Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

O NATIN TE TAMNEI!

Au moa n reirei bon aei: Bwaina te nano ae e itiaki, n aakoi ao n oota, bwa e aonga nanom n riki bwa te uea n tautaeka ae mangkoa, ae e aki kona ni mate ao e teimatoa n aki tootoki.

2

O NATIN TE TAMNEI!

Te bwai ae moan te tangiraki i Matau i buakon bwaai nikabane bon te Motiraoi; tai tannako mai iai ngkana ko Tangirai, ao tai kaakeaa taekana bwa I aonga ni kaoti taekan bwaai aika a karabaaki nakoim. N ana ibuobuoki ko na noraaba ni bon oin matam ao tiaki rinanon mataia tabemwaang, ao ko na ataa oin am atatai ao tiaki rinanon aia atatai kaain rarikim. Karaua iangoa aio i nanom; bwa e na kanga arom ae e riai. Ni koaua te motiraoi bon Au bwaintangira nakoim ao kanikinaean Au tangira n aakoi. Kateia ngkanne i matam.

3

O NATIN TE AOMATA!

N rabunaki i nanon Aroarou ae aki kona n uringaki ao i nanon taai ake ngkoangkoa n aki tootoki n oin Arou, I ataa Au tangira i bukim; ai ngaia are I karikiko, I a tia ni nibwaia i aom Bannau ao ni kaota nakoim Tamaroau.

4

O NATIN TE AOMATA!

I tangira karikam, ai ngaia are I karikiko. Ai ngaia are, ibukin aei, ko na Tangirai, bwa I aonga n atonga aram ao ni kaona tamneim n tamnein te maiu.

5

O NATIN AE E MAIU!

Tangirai, bwa I aonga n tangiriko. Ngkana ko aki Tangirai, e na bon aki kona n rootiko Au tangira. Ko na ataa aio, O ngkoe Au toro.

6

O NATIN AE E MAIU!

Am Bwaretaiti bon Au tangira; mwengam i karawa, te manga kaitiboaki ma Ngai. Riin iai ao tai baenikai. Aei te bwai are e a tia ni katauaki i bukim i nanon Ara abanuea i eta ao Ara mwaaka n tautaeka ae rietaata.

7

O NATIN TE AOMATA!

Ngkana ko Tangirai, rairaki nako mai iroum; ao ngkana ko ukoukora Kukureiu, tai katabeko ma kukureim; bwa ko aonga ni mate Irou ao I aonga ni maiu n aki tootoki iroum.

8

O NATIN TE TAMNEI!

Akea te rau iroum ma ti ngkana ko kaakeako n tabwaninna ao ko rairaki Nakoiu; bwa e riai ibukim bwa ko na mimitong i nanon Arau, tiaki n aram; ni katuka am onimaki Irou ao tiaki iroum, kioina ngkai I tangiria bwa Nna tangiraki n ti Ngai ao I aon bwaai nikabane ake iai.

9

O NATIN AE E MAIU!

Au tangira bon Au nono; are e rin iai e mano ao n tararuaaki, ao are e tannako mai iai ni koaua e na bon bua kawaina ao e na mate.

10

O NATIN TE TAEKA!

Bon Ngkoe Au nono; riin iai bwa ko aonga n maeka inanon te kamanoaki. Au tangira ane i nanom, ataia, bwa ko aonga ni Kuneai ni kaan nakoim.

11

O NATIN AE E MAIU!

Ngkoe Au taura ao Otau ane iroum. Karekea mai iai ootam ao tai ukoukora riki temanna Irarikiu. Bwa I a tia ni karikiko ni kaubwai ao I a tia ni karaanga Au bwaintituaraoi nako aom.

12

O NATIN AE E MAIU!

Ni bain te mwaaka I karaoiko ao ma tabonibain te korakora I karikiko; ao inanom I a tia ni nnea oioin Ootau. Rauaki iai ao tai ukoukora te bwai teuana, bwa Au mwakuri e kororaoi ao Au kaetieti e kabaebae. Tai titiraki ibukina, ke n nanououa iai.

13

O NATIN TE TAMNEI!

I karikiko ni kaubwai, ao bukin tera ngkai ko a uotiko rikaaki nakon te kainnano? I karaoiko ni kakannato, e aera ngkai ko a kamaemaeko? Man oioin te ataibwai I anganiko te maiu, e aera ngkai ko ukoukora kaotaakim mai iroun temanna riki i Rarikiu? Man tanon te tangira I buaiko; ko kangaa ni katabeko riki ma temanna? Raira am taratara bon nakoim, bwa ko aonga ni Kuneai n tei i nanom, ni mwaaka, ni korakora ao ni maiu i bon irouna.

14

O NATIN TE TAMNEI!

Ngkoe Au tautaeka ao Au tautaeka e aki maamate, e aera ngkai ko maaka matem? Ngkoe Au ota ao Otau e aki kona n kamateaki, e aera ngkai ko maaka te mate? Ngkoe Mimitongiu ao Mimitongiu e aki raarai; Ngkoe Au kamwarai ao Au kamwarai e aki kona ni mane. Teimatoa ni maiu ngkanne n am tangira i Bukiu, bwa ko aonga ni Kuneai i nanon te aonnaba ni mimitong.

15

O NATIN TE TAEKA!

Raira moam Nakoiu ao kaaki taekan bwaai nako ma ti Ngai; bwa Au tautaeka ni uea e teimatoa n aki tootoki ao Ueau e aki kona ni mate. Ngkana ko ukoukora temanna riki i Rarikiu, eng, ngkana ko ukeaaba te uniweeti n aki toki, am ukeuke e na bon aki uaana.

16

O NATIN TE OOTA!

Mwaninga bwaai nako ma ti Ngai ao itoman ma Tamneiu. Bon aei oioin raoi Au tua, ma ngaia are rairaki nako iai.

17

O NATIN TE AOMATA!

Ko na rauaki Irou ao n aki ukoukora te tia ibuobuoki riki temanna. Bwa akea ma bon ti Ngai ae e kona n tau i bukim.

18

O NATIN TE TAMNEI!

Tai butiai te baere Ti aki tangiria i bukim, an rauaki n te bwai are Ti a tia ni motikia i bukin arom, bwa bon aio te bwai ae e na raka iai arom, ngkana ko karauakiko iai

19

O NATIN TE TARATARA AE E KAMIMI!

I a tia ni ikeike nakon nanom teuana te ikeike man oin Tamneiu, bwa ko aonga n riki bwa tia Tangirai. Bukin tera ngkai ko a Kaakeaai ao ko a ukoukora am tangira riki temanna i Rarikiu?

20

O NATIN TE TAMNEI!

Bwainakim Irou e rangi ni korakora, e aki kona ni mwanuokinaki. Au bwai n tituaraoi nakoim e rangi n takaburinako, e aki kona n rabunaki. Au tangira e a tia ni karaoa mwengana i nanom, e aki kona ni karabaaki. Otau e kaotaki nakoim, e aki kona n tukaki.

21

O NATIN TE AOMATA!

I aon te kai ae e raneanea mimitongina I a tia ni katinei i bukim taian uaanikai aika a bane n rianako tamaroaia, e aera ngkai ko a tannako mai iai ao ko ni karauakiko ma ake a rinano riki aroia? Oki rikaaki ngkanne nakon are e tamaroa riki i bukim i nanon te abanuea are i eta.

22

O NATIN TE TAMNEI!

I a tia ni karikiko n kakannangaki, e ngae n anne ko uotiko rikaaki ni kamaemaeko. Teirake ngkanne nakon are ko karikaki i bukina.

23

O NATIN AE E RIETAATA!

I weteiko nakon ae akea tokina, e ngae n anne ko ukoukora are e kakai mate. Tera ae e karikiko bwa ko na katannakoko man Nanora are Ti tangiria ao n ukoukora nanom are ko tangiria?

24

O NATIN TE AOMATA!

Tai riaon are katauam, ke ni kan bwaina te bwai are e aki tau i bukim. Aroriko i matan Moamoan Atuam, Uean te mwaaka ao te korakora.

25

O NATIN TE TAMNEI!

Tai kamoamoako i aon are e kainnano, bwa I kaiririia i aon kawaina ao I nooria i nanon am mwakuri n riaboro nakoina ao ni kabwakako man nnem n aki tootoki.

26

O NATIN AE E MAIU!

Ko kanga ni kona ni mwaninga oin am kaairua ao ko katabeko ma aia kaairua tabeman? Ane e karaoa aei e na kamaraiaaki Irou.

27

O NATIN TE AOMATA!

Tai ikeiken aia bure tabemwaang ngkai ko teimatoa n riki bwa te tia bure naba ngkoe. Ngkana ko riaon te tua aei, ko na maraia, n aei I kaotia ma te koaua.

28

O NATIN TE TAMNEI!

Ko na ataia te koaua; Teuare e tuangiia aomata bwa a na motiraoi ao ngaia e karaoa te motibuaka bon tiaki mai Irou, e ngae ngke e uota Arau.

29

O NATIN AE E MAIU!

Tai bukina temanna n te bwai are ko bon aki kan bukinaki iai, ao tai taekina te bwai are ko aki kan karaoia. Aio Au tua nakoim, ko na ongotaeka nako iai.

30

O NATIN TE AOMATA!

Tai rawa n anga nakon Au toro ngkana e butiiko te bwai teuana, bwa moamoana bon Moau; ko na bwainrang i Matau.

31

O NATIN AE MAIU!

Tau mwiin aroarom n te bong ae e koraki imwaain teweam nakon te motikitaeka; bwa te mate, ae e roko ni kakubako, e na roko nakoim ao ko na weteaki bwa ko na kaotii bukin nako mwin am mwakuri.

32

O NATIN AE RIETAATA!

I a tia ni karaoa te mate bwa te tia uarongorongo ae e kakukurei nakoim. E aera ngkai ko a kananokaawakiko? I karaoa te oota bwa e na ruoniko tamaroana. Bukin tera ngkai ko a rabuniko mai iai?

33

O NATIN TE TAMNEI!

Ma rongorongon te oota ae e kakukurei i butimwaiko ma n taku: Kimwareirei! Nakon nanoaan Oou ae e tabu, I anoiko; teimatoa n tiku iai bwa ko aonga ni maeka i nanon te rau n aki toki.

34

O NATIN TE TAMNEI!

Tamnein ae e tabu e uota nakoim te rongorongo ae e kakukurei i bukin te manga kaitiboaki; e aera ngkai ko nanokaawaki? Tamnein te korakora e kamatoako inanon Ana waaki; e aera ngkai ko a rabuniko? Ootan Moamoana e kaririko; ko na kanga ngkanne ni bua nako?

35

O NATIN TE AOMATA!

Tai nanokaawaki ma ti ngkana ko raroa nako Mai Iroura. Tai kimwareirei ma ti ngkana ko a tabe ni kaniiko ao n Okiriira.

36

O NATIN TE AOMATA!

Kimwareirei i nanon kukurein nanom, bwa ko aonga n tau ni kaitibo ma Ngai ao ni kaotaa nako Tamaroau.

37

NATIN TE AOMATA O!

Tai buuta mai i aom Au kamwarai ae e tamaroa, ao tai kakeaa tibwangam man Au koburake n ran ae e kamiimi, bwa ko rawa n taka n aki toki.

38

O NATIN AE MAIU!

Nakonako inanon Au tua i bukin Tangirau ao tai karekea nakoim te bwai are ko tangiria ngkana ko ukoukora Kakukureiau.

39

O NATIN TE AOMATA!

Tai kaaki taekan Au tua ngkana ko tangira Tamaroau, ao tai mwaninga taekan Au reirei ngkana ko kan karekea Kukureiu ae e raoiroi.

40

O NATIN TE AOMATA!

E ngae ngkana ko kabutimwaakako ribuakon buburakaein te tibeiti ao n tia naba ni kabuta rababan karawa, ma e na bon aki reke naba motirawam ma ti n te ongotaeka nakon Ara tua ao te kamangori i Matara.

41

O NATIN TE AOMATA!

Katanoataa Au Waaki bwa I aonga ni kaota nakoim miterion Kakannatou ao ni kaotaa nako aom otan te aki totoki.

42

O NATIN TE AOMATA!

Kamangoriko i Matau, bwa I aonga n akoiko ni kawariko. Teirake ibukin tokanikain Au Waaki, bwa ngkai ko bon mena i aon te aba ko na kona ni karekea te tokanikai.

43

O NATIN AE E MAIU!

Mwaneweai i aon Au aonaaba, bwa I aonga n Uringko i nanon Au karawa, bwa aonga ni karauaki Matau ma matam.

44

O NATIN TE KAINTOKANUEA!

Am kakauongo bon Au kakauongo, kakauongo mai iai. Am taratara bon Au taratara, taratara ngkanne mai iai, bwa i nanon kabin tamneim ko na kona ni kakoaua nakon rietaatan Arou ae e tabu, ao Ngai i Nanou Nna kona ni kakoaua nakon rietaatan te karinan i bukim.

45

O NATIN AE MAIU!

Ukoukora te mate ni maritire inanon Kawaiu, n rauaki ni Kukureiu ao n rangi ni karabwarabwa i bukin are I a tia ni baaireia, bwa ko aonga ni motirawa ma Ngai i aan nuun te kakannato ni uea i akuun te umwanrianna ae e mimitong.

46

O NATIN TE AOMATA!

Iangoia ao rinanoia. Bon nanom ae ko tangiria bwa ko na mate i aon am kainiwene, ke ni katuua raraan maium i aontano, ni maritire i nanon Kawaiu, ao n riki bwa te tia kaotioti i bukin Au tua ao te tia katereterea Otau i aon rietan te Bwaretaiti? Karaoa am motikitaeka ae eti, O te toro!

47

O NATIN TE AOMATA!

N Tamaroau! Ni kabira iran atuum n raraam e rangi ni korakora riki i Matau nakon karikan te uniweeti ao ootan aonaaba aika uoua. Kekeiaki ngkanne ni karekea aio, O te toro!

48

O NATIN TE AOMATA!

I bukin bwaai nikabane bon iai te kanikina. Kanikinaean te tangira bon te nanomwaaka i aan Au moti ao te taotaonakinnano i aan Au kataitai.

49

O NATIN TE AOMATA!

Te tia tangira ni koaua e ingainga nanona nakon te kanganga n ai aron te tia aki ongotaeka ibukin kabwaraan ana bure ao te tia burerawawata i bukin nanoangaeakina.

50

O NATIN TE AOMATA!

Ngkana e aki bwakariko te karawawata inanon Kawaiu, ko na kanga n nakonako ni kawaiia naake a rauaki ni Kukureiu? Ngkana a aki rootiko kataitai inanon ingaingam ni kan kaaitiboo ma Ngai, ko na kanga ni karekea te oota n am tangira ibukin Tamaroau?

51

O NATIN TE AOMATA!

Au kabuanibwai ae e korakora bon Au kamanomano, tinanikuna bon te ai ao te rekenikai, ma nanoaana bon te oota ao te nanoanga. Ienikuriiko nako iai bwa ko aonga n riki bwa te oota ae akea tokina ao te tamnei ae e aki maamate. Aio Au kaetieti nakoim, an ira nanona.

52

O NATIN TE AOMATA!

Ngkana e bwakariko te tabomoa, tai kukurei, ao ngkana e roko iroum te tekebuaka, tai nanokaawaki, bwa ni kauoua a na taonnako ao a na akea.

53

O NATIN AE MAIU!

Ngkana e roko te maiu ni kainnano iroum, tai nanokaawaki; bwa ni waakinakon te tai Uean te kaubwai e na kawariko. Tai maaka te kamaemaeaki, bwa n te bong teuana ao te mimitong e na tiku iroum.

54

O NATIN AE E MAIU!

Ngkana ko katurua nanom iaon te tautaeka ae e rietaata ae akea tokina ao n aki kona ni maamate, ao te maiu ae Mangkoangkoa, ao n aki tootoki, katuka taekan te tautaeka ni uea aio ae e maamate ao ae e kai mauna nako.

55

O NATIN AE E MAIU!

Tai katabeaiangako ma te aonaba aio, bwa n te ai Ti kataa te koraa, ao ma te koora Ti kataiia Ara toro.

56

O NATIN TE AOMATA!

Ko tangiria ni kan karekea te koora ao I tangiria bwa ko na inaomata mai iai. Ko taku bwa ko kaubwai ngke ko bwaibwai iai, ao I kina kaubwaim ngkana ko kaitiakiko mai iai. Ni Maiu! Aio Au atatai, ao anne bon am iango ni katautau; e na kangaa Kawaiu ni bootau ma kawaim?

57

O NATIN TE AOMATA!

Anga Kaubwaiu nakoia Au kainnano, bwa i karawa ko na kona ni kareerekei man taian bwariko aika a uauatao aika aki tae raitiitiia ao taian kaubwai ni mimitong aika a aki kona ni mamate. aika a aki mamauna mimitongiia i karawa. Ni Maiu! N angarake tamneim bon te bwai ae e rangi ni mimitong riki ke arona bwa ko kona n nooria ni Matau.

58

O NATIN TE AOMATA!

Te tembora iroun te aomata bon Au kaintokanuea; kaitiakia man bwaai nako, bwa ikanne Nna kabobonga Nneu ao ikanne Nna mamaeka iai.

59

O NATIN AE E MAIU!

Nanom bon Mweengau; katabua ibukin Ruou. Tamneim bon Au tabo ni kaotioti; kaitiakia i bukin Kaotiotau.

60

O NATIN TE AOMATA!

Karina baim i nanon Bwanibwaniu, bwa I aonga ni kona n rierake i aom, n raneanea ao n raitiiti n ota nako.

61

O NATIN TE AOMATA!

Rierake nakon Au karawa, bwa ko aonga iai ni karekea kukurein te manga kaaitibo, ao man mwangkon te mimitong ae e aki maamate nima ni kakorakoraa te wain ae akea n ai arona.

62

O NATIN TE AOMATA!

A mwaiti boong aika a tia n riaom ma ko katabeko ma am iango aika akea nanoia ao katautau aika akea uaaia. Maanra riki am tai ni matuu iaon am kainiwene? Tabeka atuum man matuum, bwa e a tia ni otirake Taai nakon katokin rietana, ni kukurei ni kaotako ma otan te tamaroa.

63

O NATIN TE AOMATA!

E a tia te ota n otanako i aom man oraitanin te Maunga ae e tabu ao tamnein te kaotaaki e a tia n ikeike inanon Tiinain nanom. Ma ngaia are, kamwaawako man rabunanimatan taian iango aika akea aaia ao rinnako inanon oon Au katawanang, tei i Matau, bwa ko aonga n tau nakon te maiu ae akea tokina ao n tau ni kaaitibo ma Ngai. N aron aei ao te mate e na aki roko iroum, ke te kua ke te kanganga.

64

O NATIN TE AOMATA!

Au aki-tootoki bon Au karikibwai, I a tia ni karikia ibukim. Karekea bwa kunnikain am tembora. Au katiteuana bon Au karaobwai; I a tia ni karaoia ibukim; kunnikainiko iai, bwa ko aonga n riki n aki tootoki bwa kaotiotan Arou ae akea tokina.

65

O NATIN TE AOMATA!

Kakannatou bon Au bwaintangira nakoim, ao Rietaatau bon kanikinaean Au nanoanga nakoim. Te bwai are e tau Ibukiu akea ae e na mataata iai, ke ni kona n taekinna temanna. Ni koaua, I a tia ni kaawakinna i nanon Batau ao i nanon kaubwain Au kaetieti nako, bwa kanikinaean Au tangira n akoi nakoia Au toro ao Au nanoanga nakoia Au aomata.

66

O NATIN TE OI N TAMNEI AE AKEA RABWATANA!

Ane kam na tuukaki man Tangirakiu ao tamnei a na aki rau ngkai a tabe ni Mwaneweai. Bwa iango a aki kona ni mataata Irou ke naano ni kona ni Kamaekaai.

67

O NATIN TE TAMAROA!

N Tamneiu ao n Au Akoi! N Au Nanoanga ao n Tamaroau! Bwaai nikabane ake I a tia ni kaotii nakoim ma newen te korakora, ao n tia ni koreia ibukim ma kainikorobokin te mwaaka, a bon tia ni kaineti nakon am konabwai ao mataatam, tiaki nakon Aroarou ao n tangin Bwanaau.

68

O NATIIA AOMATA!

Kam aki ata bukina ngke Ti kariki ngkami nikabane man te tano ae ti te arona? Bwa akea ae e na karietaata riki iaon temanna. Karaua n iangoia n taai nako i nanomi bwa kam kanga ni karikaki. Ngkai Ti a tia ni kariki ngkami nikabane man ti te aekana te tano kam kabaeaki bwa kam na riki bwa ti teuana te tamnei, n nakonako ni waemi aika titebo, n amwarake ni wiimi ae titebo ao ni maeka n te aba ae ti te arona, bwa mai kabin nanomi, man ami beku ao ami mwakuri, kanikinaean te katiteuanaaki ao oin kamwawaan bwaai e na kaotaaki. Aio Au taeka n reirei nakoim, O kaain te runga n ota! Ongotaeka nakon au reirei bwa ko aonga ni karekea uaana ae e tabu man kain te mimitong ae e kamiimi.

69

O NGKAMI NATIN TE TAMNEI!

Bon nnen Au kaubwai ngkami, bwa i nanomi I a tia ni nnei momiin Au kamiimi ao atiibu aika a kakaawaki man Au ataibwai. Kamanoi mai irouia ianena i buakoia Au toro ao mai irouia naake aki onimakina Te Atua i buakoia Au botannaomata.

70

O NATIN TEUARE E TEI IRARIKIIA AKE BON AEKAKINA INANON ABANUEAN ARE BON NGAIA!

Ataia ngkoe, bwa I a tia ni kakiaa nakoim boiararan nako te katabuaki, I a tia ni kaotii n tabwaniniia nakoim Au taeka, I a tia ni kakororaoia rinanom Au kakabwaia ao I a tia n tangiria ibukim te bwai are I a tia n rineia bon Ibukiu. An rauaki ngkanne ma are I kukurei iai ao anga am kakaaitau Nakoiu.

71

O NATIN TE AOMATA!

Korei bwaai nikabane ake Ti a tia ni kaotii nakoim ma ingken te ota iaon buatuan tamneim. Ngkana e aki mena aio inanon korakoram, ao karaoa ngkanne am ingke bwa oin nanom. Ngkana aio ko aki kona ni karaoia, ao an koroboki n te ingke are e uraura are e a tia ni waanako inanon Kawaiu. Ni koaua, e karewerewe riki aio Irou nakon bwaai nikabane, bwa e aonga otana n teimatoa n aki toki.

Persian

1

O NGKAMI AOMATA AIKA IAI AIA IANGO N ATAIA AO TANINGAIA N ONGO!

Ana moa ni weewete Teuare E tangiraki bon aei: O ngkoe te naitengkare n tamnei! Tai tiku n te tabo teuana ma ti n onarokan te rooti n tamnei. O ngkoe Ana tia uarongorongo te Toromon n tangira! Tai ukoukora te kamanomano teuana ma ti iroun te Tiebwa n rangin tangiraki, ao O te binikiti ae e aki maamate! Tai maeka n te tabo teuana ma ti ni maungan te kakaonimaki. Ikanne bon am tabo ni maeka, ngkana iaon bainikiban tamneim ko na kiba i eta nakon abanuean te aki tootoki ao ni ukoukora karekean am kouru.

2

O NATIN TE TAMNEI!

Te mannikiba e ukoukora ngaona; te naitengkaren tamaroan te rooti; ao mannikiba akekei, nanoia aomata, n rauaki ma te bubuntano ae e na taonnako, a tia ni kararoaiia nako man ngaoia ae e maiu n aki toki, ao ma mataia n rairaki nakon bokabokan te aki tatabeakin ao a kamwawaaki ni mimitongin te kaaniaki n tamnei. Ai kananoangara! Ai kaminora ma ni kanokaawaki; ibukin ti tekuona te mwangko ae e onrake, a tia n rairaki nako man naon marawa aika a uti are te Kabanea n Rietaata, ao n tiku n raroa nako man oraitanin te raneanea.

3

O RAARAOU!

Inanon onarokan nanom unika te akea ma ti rootin te tangira, ao man naitengkare te itangitangiri ao te tangiraki tai kamatanaa am tautau. Nabenabea te iraorao ma naake a etieti ao kaaki te itoman ma naake a buakaka.

4

O NATIN TE MOTIRAOI!

Te tabo ra are e na nako iai te tia tangira ma bon ti nakon aban ana tangira? Ao te tia ukeuke ra ae e kona ni kunea te rau ngkana e raroa nako ma nanona are e tangiria? Iroun te tia tangira ni koaua te manga kaitiboaki bon te maiu, ao te raurenako bon te mate. Akea te taotaonakinnano ni bwanibwanna ao akea te rau i nanona. E mwaiti te maiu ae e na kaakeai ibukin kawaekoaakina nakon mwengan ana tangira.

5

O NATIN TE BUBUNTANO!

Ni koaua I kangai nakoim: Mai buakoia aomata nako te kabanea n aki tatabeakin bon teuare e kauntaba n akea oin bukina ao e ukoukora karakaan arona i aon tarina. Atongnga, O ngkami tariu! Kariki am mwakuri, ao tiaki am taeka, bwa katamaroaami.

6

O NATIN TE AONAABA!

Ataia, ni koaua, te nano ike e tiku iai taribin te mataai, e na bon aki karekea Au tautaeka are akea tokina, ke n ikena karewen te boiarara ae e tabu are e ikeike man Au abanuea ae e tabu.

7

O NATIN TE TANGIRA!

Ai bon ti teuana te rangata raroam man rietaata ake a mimitong i eta ao man te kai ni karawa n tangira. Tabeka am rangata teuana ao ni waakim are i mwiina nakon te abanuea ae e aki maamate ao riin ni umwan te aki tootoki. Anga taningam ngkanne nakon are e a tia ni kaotaki man kainikorobokin te mimitong.

8

O NATIN TE MIMITONG!

Kataweko i nanon kawain te katabuaki, ao riin inanon karawan te itoman ma Ngai. Kaitiaka nanom ma ana bwai ni karaneanea te tamnei, ao kawaekoako nakon nanoaan oon te Kabanea n Rietaata.

9

O TE NUU AE E WAEKOA NI BUA!

Kamwaawako nako man taian karinan ake mai nano ibukin te nanououa ao waerake nakon rietaatan te koaua raoi. Kauka matan ae koaua, bwa ko aonga n noora te Tamaroa ae e aki rabunaki ao n atonga: E katabuaki te Uea, te kabanea n tamaroa ibuakoia karikibwai nako!

10

O NATIN AE E TANGIRI BWAI NAKO!

Anga taningam nakon aei: E bon aki kona te mata ae e maamate ni kina te Tamaroa ae akea tokina, ke te nano ae mate bwa e na kukurei n te bwai teuana ma ti n te uee ae e rai. Bwa te aekaki teuana e bon ukoukora are aekana, ao ni kukurei n ikotaki ma ake bon aekakina.

11

O NATIN TE BUBUNTANO!

Kamataki matam, bwa ko aonga n noora Tamaroau; kaini taningam, bwa ko aonga ni kakauongo nakon tangiraoin karewen Bwanaau; kaikiko man rabakau nako, bwa ko aonga ni karekea tibwangam man Au atatai, ao katabua maium man taian kaubwai, bwa ko aonga ni karekea te tibwanga ae akea tokina man marawan Kaubwaiu ae e teimatoa n aki toki. Kamataki matam, ngkanne, nakon bwaai nikabane ma ti Tamaroau; kain taningam nakon bwaai nako ma ti Au taeka; kaikiko man rabakau nako ma ti n Rabakau; bwa ma te taratara ae e itiaki, te nano ae kororaoi ao te taninga ae e kakauongo raoi ko na kona n rinnako inanon nanoaan oon Au katabuaki.

12

O TE AOMATA AE UOUA AM TARATARA!

Kaina matam teuana ao kauka are teuana. Kaina teuana nakon te aonaaba ao bwaai nikabane ake i nanona, ao kauka are teuana nakon tamaroan Teuare E tangiraki ae e tabu.

13

O NGKAMI NATIU!

I maaku bwa e raawa ae, ko kakeako man tangiraoin te taobe ni karawa, ko na manga iinako rikaaki nakon nuun te bua ni koaua, ao, n tuai naba teutana ni karekea taraan tamaroan te rooti, ko na okirikaaki nakon te ran ao te tano.

14

O RAAO!

Tai kitana te tamaroa ae akea tokina ibukin te tamaroa ae e na riai ni mate, ao tai karekea tangiran te aonaaba ni bubuntano ae e maamate aio.

15

O NATIN TE TAMNEI!

E na roko te tai, ngkana te naitengkare ae e tabu e nang aki taakinii nako kamiimi ake i nanoaa ao kam na bane ni kaakeaaki man tangiraoin te kuna ae e tabu ao te bwanaa mai i eta.

16

O NGKOE OIN TE AKI TATABEAKIN!

Kakaokoron mwaitin taian neewe aika a kamimi a kunea te taetae n teuana te taetaenikawai, ao kakaokoron mwaitin taian miterio aika a raba a kaotaki n tekorana tangiraoin te kuna; ma, ai kananoangara, akea te taninga are e na ongo, ke te nano ae e kona ni mataata iai.

17

O NGKAMI RAAO!

Mataroan tinanikun te kaawa ake a uki n te Akeantabo a tei n ukinako nako ao mwengan temanna are e tangiraki e katamaroaaki ma raraaia taan tangira, ma nikabane, n tiku ti tabeman mai buakoia, ake a tiku ni kamwawaaki man te kaawa ni karawa aio, ao mai buakoia aika ti tabeman aikai, akea ma bon ti te abutana ae e uarereke mwaitiia ake a kuneaki ma nanoia ae e itiaki ao tamneia ae e katabuaki.

18

O NGKAMI TAAN MAEKA N TE KABANEA N RIETAATA NI BWARETAITI!

Katanoata nakoia natin te karaunano bwa inanon aonnaban te katabuaki, ni kaan nakon te bwaretaiti ni karawa, e a tia ni kaoti te onaroka ae e boou, are a otabwaniniia taan maeka n te abanuea are i eta ma taan maeka aika a aki kona ni maamate n te bwaretaiti are e karietaaki. Kekeiaki, ngkanne, bwa ko n roko n te karinan arei, bwa ko aonga ni kabwaranakoi miterion nako te tangira man ueenangina ao n reiakinaki karaban te tamnei ae e wanawana ao ikoikoti man uaana aika akea tokiia. A karauakaki mataia naake a rinnako ao ni maeka i nanona.

19

O RARAOU!

Kam a tia ni mwanuoakina te ingaabong are e koaua ao n otanako, ngke inanon te otabwanin ae e tabu ma ni kakabwaiaaki kam bane n ikotaki Irarikiu iaan nuun kain te maiu, are e unikaki n te bwaretaiti are te kabanea ni mimitong? Ma te mimi kam kakauongo ngke I taekini taeka aika tenua aika moan te tabu: O raraou! Tai tangira nanom nakon

Nanou, bon tai naba tangira te bwai are I aki tangiria ibukim, ao tai Kawarai ma nanom ae e mate, ae e kabarekaaki ma tangiran te aonaaba ao bwaai ake e kakai nanom n tangirii. Ke arona bwa kam katabua tamneimi, kam na bon n te aoa aio n uringa te otabwanin arei, ao koauan Au taeka e na riai ni kaotaki koauana nakoimi ni kabane.

Inanon te kawaniua n rain ae e tabu, inanon te kanimaua n Tabureti n te Bwaretaiti, E kangai:

20

O NGKOE AE KO WENE N AI ARON TE MATE I AON KAINIWENEN TE AKI TATABEAKIN!

A waaki nako rooro ao maiumi aika a kakaawaki a roko n tokiia, ma bon akea naba teuana ikeiken te itiaki ae e a tia n roko inanoaan Ara oo ae e katabuaki mai iroumi. E ngae ngke ko tare inanon marawan te aki kakoaua, ma riam ko taekina koauan Ana aro te Atua ae ti teuana. Teuare I koro n ribaia ko a tia n tangiria, ao Au kairiribai ko karikia bwa raraom. N aki tabe, ko nakonako i aon Au aonaaba n rau ao n rauaki i bon iroum, n aki kuba n ae Au aonaaba e a kua iroum ao bwaai nikabane ake inanona a ribaiko. Ke arona bwa ko kaurea matam, ko na bon, ni koaua, tangiri riki taian karawawata aika a mwaiti aekaia nakon te kukurei aei, ao ni wareka te mate bwa e raoiroi riki nakon te maiu aei.

21

O RABWATAN TE BUBUNTANO AE E KAKAMWAKURI!

I tangiria n itoman ma ngkoe, ma ko aki katuka am onimaki Irou. Kabaangin am kakaitara e a tia ni kabwakaa kain am kaantaninga. N taai nako I kaan nakoim, ma ko bon raroa Mai Irou. Te mimitong ae e aki kona ni mate ae I a tia n rineia ibukim, ma ko rinea te kamaemaeaki ae akea tokina ibukim. Ngkai bon iai naba te tai, oki, ao tai kabuaa am tai aei.

22

O NATIN AE E TANGIRI BWAAI NAKO!

Taan ataibwai ao taan niniwana a bon tia inanon ririki aika mwaiti ni kekeiaki ao ni konaaki ni karekea kaanian te Kabanea ni Mimitong; a ti ni kabanea maiuia n Ukoukoria; ma a bon aki roko n noora tamaroan Moana. Ngkoe n akea naba teutana am kekeiaki ko karekea am kouru, ao n aki ukeuke ko a tia ni karekea rokom ni boton am kakae. Ma, e ngae n anne, ko tiku n rabunaki inanon rabunanimatan oin nanom, n te aro are matam a aki noora tamaroan Teuare E tangiraki, ke baim n riinga rabin Ana kamwarai. Ngkoe ae iai matam, noria ao iangoia.

23

O TAAN MAEKA NI KAAWAN TE TANGIRA!

Rebwen bwaai aika a maamate a riki bwa kanganga aika a teimatoa nakon te taura te nenea ae akea tokina, ao tamaroan te Kairake ni karawa e rabunaki n rotongitongin te bubuntano. Te tiibi mai buakoia uean te tangira e bukinaki bwa e kaairua irouia aomatan te iowawa ao taoben ae e tabu e wene ni kabureaki inanon ukin waeia auro (owl). Taan maeka inanon umwan te mimitong ao kaain te runga ni karawa, a tanginiwenei ao a bwaebwaeti, ao ngkoe ko wene n rau n aonaaban te aki tatabeakin, ao n iangoi ngkami bwa raao ni koaua. Ai aki bonganara am iango ni katautau akanne!

24

O NGKAMI AIKA KAM NANOBABA, MA IAI ARAMI NI KAN WANAWANA!

Bukin tera ngkai kam bwaini bwaiia taan kaawakin tiibu ni karabai ngkami iai, ngke inanomi kam a tia n riki bwa kameanti, n iai ami kantaninga irouia Au nanai? Ngkami ai aron te itoi, are e otirake n te karangaina, ao are, e ngae ngke e taraa n oota ao n raneanea, e kairiia naake man Au kaawa ake a bua ni kabuaa kawaia nakon kawain nako te urubeke.

25

O NGKOE AE KO TARA N TAMAROA MA NANOM E BAAREKA!

Ngkami bon ai aron te ran ae e itiaki taraana ma e bon kamangiingi, are n taraakin tinanikuna ai aron te kurititaro ae e itiaki ma are, ngkana e tuoaki iroun te Tia Tutuo n tamnei, akea te timna ae e butimwaeaki. Eng, titebo aron ruon ootan taai nako aon te bubuntano ao te tirotaam, ma e kaokoro aron otanakona mai iaoia n ai aron taai man te aonaaba: bon tiaki, e aki konaa ni uakoraki aron te kaokoro.

26

O RARAOU N TE TAEKA!

Iango ni karaurau inanon tabeua te tai. Ko a tia n ongoongo ae te rao ao te kairiribai a riai ni maeka inanon teuana te nano? Kaotinakoa ngkanne te ianena, bwa e aonga te Rao n rin ni Mweengana.

27

O NATIN TE BUBUNTANO!

Bwaai nikabane ake i karawa ao iaon te aonaaba I a tia ni kataui ibukimi, ma ti nanon te aomata, are I a tia ni karaoia bwa nnen Tamaroau ao Mimitongiu; e ngae n anne ao ko a tia n anga Mweengau ma Au tabo ni maeka nakon temanna Irarikiu; ao ni katoaa te tai are kaotiotan Tabuu e ukoukora oin Ana tabo, e kunea te ianena iai, ao, n akea Mwengana, e kawaekoaa nakon Ana Tabo ni katantan Teuare E tangiraki. E ngae n anne I karabai am karaba ao I n aki tangira kamaemaeam.

28

O NGKOE OIOIN TANGIRAN BWAAI NAKO!

E mwaiti te karangaina are I rairaki nako man abanuean te Akeantabo nakon am tabo, ao ni kuneko iaon kainiwene ni mwengaraoi ni katabeko ma tabeman riki Irarikiu. Ai ngaia are, n aron birin te tamnei, I oki nakon abanuean te mimitong ni karawa ao n aki ikeikenna nakoia kaaina aika a tabu n Au tabo are i eta.

29

NATIN TE ATATAIAOMATA O!

Man rereuan te aakea, ma tanon Au kaetieti ao I karikiko bwa ko na kaoti, ao I a tia ni kataua ibukin am kataneiai taian ‘atom’ aika a maiu ao oioin bwaai nikabane aika a karikaki. Ai ngaia are, ko a tia n otinako mai nanon biroton tinam, I kataua ibukim uoua koburake ni miriki aika a raneanea, maata bwa a na tantaniiko, ao naano bwa a na tangiriko. Man Au tangira n aakoi, i aan nuun Au nanoanga I kaikawaiko, ao ni kaawakiniko n oioin Au mwannano ao Au akoi. Ao bukin karaoan aikai nikabane Irou bwa ko aonga ni karekea Au tautaeka ae akea tokina ao n riki n tau ni koaua ibukin Au bwaintituaraoi aika a aki noraki. Ao e ngae n anne ko bon teimatoa n tiku n aki tatabeakin, ao ngke ko a ikawai raoi, ko a kaaki taekan Au kakabwaia nikabane ao ko katabeko ma iango ni katautau aika akea nanoia, ao n te aro are ko a mwaninga nako n tabwaninna, ao, n rairaki nako man Ana mataroa te Rao ko a maeka i nanoaan oon Au kairiribai.

30

O ANA TORO AE E KABAEBAEAKI TE AONAABA

E mwaiti te karangaina are e uki nako aom angin Au tangira n akoi ae e aabebete ao ni kuneko iaon te kainiwene n aki tatabeakin ni matu nako. Ni bwaebwaeti n te bwai are e riki nakoina e okirikaaki nakon te tabo are e roko mai iai.

31

O NATIN TE AONAABA!

Ngkana ko Rineai, tai ukoukora temanna riki Irarikiu, ao ngkana ko taraa Tamaroau, kaina matam nakon te aonaaba ao bwaai ake iai; bwa are I nano iai ao are e nano iai temanna Irarikiu, n ai aron te ai ao te ran, a aki konaa ni maeka i nanon teuana te nano.

32

O TE IANENA AE E KARIKAKI BWA TE RAO!

Te taura te nenea i nanom e kauraaki n te bai ae Mwaakau, tai tiringnga n te ang ni kaitara are oin nanom ao bwaai ake ko tangiri. Te tia katokii aoraki nako bon Uringakiu, tai mwanuokinna. Karika Au tangira bwa kaubwaim, ao nabenabeia n ai aron am taratara ao maium.

33

O NGKAMI TARIU AE TE MWAANE!

Kakauongo nakon kakukurein taeka man Neweu ae karewen te anii, ao mooi man karaangan te kamimi ni karawa man Riau ae e kawaanakoi karewerewe. Uniki koraan Au niniwana ni karawa inanon tanon nanom ae e itiaki, ao tebokii n ranin te onimaki, bwa e aonga te atinta n Au rabakau ao Wanawanau n rikirake ni boureirei ao ni kiriin inanon kaawan nanom ae e tabu.

34

O TAAN MAEKA N AU BWARETAITI!

Ma tabonibain te tangira n akoi I a tia n unika inanon te onaroka ae e tabu n te bwaretaiti te kai ae e a tibwa bwebwerake are am tangira ao am iraorao, ao n tia n tebokia ma karaun te raoiroi man Au tituaraoi ae e akoi; ao ngkai e a roko auan taina ni uaa, kekeiaki bwa e na kamanoaki, ao n aki kanakinako ni uran tangiran bwaai nako ao te kaibwabwaru.

35

O RARAOU!

Tiringa ngkoe tauran te kaairua, ao kauraa i nanon nanomi tootin te kairiiri n tamnei ae akea tokina. Bwa n te tai ae e aki maan, taan tuoia te botannaomata a na bon, inanon kaaniaan te Tangiraki ae e tabu, ni butimwaea te akea ma ti te kabanea n itiaki n aroaro ao mwakuri aika a tabu aika akea memeaia.

36

O NATIN TE BUBUNTANO!

Taan wanawana bon naake a aki taetae ma ti ngkana a karekea te kakauongo, n ai aron te tia uota te mwangko, are e aki anganako te mwangko ni karokoa e kunea te tia ukeuke, ao te tia tangira are e aki tang mai kabin nanona ni karokoa e karekea taraakin tamaroan are e tangiria. Ai ngaia are uniki koraan te niniwana ma te ataibwai inanon tanon te nano ae e itiaki, ao kawakini ni karabai, ni karokoa te atinta n niniwana ni karawa e bwebwerake man te nano ao tiaki man te bokaboka ao te tano.

Inanon te moan rain n te Tabureti e raweaki ao e koreaki, ao inanoaan te tabo ae e tabu n Ana umwanrianna te Atua ae e karabaaki:

37

O AU TORO!

Tai kaaki te tautaeka ae e rietaata ae akea tokina ibukin te bwai ae e maamate, ao tai kaaki te tautaeka ni uea ni karawa i bukin tangiran bwain te aonaaba. Aio te karaanga ibukin te maiu ae akea tokina are e wawaanako man mwanibwan koburaken Ana kainikoroboki te Kabanea n nanoanga; a kabwaia ake a mooi!

38

O NATIN TE TAMNEI!

Urubekea nako oom, ao n ai aron te binikiti n tangira kibarake ao tabeibeti inanon kamatoan te katabuaki. Kaaki taekam ao, ni kaonaki n tamnein te nanoanga, maeka n abanuean te katabuaki ni karawa.

39

O ANA KARIKIBWAI TE BUBUNTANO!

Tai rauaki ni kamwengaraoin taonnakon teuana te bong, ao tai kaakea mai iroum te motirawa are akea tokina. Tai raira te onaroka ae akea tokin kakukureina ibukin te bwariko ni bubuntanon te aonaaba ae e maamate aio. Teirake man am karabuuti ao rierake nakon te tawaana ae e mimitong i eta, ao man oom ae e maamate iaon bainnikibam kibarake nakon bwaretaitin te Akeantabo.

40

O AU TORO!

Kainaomatako man kabaebaen nako te aonaaba aei, ao kamwaawa tamneim man karabuutin oin nanom. Rawea am tai ae ko anganaki, bwa e aki manga okiriko.

41

O TE NATI TE MWANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

Ko noora te tautaeka ni uea ae e aki maamate, ko na bon kekeiaki ni kitana te aonaaba ae e kai taonnako aio. Ma karabaakin teuana mai iroum ao kaotaki are teuana bon te miterio ae akea ma bon ti a itiaki nanoia ae a kona n ota iai.

42

O AU TORO!

Kaaki mai nanom te tabare ao, aki ataan te mataai, riin inanon oon tamnein te katabuaki.

43

O RARAOU!

Nakonako inanon kawain kukurein te Rao, ao ataia bwa Kukurein Nanona e bon mena inanon kukureia Ana karikibwai. Are aio: akea te aomata ae e na rin inanon ana auti raraona ma ti ngkana e kukurei nanon raraona, ke n anai kaubwaina ke n tangira riki nanona nakon nanon raoraona, ao e na bon aki kakaea karekean rakan arona iaon raoraona. Karaurau n iangoa aei, ngkoe ae iai am taratarannano.

44

O RARAOU N AU KAINTOKANUEA!

Tai ongo te buaakaka, ao tai noora te buaakaka, tai kamaemaeko, tai ikenrawa ao tai tanginiwenei. Tai taekina te buaakaka, bwa ko aonga n aki ongo taekinana nakoim, ao tai kaotarai aia kaairua tabemwang bwa aonga n aki kaotaki am kaairua ni korakora; ao tai tangira kamaemaeaia tabeman, bwa e aonga n aki kaotaki kamaemaeam. Maiuakini ngkanne bongin maium, aika a karako riki nakon te tai ae e waekoa n taonnako, ma am iango ae e aki memea, nanom ae e aki kabarekaaki, kanoan ma iango ae e itiaki, ao kateim ae e katabuaki, bwa e aonga, ni kainaomataaki ao n rauaki, ko na kona ni kaaki nanan te rabwata aio, ao n nakon te bwaretaiti ae e miterio ao ni maeka inanon te abanuea ae akea tokina n aki tootoki.

45

AI KANANOKAWAKIRA! AI KANANOKAAWAKIRA! O TAAN TANGIRI BWAAI AKE A TANGIRAKI N TE AONAABA!

N ai aron butimwaakan te iti ko a tia n taonnako mai Rarikin Teuare e Tangiraki, ao ni katurua nanom iaon bwaai ake ko tangirii aika anua n taatan. Ko katorobubua i matan ami iango ni katautau, ao ko aranna bwa te koaua. Ko raira matam nakon te kateketeke, ao ko aranna bwa te uee. Akea ikeikem ae e itiaki ae ko a tia n ikeikena, ao akea te ang ae e aabebete ibukin te kamwawaaki ae e a tia n ukaki man tawaanan nanom. Ko a tia ni karenakoi nakon te ang Ana reirei aika a tatangira Teuare E Tangiraki ao n tia ni kamaunai n tabwaninna man taburetin nanom, ao n ai aroia maan n te tawaana, ko kakamwakuri ao ni katuka rabwatam inanon tawaanan tangiran bwaai ao te kaibwabwaru.

46

O RAAO INANON TE KAWAI!

E aera ngkai ko aki tabeakina taekinan Temanna are E Tangiraki, ao ni kararoako nako ma Kaaniana ae e Tabu? Oioin te tamaroa bon inanon te umwa ae akea kabotauana, are e katokaaki iaon te kaintokanuea ni mimitong, ao kam bon tabe ni katabei ngkami ma unimi aika akea nanoia. Karewen katomamian te katabuaki a ikeikenaki ao ikeiken te bwaintituaraoi e kakianakoaki, ma ko bon rotaki ni kaakaiaki ao ko tukaki mai iai. Ai kananokaawakira ibukim ao ibukiia naake a nakonako inanon kawaim ao n iriira mwanekan waem!

47

O NAATI N TANGIRI BWAAI NAKO!

Kanakoa kamwarain te mataaiakiniko i bon iroum, ao kaakiko man kunikain te kamoamoa.

Inanon te katenua ni kabanea n tabu n rain ae e koreaki ao n raweaki inanon te Tabureti ae e Rubii man te kainikoroboki ae e aki noraki aio ae e kaotaki:

48

O TAARI!

Taotaon nanomi temanna ma temanna ao tai tangiri bwaai ake i nano. Tai kamoamoako ni mimitongim, ao tai maama n te kamaemaeaki. N Tamaroau! I a tia ni kariki bwaai nikabane man te bubuntano, ao nakon te bubuntano are Nna manga kaoki nako iai.

49

O NAATI MAN TE BUBUNTANO!

Tuangiia kaubwai tangitangiia kainnano n te nukanibong, bwa e raawa te aki kukuba ni kairiia nakon kawain te urubeke, ao ni kamwawaaia man Kain te Kaubwai. N angaanga ao n tituaraoi bon Aroarou; e a kabwaia are e katamaroaa ma Aroarou.

50

O BOTON TE KAIBWABWARU!

Katinanikui nikabane aekakin mataai ao ukoukora te rauaki; bwa te tia mataai e a bon ngae ni kaakeaa man tibwangana, ao are e rauaki e a bon ngae n rangin tangiraki ao ni kamoamoaaki.

51

O TE NATI TE MWANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

Tai rootaki n te maiu ni kainnano ke n onimaki n te kaubwai, bwa te maiu ni kainnano e rimwiaki n te kaubwai, ao te kaubwai e rimwiaki n te kainnano. Ma te maiu ni kainnano ni bwaai nikabane ma ti Te Atua bon te bwaintangira ae e rangin tamaroa, tai kamangora kakaawakin aei, bwa n tokina e na karikiko ni kaubwai Iroun Te Atua, ao ngkanne ko na ataa nanon te taetae aei, "Ni koaua ko bon kainnano," ao taeka aika a tabu aikai, "Te Atua bon te Tia Bwaibwai ni Bwaai nikabane," e na bon tabwena koauan ingabongina ni mimitong raneaneana i aon oraitanin nanon te tia tangira, ao ni maeka n rau iaon kaintokan te kaubwai.

52

O NAATI N TE AKI TATABEAKIN MA NI KAIBWABWARU!

Kam a tia ni karawawata Au kairiribai bwa e na rin n Au auti ao ni kanakoa Raraou, bwa kam a tia ni bangota tangiran temanna riki Irarikiu i nanomi. Anga taningami nakon ana taeka te Rao ao rairaki nakon Ana bwaretaiti. Raao aika a tangiri bwain te aonaaba, n ukoukora bon karakaan aroia, a taraa n itangitangiri i marenaia, ma te Rao ni koaua E a tia tangira ao n teimatoa n tangiri ngkami bon ibukimi; ni koaua e a tia ni karawawataaki ni karawawata aika a mwaiti ibukin kairirakimi. Tai bwaina te aki kakaonimaki nakon te Rao anne, ma kam na kawaekoai ngkami Nakoina. Anne bon itoinigainan taekan te koaua ao te kakaonimaki, are e a tia n ingi iaon oraitanin kainikorobokin Ueaia aara nako. Kauki taningami bwa kam aonga ni kakauongo nakon Ana taeka Te Atua, te Buoka n tain te kanganga, te Maiu i bon Irouna.

53

O NGKAMI AIKA KAM KAMOAMOAI NGKAMI I AON KAUBWAI AIKA A KAI MATE!

Ataia n te koaua bwa te kaubwai bon te bwai n tuutuki ae e korakora imarenan te tia ukeuke ao are e tangiria, te tia tangira ao are e tangiria. Naake a kaubwai, ma ti tabeman, a na bon aki karekea rokoia inanoaan oon Kaniana ke n rinnako inanon te kaawa ae e bubura ibukin te rauaki ao te aantaeka. E a kabwaia ngkanne teuare, are, inanon kaubwaina, e aki tuukaki ni kaubwaina man te abanuea are akea tokina, ke ni kakeaaki mai irouia naake e aki maamate aia tautaeka. Iroun te Ara are Moan te Kakannato! Otanakon te aeka n aomata ae e kaubwai anne e na kaotaiia taan maeka i karawa n aron taai ae e kaotaiia aomata iaon te aonaaba!

54

O NGKAMI KAUBWAI I AON TE AONAABA!

Kainnano akana ibuakomi bon Au taan mwiokoaki, tararuaia Au taan mwiokoaki, ao tai ti katabei ngkami ma oin kabeebeteami.

55

O NATIN TE KAIBWABWARU!

Kaitiakiko man barekan nako te kaubwai ao ni kororaoin te raoi waaki nakon aonaaban te kainnano, bwa man mwanibwan raangan ranin te kamwawaaki ko na kona ni mooi ni wainin te maiu ae e aki kona ni mate.

56

O NATIU TE MWAANE!

Aia botaki naake akea te raoiroi irouia a karikirakea te nanokaawaki, ma te itamwaomwao ma naake a etieti a kaitiaka te rara ni biti man te nano. Teuare e ukoukora te itoman ma te Atua, ke e uotia nakon raonakiia naake a tangiraki Irouna; ao are e tangiria ni kakauongo nakon Ana taeka te Atua, ke e anga taningana nakon aia taeka naake E rineiia.

57

O NATIN TE BUBUNTANO!

Tarataraiko! Tai nakonako ma naake a aki raoiroi ao tai ukoukora te itamwaomwao ma ngaia, bwa te iraorao ma ngaia e raira ootan te nano nakon te ai ni moone ae e korakora.

58

O TE NATI TE MWANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

Ngkana ko na ukoukora raoiroin te Tamnei ae Raoiroi, riin n itamwaomwao ma naake a etieti, bwa are e a tia ni mooi man mwangkon te maiu ae akea tokina man bain Te Tia Uota te Mwangko n ai aron te ingabong ni koaua e a tia ni kamaiuia ao ni kaotai nanoia maate.

59

O NGKAMI AIKA KAM AKI MWEMWEUTI!

Tai iangoia bwa karaban nako te nano a wene n raba, bon tiaki, ataia ni koaua bwa inanon manintaeka aika a teretere a kaaraki ao a kaotaki n tangaina inanon Kaaniana ae e tabu.

60

O RARAOU!

Ni koaua I kangai, te bwai are ko karabaa inanom Iroura a bon uki ao n otanako n ai aron te ngaina; ma ngkai e karabaaki anne bon man Ara tituaraoi ao Ara akoi, ao tiaki ibukina bwa ko tau nako iai.

61

O NATIN TE AOMATA!

Te timna te aoi man marawan te nanoanga ae akea kabina are I a tia ni kabwaroa nako aoia aomatan nako te aonaaba, ma akea ae e kuneaki n rairaki nako iai, n ai aron are nikabane a tia n rairaki nako man wainin te katiteuana n tamnei nakon kammairan taangkongkon te bareka, ao, n rauaki ma te mwangko ae e maamate, a tia ni kamwawaa nako mwangkon te tamaroa ae akea tokina. Kammairana are e a rauaki iai.

62

O NATIN TE BUBUNTANO!

Tai rairi nako matam man Ana wain ae akea kabotauana Teuare E tangiraki ae E aki maamate, ao tai kauki nakon tangkongko aika a kammaira ao a maamate. Anaia mai bain te Tia Uota te Mwangko n tamnei te mwangko ibukin te maiu n aki toki, bwa taian niniwana nako a na riki bwa am bwai, ao bwa ko aonga ni kakauongo nakon te bwanaa ae e miterio ae e weewete man te aonaaba ae e aki noraki. Takaarua, ngkami aika a rinano ami kaantaninga! Bukin tera ngkai kam tannako man Au wain ae e tabu ao ae e aki maamate nakon te ran ae e kai maunanako?

63

O AOMATAN TE AONAABA!

Ataia, ni koaua bwa te kabuanibwai ae e korakora ae e aki kaantaningaaki e bon iririko, ao karawawatan te kabomwi e tataningaiko. Tai iangoia bwa te mwakuri are kam a tia ni karaoia e a tia ni kamaunaaki mai Matau. N Tamaroau! Nikabane ami mwakuri a bon tia ni koreaki n Au kainikoroboki ma manna aika a tangaina iaon tabureti aika a kuritiroraite.

64

O TAAN IOWAAWA N TE AONAABA!

Kaaki baimi man te tua buaka, bwa I a tia ni berita Nakoiu bwa Nna aki kabwara ana bure te aomata ae e motibuaka. Aio au boraraoi are I a tia ni kamatoa ao n aki kona ni kamauna inanon te tabureti ae e kawakinaki ao n titambwanaki ma titambwan Au mimitong.

65

O TAAN KAKAITARA!

Au taotaonannano e a tia ni kaninikoriako Au karawawataaki ae e maan e a tia ni karikiko n aki kuba, n te aro are ko a tia ni kaunga riki kabutimwakaan uran ain te kaibwabwaru nakon kawai aika a kamaamate ake a kairiiri nakon te urubeke. Ko a tia n iangoia bwa I aki kuukuba ke tao I aki ataa taekana?

66

O TAAN NAKO NI MAEKA N TE TABO TEUANA!

Te newe I a tia ni karaoia ibukin Tataekinau, tai kabuakaka ma ae e rinano riki. Ngkana ain tangiram i bon iroum e taoniko nako, uring oin am kaairua ao tiaki aia kaairua Au karikibwai, n ai aron ae ngkami nikabane kam bon atai riki ngkami i bon iroumi nakon ataakiia riki tabeman.

67

O NATIN TAIAN KATAUTAU AIKA AKEA NANOIA!

Ataia, ni koaua, bwa ngkai e tabe n tabwena otanakon te karangaina iaon oraitanin te katabuaki ae akea tokina, taian karaba nako n taatan ao mwakuri ake a karaoaki n roon te tairiki a nang kaotaki i mataia aomatan te aonaaba.

68

O TE UTEUTE ARE KO TEBERAKE MAN TE BUBUNTANO!

Bukin tera tabonibaim aika a baareka aikai a tuai man riinga moa oin ami kunnikai, ao bukin tera nanom ae e baareka ma tangiran bwain te maiu aio ao te kaibwabwaru e ukoukora te kan itoman ma Ngai ao n rinnako inanon Au abanuea ae e tabu? Ko rangin raroa, n rangin raroa nako ma te bwai are ko tangiria.

69

O NATIN ATAM!

Taeka aika a tabu ao mwakuri aika a itiaki ao n tamaroa a rierake nakon karawan te mimitong ae e tabu. Keiaki bwa e aonga am mwakuri ni kaitiakaki man bubuntanon nanom ao bwainakin te kewe ao kunea butimwaeam inanon oon te mimitong; bwa n te tai ae e aki maan ao taan tirirekeia te botannaomata a na bon, inanon kaanian Teuare E Tangiraki, a na butimwaea akea riki ma bon ti te aroaro ae e bwanin ao mwakuri aika a itiakiroro n aki memea. Aio itoinigainan te niniwana ao te miterio ni karawa are e a tia n otanako iaon oraitanin te kaantaninga n tamnei. A kakabwaiaaki ake a rairaki nako iai.

70

O NATIN TE IANGO N AONAABA!

E kakukurei te abanuea ni maiu, ke arona bwa ko na karekea rokomi iai; e mimitong tautaekan te aki tootoki, ngkana ko kitana te aonaaba ae e maamate aio, e karewerewe te kimwareirei ae tabu ngkana ko mooi man mwangkon te miterio man bain te Kairake ni karawa. Ngkana ko karekea te karinan aei, ko na kainaomataaki man te urubeke ao te mate, man te karawawata ao te bure.

71

O RARAOU!

Kauringa n ami iango te boraraoi are kam a tia n rinnako iai ma Ngai i aon Maungan Paran, are e mena n te tabo ae tabu i Zaman. I a tia ni anaia bwa te tia kakoaua kaain te runga are i eta ao taan maeka ni kaawan te aki tootoki, ma ngkai akea ae I kunea ae e kakaonimaki nakon te boraraoi. N te koaua te kamoamoa ao te kakaitara a tia ni kamaunaa mai nanoia, n te aro are akea mwiina ae e tiku mai iai. Ma n ataakin aei, I tataninga ao I aki kaotia.

72

O AU TORO!

Ngkoe titebo ma te kabaang ae e karauaki raoi ni kakangiaki ae e raba i nanon rotongitongin bwautina ao mwaitin boona e raba man ana atatai te tia karaoia. Ai ngaia are otinako man bwautim are bon tangiram i bon iroum ao tangiran bwain te aonnaba bwa e aonga n oota nako ao ni kaotaaki nako aon te aonaaba nikabane.

73

O RARAOU!

Ngkoe itoinigainan karawan Au katabuaki, tai kariaia baarekan te aonaaba bwa e na kanuua otanakom. Taekaa nako rabunanimatan te aki tatabeakin, bwa mai akuun te nang ko na kona n otinako n otamwaaka ao ni kunnikaini bwaai nako ma kunikain te maiu.

74

O NATIN TE KAMOAMOA!

Ibukin te tautaeka ni uea ae e kai maunanako kam a tia iai ni kitana Au tautaeka ae e aki kona ni maamate, ao n tia ni katamaroai ngkami ma kakukurein nako te aonaaba ao ni karikia bwa kan kamoaakimi. N Tamaroau! Nikabane Nna botiia iaan ti tematana te rabuna ae te bubuntano ao ni kamaunai kakaokoron matamata aikai ma ti naake a rinea Au mata, ao are e na kanakoaki man maata nako.

75

O NATIN TE AKI TATABEAKIN!

Tai karekea tangiran te tautaeka ae e maamate ao tai kukurei iai. Ngkami ai aron te mannikiba ae e aki ataibwai are e anene i aon te mwaanga n onimakinna i bon irouna; ni karokoa te tai are n te aro ae e karina te Mate man te tia tiriman e karenakoa iaon te bubuntano, ao te anene, te rabwata ao matan kunna a mauna nako, n akea mwiina naba teutana. Ngaia are, taratarai ngkami, O taan toronaki n tangiran bwain te aonnaba aio!

76

O TE NATI TE MWANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

Te kairiiri e a ngae ni karuoaki rinanon te taetae, ao ngkai e a karaoaki n te mwakuri. Nikabane aomata a riai ni kaotaa nako aia mwakuri aika a itiaki ma n tabu, bwa taeka bon aia bwai aomata nikabane, ma taian mwakuri n aron aikai bon ti aia bwai Naake Ti tangiriia. Kekeiaki ngkanne ma nanom ao tamneim ni kaokoroi ngkami n ami mwakuri. N te kawai aei Ti reireini ngkami inanon te tabureti ae e tabu ma n ootanako aio.

77

O NATIN TE MOTIRAOI!

N auan te tairiki tamaroan te Maiu ae e aki maamate E a tia n oki nako man te rietaata ae emeroute (emerald) n te onimaki nakon te Sadratu’l-Muntaha, ao n tang n te aeka n tang are te runga ni karawa ao taan maeka n abanuea ake i eta a tanginiwenei n Ana bwaebwaeti. Mai ikanne are a titiraki, Bukin tera te tang ma te tanginiwenei? E kaeka: N aron Tuangakiu I tataninga ma te kariaria iaon taubukin te kakaonimaki, ma I aki ikena mai irouia naake a maeka i aon te aonaaba boiararan te onimaki. Ngkanne ni Weteakiu bwa Nna oki I noria, ao ai kamiira! tabeua taoben te katabuaki a kammarakaki ni kataaki inanon ukinwaeia kamean te aonaaba. Ao ikanne are Ainen Karawa e kawaekoaa n akea rabunan ubuna ao n ootanako n raneanea man Ana mantion ae e miterio, ao e titiraki araia, ao a bane n tuangaki ma ti temanna. Ao ngke e kaumakaki, te moan manintaeka mai buakoia e mwaneweaki, ao ikanne are taan maeka n taian ruu i karawa a kawaekoaia n otinako man nneia ae e mimitong. Ao ngke e tabe ni katangaki te kauoua ni manintaeka a bwaka i aontano, temanna ao nikabane, iaon te bubuntano. N te tai anne e ongo te aba te bwanaa mai inanoan te bangota: “Anne tokimi ao tai keerake riki." Ni koaua Ti kakoaua nakon te bwai are a tia ni karaoia ao ngkai a tabe ni karaoia.

78

O TE NATI TE MWAANE AE NATIN AU TABONIBAI TE AINE!

Mooi man newen te nanoanga waanakon te miterio n tamnei, ao nooria man bonginaumarin rongorongo te taetaenikawai n tamnei otanakon itoiningainan te wanawana ae e kanakoaki rabunana. Uniki koraan Au niniwana n tamnei inanon tanon te nano ae e itiaki, ao tetebokia n ranin te katabuaki, bwa e aonga atintan te ataibwai ao te niniwana ni bwebwerake ni booureirei ao ni mawaawaa man te kaawa ae e bubura are n te nano ae e tabu.

79

O NATIN AE E TANGIRI BWAAI NAKO!

Maanra riki am tai ni kiba n abanuean tangiran bwain te aonaaba? I a tia n anganiko baim ni kiba, bwa ko aonga ni kiba n abanuean te miterio ae e tabu ao tiaki nakon mwakoron aono n iango ni katautau n taatan. Te koom, naba, I a tia n anganiko bwa ko aonga ni karaua ni katamaroaa mwaotooton Irau ae e roroo, ao tiaki ibukin kaikoakan Roroau.

80

O AU TORO!

Ngkami kain Au onaroka, kam riai ni kaotinakoi uaa aika a tamaroa ma n tikaua, bwa kam aonga ngkami i bon iroumi ao tabeman riki ni karekea uaana mai iai. Ai ngaia are bon te kabaebae iaomi nikabane bwa kam na mwakuri n te karaobwai ao n taui nakoa, bwa ikanne e wene n raba karaban te kaubwai, O ngkami aomatan te mataata! Bwa taian uaa aika a kaotinakoaki a katan iaon kawai ake a karaoaki, ao Ana tituaraoi Te Atua e na taubobonga n tabwaninna nakoimi. Kaai ake akea uaaia a bon tia ao a na teimatoa n tau ibukin te ai.

81

O AU TORO!

Aomata ake a mena n te kabanea ni karinan mai nano bon naake akea te uaa ae a kaotinakoa iaon te aonaaba. Aeka n aomata akanne a bon, ni koaua, warekaki ibuakoia maate, tiaki, a raoiroi riki maate i Matan Te Atua nakoia tamnei ake a tiku n akea aia kakamwakuri ao akea bonganaia.

82

O AU TORO!

Moaia aomata bon naake a karekea maiua man aia wewete ao a kabanea i bon ibukiia ao iaoia aia utu ibukin tangiran Te Atua, Uean aonaaba nikabane.

Te tia Mare te aine ae e miterio ao e tamaroa, e karaba aio iaan rabunanimatan te taetaenikawai, e a tia ngkai, man Ana tituaraoi Te Atua ao Ana akoi n tamnei, e a tia ni kaotaki n ai aron te oota ae e raneanea are e kaotaakinako man tamaroan Are E tangiraki. I kaotia ma te koaua, O ngkami raao! bwa te akoi e a tabwanin raoi, te kauntaeka e a koro bukina, te kakoaua a kaotaaki ao bwaai ni kakoaua a kateaki raoi. Ngkai e nang noraki bwa tera ae e na kaotaki man ami kekeiaki inanon kawain te kamwawaaki. N te wanawana aei are taian bwaintituaraoi n tamnei a tia n tabwaniniia n anganaki nakoim ao nakoia ake i karawa ao iaon te aba. Te nebonebo nikabane nakon te Atua, Uean Aonaaba nikabane.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac