Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

O Anak Roh!

Lalau Aku keterubah ianya tu: Kembuan ati ti tuchi, kasih sereta terang, awakka enggi nuan tau nyadi kuasa jeman, meruan sereta enda abis.

2

O Anak Roh!

Utai ti pemadu dikerindu ari semua utai ba mua Aku ianya Pengelurus; anang melakangka nya enti nuan dekaka Aku lalu anang ngelengkaka nya awakka Aku bisi pengarap ba nuan. Ari tulung ia nuan tau meda ngena mata nuan empu lalu ukai ngena mata orang bukai, lalu tau mereti ari penemu diriempu lalu ukai ari penemu orang bukai. Peragamka pekara tu dalam ati nuan, ngambika nuan nemu utai ti patut. Amat bendar Pengelurus nya pemeri Aku enggau tanda pengerindu penyayau Aku, nya alai engkahka nya ba mua mata nuan.

3

O Anak Mensia!

Belindung dalam pengidup Aku ti enda ulih dikingat sereta dalam pengidup Aku ti meruan ari kelia, Aku nemu pengerindu Aku ke nuan, nya alai Aku nempa nuan lalu nukuh ba nuan gamal Aku sereta meri nuan pemanah Aku.

4

O Anak Mensia!

Aku rinduka nuan ditempa, nya kebuah Aku nempa nuan. Nya alai rindu ka Aku, awakka Aku ulih nyebut nama nuan lalu nyikap semengat nuan ngena Roh pengidup.

5

O Anak Mensia!

Rinduka Aku awakka Aku tau rinduka nuan. Enti nuan enda rinduka Aku, Pengerindu Aku tentu enda ulih datai ba nuan. Temu tu O Nembiak.

6

O Anak Mensia!

Pengelantang nuan ianya Pengerindu Aku, rumah serega nuan begulai enggau Aku, masuk kin lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan ba Perintah Kami di serega enggau ba dunya Kami ti tinggi.

7

O Anak Mensia!

Enti nuan rinduka Aku, anang ingatka diriempu, enti nuan ngiga penyamai Aku anang ingatka penyamai diriempu, awakka nuan tau mati dalam Aku lalu Aku meruan idup dalam nuan.

8

O Anak Roh!

Nadai penyenang ba nuan semadi meh nuan ngelengkaka diriempu lalu nungaka diri ngadap Aku, laban nuan dipinta mulia dalam nama Aku, ukai ba nama nuan empu, ngelengkaka pengarap ati nuan ba Aku lalu ukai ba nuan empu, laban Aku ingin dikerindu kediri aja lalu ari atas semua utai.

9

O Anak Mensia!

Pengerindu Aku ianya kuta Aku, sebarang sapa ti tama kin deka selamat sereta likun. Lalu iya ti ngelarika diri tentu deka lelang sereta lesap

10

O Anak Ti Tau Bejaku!

Nuan nya meh kubu kuat Aku, masuk kin awakka nuan tau diau enggau selamat. Pengerindu Aku dalam nuan, temu nya, awakka nuan tau tetemuka Aku semak ngagai nuan.

11

O Anak Mensia!

Nuan nya meh lampu Aku lalu penampak Aku dalam nuan. Ambi meh penerang nuan ari nya lalu anang ngiga orang bukai kelimpah ari Aku. Laban Aku udah nempa enggau naka pementas manjahka pengasih Aku ba nuan.

12

O Anak Mensia!

Ngena jari ti bekuasa Aku ngaga nuan lalu ngena tunjuk pengering Aku nempa nuan, lalu dalam nuan Aku udah nyimpan kuasa penampak Aku. Uji nuan puas ati ba nya lalu anang ngiga ke bukai agi, laban kereja Aku nadai penimpang lalu perintah Aku rat. Anang nyakal ia, tauka enda arapka nya.

13

O Anak Roh!

Aku udah nempa nuan kaya, nama kebuah nuan mai diri empu ngagai pemerinsa? Aku nempa nuan bemulia, nama kebuah nuan menyati diri? Ari isi penemu Aku udah diberika nuan, nama kebuah ngiga penerang ari orang bukai kelimpah ari Aku? Ari tanah pengerindu Aku udah nukuh nuan, nama kebuah nuan ngiruh diri enggau orang bukai? Kuingka perening nuan ngagai nuan empu, awakka nuan tau meda Aku bediri dalam nuan, tegap, bekuasa sereta penulung diri.

14

O Anak Mensia!

Nuan meh perintah Aku lalu perintah Aku enda nemu abis, nama kebuah nuan takutka diri ilang-lesi? Nuan nya penampak Aku, lalu penampak Aku enda nemu padam, nama kebuah nuan takutka diri luntur, nuan nya meh gagung Aku, lalu gagung Aku bedau kala luya. Nuan nya meh kelambi Aku, lalu kelambi Aku enda kala sendat. Nya alai tegap dalam pengerindu nuan ketegal Aku, awakka nuan tau betemu enggau Aku ba perintah mulia.

15

O Anak Ti Tau Bejaku!

Tungaka mua nuan ngagai mua Aku lalu lengkaka semua utai kelimpah ari Aku, laban pengeraja Aku meruan lalu perintah Aku enda nemu abis. Enti nuan ngiga ke bukai kelimpah ari Aku, taja pen, enti nuan ngiga seluruh dunya tu selama-lama ia, pengandal ati nuan deka asa ngapa.

16

O Anak Penampak!

Anang ingatka utai bukai kelimpah ari Aku lalu berandau enggau Roh Aku. Tu endang nyadika batang utai ti diasuh Aku, nya alai titihka nya.

17

O Anak Mensia!

Uji nuan tepantup ati ba Aku, lalu anang ngiga penulung bukai. Laban nadai siku semina Aku aja ti ulih ngemuaska nuan.

18

O Anak Roh!

Anang minta ari Aku utai ti enggai diberi Kami ke nuan, uji nuan puas ati enggau utai ti udah diberi Kami ketegal nuan, laban tu ti nguntungka nuan, laban ngena nya nuan tau puas ati kediri empu.

19

O Anak Orang Ti Ngelala Ayas!

Aku udah nyepu ke dalam nuan seput Roh Aku Empu awakka nuan tau nyadi sulu Aku. Lapa nuan ninggalka Aku lalu ngiga ambai bukai kelimpah ari Aku.

20

O Anak Roh!

Peminta Aku ba nuan besai amat, lalu ia mesti dikingat belama. Berekat Aku ke nuan nyau belimpah-ruah, lalu ia enda kala ditutup. Pengerindu Aku nya berumah dalam nuan, lalu ia enda ulih dilalai agi. Penampak Aku endang dipegari ngagai nuan, ia enda ulih dilindung.

21

O Anak Mensia!

Ba kayu ti pemadu bemulia Aku udah ngantungka nuan buah ti pemadu nyamai, nama kebuah nuan lari ari nya lalu ngemuaska diri enggau ia ti kurang agi penyamai? Nya alai pulai meh ngagai utai ti lebih manahka nuan ba perintah ti tinggi.

22

O Anak Roh!

Aku udah nempa nuan bemulia, tang nuan udah menyati diri. Nya alai angkat ngagai tingkat ti udah ditempaka nuan.

23

O Anak Iya Ti Pemadu Tinggi!

Aku udah ngangauka nuan ngagai utai ti meruan, tang nuan agi ngiga ia ti nemu abis. Nama ti ngasuh nuan lari ari utai ti dikedeka Kami lalu ngiga enggi nuanempu ?

24

O Anak Mensia!

Anang ngelanggar utai lebih ari patut, lalu anang minta utai ti enda patutka nuan. Besugang meh ba mua Petara nuan, Tuhan ti tegap sereta bekuasa.

25

O Anak Roh!

Anang nuan sumbung ngagai sida ti merinsa, laban Aku ngiring iya ba pejalai iya lalu meda nuan ngereja pengawa ti jai lalu nyumpah nuan belama-lama.

26

O Anak Mensia!

Bakani ku nuan tau enda ingatka penyalah diriempu lalu ngiruh diri empu enggau penyalah orang bukai? Sebarang sapa ti ngereja tu endang deka tulah.

27

O Anak Mensia!

Anang menseputka penyalah orang bukai seagi-agi nuan empu nya orang ti bedosa. Enti nuan ngelanggar jaku-tangkan tu, nuan deka tulah, lalu ke tu Aku nyadi saksi.

28

O Anak Roh!

Temu nuan pengamat tu: Barang sapa ti ngasuh orang bukai rurus tang iya empu ngereja penyai nya ukai orang ti arapka Aku, taja pen iya ngaku nama Aku.

29

O Anak Mensia!

Anang meh nyangka penyalah ba sebarang orang, enti nuan empu enggai disangka salah , lalu anang meh nyebut sebarang utai ti nadai dikereja nuan. Tu meh jaku-tangkan Aku ngagai nuan, nya alai titihka nya.

30

O Anak Mensia!

Anang ngelebu nembiak Aku enti iya minta utai ari nuan, laban mua iya endang mua Aku, nya alai ngemaruhka diri ba mua Aku.

31

O Anak Mensia!

Bekiraka pengawa nuan tiap hari sebedau nuan dikangau meri penerang; laban pemati ti nadai dipadah tau datai ngagai nuan, lalu nuan deka dipinta nerangka pengawa diri empu.

32

O Anak Iya Ti Pemadu Tinggi!

Aku udah ngaga pemati nyadi seruan pengaga ke nuan. Nama kebuah nuan tusah ati? Aku udah ngaga penampak mancharka penerang ia ba nuan. Lapa nuan ngelindung diri empu ari nya?

33

O Anak Roh!

Ngena berita pengaga penampak Aku ngelaluka nuan: gaga! Ngagai kut pengudus Aku ngangauka nuan, diau dalam nyin awakka nuan tau idup dalam pemaik belama ia.

34

O Anak Roh!

Roh pengudus udah mai ngagai nuan berita pengaga puasal begulai baru, nama kebuah nuan sinu ati? Roh ti bekuasa udah netapka nuan ba Pengarap Iya, nama kebuah nuan ngelindung diri? Penampak mua Iya udah nguluka nuan, bakani ku nuan ulih tesat?

35

O Anak Mensia!

Anang tusah ati semadi meh nuan jauh ari kami. Anang andal ati semadi meh nuan dibatak semak lalu pulai ngagai Kami.

36

O Anak Mensia!

Andal meh dalam pengaga ati nuan, awakka nuan bisi begamal betemu enggau Aku lalu mancharka pemajik Aku.

37

O Anak Mensia!

Anang muka ari diriempu kelambi Aku ti manah nya, lalu anang ngemeluka diri ari ai wung pementas Aku, enggaika nuan tau aus belama-lama.

38

O Anak Mensia!

Titihka jalai undang-undang Aku ketegal pengerinduka Aku lalu menti diri ari utai ti dikingin nuan enti nuan dekaka penyamai Aku.

39

O Anak Mensia!

Anang melakangka perintah Aku enti nuan rinduka pemajik Aku, lalu anang enda ingatka lalau Aku enti nuan deka ngenyamaika ati Aku.

40

O Anak Mensia!

Enti sema nuan ulih terebai enggau naka pengelaju ngelayang langit ti luas sereta nyemerai meraka serega, nuan nadai deka tetemuka penyamai semadi meh nuan nitihka perintah Kami sereta meremika diri ba mua Kami.

41

O Anak Mensia!

Kemesaika pengawa Aku awakka Aku madah ngagai nuan penyelai Pemesai Aku lalu manchar ngagai nuan penerang ti meruan.

42

O Anak Mensia!

Ngemaruhka diri ba Mua Aku, awakka Aku tau ngabas nuan enggau pengasih. Angkat ngagai pemenang pengawa Aku, awakka lebuh agi di dunya tu, nuan tau bulih pemenang.

43

O Anak Mensia!

Sebut Nama Aku ba dunya Aku, awakka di serega Aku, Aku ulih ingatka nuan, nya baru mata Aku enggau enggi nuan nadai agi deka berai.

44

O Anak Raja!

Pengelansik pending nuan nya pengelansik pending Aku, nya alai dinga ngena nya. Pengelansik mata nuan nya pengelansik mata Aku, nya alai peda ngena nya, awakka dalam semengat nuan, nuan tau besaksika peninggi penuchi Aku lalu Aku dalam Aku empu tau nyadi saksi ke penuduk ti tinggi ke nuan.

45

O Anak Mensia!

Giga pemati nyadika genselan ba jalai Aku, puas ati enggau Aku lalu beterima kasih ke utai ti udah diberi Aku, awakka nuan tau beteduh enggau Aku ari baruh ayung kuasa dibelakang panggau mulia.

46

O Anak Mensia!

Perundingka sereta bepikir meh. Katika nya peneka nuan mati atas padung peninduk nuan, tauka manjah darah pengidup nuan ba atas tanah, nyadika genselan nengah jalai Aku, lalu nyadika pegari perintah Aku enggau lampu penampak Aku ba serega ti pemadu tinggi? Putuska runding nuan enggau betul, O nembiak.

47

O Anak Mensia!

Ngena pemajik Aku! Nyelup lambar buk nuan ngena darah nuan lebih besai agi reti ba mata Aku ari ti ngaga dunya tu enggau penampak ba kedua-dua dunya. Bebendar ngulihka tu, O nembiak.

48

O Anak Mensia!

Ba tiap-tiap utai bisi tanda. Tanda pengerindu ianya ati ti tegap dibaruh perintah Aku sereta liat ati dibaruh penguji Aku.

49

O Anak Mensia!

Orang ti amat lelengau rinduka pemerinsa, nya sebaka enggau orang jai ti rinduka pengampun lalu orang ti bedosa minta kasih.

50

O Anak Mensia!

Enti penusah nadai ninggang nuan nengah jalai Aku, bakani ku nuan tau bejalai baka sida ti puas ati enggau peneka Aku? Enti penguji nadai ngemedis nuan ba pengelengau nuan deka betemu enggau Aku, bakani ku nuan tau datai ba penampak dalam pengerindu nuan ke pemajik Aku ?

51

O Anak Mensia!

Pengerabat Aku nya penginang Aku, ari luar baka api enggau dengki tang ari dalam ianya penampak enggau pengasih. Jampat mansang kin awakka nuan tau nyadi lampu ti meruan sereta semengat ti enda nemu mati. Tu meh perintah Aku ngagai nuan, awakka nuan nitihka ia.

52

O Anak Mensia!

Enti pengeraja datai ngagai nuan, anang andal, lalu enti pemerinsa ninggang nuan, anang tusah, laban kedua-dua nya deka lenyau lalu nadai agi.

53

O Anak Mensia!

Enti penyeranta ngalahka nuan, anang tusah ati, laban bisi maya Tuhan pengaya tau nemuai ngagai nuan. Anang takut ke pemaruh, laban bisi hari alai pemulia datai ba nuan.

54

O Anak Mensia!

Enti ati nuan ditujuka ngagai perintah ti meruan sereta enda nemu abis tu, enggau pengidup ti tuchi sereta gayu, tinggalka perintah ti tau mati sereta tau abis tu.

55

O Anak Pengidup!

Anang ngiruh diri empu enggau dunya tu, laban ngena api Kami nguji emas, lalu ngena emas Kami nguji ati nembiak Kami.

56

O Anak Mensia!

Nuan ingin dekaka emas tang Aku dekaka nuan lari ari nya. Nuan ngasaika diriempu kaya enti bisi ngembuan nya, tang Aku ngelala pengaya nuan ari penuchi nuan ari nya. Ngena pengidup Aku! Tu meh penemu Aku, lalu nya pengerindu nuan, baka ni ku jalai Aku deka besetuju enggau enggi nuan?

57

O Anak Mensia!

Bagi pengeraja Aku enggau orang Aku ti merinsa, awakka ba serega nuan tau munggah ari gudang mulia ti enda nemu abis. Tang ngena pengidup Aku! Begenselanka semengat nuan nya utai ti lebih bemulia enti nuan ulih meda ngena mata Aku.

58

O Anak Mensia!

Tubuh mensia nya kerusi raja Aku; tuchi ia ari semua utai, awakka ba nya Aku tau duduk tetap lalu ba nya mega Aku tau diau belama.

59

O Anak Mensia!

Ati nuan ianya rumah Aku, kuduska ia endur Aku nurun. Roh nuan tempat alai pegari-penemu Aku, beresi ia ngambika ulih endur Aku pegari.

60

O Anak Mensia!

Engkahka jari nuan ba dada Aku, awakka Aku tau pegari ari atas nuan, beperenching sereta bebendang.

61

O Anak Mensia!

Niki ngagai serega Aku, awakka nuan tau ngasaika penyamai begulai baru, lalu ari jalung mulia ti enda nemu abis irup ai anggur ti nadai banding.

62

O Anak Mensia!

Beberapa hari udah tebasau sekumbang nuan ti ngiruh diri ngereja pengawa ti ti enda menuku sereta beangan-angan ngapa. Ni pengelama nuan agi deka garing garing di atas padung peninduk nuan? Angkatka pala nuan ari tinduk laban matahari udah niki ngagai kebung langit, andalka ia ulih mancharka pemajik penampak Iya.

63

O Anak Mensia!

Penampak udah manchar nuan ari kaki Bukit ti tuchi lalu roh penerang udah meri penerang udah menseput dalam Sinai ati nuan. Nya alai lepaska diri empu ari igau ngapa lalu masuk ngagai panggau Aku, awakka nuan patut bulih pengidup ti meruan lalu bisi pematut betemu enggau Aku. Nya alai, arapka pemati enda datai ba nuan sereta nadai mega bulih pengelelak tauka penusah .

64

O Anak Mensia!

Pemeruan Aku nya utai tempa Aku, Aku udah nempa nya ka nuan. Asuh nya nyadika kelambi tubuh nuan. Penyerakup Aku nya utai tukuh Aku, Aku udah mai ia ke nuan, ngepan diri empu ngena nya, awakka nuan ulih nyadika pengidup Aku ti meruan belama-lama.

65

O Anak Mensia!

Kuasa Aku nya pemeri Aku ke nuan, sereta pemesai kuasa Aku nya tanda pengasih aku ka nuan. Nama ti patut ke Aku nadai siku orang nemu, sereta nadai mega orang ulih ngingatka nya. Amat bendar Aku udah nyimpan ia dalam gudang Aku ti dipelalai enggau dalam pesaka perintah Aku, nyadika tanda pengerindu-pengasih Aku ngagai nembiak Aku sereta pengampun Aku ngagai rayat Aku.

66

O Anak Isi Ti Kudus Sereta Enda Dipeda!

Nuan deka ditagang ari ti rinduka Aku lalu semengat deka berasai bingung lebuh sida nyebut Aku. Laban runding enda ulih meretika Aku nadai mega ulih ngundan Aku.

67

O Anak Pemajik!

Ngena semengat Aku enggau pengasih Aku! Ngena pengampun Aku enggau pemajik Aku! Semua utai ti udah dipegari Aku ngagai nuan ngena dilah ti bekuasa, lalu udah nuliska nuan ngena pen ti tegap, endang nitihka naka pengulih enggau pemereti nuan, ukai ngena gaya Aku tauka pemanah munyi nyawa Aku.

68

O Anak Mensia!

Nemu kita nama kebuah Kami nempa kita ari debu ti sama? Awakka nadai siku ngeninggika diri ari atas pangan diri. Pikir nya selalu dalam ati nuan bakani nuan udah ditempa. Laban Kami udah ngaga kita ari utai ti sama nya alai beguna bendar kita patut baka siti semengat, bejalai ngena kaki ti sama, makai ngena mulut ti sama lalu diau dalam siti tanah ai, awakka dalam ati nuan, sereta ngena pemanah pengawa enggau kereja kita, tanda penyerakup enggau pengingkas diri tau pegari. Bakanya meh jaku lalau Aku ke kita. O kita raban penampak! Titih meh lalau tu awakka kita tau bulih buah pengudus ari kayu mulia ti manah.

69

O Bala Anak Roh!

Kita nya meh pesaka Aku, laban dalam kita Aku udah nyimpan intan penyelai Aku enggau gemala penemu Aku. Jaga ia ari orang ti jai ba raban nembiak Aku enggau ari rayat Aku ti enda kudus.

70

O Anak Iya Ti Nyukung Diri Empu Ba Perintah Iya Empu!

Temu ulih nuan, ianya Aku udah menseput ngagai nuan semua pemanah rengut pengudus, udah abis mansut ngagai nuan jaku Aku, udah ngemetulka berekat Aku ba nuan lalu udah minta ari nuan utai ti sama dikedeka Aku Empu. Uji nuan puas ati enggau peneka Aku lalu beterima kasih ngagai Aku.

71

O Anak Mensia!

Tulis semua utai ti udah dipadahka Kami ngagai nuan ngena ai dawat penampak di atas papan tulis Roh nuan. Enti sema ke tu enda ulih ba kuasa nuan, nuan tau ngambi dawat ari isi ati nuan. Enti tu enda ga ulih nuan, nuan tau ngena dawat mansau ti udah dichurah nengah jalai Aku. Amat bendar, tu utai ti lebih manis ari semua utai, awakka penerang ia manchar belama.

Persian

1

O Kita Mensia ti Ngembuan Runding dekaNemu enggau Pending deka Ninga!

Kangau keterubah Siku-dikerindu ianya tu: O burung bul-bul mistik! Anang diau ke bukai tang ba kebun bungai ros roh. O seruan pengerindu Solomon! Anang nuan ngiga pengelindung bukai tang ba Sheba ti amat dikerindu, enggau O burung serega ti meruan belama! anang beteduh di bukai tang ba punjung penaluk . Dia meh pendiau nuan, enti ba sayap semengat nuan lalu nuan terebai ngagai dunya ti nadai pengabis lalu deka ngulihka tuju nuan.

2

O Anak Roh!

Burung ngiga tansang ia; burung bul-bul ngiga pemanis bungai-ros; pia mega burung bukai, ngiga ati bala mensia, puas enggau abu sementara, udah jauh lelang ari tansang sida ti meruan belama, lalu enggau mata sida nguing ngagai penepan nadai-pengibuh sereta dikemelu ari mulia penatai kudus. Akai rai! Ta nyelai sereta sinu; ketegal sechangkir aja, sida udah lari ke bukai ari kelebung tasik ti Pemadu Tinggi, lalu seruran jauh ari bingkai langit ti pemadu perenching.

3

O Pangan!

Dalam kebun ati nuan anang nanam utai bukai tang bungai ros pengerindu, lalu ari burung bul-bul penyayau enggau pengingin anang ngelengkaka pegai nuan. Ibun kaul enggau orang ti rentang lalu seliahka semua kaul enggau pendiau jai.

4

O Anak Pengelurus!

Kini penunga siku ti rindu enti enda nuju menua siku-dikerindu iya? lalu nama ti digiga iya ti ngiga pengentap kelimpah ari ba pengingin ati iya? Ngagai orang ti amat besulu begulai baru nya pengidup, lalu beserara nya pemati. Dada iya nadai penyabar lalu ati iya nadai pemaik. Enda ulih itung pengidup ti deka dilengkaka iya lalu berumban nuju alai-pendiau siku-dikerindu iya.

5

O Anak Abu!

Amat bendar Aku nyebut ngagai nuan: Ari semua mensia ti pemadu ilap ianya iya ti betalatka igau ngapa lalu ngiga pemansang diri lebih ari menyadi iya. Sebut: O menyadi! Awakka pengawa, ukai leka jaku, nyadi pengiyas nuan.

6

O Anak Bumi!

Temu, amat bendar, ati ti agi ngembuan bekau kepapas, nadai ulih datai ba dunya Aku ti meruan, nadai mega ulih nyium pemanis bau pengudus ti dikesuh ari perintah suchi Aku.

7

O Anak Pengerindu!

Nuan semina sesingkang aja agi ari tuchung mulia di atas enggau ari kayu serega pengerindu. Ambi nuan sesingkang agi lalu mansang nuju dunya ti meruan belama lalu masuk ngagai panggau selama ia. Udah nya pendingka utai ti udah dipegarika Pen ti Mulia.

8

O Anak Mulia!

Jampatka dalam menasan pengudus, lalu gaga berandau enggau Aku. Peresi ati nuan ngena selar-api roh, lalu berumban nuju balai ti Pemadu Tinggi.

9

O Ayas Kelemayang!

Tinggalka tikas rangkar pengakang lalu angkat ngagai tuchung penetap. Penchelakka mata pengamat, awakka nuan tau meda Pemajik enda-belindung lalu nyada: Kudus meh Tuhan, ti pemadu lati ari semua penempa!

10

O Anak Pengingin!

Pendingka tu: Enda kala mata idup ngelala Pemajik ti meruan belama, nadai mega ati ti nadai pengidup gaga ba utai bukai tang ba lungkum ti layu. Orang ti sama ngiga bala ke sama, lalu bulih penyamai begulai enggau kaban ia.

11

O Anak Abu!

Pejamka mata nuan, awakka nuan ulih meda pemajik Aku; sedalka pending nuan, awakka nuan ulih ninga pemanis landai nyawa Aku; puangka nuan empu ari semua pelajar, awakka nuan tau bulih penemu Aku; lalu suchika nuan empu ari semua pengaya, awakka nuan bulih ungkup tetap ari tasik pengeraja Aku ti meruan belama. Pejamka mata nuan, ia nya, ngagai semua utai kelimpah ari pemajik Aku; sedal pending nuan ngagai semua utai kelimpah ari leka jaku Aku; puangka nuan empu ari semua pelajar kelimpah ari ti nemu Aku; ngambika ngena visyen ti terang, ati ti tulin enggau pending ti lansik nuan ulih masuk ngagai balai pengudus Aku.

12

O Mensia ti ngembuan Dua Visyen!

Pejamka mata sepiak lalu penchelakka sepiak. Tutup sepiak ngagai dunya enggau semua ti bisi dalam nya, lalu buka sepiak ngagai pengudus pemajik

Siku-dikerindu.

13

O bala Anak Aku!

Aku nangi enggaika, dikemelu ari pemanis landai burung serega, nuan deka tenggelam baru ngagai ayung pengerugi besai, lalu, nadai kala tepedaka pemadas bunga-ros, nikal baru ngagai ai enggau tanah.

14

O bala Pangan!

Anang ninggalka pemajik ti meruan belama ketegal pemajik ti mesti mati tu, lalu anang netapka pengerindu nuan ngagai dunya abu ti nemu abis tu.

15

O Anak Roh!

Maya deka datai, lebuh burung bul-bul serega pengudus nadai agi deka ngerembaika penalam misteri lalu semua kita deka dikemelu ari pemanis landai kudus enggau sada ari atas.

16

O Ayu Pengilap!

Enda ulih kira pemayuh dilah mistik tetemuka sada-nyawa dalam siti jaku-penerang, enggau enda ulih kira pemayuh misteri ti dipelam udah dipegari dalam siti pelandai; taja pia, akai rai, dia nadai pending deka ninga, nadai ati deka mereti.

17

O bala Kaban!

Pintu pagar udah tebuka ba endur ti Nadai-Tempat bediri luas lalu endur-pendiau siku ti dikerindu diiyas enggau darah bala sulu, taja pen semua tang sekeda aja seruran dikemelu ari nengeri serega tu, lalu ari sida ti mimit tu pen, nadai siku tang semina segenggam aja udah ditemu ngembuan ati ti tulin enggau roh ti suchi.

18

O Kita Penguan Serega Ti pemadu Tinggi! Terantang ngagai bala nembiak penetap ianya dalam dunya pengudus, semak enggau mulia serega, kebun ti baru udah ayan, lalu dikelingi bala penguan dunya di atas enggau sida ti penguan serega ti tinggi ti enda nemu mati. Nya alai, nguji bebendar, awakka nuan tau datai ba penuduk nya, lalu nuan tau tetemuka misteri pengerindu ari bungai-ribut ia lalu nemu lalai pemintar kudus enggau penuh ari buah ia ti meruan belama. Lantang meh mata sida ke masuk lalu diau din!

19

O bala Pangan Aku!

Kati enda kita ingatka pagi ti amat enggau beperenching, lebuh kita begempuru ba endur kudus sereta berekat ba penatai Aku di baruh ayung kayu pengidup, ke ditanam ba serega ti pemadu bemulia? Tegepang kita ninga lebuh Aku nyadaka tiga leka jaku ti pemadu kudus: O bala pangan! Anang milih peneka diri ari enggi Aku, anang sekali kali inginka utai ti enda dikedeka Aku ke kita, lalu anang ngadap Aku enggau ati ti nadai pengidup, dikamah pengingin enggau sera dunya. Enti kita tang nguduska semengat kita, deka ba jam kediatu kita ngingatka baru endur enggau tempat nya, enggau pengamat sada-nyawa Aku patut agi nyengala ba semua kita.

Dalam baris pemadu kudus ti kelapan, dalam Papan-Tulis Serega ti kelima, Iya nyebut:

20

O Kita Ti Gali baka ke Mati ba BangkuNadai-Pengibuh!

Betaun-taun udah ngelebus lalu pengidup kita ti berega nyau deka abis, taja pia nadai sekali kesuh seput penulin udah datai ba balai pengudus Kami ari kita. Taja diselam dalam tasik enda-pechaya, tang ngena mulut kita empu kita madah ngembuan siti pengarap ati ti amat ke Petara. Iya siku ti dibenchi Aku udah dikerindu kita, lalu munsuh Aku digaga kita nyadi pangan. Taja bakanya, kita bejalai ba bumi Aku enda ibuh sereta puas ati kediri empu, nadai peduli ianya bumi Aku lelak ketegal kita lalu semua utai dalam nya enggaika kita. Enti kita menchelakka mata kita, kita deka, dalam pengamat, milih mayuh penusah ari pengaga tu, lalu deka ngira pemati nya empu lebih manah ari pengidup tu.

21

O Bansa Abu ti Bekinsit!

Aku deka besaum enggau nuan, tang nuan nadai ngengkahka pengarap ati ba Aku. Pedang perang nuan udah nebang kayu pengandal nuan. Ba sebarang maya Aku endang semak enggau nuan, tang nuan seruran jauh ari Aku. Mulia ti enda nemu lesap udah dipilih Aku ke nuan, taja baka nya pemalu ti nadai tatak udah dipilih nuan ke nuan empu. Kala agi bisi maya, nikal, lalu anang ngelepaska peluang nuan.

22

O Anak Pengingin!

Orang ti bepelajar sereta pintar udah betaun-taun nguji tang enda ulih datai betunga enggau Iya ti Semua-Mulia; sida udah ngiga Iya dalam seumur idup, taja baka nya enda meh tepedaka pemajik mua Iya. Nuan enggau nadai pengiruh udah tulihka juluk-ati nuan, taja enda ngiga udah bulih utai ti digiga nuan. Taja, baka nya, nuan agi mengkang dibungkur dalam tirai diri empu, ke alai mata nuan enda tepedaka pemajik Siku-dikerindu, enda mega jari nuan negu rambu kelambi Iya. Kita ke bisi mata, peda sereta perundingka.

23

O bala Penguan dalam Nengeri Pengerindu! Letup pemati udah mangka dian ti meruan belama, lalu pemajik Anembiak serega dilindung dalam pemetang abu. Ketuai bala raja pengerindu udah dipesalah ulih mensia ti mangah lalu burung achang pengudus dijel dalam genggam kukut burung antu. Bala penguan dalam kandang mulia enggau bala malikat serega nyabak sereta merampau, tang kita belepa dalam dunya pengilap, sereta ngaku diri empu baka bala pangan ti amat. Naka meh pengasa peragam kita!

24

O Kita ti Palui, Tang Bempu Nama Orang ti

Pintar!

Nama kebuah kita begari baka pengibun bedus, tang ba dalam kita udah nyadi ukui kampung, ti deka nerekam raban Aku? Kita indah enda baka bintang, ti niki sebedau dini-hari, lalu taja, gaya ia ti terang sereta beperenching, tang ngiring bala ti bejalai ba nengeri Aku tesat ngagai menasan neraka.

25

O Kita Gaya ti Manah Tang Jai Di Dalam! Kita baka ai ti chiru tang pait, dipeda ba luar baka kristal ti tulin tang lebuh, diuji Akim kudus, setitik pen enda diterima. Yea, perenching panas sama terengkah ba abu enggau cheremin, tang bebida dalam panchar sida baka bintang enggau tanah: nah, enda ulih sukat meh bida ia!

26

O Pangan Aku dalam Leka jaku!

Berunding sekejap. Kala nuan ninga pangan enggau munsuh patut begulai dalam siti ati? Nya alai buru temuai, ngambika Pangan tau masuk rumah Iya.

27

O Anak Abu!

Semua ti dalam serega enggau ba tanah udah ditaga Aku ke nuan, semina ati mensia, ke udah digaga Aku nyadi endur-pendiau pemajik enggau mulia Aku; taja pia nuan udah meri rumah enggau palan-pendiau Aku ngagai orang bukai kelimpah ari Aku; lalu tiap kali pengayan pengudus Aku ngiga tempat Iya Empu, temuai ditemu Iya dia, ketegal, nadai rumah, berumban nuju pengenduh Siku Ti Dikerindu. Nadai ngira nya Aku udah melamka utai dilalai nuan sereta enda deka ngemalu nuan.

28

O Ayu Pengingin!

Suah maya dini hari Aku nguing ari dunya ti Nadai-tempat nuju palan nuan, lalu nemu nuan ba padung pengelina kiruh enggau orang bukai kelimpah ari Aku Empu. Ari nya, baka kijap roh, Aku pulai ngagai dunya mulia serega lalu enda nyebut nya ba pengenduh Aku di atas ngagai raban pengudus.

29

O Anak Pemisi!

Ari teda pengelela, ngena tanah jaku-tangkan Aku, Aku udah ngaga nuan ayan, lalu udah ngeletakka tiap-tiap atom ke bisi enggau ayu ke semua utai tempa dikena ngelatih nuan. Nya alai, sebedau nuan pansut ari kandung indai nuan, Aku udah nagaka nuan dua igi panchur tusu ti bekilap, mata dikena ngibun nuan, enggau ati ti rinduka nuan. Nengah pengerindu penelap Aku, di baruh ayung pengasih Aku, Aku nginang nuan, lalu nyaga nuan ngena ayu berekat enggau pemeri Aku. Lalu tuju Aku dalam semua utai tu ianya awakka nuan tau ulih datai ba perintah Aku ti meruan belama lalu tau lumau nerima penyikap Aku ti enda dipeda. Tang taja bakanya nuan seruran enda ibuh, lalu lebuh udah besai tuai, nuan udah nempayaka semua pemeri Aku lalu ngiruh diri enggau igau ngapa nuan empu, ke alai nuan nyau nadai ingat sekali-kali, lalu, melakangka semua pintu Pangan diau dalam balai munsuh Aku.

30

O Ulun Dunya!

Suah maya dini hari angin pengerindu-penelap Aku udah dikesuh ba nuan lalu tetemuka nuan ba padung nadai-pengibuh jenak tinduk. Ari nya perundingka penyadi nuan lebuh ia pulai ngagai penatai ia.

31

O Anak Bumi!

Enti nuan dekaka Aku, anang ngiga ke bukai kelimpah ari Aku; lalu enti nuan deka meda pemajik Aku, tutup mata nuan ngagai dunya enggau semua utai ti dalam nya; laban peneka Aku enggau peneka ti bukai kelimpah ari Aku, sigi baka api enggau ai, enda ulih begulai dalam siti ati.

32

O Kampar ti Nyadi-pangan!

Dian ati nuan ditungkun ngena jari kuasa Aku, anang madamka ia ngena sukul angin pengamu-diri enggau pengeran. Penyuman ke semua penyakit nuan ianya pengingat ke Aku, anang lupa ke nya. Gaga pengerindu Aku nyadi pesaka nuan lalu sayauka ia sebaka enggau mata sereta pengidup nuan.

33

O Menyadi Aku!

Pendingka pengaga leka jaku ari pemanis-madu dilah Aku, lalu teguk ari sungai pengudus mistik ari pemanis-gula mulut Aku. Tanam benih pemintar suchi Aku ba penulin tanah ati nuan, lalu panjah sida ngena ai pengentap, ngambika gupung-bungai penemu enggau pemintar Aku tau tumbuh manah sereta galak ba nengeri suchi ati nuan.

34

O bala Penguan Serega Aku!

Ngena jari pengerindu-penelap Aku udah nanam ba kebun kudus serega anak kayu ke pengerindu enggau ke pangan nuan, lalu udah manjah ia ngena pemanah ai pengeliut pengasih Aku; diatu maya ia bebuah udah datai, nguji bebendar ngambika ia tau dijaga, lalu enda diempa api pengingin enggau pengeran.

35

O bala Pangan Aku!

Padamka lampu penyilap kita, lalu tungkun dalam ati kita lampu pengiring suchi ti meruan belama. Laban enda lama agi pemeresa bansa mensia deka, ba mua kudus Iya ti Dikerindu, nerima nadai utai bukai tang penulin perangai enggau kereja kudus ti nadai kamah.

36

O Anak Abu!

Sida ke pintar enda bejaku semadi meh sida bisi orang ninga, baka orang ti mai changkir, ke enda nyuaka changkir iya semadi meh bisi orang ti ngiga, lalu sulu enda mansutka pengelengau dalam ati iya semadi meh iya tepedaka pemajik siku-dikerindu iya. Nya alai tanam meh benih pemintar enggau penemu ba penulin tanah ati, lalu sida dipelam, nyentuk ke maya gupung-bungai pemintar suchi tumbuh ari ati lalu ukai ari lutak enggau tanah ladu.

Ba baris keterubah Papan tulis bisi dirikud sereta ditulis, lalu dalam pengenduh panggau Petara bisi dipelam:

37

O Pengasuh Aku!

Anang ngelengkaka perintah ti meruan belama ke utai ti nemu abis, lalu anang muai kuasa-raja serega ke pengingin dunya. Tu meh sungai pengidup ti meruan belama ke anyut ari telaga pen penyinu; manah meh sida ti ngirup ari nya!

38

O Anak Roh!

Rumpangka sangkar nuan, lalu baka burung serega pengerindu terebai ngagai langit pengudus. Lengkaka nuan empu lalu, diisi enggau roh penyinu, diau dalam dunya serega suchi.

39

O Tereki Abu!

Anang tepantup ati enggau penyamai pejalai tiap hari, lalu anang ngemeluka diri empu ari pengelantang ti meruan belama. Anang besandaka kebun pengaga ti meruan belama ke tugung-abu dunya ti nemu-mati. Angkat ari rumah jil nuan niki ngagai padang bemulia di atas, lalu ari sangkar nuan ti nemu-mati terebai nuan ngagai serega ti Nadai-tempat.

40

O Pengasuh Aku!

Lepaska nuan empu ari tanggam dunya tu, lalu kesaika semengat nuan ari jil diri empu. Rampas peluang nuan, laban ia nadai deka datai agi ngagai nuan.

41

O Anak Pengasuh-indu Aku!

Enti nuan meda kuasa-raja ti enda nemu padam, nuan deka nguji bebendar ninggalka dunya ti sekejap tu. Tang ngelalaika ia ti siti ari nuan lalu ngayanka ia ti siti agi nya misteri ti semina sida ti tulin ati ulih meretika.

42

O Pengasuh Aku!

Peresika ati nuan ari dengki lalu, lepas ari kepapas, masuk ngagai balai pengudus ti suchi.

43

O bala Pangan Aku!

Bejalai kita nengah jalai pemanah penyamai ati Pangan, lalu temu ianya penyamai ati Iya nya endang ba penyamai ati bala utai tempa Iya. Ia nya: nadai siku tau masuk rumah pangan iya semadi meh nengah penyamai ati pangan iya, nadai mega ngengkahka jari iya ba pesaka pangan iya tauka ngenuluka peneka iya ari peneka pangan iya, lalu nadai sekali-kali deka beambi ulih ba iya. Peratika tu, kita ke ngembuan seling-penemu!

44

O Kaban Maligai Aku!

Anang ninga penyai, lalu anang meda penyai, anang ngemaruhka nuan empu, anang mega nengkelak enggau nyabak. Anang nyebut penyai, ngambika nuan enda ninga ia disebut ngagai nuan, lalu anang ngemesaika penyalah orang bukai ngambika penyalah nuan empu enda dipeda besai; anang ngajihka pemaruh orang bukai, ngambika pemaruh nuan empu enda tebantai. Udah nya idup ba hari pengidup nuan, ti kurang ari sekejap aja, enggau runding nuan nadai puri, ati nuan nadai rusi, pikir nuan tulin, lalu gaya pendiau nuan suchi, awakka, lepas sereta tepantup ati, nuan tau ngelengkaka rangkar ti nemu mati tu, lalu terebai ngagai serega mistik sereta diau dalam perintah ti meruan belama-lama ia.

45

Akairai! Akairai! O bala Sulu PenginginDunya!

Baka peneras kilat kita udah ngelimpas Siku ti Dikerindu, lalu kita udah ngengkahka ati kita ba igau sitan. Kita nyerugangka patung ba igau runding ngapa kita, lalu ngaku nya pengamat. Kita nguingka mata kita nuju duri, lalu ngumbai nya bungai. Nadai sekali seput tulin dikesuh kita, nadai mega tiup pengingkas dipuput ari padang ati kita. Kita udah nempalung ngagai angin lalau pengasih Siku-dikerindu lalu udah madamka abis ari papan tulis ati kita, lalu baka jelu di babas, kita bejalai sereta beridup ba padang-kebun pengingin enggau pengangkun.

46

O bala Menyadi ba Menasan!

Nama kebuah kita enda ibuh ke utai ti disebut Siku Dikerindu, lalu mengkang jauh ari penatai kudus Iya? Ayu pemajik bisi di dalam rumah ti nadai banding, diduduk ba maligai mulia, tang kita ngiruh diri enggau betalat ngapa. Pemanis asai pengudus bisi menseput lalu seput pemisi ditiup begadai gadai, taja pia semua kita balat dikemedis lalu dikemelu ari nya. Nadai nasit meh nuan sereta sida ti bejalai dalam jalai nuan lalu nitihka tujah kaki nuan!

47

O bala Anak Pengingin!

Kesaika kelambi pengelawa, lalu tanggalka ari nuan empu ngepan penyumbung.

Ba baris ketiga dalam tulis pemadu kudus lalu dirikud dalam Papan tulis Ruby ulih pen ti enda dipeda bisi dipegarika tu:

48

O bala Menyadi!

Uji sabar enggau pangan diri lalu anang ngengkahka pengerindu nuan ba utai ti baruh. Anang temegah ba mulia nuan empu, lalu anang malu ke pemaruh. Nengah pemajik Aku! Aku udah nempa semua utai ari abu, lalu ngagai abu Aku deka mulaika sida baru.

49

O Anak Abu!

Padah ngagai bala ti kaya sedu sedan tengah malam bala ti umang, enggaika nadai-pengibuh nguluka sida nuju menasan pengerusak, lalu sida ngemeluka diri ari Kayu Pengaya. Meri sereta mentas endang sebagi ari pemanah Aku; manah meh ngagai iya ti ngiyas diri empu enggau pemanah Aku.

50

O Isi Pengeran!

Buai semua pengining lalu giga tepantup ati; laban orang ti ngining endang meruan dikemelu, lalu orang ti tepantup ati endang meruan dikerindu sereta dipuji.

51

O Anak Pengasuh-indu Aku!

Anang tusah ati dalam penyeranta tauka andal dalam pengaya, laban penyeranta ditangkan enggau pengaya, lalu pengaya ditangkan enggau penyeranta. Taja pia umang ba semua utai bukai kelimpah ari Petara nya tepa ti chukup manah, anang ngemaruhka rega nya, laban pengujung ia nya ngasuh nuan kaya ba Petara, lalu ari nya nuan deka nemu reti sada “Ke bendar kita meh ti umang,” lalu leka jaku kudus, “Petara meh ngempu semua, baka pengamat terebak pagi enggau bendang bendang bemulia ba bingkai langit ati sulu, sereta likun diau ba maligai pengaya.

52

O Anak Penyilap enggau Pengeran! Kita udah ngasuh munsuh Aku masuk rumah Aku lalu udah muru pangan Aku, laban kita udah nyembah pengerindu ke utai bukai kelimpah ari Aku dalam ati kita. Dingaka jaku Pangan lalu nunga ngadap serega Iya. Bala pangan dunya, ngiga pemanah ke sida empu, gaya ke rinduka pangan diri, tang Pangan ti amat udah rindu sereta deka rinduka kita ke pemanah kita empu; ke bendar Iya udah ngasaika mayuh pemedis ke iring kita. Anang enda taluk ngagai Pangan ti baka nya, tang berumban nuju Iya. Baka nya meh bintang-siang leka jaku pengamat enggau penaluk, ke udah pegari ba atas bingkai langit pen Tuhan ke semua nama. Buka pending kita awakka kita tau ninga leka jaku Petara, Penulung lebuh tusah, Idup Kediri.

53

O Kita ti Temegah ketegal Pengeraja ti NemuAbis!

Nemu kita pengamat ianya pengaya meh empang tegap nyelapat orang ti ngiga ari utai ti digiga iya, orang ke besulu ari siku-dikerindu iya. Orang ti kaya, semina mimit aja, enda deka tulihka balai penatai Iya tauka masuk ngagai nengeri tepantup ati enggau pengelengka. Manah meh ngagai iya, taja kaya, enda disekat pengeraja iya ari perintah ti meruan belama, enda mega sida dikemelu ari dunya ti enda nemu lesap. Nengah Nama Pemadu Tebangkar! Bebendang orang ti kaya baka nya deka nerangka bala penguan serega baka matahari manchar mensia di bumi!

54

O bala Kita ti Kaya di Dunya!

Orang ti seranta ke ngelingi kita nya orang dikarap Aku; ibun kita orang dikarap Aku, lalu anang semina dekaka penyamai diri empu aja.

55

O Anak Pengeran!

Peresi nuan empu ari pengamah pengeraja lalu enggau naka pengelantang mansang ngagai dunya penyeranta; awakka ari telaga pengingkas nuan tau ngirup ai anggur pengidup meruan belama.

56

O Anak Aku!

Begulai enggau orang neraka pendiau nambahka pemerampau, tang bekaban enggau orang rentang nuchi tegar ari ati. Iya ke ngiga ti deka berandau enggau Petara, awakka iya begulai enggau bala ti dikerindu Iya; lalu iya ti deka ningaka leka jaku Petara; uji iya mendingka leka jaku bala ti dipilih Iya.

57

O Anak Abu!

Bejaga! Anang bejalai enggau orang neraka pendiau sereta anang ngiga deka bekaban enggau iya, laban begulai ti baka nya deka ngubah penampak ati nyadi puak api.

58

O Anak Pengasuh-indu Aku!

Enti nuan ngiga pengasih Roh Kudus, bekaban enggau orang ti rentang, laban iya udah ngirup ari changkir pengidup meruan belama ba jari Pengempu-jalung ti idup selama ia lalu baka pengamat terebak pagi udah ngidup sereta nerangka semua ati ti mati.

59

O Bala ke Nadai-ibuh!

Anang ngumbai semua utai ke dilalai dalam ati ulih dipelam, nah, nemu kita enggau tetap ianya dalam penteba ti terang semua nya udah diukir lalu nyengala ayan ba Penatai kudus.

60

O bala Pangan!

Amat bendar Aku nyebut, sebarang utai ti udah dilalai kita dalam ati kita endang tebuka sereta pegari baka siang hari ngagai Kami; tang ia dipelam ketegal berekat enggau pengasih Kami, lalu ukai ketegal pematut kita.

61

O Anak Mensia!

Setitik ari tasik penyinu Aku ti naka penalam udah dipanjah Aku ba mensia di dunya, taja pia nadai siku ditemu nunga kia, laban genap iku udah melakangka ai anggur penyerakup serega lalu nuju beru pengamah nadai penulin, lalu, tepantup ati enggau changkir ti nemu abis, udah ngelengkaka jalung pemajik ti meruan belama. Naka penyai meh ti endur iya tepantup ati.

62

O Anak Abu!

Anang ngelimpangka mata nuan ari ai anggur ti nadai banding enggi Siku-dikerindu ti meruan belama, lalu anang nelengaka nya ngagai beru pengamah sereta nemu abis. Ambi jalung pengidup ti meruan belama ari jari Pengempu-jalung suchi, awakka semua pemintar tau diempu nuan, lalu nuan tau ninga sada mistik ti ngangau ari dunya enda dipeda. Panjungka, kita ti ngembuan tuju baruh! Nama kebuah kita udah ngelarika diri ari ai anggur Aku ti kudus sereta meruan belama ngagai ai ti lesap?

63

O Kita Mensia di Dunya!

Temu, amat bendar, ianya rabat besai ti enda disadang nitihka kita, lalu balas ti berat nganti kita. Anang ngumbai utai ke udah dikereja kita udah dipadam ari peda Aku. Nengah pemajik Aku! Semua kereja kita udah diukir ngena penteba tebuka ba papan tulis batu berega.

64

O bala Penekan di Dunya!

Batak jari kita ari pemangah, laban Aku udah bedanji ba Diri empu enda deka ngampun pemingkuk mensia. Tu meh sempekat Aku ke udah diletak-tangkan Aku enda berubah dalam papan tulis ti teguh-simpan sereta dichap enggau chap mulia Aku.

65

O Bala Pemeruntak!

Penyabar Aku udah ngasuh kita berani lalu pengelama Aku ngetatka pemedis udah ngasuh kita enda peduli, ke alai kita nganjakka pemangah ansak pengeran ngagai jalai pemedis ti nuju pengerusak. Kati kita ngumbai Aku nadai-ibuh tauka ngumbai Aku enda nemu?

66

O Orang Pindah!

Dilah udah digaga Aku kena nyebut Aku, anang ngamahka ia enggau pengelimpang. Enti api diri empu ngalun nuan, ingatka penyalah nuan empu lalu ukai penyalah utai tempa Aku, laban genap iku endang nemu diri empu lebih silik agi ari iya ti nemu orang bukai.

67

O bala Anak Pengigau!

Temu, amat bendar, ianya lebuh perenching terebak tawas di atas bingkai langit pengudus ti meruan, pelalai enggau pengawa sitan ke dikereja dalam pemetang malam deka segenda sereta ayan ba mua mensia di dunya.

68

O Rumput ti Tumbuh ari Abu! Nama kebuah jari nuan ti kamah tu enda dulu negu kelambi nuan empu, lalu lapa enggau ati nuan ti dibuya enggau pengingin sereta pengeran nuan deka berandau enggau Aku lalu masuk panggau suchi Aku? Jauh, jauh meh nuan ari utai ti dikingin nuan.

69

O bala Anak Adam!

Leka jaku kudus enggau pengawa ti tuchi sereta manah niki ngagai serega mulia di langit. Nguji bebendar awakka pengawa nuan tau diperesi ari abu pengingin diri enggau hipokrasi lalu bulih pengasih ba balai mulia; laban enda lama agi bala pemeresa mensia deka, ba mua pengudus Siku ke Dikerindu, nadai nerima utai bukai tang pengelati perangai enggau penuchi pengawa ti nadai bekau pengamah. Tu meh bintang siang pemintar enggau misteri kudus ke udah manchar ari atas bingkai langit peneka Petara.

Berekat meh sida ti nguing ngadap nya.

70

O Anak Utai-dunya!

Manah meh dunya perintah pengidup, enti nuan ngenataika diri din; bemulia meh rampa menua ti meruan, enti nuan mansa ngelui dunya pemati; manis meh pengandal kudus enti nuan ngirup jalung mistik ari jari Nembiak ti mulia. Enti nuan datai ba pangkat tu, nuan deka dilepas ari pengerusak enggau pemati, ari kereja enggau dosa.

71

O bala Pangan Aku!

Ingatka dalam runding nuan sempekat ti udah diterima nuan enggau Aku ba Bukit Párán, ti betempat ba kandang kudus Zamán. Aku udah ngambi raban malikat di atas enggau bala penguan dalam nengeri ti meruan belama nyadika saksi, taja pia diatu nadai siku ditemu Aku taluk ngagai sempekat. Endang amat penyumbung enggau pemeruntak udah madamka ia ari semua ati, ke alai nadai bekau tinggal dia. Taja nemu tu, Aku nganti lalu enda madahka nya.

72

O Pengasuh Aku!

Nuan baka pedang ti ditempa alus dilalai dalam pemetang sarung ia lalu rega ia dipelam ari penemu penengkebang. Nya alai pansut ari sarung diri enggau pengingin ngambika pengelumau nuan beperenching sereta ayan ngagai semua di dunya.

73

O Pangan Aku!

Nuan meh bintang-siang ke serega pengudus Aku, anang ngasuh pemuya dunya ngayung penampak nuan. Kesai-kuyaska tirai nadai-pengibuh, awakka ari belakang muahari nuan tau pansut beperenching lalu nganta semua utai ngena pengiyas pengidup.

74

O Anak Pengelawa!

Ketegal sekilap kuasa-raja nuan udah muai dunya Aku ti enda nemu abis, lalu udah ngiyas nuan empu ngena gari pengelawa dunya lalu ngasuh nya nyadika pemegah nuan. Nengah pemajik Aku! Semua deka Aku gumpul di baruh siti-chura pengelamun abu lalu madamka semua macham chura tu semina sida ke milih enggi Aku, enggau ti diperesi ari semua chura bukai.

75

O Anak Penyilap!

Anang ngengkahka pengerindu nuan ba kuasa-raja ti nemu mati lalu anang gaga ba nya. Nuan indah baka burung ti enda ngadang belagu enggau penuh pengandal ba dan kayu; tekala nya enggau ngenyit pengasu Pemati nikauka ia ngagai abu, lalu pelandai, tukuh enggau chura lenyau magang, nadai ninggalka bekau. Nya alai bejaga, O ulun pengingin!

76

O Anak Pengasuh-indu Aku!

Dulu suba lalau diberi nengah leka jaku, lalu diatu ia diberi nengah pengawa-badas. Tiap iku mesti mandangka pengawa-badas ti tulin enggau kudus, laban leka jaku nya diempu semua, tang pengawa-badas ti bakanya semina diempu sida ti dikerindu Kami. Ari nya bebendar enggau ati sereta semengat meri diri empu dikelala nengah pengawa-badas nuan. Ngena pemintar tu Kami ngelalau nuan dalam papan tulis ti kudus enggau beperenching tu.

77

O Anak Pengelurus!

Maya malam pemajik Siku Pengidup pemeruan udah nurun ari penampak legit penaluk nuju

Sadratu’l-Muntahá, lalu nyabak enggau leka-sabak ke alai raban di atas enggau bala penguan dunya di atas bela nyabak ketegal serabana Iya. Lebuh ditanya, Nama kebuah meraung enggau nyabak? Iya nyaut: Baka ti diasuh Aku nganti enggau sadang ba bukit pengetan ati, taja pia nadai ensium rengut penaluk ari sida ti nguan dunya. Udah nya dikangau nikal Aku meda, lalu peda! sekeda bala burung achang pengudus chukup lelak dalam genggam kukut bala uduk dunya. Berengkah ari nya Malikat serega berumban ayan sereta beperenching ari maligai mistik Iya, lalu nanyaka sapa nama sida, lalu semua dipadah kelimpah ari siku. Lalu lebuh diansak, urup keterubah nya pen disebut, ke alai bala penguan bilik serega beterudus pansut ari tempat mulia sida. Lebuh urup kedua dipadah semua sida labuh, siku-siku enggau semua, ngagai abu. Maya nya bisi nyawa didinga ari sungkup ti pemadu dalam: “Naka nya lalu nadai jauh agi.” Amat bendar Kami besaksi ke utai ti udah dikereja sida lalu diatu agi dikereja sida.

78

O Anak Pengasuh-indu Aku!

Irup ari dilah penyinu ai sungai misteri kudus, lalu peda maya terebak-tawas leka jaku kudus penampak ti ayan bendang-bendang ke bintang siang pemintar. Tanam igi benih pemintar kudus Aku ba tanah tulin ati, lalu panjah sida ngena ai pengentap, awakka gupung bungai penemu enggau pemintar pansut regas enggau gadung ari nengeri ati kudus.

79

O Anak Pengingin!

Berapa lama nuan agi nyepar dalam dunya pengingin? Sayap udah Aku beri ngagai nuan, awakka nuan ulih terebai ngagai dunya pengudus mistik lalu ukai ngagai menua igau sitan. Sugu, mega, udah Aku beri ngagai nuan awakka nuan ulih ngemas buk chelum Aku, lalu ukai ngerejang rekung Aku.

80

O bala Pengasuh Aku!

Kita kayu ba kebun Aku; kita enda tau enda mansutka buah ti manah sereta badas, awakka kita empu enggau orang bukai bulih penguntung ari nya. Nya alai tiap iku enda tau enda bisi pengawa betukang enggau profesyen, laban dalam nya meh gelema pengaya, O mensia ti mereti! Laban pengulih bepanggai ba chara, lalu berekat Petara deka semua-chukup ngagai nuan. Kayu ti nadai mansutka buah udah lalu deka belama ke api.

81

O Pengasuh Aku!

Mensia ti pengabis baruh ianya sida ti nadai mansutka buah ba bumi. Sida ti baka nya amat bendar diitung baka ke mati, nah manah agi sida ti mati dalam perening Petara ari bala semengat ti nadai guna enggau nadai rega.

82

O Pengasuh Aku!

Mensia ke pemadu manah ianya sida ti ngulihka pengidup nengah pengawa diri empu lalu bebelanjaka nya ba sida empu enggau sida sekaban ketegal pengerinduka Petara, Tuhan ke semua dunya.

Pengantin mistik enggau pemanah, sebedau tu dipelam di baruh lindung sada, diatu, nengah berekat Petara enggau pengasih suchi Iya, udah diayan baka perenching penampak mancharka pemajik Siku-dikerindu. Aku nyadi saksi, O bala pangan! ianya pengasih tu penuh, petalat nadai agi, pengamat udah pegari lalu tanda-pengamat udah entap. Awakka diatu nyata bendar ianya sebarang pengawa kita dalam menasan pengingkas diayanka. Baka nya meh pengasih suchi diberi penuh ba kita enggau ba sida ti di serega enggau di bumi. Semua puji ngagai Petara, Tuhan ke semua Dunya.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac