Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

O Anak Roh!

Lalau Aku keterubah ianya tu: Kembuan ati ti tuchi, kasih sereta terang, awakka enggi nuan tau nyadi kuasa jeman, meruan sereta enda abis.

2

O Anak Roh!

Utai ti pemadu dikerindu ari semua utai ba mua Aku ianya Pengelurus; anang melakangka nya enti nuan dekaka Aku lalu anang ngelengkaka nya awakka Aku bisi pengarap ba nuan. Ari tulung ia nuan tau meda ngena mata nuan empu lalu ukai ngena mata orang bukai, lalu tau mereti ari penemu diriempu lalu ukai ari penemu orang bukai. Peragamka pekara tu dalam ati nuan, ngambika nuan nemu utai ti patut. Amat bendar Pengelurus nya pemeri Aku enggau tanda pengerindu penyayau Aku, nya alai engkahka nya ba mua mata nuan.

3

O Anak Mensia!

Belindung dalam pengidup Aku ti enda ulih dikingat sereta dalam pengidup Aku ti meruan ari kelia, Aku nemu pengerindu Aku ke nuan, nya alai Aku nempa nuan lalu nukuh ba nuan gamal Aku sereta meri nuan pemanah Aku.

4

O Anak Mensia!

Aku rinduka nuan ditempa, nya kebuah Aku nempa nuan. Nya alai rindu ka Aku, awakka Aku ulih nyebut nama nuan lalu nyikap semengat nuan ngena Roh pengidup.

5

O Anak Mensia!

Rinduka Aku awakka Aku tau rinduka nuan. Enti nuan enda rinduka Aku, Pengerindu Aku tentu enda ulih datai ba nuan. Temu tu O Nembiak.

6

O Anak Mensia!

Pengelantang nuan ianya Pengerindu Aku, rumah serega nuan begulai enggau Aku, masuk kin lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan ba Perintah Kami di serega enggau ba dunya Kami ti tinggi.

7

O Anak Mensia!

Enti nuan rinduka Aku, anang ingatka diriempu, enti nuan ngiga penyamai Aku anang ingatka penyamai diriempu, awakka nuan tau mati dalam Aku lalu Aku meruan idup dalam nuan.

8

O Anak Roh!

Nadai penyenang ba nuan semadi meh nuan ngelengkaka diriempu lalu nungaka diri ngadap Aku, laban nuan dipinta mulia dalam nama Aku, ukai ba nama nuan empu, ngelengkaka pengarap ati nuan ba Aku lalu ukai ba nuan empu, laban Aku ingin dikerindu kediri aja lalu ari atas semua utai.

9

O Anak Mensia!

Pengerindu Aku ianya kuta Aku, sebarang sapa ti tama kin deka selamat sereta likun. Lalu iya ti ngelarika diri tentu deka lelang sereta lesap

10

O Anak Ti Tau Bejaku!

Nuan nya meh kubu kuat Aku, masuk kin awakka nuan tau diau enggau selamat. Pengerindu Aku dalam nuan, temu nya, awakka nuan tau tetemuka Aku semak ngagai nuan.

11

O Anak Mensia!

Nuan nya meh lampu Aku lalu penampak Aku dalam nuan. Ambi meh penerang nuan ari nya lalu anang ngiga orang bukai kelimpah ari Aku. Laban Aku udah nempa enggau naka pementas manjahka pengasih Aku ba nuan.

12

O Anak Mensia!

Ngena jari ti bekuasa Aku ngaga nuan lalu ngena tunjuk pengering Aku nempa nuan, lalu dalam nuan Aku udah nyimpan kuasa penampak Aku. Uji nuan puas ati ba nya lalu anang ngiga ke bukai agi, laban kereja Aku nadai penimpang lalu perintah Aku rat. Anang nyakal ia, tauka enda arapka nya.

13

O Anak Roh!

Aku udah nempa nuan kaya, nama kebuah nuan mai diri empu ngagai pemerinsa? Aku nempa nuan bemulia, nama kebuah nuan menyati diri? Ari isi penemu Aku udah diberika nuan, nama kebuah ngiga penerang ari orang bukai kelimpah ari Aku? Ari tanah pengerindu Aku udah nukuh nuan, nama kebuah nuan ngiruh diri enggau orang bukai? Kuingka perening nuan ngagai nuan empu, awakka nuan tau meda Aku bediri dalam nuan, tegap, bekuasa sereta penulung diri.

14

O Anak Mensia!

Nuan meh perintah Aku lalu perintah Aku enda nemu abis, nama kebuah nuan takutka diri ilang-lesi? Nuan nya penampak Aku, lalu penampak Aku enda nemu padam, nama kebuah nuan takutka diri luntur, nuan nya meh gagung Aku, lalu gagung Aku bedau kala luya. Nuan nya meh kelambi Aku, lalu kelambi Aku enda kala sendat. Nya alai tegap dalam pengerindu nuan ketegal Aku, awakka nuan tau betemu enggau Aku ba perintah mulia.

15

O Anak Ti Tau Bejaku!

Tungaka mua nuan ngagai mua Aku lalu lengkaka semua utai kelimpah ari Aku, laban pengeraja Aku meruan lalu perintah Aku enda nemu abis. Enti nuan ngiga ke bukai kelimpah ari Aku, taja pen, enti nuan ngiga seluruh dunya tu selama-lama ia, pengandal ati nuan deka asa ngapa.

16

O Anak Penampak!

Anang ingatka utai bukai kelimpah ari Aku lalu berandau enggau Roh Aku. Tu endang nyadika batang utai ti diasuh Aku, nya alai titihka nya.

17

O Anak Mensia!

Uji nuan tepantup ati ba Aku, lalu anang ngiga penulung bukai. Laban nadai siku semina Aku aja ti ulih ngemuaska nuan.

18

O Anak Roh!

Anang minta ari Aku utai ti enggai diberi Kami ke nuan, uji nuan puas ati enggau utai ti udah diberi Kami ketegal nuan, laban tu ti nguntungka nuan, laban ngena nya nuan tau puas ati kediri empu.

19

O Anak Orang Ti Ngelala Ayas!

Aku udah nyepu ke dalam nuan seput Roh Aku Empu awakka nuan tau nyadi sulu Aku. Lapa nuan ninggalka Aku lalu ngiga ambai bukai kelimpah ari Aku.

20

O Anak Roh!

Peminta Aku ba nuan besai amat, lalu ia mesti dikingat belama. Berekat Aku ke nuan nyau belimpah-ruah, lalu ia enda kala ditutup. Pengerindu Aku nya berumah dalam nuan, lalu ia enda ulih dilalai agi. Penampak Aku endang dipegari ngagai nuan, ia enda ulih dilindung.

21

O Anak Mensia!

Ba kayu ti pemadu bemulia Aku udah ngantungka nuan buah ti pemadu nyamai, nama kebuah nuan lari ari nya lalu ngemuaska diri enggau ia ti kurang agi penyamai? Nya alai pulai meh ngagai utai ti lebih manahka nuan ba perintah ti tinggi.

22

O Anak Roh!

Aku udah nempa nuan bemulia, tang nuan udah menyati diri. Nya alai angkat ngagai tingkat ti udah ditempaka nuan.

23

O Anak Iya Ti Pemadu Tinggi!

Aku udah ngangauka nuan ngagai utai ti meruan, tang nuan agi ngiga ia ti nemu abis. Nama ti ngasuh nuan lari ari utai ti dikedeka Kami lalu ngiga enggi nuanempu ?

24

O Anak Mensia!

Anang ngelanggar utai lebih ari patut, lalu anang minta utai ti enda patutka nuan. Besugang meh ba mua Petara nuan, Tuhan ti tegap sereta bekuasa.

25

O Anak Roh!

Anang nuan sumbung ngagai sida ti merinsa, laban Aku ngiring iya ba pejalai iya lalu meda nuan ngereja pengawa ti jai lalu nyumpah nuan belama-lama.

26

O Anak Mensia!

Bakani ku nuan tau enda ingatka penyalah diriempu lalu ngiruh diri empu enggau penyalah orang bukai? Sebarang sapa ti ngereja tu endang deka tulah.

27

O Anak Mensia!

Anang menseputka penyalah orang bukai seagi-agi nuan empu nya orang ti bedosa. Enti nuan ngelanggar jaku-tangkan tu, nuan deka tulah, lalu ke tu Aku nyadi saksi.

28

O Anak Roh!

Temu nuan pengamat tu: Barang sapa ti ngasuh orang bukai rurus tang iya empu ngereja penyai nya ukai orang ti arapka Aku, taja pen iya ngaku nama Aku.

29

O Anak Mensia!

Anang meh nyangka penyalah ba sebarang orang, enti nuan empu enggai disangka salah , lalu anang meh nyebut sebarang utai ti nadai dikereja nuan. Tu meh jaku-tangkan Aku ngagai nuan, nya alai titihka nya.

30

O Anak Mensia!

Anang ngelebu nembiak Aku enti iya minta utai ari nuan, laban mua iya endang mua Aku, nya alai ngemaruhka diri ba mua Aku.

31

O Anak Mensia!

Bekiraka pengawa nuan tiap hari sebedau nuan dikangau meri penerang; laban pemati ti nadai dipadah tau datai ngagai nuan, lalu nuan deka dipinta nerangka pengawa diri empu.

32

O Anak Iya Ti Pemadu Tinggi!

Aku udah ngaga pemati nyadi seruan pengaga ke nuan. Nama kebuah nuan tusah ati? Aku udah ngaga penampak mancharka penerang ia ba nuan. Lapa nuan ngelindung diri empu ari nya?

33

O Anak Roh!

Ngena berita pengaga penampak Aku ngelaluka nuan: gaga! Ngagai kut pengudus Aku ngangauka nuan, diau dalam nyin awakka nuan tau idup dalam pemaik belama ia.

34

O Anak Roh!

Roh pengudus udah mai ngagai nuan berita pengaga puasal begulai baru, nama kebuah nuan sinu ati? Roh ti bekuasa udah netapka nuan ba Pengarap Iya, nama kebuah nuan ngelindung diri? Penampak mua Iya udah nguluka nuan, bakani ku nuan ulih tesat?

35

O Anak Mensia!

Anang tusah ati semadi meh nuan jauh ari kami. Anang andal ati semadi meh nuan dibatak semak lalu pulai ngagai Kami.

36

O Anak Mensia!

Andal meh dalam pengaga ati nuan, awakka nuan bisi begamal betemu enggau Aku lalu mancharka pemajik Aku.

37

O Anak Mensia!

Anang muka ari diriempu kelambi Aku ti manah nya, lalu anang ngemeluka diri ari ai wung pementas Aku, enggaika nuan tau aus belama-lama.

38

O Anak Mensia!

Titihka jalai undang-undang Aku ketegal pengerinduka Aku lalu menti diri ari utai ti dikingin nuan enti nuan dekaka penyamai Aku.

39

O Anak Mensia!

Anang melakangka perintah Aku enti nuan rinduka pemajik Aku, lalu anang enda ingatka lalau Aku enti nuan deka ngenyamaika ati Aku.

40

O Anak Mensia!

Enti sema nuan ulih terebai enggau naka pengelaju ngelayang langit ti luas sereta nyemerai meraka serega, nuan nadai deka tetemuka penyamai semadi meh nuan nitihka perintah Kami sereta meremika diri ba mua Kami.

41

O Anak Mensia!

Kemesaika pengawa Aku awakka Aku madah ngagai nuan penyelai Pemesai Aku lalu manchar ngagai nuan penerang ti meruan.

42

O Anak Mensia!

Ngemaruhka diri ba Mua Aku, awakka Aku tau ngabas nuan enggau pengasih. Angkat ngagai pemenang pengawa Aku, awakka lebuh agi di dunya tu, nuan tau bulih pemenang.

43

O Anak Mensia!

Sebut Nama Aku ba dunya Aku, awakka di serega Aku, Aku ulih ingatka nuan, nya baru mata Aku enggau enggi nuan nadai agi deka berai.

44

O Anak Raja!

Pengelansik pending nuan nya pengelansik pending Aku, nya alai dinga ngena nya. Pengelansik mata nuan nya pengelansik mata Aku, nya alai peda ngena nya, awakka dalam semengat nuan, nuan tau besaksika peninggi penuchi Aku lalu Aku dalam Aku empu tau nyadi saksi ke penuduk ti tinggi ke nuan.

45

O Anak Mensia!

Giga pemati nyadika genselan ba jalai Aku, puas ati enggau Aku lalu beterima kasih ke utai ti udah diberi Aku, awakka nuan tau beteduh enggau Aku ari baruh ayung kuasa dibelakang panggau mulia.

46

O Anak Mensia!

Perundingka sereta bepikir meh. Katika nya peneka nuan mati atas padung peninduk nuan, tauka manjah darah pengidup nuan ba atas tanah, nyadika genselan nengah jalai Aku, lalu nyadika pegari perintah Aku enggau lampu penampak Aku ba serega ti pemadu tinggi? Putuska runding nuan enggau betul, O nembiak.

47

O Anak Mensia!

Ngena pemajik Aku! Nyelup lambar buk nuan ngena darah nuan lebih besai agi reti ba mata Aku ari ti ngaga dunya tu enggau penampak ba kedua-dua dunya. Bebendar ngulihka tu, O nembiak.

48

O Anak Mensia!

Ba tiap-tiap utai bisi tanda. Tanda pengerindu ianya ati ti tegap dibaruh perintah Aku sereta liat ati dibaruh penguji Aku.

49

O Anak Mensia!

Orang ti amat lelengau rinduka pemerinsa, nya sebaka enggau orang jai ti rinduka pengampun lalu orang ti bedosa minta kasih.

50

O Anak Mensia!

Enti penusah nadai ninggang nuan nengah jalai Aku, bakani ku nuan tau bejalai baka sida ti puas ati enggau peneka Aku? Enti penguji nadai ngemedis nuan ba pengelengau nuan deka betemu enggau Aku, bakani ku nuan tau datai ba penampak dalam pengerindu nuan ke pemajik Aku ?

51

O Anak Mensia!

Pengerabat Aku nya penginang Aku, ari luar baka api enggau dengki tang ari dalam ianya penampak enggau pengasih. Jampat mansang kin awakka nuan tau nyadi lampu ti meruan sereta semengat ti enda nemu mati. Tu meh perintah Aku ngagai nuan, awakka nuan nitihka ia.

52

O Anak Mensia!

Enti pengeraja datai ngagai nuan, anang andal, lalu enti pemerinsa ninggang nuan, anang tusah, laban kedua-dua nya deka lenyau lalu nadai agi.

53

O Anak Mensia!

Enti penyeranta ngalahka nuan, anang tusah ati, laban bisi maya Tuhan pengaya tau nemuai ngagai nuan. Anang takut ke pemaruh, laban bisi hari alai pemulia datai ba nuan.

54

O Anak Mensia!

Enti ati nuan ditujuka ngagai perintah ti meruan sereta enda nemu abis tu, enggau pengidup ti tuchi sereta gayu, tinggalka perintah ti tau mati sereta tau abis tu.

55

O Anak Pengidup!

Anang ngiruh diri empu enggau dunya tu, laban ngena api Kami nguji emas, lalu ngena emas Kami nguji ati nembiak Kami.

56

O Anak Mensia!

Nuan ingin dekaka emas tang Aku dekaka nuan lari ari nya. Nuan ngasaika diriempu kaya enti bisi ngembuan nya, tang Aku ngelala pengaya nuan ari penuchi nuan ari nya. Ngena pengidup Aku! Tu meh penemu Aku, lalu nya pengerindu nuan, baka ni ku jalai Aku deka besetuju enggau enggi nuan?

57

O Anak Mensia!

Bagi pengeraja Aku enggau orang Aku ti merinsa, awakka ba serega nuan tau munggah ari gudang mulia ti enda nemu abis. Tang ngena pengidup Aku! Begenselanka semengat nuan nya utai ti lebih bemulia enti nuan ulih meda ngena mata Aku.

58

O Anak Mensia!

Tubuh mensia nya kerusi raja Aku; tuchi ia ari semua utai, awakka ba nya Aku tau duduk tetap lalu ba nya mega Aku tau diau belama.

59

O Anak Mensia!

Ati nuan ianya rumah Aku, kuduska ia endur Aku nurun. Roh nuan tempat alai pegari-penemu Aku, beresi ia ngambika ulih endur Aku pegari.

60

O Anak Mensia!

Engkahka jari nuan ba dada Aku, awakka Aku tau pegari ari atas nuan, beperenching sereta bebendang.

61

O Anak Mensia!

Niki ngagai serega Aku, awakka nuan tau ngasaika penyamai begulai baru, lalu ari jalung mulia ti enda nemu abis irup ai anggur ti nadai banding.

62

O Anak Mensia!

Beberapa hari udah tebasau sekumbang nuan ti ngiruh diri ngereja pengawa ti ti enda menuku sereta beangan-angan ngapa. Ni pengelama nuan agi deka garing garing di atas padung peninduk nuan? Angkatka pala nuan ari tinduk laban matahari udah niki ngagai kebung langit, andalka ia ulih mancharka pemajik penampak Iya.

63

O Anak Mensia!

Penampak udah manchar nuan ari kaki Bukit ti tuchi lalu roh penerang udah meri penerang udah menseput dalam Sinai ati nuan. Nya alai lepaska diri empu ari igau ngapa lalu masuk ngagai panggau Aku, awakka nuan patut bulih pengidup ti meruan lalu bisi pematut betemu enggau Aku. Nya alai, arapka pemati enda datai ba nuan sereta nadai mega bulih pengelelak tauka penusah .

64

O Anak Mensia!

Pemeruan Aku nya utai tempa Aku, Aku udah nempa nya ka nuan. Asuh nya nyadika kelambi tubuh nuan. Penyerakup Aku nya utai tukuh Aku, Aku udah mai ia ke nuan, ngepan diri empu ngena nya, awakka nuan ulih nyadika pengidup Aku ti meruan belama-lama.

65

O Anak Mensia!

Kuasa Aku nya pemeri Aku ke nuan, sereta pemesai kuasa Aku nya tanda pengasih aku ka nuan. Nama ti patut ke Aku nadai siku orang nemu, sereta nadai mega orang ulih ngingatka nya. Amat bendar Aku udah nyimpan ia dalam gudang Aku ti dipelalai enggau dalam pesaka perintah Aku, nyadika tanda pengerindu-pengasih Aku ngagai nembiak Aku sereta pengampun Aku ngagai rayat Aku.

66

O Anak Isi Ti Kudus Sereta Enda Dipeda!

Nuan deka ditagang ari ti rinduka Aku lalu semengat deka berasai bingung lebuh sida nyebut Aku. Laban runding enda ulih meretika Aku nadai mega ulih ngundan Aku.

67

O Anak Pemajik!

Ngena semengat Aku enggau pengasih Aku! Ngena pengampun Aku enggau pemajik Aku! Semua utai ti udah dipegari Aku ngagai nuan ngena dilah ti bekuasa, lalu udah nuliska nuan ngena pen ti tegap, endang nitihka naka pengulih enggau pemereti nuan, ukai ngena gaya Aku tauka pemanah munyi nyawa Aku.

68

O Anak Mensia!

Nemu kita nama kebuah Kami nempa kita ari debu ti sama? Awakka nadai siku ngeninggika diri ari atas pangan diri. Pikir nya selalu dalam ati nuan bakani nuan udah ditempa. Laban Kami udah ngaga kita ari utai ti sama nya alai beguna bendar kita patut baka siti semengat, bejalai ngena kaki ti sama, makai ngena mulut ti sama lalu diau dalam siti tanah ai, awakka dalam ati nuan, sereta ngena pemanah pengawa enggau kereja kita, tanda penyerakup enggau pengingkas diri tau pegari. Bakanya meh jaku lalau Aku ke kita. O kita raban penampak! Titih meh lalau tu awakka kita tau bulih buah pengudus ari kayu mulia ti manah.

69

O Bala Anak Roh!

Kita nya meh pesaka Aku, laban dalam kita Aku udah nyimpan intan penyelai Aku enggau gemala penemu Aku. Jaga ia ari orang ti jai ba raban nembiak Aku enggau ari rayat Aku ti enda kudus.

70

O Anak Iya Ti Nyukung Diri Empu Ba Perintah Iya Empu!

Temu ulih nuan, ianya Aku udah menseput ngagai nuan semua pemanah rengut pengudus, udah abis mansut ngagai nuan jaku Aku, udah ngemetulka berekat Aku ba nuan lalu udah minta ari nuan utai ti sama dikedeka Aku Empu. Uji nuan puas ati enggau peneka Aku lalu beterima kasih ngagai Aku.

71

O Anak Mensia!

Tulis semua utai ti udah dipadahka Kami ngagai nuan ngena ai dawat penampak di atas papan tulis Roh nuan. Enti sema ke tu enda ulih ba kuasa nuan, nuan tau ngambi dawat ari isi ati nuan. Enti tu enda ga ulih nuan, nuan tau ngena dawat mansau ti udah dichurah nengah jalai Aku. Amat bendar, tu utai ti lebih manis ari semua utai, awakka penerang ia manchar belama.

Persian

1

Not yet available.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac