Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

WAHAI PUTRA ROH!

Nasihat-Ku yang pertama adalah ini: Miliki- lah hati yang murni, baik dan cemerlang, agar kedaulatan yang purba, kekal dan abadi menjadi milikmu.

2

WAHAI PUTRA ROH!

Di dalam pandangan-Ku, keadilanlah yang teramat Kucintai; janganlah berpaling darinya jika engkau menginginkan Daku, dan janganlah mengabaikannya agar Aku percaya padamu. Dengan pertolongannya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, bukan dengan mata orang lain, dan engkau akan mengetahui melalui pengetahuanmu sendiri, bukan melalui pengetahuan orang lain. Per- timbangkanlah hal ini dalam hatimu, bagai- mana engkau seharusnya. Sesungguhnya, keadilan adalah pemberian-Ku dan tanda kasih sayang-Ku kepadamu. Maka letakkan- lah keadilan di depan matamu.

3

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Dalam kemahapurbaan hakikat-Ku dan da- lam kenyataan-Ku yang maha purba dan abadi, Aku telah mengetahui kasih-Ku kepadamu; oleh karena itu Aku telah men- ciptakan engkau, telah mengukir pada dirimu gambaran-Ku, serta menyatakan keindahan- Ku kepadamu.

4

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Aku mencintai kejadianmu, oleh karena itu Aku telah menjadikan dikau. Maka, cintailah Daku, agar Aku dapat menyebut namamu dan mengisi jiwamu dengan roh kehidupan.

5

WAHAI PUTRA WUJUD!

Cintailah Daku, agar Aku dapat mencintai engkau. Apabila engkau tidak mencintai-Ku, cinta-Ku tidak akan sampai kepadamu sela- manya. Maka ketahuilah hal ini, wahai hamba!

6

WAHAI PUTRA WUJUD*!

Surgamu adalah kasih-Ku; firdausmu adalah perjumpaan kembali dengan Daku. Masuk- lah ke sana dan jangan menunggu-nunggu. Inilah apa yang telah ditakdirkan bagimu dalam kerajaan Kami nan tinggi dan kedau- latan Kami yang mulia.

* Kata “wujud” di sini adalah “wujúd” bahasa

7

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Jika engkau mencintai Daku, berpalinglah dari dirimu sendiri; dan jika engkau mencari perkenan-Ku, janganlah memperhatikan ke- senanganmu sendiri; sehingga engkau dapat mati dalam diri-Ku dan Aku dapat hidup selama-lamanya dalam dirimu.

Arab, yang berarti “eksistensi” atau “keberadaan”.

8

WAHAI PUTRA ROH!

Tiada ketenteraman bagimu kecuali dengan berpaling dari dirimu sendiri dan menghadap kepada-Ku; karena sepantasnya engkau membanggakan nama-Ku, bukan namamu, dan meletakkan kepercayaanmu pada-Ku, bukan pada dirimu sendiri, karena Aku ingin menjadi satu-satunya Kekasih, Yang dicintai di atas segala-galanya.

9

WAHAI PUTRA WUJUD!

Kasih-Ku adalah benteng-Ku; barangsiapa yang memasukinya akan selamat dan ter- lindung, dan barangsiapa yang berpaling darinya niscaya akan sesat dan musnah.

10

WAHAI PUTRA UCAPAN!

Engkau adalah benteng-Ku, masuklah ke dalamnya agar engkau selamat. Kasih-Ku ada dalam dirimu, kenalilah kasih itu, agar engkau dapat menemukan Aku di dekatmu.

11

WAHAI PUTRA WUJUD!

Engkau adalah lampu-Ku, dan cahaya-Ku ada di dalam dirimu. Ambillah kecemerlang- anmu darinya dan janganlah mencari siapa pun selain Daku, karena Aku telah menjadi- kan engkau kaya, dan dengan berlimpah- limpah telah Kucurahkan kurnia-Ku kepadamu.

12

WAHAI PUTRA WUJUD!

Dengan tangan kekuasaan Aku telah men- jadikan engkau, dan dengan jari kekuatan Aku telah menciptakan engkau, dan dalam dirimu Aku telah menempatkan hakikat ca- haya-Ku. Maka puaslah engkau dengan itu dan jangan mencari yang lain, karena karya- Ku sempurna dan perintah-Ku mengikat. Janganlah membantahnya, jangan pula menyangsikannya.

13

WAHAI PUTRA ROH!

Aku telah menciptakan engkau kaya, meng- apa engkau mempermiskin dirimu? Aku telah menjadikan engkau mulia, mengapa engkau merendahkan dirimu? Dari intisari pengetahuan Aku telah mewujudkan dikau, mengapa engkau mencari pengetahuan dari yang lain selain Daku? Dari tanah liat kasih Aku telah membentuk engkau, mengapa engkau menyibukkan diri dengan yang lain selain Diri-Ku? Palingkanlah pandanganmu kepada dirimu sendiri, agar engkau dapat menemukan Aku berdiri dalam dirimu— kuat, berkuasa dan berdiri sendiri.

14

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Engkau adalah kerajaan-Ku dan kerajaan-Ku tak akan pernah musnah, apa sebabnya eng- kau takut akan kemusnahanmu? Engkau adalah cahaya-Ku dan cahaya-Ku tak akan pernah padam, mengapa engkau takut akan padam? Engkau adalah kemuliaan-Ku dan kemuliaan-Ku tak akan pernah pudar; eng- kau adalah jubah-Ku dan jubah-Ku tak akan pernah usang. Maka berdiamlah dalam ka- sihmu kepada-Ku, agar engkau dapat me- nemukan Daku di alam nan luhur.

15

WAHAI PUTRA UCAPAN!

Hadapkanlah wajahmu pada wajah-Ku dan berpalinglah dari segala sesuatu kecuali Daku, karena kedaulatan-Ku kekal abadi dan kerajaan-Ku tak akan pernah musnah. Jika engkau mencari yang selain Daku, pencari- anmu itu akan sia-sia walaupun engkau menyelidiki seluruh alam semesta untuk selama-lamanya.

16

WAHAI PUTRA CAHAYA!

Lupakanlah semuanya kecuali Daku dan berhubunganlah dengan roh-Ku. Inilah hakikat perintah-Ku, oleh karena itu hadap- kanlah wajahmu padanya.

17

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Puaslah engkau dengan Daku dan janganlah mencari penolong yang lain, sebab tiada se- suatu pun kecuali Daku yang dapat men- cukupi engkau.

18

WAHAI PUTRA ROH!

Janganlah meminta kepada-Ku apa yang tak Kuinginkan bagimu. Lalu puaslah dengan apa yang telah Kami takdirkan bagi dirimu, karena itulah yang menguntungkanmu, jika engkau puas dengannya.

19

WAHAI PUTRA KEINDAHAN NAN LUHUR!

Aku telah meniupkan ke dalam dirimu em- busan Roh-Ku sendiri, agar engkau menjadi kekasih-Ku. Mengapa engkau telah mening- galkan Daku dan mencari kekasih yang lain selain Daku?

20

WAHAI PUTRA ROH!

Hak-Ku atas dirimu besar, dan hak itu tak dapat dilupakan. Rahmat-Ku kepadamu ber- limpah-limpah, dan rahmat itu tak dapat diselubungi. Kasih-Ku berdiam dalam dirimu, dan kasih itu tak dapat disembunyi- kan. Cahaya-Ku tampil di hadapanmu, dan cahaya itu tak dapat ditutupi.

21

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Buah-buahan yang paling lezat telah Kutak- dirkan untukmu pada pohon kemuliaan yang cemerlang, mengapa engkau berpaling darinya dan puas dengan sesuatu yang kurang baik? Maka kembalilah pada apa yang lebih baik bagimu di kerajaan yang maha tinggi.

22

WAHAI PUTRA ROH!

Aku telah menciptakan engkau mulia, na- mun engkau telah merendahkan dirimu sendiri. Maka naiklah ke derajat yang untuk derajat itu engkau diciptakan.

23

WAHAI PUTRA DIA YANG MAHA TINGGI!

Aku memanggil engkau kepada yang abadi, namun engkau menghasratkan sesuatu yang fana. Apakah yang telah menyebabkan eng- kau berpaling dari keinginan Kami dan men- cari keinginanmu sendiri?

24

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Janganlah melanggar batas-batasmu, jangan pula menuntut apa yang tak layak bagimu. Bersujudlah di hadapan wajah Tuhanmu, Penguasa segala kekuatan dan kekuasaan.

25

WAHAI PUTRA ROH!

Janganlah bersikap sombong terhadap si miskin, karena Aku membimbing dia, se- mentara Aku memandang engkau dalam keadaanmu yang jahat dan melaknatmu un- tuk selama-lamanya.

26

WAHAI PUTRA WUJUD!

Bagaimanakah engkau dapat melupakan ke- salahan-kesalahanmu sendiri dan menyibuk- kan diri dengan kesalahan-kesalahan orang lain? Barangsiapa berbuat demikian men- dapat laknat-Ku.

27

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Janganlah menyebut dosa-dosa orang lain selama engkau sendiri seorang yang berdosa. Jika engkau melanggar perintah ini, terku- tuklah engkau, dan akan hal ini Aku naik saksi.

28

WAHAI PUTRA ROH!

Ketahuilah dengan pasti: Barangsiapa yang menyuruh orang lain agar berlaku adil, se- dangkan ia sendiri berbuat jahat, ia bukanlah dari Aku, meskipun ia memakai nama-Ku.

29

WAHAI PUTRA WUJUD!

Janganlah menyifatkan pada orang lain se- suatu yang tidak kauinginkan untuk disifat- kan pada dirimu sendiri, dan janganlah me- ngatakan sesuatu yang tidak kaulakukan. Inilah perintah-Ku kepadamu, maka lak- sanakanlah.

30

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Janganlah menolak hamba-Ku jikalau ia meminta sesuatu darimu, karena wajahnya adalah wajah-Ku; maka malulah engkau di hadapan-Ku.

31

WAHAI PUTRA WUJUD!

Berikanlah pertanggungjawabanmu setiap hari, sebelum engkau dipanggil untuk mem- berikan pertanggungjawaban; karena kema- tian akan datang tiba-tiba kepadamu dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatanmu.

32

WAHAI PUTRA DIA YANG MAHA TINGGI!

Aku telah membuat kematian sebagai utusan kebahagiaan bagimu. Mengapa engkau ber- sedih hati? Aku telah membuat cahaya agar memancarkan kecemerlangannya kepadamu. Mengapa engkau menutupi dirimu darinya?

33

WAHAI PUTRA ROH!

Dengan berita gembira yang bercahaya Aku menyambutmu: bergembiralah! Ke istana kesucian Aku memanggilmu; berdiamlah di dalamnya agar engkau dapat hidup dengan damai untuk selama-lamanya.

34

WAHAI PUTRA ROH!

Roh kesucian mewartakan kepadamu berita gembira perjumpaan kembali; mengapa eng- kau bersedih hati? Roh kekuasaan menguat- kan engkau dalam agama-Nya; mengapa engkau menabiri dirimu? Cahaya wajah-Nya membimbing engkau; bagaimana engkau dapat tersesat?

35

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Janganlah bersedih hati kecuali engkau jauh dari Kami. Janganlah bergembira kecuali engkau mendekati dan kembali kepada Kami.

36

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Bergembiralah atas kesukacitaan kalbumu, agar engkau patut untuk bertemu dengan-Ku dan untuk mencerminkan keindahan-Ku.

37

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Janganlah menanggalkan jubah-Ku yang in- dah, dan janganlah kehilangan bagianmu dari pancuran-Ku yang menakjubkan, supaya engkau tidak haus untuk selama-lamanya.

38

WAHAI PUTRA WUJUD!

Jalankanlah ketetapan-ketetapan-Ku demi cinta pada-Ku, dan tahanlah dirimu dari apa yang engkau inginkan jika engkau mencari rida-Ku.

39

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Janganlah mengabaikan perintah-perintah- Ku jika engkau mencintai keindahan-Ku, dan janganlah melupakan nasihat-nasihat-Ku jika engkau hendak mencapai rida-Ku.

40

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Seandainya engkau dengan cepat menjelajah kemahaluasan angkasa serta melintasi selu- ruh ruang langit, engkau tetap tidak akan mendapatkan ketenteraman kecuali bila eng- kau tunduk pada perintah Kami dan meren- dahkan hatimu di hadapan Wajah Kami.

41

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Agungkanlah agama-Ku agar Aku menying- kapkan kepadamu rahasia-rahasia keagung- an-Ku dan menyinarimu dengan cahaya purba yang abadi.

42

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Rendahkanlah dirimu di hadapan-Ku, agar Aku dengan kasih sayang mengunjungimu. Bangkitlah bagi kemenangan agama-Ku, agar selama masih di dunia, engkau memperoleh kemenangan.

43

WAHAI PUTRA WUJUD!

Sebutlah nama-Ku di bumi-Ku, agar di la- ngit-Ku Aku ingat akan dikau, sehingga mata-Ku dan matamu akan terhibur.

44

WAHAI PUTRA TAKHTA!

Pendengaranmu adalah pendengaran-Ku, dengarlah dengannya. Penglihatanmu adalah penglihatan-Ku, lihatlah dengannya, supaya dalam lubuk jiwamu, engkau dapat naik saksi atas kesucian-Ku yang maha tinggi, dan da- lam Diri-Ku Sendiri Aku dapat naik saksi atas kedudukanmu yang luhur.

45

WAHAI PUTRA WUJUD!

Carilah mati syahid di jalan-Ku, puas dengan rida-Ku dan mensyukuri apa yang Kutak- dirkan, agar engkau dapat beristirahat de- ngan Daku di bawah kubah keagungan, di balik kemah kemuliaan.

46

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Pikirkanlah dan renungkanlah. Apakah eng- kau menghasratkan untuk mati di atas tem- pat tidurmu, atau menumpahkan darahmu di atas tanah, mati syahid di jalan-Ku, dan de- ngan demikian menjadi penjelmaan perintah- Ku dan perwujudan cahaya-Ku di surga yang tertinggi? Pertimbangkanlah dengan adil, wahai hamba!

47

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Demi keindahan-Ku! Mewarnai rambutmu dengan darahmu lebih berharga menurut pandangan-Ku daripada penciptaan seluruh alam semesta dan cahaya dari kedua alam. Berusahalah untuk mencapai hal ini, wahai hamba!

48

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Segala sesuatu ada tandanya. Tanda cinta adalah keteguhan hati dalam ketetapan-Ku dan kesabaran dalam cobaan-Ku.

49

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Pencinta sejati merindukan cobaan, seba- gaimana pemberontak merindukan pengam- punan dan pendosa merindukan rahmat.

50

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Jikalau engkau tidak tertimpa kesusahan di jalan-Ku, bagaimanakah engkau dapat mengikuti jejak mereka yang puas dengan rida-Ku? Jikalau engkau tidak tertimpa co- baan dalam kerinduanmu untuk bertemu dengan-Ku, bagaimanakah engkau akan mencapai cahaya dalam cintamu pada kein- dahan-Ku?

51

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Bencana-Ku adalah kurnia-Ku, pada lahirnya ia api dan pembalasan, tetapi pada batinnya ia cahaya dan rahmat. Bersegeralah menyambutnya, agar engkau dapat menjadi cahaya yang abadi dan roh yang kekal. Inilah perintah-Ku kepadamu, maka hayatilah.

52

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Jikalau kemakmuran datang kepadamu, ja- nganlah bergembira, dan jikalau kehinaan menimpa dirimu, janganlah bersedih hati, karena kedua-duanya akan berlalu dan tidak ada lagi.

53

WAHAI PUTRA WUJUD!

Jikalau kemiskinan menimpa dirimu, ja- nganlah bersusah hati; karena di kemudian hari Raja segala kekayaan akan mengun- jungimu. Janganlah takut akan kehinaan, karena kemuliaan kelak akan datang kepadamu.

54

WAHAI PUTRA WUJUD!

Jikalau engkau mendambakan kedaulatan yang kekal dan tak termusnahkan ini, serta kehidupan yang maha purba dan abadi ini, maka tinggalkanlah kedaulatan yang fana dan cepat berlalu ini.

55

WAHAI PUTRA WUJUD!

Janganlah menyibukkan diri dengan dunia ini, karena dengan api Kami menguji emas, dan dengan emas Kami menguji hamba- hamba Kami.

56

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Engkau menginginkan emas dan Aku menginginkan kebebasanmu darinya. Eng- kau mengira dirimu kaya jikalau memilikinya, dan Aku menganggapmu kaya apabila eng- kau tersucikan darinya. Demi hidup-Ku!

Inilah pengetahuan-Ku, dan itulah khayal- anmu; bagaimanakah jalan-Ku dapat sesuai dengan jalanmu?

57

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Berikanlah kekayaan-Ku kepada orang-orang miskin-Ku, agar di surga engkau dapat mengambil dari timbunan kecemerlangan yang tak kunjung padam serta dari khazanah kemuliaan yang kekal. Namun, demi hidup- Ku! Mempersembahkan jiwamu adalah lebih mulia, seandainya engkau melihat dengan mata-Ku.

58

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Badan wujud adalah takhta-Ku; bersihkanlah dari segala sesuatu, supaya di sana Aku ditempatkan dan di sana Aku berdiam.

59

WAHAI PUTRA WUJUD!

Kalbumu adalah rumah-Ku; sucikanlah agar Aku dapat turun ke dalamnya. Rohmu ada- lah tempat Aku menampakkan Diri; ber- sihkanlah untuk penjelmaan-Ku.

60

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Masukkanlah tanganmu ke dalam dada-Ku, agar Aku dapat terbit dengan terang dan ce- merlang di atas dirimu.

61

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Naiklah ke langit-Ku, agar engkau dapat menikmati pertemuan kembali dengan Daku dan meneguk anggur yang tiada taranya dari cawan kemuliaan yang kekal.

62

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Berhari-hari telah berlalu melewatimu se- mentara engkau menyibukkan diri dengan khayalan-khayalanmu yang sia-sia. Berapa lamakah engkau akan tidur di tempat ti- durmu? Angkatlah kepalamu dari tidurmu, karena Matahari telah naik ke puncak, se- moga ia menyinarimu dengan cahaya kein- dahan.

63

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Cahaya telah menyinarimu dari ufuk Bukit suci dan roh yang bersinar telah bertiup di Sinai kalbumu. Maka, bebaskanlah dirimu dari semua tabir khayalan sia-sia dan ma- suklah ke dalam hadirat-Ku, agar engkau layak bagi kehidupan abadi dan patut untuk bertemu dengan Daku. Dengan demikian, kematian tidak akan datang kepadamu, tidak pula kelelahan atau pun kesusahan.

64

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Keabadian-Ku adalah ciptaan-Ku, Aku telah menciptakannya bagimu. Maka jadikanlah keabadian itu jubah wujudmu. Ketunggalan- Ku adalah hasta karya-Ku; Aku telah mem- buatnya bagimu; maka jadikanlah ketung- galan itu pakaianmu, agar engkau dapat menjadi tempat-terbit keabadian-Ku untuk selama-lamanya.

65

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Keagungan-Ku adalah kurnia-Ku kepadamu, dan kebesaran-Ku adalah tanda rahmat-Ku kepadamu. Apa yang layak bagi Diri-Ku tiada seorang pun yang mengerti, dan tiada seorang pun yang dapat menceritakannya. Sesungguhnya, Aku telah menyimpannya dalam gudang-gudang-Ku yang tersembunyi dan dalam khazanah-khazanah perintah-Ku, sebagai tanda kasih sayang-Ku kepada hamba-hamba-Ku dan tanda rahmat-Ku kepada umat-Ku.

66

WAHAI ANAK-ANAK DARI HAKIKAT ILAHIAH YANG GAIB!

Kalian akan dihalangi untuk mencintai-Ku dan jiwa-jiwa akan bingung dan kacau ketika mereka menyebut Daku, karena akal tak dapat menangkap-Ku dan hati tak dapat mewadahi Daku.

67

WAHAI PUTRA KEINDAHAN!

Demi roh-Ku dan demi kurnia-Ku! Demi rahmat-Ku dan demi keindahan-Ku! Semua yang telah Kuwahyukan untukmu dengan lidah kekuasaan dan semua yang telah Kutu- lis bagimu dengan pena kekuatan, adalah sesuai dengan kemampuanmu dan penger- tianmu, bukannya sesuai dengan keadaan-Ku dan nada suara-Ku.

68

WAHAI ANAK-ANAK MANUSIA!

Tidak tahukah kalian mengapa Kami telah menjadikan kalian semua dari tanah yang sama? Supaya yang satu tidak meninggikan dirinya di atas yang lainnya. Renungkanlah selalu dalam kalbu kalian bagaimana kalian dijadikan. Karena Kami telah menjadikan kalian semua dari zat yang sama, maka ada- lah kewajiban kalian untuk menjadi laksana satu jiwa, berjalan dengan kaki yang sama, makan dengan mulut yang sama dan ber- diam dalam negeri yang sama, supaya dari batin kalian yang terdalam, dari semua per- buatan kalian dan tindakan kalian, tanda- tanda kesatuan dan hakikat keterlepasan dapat diperlihatkan. Demikianlah nasihat-Ku kepada kalian, wahai kumpulan cahaya! Per- hatikanlah nasihat ini, semoga kalian mem- peroleh buah kesucian dari pohon kemuliaan yang gaib.

69

WAHAI PUTRA-PUTRA ROH!

Kalian adalah khazanah-Ku, karena dalam diri kalian telah Kusimpan mutiara-mutiara rahasia-Ku dan permata-permata ilmu-Ku. Jagalah semua mutiara dan permata itu dari orang-orang asing di antara hamba-hamba- Ku dan dari orang-orang jahat di antara umat-Ku.

70

WAHAI PUTRA DIA YANG TELAH BERDIRI ATAS HAKIKATNYA SENDIRI DALAM KERAJAAN JIWANYA!

Ketahuilah olehmu, bahwa Aku telah mengembuskan kepadamu segala keharuman kesucian, telah memberikan kepadamu sabda-Ku sepenuhnya, telah menyempurna- kan kurnia-Ku melalui engkau dan telah menginginkan bagimu apa yang telah Ku- inginkan bagi Diri-Ku sendiri. Oleh karena itu, puaslah dengan rida-Ku dan bersyukur- lah kepada-Ku.

71

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Tulislah dengan tinta cahaya di atas loh ji- wamu semua yang telah Kami berikan kepadamu. Seandainya engkau tidak berdaya untuk berbuat demikian, maka buatlah tin- tamu dari inti hatimu. Jika ini pun tak dapat kaulakukan, maka tulislah dengan tinta merah yang telah ditumpahkan di jalan-Ku. Sesungguhnya, lebih manislah ini bagi-Ku daripada segala sesuatu, sehingga cahayanya dapat menyala untuk selamanya.

Bagian II. Dari bahasa Farsi

Persian

1

WAHAI ORANG-ORANG YANG MEMILIKI AKAL UNTUK MENGE- TAHUI DAN TELINGA UNTUK MENDENGAR!

Seruan pertama Sang Kekasih adalah ini: Wahai burung bul-bul yang gaib! Janganlah tinggal kecuali di taman bunga mawar roh. Wahai utusan dari Sulaiman kasih! Janganlah mencari perlindungan kecuali dalam Saba’ Sang Terkasih. Wahai garuda yang baka!

Janganlah berdiam kecuali di gunung ke- setiaan. Di sanalah tempat kediamanmu, se- andainya dengan sayap-sayap rohmu engkau membubung ke alam yang tak terhingga dan berupaya mencapai tujuanmu.

2

WAHAI PUTRA ROH!

Burung mencari sarangnya; burung bul-bul mencari keindahan bunga mawar; sedangkan burung-burung ini, yakni kalbu-kalbu manusia, karena puas dengan tanah yang fana, telah tersesat jauh dari sarang abadi mereka, dan dengan pandangan yang terarah pada rawa kelalaian, telah kehilangan kemu- liaan hadirat Ilahi. Sayang! Alangkah aneh dan menyedihkan; hanya demi secangkir, mereka telah berpaling dari lautan berge- lombang dari Yang Maha Tinggi, dan tetap berada jauh dari ufuk yang paling cemerlang.

3

WAHAI SAHABAT!

Janganlah menanam apa pun dalam taman hatimu kecuali bunga mawar kasih sayang, dan janganlah melepaskan peganganmu dari burung bul-bul cinta dan hasrat. Hargailah persahabatan dengan orang-orang baik dan hindarkanlah segala hubungan dengan orang-orang jahat.

4

WAHAI PUTRA KEADILAN!

Ke mana lagi seorang pencinta dapat pergi kecuali ke negeri kekasihnya? Dan pencari manakah yang menemukan istirahat apabila jauh dari buah hatinya? Bagi pencinta sejati, bertemu adalah hidup dan keterpisahan adalah mati. Tiada sabar di dadanya dan tiada damai di kalbunya. Selaksa masa hidup akan dia tinggalkan untuk bersegera ke tem- pat tinggal kekasihnya.

5

WAHAI PUTRA TANAH!

Sesungguhnya Aku katakan kepadamu: Di antara semua manusia yang paling lalai ada- lah dia yang berdebat dengan tololnya dan berusaha menang di atas saudaranya. Kata- kanlah: Wahai para sahabat! Perbuatanlah yang menjadi perhiasan kalian, bukannya perkataan.

6

WAHAI PUTRA BUMI!

Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya, kalbu yang masih menyimpan sedikit saja rasa iri tidak akan pernah mencapai kerajaan- Ku yang baka, tidak pula akan menghirup bau harum kesucian yang berembus dari kerajaan kesucian-Ku.

7

WAHAI PUTRA KASIH!

Engkau berada hanya satu langkah terpisah dari tempat tinggi yang mulia dan dari po- hon cinta surgawi. Ambillah satu langkah, dan dengan langkah berikutnya majulah memasuki kerajaan nan baka dan masuklah ke dalam kemah keabadian. Maka dengar- kanlah apa yang telah diturunkan oleh pena kemuliaan.

8

WAHAI PUTRA KEMULIAAN!

Bersegeralah di jalan kesucian, dan masuklah ke dalam surga perhubungan dengan-Ku. Bersihkanlah kalbumu dengan ampelas roh, dan bersegeralah ke hadirat Yang Maha Tinggi.

9

WAHAI BAYANGAN YANG FANA!

Lampauilah semua derajat rendah keraguan dan naiklah ke tingkatan keyakinan yang luhur. Bukalah mata kebenaran, agar engkau dapat melihat Keindahan yang tak bertabir, seraya menyerukan: Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang paling baik!

10

WAHAI PUTRA HAWA NAFSU!

Dengarkanlah ini: Mata yang fana tidak akan pernah mengenal keindahan abadi, tidak pula hati yang mati menggemari selain bunga yang layu. Karena yang serupa tertarik pada yang serupa, dan bersukacita dalam bergaul dengan golongannya.

11

WAHAI PUTRA TANAH!

Butakanlah matamu, agar engkau dapat melihat keindahan-Ku; tutuplah telingamu, agar engkau dapat mendengarkan merdunya suara-Ku; kosongkanlah dirimu dari semua pengetahuan agar engkau dapat mengambil bagian dari pengetahuan-Ku; dan ber- sihkanlah dirimu dari kekayaan, agar engkau dapat memperoleh bagian yang kekal dari samudra kekayaan-Ku yang abadi. Maksud- nya, butakanlah matamu terhadap semua kecuali keindahan-Ku; tutuplah telingamu terhadap semua kecuali sabda-Ku; kosong- kanlah dirimu dari semua pengetahuan kecuali pengetahuan-Ku; agar dengan penglihatan yang tajam, hati yang murni dan telinga yang memperhatikan, engkau dapat memasuki hadirat kesucian-Ku.

12

WAHAI MANUSIA YANG MEM- PUNYAI DUA PENGLIHATAN!

Tutuplah satu penglihatan dan bukalah yang lain. Tutuplah yang satu pada dunia dan se- gala yang ada di dalamnya, dan bukalah yang lain pada keindahan suci dari Sang Kekasih.

13

WAHAI ANAK-ANAKKU!

Aku khawatir, sebelum mendengar lagu dari merpati surga, kalian akan turun kembali ke bayangan kesesatan mutlak, dan tanpa per- nah memandang keindahan bunga mawar, kalian akan kembali ke air dan lumpur.

14

WAHAI PARA SAHABAT!

Janganlah meninggalkan keindahan abadi demi suatu keindahan yang harus mati, dan janganlah menaruh cinta pada dunia tanah yang fana ini.

15

WAHAI PUTRA ROH!

Waktunya akan datang, ketika burung bul- bul kesucian tak akan lagi membuka rahasia- rahasia terdalam dan kalian semua akan ke- hilangan lagu surgawi dan suara dari alam nan tinggi.

16

WAHAI INTISARI KELALAIAN!

Berlaksa-laksa lidah mistis berkata dalam satu ucapan, dan berlaksa-laksa rahasia gaib dinyatakan dalam satu lagu; tetapi sayangnya, tiada telinga yang dapat mendengar atau hati yang bisa mengerti.

17

WAHAI SAHABAT-SAHABAT!

Pintu-pintu ke Alam yang Tak Bertempat telah terbuka lebar, dan kediaman Sang Ter- kasih dihiasi dengan darah para kekasih, na- mun semua orang, kecuali beberapa saja, tetap kehilangan kota surgawi ini, dan bahkan dari yang sedikit itu, hanya sejumlah terkecil sajalah yang telah ditemukan dengan hati yang murni dan jiwa yang suci.

18

WAHAI PARA PENGHUNI SURGA YANG TERTINGGI!

Umumkanlah kepada kaum keyakinan, bah- wa di dalam alam kesucian, dekat firdaus surgawi, telah muncul suatu taman baru, yang dikelilingi oleh para penduduk kerajaan nan tinggi serta para penghuni abadi di fir- daus nan luhur. Maka berusahalah untuk mencapai kedudukan itu, sehingga kalian dapat membuka rahasia-rahasia cinta dari bunga-bunganya serta mempelajari rahasia hikmah ilahiah yang sempurna dari buah- buahnya yang baka. Terhiburlah mata mereka yang masuk dan berdiam di dalam- nya!

19

WAHAI PARA SAHABATKU!

Telah lupakah kalian pada pagi sejati yang cemerlang itu, ketika di tempat yang suci dan diberkati itu kalian semua dikumpulkan di hadirat-Ku di bawah naungan pohon hayat yang ditanam di firdaus yang maha agung? Dengan kagum kalian telah mendengarkan ketika Aku mengucapkan tiga sabda yang suci ini: Wahai para sahabat! Janganlah lebih menyukai kehendak kalian daripada kehen- dak-Ku, janganlah menginginkan sesuatu yang tidak Kuinginkan bagi kalian, dan ja- nganlah mendekati Daku dengan hati yang mati, yang dinodai keinginan dan hasrat duniawi. Seandainya kalian menyucikan jiwa kalian, pada saat ini kalian akan ingat pada tempat itu dan keadaan di sekitarnya, dan kebenaran ucapan-Ku akan menjadi jelas bagi kalian semua. Pada baris suci yang kedelapan, dalam Loh Firdaus yang kelima, Ia berfirman:

20

WAHAI ORANG-ORANG YANG BERBARING BAGAIKAN MATI PADA DIPAN KELALAIAN!

Berabad-abad telah berlalu dan kehidupan kalian yang amat berharga ini hampir berakhir, namun tiada satu tiupan napas ke- murnian pun dari kalian yang telah sampai pada istana kesucian Kami. Meskipun teng- gelam dalam samudra kesesatan, namun dengan bibir kalian mengaku beriman kepada keesaan Tuhan. Dia yang Kubenci telah kalian cintai, dan musuh-Ku telah ka- lian jadikan sahabat. Meskipun demikian, kalian berjalan di atas bumi-Ku dengan merasa puas diri, tak sadar bahwa bumi-Ku sudah bosan pada kalian dan segala yang ada di dalamnya membenci kalian. Seandainya kalian membuka mata kalian, sesungguhnya kalian akan lebih menyukai selaksa duka daripada kesenangan ini dan akan mengang- gap kematian sendiri lebih baik daripada ke- hidupan ini.

21

WAHAI WUJUD TANAH YANG BERGERAK!

Aku menginginkan keakraban denganmu, tetapi engkau tak mau percaya pada-Ku. Pedang pemberontakanmu telah menebang pohon harapanmu. Aku dekat padamu setiap saat, tetapi engkau selalu jauh dari-Ku. Aku telah memilih kemuliaan yang kekal bagimu, namun engkau telah memilih kehinaan yang tak terbatas bagi dirimu sendiri. Selagi masih ada waktu, kembalilah, dan jangan kehilang- an kesempatanmu ini.

22

WAHAI PUTRA NAFSU!

Orang-orang pandai dan arif telah berusaha bertahun-tahun lamanya, namun gagal untuk mencapai hadirat Yang Maha Mulia; mereka telah mencari Dia sepanjang hidup mereka, namun tidak sempat melihat keindahan wa- jah-Nya. Engkau tanpa usaha sedikit pun telah mencapai tujuanmu, dan tanpa mencari telah mendapatkan tujuan pencarianmu. Namun demikian, engkau tetap begitu terselubung dalam tabir egomu, sehingga matamu tak melihat keindahan Sang Terka- sih, tidak pula tanganmu menyentuh kelim jubah-Nya. Wahai kalian yang memiliki penglihatan, lihatlah dan takjublah!

23

WAHAI PARA PENGHUNI KOTA KASIH!

Lilin baka diserang tiupan-tiupan fana, dan keindahan Pemuda surgawi ditutupi kege- lapan debu. Sang penguasa para raja kasih diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang zalim, dan merpati kesucian terkurung dalam cakar burung-burung hantu. Para penghuni kemah kemuliaan dan seluruh rombongan surgawi meratap dan menangis, sedangkan kalian beristirahat di negeri kela- laian, dan menganggap diri kalian sebagai sahabat-sahabat yang ikhlas. Alangkah sia- sianya semua khayalan kalian!

24

WAHAI ORANG-ORANG YANG BODOH TETAPI DIANGGAP ARIF!

Mengapa pada lahirnya kalian tampak seba- gai gembala-gembala, sedangkan pada batin- nya kalian telah menjadi serigala-serigala yang ingin merampas kawanan domba-Ku? Kalian seperti bintang yang terbit sebelum fajar, yang meskipun tampak bersinar dan cemerlang, namun menyebabkan para musafir di kota-Ku tersesat dan mengikuti jalan menuju kebinasaan.

25

WAHAI ORANG-ORANG YANG KELIHATANNYA INDAH NAMUN BATINNYA KOTOR!

Kalian laksana air yang jernih tetapi pahit, yang pada lahirnya kelihatan murni, tetapi ketika diuji oleh Penguji Ilahi, tak setetes pun diterima. Memang, sinar matahari jatuh pada tanah seperti halnya ia jatuh pada cer- min, tetapi keduanya berbeda dalam pemantulannya seperti bintang berbeda dari bumi: sesungguhnya, tak terhinggahlah per- bedaannya!

26

WAHAI SAHABATKU DALAM KATA!

Renungkanlah sejenak. Pernahkah engkau mendengar bahwa sahabat dan musuh ber- diam dalam satu hati? Maka usirlah yang lain, agar Sahabat dapat memasuki rumah-Nya.

27

WAHAI PUTRA TANAH!

Segala yang ada di langit dan di bumi telah Kutetapkan bagimu kecuali hati manusia, yang telah Kujadikan tempat tinggal kein- dahan-Ku dan kemuliaan-Ku; namun eng- kau telah memberikan rumah dan tempat tinggal-Ku itu kepada yang lain selain Aku; dan bilamana penjelmaan kesucian-Ku telah mencari kediaman-Nya sendiri, Ia menemu- kan seorang asing berdiam di sana, dan tanpa rumah Ia bersegera ke tempat suci Sang Terkasih. Meskipun demikian, Aku telah menyembunyikan rahasiamu dan tak ingin engkau dipermalukan.

28

WAHAI HAKIKAT HAWA NAFSU!

Seringkali pada waktu fajar Aku telah berto- lak dari alam-alam yang Tak Bertempat menuju tempat tinggalmu, dan telah mene- mukan engkau di atas tempat tidur kese- nangan, sibuk dengan yang lain selain Daku. Lalu secepat kilatan roh, Aku kembali ke kerajaan keagungan surgawi dan tak me- nyingkapkannya kepada bala tentara kesu- cian di tempat tinggal-Ku di atas.

29

WAHAI PUTRA KEDERMAWANAN!

Dari gurun ketiadaan, dengan tanah liat perintah-Ku, Aku telah menjadikan engkau terwujud dan telah menetapkan bagi pendi- dikanmu setiap atom yang ada serta hakikat segala yang diciptakan. Jadi, sebelum engkau dilahirkan dari kandungan ibumu, telah Ku- takdirkan bagimu dua pancuran susu yang cemerlang, mata untuk mengawasimu, dan hati untuk mencintaimu. Dari kasih sayang- Ku, di bawah naungan rahmat-Ku Aku telah mengasuh engkau, dan telah menjaga engkau dengan hakikat kurnia-Ku dan anugerah-Ku. Dan maksud-Ku dengan semua ini adalah agar engkau dapat mencapai kerajaan-Ku yang abadi dan menjadi layak akan semua pemberian-Ku yang gaib. Tetapi engkau tetap saja lalai, dan ketika menjadi dewasa engkau telah mengabaikan semua kurnia-Ku dan menyibukkan dirimu dengan khayalan- khayalanmu yang kosong, sedemikian rupa sehingga engkau sama sekali alpa, dan de- ngan berpaling dari pintu Sahabat engkau telah tinggal di dalam istana musuh-Ku.

30

WAHAI BUDAK DUNIA!

Seringkali embusan kasih sayang-Ku telah bertiup di atasmu pada waktu fajar dan mendapati engkau tidur dengan nyenyak di atas tempat tidur kelalaian. Dengan me- nangisi keadaanmu ia kembali ke tempat asalnya.

31

WAHAI PUTRA BUMI!

Jika engkau menginginkan Daku, janganlah mencari yang lain selain Daku; dan jika eng- kau ingin memandang keindahan-Ku, tu- tuplah matamu terhadap dunia dan segala yang ada di dalamnya; karena kehendak-Ku dan kehendak dari yang lain selain Aku, ba- gaikan api dan air, tak dapat tinggal bersama dalam satu hati.

32

WAHAI ORANG ASING YANG KUDAMPINGI!

Lilin hatimu dinyalakan oleh tangan ke- kuasaan-Ku, janganlah dipadamkan dengan angin buruk keakuan dan hawa nafsu. Pe- nyembuh segala penyakitmu adalah meng- ingat Daku, janganlah melupakan hal itu. Jadikanlah kasih-Ku hartamu dan cintailah kasih itu seperti penglihatanmu dan hidupmu sendiri.

33

WAHAI SAUDARAKU!

Dengarkanlah kata-kata nikmat dari lidah madu-Ku, dan teguklah air kesucian rohani yang memancar dari bibir-Ku yang manis. Tebarkanlah benih-benih hikmah ilahiah-Ku di tanah murni hatimu, dan siramilah benih- benih itu dengan air keyakinan, agar bakung- bakung ilmu-Ku dan kearifan-Ku dapat tumbuh segar dan hijau dalam kota suci hatimu.

34

WAHAI PARA PENGHUNI SURGAKU!

Dengan tangan kasih sayang, Aku telah menanam bibit pohon cinta dan persaha- batan kalian dalam taman surga yang suci, dan telah menyiraminya dengan curahan rahmat-Ku; sekarang saat berbuah telah tiba, maka berusahalah agar pohon itu dapat di- lindungi dan tidak dilalap oleh api hawa nafsu.

35

WAHAI PARA SAHABATKU!

Padamkanlah lampu kesesatan, dan nyala- kanlah dalam hati kalian obor bimbingan Ilahi yang abadi. Karena tak lama lagi para penguji umat manusia, di hadirat suci Dia Yang Dipuja, tak akan menerima apa pun kecuali kebajikan yang termurni dan per- buatan-perbuatan tulus yang tak bernoda.

36

WAHAI PUTRA TANAH!

Orang-orang yang bijaksana adalah mereka yang tidak berbicara sebelum ada yang akan mendengarkan, seperti penuang yang tidak menawarkan cawannya sebelum ia menemu- kan orang yang mencari, dan seperti kekasih yang tidak berteriak dari dasar kalbunya se- belum ia melihat keindahan buah hatinya. Oleh karena itu, tebarkanlah benih-benih hikmah dan pengetahuan dalam tanah suci hati yang murni, dan sembunyikanlah benih- benih itu hingga bunga-bunga kearifan Ilahi tumbuh dari hati, bukan dari lumpur dan tanah liat. Yang berikut ini dicatat dan ditulis pada baris pertama dari Loh, tersembunyi di tempat terjaga dalam kemah Allah:

37

WAHAI HAMBAKU!

Janganlah meninggalkan kerajaan yang abadi demi sesuatu yang akan musnah, dan ja- nganlah membuang kedaulatan surgawi demi hasrat duniawi. Inilah sungai kehidupan abadi yang telah mengalir dari mata air pena Yang Maha Pengasih; berbahagialah mereka yang minum!

38

WAHAI PUTRA ROH!

Pecahkanlah sangkarmu, dan terbanglah ba- gaikan garuda kasih ke langit kesucian. Lu- pakanlah dirimu, dan berdiamlah dalam kerajaan kesucian surgawi dengan dipenuhi roh kerahiman.

39

WAHAI PUTRA TANAH!

Janganlah puas dengan istirahat hari-hari yang berlalu, dan janganlah kehilangan isti- rahat yang abadi. Janganlah menukarkan taman kenikmatan abadi dengan tumpukan debu dunia yang fana ini. Naiklah dari pen- jaramu ke lapangan yang mulia di atas, dan dari sangkarmu yang fana terbanglah ke surga yang Tak Bertempat.

40

WAHAI HAMBAKU!

Lepaskanlah dirimu dari belenggu-belenggu dunia ini, dan bebaskanlah jiwamu dari pen- jara keakuan. Raihlah kesempatanmu, karena kesempatan itu tak akan datang lagi kepadamu.

41

WAHAI PUTRA HAMBA PEREMPUANKU!

Seandainya engkau melihat kedaulatan yang baka, engkau akan berjuang untuk mening- galkan dunia yang fana ini. Akan tetapi, hik- mah dari menyembunyikan kedaulatan yang baka darimu dan memperlihatkan yang lain adalah suatu rahasia yang tak seorang pun dapat memahaminya kecuali yang berhati murni.

42

WAHAI HAMBAKU!

Bersihkanlah kalbumu dari segala kebencian, dan bebas dari iri hati masuklah ke dalam istana kesucian Ilahi.

43

WAHAI PARA SAHABATKU!

Berjalanlah di jalan rida sang Sahabat dan ketahuilah bahwa yang diridai-Nya ialah ke- senangan makhluk-makhluk-Nya, yaitu: Se- seorang tak boleh memasuki rumah sa- habatnya kecuali dengan izin sahabatnya itu, tak boleh pula memegang harta bendanya atau pun mengutamakan kemauannya sendiri di atas kemauan sahabatnya, serta sama sekali tak boleh mencoba untuk mengung- guli dia. Renungkanlah hal ini, wahai orang- orang yang berpikir!

44

WAHAI KAWAN TAKHTAKU!

Janganlah mendengar keburukan dan ja- nganlah melihat keburukan, janganlah me- rendahkan diri, jangan pula mengeluh dan meratap. Janganlah mengatakan keburukan agar engkau tak mendengar keburukan di- katakan kepadamu, dan janganlah memper- besar kesalahan orang lain agar kesalahanmu sendiri tak terlihat besar; dan janganlah menginginkan kehinaan bagi siapa pun, agar kehinaanmu sendiri tak tersingkap. Maka hiduplah selama hari-hari kehidupanmu, yang berlangsung kurang dari sesaat yang cepat berlalu, dengan akalmu yang bersih, dengan hatimu yang tak bernoda, dengan pikiran-pikiranmu yang murni, dan dengan watakmu yang tersucikan, sehingga dengan bebas dan puas engkau dapat meninggalkan jasad yang fana ini dan kembali ke firdaus yang gaib serta berdiam di kerajaan yang baka untuk selama-lamanya.

45

SAYANG! SAYANG! WAHAI PARA PENCINTA NAFSU DUNIAWI!

Secepat kilat kalian telah melewati Sang Ter- kasih, dan telah menaruh hati kalian pada khayalan-khayalan syaitani. Kalian bersujud di depan khayalan kalian yang sia-sia, dan menamakannya kebenaran. Kalian menga- rahkan pandangan kalian pada duri, dan menamakannya bunga. Tak sekali pun kalian pernah mengeluarkan napas yang murni, tak pula angin sepoi keterlepasan pernah berembus dari taman hati kalian. Kalian telah melemparkan semua nasihat Sang Ter- kasih, dan telah menghapuskan nasihat-nasi- hat yang penuh kasih itu dari loh hati kalian, dan seperti binatang-binatang hutan kalian hanya bergerak dan hidup di padang-padang syahwat dan hawa nafsu.

46

WAHAI SAUDARA-SAUDARA DI JALAN!

Mengapa kalian telah lalai menyebut nama Sang Kekasih, dan telah menjauhkan diri dari hadirat-Nya yang suci? Intisari keindah- an berada di dalam kemah yang tiada taranya di atas takhta kemuliaan, sedangkan kalian menyibukkan diri dengan perdebatan yang sia-sia. Bau harum kesucian berembus dan embusan rahmat ditiupkan, namun kalian sedang pilek dan kehilangan semua keha- ruman itu. Sayang sekali bagi kalian dan bagi mereka yang berjalan di jalan kalian dan mengikuti jejak langkah kalian!

47

WAHAI ANAK-ANAK NAFSU!

Singkirkanlah jubah kesombongan dan tang- galkanlah pakaian kecongkakan. Pada baris ketiga dari baris-baris suci yang ditulis dan dicatat dalam Loh Merah Delima oleh pena gaib, diwahyukan yang berikut ini:

48

WAHAI SAUDARA-SAUDARA!

Bersabarlah satu sama lain dan janganlah menaruh hati kalian pada hal-hal yang ren- dah. Janganlah berbangga atas kemuliaan kalian, dan janganlah merasa malu atas kehi- naan. Demi keindahan-Ku! Aku telah men- ciptakan segala sesuatu dari tanah, dan akan Kukembalikan segalanya ke tanah lagi.

49

WAHAI ANAK-ANAK TANAH!

Ceritakanlah kepada orang-orang kaya ten- tang si miskin yang berkeluh-kesah di tengah malam, agar kelalaian tidak membimbing mereka ke jalan kebinasaan dan menghalangi mereka dari Pohon Kekayaan. Memberi dan bermurah hati adalah sifat-sifat-Ku; berun- tunglah orang yang menghiasi dirinya de- ngan sifat-sifat-Ku.

50

WAHAI INTISARI HAWA NAFSU!

Singkirkanlah segala ketamakan dan carilah kepuasan; karena orang tamak selalu rugi dan yang puas selalu dicintai dan dipuji.

51

WAHAI PUTRA HAMBA PEREMPUANKU!

Janganlah bersusah hati dalam kemiskinan, jangan pula yakin dalam kekayaan, karena kemiskinan diikuti oleh kekayaan, dan kekayaan diikuti oleh kemiskinan. Namun, miskin dalam segala sesuatu kecuali Tuhan adalah suatu pemberian yang sangat besar, janganlah meremehkan nilainya, sebab pada akhirnya kemiskinan itu akan membuatmu kaya dalam Tuhan, dan dengan demikian engkau akan mengetahui arti dari ucapan: “Memang kamulah orang-orang miskin,” dan sabda suci: “Allah-lah Yang Maha Kaya,” akan menyingsing cemerlang laksana pagi sejati di atas ufuk hati pencinta, dan akan tetap berdiam di atas takhta kekayaan.

52

WAHAI ANAK-ANAK KELALAIAN DAN HAWA NAFSU!

Kalian telah membiarkan musuh-Ku mema- suki rumah-Ku dan telah mengusir sahabat- Ku, karena kalian telah menaruh cinta pada yang lain selain Aku di dalam hati kalian. Dengarkanlah sabda sang Sahabat dan menghadaplah pada surga-Nya. Sahabat-sa- habat duniawi demi mencari keuntungannya sendiri tampaknya saling mencintai, sedang- kan Sahabat sejati telah dan selalu mencintai kalian demi kepentingan kalian sendiri; se- sungguhnya, Ia telah menerima keseng- saraan-kesengsaraan yang tak terhitung ba- nyaknya demi membimbing kalian. Jangan- lah mengkhianati Sahabat semacam itu, tetapi bersegeralah kepada-Nya. Demikian- lah surya firman kebenaran dan kesetiaan yang telah terbit di atas ufuk pena Penguasa segala nama. Pasanglah telinga agar kalian dapat mendengarkan firman Allah, Yang Maha Melindungi, Yang Berdiri Sendiri.

53

WAHAI ORANG-ORANG YANG MEMBANGGAKAN DIRI ATAS KEKAYAAN YANG FANA!

Ketahuilah dengan pasti bahwa kekayaan merupakan rintangan yang besar antara pen- cari dan apa yang dicarinya, antara kekasih dan terkasihnya. Orang-orang kaya, kecuali hanya segelintir saja di antara mereka, tak akan mencapai istana hadirat-Nya, tak akan pula memasuki kota kepuasan dan berserah diri. Maka alangkah baik bagi orang kaya yang tak terhalangi oleh kekayaannya untuk memasuki kerajaan yang kekal, dan yang tak dirugikan dari kedaulatan yang abadi. Demi Nama Teragung! Kecemerlangan orang kaya yang demikian akan menerangi semua peng- huni surga, sebagaimana matahari menerangi semua penghuni bumi!

54

WAHAI ORANG-ORANG KAYA DI BUMI!

Kaum miskin di tengah-tengah kalian adalah amanah-Ku; jagalah amanah-Ku itu baik- baik, dan janganlah hanya memperhatikan kesenangan kalian sendiri.

55

WAHAI PUTRA HAWA NAFSU!

Bersihkanlah dirimu dari kotoran kekayaan, dan dengan ketenteraman yang sempurna masuklah ke dalam alam kemiskinan; agar dari mata air keterlepasan engkau dapat me- neguk anggur kehidupan yang baka.

56

WAHAI PUTRAKU!

Berteman dengan orang jahat menambah kesedihan, sedangkan bersahabat dengan orang yang berbudi membersihkan karat dari hati. Ia yang ingin berhubungan dengan Tuhan, biarlah ia bergaul dengan orang- orang kesayangan-Nya; dan ia yang ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah ia mendengarkan perkataan orang-orang pilih- an-Nya.

57

WAHAI PUTRA TANAH!

Berhati-hatilah! Jangan bergaul dengan orang-orang jahat dan janganlah mencari persahabatan dengan mereka, karena per- gaulan semacam itu mengubah cahaya hati menjadi api neraka.

58

WAHAI PUTRA HAMBA PEREMPUANKU!

Jika engkau mencari berkah yang berlimpah- limpah dari Roh Kudus, bersahabatlah de- ngan orang-orang yang berbudi, karena mereka telah meneguk dari cawan kehidupan abadi yang disuguhkan oleh Penuang yang kekal, dan bagaikan pagi sejati mereka mem- bangkitkan dan menerangi kalbu orang- orang yang mati.

59

WAHAI ORANG-ORANG YANG LALAI!

Janganlah menyangka bahwa rahasia-rahasia hati itu tersembunyi, sesungguhnya, ke- tahuilah dengan pasti bahwa semua rahasia itu tertulis dengan huruf-huruf yang terang dan terlihat dengan jelas di Hadirat suci.

60

WAHAI PARA SAHABAT!

Sesungguhnya Aku katakan, apa saja yang telah kalian sembunyikan di dalam hati ka- lian, bagi Kami terbuka dan jelas bagaikan siang hari; tetapi bahwa rahasia-rahasia itu tak terlihat adalah atas rahmat dan anugerah Kami, bukannya karena kalian layak.

61

WAHAI PUTRA MANUSIA!

Setitik air dari samudra rahmat-Ku yang sa- ngat dalam telah Kucurahkan kepada semua penghuni dunia, namun tiada seorang pun yang ditemukan yang mendekat padanya, karena setiap manusia telah berpaling dari anggur surgawi kesatuan dan memilih ampas jelek ketidakmurnian, dan karena merasa puas dengan cangkir yang fana ia telah menyingkirkan cawan keindahan abadi. Sungguh hinalah apa yang memuaskan dia.

62

WAHAI PUTRA TANAH!

Janganlah memalingkan matamu dari anggur Sang Terkasih yang abadi yang tiada taranya, dan janganlah membuka matamu pada ang- gur yang jelek dan fana. Ambillah cawan ke- hidupan kekal dari tangan Penuang Ilahi, agar segala kearifan menjadi milikmu, dan agar engkau dapat mendengarkan suara mis- tis yang berseru dari alam yang gaib. Berte- riaklah, wahai kalian yang bertujuan rendah!

Mengapa kalian telah berpaling dari anggur- Ku yang suci dan baka dan memilih air yang fana?

63

WAHAI PARA PENGHUNI DUNIA!

Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu ben- cana yang tak terduga-duga mengikuti kalian dan pembalasan yang dahsyat menantikan kalian. Janganlah menyangka bahwa per- buatan-perbuatan yang telah kalian lakukan terhapus dari pandangan-Ku. Demi kein- dahan-Ku! Semua perbuatan kalian telah di- ukir oleh pena-Ku dengan tulisan yang ter- buka pada loh-loh krisolit.

64

WAHAI PARA PENINDAS DI BUMI!

Hentikanlah kezaliman kalian, sebab Aku telah bersumpah tidak akan mengampuni ketidakadilan siapa pun. Itulah perjanjian-Ku yang tak dapat dibatalkan yang telah Kutetapkan dalam loh yang terjaga dan yang dicap dengan segel keagungan-Ku.

65

WAHAI ORANG-ORANG DURHAKA!

Kesabaran-Ku telah memberanikan kalian, dan kelapangan hati-Ku telah menjadikan kalian lalai, sehingga kalian telah mengger- takkan kuda hawa nafsu ke jalan berbahaya menuju kebinasaan. Apakah kalian me- nyangka bahwa Aku lalai atau tidak menya- dari?

66

WAHAI PARA EMIGRAN!

Lidah telah Kurancang untuk menyebut nama-Ku, janganlah dikotori dengan ber- gunjing. Jika api hawa nafsu menguasai diri kalian, ingatlah pada kesalahan-kesalahan kalian sendiri dan bukan pada kesalahan makhluk-makhluk-Ku, karena setiap orang lebih mengenal dirinya sendiri daripada orang lain.

67

WAHAI ANAK-ANAK KHAYALAN!

Sesungguhnya ketahuilah bahwa ketika fajar yang cemerlang menyingsing di atas cak- rawala kesucian abadi, semua rahasia dan perbuatan syaitani yang telah dilakukan di kegelapan malam akan disingkapkan dan diperlihatkan di hadapan seluruh penghuni dunia.

68

WAHAI RUMPUT LIAR YANG BERASAL DARI TANAH!

Mengapa engkau tidak lebih dahulu me- nyentuh pakaianmu sendiri dengan tangan- mu yang kotor itu, dan mengapa dengan hati yang dinodai syahwat dan hawa nafsu eng- kau ingin berhubungan dengan-Ku dan ingin memasuki kerajaan-Ku yang suci? Jauh, sa- ngatlah jauh kalian dari apa yang kalian has- ratkan.

69

WAHAI ANAK-ANAK ADAM!

Kata-kata yang suci dan perbuatan-per- buatan yang murni dan baik naik ke langit kemuliaan surgawi. Berjuanglah agar per- buatan-perbuatan kalian dapat dibersihkan dari debu ego dan kemunafikan, serta men- dapatkan rida dari hadirat kemuliaan; karena tak lama lagi para penguji umat manusia, di hadirat suci Dia Yang Dipuja, tidak akan menerima apa pun kecuali kebajikan yang murni dan perbuatan-perbuatan yang suci dan tak bernoda. Inilah surya hikmah, surya misteri ilahiah yang telah bersinar di atas cakrawala kehendak Ilahi. Berbahagialah mereka yang menghadap kepadanya.

70

WAHAI PUTRA KEDUNIAWIAN!

Alangkah menyenangkan alam keberadaan, apabila engkau sampai ke sana; alangkah mulianya kerajaan keabadian, apabila engkau melampaui dunia yang fana; alangkah manis rasanya kegembiraan suci, apabila engkau minum dari cawan mistis yang disuguhkan oleh tangan Pemuda Ilahi. Seandainya eng- kau mencapai kedudukan itu, engkau akan dibebaskan dari kehancuran dan kematian, dari kesukaran dan dosa.

71

WAHAI SAHABAT-SAHABATKU!

Ingatlah kalian pada perjanjian yang telah kalian adakan dengan Daku di atas Gunung Párán, yang bertempat di wilayah suci Zamán. Aku telah mengambil sebagai sak- sinya para penghuni surga dan para pen- duduk kota keabadian, namun kini Aku tak menemukan seorang pun yang setia pada perjanjian itu. Pasti kesombongan dan kedurhakaanlah yang telah menghapuskan- nya dari semua kalbu, sehingga tiada jejak darinya yang masih tertinggal. Namun, meskipun mengetahui hal ini, Aku bersabar dan tak menyingkapkannya.

72

WAHAI HAMBAKU!

Engkau laksana sebilah pedang yang sangat berharga, namun tersembunyi dalam kege- lapan sarungnya, sehingga nilainya belum diketahui oleh penempa. Maka keluarlah dari sarung keakuan dan hawa nafsu agar nilaimu ditampakkan dengan terang dan nyata kepada seluruh dunia.

73

WAHAI SAHABATKU!

Engkau adalah matahari di langit kesucian- Ku, jangan sampai noda-noda duniawi menutupi cahayamu. Robeklah tabir kela- laian, agar engkau dapat muncul dari balik awan dengan gemilang, dan menghiasi segala sesuatu dengan pakaian kehidupan.

74

WAHAI ANAK-ANAK KESOMBONGAN!

Kalian telah meninggalkan kerajaan-Ku yang kekal demi suatu kedaulatan yang fana, dan telah menghiasi diri kalian dengan pakaian berwarna-warni dunia ini serta berbangga karenanya. Demi keindahan-Ku! Semuanya akan Kuhimpunkan di bawah tutup debu yang satu warna dan menghapuskan segala warna-warni itu kecuali mereka yang me- milih warna-Ku sendiri, yaitu tersucikan dari segala warna.

75

WAHAI ANAK-ANAK KELALAIAN!

Janganlah menaruh hati pada kedaulatan yang fana dan janganlah bergembira de- ngannya. Kalian laksana burung yang lengah, yang dengan penuh keyakinan bernyanyi di atas dahan pohon; hingga sekonyong- konyong, Ajal bagaikan pemburu menjatuh- kannya ke tanah, dan lagunya, bentuknya serta warnanya hilang tanpa bekas. Oleh karena itu, waspadalah, wahai budak-budak hawa nafsu!

76

WAHAI PUTRA HAMBA PEREMPUANKU!

Bimbingan telah selalu diberikan melalui kata, dan kini diberikan melalui perbuatan. Setiap orang harus menunjukkan perbuatan- perbuatan yang suci dan murni, karena kata- kata adalah milik semua manusia, sedangkan perbuatan-perbuatan yang suci dan murni hanya dimiliki oleh orang-orang kesayangan Kami. Maka berusahalah dengan segenap hati dan jiwa untuk menjadi menonjol karena perbuatan-perbuatan kalian. Demiki- anlah nasihat Kami kepada kalian dalam Loh yang suci dan cemerlang ini.

77

WAHAI PUTRA KEADILAN!

Di waktu malam, keindahan Sosok Abadi telah kembali dari ketinggian hijau-zamrud kesetiaan ke Sidratu’l-Muntahá, dan me- nangis dengan tangisan yang sedemikian memilukan sehingga seluruh Kumpulan sur- gawi dan penghuni alam nan tinggi ikut me- ratap pada tangisan-Nya. Ketika itu ditanya- kan, mengapa menangis dan meratap? Dia menjawab: Sebagaimana diperintahkan, Aku menunggu dengan penuh harapan di bukit kesetiaan, namun tidak Kucium bau wangi kesetiaan dari orang-orang yang mendiami bumi. Ketika Aku dipanggil untuk kembali, Aku melihat beberapa merpati kesucian di- cengkeram oleh kuku anjing-anjing bumi. Seketika itu, Bidadari Surga bersegera keluar dari istana gaib-Nya, dengan gilang-gemilang dan tanpa bertabir, dan menanyakan nama- nama mereka; dan semua nama itu disebut- kan kecuali satu. Dan ketika didesak, huruf pertamanya diucapkan, dan semua penghuni bilik-bilik surgawi bersegera keluar dari ke- diaman mereka yang mulia. Dan pada saat huruf kedua diucapkan, mereka semuanya jatuh di atas tanah. Pada saat itu, terdengar- lah suara dari tempat suci yang terdalam: “Sampai di situ sajalah dan jangan lebih.” Sesungguhnya, Kami naik saksi akan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang sekarang sedang mereka lakukan.

78

WAHAI PUTRA HAMBA PEREMPUANKU!

Minumlah dari pancuran rahasia Ilahi yang mengalir dari lidah Yang Maha Pengasih, dan saksikanlah kemuliaan matahari kearifan yang bersinar tanpa tabir dari tempat terbit ucapan Ilahi. Tebarkanlah benih-benih hik- mah Ilahi-Ku pada tanah suci hati, dan si- ramilah dengan air keyakinan, sehingga bunga bakung pengetahuan dan kearifan dapat tumbuh segar dan hijau pada kota suci hati.

79

WAHAI PUTRA HAWA NAFSU!

Berapa lamakah engkau akan terbang di wi- layah hawa nafsu? Aku telah meng- anugerahkan sayap-sayap kepadamu agar engkau dapat terbang ke alam-alam kesucian mistis dan bukan ke daerah-daerah khayalan syaitani. Sisir pun telah Aku berikan kepadamu agar engkau dapat menyisir ram- but hitam-Ku, bukan mengoyak leher-Ku.

80

WAHAI HAMBA-HAMBAKU!

Kalian adalah pohon-pohon di kebun-Ku; kalian harus menghasilkan bebuahan yang baik dan menakjubkan, agar kalian sendiri serta orang-orang lain dapat mengambil faedah darinya. Maka, diwajibkan bagi semua orang untuk bekerja dalam keahlian-keahlian dan kejuruan-kejuruan, sebab di situlah ter- letak rahasia kekayaan, wahai orang-orang yang berpengertian! Karena segala hasil ber- gantung pada sarana, dan anugerah Tuhan akan maha mencukupi bagimu. Pohon-po- hon yang tidak menghasilkan buah telah menjadi dan akan selamanya menjadi ma- kanan api.

81

WAHAI HAMBAKU!

Orang-orang yang paling hina di antara se- mua manusia adalah mereka yang tak menghasilkan buah di dunia. Sesungguhnya, orang-orang seperti itu termasuk golongan orang yang mati, bahkan sebenarnya orang mati lebih berharga di pandangan Tuhan daripada jiwa-jiwa yang malas dan tak ber- guna itu.

82

WAHAI HAMBAKU!

Orang-orang yang paling baik di antara se- mua manusia adalah mereka yang mencari nafkah menurut panggilan hidup mereka dan menggunakannya untuk mereka sendiri dan untuk sanak saudara mereka demi cinta pada Allah, Tuhan semesta alam.

Mempelai Perempuan yang mistis dan menakjubkan, yang dahulu tersembunyi di balik tabir ucapan, kini melalui karunia Tuhan dan rahmat ilahiah-Nya, telah ditampakkan dengan terang laksana cahaya cemerlang yang dipancarkan oleh keindahan Sang Terkasih. Aku naik saksi, wahai sahabat-sahabat, bahwa karunia telah lengkap, argumen telah sempurna, bukti telah jelas dan dalil telah dibuktikan. Sekarang kita lihat saja apa yang akan dihasilkan oleh segala usaha kalian di jalan keterlepasan. Dengan demikian, karunia Tuhan telah diberikan sepenuhnya kepada kalian dan kepada semua yang ada di langit dan di bumi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac