Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

O Anak sa Espiritu!

Ang una Kong tambag mao kini: Pagbaton ug usa ka putli, lumo ug masilak nga kasingkasing, aron kini mamahimong kaharian, karaan, walay pagkahanaw uy walay pagkatapos.

2

O Anak sa Espiritu!

Ang labawng minahal sa tanang butang sa Akong pagtan-aw mao ang Katarong; ayaw kini talikdi kon ikaw nangandoy Kanako, ug ayaw kinig kalimti aron Ako mosalig kanimo. Sa iyang hinabang ikaw makakita pinaagi sa kaugalingon mong mga mata ug dili sa mga mata sa uban, ug makahibalo pinaagi sa imong kaugalingong kahibalo ug dili sa kahibalo sa imong silingin. Palandonga kini sa imong kasingkasing; ngano nga kini angayang makab-ot nimo. Sa pagkamatuod ang katarong maoy Akong gasa kanimo ug ang timaan sa Akong mahigugmaong kalooy. Ipahimutang kini dayon tungod sa imong mga mata.

3

O Anak sa Tawo!

Tinabilan sa Akong pagkadilimadumdum nga Pagkaako ug sa karaang pagkamalungataron sa Akong unod, nasayod Ako sa Akong gugma kanimo; busa ikaw Akong gilalang, gikulit Ko diha kanimo ang Akong panagway ug gipadayag nganha kanimo ang Akong katahum.

4

O Anak sa Tawo!

Gihigugma Ko ang pagbuhat kanimo, busa gibuhat Ko ikaw. Tungod niini, higugmaa gayod Ako, aron hinganlan Ko ang imong ngalan ug pun-on ang imong kalag sa espiritu.

5

O Anak sa Kaugalingon!

Higugmaa Ako, aron mahigugma Ko ikaw. Kun ikaw wala mohigugma Kanako, ang Akong gugma dili gayud makadangat kanimo. Hibaloi kini, O alagad.

6

O Anak sa Kaugalingon!

Ang imong Paraiso mao ang Akong gugma; ang imong langitnong puloy-anan panaghiusa pag-usab Kanako. Sulod niini ug paglangan ayaw. Kini mao ang giandam alang kanimo sa Among gingharian sa kahitas-an ug sa Among halangdong kamandoan.

7

O Anak sa Tawo!

Kun ikaw nahigugma Kanako, talikdi ang imong kaugalingon; ug kun ikaw nangita sa Akong kahimuot, tagda ayaw ang imo; aron ikaw mamatay Kanako ug Ako sa walay pagkatapos mopuyo nganha kanimo.

8

O Anak sa Espiritu!

Walay kalinaw alang kanimo gawas sapagsalikway sa imong kaugalingon ug pagdangop ngari Kanako; kay maoy angay nga ikaw maghimaya sa Akong ngalan, dili sa imo; sa pagtugyan sa pagsalig mo Kanako ug dili sa imong kaugalingon, tungod kay tinguha Ko nga Ako lamang ang mahalon ug labaw sa tanan nga ania.

9

O Anak sa Kaugalingon!

Ang akong gugma mao ang Akong panalipdanan; siya nga mosulod niini luwas ug siguro, ug siya nga motalikod niini sa walay duhaduha mahisalaag ug mahanaw.

10

O Anak sa Pagpamulong!

Ikaw mao ang Akong panalipdanan; sulod niini aron ka magpabilin sa kaluwasan. Ang Akong gugma anaa kanimo, hibaoi kini, aron ikaw makakaplag Kanako nga duol diha kanimo.

11

O Anak sa Kaugalingon!

Ikaw mao ang Akong suga ug ang Akong kahayag anaa kanimo. Kuhaa gikan niini ang imong kasilak ug pangita ug wala nay lain gawas kanako. Tungod kay Ako milalang kanimong adunahan ug buhong nga mibubo kanimo sa Akong panabang.

12

O Anak sa Kaugalingon!

Pinaagi sa kamot sa gahum gibuhat Ko ikaw ug diha sa mga tudlo sa kusog giumol Ko ikaw; ug sulod kanimo gibutang Ko ang unod sa Akong kahayag. Pagtagbaw niini ug pangita ug wala nay lain, kay ang Akong buhat hingpit ug ang Akong sugo dumalayon. Suknaa kini ayaw, ni pagbaton ug pagduda.

13

O Anak sa Espiritu!

Gilalang Ko ikaw nga adunahan, nganO nga gibanlod mo ang imong kaugalingon sa kakabos? Halangdon Ko ikawng gihimo, ngano nga gipakubus mo ang imong kaugalingon? Gikan sa unod sa kaalam Ako nagtuga kanimo ug kaugalingon, nganong gipangita nimo ang lamdag sa uban gawas Kanako? Gikan sa lapok sa gugma Ako miumol kanimo, unsaon mo pagpakig-uban sa lain? Ipunting ang imong panan-aw sa imong kaugalingon, aron ka makakaplag Kanako nga nagtindog sulod kanimo, makusganon, makagagahum, ug binuhi sa kaugalingon.

14

O Anak sa Tawo! Ikaw ang Akong kamadoan ug ang Akong kamadoan walay pagkahanaw, busa mahadlok ba ikaw nga mahanaw? Ikaw ang Akong iwag ug ang Akong iwag dili gayod mapalong, nganong gikalisangan mo ang pagkapalong? Ikaw ang Akong himaya, ug ang Akong himaya walay pagkalarag; ikaw ang Akong kupa ug ang Akong kupo wala gayoy pagkadaan. Busa pabilin sa imong gugma alang Kanako, aron Ako imong makit-an sa gingharian sa himaya.

15

O Anak sa Pagpamulong!

Ilingi ang imong nawong ngari sa Ako ug isalikway ang tanan gawas Kanako; kay ang Akong kaharian molungtad ug ang Akong kamandoan walay pagkahanaw. Kun ikaw mangita man sa uban gawas Kanako, o, kun ikaw mosihud sa kapunawpunawan hangtud sa kahangturan, ang imong pagpamalag makawang gayud.

16

O Anak sa Kahayag!

Hikalimti ang tanan gawas Kanako ug pakigdait sa Akong espiritu. Kinin ang kinaunoran sa Akong sugo, busa dangop niini.

17

O Anak sa Tawo!

Kahimut-i ang pag-uban Kanako ug pagtinguha ug wala nay laing mag-aabag. Kay walay sikinsa gawas Kanako ang makatagbaw kanimo.

18

O Anak sa Espiritu!

Pangayoa ayaw gikan Kanako ang wala Namo tinguhaa alang kanimo, ug kahimut-i lamang kadtong Among gimbut-an alang kanimo, tungod kay kini ang makapabulahan kanimo, kun niini ikaw matagbaw.

19

O Anak sa Katingalahang Panglantaw!

Giginhawa ko sulod kanimo ang ginhawa sa Akong Kaugalingong Espiritu, aron ikaw mamahimong Akong taghigugma. Ngano nga gitalikdan mo Ako ug nangita ug minahal gawas Kanako?

20

O Anak sa Espiritu!

Ang Akong angkon kanimo dako, kini dili mahikalimtan. Ang paghatag Ko kanimo mabuhong, kini dili katabilan. Ang Akong gugma mihimo kanimong iyang pinuy-anan, kini dili malilong. Ang Akong kahayag dayag kanimo, kini dili mangitngitan.

21

O Anak sa Tawo!

Sa puno sa masilawong himaya Akong gibitay alang kanimo ang mga labing piniling bunga, apan nganong mipalayo ka ug nahimuot niadtong mas diyotay ug bili? Balik ngadto sa mas angay kanimo sa gingharian sa kahitas-an.

22

O Anak sa Espiritu!

Halandon Ko ikawng gilalang, apan gipaubos mo ang imong kaugalingon. Bakod ngadto niadtong katuyoan ngano nga ikaw gibuhat.

23

O Anak sa Labing Hataas!

Ngadto sa walay pagkatapos Ako nagtaway kanimo, apan ikaw nangita niadtong mahanav. Unsa ang nakapatalikod kanimo gikan sa Among kagustuhan ug gitinguha mo ang imo?

24

O Anak sa Tawo!

Lapasa ayaw ang imong utlanan, ug angkona ayaw kadto nga dili angay kanimo. Ihapa ang imong kaugalingon sa atubangan sa dagway sa Diyos, ang Ginoo sa kusog ug gahum.

25

O Anak sa Espiritu!

Ipagarbo ayaw ang imong kaugalingon sa kabos, kay Ako nag-agak kaniya sa iyang dalan ug nakakita kanimo sa imong daotang kahimtang ug mopalibog kanimo hangtod sa kahangturan.

26

O Anak sa Kaugalingon!

Giunsa mo paghikalimot sa imong kaugalingong kasaypanan ug nagbantay sa mga sayop sa uban? Akong tinunglo si kinsa kadtong mibuhat niini.

27

O Anak sa Tawo!

Iginhawa ayaw ang kasal-anan sa uban samtang ikaw usab makasasala. Kun lapason mo kini nga sugo, panghumaraoton ka, ug niini Ako mosaksi.

28

O Anak sa Espiritu!

Hibaloi ang usa ka kamatuoran: Siya nga nagsugo sa katawhan nga magmatarong apan usab mibuhat ug kalapasan siya dili Ako, bisa pa ug siya nagdala sa Akong ngalan.

29

O Anak sa Kaugalingon!

Ipaangkon ayaw sa bisan kinsang kalag kadto nga dili mo mapaangkon sa imong kaugalingon, ug ipamulong ayaw kadto nga wala mo mabuhat. Kini ang Akong sugo nganha kanimo, pagatumana gayud kini.

30

O Anak sa Tawo!

Hikawi ayaw ang Akong alagad kun ugaling siya may pangayuon kanimo, kay ang iyang dagway Akong dagway; maulaw ka sa Akong atubangan.

31

O Anak sa Kaugalingon!

Dalha ang imong kaugalingon sa husay matag adlaw sa dili pa ikaw mataway sa paghukom; kay ang kamatayon, nga dili magpahibalo, modangat kanimo ug tawgon ka sa paghatag husay sa imong mga gibuhat.Anak sa Labing Hataas! 32Gihimo Ko ang kamatayon nga tagdala ug kalipay alang kanimo. Busa nganong magbangutan ka? Akong gibuhat ang kahayag aron mobanwag kanimo sa iyang silaw. Busa nganong tabilan ang imong kaugalingon gikan niini?

32

O Anak sa Espiritu!

Uban sa malipayong balita sa kahayag gisangpit Ko ikaw: pagmaya! Sa natad sa pagkabalaan gipatawag Ko ikaw; pagmakanunayon sulod dinha aron ikaw magpuyo sa kalinaw hangtud sa kahangturan.

33

O Anak sa Espiritu!

Ang espiritu sa pagkabalaan nagdala kanimo sa malipayong balita sa panag-uliay; busa nganong nagmagul-anon ka? Ang espiritu sa gahum nagmatuod kanimo sa Iyang gisangyaw; nganong gitabilan mo ang imong kaugalingon? Ang iwag sa Iyang dagway miagak kanimo; unsaon mo pagkasalaag?

34

O Anak sa Tawo!

Pagsubo ayaw gawas nga ikaw halayo Kanamo. Pagmaya ayaw gawas nga ikaw nagkahiduol ug mibalik paingon Kanamo.Anak sa Tawo! 36Pagmaya sa kalipay sa imong kasingkasing, aron ikaw takus makigtagbo Kanako ug mosalamin sa Akong

katahum.

35

O Anak sa Tawo!

Hukasi ayaw ang imong kaugalingon sa Akong matahom nga sapot ug usiki ayaw ang imong pahat sa Akong katingalahang tuburan, basin ikaw uhawon sa walay pagkatapus.

36

O Anak sa Kaugalingon!

Lakaw sulod sa Akong kasugoan tungod sa imong gugma Kanako ug isalikway kadto nga imong gipangandoy kun gipangita mo ang Akong kahimuot.

37

O Anak sa Tawo!

Pasagdi ayaw ang Akong kasugoan kun ikaw nahigugma sa Akong katahum, ug hikalimti ayaw ang Akong mga tambog kun ikaw nagtinguha sa Akong kahimuot.

38

O Anak sa Tawo!

Bisan pa ikaw mopanaw sa haluag nga wanang ug motadlas sa glapdon sa kalangitan, apan sa gihapon ikaw dili makakaplag ug pahulay gawas sa pagnunut sa Among mando ug pagpaubos atubangan sa Among Nawong.Anak sa Tawo! 41Isangyaw ang Akong kawsa aron mapadayag Ko kanimo ang mga tinagoan sa Akong pagkadungganan ug mapasilak nganha kanimo ang kahayag sa pagkawalay-katapusan.

39

O Anak sa Tawo!

Pagpaubos atubangan Kanako aron Ako mapuangorong moduaw kanimo. Tindog alang sa kalanpusan sa Akong kawsa, aron samtang ania pa sa kalibutan makaptan mo ang kadaugan.

40

O Anak sa Kaugalingon!

Hisgoti Ako sa akong kalibutan, aron sa akong langit mahinumduman Ko ikaw, ug sa ingon ang Akong mga mata ug ang imo mahupay.

41

O Anak sa Trono!

Ang imong pagpamati maoy Akong pagpamati, busa paminawa kini. Ang imong panan-aw maoy akong panan-aw, busa tan-awa kini, aron sa imong kinahiladmang kalag ikaw magmatuod sa Akong halangdong pagkabalaan, ug Ako sa Akong kaugalingon mosaksi sa usa ka halangdong kahimtang alang kanimo.Anak sa Kaugalingon! 45Pangitaa ang kamatayon sa usa ka sinakit sa Akong dalan, pagtagbaw sa Akong kahimuot ug pasalamat niadtong Akong gimbut-an, aron ikaw makapahulay uban Kanako ubos sa pandong sa pagkahalangdon likod sa ampuanan sa himaya.

42

O Anak sa Tawo!

Hunahunaa ug palandonga. Nangandoy ka bang mamatay sa imong higdanan, o magpaula sa imong dugo-sa-kinabuhi diha sa abug, sinakit sa Akong dalan, ug unya mamahimong timaan sa Akong sugo ug tigpadayag sa Akong kahayag sa labing taas nga langit? Paghukom sa katarug, O alagad!

43

O anak sa Tawo!

Sa Akong katahum! Ang pagtina sa imong buhok sa imong dugo mas labaw sa Akong pagtan-aw kaysa pagmugna sa kapunawpunawan ug sa kahayag sa duha ka kalibutan. Tinguhaa nga makab-ot mo kini, O alagad!

44

O anak sa Tawo!

Tanang butang adunay timaan. Ang timaan sa gugma mao ang pagkamalahutayon ubos sa Akong mando ug pailob ubos sa Akong mga pagsulay.

45

O anak sa Tawo!

Ang tinuod nahigugma nagtinguha sa pagsulay sama sa paninguha sa masupilon sa pasaylo ug sa makasasala sa kalooy.

46

O anak sa Tawo!

Kun ang kapaitan dili modangat kanimo sa Akong dalan, unsaon man nimo paglakaw sa alagianan nila nga natagbaw sa Akong kahimuot? Kun ang mga pagsulay dili mapahamtang kanimo sa imong pangandoy Kanako, unsaon man nimo pagkab-ot sa kahayag diha sa imong gugma alang sa Akong katahum?

Persian

Bahá'u'lláh

Windows / Mac