotoa.'Oku ou kole fakamätoato ki he 'Afioná, 'E 'A KOE ko e 'Eiki 'o hono kotoa 'o e mo'ui, 'aki Ho huafá 'a ë kuó Ke ikuna'i 'aki 'a e ngaahi lotó pea mo e ngaahi laumälie 'o e tangatá, pea fakamalumalu 'a e ngaahi me'a hä mai mo ta'ehämai kotoa pë, pea 'aki 'a e ngaahi peau-tä 'o e 'Oseni 'o Ho'o 'Alo'ofá pea mo e ngaahi fetapaki 'o e Fetu'u-'Aho 'o Ho'o foaki-'ofá, ke lau mu'a au 'iate kinautolu ko ë 'oku hala'atä ha momo'i me'a 'e taha te ne mata'ofia kinautolu mei he tukutaha atu honau ngaahi matá ki he 'Afioná, 'E 'A Koe ko e 'Eiki 'o hono kotoa mo e Taha-Fakatupu 'o e ngaahi langí.

'Okú Ke toka'afio'i, 'Eï ko hoku 'Eiki, 'a e ngaahi me'a 'a ë kuo nau hoko mai kiate au 'i Ho ngaahi 'ahó, 'oku ou tautapa kiate Koe, 'aki 'a IA ko ë ko e Matavai- 'Aho 'o Ho ngaahi huafá pea mo e Mafoa-e-ata'anga 'o Ho'o ngaahi haohaoá, ke tu'utu'uni ma'aku 'a e me'a ko ë te ne fakamafeia au ke u tu'u hake ai ke ngäue fakatamaio'eiki ki he 'Afioná pea ke hiki hake Ho'o ngaahi tö'onga fakalangí.

Ko Koe mo'oni ia, ko e Ivi Aoniu,ko e Malohi-Fakaleveleva, 'a ë 'okú Ne angai ke tali e ngaahi lotu 'a e fa'ahinga kotoa pë 'o e tangatá. Pea, ko e faka'osingá, 'oku ou kole kiate Koe 'aki 'a e maama 'o Ho fofongá ke faitäpuekina 'a 'eku ngaahi ngäué, mo huhu'i hoku ngaahi mo'uá, pea fakaai 'eku ngaahi fiema'ú. Ko Koe ia 'A IA ko ë ko Hono mälohí pea mo 'Ene pulë 'e fakamo'oni ki ai 'a e 'elelo kotoa pë pea ko Hono ngeingeiá mo 'Ene fakalevelevá kuo 'osi fakapapau'i 'e he ngaahi loto hangamälie-mahino kotoa pë! 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, 'a ë 'okú Ne fakafanongo pea mo tu'u mateuteu ke taliá!

#14116
- Bahá'u'lláh

 

'Oku ou fakatangi kiate Koe 'aki Ho mafimafí,'Ei ko hoku 'Eiki! 'Oua mu'a na'a tuku ha fakatamaki ke ne 'akilotoa au 'i he ngaahi taimi 'o e 'ahi'ahí, pea 'i he ngaahi mömëniti 'o e ta'e fiefakafanongó tataki 'a 'eku ngaahi laká ke totonu 'i Ho'o ivi-ue'ia-mäfimafí! Ko Koe ia ko e 'Otua 'okú Ke mafeia ke fai 'a ë 'okú Ke finangaloá. 'Oku 'ikai ha taha te ne matu'uaki Ho Finangaló pe ta'ofitu'u Ho'o Taumu'á!

#14117
- The Báb

 

'E iki E! Ko Koe 'a e Taha-To'o mo tafi 'o e ngaahi faingata'a'iá pea mo e Taha-Veteange 'o e ngaahi tu'utämakí. Ko Koe ia 'a IA ko ë 'okú NE kapusi 'a hono kotoa 'o e ngaahi mamahí pea mo fakatau'atäina'i 'a hono kotoa 'o e nofo hopoaté, ko e Huhu'i fakamo'ui 'o e laumälie fulipë. 'Eiki E! 'Alo'ofa'aki mai 'a e fakamo'uí 'i Ho'o 'alo'ofá, pea lau au 'i he ha'oha'onga 'o e kau tamaio'eiki ko ë 'a e 'Afioná 'a ë kuo nau ma'u 'a e mo'uí.

#14118
- The Báb

 

'Eï ko hoku 'Eiki! 'Okú Ke tokaima'ananga ko e kakaí 'oku ha'ofia 'e he mamahí mo e ngaahi tu'utämakí pea 'äkilotoa 'aki 'a e ngaahi fakafe'ätungia 'o e mo'uí mo e faingata'á. Ko e 'ahi'ahi kotoa pë 'okú ne 'ohofia 'a e tangatá pea ko e tu'utämaki vivili kotoa pë 'okú ne kavahia ia 'o hangë ko ha 'oho- fakapö 'a ha ngata huhu-koná. 'Oku 'ikai ha malu'anga pe ko ha tokangaekina'anga ma'ana tukukehe 'a e malu 'o e lalo kapakau 'o Ho'o malu'í, tauhí, le'ohí mo e tokangaekiná!

'E 'A KOE ko e Taha Mohu-'Alo'ofa! 'Eï ko hoku 'Eiki! Tuku Ho'o malu'í ko hoku teunga tau, Ho'o tauhí ko hoku pä-malu'anga, 'a e anga fakatökilalo 'i mu'a 'i he matapä 'o Ho'o mätefuá ko hoku le’ohia, pea mo Ho’o tauhiá mo e malu’angá ko hoku kolotau mälohi pea mo hoku nofo'anga ma'u. Fakahaofi au mei he ngaahi fakatauele 'o e kitá mo e holí, pea malu'i au mei he ngaahi mahakí, 'ahi'ahi faingata'á mo e tu'utämaki hono kotoa pë.

Ko e mo'oni, ko Koe ko e Malu'i Aoniu, ko e Tauhi, ko e Fakatolonga'anga, ko e Fakatotofu, pea ko e mo'oni ko Koe ko e 'Alo'ofa 'o e Mohu-'Alo'ofa Taha.

#14119
- `Abdu'l-Bahá

 

'E iki E, ko hoku 'Otua mo hoku Nonga'anga 'i he'eku mamahí! Ko hoku Pä pea mo hoku Malu'anga 'i he'eku tu'utämakí! Ko Hoku Tokangaekina'anga mo e Hüfanga'anga 'i he taimi 'o e fiema'ú pea 'i he'eku li'ekiná ko hoku Täkanga! 'I he'eku faingata'a'iá ko hoku Fakanonga, pea ki he'eku umiuminoá ko e

Kaume'a fafale! Ko e Taha-to'o-mo-tafi 'o e 'üni mahuhuhuhu 'o hoku ngaahi mamahí pea ko e Taha Fakamolemole 'o 'eku ngaahi angahalá!

'Oku ou tafoki kakato atu kiate Koe, 'o tangi tautapa atu ki Ho'o 'Afió 'aki 'a e kotoa 'o hoku lotó, mo hoku 'atamaí pea mo hoku 'eleló, ke malu'i au mei hono kotoa ko ë 'oku tu'u ke fakafe'ätungia ki Ho finangaló, 'i he me'á ni foki, 'a e va'itaimi 'oku toutou hoko mai ai 'a Ho'o uouongataha fakalangí, pea ke fakama'a au mei he ngaoha'a kotoa pë 'a ë te nau ta'ofitu'u au mei hono kumia, 'o ta'e toe faka'uli'ulilätai mo ta'e ha mele, 'a e malumalu 'o e fu'u 'akau 'o Ho'o kelesí!

Ke KE 'alo'ofa mai, 'Eiki E, ki he vaivaí, fakamo'ui hake 'a e mahakí, pea fakafonu 'a e vivili 'o e fieinuá.

Fakafiefia'i 'a e loto 'a ë 'oku tafutafunaki ai 'a e afi 'o Ho'o 'ofá, pea fakakakaha 'aki 'a e ulo'i-maama 'o Ho'o 'ofá mo e laumälie fakalangí!

Fakapulupulu 'a e ngaahi täpanekale 'o e uouongataha fakalangí 'aki 'a e teunga masani 'o e mä'oni'oni pea fakatatä 'a hoku 'ulú 'aki 'a e kalauni 'o Ho'o hoifuá.

Fakamaama 'a hoku matá 'aki 'a e maama 'o e sino fakalangi 'o Ho'o foaki-'ofá pea 'alo'ofa'aki mai 'o faitokonia au he tou'anga 'oku fai 'i Ho hü'anga toputapu mä'oni'oní!

Ngaohi 'a hoku lotó ke fonu mahuohua 'i he 'ofa ki Ho'o ngaahi me'a mo'uí pea 'alo'ofa'aki mai na'a malava ke u hoko ko e faka'ilonga 'o Ho'o 'alo'ofá, ko e faka'iloa'anga 'o Ho'o kelesí, ko e paotoloaki'anga

'o e faaitahá 'i he uhouhonga 'o Ho'o kau 'ofeina tahá, mo mateaki'i 'a e 'Afioná, mo lea'aki Ho fakamanatuá pea fakangaloki-fu'u 'a e kitá ka ko e manatua ma'u ai pë 'a e me'a 'oku 'A'au.

'Otua E, ko hoku 'Otua! 'Oua na'a ta'ofi meiate au 'a e ngaahi angiiki 'o Ho'o fakamolemolé mo Ho'o kelesí, pea 'oua mu'a na'a fakamasiva'i au mei he ngaahi tanunga-matavai 'o Ho'o tokoní mo e hoifuá.

'I he talalo 'o e malu 'o Ho ongo kapakau-malu'í tuku ke u üngaki ai, pea fakatafoki ange mu'a ma'aku 'a e vakai 'o Ho fofonga malu'i aoniú.

Tuku 'a hoku 'eleló ke ne fakafeta'ia Ho huafá 'i he ha'oha'onga 'o Ho kakaí, na'a malava ki hoku le'ó ke ongo hake 'i he ngaahi fakataha'anga lalahí, pea na'a malava ai ke tafe touliki atu mei hoku loungutú Ho fakahïkihikí.

Ko Koe ia, 'i he mo'oni kotoa pë, ko e Mohu Kelesi, ko e Näunau'ia, ko e Mäfimafi, ko e Aoniu Fakaleveleva!

#14120
- `Abdu'l-Bahá

 

NGAAHI FA'Ë TU'ITU'IÁ

‘Ehoku 'Eiki! 'E hoku 'Eiki! 'Oku ou fakafeta'i kiate Koe, pea 'oku ou fakamälö kiate Koe koe'uhiä ko e täpuaki ko ia kuó Ke fakakoloa'aki Ho'o kaunanga mo'ulaloá ni, 'oku tautapa atu mo hü tötöaki atu Ho'o kaunanga me'avalé ki Ho'o 'Afió, koe'uhiä he kuó Ke tataki mo'oni ia ki Ho Pule'anga Ta'etoefaka'alo'alongauá peá Ke ngaohi ia ke ne fanongoa Ho'o ui mä'olungá 'i he mämani mo'ui fakafalalá ni, mo ne mätä'ia foki Ho'o ngaahi faka'ilongá 'a ë 'oku nau fakamo'oni'i 'a e hä-sino mai Ho'o pule fakaleveleva 'i he ngaahi me'a kotoa pë.

'Eï ko hoku 'Eiki! 'Oku ou li'oa atu 'a ia ko ë 'oku 'i hoku manavá ki Ho'o 'Afió. Ngaohi foki ia ke ne hoko ko ha ki'i valevale 'e taau ke fakafeta'ia 'i Ho Pule'angá pea mo ha taha 'oku tä'imälie 'i Ho'o hoifuá mo Ho'o anga'ofá; ke ne fakalakalaka mo tutupu hake 'i he malumalu 'o e tokangaekina 'o Ho'o ako'angá. Ko e mo'oni, ko Koe ko e Mohu-Kelesi! Ko e mo'oni, ko Koe ko e 'Eiki 'o e Fai-manava'ofa Lahi!

#14066
- `Abdu'l-Bahá

 

NGAAHI FAKATAHA

‘E'A KOE ko e Vaikau'aki, ko e Taha Fakaleveleva! Ko e fakatahataha'anga 'o si'i ngaahi laumälié ni kuo nau fakatafoki atu honau ngaahi matá 'i he kole tötöaki mo'oni ki Ho'o 'Afió. 'Aki 'a e anga fakatökilalo tahá pea mo e tukulolo mo'oní 'oku nau sio fakamama'u atu ki Ho Pule'angá mo tautapa ki he 'Afioná ha fakamolemole mo ha 'alo'ofa. 'Otua E! Ohi 'a e ki'i fakataha'angá ni Ma'au.Fakama'a si'i ngaahi laumälié ni pea huluhulu kiate kinautolu 'a e ngaahi huelo 'o Ho'o täkiekiná. Fakamaama'i honau ngaahi loto pea fakafiefia'i honau ngaahi laumälié 'aki Ho'o ngaahi talafungani fiefiá.Ma'u ä 'akinautolu hono kotoa ki Ho Pule'anga mä'oni'oní, tökaki ma'a kinautolu Ho'o foaki-'ofa ta'efa'a'au'auhá, pea ngaohi kinautolu ke nau fiefia 'i he maama ko 'ení mo e maama ka ha'ú.

#14084
- `Abdu'l-Bahá

 

‘E'Otua! Ko e mo'oni kuo mau fakatahataha heni 'i he manongi 'o Ho'o 'ofá. Kuo mau tafoki atu ki Ho Pule'angá.'Oku 'ikai te mau kumi ki ha toe me'a tukukehe Koe pea 'ikai toe faka'amua ha me'a kehe tukukehe Ho finangalo-hoifuá.'Otua E! Tuku 'a e me'akaí ni ko Ho'o mana mei hëvani pea 'alo'ofa'aki mai ki he fakatahá ni na'a malava ke nau hoko ko e kongakau 'o Ho'o kau fakaleveleva tahá. Fakatauange ke nau hoko ko e faka'ai'ai'anga longomo'ui 'o e 'ofá ki he fa'ahinga 'o e tangatá pea mo e matavai 'o e fakamaamangiá ki he matakali 'o e tangatá. Fakatauange ke nau hoko ko e ngaahi me'angäue 'o Ho'o täkiekiná ki he mämaní.Ko e mo'oni ko Koe ko e Mälohi, ko Koe ko e Foaki- lahi, ko Koe ko e Fakamolemole,pea ko Koe ko e Aoniu-Fakaleveleva!

#14085
- `Abdu'l-Bahá

 

‘Eï ko e 'Otua Tupu'i-'Otua! Ko si'i fakatahá ni 'oku fakatahataha'i 'aki Ho kau 'ofa'angá a ë kuo tohoekina kinautolu ki Ho hoihoifuá mo nau ulo malohi 'aki 'a e afi 'o Ho'o 'ofá. Liliu 'a e ngaahi laumälié ni ke nau hoko ko e kau 'angelo fakalangi, fakamo'ui hake kinautolu 'aki 'a e mänava-mo'ui 'o Ho Laumälie Mä'oni'oní, 'oange ma'a kinautolu ha ngaahi 'elelo pöto'i lea mo ha ngaahi loto-ma'u, foaki kiate kinautolu 'a e ivi faka'otuá mo e 'alo'ofá, ngaohi kinautolu ke nau hoko ko e kau talaki-fanongonongo 'o e taha-mätefua ko ia 'a e fa'ahinga 'o e tangatá pea mo e fakatupunga'anga 'o e 'ofá mo e fe'ofo'ofaní 'i he mämani 'o e tangatá, koe'uhiä na'a malava ai ki he po'ulitu'u-lölö 'o e fetaufehi'a'aki-ta'efemahino'akí ke puli 'aupito 'i he maama 'o e La'ä 'o e Mo'oní, na'a malava ke hoko 'o fakamaamangia'i ai 'a e mämani faingata'á ni, na'a malava ai ki he taetaea fakamatelié ni ke ne fälute 'a e ngaahi huelo 'o e mämani 'o e laumälié, pea na'a malava ai ki he ngaahi lanu kehekehé ni ke nau 'u'uku kotoa pë 'o hoko ko e lanu pë taha pea na'a malava ai ki he ongo-mälie 'o e fakafeta'í ke mapuna hake ki he pule'anga 'o Ho haohaoá.

Ko e mo'oni, ko Koe ko e Ivi Aoniu pea mo e Mäfimafi.

#14086
- `Abdu'l-Bahá

 

NGAAHI FOAKI KI HE SINO'I-PA'ANGÁ

Ko hono kotoa 'o e ngaahi kaume'a 'o e 'Otuá....'oku totonu ke nau foaki ki he lahi taha te nau ala malavá, tatau ai pë pe ko e hä 'a e lahi 'o 'enau foakí.'Oku 'ikai 'aupito hanga 'e he 'Otuá 'o fakakavenga'i ha laumälie ke hulu hake ia 'i hono ivi malavá. Ko e ngaahi foaki peheé kuo pau ke fou mai ia mei he ngaahi senitá kotoa pë mo e kau tui kotoa pë....Si'i ngaahi kaume'a 'o e 'Otuá! Ke mou 'ilo'i fakapapau ko e feitu'u ko ia 'oku fou mei ai 'a e ngaahi foakí ni, ko ho'omou ngoue'angá, ho'omou ngäue'angá, pea mo ho'omou fakatupu koloá 'e faitäpuekina ia 'o liunga hongofulu. 'Oku 'ikai ha veiveiua ko e 'Otua mo'uí te ne fakapapau'i 'o hulu atu 'akinautolu ko ë 'oku nau fakamoleki 'enau tu'umälié 'i Hono halá.

‘E 'Otua ko hoku 'Otua! Fakamaama 'a e ngaahi lau'ifofonga 'o Ho'o kau 'öfeina mo'oní pea tokonia kinautolu 'aki 'a e ngaahi matatau fakalangi 'o e ikuna mo'oní. Fokotu'u ma'u honau va'é 'i Ho 'alunga totonú, pea mei Ho'o foaki-'ofa tupu'á fakaava 'i mu'a 'iate kinautolu 'a e ngaahi matapä 'o Ho'o ngaahi täpuakí, he 'oku nau fakamoleki 'i Ho halá 'a e me'a ko ia kuó Ke fakakoloa 'aki kinautolú, pea malu'i Ho'o Tuí,'o tuku 'enau falalá 'i he'enau manatua 'a e 'Afioná, pea tekaki hake honau ngaahi lotó 'i he 'ofa ki he 'Afioná, pea 'ikai puketangï 'a ia ko ë 'oku nau ma'ú 'i he'enau hohoi ki Ho Hoihoifuá pea 'i he'enau kumia

'a e ngaahi founga ke fakahoifua'i 'aki 'a e 'Afioná.

'Eï ko hoku 'Eiki! Tökaki ma'a kinautolu ha 'inasi hulu fau, ha huhu'i tukupau mo ha totongi 'oku fakapapau.

Ko e mo'oni ko Koe ko e Poupou, ko e Tokoni, ko e Anga'ofa, ko e Foaki- Lahi, ko e Fakakoloa ma'u-ai-pë.

#14074
- `Abdu'l-Bahá

 

ONGOMÄTU'Á

“Monü'iä ka ko ia 'okú ne manatua 'ene ongomätu'á 'i he taimi 'okú ne feohi ai mo e 'Otuá”

The Bab

‘Okú Ke tokaima'ananga, 'E 'Eiki, homau ngaahi nima tautapá ni kuo hiki hake ki he hëvani 'o Ho'o hoifuá mo e foaki-'ofá. 'Alo'ofa'aki mai na'a malava ke fakafonu kinautolu 'aki 'a e ngaahi koloa fungani 'o Ho'o fu'ufu'unga anga'ofá mo e 'üni foaki faimanava'ofá. Fakamolemole kimautolu, pea mo 'emau ngaahi tamaí pea mo 'emau ngaahi fa'eé, pea fakakakato mu'a ha fa'ahinga me'a pë kuo mau faka'amua mei he 'oseni 'o Ho'o kelesí mo e anga'ofa Fakalangí. Tali ä mu'a, 'Ei ko e 'Öfeina'anga 'o homau ngaahi lotó, 'a hono kotoa 'o 'emau ngaahi ngäué 'i Ho 'alungá. Ko e mo'oni, ko Koe ko e Mälohi Taupotu, ko e Mä'olunga Taha, ko e Ta'ealafakatataua, ko e Mätefua, ko e Fai-fakamolemole, ko e Mohu Kelesi.

#14092
- Bahá'u'lláh

 

'E iki E!'I he Kuonga Kafakafa Taupotú ni 'okú Ke tali 'a e kole hüfaki 'a e fänaú ma'a 'enau ngaahi mätu'á. Ko 'eni foki ia 'a e taha 'o e ngaahi täpuaki- 'ofa makehe ta'efa'alaua 'o e kuonga ko 'ení. Ko ia ai, 'E 'a Koe ko e 'Eiki anga'ofa, tali ä mu'a 'a e kole 'oku fai 'e Ho'o tamaio'eikí ni 'i he hü'anga- toputapu 'o Ho'o mätefuá pea fakauku hifo si'ene tangata'eikí 'i he moana 'o Ho'o kelesí, koe'uhí he ko e fohá ni kuó ne tu'u hake ke lï'oa ha ngäue fakatamaio'eiki ma'á e 'Afioná pea kuó ne tükuingata 'i he taimi kotoa pë 'i he 'alunga 'o Ho'o 'ofá. Ko e mo'oni ko Koe ko e 'Omeia, ko e Fakamolemole mo e Anga'ofa!

#14093
- `Abdu'l-Bahá

 

PO’ULI

‘Ehoku ‘Otua, mo hoku Tauhi, ko e Kolo ‘o ‘eku faka’änauá! Ko ‘eni ia, ‘a Ho’o tamaio’eikí, ‘okú ne kumia ke mohe ‘i he malu ‘o Ho’o meesí, pea ke ne mälölö ‘i loto ‘i he loto’ä ‘o Ho’o kelesí, ‘o ne tautapa atu ki Ho’o tauhí mo Ho’o malu’í.

‘Oku ou kole meiate Koe, ‘E hoku ‘Eiki, ‘aki Ho fofongá ‘a ë ‘oku ‘ikai tule-pe-mohé ke le’ohi ‘a hoku ongo poko’imatá mei ha’ana toe tokanga ki ha toe me’a tukukehe Koe. Fakaivia, leva, ‘a ‘ena vakaí na’a malava ke ne ‘ilo’i Ho ngaahi faka’ilongá, mo na mätä’ia foki ‘a e Tafa’aki-langi ‘o Ho’o Fakahaá. Ko Koe foki ia ‘a Ë na’e ‘i mu’a ‘i he ngaahi fakahá ‘o Ia ko Ë ko Hono ivi aoniú kuo tetetete ai ‘a e ‘elito’i-känokato ‘o e mäfimafí.

‘Oku ‘ikai mo ha toe ‘Otua ka ko Koe, ko e Fakaleveleva, ko e Hau-Ta’eliua, ko e Mätu’aki-‘Ata’atäina.

#14089
- Bahá'u'lláh

 

‘Elava fëfë ha'aku fili ke mohe, 'E 'Otua, ko hoku 'Otua, lolotonga iá ko e ngaahi fofonga 'o kinautolu ko ë 'oku hohoi ki he 'Afioná 'oku nau ta'emamohe koe'uhiä ko 'enau mavahe meiate Koé, pea 'e lava fëfë ke u tokoto hifo ke mälölö lolotonga iá ko e ngaahi laumälie ko ia 'o Ho'o kau 'ofeiná 'oku nau ta'emanonga-mamahi 'i he'enau mama'o mei Ho ha'oha'ongá?

Kuó u fakatäpui, 'Eï ko hoku 'Eiki, 'a hoku laumälié pea mo hono kotoa 'o 'eku mo'uí ki he nima to'omata'u 'o Ho Mäfimafí pea mo Ho'o malu'í, pea 'oku ou fakatokoto hifo 'a hoku 'ulú 'i hoku 'olunga'angá 'aki Ho mälohí, pea fokotu'u hake ia 'o fakatatau ki Ho finangaló mo Ho'o hoifuá. Ko e mo'oni, ko Koe, ko e Tokaima'ananga, ko e Tauhia, ko e Fakaleveleva, ko e Malohi Taupotu.

'Aki Ho mäfimafí! 'Oku 'ikai ha me'a te u kolea, tatau ai pë pe 'oku ou mohe pe 'okú ou 'ä, ka ko ia pë ko ë 'okú Ke faka'amuá. Ko Ho'o tamaio'eiki au pea 'okú ou 'i Ho to’ukupu’i-nima. Ke ke 'alo'ofa'aki mai 'o faitokonia au ke fai 'a ia ko ë te ne faka'alaha atu 'a e taufa-ngangatu 'o Ho'o hoifuá. Ko 'eni mo'oni ia 'a 'eku faka'amú pea mo e faka'amu 'a kinautolu ko ë 'oku nau häkahaka he ma'unga ofi atu ki Ho'o 'Afió. Ke 'a e 'Afioná pë 'a e Fakafeta'í, 'Eï ko e 'Eiki 'o e ngaahi mämaní.

#14090
- Bahá'u'lláh

 

PONGIPONGI

‘Eï ko hoku 'Otua peá mo hoku Taki! Ko au eni ko Ho'o tamaio'eikí pea ko e foha 'o Ho'o tamaio'eikí.

Kuó u tu'u hake mei hoku mohengá 'i he mafoa mai 'a e atá ni 'i he taimi ko ia kuo huhulu atu ai 'a e Fetu'u-'Aho 'o Ho'o mätefuá mei he Matavai-'Aho 'o Ho finangaló, pea kuo äfuhia kotoa 'e hono maamá 'a hono kotoa 'o e mämaní, 'o fakatatau ki he me'a ko ia kuo tu'utu'uni'i 'i He ngaahi Tohi 'o Ho'o Fekaú.

Fakafeta'i kiate Koe, 'E hoku 'Otua, he kuo mau ofo hake ki he ngaahi fungani-masani 'o e maama 'o Ho'o 'iló. Hïfoaki mai ä, ma'a kimautolu, 'E hoku 'Eiki, 'a e me'a ko ë te ne fakamafeia kimautolu ke si'aki 'a hono kotoa tukukehe Koe, mo fakatau'atäina'i kimautolu mei he pïkitai kotoa pë ki ha toe me'a tukukehe Koe. Toe tohi'i ange foki ma'aku, pea pehë kiate kinautolu ko ë 'oku ou 'ofa aí, pea ma'a hoku käingá foki, 'o tatau pë ki he tangata mo e fefine, 'a e lelei 'o e mämani ko 'ení pea mo e maama ka ha'ú. Malu'i foki kimautolu, 'aki 'a e tu'uholoaki Ho'o malu'í, 'E 'A Koe ko e 'Ofeina'anga 'o hono kotoa 'o e fakatupú pea mo e Hohoi'anga 'o hono kotoa 'o e 'univeesí, meiate kinautolu ko ë kuó ke 'ai ko e ngaahi fakasino'anga 'o e Tokotaha-Fakatauele-koví, 'a ë 'okú ne fafana-fakatauele 'i he ngaahi loto 'o e tangata. 'Okú Ke mälohi-fau ke fai 'a ia 'okú Ke hoifua ki aí. Ko e mo'oni, ko Koe ko e Aoniu-Fakaleveleva, ko e Tokoni ‘i he Tu’utämaki, ko e Mo’ui-pë-‘iate Koe. Ke Ke faitapuekina foki, ‘E ‘Eiki ko hoku ‘Otua, ‘a Ia ko ‘Ë kuo Ke fakanofo ki Ho ngaahi Huafa mä’olunga taupotú pea mo Ia foki ko Ë kuo Ke fakamavahevahe’i ai ‘a e kau anga faka’otuá mei he kau angakoví, pea tokonia ‘aki ‘a e ‘alo’ofá kimautolu ke mau fai ‘a e me’a ko ia ‘okú Ke ‘ofa’i mo faka’amuá.. Ke Ke toe faitapuekina mu’a, ‘E hoku ‘Otua ‘akinautolu ko Ë ko Ho’o ngaahi Folofolá mo Ho’o kau Mata’itohí, pea mo kinautolu foki ko ë kuo tukutaha honau ngaahi matá ki he ‘Afioná, mo fakatafoki atu honau ngaahi matá, mo tukutelinga atu ki Ho’o Uí. Ko e mo’oni, ko Koe ko e ‘Eiki pea mo e Tu’i ki hono kotoa ‘o e fa’ahinga ‘o e tangatá, pea ‘okú Ke mälohi-fau ‘i he ngaahi me’a kotoa pë.

#14087
- Bahá'u'lláh

 

Kuó u ofo mei he mohé ‘i Ho’o tauhí, ‘E hoku ‘Otua, pea ‘oku taau mo ia ko ë na’á ne kumi ki he tauhi ko iá ke nofo ‘i loto ‘i he Hüfanga’anga ‘o Ho’o fakamo’uí pea mo e Kolotau mälohi ‘o Ho’o malu’í. Fakamaama si’oku laumälié, ‘E hoku ‘Eiki, ‘aki ‘a e ngaahi fungani masani ‘o e Matavai-‘Aho ‘o Ho’o Fakahaá, ‘o hangë tofu pë ko Ho’o fakamaama ‘a ‘eku mo’ui fakatu’asinó ‘aki ‘a e maama ‘o e pongipongi ‘o Ho’o hoifuá.

#14088
- Bahá'u'lláh

 

TOKONI

'Ehoku 'Otua! 'Oku ou kole kiate Koe, 'aki Ho huafa mohu kolöliá, ke faitokonia au 'i he me'a ko ë te ne fakatupu ke lakalakaimonü ai 'a e ngaahi 'alunga 'o Ho'o kau tamaio'eikí, mo ho ngaahi koló ke tupulakí. Ko e mo'oni, ko Koe 'oku 'i ai 'a e mälohi ki he ngaahi me'a kotoa pë.

#14048
- Bahá'u'lláh

 

He 'oku toe 'i ai ha tafi 'o e ngaahi faingata'á ka ko e 'Otuá? Pehë: Fakafeta'i ki he 'Otuá! Ko e 'Otuá ia! Ko hono kotoa ko 'Ene kau tamaio'eiki, 'oku nöfo'ia 'e hono kotoa 'aki 'Ene ngaahi tu'utu'uní!

#14049
- The Báb

 

Pehë! 'Otua fakatotofu 'a e ngaahi me'a kotoa pë ke huluange 'i he ngaahi me'a kotoa pë, pea 'oku 'ikai 'i he ngaahi langí pe 'i mämani ha me'a ka ko e 'Afioná 'okú Ne fakatotofú. Ko e mo'oni, ko Ia 'iate Ia pë ko e 'Ilo, ko e Poupou, ko e Mäfimafi.

#14050
- The Báb

 

'Eiki! Ko e faka'ofa ë ka ko kimautolu, foaki ma'a kimautolu Ho'o hoifuá,'oku mau masiva, kumuni ma'a kimautolu ha konga mei he 'öseni 'o Ho'o koloa'iá; mau fusimo'omo, ke Ke fakalatoa kimautolu; 'oku mau matahoa, foaki ma'a kimautolu Ho langilangí. Ko e ngaahi manupuna 'o e 'ataá, pea mo e ngaahi manutotolo 'i he fonuá 'oku ma'u 'enau me'atokoní 'i he 'aho takitaha mei Ho'o 'Afió pea lave monü 'a e me'amo'ui fulipë 'i Ho'o tauhí mo Ho'o 'ofa angaleleí.

'Oua mu'a na'a fakamasiva'i 'a e taha teiteimovaí ni mei Ho'o fu'ufu'unga kelesí pea hifoaki mai 'aki Ho mäfimafí ki he laumälie vaivaí ni Ho'o foaki 'ofá.

Foaki mai ha'amau me'akai faka'aho pea hifoaki Ho'o fakatupulekiná 'i he ngaahi mo'oni'i-me'a-mahu'inga 'o e mo'uí, na'a malava ai ke 'oua na'a mau toe fakafalala 'i ha toe taha kehe meiate Koe, ke mau lava ai 'o fepotalanoa'aki kakato ai mo Ho'o 'Afió, na'a malava ai ke mau 'a'eva 'i Ho ngaahi 'alungá pea talaki ai Ho ngaahi misitelí. Ko Koe ia ko e Aoniu-Fakaleveleva mo e 'Öfeina pea mo e Fakaai ki hono kotoa e fa'ahinga 'o e tangatá.

#14051
- `Abdu'l-Bahá

 

'E'Eiki ko hoku 'Otua, Tokoni'i Ho'o kau 'Öfeiná ke nau tu'u-ta'emauea 'i Ho'o Tuí, ke nau 'a'eva 'i Ho ngaahi 'alungá, ke nau tu'uma'u 'i Ho'o Lotú. Foaki ma'a kinautolu Ho'o kelesí ke nau matatali 'a e 'oho-mälohi 'o e kitá mo e holi fakaekakanó, ke nau muimui ki he maama 'o e takiekina fakalangí. Ko Koe ko e Mälohi, koe Mohu-Kelesi, koeMo'ui-pë-'iate-Ia, ko e Fakakoloa, ko e Fakanonga, ko e Mäfimafi, ko e Foaki Aoniu.

#14052
- `Abdu'l-Bahá

 

TUPULEKINA FAKALAUMÄLIÉ

F akatupu 'iate au ha loto-ma'a, 'E hoku 'Otua, pea fakafo'ou 'aki au ha konisenisi fiemälie, 'E hoku 'Amanaki'anga! 'Aki 'a e laumälie 'o e mälohí ke fokotu'u ma'u au 'i Ho'o Lotu, 'E hoku 'Ofa'anga Laulötaha, pea 'aki 'a e maama 'o Ho kolöliá ke fakahä kiate au Ho halá, 'E 'A Koe ko e kolo 'o 'eku faka'amú. 'Aki 'a e mälohi 'o Ho mäfimafi ta'eliuá hiki hake au ki he hëvani 'o Ho'o mä'oni'oní ,'E 'A Koe ko e Tupu'anga 'o 'eku mo'uí ,pea 'aki 'a e angi-iki 'o Ho'o 'itänití fakafiemälie'i au, 'E 'A KOE ko hoku 'Otua! Tuku Ho'o ongomälie ta'engatá ke mänava mai 'aki kiate au 'a e mo'ui 'oku nongá, 'E hoku Täkaua, pea tuku 'a e koloa'ia 'o Ho fofonga tupu'á ke veteange au mei he me'a kotoa pë tukukehe Koe, 'E hoku Takimu'a, pea tuku ki he ngaahi talafungani fiefia 'o e fakahä 'o Ho'o 'Elito'i-mä'oni'oni ta'efa'a'au'auhá ke 'omi kiate au 'a e nekeneká ,'E 'A Koe ko e tumu'aki 'o e ngaahi fakahaá pea ko e taumama'o-taha 'o e ngaahi misitelí.

#14104
- Bahá'u'lláh

 

'Ehoku 'Otua, ko hoku 'Änau'anga, ko hoku Tu'i,ko hoku Hohoi'anga! Ko e hä ha 'elelo te ne lava ke fakalea'i 'eku ngaahi fakamälö ki Ho'o 'Afió? Ne u fakata'eta'etokanga, na'a Ke ofongia hake au. Ne u tafoki meiate Koe, na'á ke 'alo'ofa mai 'o tokoni'i au ke u tafoki atu kiate Koe. Ne u hangë tofu pë ha taha kuo maté, na'á Ke fakamo'ui hake au 'aki 'a e vai 'o e mo'uí. Ne u mole hifo 'o mae, na'á Ke fakamo'ui hake au 'aki 'a e tafenga vai fakahëvani 'o Ho'o folofolá 'a ë foki na'e tafe atu mei he Peni 'a e Mohu 'Alo'ofa Aoniú.

'Ei ko e 'Otua-Tupu'i-'Otua! Ko hono kotoa 'o e fakatupú 'oku hä'ofia ia 'e Ho'o foaki-'ofá, 'oua mu'a na'a fakamasiva'i ia mei he ngaahi vai 'o Ho'o faimanava'ofá; pe te ke ta'ofi tu'u ia mei he moana 'o Ho'o 'alo'ofá. 'Oku ou tautapa ki he 'Afioná ke tokoni'i mo poupou au 'i he taimi hono kotoa pë pea mo e ngaahi tükunga fuapë, peá u kumia foki mei he hëvani 'o Ho'o kelesí 'a Ho'o hoifua tupu'á. Ko Koe mo'oni ia, 'a e 'Eiki 'o e foaki'ofá, pea mo e Fakaleveleva 'o e pule'anga 'o 'itänití.

#14105
- Bahá'u'lláh

 

Pehë: 'E 'Otua, ko hoku 'Otua! Fakatatä faka'ei'eiki hoku 'ulú 'aki 'a e kalauni 'o e fakamaau totonú, pea mo e 'äfaki-tu'a 'o hoku 'atamaí 'aki 'a e teunga matamatalelei 'o e ta'efilifilimänakó. Ko Koe mo'oni ia ko e Pule'i'anga 'o e ngaahi me'a'ofa kotoa pë pea mo e ngaahi täpuakí.

#14106
- Bahá'u'lláh

 

‘Otua E, fakafo'ou pea fakafiefia'i 'a hoku laumälié. Fakama'a 'a hoku lotó. Fakamaama 'a hoku ngaahi ivi-'o e-mo'ui lötolú. 'Oku ou tuku 'a hono kotoa 'o 'eku ngaahi ngäué 'i Ho to'ukupu'i nimá. Ko Koe 'a hoku Tatakí mo hoku Hüfanga'angá. He 'ikai te u toe 'iloa ai 'a e mamahí mo e loto-kuo foa- mafesifesí: Te u hoko ai ko ha taha mo'ui fiefia mo nekeneka. 'E 'Otua! He'ikai te u toe fonuhia 'i he ngaahi fakakaukau puputu'ú, pë te u toe tuku 'a e faingata'á ke ne hoha'asi au. He'ikai te u toe fakakaukau ki he ngaahi me'a ta'efakafiefia 'o e mo'uí.

'Otua E, ko Koe 'a e kaume'a ofi ange kiate au 'iate au ki he'eku mo'uí. 'Oku ou fakatäpui au ma'á e 'Afioná,'E 'Eiki.

#14107
- `Abdu'l-Bahá

 

‘Eiki E! 'Oku mau vaivai, fakaivia kimautolu.'Otua E! 'Oku mau masiva-'ilo, ngaohi kimautolu ke mau ma'u 'a e 'iló. 'Eiki E! 'Oku mau fusimo'omo, ngaohi kimautolu ke mau koloa'ia. 'Otua E! 'Oku mau mate-ta'e ha-mo'ui, fakaakea hake kimautolu.'Eiki E! Ko e läuvale mo'oni pë 'akimautolu, fakalangilangi'i kimautolu 'i Ho pule'angá. Kapau te Ke faitokonia kimautolu, 'E 'Eiki, te mau hoko ai 'o hangë tofu ko e ngaahi fetu'u ulo fetapakí. Kapau leva he'ikai te ke faitokonia kimautolu, te mau hoko pë 'o ma'ulalo ange 'i he 'uli-'o-e- kelekelé. 'Eiki E! Fakaivia kimautolu,'Otua E! Tuku 'a e ikuná kiate kimautolu. 'Otua E! Fakamafeia kimautolu ke mau liua 'a e kitá pea ikuna'i mo e holí. 'Eiki E! Veteange kimautolu mei he fakapöpula 'o e mämani matelié. 'Eiki E! Fakamo'ui hake kimautolu 'aki 'a e mänava 'o e Laumälie mä'oni'oní koe'uhiä na'a malava ai ke mau tu'u hake 'o ngäue fakatamaio'eiki ki he 'Afionä, mo femou'ekina 'i he hü ki he 'Afioná, pea mau faifatongia 'osikiavelenga 'i Ho pule'angá 'aki 'a e loto-tui mo'oni taupotu tahá. 'Eiki E! 'Okú Ke mälohi-fau.'Otua E! 'Okú Ke Faifakamolemole.'Eiki E! 'Okú ke Manava'ofa.

#14108
- `Abdu'l-Bahá

 

‘E 'Otua,ko hoku 'Otua! Ko Koe 'a hoku 'Amanaki'angá pea mo hoku 'Öfeina'angá, 'a 'eku Kaveinga fisifisimu'a taupotú mo hoku Hohoi'angá! 'Aki 'a e fakatökilalo tahá mo e mätu'aki fakatäpui kakató 'oku ou tautapa kiate Koe ke ngaohi au ko ha tumu'aki-fungani 'o Ho'o 'ofá 'i Ho fonuá, ko ha tu'unga- maama 'o Ho'o 'iló 'i he ha'oha'onga 'o Ho'o ngaahi me'a-mo'uí, pea mo ha fuka 'o e foaki 'ofa faka'otuá 'i Ho pule'angá.

Lau mu'a au 'o hangë ko Ho'o kau tamaio'eikí 'a ë kuo nau mätu'aki fakatalatala kinautolu mei hono kotoa ka ki he 'Afioná pë, 'a ë kuo nau fakahaohao'i kinautolu mei he ngaahi me'a 'auha- ngofua 'o e mämani ko 'ení, pea kuo nau fakatau'atäina'i kinautolu mei he ngaahi fakatauele 'o kinautolu ko ë 'oku nau fakaongo atu 'a e ngaahi hëhë'ia fakavavalo noá.

Tuku 'a hoku lotó ke ma'upu'upu 'i he fiefia 'i he laumälie 'o e fakapapau'i-mo'oní mei Ho pule'angá, pea fakamaama 'a hoku ongo poko'i matá 'aki 'a hono mätä'ia 'a e ngaahi matatau 'o e tokoni fakalangí 'a ë 'oku 'alu hifo ta'emamotu kiate au mei he pule'anga 'o Ho kolölia Aoniú.

Ko Koe mo'oni ia, koe Ivi-Aoniu, ko e Kolölia Aoniu, ko e Mälohi Aoniu.

#14109
- `Abdu'l-Bahá

 

‘Eï ko hoku 'Eiki, ko hoku 'Öfeina'anga, ko hoku Hohoi'anga! Fakakaume'a kiate au 'i he'eku tuenoá pea fakafe'ao au 'i hoku fakaheekí. To'o mo tafi ange hoku mamahí. Ohi au ke u li'oa kakato ki Ho hoihoifuá. Veteange au mei hono kotoa ka ki he 'Afioná pë . Tohoekina au 'aki Ho'o ngaahi ‘alaha-manongi 'o e mä'oni'oní. Ngaohi au ko ha täkanga ma'u 'i Ho Pule'angá mo kinautolu ko ë kuo nau fakamavahe'i kinautolu mei hono kotoa tukukehe 'a e 'Afioná, 'a ë 'oku nau faka'amua ke ngäue fakatamaio'eiki 'i Ho hü'anga toputapú pea nau tu'u 'o faifatongia 'i Ho'o Lotú. Fakamafeia au ke u hoko ko ha taha 'o Ho'o kau kaunangá 'a ë kuo nau a'usia Ho'o lelei fakahoifuá. Ko e mo'oni, ko Koe ko e Mohu Kelesi, ko e Anga'ofa.

#14110
- `Abdu'l-Bahá

 

TU'U TA'EMAUEA 'I HE KOVINÄNITÉ

‘O ku Mau lotu ki he 'Otuá ke 'alo'ofa'aki mai 'o faitokonia 'akinautolu ko ë kuo takihee'í ke nau angatotonu mo fakamaau totonu, pea ngaohi kinautolu ke nau fakatokanga'i 'a e ngaahi me'a ko ia ko ë kuo nau fakaongotuli mei aí.Ko e mo'oni, ko Ia, ko e Foaki Aoniu, ko e 'Alo'ofa Taupotu. 'Oua mu'a na'a tu'usi Ho'o kau tamaio'eikí, 'Eï ko hoku 'Eiki,mei he matapä 'o Ho'o kelesí pea 'oua mu'a na'a kapusi kinautolu mei he loto-'ä-tapu 'o Ho 'Afio'angá. Tokonia kinautolu ke tafi'i 'a e ngaahi 'ao 'o e fakakaukau-muná, peá mo tatala hifo 'a e ngaahi puipui 'o e fakavavaló mo e 'amanaki noá.Ko e mo'oni, ko Koe ko e Pule Aoniu, ko e Mä'olunga Taupotu. 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Mäfimafi, ko e Mohu Kelesi.

#14067
- Bahá'u'lláh

 

Ngaohi ke ta'emauea 'a 'emau ngaahi laká, 'E 'Eiki, 'i Ho 'alungá peá ke Ke fakaivia foki homau ngaahi lotó 'i Ho'o talangofuá. Fakatafoki homau ngaahi matá ki he hoihoifua 'o Ho'o Mätefuá pea fakafiefia'i homau ngaahi fatafatá 'aki 'a e ngaahi faka'ilonga 'o Ho'o Uouongataha Faka'otuá. Fakateunga homau ngaahi sinó 'aki 'a e pulupulu 'o Ho'o foaki 'ofá pea to'o ange mei homau ngaahi matá 'a e puipui 'o e faiangahalá pea foaki ma'a kimautolu 'a e ipu-masani 'o Ho'o kelesí, koe'uhiä na'a malava ai ki he uho'i-mo'oni 'o e me'a mo'ui kotoa pë ke nau hiva'aki Ho fakafeta'í 'i mu'a 'i he vïsone 'o Ho mäfimafí. Fakahaa'i leva Koe, 'E 'Eiki, 'aki Ho'o folofola mohu 'alo'ofá pea mo e fakalilolilo-fufü 'o Ho'o Mo'ui Fakalangí, na'a malava ai ki he ivi-to'oa 'o e lotú ke ne 'utufaki homau ngaahi laumälié - ha lotu 'a ia 'e mä'olunga hake 'i he ngaahi leá mo e ngaahi mata'itohí pea hiliö hake 'i hono pu'aki ko ia 'o e ngaahi fakaleá mo e ngaahi ongó - na'a malava ai ki he me'a kotoa pë ke nau filihia kotoa atu ki he 'ö'önoa-hala'ataá 'i mu'a 'i he fakahä'anga 'o Ho langilangí.

'Eiki! Ko 'eni 'a Ho'o kau tamaio'eikí 'oku nau kei tu'ukalikali mo ta'emauea 'i Ho'o Kovinanité pea mo Ho'o Fuakavá, mo nau kei pïkitai ki he maea 'o e lï'oa-ta'etukú, 'aki Ho'o kelesí, fakapapau'i 'aki Ho mäfimafí mo fakaivia homau ngaahi kongalotó 'i he talangofua ki Ho'o 'Afió.

Ko Koe ko e Fai-Fakamolemole, ko e Mohu Kelesi.

#14068
- `Abdu'l-Bahá

 

‘Eï ko hoku 'Eiki pea mo hoku 'amanaki'anga! Ke Ke faitokonia Ho'o kau 'öfeina tahá ke nau tu'u ta'emauea 'i Ho'o Kovinänite mäfimafí, ke nau kei faitotonu ai pë ki Ho'o lotu-hä-maí, peá ke nau fakahoko foki 'a e ngaahi tu'utu'uni ko ia kuó Ke tuku ma'a kinautolu 'i Ho'o Tohi-Mohu-Fakamaama'iá; koe'uhí na'a malava ai ke nau hoko ko e ngaahi fuka 'o e takiekiná mo e ngaahi tu'unga-maama 'o e Täkanga-'i-'olungá, ke nau hoko foki ko e ngaahi matavai 'o Ho poto ta'efa'alauá, pea mo e ngaahi fetu'u 'oku takitaki tonu, 'i he'enau ulo hifo mei he langi-'ataá. Ko e mo'oni ko Koe ko e Fakaleveleva, ko e Mäfimafi, ko e Ivi-Aoniu.

Takiekina kiate kinautolu ko ia kuo taki-hee'í.

#14069
- `Abdu'l-Bahá

 

Tu'uapo

‘Etokotaha fekumi 'o e Mo'oni! Kapau 'okú ke faka'amu ke malava 'e he 'Otuá ke faka'aaki ho fofongá, kuo pau ke ke hü tötöaki ki he 'Otuá, lotu mo fepötalanoa'aki mo IA 'i he tu'uapoó,'o pehë:

'Eiki E, kuó u fakatafoki 'a hoku matá ki Ho Pule'anga 'o e mätefuá pea kuó u anuanu 'i he moana 'o Ho'o 'alo'ofá. 'Eiki E, fakamaamangia'i 'a 'eku vakaí 'aki ha'ane mamata ki Ho'o ngaahi maamá 'i he po'uli loloó ni, pea ngaohi au ke u fiefia 'aki 'a e uaine 'o Ho'o 'ofá 'i he kuonga fakaofó ni. 'Eiki E, ngaohi au ke u fanongo ki Ho'o uí, pea fakaava 'i mu'a 'i hoku matá 'a e ngaahi matapä 'o Ho'o hëvaní, koe'uhiä ke malava ai ke u sio ki he maama 'o Ho näunaú peá ke tohoekina ai au ki Ho hoihoifuá.

Ko e mo'oni ko Koe koe 'Omeia, ko e Anga'ofa, ko e Mohu Meesi, ko e Fai Fakamolemole.

#14091
- `Abdu'l-Bahá

 

UOUONGATAHA

'O tua 'alo'ofa'aki mai na'a malava ki he maama 'o e uouongatahá ke ne fälute 'a e kotoa 'o e mämaní, pea na'a malava ai foki ki he sila ko ë, "Ko e Pule'angá 'oku 'a e 'Otuá," ke tongia-ma'u 'i he lau'ifofonga 'o e kotoa 'o hono kakaí.

#14042
- Bahá'u'lláh

 

'E hoku 'Otua! 'E hoku 'Otua! Fakatahataha'i 'a e ngaahi loto 'o Ho'o kau tamaio'eikí, pea fakahä kiate kinautolu Ho'o kaveinga fisifisimu'a. Fakatauange ke nau muimui 'i Ho'o ngaahi fekaú mo nöfo'ia Ho'o laó. Tokonia kinautolu, 'E 'Otua, 'i he'enau feingá, pea 'alo'ofa'aki mai ma'a kinautolu ke nau faifatongia ma'á e 'Afioná. 'Otua E! 'Oua mu'a na'a tuku kinautolu kiate kinautolu pë, kae tataki 'enau ngaahi laká 'aki 'a e maama 'o Ho'o 'iló, pea fakafiefia'i honau ngaahi lotó 'aki Ho'o 'ofá. Ko e mo'oni ko Koe ko honau Tokoni pea mo honau 'Eiki!

#14043
- Bahá'u'lláh

 

Ke 'a e 'Afiona pë 'a e kolöliá! 'E 'Otua, 'i Ho'o fakasino-hä-mai 'a e 'ofá ki he fa'ahinga 'o e tangatá! 'E 'A KOE ko ha'amautolú IA MO'UI mo e Maama, tataki Ho'o kau tamaio'eikí 'i Ho halá, pea ngaohi kimautolu ke mau fonu 'iate Koe mo tau'atäina mei hono kotoa tukukehe 'a e 'Afioná.

'Otua E, ako'i kiate kimautolu Ho'o Mätefuá pea 'omi ma'a kimautolu e 'ilo'i- tokanga 'o Ho'o Uouongatahá, na'a malava ai ke 'oua na'a mau toe sio ki ha toe taha tukukehe Koe. Ko Koe ko e mohu meesi, ko e tufaki'anga 'o e foaki-lahí!

'Otua E, fakatupu 'i he ngaahi loto 'o Ho'o kau 'ofeiná 'a e afi 'o Ho'o 'ofá, na'a malava ke ne keina ha toe fakakaukau ki ha toe me'a tukukehe Koe.

Fakahaa'i kiate kimautolu, 'E 'Otua, Ho'o tu'uloa-tupu'a-taupotú - he na'á Ke 'i ai ma'u ai pë pea te ke 'i ai ma'u ai pë, pea 'oku 'ikai ha 'Otua tukukehe Koe. Koe mo'oni,'i he 'Afioná te mau 'ilo ai 'a e nongá mo e mälohí.

#14044
- Bahá'u'lláh

 

'E 'A Koe ko e ko ë 'Eiki 'o e ngaahi 'Eikí! 'Oku ou fakapapau ko Koe ia 'a e 'Eiki 'o hono kotoa 'o e fakatupú, pea mo e Taha-Tufaki-'Ilo ki hono kotoa 'o e me'a mo'uí, hä-mai mo ta'e-hä-mai. 'Oku ou feia e fakamo'oni ko Ho mäfimafí kuó ne fälute 'a e kotoa 'o e 'univeesí, pea he'ikai malava ki he ngaahi kongakau 'o e mämaní ke fakafetau atu ki Ho'o 'Afió, pe malava ki he pule'anga 'o e kakai kotoa pë mo e fonua fulipë ke fakatalea Koe mei hono fakahoko ko ia Ho'o taumu'á. 'Oku ou mätu'aki fakamo'oni'i 'oku 'ikai ha toe fiema'u makehe 'a e 'Afioná ka ko hono toe fakafo'ou fakalaumälie 'a e kotoa 'o e mämaní, pea mo hono fokotu'u-ma'u 'a e uouongataha ko ia 'o hono kakaí, pea mo hono haofaki'i 'o kinautolu kotoa pë 'oku 'a'eva 'i aí.

#14045
- Bahá'u'lláh

 

Occasional

KO E 'AUKAI

Ke 'a e 'Afioná pë 'a e fakafeta'í, 'E 'Eiki ko hoku 'Otua! 'Oku ou kole tötöaki kiate Koe 'aki 'a e Fakahaá ni 'a ë kuo liliu ai 'a e fakapo'ulí ki he maamá, 'a ë foki kuo langa ai 'a e Fai'anga-Lotu-Hokohokó ni, pea fakahaa'i ai 'a e Taipaleti Kuo-Tohí, pea tatala ai mo e Takainga-Kuo-Fofolá, ke hïfoaki kiate au pea mo kinautolu ko ë 'oku 'i he'eku täkangá 'a ia ko ë te ne fakamafeia kimautolu ke mau kapapuna hake ai ki he ngaahi hevani 'o Ho fu'ufu'unga näunau'iá, mo ne fufulu kimautolu mei he 'uli 'o e fa'ahinga veiveiua ko ë kuó ne ta'ofi-tu'u 'a e kau fakamahamahaló mei he hu ki he täpanekale 'o Ho uouongatahá.

Ko au ia 'a e tokotaha, 'Eï ko hoku 'Eiki, kuó ne pïkitai ki he afo-no'o 'o Ho'o 'ofa angalelei, mo puketu'u 'a e kapa 'o e kofu 'o Ho'o 'alo'ofá mo e ngaahi hoifuá. Ke Ke fakatäpui ma'aku pea mo hoku kau 'öfeiná 'a e lelei 'o e mämani ko 'ení pea mo e maama kaha'ú. Fakalatoa leva kinautolu, 'aki 'a e Me'a-foaki-Fufü ko ia kuó ke teuteu ma'a kinautolu ko ë kuo fili 'i he ha'oha'onga 'o Ho'o kakai-fakatupú!

Ko 'eni ia, 'Eï ko hoku 'Eiki, 'a e ngaahi 'aho 'a ë kuó Ke tu'utu'uni ai ki Ho'o kau tamaio'eikí ke tauhi pau 'a e 'aukaí. Monü'iá ka ko ia 'okú ne tauhi kakato 'a e 'aukaí koe'uhí pë ko e 'Afioná pea 'aki 'a e fakatalatala kakato mei he ngaahi me'a kotoa pë tukukehe Koe. Tokoni'i au pea tokoni'i mo kinautolu, 'Eï ko hoku 'Eiki, ke talangofua kiate Koe pea ke tauhi 'a Ho'o ngaahi tu'utu'uní. Ko Koe mo'oni ia, 'okú Ke ma'u 'a e mälohi ke fai 'a ia ko ë kuó Ke filí.

'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e 'Ilo Aoniu, ko e Poto Aoniu. Ko hono kotoa 'o e fakafeta'í ke 'a e 'Otuá ia, ko e 'Eiki 'o hono kotoa 'o e ngaahi mämaní.

#14039
- Bahá'u'lláh

 

'Eï ko e 'Otua-Tupu'i-'Otua! 'I he'eku fili ko ia ke fakamama'o mei he ngaahi fiema'u 'a e sinó, pea 'ikai ko ia ke fakafemou'ekina'i au ke u kai mo inú, pea hangë foki ko iá, fakama'a pea fakahaohaoa'i 'a hoku lotó mei he 'ofa ki ha toe taha tukukehe Koe, pea malu'i mo 'aofia 'a hoku laumälié mei he ngaahi holi faka'auhá pea mo e ngaahi tükunga fakasëtané, koe'uhiä na'a malava ai ki hoku laumälié ke feohi mo e ngaahi tau'aki 'o e mä'oni'oní, peá u hao mei hono täpafua 'o hono kotoa 'o ha toe me'a tukukehe Koe.

#14040
- `Abdu'l-Bahá

 

LOTU 'O E TA'UFO'OU (NAW-RUZ)

F akafeta'i kiate Koe, 'Eï ko hoku 'Otua, he kuó Ke fakatäpui 'a e Nau-Lusí ko ha kätoanga ma'a kinautolu ko ë kuo nau tauhi 'a e 'aukaí 'i he 'ofa ki he 'Afioná pea ta'ofi kinautolu mei hono kotoa ko ë 'oku fulikivanu kiate Koé. 'Alo'ofa'aki mai, 'Eï ko hoku 'Eiki, na'a malava ki he afi 'o Ho'o 'ofá pea mo e momofi-mäfana 'oku ma'u mei he 'aukai kuó Ke tu'utu'uní ke na fakaivia kinautolu 'i Ho'o Lotú, pea ngaohi kinautolu ke nau femo'uekina 'i Ho fakafeta'iá pea mo hono manatua 'o e 'Afioná.

Koe'uhiä kuó Ke teu'i kinautolu, 'Eï ko hoku 'Eiki, 'aki 'a e teunga masani 'o e 'aukai kuó Ke tu'utu'uní, ke Ke toe fakateunga mu'a kinautolu 'aki 'a e teunga masani 'o hono tali loto hangamälie 'o e 'Afioná, 'aki Ho'o kelesi mo e hoifua foaki- 'ofá. He ko e ngaahi angafai 'a e tangatá 'oku fakafalala kotoa ia 'i Ho'o hoifua-angaleleí, pea fakatu'utu'unga kinautolu 'aki Ho'o pulé. Kapau te Ke lau 'a ia ko ë kuó ne maumau'i 'a e 'aukaí ko ha taha kuó ne tauhi kakato ia, ko e tangata ko iá 'e lau fakataha ia mo kinautolu ko ë talu mei 'itäniti kuo nau tauhi ma'u 'a e 'aukaí.

Pea kapau te Ke lau 'a ia ko ë na'á ne tauhi kakato 'a e 'aukaí kuó ne maumau'i ia, ko e tokotaha ko iá 'e lau fakataha ia mo kinautolu ko ë kuo nau 'ai 'a e Pulupulu 'o Ho'o Fakahaá ke 'uli'i 'aki 'a e efu, pea kuo to'o mama'o ia mei he ngaahi vai kilisitala 'o e Fauniteni mo'uí ni.

Ko Koe Ia ko ë kuo hiki hake ai 'a e fuka " 'Oku Taau-ke fakamälö'ia Koe 'i Ho'o ngaahi ngäué ", pea kuo fofola fakahaa'i ai 'a e tu'unga "Ko KOE 'oku faitalangofua ki ai 'i Ho'o pulé ". Ngaohi 'eni ke 'iloa Ho tu'ungá, 'Ei ko hoku 'Otua, ki ho'o kau tamaio'eikí, na'a malava ke ngaohi ai kinautolu ke nau 'ilo'i ko e fungani-lelei ko ia 'o e me'a kotoa pë 'oku makatu'unga ia 'i Ho'o tu'utu'uní pea mo Ho'o folofolá, pea ko e haohaoa 'o e ngäue kotoa pë 'oku fakatefito ia 'i Ho'o faka'ataá pea mo e hoifua-lelei 'o Ho finangaló, pea na'a malava ai ke 'ilo'i ko e 'ü maea-pule'ia 'o e ngaahi to'onga-fai 'a e tangatá 'oku 'i he 'aofi-uma ia 'o Ho'o fakangofuá pea mo Ho'o tu'utu'uní. Ngaohi eni ke 'iloa kiate kinautolu, ke 'oua na'a 'i ai ha me'a 'o tatau ai pë pe ko e hä te ne malava ke tapuni'i kinautolu mei Ho Hoihoifuá 'i he ngaahi 'aho ko ení 'a ë foki na'e kalangaekina'i 'e he Kalaisí 'o pehë: "Ko e pule kotoa pë 'oku 'O'OU, 'E 'A KOE ko e Tamai-fakatupu 'a e

Laumälié, (Sïsü)" pea kalanga atu ai Ho Kaume'á (Mahometi) 'o pehë. " Tuku- Kolölia ki he 'Afioná, 'E 'A KOE ko e 'Öfeina-Taha, he kuo Ke tatala-faka'iloa Ho Hoihoifuá, pea tohi'i foki ma'a Ho'o kakai filí 'a ia ko ë te ne ngaohi kinautolu ke a'usia 'a e nofo'anga 'o e fakahä'anga 'o Ho Huafa Lahi Tahá, 'a ia ko ë foki 'oku tangi laulau ai 'a e kakai kotoa pë tukukehe 'a e fa'ahinga ko ë kuo nau fakatalatala kinautolu mei hono kotoa tukukehe 'a Ho'o 'Afió, pea fakatäfataha kinautolu kiate IA Ko ë ko e Fakahä'anga 'o e 'Afioná pea mo e Fakasino'anga 'o Ho'o ngaahi haohaoá.

Ko IA Ko ë ko Ho'o Va'á pea mo hono kotoa 'o Ho'o täkangá, 'Eï ko hoku 'Eiki, kuo nau vete 'i he 'ahó ni 'a 'enau 'aukaí, hili foki ia 'enau faitalangofua ki ai 'i loto 'i he ngaahi feitu'u 'o Ho'o loto'ä-tapú, pea 'i he'enau vëkeveke foki ko ia ke fakahoifua'i 'a e 'Afioná. Ke Ke fakatäpui ma'ana, pea mo kinautolu, pea pehë ki he fa'ahinga ko ia kuo nau hü ki Ho 'afio'angá 'i he ngaahi 'aho ko iá 'a hono kotoa 'o e lelei kuó Ke tu'utu'uni 'i Ho'o Tohí! Fakalatoa leva kinautolu, 'aki 'a e me'a ko ia te ne fakamonü'ia'i kinautolú, 'i he mo'ui ko 'ení pea mo e mo'ui 'i kö atú.

Ko Koe, mo'oni ia, ko e 'Ilo Aoniu, ko e Poto Aoniu.

#14037
- Bahá'u'lláh

 

Ko e taimi Failau Fakalangí kuo hoko mai ia, ‘E Peni Mä’olunga Taupotu, he ko e Kätoanga ‘o e Mohu

‘Alo’ofa Aoniú ‘oku tu’unuku vave mai ia. Ke ke nima-mo-va’e leva, pea talaki fiefia atu, ‘i mu’a ‘i hono kotoa ‘o e fakatupú, ‘a e huafa ‘o e ‘Otuá, pea fakafiefia’i Hono fakafeta’í, ‘i ha tu’unga mä’olunga ‘a ë foki ‘e malava ai ke toe fakaivia mo fakafo’ou ‘a hono kotoa ‘o e fakatupú. Lea ‘aki atu, pea ‘oua te ke fakalongolongo. Ko e fetu’u ‘aho ‘o e fiefia fakalangí kuo huhulu atu ia ‘i he funga ‘o e tafa’aki langi ‘o Homau huafá, ko e Fiefia Fakalangi, ‘o hangë foki ko e pule’anga ‘o e huafa ‘o e ‘Otuá kuo teuteu’i ‘aki ‘a e teunga - masani ‘o e huafa ‘o ho ‘Eikí, ko e Taha Fakatupu ‘o e ngaahi hëvaní. Tu’u hake ‘i he ‘ao ‘o e ngaahi pule’anga ‘o e mämaní, pea fakanaunautau’i ko e ‘aki ‘a e mälohi ‘o e Huafa Lahi Taupotú ni, pea ‘oua ‘e hoko ko ha taha ‘o kinautolu ko ë ‘oku fakatötö’ohí........

Ko ‘eni ia ‘a e ‘Aho ‘a ë ‘oku kalanga atu ai ‘a e mämani ta’ehämai “ ‘Oku kafakafa ho tapuakí, ‘E mämani, he kuo ngaohi koe ko e tu’u’anga va’e ‘o ho ‘Otuá, pea kuo fili koe ko e nofo’a ‘o Hono taloni mäfimafí.” ‘Oku kailavaki atu ‘e he taetaea ‘o e kolöliá : “ Ke hoko mai ‘a ‘eku mo’uí ke feilaulau’i ma’au, he ko Ia ko Ë ko ‘Öfeina ‘o e Mohu-‘Alo’ofa-Aoniú kuó Ne fokotu’u ma’u ‘a ‘Ene pulé ‘iate koe, ‘aki ‘a e mälohi ‘o Hono huafá ‘a ë na’e tala’ofa ‘aki mai ki he me’a kotoa pë, tatau ai pë pe ko e me’a ‘o e kuohilí pë ko e kaha’ú...”

Ko e ‘Öfeina Taupotú kuó Ne hoko mai. ‘I Hono nima to’omata’ú ‘oku ‘i ai ‘a e Uaine kuo sila’i ‘o Hono huafa. Monü’iá ka ko e tangata te ne tafoki kiate Ia mo ‘utufaki ai ‘a ‘ene fieinuá pea ne kalanga ‘o pehë : “ Fakafeta’i kiate Koe, ‘Eï ko e Faka’iloa’anga ‘o e ngaahi faka’ilonga ‘o e ‘Otuá!” ‘Aki ‘a e angatonu ‘o e Mäfimafí Ko e me’a fufü kotoa pë kuo fakasino atu ia ‘i he mälohi ‘o e mo’oní. Ko hono kotoa ‘o e ngaahi hoifua ‘o e ‘Otuá kuo hifoaki mai ia, ko ha faka’ilonga ‘o ‘Ene kelesí. Ko e ‘üni vai ‘o e mo’ui ta’engatá, kuo luluku atu ia ki he fa’ahinga ‘o e tangatá, ‘i he fonu mahuohua. Ko e ipu kotoa pë kuo pukepuke ia ‘e he to’ukupu ‘o e ‘Ofeina Tahá. ‘U’unu leva ke ofi ki ai, pea ‘oua ‘e toe fakatötö’ohi, neongo ai pë pe ko ha lau mömeniti pë.........

Mou mavava ‘aki ‘a e nekeneka lahi, ‘E kakai ‘o Bahá, lolotonga ho’omou manatua ‘a e ‘Aho ‘o e fiefia taupotú, ‘a e ‘Aho ‘a ë na’e folofola ai ‘a e ‘Elelo ‘o e Tu’uloa Tupu’a ‘o e Ngaahi ‘Ahó, ‘i He’ene mavahe ko ia mei Hono falé, ‘o Ne hä’ele atu ki he Potu ‘a ë na’á Ne huhulu atu ai ki hono kotoa ‘o e fakatupú ‘a e ngaahi sikaina ‘o Hono huafá, ko e Mohu ‘Alo’ofa - Aoniu. Ko e ‘Otuá Homau fakamo’oní. Kapau na’a Mau faka’iloa ‘a e ngaahi fakalilolilo fufü ‘o e ‘Aho ko iá, ko hono kotoa ‘oku nau ‘a’eva ‘i he funga ‘o e mämaní pea mo e ngaahi langí te nau pongia hifo ‘o mate, tukukehe pë ‘a kinautolu ko ë ‘e fakahaofi ‘e he ‘Otuá, ko e Mäfimafi, ko e ‘Ilo-Aoniu

#14038
- Bahá'u'lláh

 

NGAAHI 'AHO FAKALAHI-MAKEHÉ

NGAAHI 'AHO FAKALAHI-MAKEHÉ

Ko e Ngaahi 'Aho Fakalahi-Makehé (Fëpueli 'aho ki Ma'asi 'aho ,'i loto ai) 'oku totonu ko e ngaahi 'aho ia 'o e teuteu ki he 'Aukaí, ngaahi 'aho 'o e anga fakakaume'a, fetokoni'aki pea mo e tufa me'a'ofa.

'E hoku 'Otua, ko ho'oku ia Afi pea mo hoku Maama! Koe ngaahi 'aho ko ë kuó Ke fakahuafa ko e AIAMI-HA 'i Ho'o Tohí kuo nau kamata, 'E 'a Koe ko e Tu'i 'o e ngaahi huafá, pea ko e 'Aukai ko ë na'e tu'utu'uni 'e Ho'o Peni mä'olunga taupotú ki hono kotoa 'oku 'i he pule'anga 'o Ho'o fakatupú ke faitalangofua ki aí 'oku tu'unuku mai. 'Oku ou tautapa kiate Koe, 'Eï ko hoku 'Eiki, 'aki 'a e ngaahi 'aho ko 'ení pea 'aki 'a hono kotoa ko ë kuo nau pïkitai lolotonga 'a e vaa'i taimi ko iá ki he afo-no'o 'o Ho'o ngaahi fekaú, mo pukenimä 'a e kauala 'o Ho'o ngaahi tu'utu'uní, ke 'alo'ofa'aki mai na'a malava ke vahe'i ha potu ma'á e fo'i laumälie kotoa pë 'i loto 'i he ngaahi feitu'u 'o Ho'o loto'ä-tapú, pea mo ha nofo'a 'i he fakahä'anga 'o e 'üni näunau'ia 'o e maama 'o Ho fofongá.

Ko 'eni, 'Eï ko hoku'Eiki, 'a Ho'o kau tamaio'eikí 'a ë foki kuo 'ikai ha kihi'i holi faka'auha 'e taha te ne ta'ofi kinautolu mei he me'a ko ë kuó Ke hïfoaki mai 'i Ho'o Tohí. Kuo nau fakafepünou'i kinautolu 'i mu'a 'i Ho'o Lotü, mo tali Ho'o Tohí 'aki 'a e fa'ahinga loto-fakapapau 'a ë na'e tupu-tonu mai mei he 'Afioná, mo faitalangofua ki he me'a ko ia kuó Ke tu'utu'uni'i ma'a kinautolú, mo nau fili foki ke muimui ki he me'a 'a ia ko ë kuo fekau'i hifo 'e Ho'o 'Afió.

'Okú Ke toka'afio'i, 'Eï ko hoku 'Eiki, 'a e anga 'o 'enau 'ilo'i-tokanga mo mätu'aki fakamo'oni'i ha fa'ahinga me'a pë kuó Ke fakahaa'i 'i Ho'o ngaahi Tohi-Mä'oni'oní. Tuku kinautolu ke nau inu, 'Eï ko hoku 'Eiki, mei he ongo to'ukupu 'o Ho'o mohu-anga'ofá 'a e ngaahi vai 'o Ho 'itänití. Tohi foki ma'a kinautolu 'a e totongi ko ia kuo tu'utu'uni ma'á e taha ko ë kuó ne fakauku hifo ia 'i he 'oseni 'o Ho 'afio'angá, mo lavemonü 'i he uaine-fili 'o Ho'o fakatahá.

'Oku ou kole tötöaki ki Ho'o 'Afió, 'E 'A KOE ko e Tu'i 'o e ngaahi tu'í pea mo e Taha Fakalaloa 'o e kau fakaehaua'í, ke fakatäpui ma'a kinautolu 'a e lelei 'o e mämani ko 'ení pea mo e mämani ka hoko maí. Tohi foki ma'a kinautolu, 'o hulu hake, 'a e me'a ko ë 'oku te'eki ha taha 'i Ho'o ngaahi fakatupú kuó ne 'iloá pea lau kinautolu 'iate kinautolu ko ë 'oku nau hä'ofia Ho'o 'Afió, mo nau 'a'eva takai 'i Ho taloní 'i hono kotoa 'o e mämani 'o Ho ngaahi mämaní.

Ko Koe mo'oni ia, ko e Ivi-Aoniu, ko e 'Ilo Aoniu, ko e Tokaima'ananga.

#14041
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

LOTU FAKAMO'UI LÖLOA

LOTU FAKAMO'UI LÖLOA

Ko IA ko e Fakamo'ui, ko e Fakatotofu, ko e Tokoni, ko e Fakamolemole-Aoniu, ko e Mohu

'Alo'ofa-Aoniu.

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Mä'olunga Taupotu, 'Eï ko e Taha Faitotonu, 'Eï ko e Taha Mohu Naunau'ia!

Ko Koe ko e Fai-Fakatotofu, ko Koe ko e Fai-Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, 'E 'A KOE ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a.

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Pule Taupotu, 'Eï ko e Fokotu'u-hake, 'Eï ko e Fakamaau,

Ko Koe ko e Fai fakatotofu, ko Koe ko e Fai-Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, 'E 'A Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a.

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Ta'ealafakatataua, 'Eï ko e Taha Faka'itäniti, 'Eï ko e Taha Nga'ahoa!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Mohu Fakafeta'ia Taupotu 'Eï ko e Taha Mä'oni'oni, 'Eï ko e Taha Tu'u-ke-Tokoni!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, 'E 'A KOE ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Tokaima'ananga,

'Eï ko e Poto-Aoniu,'Eï ko e Taha Mä'olunga Taupotu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Fakatotoka Aoniu 'Eï ko e Taha Faka'ei'eiki,'Eï ko e Taha Faitu'utu'uni!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha 'Öfeina

'Eï ko e Taha Tö'onga 'Ofa, 'Eï ko e Taha Fonu-Fiefia!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Mäfimafi Taupotu 'Eï ko e Taha Fai Poupoua, 'Eï ko e Taha Ivi-Mälohi!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Pule'ia,

'Eï ko e Mo'ui-pe-iate-Koe, 'Eï ko e Taha 'Ilo-Aoniu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Laumälie, 'Eï ko e Maama, 'Eï ko e Taha Fakahä'anga Taupotu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'E 'A KOE ko e Toutou Fakahä'anga 'o hono kotoa, 'E 'A KOE 'oku 'ilo'i 'e hono kotoa, 'E 'A KOE 'oku Fufü mei hono kotoa!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha 'Ufikaua,

'Eï ko e Taha Mä'ikuna, 'Eï ko e Taha Fai Tapuekina

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Aoniu Fakaleveleva, 'Eï ko e Taha Tu'u-ke-Poupou, 'Eï ko e Taha 'Ufikaua!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Faiteunga, 'Eï ko e Fakalatoa, 'Eï ko e Taha Hakulea!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Hiki-Hake

'Eï ko e Taha Fakauouongataha, 'Eï ko e Taha Mä'olunga Hake!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Ta'ehamele,

'Eï ko e Taha Tau'atäina'anga, ko e Taha Foaki 'Ofa Lahi!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Faimanavakavakava, 'Eï ko e Taha Ta'ofia'anga, ko e Taha Fakatupu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Ngeingeia Taupotu, 'Eï ko e Taha Hoihoifua, 'Eï ko e Taha Hoihoifua!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha 'o e Totonu,

'Eï ko e Taha Mohu Kelesi, 'Eï ko e Taha Anga'ofa

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Fakalotoa Aoniu,

'Eï ko e Pulutaki-Fakama'ito'a Ta'engata, 'Eï ko e Taha 'Ilo Aoniu Taupotu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Ngeia Faka'ei'eiki,

'Eï ko e Tu'uloa-Tupu'a 'o e ngaahi 'Ahó, 'Eï ko e Taha Faianga'ofa!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Mapule'i-Lelei, 'Eï ko e 'Eiki 'o e Fiefia,'Eï ko e 'Öfeina Taha!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'E 'A KOE 'oku 'Ofa ki hono kotoa, 'E 'A KOE 'oku Vaikau'aki ki hono kotoa, 'Ei ko e Taha Faimanavakavakava Aoniu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Nonga'anga ma'a hono kotoa,

'Eï ko e Malu'anga ki hono kotoa, 'Eï ko e Taha Faitokangaekina Taupotu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'E 'A KOE ko e Faitokonia ki hono kotoa,

'E 'A KOE 'oku Ui-Tokoni ki ai 'e hono kotoa, 'Eï ko e Taha Höaki-mo'ui!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakaama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe Eï ko e Fakae'a'anga, 'Eï ko e Taha Faifaka'auha, 'Eï ko e Taha Fakatotoka Aoniu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'E 'A Koe ko hoku laumälie, 'E 'A Koe ko hoku 'Öfeina, 'E 'A Koe ko ha'akú ia Tui!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe ,'Eï ko e Fakainu'anga 'o e kau fieinuá, 'Eï ko e 'Eiki Käfakafa,'Eï ko e Taha Mahu'inga Taupotu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe, 'Eï ko e Manatua Taupotu,

'Eï ko e Huafa Faka'ei'eiki Taha, 'Eï ko e Hala Tu'uloa-Tupu'a Taupotu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Fakahikihiki Mä'olunga Taupotu, 'Eï ko e Ma'oni'oni Taupotu,'Eï ko e Haohaoa Taha!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Ta'epïkitai ki ha me'a, 'Eï ko e Fale'i, 'Eï ko e Kalofanga!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e KAume'a,'Eï ko e Taha Faito'o, 'Eï ko e Taha Fakama'unga'anga!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Näunau, 'Eï ko e Hoihoifua, 'Eï ko e Taha Foaki 'Ofa Lahi!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Falala'anga Taupotu,

'Eï ko e 'Ofa'anga Laulotaha, 'Eï ko e 'Eiki 'o e Mafoa-e-Atá!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Faitoloekina, 'Eï ko e Fakamaama, 'Eï ko e 'Omeia 'o e Fiefiá!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e 'Eiki 'o e Foaki 'Ofa,

'Eï ko e Faimanavakavakava Taupotu, 'Eï ko e Taha Mohu 'Alo'ofa Aoniu!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Taha Tu'uhekina Ma'u-ai-pë, 'Eï ko e Taha Tufaki Mo'ui, 'Eï ko e Matavai 'o e Mo'ui Kotoa pë!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï 'A KOE 'okú Ke vakili 'a e me'a kotoa pë, 'Eï ko e 'Otua Tokaima'ananga Aoniu, 'Eï ko e 'Eiki 'o e Höaki Folofola!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'Eï ko e Sino-Hämai kae toe 'ufikaua pë,

'Eï ko e Ta'emalava ke vakaia ka 'oku 'ILOA, 'Eï ko e Vakaia'anga 'oku kumia 'e hono kotoa. Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Oku ou ui kiate Koe 'E 'A KOE ko ë 'okú Ke fakapoongi 'a e kau 'Ofa'angá 'Eï ko e 'Otua 'o e Kelesí ki he kau angakoví!

Ko Koe ko e Fai Fakatotofu, ko Koe ko e Fai Fakamo'ui,

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a, ko Koe ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a!

'Eï ko e Fakatotofu,'oku ou ui kiate Koe, 'Eï ko e Fakatotofu! 'Eï ko e Fakamo'ui, 'oku ou ui kiate Koe, 'Eï ko e Fakamo'ui!

'Eï ko e Fakama'ito'a, 'oku ou ui kiate Koe,'Eï ko e Fakama'ito'a!

Ko Koe ko e Pulutaki Fakama'ito'a Ta'engata,'E 'A KOE ko e Taha Pulutaki Fakama'ito'a.

'Oku 'a e 'Afioná pë 'a e Haohaoá, 'Eï ko hoku 'Otua! 'Oku ou tautapa kiate Koe 'aki Ho'o anga'ofá, 'a ë foki

'oku tangaki fakaava ai 'a e ngaahi matapä 'o Ho'o foaki 'ofá mo e kelesí, 'a ë foki na'e fokotu'u ma'u ai 'a e Temipale 'o Ho'o Mä'oni'oní 'i he taloni 'o 'itänití: pea 'aki Ho'o 'alo'ofá 'a ë foki na'á Ke fakaafe'i ai 'a e me'a fakatupu kotoa pë ki he tëpile 'o Ho'o ngaahi foakí mo e ngaahi täpuakí; pea 'aki Ho'o kelesí 'a ë na'á Ke tali ai, 'iate Koe tonu pë 'aki Ho'o folofola 'o pehë 'Io ma'a hono kotoa 'oku 'i he langí mo e mämaní, 'i he feitu'u-la'ä 'a ë na'e fakae'a mahino ai 'a Ho'o pulé pea mo Ho langilangí, 'i he houa 'o e mafoa-'a e-atá he taimi na'e fakasino mai ai 'a e máfimafi 'o Ho pule'angá. Pea 'oku ou toe tautapa kiate Koe, 'aki 'a e ngaahi huafa manumanumelié ni, 'aki 'a e ngaahi tö'onga faka'ei'eiki mo mätu'aki fakalaumälié ni, pea 'aki Ho Manatua Käfakafa Taupotú, pea 'aki Ho hoihoifua haohaoa mo ta'emelé, pea 'aki Ho'o Maama fufuü 'i he fakamalumalu'anga fufü taupotú, pea 'aki Ho Huafá, 'a ë 'oku fakapulupulu 'aki 'i he pongipongi pea mo e efiafi kotoa pë 'aki 'a e teunga fungani 'o e faingata'á, ke malu'i ange 'a e taha 'oku 'o'ona 'a e Taipaleti täpuekiná ni pea mo hai pë te ne lau iá, pea mo ha taha pë te ne fou 'i aí, pea mo ha taha pë te ne takafia atu 'a e fale 'a ë 'oku tuku 'i aí. Ke Ke fakamo'ui hake leva 'aki ia 'a e mahakí, puké pea mo e taha masiva kotoa pë, mei he fakatamaki mo e ta'efiemälie kotoa pë, mei he tupu'anga 'o e faingata'a mo e mamahi kotoa pë pea ke Ke tataki 'aki ia ha fa'ahinga taha pë te ne faka'amua ke hü atu ki he ngaahi 'alunga 'o Ho'o täkiekiná pea mo e ngaahi vä'ihala 'o Ho'o fakamolemolé mo e kelesí.

Ko Koe mo'oni ia ko e Mälohi, ko e Fakatotofu Aoniu, ko e Fai Fakamo'ui, ko e Malu'i, ko e 'Omeia, ko e Leuleumäfana,ko e Anga'ofa Aoniu, ko e Mohu 'Alo'ofa.

#14032
- Bahá'u'lláh

 

TAIPALETI 'O E AFI

TAIPALETI 'O E AFI

‘I he Huafa 'o e 'Otuá ko e Aoniu Tu'uloa Tupu'a,ko e Lahi Taupotu.

'Oku mo'oni 'aupito ko e ngaahi loto ko ia 'o e kau laumälie-'ata'atäiná 'oku keina hifo ia 'i he afi 'o evaetu'uá:

'Oku 'i fë nai 'a e huelo 'o e maama 'o Ho fofongá, 'Ei ko e 'Öfeina 'o e ngaahi mämaní? Ko kinautolu ko ë 'oku nau ofi ki he 'Afioná kuo loki kinautolu 'i he fakapo'uli 'o e mamahí:

'Oku 'i fë nai 'a e maama 'o e pongipongi 'o Ho'o toe fakatahatahá, 'Eï ko e Hohoi'anga 'o e ngaahi mämaní?

Ko e ngaahi sino,'o Ho'o kakai filí 'oku nau tokala'ela'e 'i he manavaheé he toafa 'one mama'ó:

'Oku 'i fë nai 'a e moana 'o Ho 'afio'angá,

'Eï ko e Mavava'anga 'o e ngaahi mämaní?

Oku hiki hake 'a e ngaahi nima hohoí ki he hëvani 'o Ho'o kelesí mo e anga'ofá:

'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi lövai 'o Ho'o fakakoloá,

'Eï ko e Taha-Tu'u-Ke-Talia 'o e ngaahi mämaní?

Ko e kau ta'etuí kuo nau tu'u hake 'i he fakaehauá he tapa kotoa: 'Oku 'i fë nai 'a e mälohi ue'ia 'o Ho'o peni tu'utu'uní, 'Eï ko e Hauta'eliua 'o e ngaahi mämaní?

Ko e kälou-tu'u ko ia 'a e fanga kulií 'oku longoa'a 'i he tapa kotoa: 'Oku 'i fë nai 'a e laione 'o e vaotä 'o Ho mäfimafí, 'Eï ko e Taha Kinikinisi 'o e ngaahi mämaní?

Kuo kapa 'e he moko-teiló 'a hono kotoa 'o e fa'ahinga 'o e tangatá: 'Oku 'i fë nai 'a e mäfana 'o Ho'o 'ofá, 'Eï ko e AFI 'o e ngaahi mämaní?

Kuo a'u ki he taupotú 'a e fäliunga 'o e faingata'á:

'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi faka'ilonga 'o Ho'o poupouekiná, 'Eï ko e Haofaki'anga 'o e ngaahi mämaní?

Ko e tokolahi taha 'o e ngaahi kakaí kuo 'ufi'ufi fu'u 'e he fakapo'ulí: 'Oku 'i fë nai 'a e malama ngingila 'o Ho sikainá, 'Eï ko e Maamangia'anga 'o e ngaahi mämaní?

'Oku kekeve-tu'u hake 'a e ngaahi kia 'o e fa'ahinga 'o e tangatá 'i he fetaufehi'a'akí:

'Oku 'i fë nai 'a e 'ü heletä 'o Ho'o houhaú,

'Eï ko e Taha Faka'auha 'o e ngaahi mämaní?

Ko e lumekiná kuó ne a'u ki hono tautakele taupotú: 'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi faka'ilonga 'o Ho näunaú, 'Eï ko e Näunau 'o e ngaahi mämaní?

Ko e ngaahi mamahí kuo nau tokia 'a e Fakae'a'anga 'o Ho Huafá, ko e 'Alo'ofa Aoniú: 'Oku 'i fë nai 'a e fiefia 'o e Matavai-'Aho 'o Ho'o Fakahaá, 'Eï ko e Nëkeneka'anga 'o e ngaahi mämaní?

Ko e laungätu'ú kuó ne 'äkilotoa 'a hono kotoa 'o e ngaahi kakai 'i he mämaní: 'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi fuka 'o Ho'o fiefiá, 'Eï ko e Fiefia'anga 'o e ngaahi mämaní?

'Okú Ke toka 'afio'i kuo puipui'i 'a e Potu-Mafoa'anga 'o Ho'o faka'ilongá 'e he ngaahi fokotu'u fakakaukau koví:

'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi 'ulu'ulu-tuhu 'o Ho mäfimafí, 'Eí ko e Ivi-Aoniu 'o e ngaahi mämaní?

Ko e pakukä 'o e fieinuá kuó ne käsia 'a hono kotoa 'o e tangatá:

'Oku 'i fë nai 'a e vaitafe 'o Ho'o foaki 'ofá,

'Eï ko e Mohu 'Alo'ofa 'o e ngaahi mämaní?

Ko e mänumanú kuó ne ma'utangï 'a hono kotoa 'o e fa'ahinga 'o e tangatá: 'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi fakasino'anga 'o e fakatalatalá, 'Eï ko e 'Eiki 'o e ngaahi mämaní?

'Okú Ke toka'afio'i 'a e umiuminoa 'a e Taha Tukuekiná ni hono fakahee'í: 'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi matatau 'o e hëvani 'o Ho'o Pulé, 'Eï ko e Fakaleveleva 'o e ngaahi mämaní?

Kuo li'ekina au 'i he fonua mulí:

'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi faka'ilonga 'o Ho'o faitotonú, 'Eï ko e Tu'anaki Falala'anga 'o e ngaahi mämaní?

Ko e ngaahi mahuhuhuhu 'o e maté kuó ne puketu'u 'a hono kotoa 'o e tangatá:

'Oku 'i fë nai 'a e aakefua 'o e mo'ui ta'engata 'o Ho'o 'osení?

Ko e ngaahi fanafana 'a sëtané kuo hoaki atu ia ki he me'a mo'ui kotoa pë: 'Oku 'i fë nai 'a e kalöfiama 'o Ho'o afí, 'Eï ko e Maama 'o e ngaahi mämaní?

Ko e kavahia 'o e holí kuó ne käkäsia 'a e tokolahi 'o e fa'ahinga 'o e tangatá: 'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi matavai'aho 'o e haohaoá, 'Eï ko e Hohoi'anga 'o e ngaahi mämaní?

'Okú Ke toka'afio'i 'a hono 'ufikaua 'e he fakaehauá 'a e Taha Tukuekiná ni 'i he ha'oha'onga 'o e kau Sïliá: 'Oku 'i fë nai 'a e huelo 'o Ho'o maama mafoa-e-atá, 'Eï ko e Maama 'o e ngaahi mämaní?

Okú Ke toka'afio'i 'a hono ta'ofi Au ke U lea atú: Pea 'e mapuna mei fë nai 'a Ho'o ngaahi ongomälié, 'Eï ko e Naitingikeili 'o e ngaahi mämaní?

Ko e tokolahi 'o e kakaí 'oku käpui 'e he hëhë'iá mo e ngaahi fakakaukau muná:

'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi fakahinohino 'o Ho'o mo'oni känokató, 'Eï ko e Fakapapau'i'anga 'o e ngaahi mämaní?

‘Oku melemo hifo ‘a Bahá ‘i he tahi ‘o e faingata’a : ‘Oku ‘i fë nai ‘a e ‘A’ake ‘o Ho’o haofaki’angá, Eï ko e Fakamo’ui ‘o e ngaahi mämaní ?

' 'Okú Ke toka'afio'i 'a e Matavai 'Aho 'o Ho'o täkiekiná 'i he po'uli lölö 'o e fakatupú: 'Oku 'i fë nai 'a e la'ä 'o e hëvani 'o Ho'o kelesí, 'Eï ko e Fakamaama 'o e mämaní?

Ko e ngaahi tu'unga maama 'o e mo'oní mo e haohaoá, 'o e tönungá mo e fakalangilangí kuo tämate'i ia: 'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi faka'ilonga 'o Ho'o houhau faisauní, 'Eï ko e Ue'ia'anga 'o e ngaahi mämaní?

'Okú Ke 'afio'i nai ha me'a kuó ne fakauoua'i 'a Ho'o 'Afió, pe fakakaukau ki he me'a ko ia kuó ne 'äkilotoa

IA 'i he 'alunga 'o Ho'o 'ofá?

Kuo ta'ofitu'u 'a 'Eku pení 'i he taimí ni, 'Eï ko e 'Öfeina 'o e ngaahi mämaní?

Ko e ngaahi va'a 'o e fu'u 'Akau-Lote Fakalangí kuo motumotu 'i he ngaahi angi tö takutaku 'o e faka'utangá

'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi fuka 'o Ho'o tokoní, 'Eï ko e'Öfeina 'o e ngaahi mämaní?

'Oku fufü 'a e Fofongá ni 'i he efu 'o e ngaahi tukuaki'i koví:

'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi hauhaufano 'o Ho'o vaikau'akí, 'Eï ko e mohu 'Alo'ofa 'o e ngaahi mämaní?

Ko e pulupulu 'o e Mä'oni'oní kuo 'uli'i 'e he kakai taki-heé: 'Oku 'i fë nai 'a e pulupulu tötölofa 'o Ho'o mä'oni'oní, 'Eï ko e Fakateunga'ia 'o e ngaahi mämaní?

Kuo ta'ofitu'u 'a e tahi 'o e kelesí koe'uhiä ko e ngaahi maumau kuo fai 'e he ngaahi nima 'o e tangatá: 'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi peau 'o Ho'o foaki-'ofá, 'Eï ko e Hohoi'anga 'o e ngaahi mämaní?

Ko e matapä ko ia 'oku 'alu atu ki he 'Afio'anga Fakalangí kuo loka'i ia 'i he fakaaoao 'o Ho ngaahi filí: 'Oku 'i fë nai 'a e kï 'o Ho'o faka'inasí,

'Eï ko e Vete'anga 'o e ngaahi mämaní?

Ko e lou'akaú kuo nau maheikau 'i he ngaahi matangi fakakona 'o e kau angatu'ú: 'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi tauafu 'o e ngaahi 'ao 'o Ho'o foaki'ofá 'Eï ko e Taha 'Alo'ofa'aki-mai 'o e ngaahi mämaní?

'Oku fakapo'uli tu'u 'a e 'univeesí 'i he efu 'o e angahalá: 'Oku 'i fë nai 'a e ngaahi hauhaufano 'o Ho'o fakamolemolé, 'Eï ko e Taha Fakamolemole 'o e ngaahi mämaní?

'Oku li'ekina 'a e Talavoú ni 'i ha potu maomaonganoa: 'Oku 'i fë nai 'a e 'uha 'o Ho'o kelesi fakahëvaní, 'Eï ko e Fai-Täpuekina 'o e ngaahi mämaní?

'Eï ko e Peni Fakaleveleva, kuo Mau ongona Ho'o ui vanaiki taupotú 'i he taetaea faka'itänití: Ke Ke tuku telinga mu'a ki he me'a 'oku folofola'aki 'e He 'Elelo 'o e Näunau'iá, 'Eï ko e Taha Tukuekina 'o e ngaahi mämaní! Ka ne ta'e'oua 'a e momokó,

'E lava fëfë nai ke tolonga 'a e mäfana 'o Ho'o ngaahi folofolá, 'Eï ko e Fakahinohino'anga 'o e ngaahi mämaní?

Ka ne ta'e'oua 'a e fäliunga 'o e ngaahi faingata'á, 'E lava fëfë ke huhulu atu 'a e la'ä 'o Ho'o kätakí, 'Eï ko e Maama 'o e ngaahi mämaní?

'Oua 'e tangilaulau koe'uhiä ko e kau faikoví, Na'e fakatupu Koe ke Ke feia mo kätekina, 'Eï ko e Kätekina'anga 'o e ngaahi mämaní.

'Oiau 'a e ngangatu 'o Ho'o malama 'i he tafa'aki langi 'o e Kovinänité 'i he ha'oha'onga 'o e kau fakatupu moveuveú, pea mo Ho'o hohoi ki he 'Otuá , 'Eï ko e 'Öfa'anga 'o e ngaahi mämaní.

'Iate Koe ko e fuka 'o e tu'u-'ata'atäiná kuo hunuaki ia 'i he ngaahi tumutumu mä'olungá, pea kuo aake hake

'a e tahi 'o e foaki 'ofá,

'Eï ko e To'oa'anga 'o e ngaahi mämaní.

'I Ho'o nga'ahoá kuo ulo atu ai 'a e la'ä 'o e Mätefuá, pea 'i Ho fakahee'i kuo fakateunga ai 'a e fonua 'o e Uouongatahá. Ke Ke 'ukuma fakama'uma'u,

'E 'A Koe ko e Taha Fakahee'i 'o e ngaahi mämaní.

Kuo mau ngaohi 'a e lumekiná ko e pulupulu tu'a ia 'o e kolöliá, mo e faingata'á ko e teunga fungani 'o e 'äfaki-tu'a 'o Ho 'atamaí, 'Eï ko e Fakalaulaukau'anga 'o e ngaahi mämaní.

'Okú Ke toka'afio'i ko e ngaahi lotó 'oku fonu 'i he taufehi'á, pea 'oku 'A'AU ke ta'efakatokanga'i ia, 'E 'A Koe ko e Fufü'anga e ngaahi angahala 'a e ngaahi mämaní.

'I he taimi 'oku tapa ai 'a e ngaahi heletä, laka ki mu'a!

'I he taimi 'oku fepunaki mai ai 'a e ngaahi ngahaú, 'oho ki mu'a! 'E 'A Koe ko e Feilaulau 'o e ngaahi mämaní.

'Okú Ke tutulu nai 'i he mämahí, pe te u lau'aitu au? 'E lelei ange ha'aku tengihia 'a e tokosi'i fau 'o Ho'o kau tangata-to'á,

'E 'A KOE Na'á Ke fakatupu e tangi laulau 'a e ngaahi mämaní.

Ko e mo'oni,kuó u ongona Ho'o Uí, 'Eï ko e 'Öfeina Mohu Kolölia Aoniu; pea 'i he taimi ní ko e fofonga 'o

Bahá 'oku ulo 'aki 'a e vela 'o e faingata'á, pea 'aki 'a e afi 'o Ho'o folofola tapuengiá, pea kuó Ne tu'u hake

'i he faitotonú he potu 'o e feilaulaú, 'o siofaki atu ki Ho'o hoifuá, 'Eï ko e Faitu'utu'uni 'o e ngaahi mämaní.

'E Ali-'AKAPA, fakamälö'ia'i Ho 'Eikí koe'uhí ko e Taipaletí ni 'a ë foki te ke lava ai 'o hö atu 'aki 'a e taufa ngangatu 'o 'Eku fakatökilaló, pea 'ilo'i 'a e me'a kuo tofa ma'a Kimautolu 'i he hala 'o e 'Otuá, ko e 'Änau'anga 'o hono kotoa 'o e ngaahi mämaní.

Kapau 'e lau 'eni mo fifili ki ai 'e hono kotoa 'o e kau tamaio'eikí, 'e tafuaki 'i honau ngaahi halangatotó ha afi 'a ia te ne tutu fakaulo 'a e ngaahi mämaní.

#14033
- Bahá'u'lláh

 

TAIPALETI 'A'AHI 'O 'ABDU'L-BAHA

TAIPALETI 'A'AHI 'O 'ABDU'L-BAHA

Ko e fo'i lotú ni 'oku lau ia 'i he Fonualoto 'o 'Abdu'l-Bahá. 'Oku toe lava pë ke ngäue'aki 'i ha lotu fakafo'ituitui. Na'e pehë 'e 'Abdu'l-Bahá:

"Ko ia ko ë te ne lau 'a e fo'i lotú ni 'aki 'a e fakatökilalo mo e loto-'apasiá te ne 'omeia 'a e nëkeneka mo e fiefia lahi ki he loto 'o e Sevänití ni. 'E tatau pë foki ia mo ha'ane femätaaki mata-ki-he-mata mo Ia. "

Ko IA ko e Mohu Kolölia Aoniu! 'Otua E, ko hoku 'Otua! 'Aki 'a e fakatökilalo mo e lo'imata'ia 'oku ou hiki hake 'a hoku ongo nima tautapá ni ki he 'Afioná pea 'ufi'ufi 'a hoku matá 'i he efu 'o e Hü'anga toputapu 'o Ho'o 'Afió, 'a ë 'oku mä'olunga hake 'i he 'ilo 'a e kau potó, pea mo e fakafeta'i 'o hono kotoa ko ë 'oku nau fakalangilangi'i Koé! 'Alo'ofa'aki mai 'o hängai-fofonga hifo ki Ho'o tamaio'eikí, 'a ë 'okú ne fakatókilalo mo tukulolo 'i Ho matapaá, 'aki 'a e ngaahi vakai 'a e fofonga 'o Ho'o 'alo'ofá, pea fakauku hifo ia 'i he moana 'o Ho'o kelesi ta'engatá.

'Eiki! Ko e tamaio'eiki masiva mo fakatökilalo pë ia 'a e 'Afioná, 'okú ne to'oa mo tautapa kiate Koe, ko e pöpula ia 'i ho to'ukupu'i nimá, 'okú ne lotu tötöaki ki he 'Afioná, falala kakato ki he 'Afioná, 'aki 'a e lo'imata'ia 'i mu'a 'i Ho fofongá, pea ui kiate Koe mo kole fakamatoato ki he 'Afioná, 'o pehë:

'Eiki E, ko hoku 'Otua! Foaki ma'aku Ho'o kelesí ke u ngäue fakatamaio'eiki 'aki ki Ho'o kau 'öfeiná, fakamaama 'a hoku lau'imatá 'aki 'a e maama 'o e langilangi'iá 'i Ho'o loto'ä 'o e mä'oni'oní, pea 'aki 'a e lotu ki Ho Pule'anga 'o e ngeiá. Tokoni'i au ke u ma'a mei he sokitá 'i he hü'anga fakalangi 'o Ho matapaá, pea poupou au ke u fakatalatala mei he 'üni me'a kotoa pë 'i loto 'i Ho ngaahi loto'ä-tapú. 'Eiki! Tuku au ke u inu mei he ipu 'o e mo'ui-ta'esiokitá, fakakofu au 'aki hono pulupulú; pea 'i hono 'oseni fakauku hifo au ai. Ngaohi ke u hangë ko ha 'ila'i-efu 'i he 'alunga 'o Ho'o kau 'ofeiná, pea 'alo'ofa 'aki mai na'a malava ke u luva atu 'a hoku laumälié ma'á e mämaní 'o fakangeingeia'i 'aki 'a e ngaahi taulaka 'a Ho'o kakai filí 'i Ho 'alungá, 'Eï ko e 'Eiki 'o e Kolöliá 'i he Mä'olunga Taupotu.

'Aki 'a e fo'i lotú ni 'oku tautapa atu ai 'a Ho'o tamaio'eikí ki Ho'o 'Afio,'i he mafoa-'a-e-atá pea 'i he taimi po'ulí. Fakakakato mu'a 'a e ngaahi faka'amu 'o si'ono lotó, 'Eiki E! Fakamaama si'ene mo'uí, fakafiefia'i 'a si'ono lotó, fakatupulekina si'ene maamá, na'a malava ke ne ngäue fakatamaio'eiki ma'a Ho'o Lotú pea mo Ho'o kau tamaio'eikí.

Ko Koe ko e Faka koloa, ko e Fiekaungäongo'i, ko e Foaki Lahi Taupotu, ko e Mohu Kelesi, ko e Mohu 'Alo'ofa, ko e Leuleumäfana.

#14034
- `Abdu'l-Bahá

 

TAIPALETI 'A'AHI 'O BAHA’U’LLAH

TAIPALETI 'A'AHI 'O BAHA’U’LLAH

Ko e fakafeta'i ko ë kuo malama mai mei Ho Sino-tapu mohu langilangi'ia taupotú, pea mo e kolölia ko ë kuo huhulu atu mei Ho Hoihoifua fungani- masaní, 'oku nofo loto ia 'iate Koe, 'E 'A Koe ko e Fakahä'anga 'o e Näunaú, pea mo e Tu'i 'o 'Itänití, pea mo e 'Eiki 'o hono kotoa 'oku 'i hëvani pea mo mämaní! 'Oku ou fakapapau'i na'e fakahaa'i 'iate Koe 'a e pule fakaleveleva 'a e 'Otuá mo Hono pule'angá, pea mo e ngeia 'o e 'Otuá mo Hono näunaú, pea kuo huhulu atu ai 'e he ngaahi Fetu'u-'Aho 'o e langilangi tupu'á 'enau maamá 'i he hevani 'o Ho'o tu'utu'uni ta'etoele'eiá, pea malama atu ai 'a e Hoihoifua 'o e Ta'ehämaí 'i 'olunga 'i he tafa'aki langi 'o e fakatupú. Pehë foki, 'oku ou fakapapau'i ka 'i ha ki'i ngaue pë 'a Ho'o pení ko Ho'o tu'utu'uni ko ë ko e " 'Okú Ke 'I Ai " kuo fakahokoa ia, pea faka'iloa foki mo e Fakalilolilo fufü 'a e 'Otuá, pea ui ai ki he mo'uí 'a e kotoa 'o e ngaahi me'a fakatupú, pea hïfoaki ai 'a e kotoa 'o e ngaahi Fakahaá.

Pehë foki, 'oku ou feia e fakamo'oni kuo 'osi tatala fakae'a 'a e hoihoifua 'o e Taha ko ë 'oku Faka'änaua 'i Ho hoihoifuá, pea 'i Ho fofongá kuo malama atu ai 'a e fofonga 'o e Hohoi'anga Tahá, pea 'i Ho'o folofolá te ke vahevahe'i ai 'a e me'a fakatupu kotoa pë, 'o 'ai 'akinautolu ko ë 'oku nau mateaki'i mo'oni Koé ke nau mähiki hake ki he tumutumu 'o e kolöliá, pea mo e kau fakahïhï'angá ki he takele ma'ulalo tahá.

'Oku ou feia e fakamo'oni ko ia ko ë kuó ne 'ilo'i Koé kuó ne 'ilo 'e ia 'a e 'Otuá, pea ko ia ko ë kuó ne a'usia Ho lotolotongá kuó ne a'usia 'e ia 'a e lotolotonga 'o e 'Otuá. Ko ia ai 'oku käfakafa 'a e täpuaki 'o ia ko ë kuó ne sio kiate Koé, pea ki Ho'o ngaahi faka'ilongá, pea fakatökilalo 'e ia ia 'i mu'a 'i Ho'o pulë, pea kuo fakalangilangi'i ia 'aki 'ene femätaaki mo Koé, pea kuó ne a'usia foki 'a e fakahoifua lelei 'o Ho finangaló, mo takatakai atu kiate Koé, peá ne tu'u 'i mu'a 'i Ho taloní. Ko e fäliunga 'o e mamahí 'e tö ia kiate ia ko ë kuó ne fakafepaki'i Koé, mo ne fakafisinga'i Koé, pea faka'ikai'i Ho ngaahi faka'ilongá, mo 'ave-hala'i 'a Ho'o pulé, pea tu'u ke fakafetau kiate Koé, pea tupulaki 'ene fielahí 'i mu'a 'i Ho fofongá, pea mo ne fakakikihi'i Ho ngaahi fakamo'oní, pea hola mei Ho'o tatakí mo Ho pule'angá, pea lau fakataha ia mo e kau fakahïhï'angá 'a ë ko Honau ngaahi hingoá kuo tohi 'aki 'a e 'ulu'ulutuhu 'o Ho'o tu'utu'uní 'i Ho'o ngaahi Taipaleti mä'oni'oní.

Hifoaki ä mu'a ma'aku , 'Eï ko hoku 'Otua mo hoku 'Öfeina'anga, mei he nima to'omata'u 'o Ho'o 'alo'ofá mo Ho'o 'ofa angaleleí 'a e ngaahi fakamänava haohaoa 'o Ho'o ngaahi hoifuá, na'a malava ke nau 'avea-mama'o au meiate au pea mei he mämaní ki he ngaahi loto'ä 'o Ho'o takaofi maí mo Ho 'afio'angá.

'Okú Ke mälohi fau ke fai 'a ia ko ë 'okú Ke hoifua ki aí. Ko e mo'oni, ko Koe Ia na'á Ke fakaleveleva ki he me'a kotoa pë.

Ko hono manatua ko ia 'o e 'Otuá mo Hono fakafeta'í, pea mo e Näunau 'o e 'Otuá mo Hono Langilangí, 'oku 'iate Koe ia, 'E 'A Koe Ia ko hono Hoihoifuá! 'Oku ou feia e fakamo'oni ko e mata ko ia 'o e fakatupú kuo te'eki ai te nau mätä'ia ha taha tukuekina hala'i 'o hangë ko Koé. Na'á Ke anuanu 'i he ngaahi 'aho kotoa 'o Ho'o mo'uí 'i he moana 'o e ngaahi faingata'á.'I he taimi 'e taha na'e ha'i seini ai Koe mo fakapöpula'i, 'i he taimi 'e taha ne fakamanamana'i ai Koe 'aki 'a e heletä 'o Ho ngaahi filí. Ka neongo kotoa 'a e ngaahi me'á ni, na'á Ke tu'utu'uni ki hono kotoa 'o e fa'ahinga 'o e tangatá ke nau talangofua ki he me'a ko ia kuo täkitala kiate Koé 'e Ia ko ë ko e 'Ilo Aoniu, ko e Poto Aoniu.

Fakatauange ke hoko 'a hoku laumälié ko ha feilaulau ki he ngaahi fakamamahi na'á Ke tofanga aí, pea mo 'eku mo'uí ko ha totongi huhu'i ma'á e ngaahi faingata'a na'á Ke tu'uhekiná. 'Oku ou tautapa ki he 'Otuá 'aki Koe pea 'aki 'akinautolu ko ë ko Honau ngaahi matá kuo fakamaamangia 'aki 'a e ngaahi fetapaki ngingila 'o e maama 'o Ho fofongá, mo nau talangofua, 'i he'enau 'ofa 'iate Koé, ki he ngaahi me'a kotoa pë na'e tu'utu'uni kiate kinautolu, ke to'o ange 'a e ngaahi puipui 'a ë kuo nau tu'u vaha'a 'iate Koe pea mo Ho'o ngaahi me'amo'uí, pea ke faitokonia au 'aki 'a e lelei 'o e mämani ko 'ení pea mo e maama ka ha'ú. Ko Koe mo'oni ia, ko e Fakaleveleva, ko e Mä'olunga Taupotu, ko e Kolölia Aoniu, ko e Fakamolemole Ta'engata, ko e Faimanavakavakava Taupotu.

Ke Ke täpuekina ange, 'E 'Eiki ko hoku 'Otua, 'a e Fu'u Lote-Fakalangí pea mo hono ngaahi laú, mo hono ngaahi kupú, mo hono ngaahi va'a lalahí mo hono ngaahi va'a iikí, mo hono ngaahi hulí, ke hangë tofu ko e tu'uloa Ho ngaahi fakalangilangi mä'olunga taupotú pea mo e tolonga ko ia 'o Ho ngaahi 'ulungaanga mä'oni'oni taupotú. Malu'i leva ia, mei he angakovi 'a e fakaehauá pea mo e ngaahi matatau 'a e fakaaoaó! Ko Koe mo'oni ia, ko e Fakaleveleva, ko e Mälohi Aoniu. Ke Ke toe faitapuekina foki, 'E 'Eiki ko hoku 'Otua, Ho'o kau tamaio'eikí mo Ho'o kau kaunangá 'a ë kuo nau a'usia 'a e 'Afioná. Ko e mo'oni ia , ko Koe ko e Fa'a Foaki Aoniu, 'A E ko 'Ene kelesí 'oku tuputupu'á. 'Oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Koe, ko e Fakamolemole Ta'engata, ko e Vaikau'aki Aoniu.

#14035
- Bahá'u'lláh

 

TAIPALETI 'O 'AMETI

TAIPALETI 'O 'AMETI

Ko e fo'i Taipaletí ni kuo fakakoloa ia 'e Baha’u’llah 'aki ha ivi-mälohi mo mahu'inga makehe.

Ko e Tu'i Ia, ko e 'Ilo-Aoniu, ko e Poto! Vakai, ko e Naitingikeili 'o Palataisí 'oku hiva 'i he ngaahi va'a 'o e 'Akau 'o 'Itänití, 'aki 'a e ngaahi ongo mälie mo mä'oni'oni, 'o fanongonongo ki he kau fakamätoató 'a e tala fungani fiefia 'o e ofi 'a e 'Otuá, mo ui 'a e kau tui 'i he Uouongataha Fakalangí ki he loto'ä 'o e 'Afio'anga 'o e Taha Faimanava'ofá, mo faka'ilo ki he kau faka'utumaukú 'a e fekau 'a ia kuo fakahaa'i 'e he 'Otuá, ko e Tu'i, ko e Mohu Näunau'ia, ko e Ta'ealafakatataua, 'o tataki 'a e kau 'öfeiná ki he nofo'a 'o e mä'oni'oní pea ki he Hoihoifua näunau'iá ni.

Ko e mo'oni ko eni ia 'a e Hoihoifua Lahi Taupotú, na'e tala ki mu'a 'i he ngaahi Tohi 'a e kau Fakahokofonó, 'iate Ia ko ë foki 'e fakae'a mahino ai 'a e mo'oní mei he halá pea 'e 'ahi'ahi'i ai 'a e fungani-poto-mä'olunga 'o e fekau kotoa pë. Ko e mo'oni ko Ia ia 'a e 'Akau 'o e Mo'uí 'a ë 'okú ne 'omai 'a e ngaahi fua 'o e 'Otuá, ko e Mä'olunga, ko e Mälohi, ko e Lahi.

'E 'Ameti! Ke ke feia 'a e fakamo'oni ko e mo'oni ko Ia 'a e 'Otuá pea 'oku 'ikai mo ha toe 'Otua ka ko Ia, ko e Tu'i, ko e Malu'i, ko e Ta'ealafakatataua, ko e Ivi-aoniu. Pea ko e Tokotaha ko E kuó Ne fekau'i hifo 'i he hingoa ko e 'Alí ko e Tokotaha mo'oni ia mei he 'Otuá, 'a ë* ko 'Ene ngaahi fekaú 'oku tau muimui kotoa ki aí.

Pehë: 'E kakai mou talangofua ki he ngaahi fekau 'a e 'Otuá, 'a ë kuo tu'utu'uni'i 'i he Peianí 'e he Mohu Näunau'iá, ko e Poto taha. Ko e mo'oni ko Ia ia 'a e Tu'i 'o e kau Fakahokofonó pea ko 'Ene Tohí ko e Fa'ee'i Tohí ia 'o ka na'á ke 'ilo'i.

'Oku pehë 'a e kalangaekina 'e he Naitingikeilí 'a 'Ene uí kiate koe mei he pilïsoné ni. 'Oku 'ikai mo ha toe me'a ka ko 'Ene 'oatu 'a e fekau mahinó ni. Ko ia ko ë 'okú ne faka'amuá, tuku ke ne tafoki mei he talatalaifalé ni, pea ko ia ko ë 'okú ne faka'amuá, tuku ke ne fili 'a e hala ki hono 'Eiki.

'E kakai, kapau te mou faka'ikai'i 'a e ngaahi veesí ni, ko e hä ha fakamo'oni 'oku mou ma'u ke mou tui ai ki he 'Otuá? 'Omi ia, 'E fakataha'anga 'o e kau loi.

'Ikai 'aupito, 'i he Taha ko ë* 'oku 'i Hono to'ukupu'i nimá 'a hoku laumälié, te nau ta'emalava 'aupito, pea mole-ke-mama'o ha'anau mafeia ke fai eni tatau ai pë pe te nau fä'ütaha ke fetokoni'aki 'iate kinautolu.

'E 'Ameti! 'Oua na'a ngalo 'Eku ngaahi foaki 'ofá lolotonga 'Eku mama'ó. Manatu'i Hoku ngaahi 'ahó 'i he lolotonga ho ngaahi 'ahó, pea mo Hoku mamahí mo e fakahee'í 'i he pilïsone lalá ni. Pea ke ke tu'uma'u foki 'i He'eku 'ofá koe'uhí ke 'oua na'a mauea ho lotó, neongo ai pë ha 'uha mai 'a e ngaahi heletä 'a e filí kiate koe pe ko ha tu'u hake 'a hono kotoa 'oku 'i he langí pea mo e mämaní ke fakafepaki kiate koe

Ke ke hangë tofu ko ha ulo 'o ha afi ki Hoku ngaahi filí pea mo ha vaitafe 'o e mo'ui ta'engatá ki Hoku kau 'ofeiná, pea 'oua na'á ke kau mo kinautolu ko ë 'oku tätäla'á.

Pea kapau 'e 'ufikaua koe 'e he faingata'á 'i Hoku 'alungá, pë mo'ulaloa koe'uhí ko Au, 'oua 'aupito na'á Ke hoha'asia ai.

Falala ki he 'Otuá, ko ho 'Otuá pea mo e 'Eiki 'o ho'o ngaahi tamaí. Koe'uhí 'oku 'auhë fano 'a e kakaí 'i he ngaahi 'alunga 'o e fakakaukau ta'etotonú, pea masiva 'i he 'iló ke mamata ki he 'Otuá 'aki honau ngaahi matá totonu, pe ongona 'Ene Ongomälié 'aki honau telingá tonu. 'Oku pehë 'a 'Emau 'ilo'i kinautolú, 'o hangë foki ko ia 'okú ke fakamo'oni'í.

'Oku pehë foki e hoko 'a 'enau ngaahi vavalo noá ko e ngaahi puipui 'i he vaha'a 'o kinautolu mo honau ngaahi lotó mo ta'ofi ai kinautolu mei he hala 'o e 'Otuá, ko e Mä'olunga, ko e Lahi.

Ke ke mätu'aki fakapapau'i foki 'iate koe ko e mo'oni, ko ia ko ë kuó ne tafoki mama'o mei he Hoihoifuá ni kuó ne toe tafoki foki mei he kau Fakahokofono 'o e kuohilí pea fakahä mo'enau fielahi ki he 'Otuá mei hono kotoa 'o 'itänití ki hono kotoa 'o 'itänití.

Ako lelei'i 'a e Taipaletí ni, 'E 'Ameti. Hiva'aki ia lolotonga ho ngaahi 'ahó pea 'oua na'á ke ta'ofi koe mei ai. He ko e mo'oni, kuo tu'utu'uni 'e he 'Otuá ma'a ha taha 'a ë te ne hiva 'aki iá, 'a e totongi 'a ha kau mä'ata 'e toko teau pea mo ha tokoni poupou 'i he ongo mämaní fakatou'osi. Ko e ngaahi monu'iá ni kuo Mau fakakoloa'i 'aki koe ia ko ha foaki-'ofa mei He'emau tafa'akí pea mo ha 'alo'ofa mei Homau lotolotongá, na'a malava ai ke ke hoko ko e taha 'o kinautolu ko ë 'oku hounga'iá.

'I he 'Otuá! kapau 'e 'i ai ha taha 'oku faingata'a'ia pë mamahi te ne lau 'a e fo'i Taipaletí ni 'aki 'a e loto-tui mo'oni, 'e tafi'i 'e he 'Otuá 'a 'ene ta'emanongá, veteki hono ngaahi faingata'a'iá pea to'o mo hono ngaahi mamahí!

Ko e mo'oni, ko Ia ko e Mohu 'Alo'ofa, ko e Leuleumafana. Fakafeta'i ki he 'Otua, ko e 'Eiki 'o e ngaahi mämaní!

#14036
- Bahá'u'lláh

 

wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china