Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

NATIN TE TAMNEI O!

Au moa n reirei bon aei: Bwaina te nano ae e itiaki, n aakoi ma n oota, bwa e aonga n riki Ueam ae mangkoa, ae e teimatoa n aki tootoki.

2

NATIN TE TAMNEI O!

Te bwai ae moan te tangiraki i Matau i buakon bwaai ni kabane bon te Motiraoi; tai tannako mai iai ngkana ko Tangirai, ao tai kaakeaa taekana bwa I aonga ni kaongoko. Ao n ana ibuobuoki ko na noraaba ni bon oin matam ao tiaki rinanon mataia tabemwaang, ao ko na ataibwai ni bon oin rabakaum ao tiaki rinanon rabakauia kaain rarikim. Iangoa aio i nanom; e na kanga arom ae riai. Ni koaua te motiraoi bon Au bwai n tangira nakoim ao kanikinaean au tangira n aakoi. Kateia ngkanne i matam.

3

NATIN TE AOMATA O!

N rabunaki i nanon Aroarou ae aki kona n uringaki ao i nanon taai ake ngkoangkoa n aki tootoki n oin Arou, I ataa Au tangira i bukim; ai ngaia are I karikiko, I a tia ni korea i aom Bannau ao ni kaota nakoim Tamaroau.

4

NATIN TE AOMATA O!

I tangira am karikibwai, ai ngaia are I karikiko. I bukin aei, ko na Tangirai, bwa I aonga n ingoaniko ao ni kaona tamneim n te tamnei ni kamaiu.

5

NATIN AE MAIU O!

Tangirai, bwa I aonga n tangiriko. Ngkana ko aki tangirai, e na bon aki kona n rootiko Au tangira. Ko na ataa aio, O ngkoe Au toro.

6

NATIN AE MAIU O!

Am Bwaretaiti bon Au tangira; mwengam i karawa, bon manga okim Nakoiu. Riin iai ao tai baenikai. Bon aei te baere e a tia ni katauaki i bukim i nanon Ara abanuea i eta ao Ara tautaeka ae rietaata.

7

O NATIN TE AONAABA!

Ngkana ko Tangirai, ao kaakea arom i bon iroum; ao ngkana ko ukoukora Kukureiu, tai tabe ni mwannanoa nanom; bwa ko aonga ni mate Irou ao I aonga ni maiu ma ngkoe n te maiu ae akea tokina.

8

NATIN TE TAMNEI O!

Bon akea te rau iroum ma ti ngkana ko kaakiko ao ko rairaki nakoiu; bwa e riai i bukim bwa ko na mimitong i nanon Arau, tiaki i nanon aram; ni kawenea am onimaki Irou ao tiaki i nanom, kioina ngke I tangiria bwa Nna tangiraki n ti Ngai ao I aon bwaai nako.

9

NATIN AE MAIU O!

Au tangira bon Au nono; are e rin iai e mano ao n rau, ao are e tannako mai iai i koaua e na bon bua ao ni mate.

10

NATIN TE TAEKA O!

Bon Ngkoe Au nono; riin iai bwa ko aonga n tiku n rau. Ataia, bwa are i nanom Au tangira, bwa ko aonga ni Kuneai ni kaan nakoim.

11

NATIN AE MAIU O!

Bon ngkoe Au taura ao Ootau ane iroum. Karekea ootam mai iai ao tai ukoukora riki temanna i Rarikiu. Bwa I a tia ni karikiko ni kaubwai ao I a tia ni karaanga nako aom Au bwaintituaraoi.

12

NATIN AE MAIU O!

I karaoiko ni mwaakan Baiu ao ni korakoran Tabonibaiu I karikiko; ao I a tia ni kawenea oin Ootau i nanom. Rauaki iai ao tai manga ukeaaba, bwa Au mwakuri e kororaoi ao e kabaebae au kaetieti. Tai titiraki bukina, ke ko nanokokoraki iai.

13

NATIN TE TAMNEI O!

I karikiko ni kaubwai, ao bukin tera ngkai ko a uotiko rikaaki nakon te kainnano? I karaoiko ni kakannato, e aera ngkai ko a kamangoriko i bon iroum? Man oin te ataibwai I anganiko te maiu, e aera bwa ko ukoukora kaotaam mairoun temanna riki i Rarikiu? Man tanon te tangira I buaiko; ko kangaa ni katabeaiangako riki ma temanna? Taraiko i bon iroum bwa ko aonga ni kuneai n tei i nanom, ni mwaaka, ni korakora ao ni maiu i bon irouna.

14

NATIN TE TAMNEI O!

Bon au tautaeka ngkoe ao Au tautaeka e aki mamauna, e aera ngkai ko maaka maunam? Bon Ootau ngkoe ao Ootau e aki mamate, e aera ngkai ko maaka te mate? Bon Mimitongiu ngkoe ao Mimitongiu e aki raarai; bon Au kamwarai ngkoe ao Au kamwarai e aki kona ni mane. Tiiku ngkanne n am tangira i Bukiu, bwa ko aonga ni Kuneai i nanon te abanuea ni mimitong.

15

NATIN TE TAEKA O!

Raira matam Nakoiu ao kaaki taekan bwaai nako bwa ti Ngai; bwa Au tautaeka e teimatoa ao Ueau e aki mamauna. Ngkana ko ukoukora temanna riki i Rarikiu, eng, ngkana ko teteimatoa ni ukeaaba te uniweeti, am ukeuke e na bon aki uaana.

16

NATIN TE OOTA O!

Mwaninga bwaai nako ma bon ti Ngai ao matanria ma Tamneiu. Bon aio raoi oin Au tua, mangaia are rairaki nako iai.

17

NATIN TE AOMATA O!

Rauaki Irou ao n aki ukoukora te tia ibuobuoki riki temanna. Bwa akea bwa bon ti Ngai ae e kona n tau i bukim.

18

NATIN TE TAMNEI O!

Tai butiai te baere Ti aki kaantaninga i bukim, an rauaki naba n are Ti a tia ni motikia i bukin arom, bwa bon ngaia te bwai ae e na raka iai arom, ngkana ko karauakiko iai

19

NATIN KAMIMIIN TE NORAABA O!

I a tia ni ikeike nako nanom n ikeiken oin Tamneiu, bwa ko aonga n riki bwa tia Tangirai. Bukin tera ngkai ko a Kaakeaai ao ko a kakaaea am tangira riki temanna i Rarikiu?

20

NATIN TE TAMNEI O!

Bwainakim Irou e rangi ni korakora, e aki kona ni mwanuokinaki. Au bwai n tituaraoi nakoim e rangi n takaburinako, e aki kona n rabunaki. Au tangira e a tia ni karaoa mwengana i nanom, e aki kona ni karabaaki. Au oota e teretere raoi nakoim, e aki kona ni maabubu.

21

NATIN TE AOMATA O!

I aon te kai ae e raneanea n te mimitong I a tia ni katinei i bukin uaa ni kai ake a bane rinoaia, ao e aera ngke ko a tannako mai iai ao ko a katabeko ma ake a aki bati n raraoi? Ooki rikaaki ngkanne nakon are e tamaroa riki i bukim i nanon te abanuea are i eta.

22

NATIN TE TAMNEI!

I a tia ni karikiko n toronaomata, e ngae n anne ko a kamangoriko. Teirake ngkanne nakon are ko karikaki i bukina.

23

NATIN AE RIETAATA O!

I weteiko nakon ae akea tokina, e ngae n anne ko ukoukora are e kakai mauna. Tera ae e katannakoko man Ara kaantaninga ao ko ukoukora ae bon nanom?

24

NATIN TE AOMATA O!

Tai riaon are katauam, ke ni kan bwaina are e aki tau i bukim. Aroriko i matan Atuam, Uean te mwaaka ao te korakora.

25

NATIN TE TAMNEI O!

Tai kamoamoako i aon te kainnano, bwa I kairiiria i aon kawaina ao I nooriko i nanon kangangan am kaairua ao I kabooa baam n aki toki.

26

NATIN AE MAIU O!

Ko kanga ni kona ni mwaninga am kaairua ao ko katabeko ma aia kaairua tabeman? Ane e kakaraoa aei e na kamaraiaki Irou.

27

NATIN TE AOMATA O!

Tai ikeiken aia bure tabemwaang ngkai bon tia bure naba ngkoe. Ngkana ko riaon te tua aei, ko na maraia, n aei I kaotia ma te koaua.

28

NATIN TE TAMNEI O!

Ko na ataia bwa te koaua; Bwa are e a kairiia aomata nakon ae eti ao ngaia bon boton te buaakaka bon tiaki Mairou, e ngae ngke e uota Arau.

29

NATIN AE MAIU O!

Tai kabuakaka temanna n te baere ko bon aki kan kabuakakaaki iai, ao tai tataekina te baere ko aki kan kakaraoia. Aio Au tua nakoim, an ira nanona ngkoe.

30

NATIN TE AOMATA O!

Tai rawa iroun Au toro ngkana e Butiiko te bwai teuana, bwa moamoana bon Moau; ko na maama i Matau.

31

NATIN AE MAIU O!

Tau mwiin aroaron n te bong ae koraki i mwaain teweam nakon te kaitira; bwa e na roko te mate, ni kakubako, ao ko na weteaki bwa ko na kaotaa bukin nako am mwakuri.

32

NATIN AE RIETAATA O!

I a tia ni karaoa te mate bwa te tia uarongorongo ae e kakukurei nakoim. E aera ngkai ko a kananokaawaki? I karaoa te oota bwa e na ruoniko tamaroana. Bukin tera ngkai ko a rabuniko mai iai?

33

NATIN TE TAMNEI O!

Ma rongorongon te oota ae e kakukurei i butimwaiko ma n taku: Kimwareirei! I kaooko nako matan ae e tabu: tiiku i nanona bwa ko aonga ni maeka i nanon te rau n aki toki.

34

NATIN TE TAMNEI O!

Tamnein ae tabu e uota nakoim te rongorongo ae kakukurei i bukin te manga katiteuanaaki; e aera ngkai ko nanokaawaki? Tamnein te korakora e kateimatoako i nanon Ana waaki; e aera ngkai ko a karabako? Ootan Moamoana e kaririko; ko kangara n tibanako?

35

NATIN TE AOMATA O!

Tai kananokaawakiko bwa ti ngkana ko raroa nako Mairoura. Tai kimwareirei ti ngkana ko a roko ni kaan n Okiriira.

36

NATIN TE AOMATA O!

Kimwareirei i nanon kukurein nanom, bwa ko aonga n tau ni kaitibo ma Ngai ao ni kaotaa nako Tamaroau.

37

NATIN TE AOMATA O!

Tai buuta mai i aom Au kamwarai ae e tamaroa, ao tai tuuka tibwangam man Au koburake n ran ae e kamiimi, bwa ko rawa n ae ko a bon taataka nako naba.

38

NATIN AE MAIU O!

Nakonako n Au tua i bukin Tangirau ao tuukiko man tangiran te baere ko tangiria ngkana ko ukoukora Kakukureiau.

39

NATIN TE AOMATA O!

Tai kaaki Au tua ngkana ko tangira Tamaroau, ao tai mwaninga Au reirei ngkana ko kan karekea Kukureiu.

40

NATIN TE AOMATA O!

E ngae ngke ko kabutimwaakako n ri buakon buburakaein te tibeiti ao n tia naba ni kabuta rababan karawa, e na bon aki reke naba motirawam bwa ti n te Ongotaeka nakon ara tua ao te nanorinano i Matara.

41

NATIN TE AOMATA O!

Katanoataa Au Waaki bwa I aonga ni kaota nakoim kamimiin Kakannatou ao ni kaotaa nako aom te oota ae akea tokina.

42

NATIN TE AOMATA O!

Kamangoriko i Matau, bwa I aonga ni kataua kawaram. Teirake i bukin kanakoraoan Au Waaki, ngkai ko bon mena i aon te aba bwa e na kona n reke iroun te tokanikai.

43

NATIN AE MAIU O!

Mwaneweai i aon Au aonaaba, bwa I aonga n Uringko i nanon Au karawa, bwa aonga ni karauaki Matau ma matam.

44

O NATIN TE KAINTOKANUEA!

Kakauongom bon au kakauongo, kakauongo ngkanne iai. Noraabam bon Au noraaba, taratara ngkanne iai, bwa i nanon kabin tamneim ko na kona ni kakoaua rietaatan Arou ae tabu, ao Ngai i Nanou Nna kona te kakoauaa rietaatan te karinan i bukim.

45

NATIN AE MAIU O!

Kataua te mate ni maritire ni Kawaiu, rauaki n Au kukurei ao n rangi ni karabwarabwa i bukin are I a tia ni baaireia, bwa are ko aonga iai ni motirawa ma Ngai i aan taubukin te kakannato i akuun te umwanrianna ae e mimitong.

46

NATIN TE AOMATA O!

Iangoia ao katautaua. Bon nanom bwa ko na mate i aon am kainiwene, ke ni katuua raraam i aontano, ni maritire i nanon kawaiu, ao n riki bwa te tia kaotioti i bukin Au tua ao te tia katereterea Au oota i nanon te Baretaiti ae kabanean te rietaata? Motika nanom raoi, ngkoe te toro!

47

NATIN TE AOMATA O!

N raoiroiu! Kabiran iran atuum n raraam e rangi ni kakannato i Matau nakon karikan bwain karawa nako ao te oota i bukin aonaaba aika uoua. Kekeiaki ngkanne bwa ko aonga ni karekea aei, ngkoe te toro!

48

NATIN TE AOMATA O!

I bukin bwaai ni kabane bon iai te kanikina. Kanikinaean te tangira bon te ninikoria i aan Au moti ao te taotaonakinnano i aan Au kataitai.

49

NATIN TE AOMATAO!

Te tia tangira ni koaua e ingainga nanona i bukin te kanganga n ai aron ae e karaoia te tia aki ongeaaba i bukin kabwaraan ana bure ao te tia burerawawata i bukin nanoangaeak

50

NATIN TE AOMATA O!

Ngkana e aki bwakariko te karawawata i nanon Kawaiu, ko na kanga n nakonako ni kawaiia naake a rauaki ni Kukureiu? Ngkana a aki rootiko kataitai ni kani kaaitiboom ma Ngai, ko na kanga n roota te oota n am tangira i bukin Tamaroau?

51

NATIN TE AOMATA O!

Au kabuanibwai ae korakora bon Au bwai n tituaraoi, tinanikuna bon te ai ao te karekekai, ma nanoaana bon te oota ao te nanoanga. Ienikuriiko nako iai bwa ko aonga n riki bwa te oota ae akea tokina ao te tamnei ae e aki maamate. Aio bon Au kaetieti nakoim, an ira nanona.

52

NATIN TE AOMATA O!

Ngkana e bwakariko te tekeraoi tai kukurei, ao ngkana e tokariko te tekebuaka, tai bwaebwaeti, bwa ni kauoua a na mauna nako ao a na akea riki.

53

NATIN AE MAIU O!

Ngkana e roko te kainnano iroum, tai nanokaawaki; bwa ane e na roko iroum n te taina Uean te kaubwai. Tai maaka te mangori, bwa te mimitong ane e na wene i aom n te bong teuana.

54

NATIN AE MAIU O!

Ngkana mamaten nanom te tautaeka ae akea moana ma tokina, aei, ao te maiu aei are mangkoa ao akea tokina, an biritana te tautaeka ae e maamate ao ae e kakai mauna nako.

55

NATIN AE MAIU O!

Tai katabeaiangako ma te aonaaba aio, bwa n te ai Ti kataa te koraa, ao ma te koora Ti kataiia Ara toro.

56

NATIN TE AOMATA O!

Ko tatangira te koora ao I tangira inaomatam mai iai. Ko taku bwa ko a rangi ni kaubwai n rekena iroum, ao I kina kaubwaim ao katabuam mai iai. Ni maiu! Bon aio Au rabakau, ao anne bon am katautau; e na kangaa ni bootau Kawaiu ma kawaim?

57

NATIN TE AOMATA O!

Anga nako aoia au kainnano Au kaubwai, bwa ko aonga ni karekei man titoa aika aki tae tamaroaia ao kaubwaia aika a aki mamauna mimitongiia i karawa. Bwa ni Maiu! Te angarake tamneim bon te bwai ae mimitong riki ti ngkana ko kona n nooria ni Matau.

58

NATIN TE AOMATA O!

Te tembora n rabwata bon Au kaintokanuea; kaitiakia man bwaai nako, bwa I aonga n teimatoa iai ao I aonga ni mamaeka iai.

59

NATIN AE MAIU!

Nanom bon Mweengau; katabua i bukin Ruou. Tamneim bon Au tabo ni kaotioti; kaitiakia i bukin Kaotiotau.

60

NATIN TE AOMATA O!

Karina baim i nanon Bwanibwaniu, bwa I aonga ni kona n rierake i aom, n raneanea ao n raitiiti n oota.

61

NATIN TE AOMATA O!

Rierake nakon Au karawa, bwa ko aonga iai ni karekea kukurein te manga kaaitibo, ao man mwangkon te mimitong ae e aki maamate katoka takam n te wain ae akea n ai arona.

62

NATIN TE AOMATA O!

A mwaiti boong aika a tia n riaom ma ko katabeko ma am iango ake ko bon taku ao katautau aika akea uaaia. Maanra riki am tai ni matuu i aon am kai ni wene? Tabeka atuum man mwanioniom, bwa e a tawanou taai, tao e na kaootako ma ootan te tamaroa.

63

NATIN TE AOMATA O!

E a tia oti i aom am oraitanin te Maunga ae tabu ao te tamnei ni kaotaota e a tia n ikeike i nanon Tiinain nanom. Mangaia are, kamwaawako man katautau ma iango aika akea maneia ao kaaraki tei i Matau, bwa ko aonga n tau nakon te maiu ae akea tokina ao n taubobonga raoi ni kaaitibo ma Ngai. N aron aei e na aki kona n roko iroum te mate, ke te kua ma te kanganga.

64

NATIN TE AOMATA O!

Au aki-tootoki bon Au karikibwai, I a tia ni karikia i bukim. Karekea bwa niiran am tembora. Au katiteuana bon Au arinibai. I a tia ni karaoia i bukim; kunikaiko iai, bwa ko aonga n riki n aki tootoki bwa te tia kaotiota Arou ae akea tokina.

65

NATIN TE AOMATA O!

Kakannatou bon Au bwaintangira nakoim, ao Rietaatau bon kaotan Au atataiaomata nakoim. Bwa te baere e tau i Bukiu akea ae e na ataia, ke ni kona n taekinna temanna. I a bon tia ni kaawakinna i nanon Batau ake a raba ao i nanon bwaron Au kaetieti, bwa kanikinaean Au moamoaaomata nakoia Au toro ao Au atataiaomata nakoia Au aomata.

66

ATAEIN TE OI N TAMNEI AE AKEA RABWATANA O!

Ane kam na tuukaki man Tangirakiu ao tamnei a na aki rau nanoia ngkai a karaoa mwaneweakiu. Bwa iango a aki kona n Raweai ke naano ni kona ni Kamaekaai.

67

NATIN TE TAMAROA O!

N Tamneiu ao n Au bwai n akoi! N Au atataiaomata ao n Tamaroau! Bwaai ni kabane ake I a tia ni kaotia nakoim n te newe ae e korakora, ao n tia ni koreia i bukim n te kai ni koroboki ae e mwaaka, a bon katauaki nakon konabwaim, tiaki n Aroarou ao n tangin Bwanaau.

68

NATIIA AOMATA O!

Kam aki ata bukina ngke Ti kariki ngkami ni kabane man te tano ae ti te arona? Bwa akea ae e na karietaata iaon temanna. Karaua n iangoia n taai nako i nanom bwa e kangara aron karikami. Ao ngkai Ti a tia ni kariki ngkami ni kabane man te tano ae ti te aekana e riai iroumi bwa kam na riki n ai aron te tamnei ae ti teuana, bwa kam na nakonako ni waae aika ti taboo, n amwarake n ti tewiina ao ni maeka n te aba ae ti te abana, bwa are man kabin nanomi, man aroaromi ao n ami beku bwa aonga ni kaoti kanikinaean te katiteuanaaki ao oin kamwawaan bwaai. Bon anne Au reirei bwa kam aonga ni karekea uaana ae e tabu man kain te mimitong ae e kamiimi.

69

NGKAMI NATIN TE TAMNEI O!

Bon nnen Au kaubwai ngkami, bwa i nanomi I a tia ni nnei momiin Au kamiimi ao atiibu aika a kakaawaki man Au ataibwai. Kamanoi mairouia ianena i buakoia Au toro ao mairouia naake aki onimakina Te Atua i buakoia Au botannaomata.

70

NATIN TEUARE E TEI I BON BUKINA I NANON OIN ABANUEANA O!

Ko na ataia, bwa I a tia ni ikenna nakoim boiararan nako te katabuaki, I a tia ni kaoti raoi nakoim Au taeka ni kabane, I a tia ni katamaroai rinanom Au kakabwaia ao I a tia n rineia i bukim are I a tia n rineia i bon Bukiu. An rauaki n Nanou ao ni kaaitau Nakoiu.

71

NATIN TE AOMATA O!

Korei ni kabane ake Ti a tia ni kaotioti nakoim ni kanan te kai ni koroboki ae e oota i aon buatuan tamneim. Ngkana akea ni korakoram, ao karaoa ngkanne kanan am kai ni koroboki ma oin nanom. Ngkana ko aki kona ni karaoa naba aei, ao ani koroboki ni kanan te kai ni koroboki ae toka uraurana are e a tia ni kabwaroaki i nanon Kawaiu. E karewe riki aei Irou nakon bwaai ni kabane, bwa e aonga n oota ootana n aki toki.

Persian

1

O NGKAMI AOMATA AIKA IAI AIA IANGO N ATAIA AO TANINGAIA N ONGO!

Ana moa ni weewete Teuare E tangiraki bon aei: O ngkoe te naitengkare n tamnei! Tai tiku n te tabo teuana ma ti n onarokan te rooti n tamnei. O ngkoe Ana tia uarongorongo n tangira Toromon! Tai ukoukora te kamanomano teuana ma ti iroun Tiebwa are te rangi n tangiraki, ao ngkoe te binikiti ae akea rabwatana! Tai maeka n te tabo teuana ma ti ni maungan te kakaonimaki. Are i nanon am tabo ni maeka, bwa tao i aon bainikiban nako tamneim are ko kiba iai nakon abanuean te tamnei ao ni ukoukora karekean am kouru.

2

NATIN TE TAMNEI O!

E ukoukora ngaona te mannikiba; naitengkaren tamaroan te rooti; ao mannikiba akekei, nanoia aomata, a kakanoa ma bubuntano aika a taonnako, a bon tia ni kararoaiia man ngaoia aika akea tokiia, ao a rairi mataia nakon matoatoan te aki tatabeakin are a kamwawaaki ni mimitongin te kaaniaki n tamnei. Ngaia are! Ai kaminora ma ni kanokaawaki; bwa te mwangko ae e on n akea nanona, a bon tia n rairaki nako man naon marawan te Kabanea n Rietaata, ao n tiku n raroa man te oraitan ae raneanea.

3

O NGKAMI RAAO!

Tai unika te bwai teuana i nanon onarokan nanom ma ti te rooti n tangira, tai kamatanaa am tautau man Naitengkaren te itangitangiri ao te tangiraki. Nabenabea te iraorao ma naake a etieti ao kaaki te itoman ma naake a bubuaka.

4

NATIN TE MOTIRAOI O!

Te tabo ra are e na nako iai te tia tangira ma bon nakon te tabo are e mena iai ana tangira? ao teraa ae e kunea te tia ukeuke n nanona are e tangiria? Iroun te tia tangira ni koaua te manga bootaki bon te maiu, ao te karaureaki nako bon te mate. Bon akea te taotaonakinnano ni bwanibwanna ao akea te rau i nanona. E na bon kitan maiu aika bati ao ni kawaekoa nakon te tabo are e mena iai ana tangira.

5

O NATIN TE BUBUNTANO O!

Ni koaua I taku nakoim: Te kabanea n aki tatabeakin i buakoia aomata bon are e kauntaba n akea te bwai ae karaoia ao e ukoukora karakaa arona i aon tarina. Atongnga, O ngkami taari! Kariki ami mwakuri, ma tiaki taeka, ake a na riki bwa katamaroaami.

6

O NATIN TE AONAABA!

Ataia, ni koaua, bwa te nano are e mena iai maeran te kakaiwi ao e iremwe ni kamwaawa, e na bon aki karekea Au tautaeka ae akea tokina, ke n ikena karewen te boiarara ae tabu are e ikenaki man Au abanuea ae mimitong.

7

NATIN TE TANGIRA O!

Ai bon ti teuana te rangata raroam man rietaata ake a mimitong i eta ao man te kai ni karawa n tangira. Tabeka am rangata teuana ao waakim are i mwiina bon nakon te abanuea ae akea rabwatana ao riin ni umwan te aki tootoki. Anga taningam ngkanne nakon are e a tia ni karuoaki iroun kainikorobokin te mimitong.

8

NATIN TE MIMITONG O!

Kataweko i nanon kawain te taburoroko, ao riin ni karawan te itoman ma Ngai. Kaitiaka nanom ma ana bwai ni karaneanea te tamnei, ao kawaekoa nakon Ana botaki te Kabanea n Rietaata.

9

WAAKIN TE NU O!

Ni waaki riaon boton karinanin nako te nanokokoraki ao n eutaki nakon rietaatan nako te koaua. Kauka te mata ae koaua, bwa ko aonga n noora te Tamaroa ae e aki rabunaki ao n atonga aei: Te Uea ae Tabu, te Kabanea n Tamaroa i buakoia karikibwai nako!

10

O NATIN TE KAINNANO!

Anga taningam nakon aei: E bon aki kona te mata n rabwata ni kina te tamaroa ae akea tokina, ke te nano ae mate bwa e na kukurei n te aakea ma ti ni ue aika a rai. Bwa are aekakina e bon ukoukora are aekana, ao ni kukurei ni botaki ake bon aekakina.

11

O NATIN TE BUBUNTANO!

Kamataki matam, bwa ko aonga n noora Tamaroau; kaini taningam, bwa ko aonga n ongo tangiraoin Bwanaau; kaikiko man rabakau nako bwa ko aonga ni karekea tibwangam man Rabakau, kamimitongko man taian kaubwai bwa ko aonga ni karekea te tibwanga man marawan Kaubwaiu are akea tokina. Kamataki matam, man bwaai nako bwa ti i bukin Tamaroau; kain taningam nakon bwaai nako ma ti Au taeka; kaikiko man rabakau nako ma ti n Rabakau; bwa ma te taratara ae itiaki, te nano ae kororaoi ao te taninga ae kakauongo raoi bwa ko aonga n rin n Au bootaki ae tabu.

12

O NGKOE TE AOMATA AE UOUA ANA TARATARA!

Kaina matam teuana ao kauka are teuana. Kaina are teuana nakon te aonaaba ao bwaai ake i nanona, ao kauka are teuana nakon tamaroan Teuare E tangiraki are tabu.

13

O NGKAMI NATIU!

N na rangi n nanoanga, ngkana kam kamwawaaki man tangin bwanaan te taobe ni karawa, bwa ane kam na iinako rikaaki nako aan nuun te bua ni koaua, ao, n aki kona n taraa tamaroan te rooti, okirikaaki nakon te ran ao te tano.

14

O NGKAMI RAAO!

Tai kaaki te tamaroa ae akea tokina i bukin te tamaroa ae e kai mate, ao tai katea tangiran te aonaaba n rabwata ae te bubuntano.

15

NATIN TE TAMNEI O!

E na roko te tai, ngkana te naitengkare ae tabu are e nang aki kaoti kamiimi aika a nano ao ane kam na mwaawa man te anene ni karawa ao te bwanaa mai i eta.

16

O NGKOE OIN TE AKI TATABEAKIN

Kakaokoron mwaitin taian taetae n neewe a kunea te taetae n teuana te taetaenikawai, ao kakaokoron mwaitin kanoan kamiimi aika a raba a kaotaki n te anene teuana; ma e ngae n anne, bon akea te taninga are e na ongo, te nano are e na ataia.

17

O NGKAMI RAAO!

Mataroa ake a uki n te Tabo-ae-akea a tei iai n rababa ao ana tabo ni maeka temanna are e tangiraki e a katamaroaaki ma raraan ana tangira, ma ti tabeman ake a tiku ni kamwawaaki man te kaawa ni karawa aei, ao mai buakoia aika ti tabeman aikai, akea ma e karako ake a kuneaki bwa a kororaoi nanoia ao a kamimitongaki tamneia.

18

O NGKAMI TAAN MAEKA N TE KABANEA N RIETAATA NI BWARETAITI!

Katanoata nakoia natin nako te onimaki ni kakoauaa bwa i nanon abanuea aika a tabu, ni kaan nakon te bwaretaiti ni karawa, e a tia ni kaoti te onaroka ae e boou, are a otabwaniniia taan maeka n te abanuea are e rietaata ma taan maeka aika tamnei n te bwaretaiti ae kakannato. Kataia, ngkanne, bwa kam aonga ni karekea te karinan, bwa kam aonga ni kauki kamimiin nako te tangira man ueena ae te ang ao n atai karaban nako te tamnei ae tabu ao ni karekei niniwana man uaana aika akea tokiia. A kukurei n rauaki mataia naake a rin ao ni maeka i nanona.

19

O NGKAMI RAAO!

Kam a tia ni mwanuokia te ingaabong are e koaua ao n oota, ngke kam bane ni botaki ma Ngai n te otabwanin are e tabu ma ni kakabwaiaaki i aan nuun kain te maiu, are e unikaki n te baretaiti are te kabanea ni mimitong? N rotakimi n te mwaaka ngke kam kakauongo ngke I anga au taetae i aon taeka aika tenua aika moan te tabu: Tai tabeakina nanom nakon are Nanou, tai tangira te baere I aki tangiria i bukim, ao tai kawarai ma te nano ae akea te maiu iai, ae kabarekaaki ma tangiran te aonaaba ma kamaeuna nako. Kam na konaa ni kamimitongi tamneimi, kam na karaoia n te aoa naba aei ao n uringa te tabo ao te otabwanin, ao koauan Au taeka e na bon kakoauaaki iroumi ni kabane.

20

O NGKAMI AIKA KAM WENE N ARON TE MATE I AON KAINIWENEN TE AKI TATABEAKIN!

A waaki nako rooro ao maiumi aika a kakaawaki a roko n tokiia, ma bon akea teuana te ikeike ae kororaoi are e a tia n roota Ana bootaki ae tabu mairoumi. E ngae ngke kam tebo ni marawan te aki onimaki, e ngae ngke ma riami kam kakoaua te Aro teuana ae Ana Aro Te Atua. Teuare ngaia are I ribaia kam a tia n tangiria, ao Au kairiribai bwa raraomi, kam nakonako i aon Au aonaaba n aki nanamakin ao n rauaki n aki tatabeakin n te aro are Au aonaaba e a kua iroumi ao bwaai ni kabane ake i nanona a tangiri mwaawami. Bwa ngke arona bwa kam kauki matami, n te koaua kam na bon, tangiri rawawata aika a mwaiti aekaia n te kimwareirei aei, ao ni wareka te mate bwa e raoiroi riki nakon te maiu aei.

21

O NGKOE KAKAMWAKURIN TE BUBUNTANO!

I tangiria n itoman ma ngkoe, ma ko aki katuka te onimakinaki Irou. E a tia kabaangin rawam ni kabwakaa kain am kaantaninga. I bon kaan i rarikim n taai nako, ma ko bon raroa nako Mairou. I rinea te mimitong i bukim ae e aki konaa ni mauna, e ngae n anne ko a bon tia n rinea te nuka ae akea tiana. Ma ngkai bon e bon reke te tai n oki, ooki, ao tai kabuaa am tai.

22

O NATIN TE KAINNANOA!

Taan ataibwai ao taan niniwana a bon tia i nanon ririki aika maan a bon aki konaa ni karekea kaanian te kabanea ni Mimitong; a bon aki konaa n noora tamaroan Moana. Bon akea am kekeiaki ni karekea am kouru, ao akea am ukeuke are e na reke iai are ko ukoukoria. Ma e ngae n anne, ko bon tiku n rabunaki n rabunanimatan aromi bwa matam e aki noora tamaroan Teuare E tangiraki, ke baim bwa e na riinga rabin Ana kamwarai. Ma e ngae n anne ake iai mataia, a nooria ao a miimi.

23

O NGKAMI TAAN MAEKA NI KAAWAN TE TANGIRA!

Rebwen bwaai n rabwata ake a katea te taura te nenea ae akea tokina, ao tamaroan te Kairake ni karawa e rabunaki n rotongitongin te bubuntano. E a kaikuakaki mataniwiin uean te tangira irouia aomatan te tua-buaka ao e a wene ni kabureaki te taobe ae tabu ni ukin waeia aoere (owls). A tang ma n tanginiwenei taan maeka ni umwan te mimitong ao kaain te runga ni karawa, ao ngkoe ko wene n rau n aonaaban te aki tatabeakin, ao n iangoi ngkami bwa raao ni koaua. Ai akeara nanon ami iango ni katautau akanne!

24

O NGKAMI AIKA KAM NANOBABA, E NGAE NGKE IAI TE ARA IROUMI NI KONA N NINIWANA!

Bukin tera kam bwain bwaiia taan kaawakin tiibu, ma i nanomi kam a tia n riki bwa kameanti, n nano irouia Au nanai? Ngkami ai aroia itoi, ake a karikirakea te karangaina, ao are, e ngae ngke e taraa n oota ma n raneanea, e kairiiri ni kabuaa kawain te tia mwananga man Au kaawa ao n roko ni kawain nako te urubekebeke.

25

O NGKAMI AIKA TARA N TAMAROA MA NANOMI A BON BAAREKA!

Ngkami bon ai aron te ran ae e itiaki taraana ma e bon kamangiingi, are n aron taraakina bon te kurititaro ae e itiaki, ma ngkana e kataaki n te Bwai n tutuo n tamnei, bon akea timmna ae kariaiakaki. Eng, e bakarere ootan taai i aon te bubuntano ao te tirotaam, e ngae ngke e kakaokoro raweana irouia n aron naba te itoi ma te aonaaba: ma bon tiaki, e aki konaa ni baaireaki te kaokoro.

26

O NGKOE TE RAO N TE TAEKA!

Iango ni karaurau moa. Ko a tia n ongoongo ae te rao ao te kairiribai a riai ni maeka n teuana te nano? Kaotinakoa te ianena, bwa e aonga te Rao n rin ni Mweengana.

27

O NGKOE NATIN TE BUBUTANO!

I a tia ni kataui i bukimi bwaai ni kabane ake i karawa ao n te aonaaba, ma ti te nano n aomata, are I a tia ni karikia bwa ana tabo ni maeka Tamaroau ma Mimitongiu; e ngae n anne ao ko a bon tia n anga Mweengau ma Au tabo nakon temanna i Rarikiu; ao ngkana e a ukoukora Ana tabo ni kaotiota Taburorokou, e kunea te ianena iai, ao, ai aakea Mweengana, e waekoa n nako nakon Ana Tabo Teuare E tangiraki. E ngae n anne I karabai am karaba ao I aki tabeakina mamaam.

28

O NGKOE OIN TE KAINNANOAKI!

E mwaiti te karangaina are I a tia n rairaki man abanuean te Tabo ae akea nakon am tabo, ao ni kuneko i aon ngaom ni mwengaraoi ni katabeko ma tabeman riki i Rarikiu. Ngaia are, n aron birin te tamnei, I oki nakon abanuean nako te mimitong ni karawa ao akea te bwai ae I ikenna n Au tabo are i eta nakoia kaaina aika a tabu.

29

NATIN TE ATATAIAOMATA O!

Man rereuan te aakea, ao ma tanon Au kaetieti are I karaoiko n oti, ao I a tia ni kataua i bukin kataneiaakim n taian ‘atom’ aika a maiu ao oioin bwaai ni kabane ake a karikaki. Ngaia are, ko a tia n riki iai man biroton tinam, I kataua i bukim uoua boton te miriki ae raitiiti, maata bwa a na tantaniiko ao naano bwa a na tangiriko. Man Au tangira n aakoi, i aan nuun Au nanoanga are I kaikawaiko, ao ni kaawakiniko n oioin Au raoiroi ao Au mwannano. Ao bukin karaoan aei Irou bwa ko aonga ni karekea Au tautaeka ae akea tokina ao ko na riki n tau ni koaua i bukin Au bwaintuaraoi aika a aki nooraki. Ao ko bon teimatoa n tiku n aki tatabeakin, ao ngke ko a ikawai raoi, ko a kaaki taekan Au kakabwaia ni kabane ao ko a katabeko ma iango ni katautau aika akea nanoia, ao n te aro anne are ko a mwamwaninga nako, ao, n rairaki nako man Ana mataroa nakon te Rao are e mamaeka i nanon ana botaki nako Au kairiribai.

30

O NGKAMI BOTAKIIA ANA TORO TE AONAA

E mwaiti te ingaabong are e kareiko angin Au tangira-n-aakoi ao ni kuneko i aon ngaon te aki tatabeakin ni matuu nako. Katanga ngkanne kibam n okira te tabo are e roko mai iai.

31

NATIN TE AONAABA O!

Ngkana ko Rineai, tai ukoukora temanna riki i Rarikiu, ao ngkana ko taraa Tamaroau, kaina matam nakon te aonaaba ao bwaai ake iai; bwa are I nano iai ao are e nano iai temanna i Rarikiu, n ai aron te ai ao te ran, a aki konaa ni maeka i nanon teuana te nano.

32

TE RAO AE TE IANENA O!

E a kauraaki tauranenean nanom ni bain Mwaakau, tai tiringnga n angim ao angin te baere ko tangiria. Te tia katokii aoraki nako bon Uringau, tai mwanuokinna. Karika Au tangira bwa am kaubwai, ao nabenabeia n aron ae bon am taratara nako ao maium.

33

O NGKAMI AIKA TARIU!

Ongora ni kakukurein taeka aika man Neweu ae karewe, ao mooi ni karaangan te taburoroko ni karawa man Riau ae nen te karewe. Uniki koraan nako Au niniwana ni karawa ae tabu n tanon nanom ae kororaoi, ao tebokii n ranin te koaua ni koaua, bwa e aonga te atinta n Rabakau ma n Niniwanau a rikirake ni mangurooro ma ni kiriin ni kaawan nanom ae e tabu.

34

O NGKAMI TAAN MAEKA N TE BWARETAITI!

Ma tabonibain te tangira n aakoi I unika kain ami tangira ma te itamwaomwao i nanon onarokan te bwaretaiti, ao n tebokii ma karaun te raoiroi man Au raoiroi ae tamaroa; ao ngkai e a roko auan taina ni uaa, mwakuriia bwa e na kamanoaki, ma n aki kamaunaaki ni uran te tinanikubeka ao te kaibwabwaru.

35

O NGKAMI RAOU!

Tiringa tauran te kaairua, ao kauraa i nanomi te oi ae akea tokina ae bwain te kairiiri ni karawa ae tabu. Bwa n te tai ae e aki maan, i matan ae tabu are E tangiraki, taan babaairea te botannaomata a na bon akea te bwai ae a na kariaia ma ti kororaoin aroaro ao mwakuri aika a tabu aika akea baarekaia.

36

O NGKOE NATIN TE BUBUNTANO!

Taan wanawana bon naake a aki taetae ma ti ngkana a karekea te kakauongo, n ai aron te tia uota te mwangko, are e aki kainnanoa te mwangko ni karokoa e kunea are e ukoukoraki, ao te tia tangira are e aki tang mai kabin nanona ni karokoa e a taraa tamaroan are e tangiria. Ngaia are uniki koraan te niniwana ma te ataibwai ni kororaoin tanon te nano, ao ni karabai ni kaawakin, ni karokoa te atinta n niniwana ni karawa ae e tabu e bwebwerake man te nano ma tiaki man te bokaboka ao te tano.

37

O NGKOE AU TORO!

Tai kaaki i bukina bwa e na kamaunaa te tautaeka ae akea tokina, ao tai kaaki te tautaeka ni karawa i bukin tangiran te aonaaba. Bon aio karaangan te maiu ae akea tokina are e wawaanako man koburaken ranin kainikorobokin te nanoanga; ai bon irouia ngkanne ake a mooi!

38

O NGKOE NATIN TE TAMNEI!

Kaukaa nako nanam, n ai aron te binikiti n tangira ae tabeibeti ni karawa are e tabu. Kaaki taekam, ao kaonaki ma tamnein te nanoanga, maeka n abanuean ni karawa are e tabu.

39

O NGKAMI KANOAN NAKO TE BUBUNTANO!

Tai rauaki ma kamaiuraoin te bong ae e waaki nako, tai kamwaawako man te motirawa ae akea tokina. Tai anga nako kakukurein te onaroka ae akea tokina i bukin bwariko ni bubuntanon te aonaaba n rabwata aei. Teirake man am karabuuti ao rierake nakon te tawaana ae e mimitong i eta, ao man nanan rabwatam karaoa kibam nakon bwaretaitin te tabo ae akea rabwatana.

40

O NGKOE AU TORO!

Kamwaawako man kabaebaen nako te aonaaba aei, ao kamwaawa tamneim man am karabuuti. Karekea am tai, bwa e aki manga roko riki iroum.

41

O NGKOE TE NATI TE MWANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

Ko noora te tautaeka ae akea rabwatana, ko na bon waaki nako man te aonaaba ae tabeibeti aei. Ma ni karabaa teuana mairoum ao ni kaota are teuana ai bon te bwai ae raba are bon akea ae e konaa n iangoia ma ti te nano.

42

O NGKOE AU TORO!

Kainaomatai nanomi man te tabare, ao, aki ataan te iowaawa, riin n te bootaki ae tabu.

43

O NGKAMI RAOU!

Nakonako ni kamaeun kawain nako te Rao, ao ataia bwa are E tangiria bon ake a tangiria Ana karikibwai. Ni kaangai: akea te aomata ae e na rin n ana auti raraona ma ti ngkana e kariaia raraona, ke n anai ana bwai ke ni karaoa are e tangiria nakon ana bwai raoraona, ao n akea te kawai are e na ukoukoria are e tekeraoi iai i aon are raoraona. Karaurau n iangoa aei, ngkoe ae ko taratarannano.

44

O NGKAMI KAKAIN AU KAINTOKANUEA!

Tai ongo te buaakaka, ao tai noora te buaakaka, tai kamangoriko, ke n tang ao n tanginiwenei. Tai taekina te buaakaka, bwa ko aonga n rawa n ongo n taekinaki nakoimi, ao tai taekina aia kaairua tabeman bwa aonga n aki oti am kaairua ni korakora; tai tangira kamangoraia tabeman, bwa e na aki kaotaki iai mangorim. Maiun ngkanne bongin maium, ake a karako riki nakon waanakon te tai, ma am iango ae e aki baareka, nanom ae e aki kamemeaaki, am ururing, ae e kororaoi, ao rikiam e katabuaki, bwa aonga ni kainaomataaki ao n rauaki, bwa ko aonga ni kaaki te nana n rabwata aei, ao onoiko nakon te bwaretaiti n tamnei ao ni maeka nakon tokina n te abanuea.

45

AI KANANOKAAWAKIRA! AI KANANOKAAWAKIRA! O NGKAMI AIKA KAM TANGIRI KAKUKUREIN TE AONAABA!

Kam a tia n rirarikin Teuare E tangiraki n aron butin te iti, ao n tia ni katokai nanomi n ana bwai taatan. Kam katorobubua i matan ami iango ni katautau, ao n atoatonga koauana. Kam rairi matami nakon te kateketeke, ao n aranna bwa te ue. Kam a tia n aki ikeikena te ikeike ae kororaoi, ke e a tia ni kare angin te kamwawaaki man tawaanan nanomi. Kam a tia ni karenako nakon te ang Ana reirei n tangira Teuare E tangiraki ao n tia ni kaakeai n ami taetae man buatuan nanomi, ao ai aroia naba manin nako te marae, kam mwananga ao a mena maiumi i nanon tawaanan te tinanikubeka ao te kaibwabwaru.

46

O NGKAMI RAAO I NANON TE KAWAI!

E aera ngkai kam aki tabeakina taekinan Teuare E tangiraki, ao ni kararoai ngkami ma Kaanna are Tabu? Oin raoi te tamaroa bon i nanon te umwa ae akea n ai arona, are e kamenaaki ni kaintokanuean te mimitong, ngkai kam katabei ngkami ma katautau aika akea nanoia….

47

O NGKAMI AIKA A TANGIRI KAKUKUREI N RABWATA!

Buuta kamwarain te aki mimitong, ao koroi ngkami man kunikain te kamoamoa.

48

O NGKAMI TAARI!

Taotaon nanomi ma aomata ao tai tangiri bwaai ake i nano. Tai kamoamoai ngkami n mimitongimi, ao tai maama n te karinanoaki. N Tamaroau! I a tia ni kariki bwaai ni kabane man te bubuntano, ao I a manga kaoki nakon te bubuntano.

49

O NGKAMI NATIN TE BUBUNTANO!

Tuangiia kaubwai tangitangiia kainnano n te nukanibong, bwa e kaawa rawaia n ongo bwa kairaia nakon kawain te urubekebeke ao ni kamwawaaia man Kain te Kaubwai. N angaanga ao ni moamoaomata bon akanne Aroarou; ai i bon iroun are e kan katamaroaaki ma Aroarou aika a raraoi.

50

O NGKAMI AIKA OIN RAOI TAIAN TINANIKUBEKA!

Katinanikui ni kabane aeka nako ni tinanikubea ao ukoukora te rauaki ni koaua; bwa te tinanikubeka bon te tekebuaka, ao e rangi n tangiraki ma n neboaki te rauaki.

51

O TE NATI TE MWANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

Tai rootaki n te kainnano ke n onimaki n te kaubwai bwa te kainnano e bon ruamwiiaki n te kaubwai, ao te kaubwai e ruamwiiaki n te kainnano. E ngae ngke ti kainnano ni bwaai nako ma ti Te Atua ae te bwaintangira ae e kamiimi, tai kauarerekea iangoakin, bwa n tokina e na karikiko ni kaubwai iroun Te Atua, ao ngkanne ko na bon ataa nanon te taetae aei, "Ni koaua kam bon kainnano," ao te taeka ae tabu, "Te Atua bon te Tia Bwaibwai ni Bwaai ni kabane," n ai aron te ingaabong ni koaua e ingirake ni mimitong raneaneana i aon oraitanin nanon te tia tangira, ao n tiku n rau ni kaintokan te kaubwai.

52

O NGKAMI NATIN TE AKI TATABEAKIN MA TE KAIBWABWARU!

Kam a tia ni karawawata Au kairiribai ngke e rin n Au auti ao kam a tia ni kanakoa Raou, ngkai kam a tia ni bangota i nanomi tangiran temanna riki i Rarikiu. Anga taningami nakon taeka te Rao ao n rairaki nakon Ana bwaretaiti. Raao aika iraorao n te aonaaba, a bon ukoukora te tamaroaia bon i bukiia, a oti n tangiriia i bon irouia, ma te Rao ni koaua iai irouna te tangira are e tangiringkami bon i bukimi; ni koaua e a bon tia i bukin kairirakimi n taonaki ni karawawata aika a aki kona ni warekaki. Kam na riai n aki kakaonimaki nakon te Rao anne, ma kam na kawaekoaingkami Nakoina. Anne bon aekan itoi-ngainan taekan te koaua ao te kakaonimaki, are e a tia n ingi n oti i aon oraitanin Ana kainikoroboki Ueaia aara nako. Kauki taningami bwa kam aonga n ongo ao ni kawaekoaingkami nakon Ana taeka Te Atua, te Buoka n te Kanganga, te Maiu i bon Irouna.

53

O NGKAMI AIKA KAM KAMOAMOAI NGKAMI I AON KAUBWAI N RABWATA!

Ataia bwa te koaua bwa te kaubwai bon te o ae korakora i marenan te tia ukeuke ao are e kainnanoia, te tia tangira ao are e tangiria. Te kaubwai, ma i bukiia tabeman, e na bon aki karekea rokona n botakin Kaniana ke n rin ni kaawan te rauaki ao te tiku raoi. Ma ai nakon ngkanne teuanne, are e kaubwai, e na aki tuukaki kaubwaina man te abanuea ae akea tokina, ke ni kamwawaaki irouia man te tautaeka ae e aki kona ni mauna. Iroun te Ara are Kabanean te Kakannato! Ana oota te aeka n aomata ane e kaubwai anne e na kaotaiia naake a maeka i karawa n aron taai ae e kaotaiia aomata i aon te aonaaba!

54

O NGKAMI KAUBWAI AIKA I AON TE AONAABA!

Kainnano akana i buakomi bon Au taan mwiokoaki, ao tai ti katabei ngkami ma oin aromi.

55

O NATIN TE KAIBWABWARU!

Kaitiakiko man barekarekan nako te kaubwai ao ni kororaoin te raoi waaki nakon aonaaban te kainnano, bwa man Koburakenranin te kamwawaaki mooi ni wainin te maiu n tamnei.

56

O NGKOE NATIU!

Aia botaki naake akea te raoiroi irouia a karikirakea te nanokaawaki, ma te itamwaomwao ma naake a etieti a kaitiaka te mka man te nano. Are e a tia ni ukoukora te itoman ma Te Atua, ke e itamwaomwao ma naake a tangiraki Irouna; ao are e tangiria n ongo n Ana taeka Te Atua, ke e anga taningana nakon aia taeka naake E rineiia.

57

O NATIN TE BUBUNTANO!

Tarataraiko! Tai nakonako ma are a aki raoiroi ao tai ukoukora te itamwaomwao ma ngaia, bwa te iraorao ma ngaia e raira raneanean ootan te nano nakon te ai ae korakora.

58

O TE NATI TE MWANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

Ngkana ko ukoura raoiroin te Tamnei ae Raoiroi, riin n itamwaomwao ma ake a etieti, bwa are e a tia ni mooi ni mwangkon te maiu ae akea tokina mai bain Teuare E uota te mwangko n tamnei anne ao n ai aron te ingaabong ae koaua are e kamaiui ao e kaootai nanoia ake a tia ni mate.

59

O NGKAMI AIKA KAM AKI TATABEAKIN!

Tai iangoia bwa karaban nako te nano a wene n raba, ma, kam na ataia bwa bon anua ni maiu aika a mataata ake a kaaraki ni koreaki ao a bon kaotaki raoi n oti n te tabo ae tabu are E mena iai.

60

O NGKAMI RAAO!

Ni koaua I taku, bwa baike kam karabai i nanomi a bon uki ao n nooraki Iroura n aron te ngaina; ma are e raba bon Ara raoiroi ao te kabwaia, ao e na aki tau iroumi.

61

O NGKOE NATIN TE AOMATA!

Te timna man marawan te nanoanga ae akea kabina are I a tia n tibwaia nakoia aomatan nako te aonaaba, ma e ngae n anne akea ake a kuneaki bwa a rairaki nako iai, n arona naba bwa ni kabane ake a tia n rairaki nako man te karawan wainin te katiteuana nakon maeran te aki kororaoi, ao, n rauaki ma te mwangko n tamnei, ma a tia ni kaaki tamaroan te mwangko n tamnei. E bon rabunaki n te rabuna ni mata are e nano iai.

62

O NATIN TE BUBUNTANO!

Tai rairi nako matami man Ana wain ae akea kabotauana Teuare E tangiraki ae te tamnei, ao tai kauki nakon baarekan te rabwata ma betina nako. Anaia mai bain te Tia uota kanuwangan te maiu n tamnei, bwa kam aonga ni bwain niniwana nako, ao kam aonga n ongo te bwanaa n tamnei are e weewete man te abanuea ae e aki nooraki. Takaarua, ngkami aika a rinano ami kaantaninga! Bukin teraa kam rairaki nako man Au wain n tamnei ae e tabu nakon te ran ae e kai toki taina?

63

O AOMTAN TE AONAABA!

Ataia, ni koaua bwa te kabuanibwai ae korakora ae e aki kaantaningaaki e bon iririko, ao karawawatan te kabomwi e tataningaiko. Tai iangoia bwa te mwakuri are kam a tia ni karaoia e a tia ni kamaunaaki mai Matau. N Tamaroau! Ni kabane ami mwakuri a bon tia ni koreaki n Au kainikoroboki i aon buatuan te kuritiroraite.

64

O NGKAMI TAAN IOWAAWA N TE AONAABA!

Kaaki baimi man te tua buaka, bwa I a tia n taekinna bwa Nna aki kabwara ana aki motiraoi te aomata. Bon aio au boraraoi are I a tia ni koreia ao ni kamatoa ma Au kanikina ae mimitong.

65

O NGKAMI AIKA TAAN RAWA!

E a tia Au taotaonakinnano ni kakaungako riki ao maanin Au tai ni karawawataaki e a tia ni karikiko n aki tabe riki iai, n te aro are ko a tia ni kaunga riki kakorakoraan karawawata ni kawai aika a kanganga ake a kairiiri nakon te urubekebeke. Ko a tia n iaiangoia ae Ngai I aki tatabeakin ke I aki ataa taekana?

66

O NGKAMI TAAN ROKO NI MAEKA!

Te newe are I a tia ni kataua i bukin Tataekinau, tai kabuakaka ma te mwakuri buaka. Ngkana e a taoniko ain arom, uring oin am kaairua ma tiaki aia kaairua Au karikibwai, n aron ae ko bon ata riki aron taekam nakon aron taekaia ake tabeman.

67

O NGKAMI NATIN TE KATAUTAU!

Ataia ni koaua, bwa ngkai e tabe n tabwena nako ootan te ingaabong i aon oraitanin te taburoroko ae akea tokina, ana karaba nako n taatan ao mwakuri ake a karaoaki n roon te tairiki a nang bane n oti raoi ma ni kaotaki i mataia aomatan te aonaaba.

68

O NGKOE TE TITANIA ARE E TEBERAKE MAN TE BUBUNTANO!

Bukin tera tabonibaimi aika a baareka aikai a aki riinga moa oin ami kamwarai, ao bukin tera nanom ae baareka n tangiran te tinanikuba ma te kaibwabwaru e ukoukora te kan itoman ma Ngai ao n rin n Au abanuea ae tabu? Kam bon rangi n raroa, ma n raroa nako ma are kam tangiria.

69

O NGKAMI NATIN ATAM!

Taeka aika a tabu ao mwakuri aika a itiaki ma n tamaroa ake a rierake nakon karawan te mimitong. Keiakinna bwa e aonga ni kaitiakaki ami mwakuri man bubuntanom ao kaibwabwarum ao ni kunea te katauaki ni botakin te mimitong, bwa n te tai ae e aki maan te botannaomata nako, i matan Teuare E tangiraki, a na bon akea riki te bwai ae a na karekea ma ti aroaro aika a tabu ao mwakuri aika a itiakiroaroa. Bon aio itoin-ngainan te niniwana ao te kamiimi n tamnei are e a tia ni kaotaki i aon oraitanin te kaantaninga n tamnei. A kakabwaiaaki ake a rairaki nako iai.

70

O NGKAMI NATIN TE IANGO N AONAABA!

E tamaroa te abanuea ni maiu, karekea rokomi iai; te mimitong bon tautaekan te aki tootoki, ngkana ko a riaon te aonaaba n rabwata, e karewerewe te kimwareirei ae tabu ngkana ko mooi n te kanuwanga n tamnei man bain te Kairake ni karawa. Ngkana ko karekea te karinan aei, ko na bon kainaomata man ana te urubekebeke ao te mate, man te mwakuri ao te bure.

71

O NGKAMI RAOU!

Kauringnga n ami iango te boraraoi are kam rin iai ma Ngai i aon Maungan Paran, are mena n te tabo ae tabu i Zaman. I a tia ni kakoaua nakoia kaain te runga ni karawa ao taan maeka ni kaawan te aki tootoki, ma e ngae n anne bon akea ae I kunea ae kakaonimaki nakon te boraraoi. I bukin te kamoamoa ao te nano n rawa are e a kamaunaaki mai nanoia, ao n aron anne are akea mwiin are e tiku iai. Ma n ataakin aei, I tataninga ao I aikoa kaotia.

72

O NGKOE AU TORO!

Ti tabo ngkoe ma te kabaang are e karaoaki raoi are e raba i nanon roon bwautina ao e raba mwaitin boona man ana atatai te tia karaoia. Ngaia are otinako man bwautim are e tangiria nanom bwa e aonga riki uaam n oota ao ni kaotaki nakon te aonaaba ni kabane.

73

O NGKAMI RAOU!

Bon ngkoe itoin-ngainan karawan nako Taburorokou, ao tai kataua baarekan te aonaaba bwa e na tuuka ootam. Taeaa nako rabunanimatan te aki tatabeakin, bwa ko aonga mai akuun te nang n oti n oota ao ni babaairei bwaai nako ma kunikain te maiu.

74

O NGKAMI NATIN TE MIMITONG AE AKEA NANONA!

N te tautaeka ae uarereke taina are kam a tia iai ni kaaki Au tautaeka ae akea tokina, ao kam a tia ni katamaroai ngkami ma kakukurein nako te aonaaba ao ni karikia bwa kan tiroakimi. N Tamaroau! Ni kabane ake a na bane ni botaki i aan ti tematana te rabuna ni bubuantano ao ni kamaunai kakaokoron matamata aikai nakon teuana are Nna bon rineia, are e na roko man maata nako.

75

O NGKAMI NATIN TE AKI TATABEAKIN!

Tai karekea tangiran te tautaeka n rabwata ao ko na aki kukurei iai. Ngkami ai aron te mannikiba ae e aki ataibwai are e anene i aon te mwaanga; n te tai ae waekoa e a roko naba te mate irouna ao e bwaka i aon te tano, te anene, rabwatana ao matan kunna a mauna nako, n ai akea mwiina. Ngaia are tarataraingkami, ngkami aika kam tangiri oin nanomi.

76

O TE NATI TE MWANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

E a tia ni karorokoaki te kairiiri n te taetae, ao ngkai e a karokoaki n taian mwakuri. Ni kabane a riai ni kaotinakoi aia mwakuri aika a itiaki ma n tabu, bwa taeka bon ti tabo anuaia, ma aeka ni mwakuri aikai bon Ana bwai Teuare E tangiraki iroura. Keiakinna ma te nano ao te tamnei ni kaokoroi ngkami n ami mwakuri. N te kawai aei Ti a tuangkami n te tabureti ae tabu ma n oota aei.

77

O NATIN TE MOTIRAOI

N tain te tairiki are e a tia iai te Maiu ae akea rabwatana ni karaoaki te onobwai man rietaatan kiriiinin te onimaki are iroun Sadratu’l-Muntaha, ao n tang ma te aeka n tanginiwenei are te runga ni karawa ao taan maeka n abanuea ake i eta a rootaki n ira Tangina. Ao ikanne are a titiraki, Bukin tera te tang ma te tanginiwenei? E kaeka: N taekana I tataninga te kariaria man maungan te kakaonimaki, ma I aki ikenna mairouia ake a maeka i aon te aonaaba boiararan te onimaki. Ngkanne I a weteaki n oki I a noora, ao nooria, tabeua taoben te katabuaki ake a reke ni ukin waeia kamean te aonaaba. Ao ikanne are ainen karawa e a kawaekoaa ao e aikoa rabuna ubuna ao e a oota man Ana bwareti n tamnei, ao e titiraki araia, ao a bane ni kaotaki ma ti temanna are e aki. Ao ngke e tuangaki, te moa ni manin taeka ake e taekinaki, are iai a biri n roko man aia tabo ni maeka aika mimitong taan maeka n te auti ni karawa. Ao ngke e a taekinaki te kauoua ni man ni koroboki a bwaka nako aontano, ngaiia ni kabane, ao a ongo te bwanaa mai i nanon te bangota: “E a toki ikai ao akea riki te waaki nako riki.” Ti kaotia ni kakoauaa are a tia ni karaoia ao ae a tabe ni karaoia ngkai.

78

O TE NATI TE MWAANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

Mooi man newen te nanoanga n waanakon kamiimi n tamnei, ao nooria man bongin rikiraken rongorongo n tamnei n taekan te oota are e aikoa rabunaki n ootan itongin-ngainan te niniwana. Uniki koraan Au niniwana n tamnei n te tano ae e kororaoi, ao teteboki n ranin nako te koaua ni koaua, bwa e aonga atintan te rabakau ma te niniwana n teberake ni boou-reirei ao ni kiriin man kaawan te nano ae tabu.

79

O NATIN AE KAINNANOA

A na maanra riki am tai ni kiba n abanuean nako tangiran te aonaaba? Ko a tia n anganaki baim ni kiba, bwa ko aonga ni kiba n abanuean nako te taburoroko n tamnei ma tiaki i aon mwakoron katautau nako n taatan. Te koom, naba, are I a tia n anganiko bwa ko aonga ni karaoa bibiran Irau, ao tiaki i bukin kakiian Roroau.

80

O NGKOE AU TORO!

Ngkami kain Au onaroka, kam riai kaotinakoi uaa aika tamaroa ma n tikaua, bwa kam aonga ngkami ao ake tabeman ni mauto mai iai. Ngaia are bon te tabe iroumi ni kabane bwa a na iai ami mwakuri ao te nakoa, bwa e wene iai karaban te kaubwai. O ngkami aomatan te atatai! Bwa kanoan mwiina e bon katan i aon aanga nako, ao Ana raoiroi Te Atua e na bon nakoraoi nakoimi. Kaai ake aki kanoabo a bon kaman tau i bukin te ai.

81

O NGKOE AU TORO!

Aomata ake a kabua karineaia bon naake akea uaan maiuia n te aonaaba n rabwata. Aeka n aomata akanne are a riai ni warekaki i buakoia ake a mate, ma a raoiroi riki ake a mate i matan Te Atua nakoia aomata ake a taningaroti ao akea uaaia.

82

O NGKOE AU TORO!

Moaia aomata bon naake a karekea maiuraoia n aia karekemwane n aia wewete ao a kabanea i bon i bukiia ao i aoia aia utu i bukin Ana tangira Te Atua, Uean aonaaba ni kabane. Te anene ao te Tia Iein te aine ae koro tamaroana aei, ae raba i aan ana rabunanimata te taetae, e a tia ngkai, n Ana raoiroi Te Atua ao Ana kariaia n tamnei, e a tia ni kaotaki n ai aron te oota ae raneanea are e oota nako n tamaroan Teuare E tangiraki. I kaotia ma te koaua, O ngkami raao, bwa te mwakuri n aakoi e a tabwanin raoi, e a koro bukin te kauntaeka, e a kaotaki raoi te kakoaua ma ni kateaki raoi rongorongona nako. E na nooraki ngkai bwa tera ami keiaki i nanon kawain te kamwawaaki are e na kaotaki, N te kawai aei are te mwakuri n aakoi n tamnei e na bwain tangiraki nakoimi ao nakoia ake i karawa ao iaon te aonaaba. Te nebonebo ni kabane nakon te Atua, Uean Aonaaba ni kabane.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac