Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

Ó SYNU DUCHA!

Moja prvá rada znie: Maj čisté, láskavé a žiarivé srdce, aby si mohol získať mocnárstvo pradávne, nepominuteľné a trvalé.

2

Ó SYNU DUCHA!

Najmilovanejšia je v Mojich očiach spravodlivosť. Neodvracaj sa od nej, ak po Mne túžiš, a nezanedbávaj ju, aby som ti mohol dôverovať. Pomocou nej budeš hľadieť vlastnými očami a nie očami iných. A poznať budeš vďaka vlastnému poznaniu, a nie prostredníctvom poznania blížneho svojho. Uvažuj v srdci nad tým, akým sa ti patrí byť. Vskutku spravodlivosť ti dávam ako dar a znamenie Mojej láskyplnosti. Maj ju teda na očiach!

3

Ó SYNU ČLOVEKA!

V závoji Svojej odvekej bytosti a v pradávnej večnosti Svojej podstaty som vedel, že ťa milujem. Preto som ťa stvoril, vyryl do teba Svoj obraz a zjavil ti Svoju krásu.

4

Ó SYNU ČLOVEKA!

Stvoril som ťa, pretože som k tvojmu stvoreniu pocítil lásku. Preto miluj aj ty Mňa, aby som mohol vyslovovať tvoje meno a dušu ti naplniť duchom života.

5

Ó SYNU BYTIA!

Miluj Ma, aby som i Ja mohol milovať teba. Pokiaľ Ma nemiluješ, Moja láska sa k tebe nijako nedostane. Vedz to, ó služobník.

6

Ó SYNU BYTIA!

Tvojím Rajom je Moja láska. Tvojím nebeským domovom je zvítanie sa so Mnou. Vstúp doň a neotáľaj! Toto bolo pre teba určené v Našom kráľovstve na výšinách a Našom vznešenom panstve.

7

Ó SYNU ČLOVEKA!

Ak Ma miluješ, odvráť sa od seba. A ak hľadáš Moju spokojnosť, neuvažuj nad vlastnou, aby si mohol zomrieť vo Mne a aby som Ja mohol večne žiť v tebe.

8

Ó SYNU DUCHA!

Pokoj nenájdeš, pokiaľ sa nezriekneš sám seba a neobrátiš sa ku Mne. Pretože sa ti patrí hrdiť sa Mojím, a nie svojím menom, dôverovať Mne, a nie sebe. Veď túžim byť milovaný ako jediný a nadovšetko, čo jestvuje.

9

Ó SYNU BYTIA!

Moja láska je Moja pevnosť. Kto do nej vstúpi, získa bezpečie a ochranu. Kto sa odvráti, istotne zblúdi a zahynie.

10

Ó SYNU PREHOVORU!

Si Mojou pevnosťou. Vstúp do nej, nech môžeš prebývať v bezpečí. Moja láska sa nachádza v tebe. Vedz to, nech Ma môžeš nájsť vo svojej blízkosti.

11

Ó SYNU BYTIA!

Si Mojou lampou a v tebe je Moje svetlo. Z neho získaj žiarivosť a nehľadaj nikoho iného než Mňa. Veď som ťa stvoril bohatého a štedro ťa zahrnul Svojou priazňou.

12

Ó SYNU BYTIA!

Rukami moci som ťa vytvoril a prstami sily som ťa stvoril. Vložil som do teba podstatu Svojho svetla. Uspokoj sa s tým a nehľadaj nič iné, pretože Moje dielo je dokonalé a Môj príkaz je záväzný. Nepovažuj to za otázne, ani o tom nemaj pochybnosti.

13

Ó SYNU DUCHA!

Stvoril som ťa bohatého. Prečo sa znižuješ k chudobe? Učinil som ťa vznešeným. Prečo sa pokoruješ? Dal som ti bytie z podstaty poznania. Prečo hľadáš osvietenie u niekoho iného než u Mňa? Vytváral som ťa z prsti lásky. Prečo sa zaoberáš niekým iným? Podívaj sa na seba, aby si Ma mohol nájsť v sebe mocného, silného a sebedostačujúceho.

14

Ó SYNU ČLOVEKA!

Si Moje panstvo a Moje panstvo sa nepominie. Prečo sa teda obávaš, že sa pominieš? Si Moje svetlo a Moje svetlo nikdy nevyhasne. Prečo máš strach, že vyhasneš? Si Moja sláva a Moja sláva sa nevytratí. Si Moje rúcho a Moje rúcho sa nikdy neobnosí. Vytrvaj teda v láske ku Mne, aby si Ma mohol nájsť v ríši slávy.

15

Ó SYNU PREHOVORU!

Obráť sa tvárou k Mojej tvári a zriekni sa všetkého okrem Mňa. Veď Moje mocnárstvo pretrvá a Moje panstvo sa nepominie. Ak hľadáš niekoho iného než Mňa, veru, ak budeš po celú večnosť prehľadávať vesmír, tvoja snaha bude márna.

16

Ó SYNU SVETLA!

Zabudni na všetko okrem Mňa a zhováraj sa s Mojím duchom. To je podstata Môjho príkazu, dodržiavaj ho teda.

17

Ó SYNU ČLOVEKA!

Uspokoj sa so Mnou a nehľadaj iného pomocníka. Pretože nik iný ti nikdy nemôže postačovať.

18

Ó SYNU DUCHA!

Nežiadaj Ma o to, čo si pre teba neprajeme. Preto sa uspokoj s tým, čo sme v tvojom záujme prikázali. Veď práve to ti bude prospešné, ak sa s tým uspokojíš.

19

Ó SYNU ÚŽASNÉHO ZRAKU!

Vdýchol som do teba dych Svojho vlastného Ducha, aby si Ma mohol milovať. Prečo si Ma opustil a hľadal iného milovaného než Mňa?

20

Ó SYNU DUCHA!

Činím si na teba zásadný nárok a na ten nemožno zabudnúť. Som k tebe bezmedzne milostiplný a to nemožno zastrieť. Stal si sa domovom pre Moju lásku a to nemožno utajiť. Prejavilo sa ti Moje svetlo a to nemožno zatieniť.

21

Ó SYNU ČLOVEKA!

Na strom žiarivej slávy som ti zavesil najvybranejšie plody. Prečo si sa odvrátil a uspokojil s tým, čo je menej dobré? Vráť sa teda k tomu, čo je pre teba v ríši na výšinách lepšie.

22

Ó SYNU DUCHA!

Vznešeného som ťa stvoril. A predsa si sa ponížil. Povznes sa teda k tomu, k čomu si bol stvorený.

23

Ó SYNU NAJVYŠŠIEHO!

Volám ťa k večnému, a ty predsa vyhľadávaš pominuteľné. Čo spôsobilo, že si sa odvrátil od Nášho priania a hľadal si svoje vlastné?

24

Ó SYNU ČLOVEKA!

Neprekračuj svoje medze, a ani si nenárokuj na nič, čo ti neprislúcha. Tvárou k zemi sa skloň pred obličajom svojho Boha, Pána moci a sily.

25

Ó SYNU DUCHA!

Nepovyšuj sa nad chudobného, pretože ho na jeho ceste vediem. Tvoj zlovestný údel vidím a navždy ťa zničím.

26

Ó SYNU BYTIA!

Ako si len mohol zabudnúť na vlastné prehrešky a zaoberať sa prehreškami druhých? Toho, kto tak činí, stihne Moje prekliatie.

27

Ó SYNU ČLOVEKA!

Nespomínaj hriechy druhých, pokým si sám hriešnikom. Ak tento príkaz prekročíš, budeš prekliaty. To dosvedčujem.

28

Ó SYNU DUCHA!

V pravde vedz: Ten, kto ľuďom prikazuje, aby boli spravodliví, a sám sa dopúšťa bezprávia, nepatrí ku Mne, aj keby niesol Moje meno.

29

Ó SYNU BYTIA!

Žiadnej duši nepričítaj to, čo by si nechcel, aby pričítali tebe. A nevrav nič, čo nekonáš. Tak znie Môj príkaz, dodržiavaj ho!

30

Ó SYNU ČLOVEKA!

Keby ťa Môj služobník o čokoľvek požiadal, neodmietaj ho. Veď jeho tvár je Mojou tvárou. Pokor sa teda predo Mnou!

31

Ó SYNU BYTIA!

Sám si každodenne skladaj účty, ešte než budeš povolaný k zúčtovaniu. Veď smrť ťa zastihne neohlásená a ty sa budeš musieť za svoje činy zodpovedať.

32

Ó SYNU NAJVYŠŠIEHO!

Zo smrti som pre teba učinil posla radosti. Prečo sa rmútiš? Učinil som, aby ťa svetlo zalievalo svojou nádherou. Prečo sa pred ním zahaľuješ?

33

Ó SYNU DUCHA!

Zdravím ťa šťastnou zvesťou svetla: Jasaj! Zvolávam ťa na dvor svätosti. Prebývaj v ňom, aby si navždy mohol žiť v pokoji.

34

Ó SYNU DUCHA!

Duch svätosti ti prináša šťastnú zvesť o zvítaní. Prečo sa rmútiš? Duch moci ťa utvrdzuje vo Svojej veci. Prečo sa zahaľuješ? Vedie ťa svetlo Jeho obličaja. Ako by si mohol zblúdiť?

35

Ó SYNU ČLOVEKA!

Nežiaľ, pokiaľ Nám nie si vzdialený. A neraduj sa, pokiaľ sa Nám nepribližuješ a nenavraciaš sa k Nám.

36

Ó SYNU ČLOVEKA!

Raduj sa z plného srdca, aby si bol hoden stretnúť sa so Mnou a zrkadliť Moju krásu.

37

Ó SYNU ČLOVEKA!

Nezbavuj sa Môjho skvostného rúcha a nepremárni svoj diel z Môjho úžasného žriedla, aby ťa nesmädilo naveky.

38

Ó SYNU BYTIA!

Moje prikázania nasleduj z lásky ku Mne, a ak hľadáš Moju spokojnosť, odopri si to, po čom túžiš.

39

Ó SYNU ČLOVEKA!

Ak miluješ Moju krásu, nezanedbávaj Moje prikázania. A ak chceš dosiahnuť Moju spokojnosť, neopomínaj Moje rady.

40

Ó SYNU ČLOVEKA!

Čo i by si preletel nesmiernosťou vesmíru a poprechodil šíravou nebies, pokoj predsa nenájdeš, pokým sa nepodrobíš Našim príkazom a nepokoríš sa pred Našou tvárou.

41

Ó SYNU ČLOVEKA!

Veleb Moju vec, aby som ti mohol zjaviť záhady Svojej znamenitosti a osvietiť ťa svetlom večnosti.

42

Ó SYNU ČLOVEKA!

Pokor sa predo Mnou, aby som ťa milostivo mohol navštíviť. Povstaň za víťazstvo Mojej veci, aby si ešte na tejto zemi mohol dosiahnuť víťazstvo.

43

Ó SYNU BYTIA!

Spomínaj Ma na Mojej zemi, aby som sa Ja mohol o tebe zmieňovať vo Svojom nebi. Tak útechu nájdu oči Moje i tvoje.

44

Ó SYNU TRÓNU!

Sluchom ti je Môj sluch, naslúchaj ním! Zrakom ti je Môj zrak, dívaj sa ním! Potom v najvnútornejšej duši budeš môcť doznať Moju vznešenú svätosť a Ja v Sebe budem môcť dosvedčiť tvoje vznešené postavenie.

45

Ó SYNU BYTIA!

Na Mojej ceste túž po mučeníckej smrti, uspokoj sa s Mojou vôľou a buď vďačný za to, čo prikážem, aby si spolu so Mnou mohol spočívať pod majestátnou klenbou za svätostánkom slávy.

46

Ó SYNU ČLOVEKA!

Uvažuj a premýšľaj! Praješ si zosnúť na lôžku či zvlažiť prach svojou životodarnou krvou ako mučeník na Mojej ceste, a tak sa v najvyššom raji stať prejavom Môjho príkazu a zjaviteľom Môjho svetla? Usudzuj správne, ó služobník!

47

Ó SYNU ČLOVEKA!

Pri Mojej kráse! Významnejšie než stvorenie vesmíru a svetla oboch svetov je v Mojich očiach to, ak si vlasy sfarbíš krvou. Usiluj sa to preto dosiahnuť, ó služobník!

48

Ó SYNU ČLOVEKA!

Všetko má svoje znamenie. Znamením lásky je vytrvalosť pri plnení Mojich prikázaní a trpezlivosť počas Mojich skúšok.

49

Ó SYNU ČLOVEKA!

Pravý milujúci túži po súžení rovnako ako vzbúrenec po odpustení a hriešnik po milosrdenstve.

50

Ó SYNU ČLOVEKA!

Ak ťa na Mojej ceste nepostihne protivenstvo, ako môžeš kráčať po cestách tých, ktorí sú spokojní s Mojím rozhodnutím? Ak sa túžiš so Mnou stretnúť a ak ťa pritom nebudú sužovať skúšky, ako môžeš v láske k Mojej kráse dospieť k svetlu?

51

Ó SYNU ČLOVEKA!

Nešťastie je Mojou prozreteľnosťou. Navonok je ohňom a trestom, ale vo vnútri je svetlom a milosťou. Rýchlo sa mu priblíž, aby si sa mohol stať večným svetlom a nesmrteľným duchom. Tak znie Môj príkaz, dodržiavaj ho.

52

Ó SYNU ČLOVEKA!

Keď sa ti darí, neraduj sa. A keď ťa postretne poníženie, nermúť sa. Veď oboje pominie a nebude už viac jestvovať.

53

Ó SYNU BYTIA!

Ak ťa zachváti chudoba, nesmúť. Veď nadíde doba, keď ťa navštívi Pán hojnosti. Neobávaj sa poníženia, pretože jedného dňa na tebe spočinie sláva.

54

Ó SYNU BYTIA!

Ak srdce upínaš na panstvo večné a nepominuteľné a život pradávny a trvalý, zriekni sa mocnárstva smrteľného a prchavého.

55

Ó SYNU BYTIA!

Nezaoberaj sa týmto svetom, pretože ohňom skúšame zlato a zlatom skúšame Svojich služobníkov.

56

Ó SYNU ČLOVEKA!

Túžiš po zlate a Ja si želám, aby si sa od neho oslobodil. Keď ho vlastníš, domnievaš sa, že si bohatý. Kým Ja ťa považujem za bohatého, keď sa od neho očistíš. Pri Mojom živote! Toto si myslím Ja a tamto si si vymyslel ty. Ako sa len naše cesty môžu stretnúť?

57

Ó SYNU ČLOVEKA!

Rozdaj Moje bohatstvo Mojim chudobným, aby si v nebesiach mohol čerpať zo zásobnice nevyhasínajúcej nádhery a pokladov nepominuteľnej slávy. Avšak pri Mojom živote! Ešte slávnejšie je obetovať vlastnú dušu. Kiežby si sa díval Mojím zrakom!

58

Ó SYNU ČLOVEKA!

Trónom Mi je chrám bytia. Očisti ho od všetkého, aby som sa na ňom mohol usadiť a na ňom prebývať.

59

Ó SYNU BYTIA!

Domovom Mi je tvoje srdce. Posväť ho, aby som doň mohol zostúpiť. Miestom Môjho zjavenia je tvoj duch. Očisti ho, aby som sa mohol prejaviť.

60

Ó SYNU ČLOVEKA!

Vlož Mi ruku do hrude, aby som nad tebou mohol povstať žiariaci a oslnivý.

61

Ó SYNU ČLOVEKA!

Vystúp na Moje nebesia, aby sa ti dostalo radosti zvítania a aby si sa z kalicha nepominuteľnej slávy napil ojedinelého vína.

62

Ó SYNU ČLOVEKA!

Mnoho z tvojich dní ubehlo, kým ty si sa zaoberal vlastnými výmyslami a planými predstavami. Ako dlho chceš ešte driemať na lôžku? Precitni a zdvihni hlavu, veď Slnce je už v nadhlavníku. Azda ťa ožiari svetlom krásy.

63

Ó SYNU ČLOVEKA!

Svetlo na teba zažiarilo z obzoru posvätnej Hory a duch osvietenia zavanul v Sinaji tvojho srdca. Zbav sa preto závojov planých výmyslov a vkroč na Môj dvor, aby si bol pripravený na večný život a hodný stretnutia so Mnou. Takto ťa nepostretne smrť ani únava či útrapy.

64

Ó SYNU ČLOVEKA!

Moja večnosť je Mojím stvorením. Pre teba som ju stvoril. Učiň ju šatom svojho chrámu. Moja jedinosť je Mojím dielom. Pre teba som ju vytvoril. Zaodej sa do nej, aby si na celú večnosť bol prejavom Mojej večnej bytosti.

65

Ó SYNU ČLOVEKA!

Moju majestátnosť ti dávam ako dar a Moja veľkoleposť ti je znamením Môjho milosrdenstva. Nik neporozumie tomu, čo Mi prislúcha, a ani to nik nevypovie. Vskutku, na znak láskyplnosti k Svojim služobníkom a milosrdenstva k Svojmu ľudu som to uchoval vo Svojich ukrytých klenotniciach a pokladniciach Svojho príkazu.

66

Ó DETI BOŽSKEJ A NEVIDITEĽNEJ PODSTATY!

Budú vám brániť, aby ste Ma milovali, a keď sa duše budú o Mne zmieňovať, zavládne v nich zmätok. Pretože myseľ Ma nemôže porozumieť ani srdce poňať.

67

Ó SYNU KRÁSY!

Pri Mojom duchu a Mojej blahovôli! Pri Mojom milosrdenstve a Mojej kráse! Všetko, čo som ti jazykom sily zjavil a perom moci napísal, zodpovedalo tvojim schopnostiam a porozumeniu, nie Môjmu stavu či nápevu Môjho hlasu.

68

Ó DETI ĽUDÍ!

Neviete azda, prečo sme vás všetky stvorili z rovnakého prachu? Aby sa nik nemohol povyšovať nad ostatných. V srdci neustále uvažujte o tom, ako ste boli stvorené. Keďže sme vás všetky stvorili z rovnakej podstaty, musíte byť ako jedna duša, kráčať tými istými nohami, jesť tými istými ústami, prebývať v tej istej krajine, aby sa vďaka vašim skutkom a činom mohli z vašej najvnútornejšej bytosti vyjaviť znamenia jednoty a podstata odpútanosti. Takto vám radím, ó zhromaždenie svetla! Dbajte na túto radu, aby ste zo stromu úžasnej slávy mohli získať plody svätosti.

69

Ó VY, SYNOVIA DUCHA!

Ste pre Mňa šperkovnicou, pretože vo vás uchovávam perly Svojich záhad a drahokamy Svojho poznania. Ochraňujte ich pred votrelcami medzi Mojimi služobníkmi a pred bezbožnými medzi Mojim ľudom.

70

Ó SYNU TOHO, KTO VLASTNOU BYTOSŤOU STÁL V KRÁĽOVSTVE VLASTNÉHO JA!

Vedz, že som ťa ovanul všetkými vôňami svätosti, plne ti zjavil Svoje slovo, skrze teba som prehĺbil Svoju štedrosť a želal som ti to, čo som si želal pre Seba. Uspokoj sa teda s Mojou vôľou a buď Mi vďačný.

71

Ó SYNU ČLOVEKA!

Atramentom svetla zapíš na tabuľku svojho ducha všetko, čo sme ti zjavili. Ak by to v tvojich silách nebolo, potom atrament získaj z podstaty svojho srdca. Ak nemôžeš učiniť ani to, píš tým krvavočerveným atramentom, ktorý bol na Mojej ceste preliaty. Ľúbeznejšie než čokoľvek iné Mi je vskutku to, aby jeho svetlo pretrvalo naveky.

Persian

1

Ó VY, ĽUDIA POZNÁVAJÚCI MYSĽOU A NAČÚVAJÚCI SLUCHOM!

Prvé volanie Milovaného znie: Ó tajuplný slávik! Neprebývaj inde než v ružovej záhrade ducha. Ó posol Šalamúna lásky! Nevyhľadávaj iné útočisko než v Sábe milovaného. Ó nesmrteľný fénix! Nespočívaj inde než na hore vernosti. Na nej sa nachádza tvoje obydlie, ak sa na perutiach duše vznášaš do ríše nekonečna a usiluješ sa dosiahnuť svoj cieľ.

2

Ó SYNU DUCHA!

Vtáča vyhľadáva hniezdo a slávik pôvab ruže. Ale tieto vtáčatá, tieto srdcia ľudí, sa uspokojili s pominuteľným prachom a zablúdili ďaleko od svojho večného hniezda. Zrak obrátili k močarinám nedbalosti a pripravujú sa o slávu božskej prítomnosti. Beda! Aké zvláštne a žalostné! Pre jedinký pohár sa odvrátili od vzdúvajúcich sa morí Najvyššieho a zostali vzdialení najžiarivejšiemu obzoru.

3

Ó PRIATEĽU!

Do záhrady svojho srdca zasaď jedine ružu lásky a z rúk nepusť slávika náklonnosti a túžby. Váž si spoločnosť spravodlivých a vyhýbaj sa družnosti s bezbožnými.

4

Ó SYNU SPRAVODLIVOSTI!

Kamže inam pôjde milujúci, ak nie do krajiny svojej milovanej? A ktorýže hľadajúci nájde pokoj v oddialení od túžby svojho srdca? Pre skutočného milujúceho je zvítanie životom a odlúčenie smrťou. Jeho hruď nezná trpezlivosť a srdce nemá pokoja. Myriady životov by sa vzdal, aby sa mohol ponáhľať do príbytku svojej milovanej.

5

Ó SYNU PRACHU!

Vskutku ti vravím: Zo všetkých ľudí najnedbalejší je ten, kto sa márne škriepi a usiluje predstihnúť svojho brata. Rieknite, ó bratia! Nech vás zdobia skutky, a nie slová!

6

Ó SYNU ZEME!

Vskutku vedz, že srdce, v ktorom zostane čo i len najmenší zvyšok závisti, nikdy nedospeje do Mojej večnej ríše a nikdy nevdýchne ľúbezné vône svätosti pochádzajúce z Môjho kráľovstva posvätnosti.

7

Ó SYNU LÁSKY!

Iba jeden krok ťa oddeľuje od žiarivých výšin a nebeského stromu lásky. Učiň jeden krok a druhým prejdi do ríše nesmrteľnej a vstúp do stánku večnosti. Naslúchaj tomu, čo zjavilo pero slávy.

8

Ó SYNU SLÁVY!

Ponáhľaj sa po chodníku svätosti a vstúp do nebies rozhovoru so Mnou. Očisti si srdce leskom ducha a poponáhľaj sa na dvor Najvyššieho.

9

Ó PRCHAVÝ TIEŇ!

Prekonaj nižšie stupne pochybnosti a pozdvihni sa k vznešeným výšinám istoty. Otvor oči pravdy, aby si uzrel nezahalenú Krásu a zvolal: Posvätený buď Pán, najznamenitejší zo všetkých tvorcov!

10

Ó SYNU TÚŽBY!

Naslúchaj tomuto: Smrteľný zrak nikdy nespozná večnú Krásu a neživé srdce sa bude radovať len z uvädnutého kvetu. Pretože rovný rovného si hľadá a teší sa spoločnosti sebe podobných.

11

Ó SYNU PRACHU!

Oslepni, aby si uzrel Moju krásu. Prestaň počúvať, aby si uslyšal ľúbezný nápev Môjho hlasu. Zriekni sa všetkej učenosti, aby si získal diel z Môjho poznania, a očisti sa od bohatstva, aby sa ti dostalo trvalého podielu z oceánu Mojej večnej hojnosti. To jest, oslepni voči všetkému okrem Mojej krásy, prestaň počúvať všetko okrem Môjho slova, zriekni sa všetkej učenosti okrem poznania o Mne, aby si s ostrým zrakom, s čistým srdcom a s pozorným sluchom mohol vstúpiť na dvor Mojej svätosti.

12

Ó ČLOVEČE DVOCH OČÍ!

Jedno oko privri a druhé otvor. To jedno privri pred svetom a všetkým, čo je v ňom. A druhé otvor pre posvätnú krásu Milovaného.

13

Ó DETI MOJE!

Keď budete zbavení nápevu nebeskej holubice, mám strach, že klesnete späť do tieňa úplného zatratenia, vôbec neuzriete krásu ruže a navrátite sa k vode a k prachu.

14

Ó PRIATELIA!

Nevzdávajte sa večnej krásy pre krásu, ktorá sa musí pominúť, a neupínajte sa na tento smrteľný svet prachu.

15

Ó SYNU DUCHA!

Nadchádza čas, keď slávik svätosti nebude viac odhaľovať ukryté tajomstvá a vy všetci budete pripravení o nebeský nápev a hlas z výšin.

16

Ó PODSTATA NEDBANLIVOSTI!

Myriady tajuplných jazykov sa vyjadrujú v jednej reči a myriady skrytých tajomstiev sa zjavujú v jedinom nápeve. Beda však! Niet slyšiaceho ucha ani chápajúceho srdca.

17

Ó DRUHOVIA!

Brány vedúce do Bezpriestrania sú dokorán otvorené a príbytok milovaného zdobí krv milujúcich. A predsa až na niekoľkých sú všetci ochudobnení o toto nebeské mesto a dokonca aj z tých niekoľkých sme iba u tej najmenšej hŕstky objavili čisté srdce a posvätený duch.

18

Ó VY, PREBÝVAJÚCI V NAJVYŠŠOM RAJI!

Zvestujte deťom uistenia, že sa v ríšach svätosti v blízkosti nebeského raja objavila nová záhrada, okolo ktorej krúžia obyvatelia ríše na výšinách a nesmrteľníci prebývajúci vo vznešenom raji. Usilujte sa teda, aby ste tento stav mohli dosiahnuť, aby ste z jej veternice mohli odhaliť tajomstvá lásky a z jej večných plodov sa mohli dozvedieť o záhadách božskej a výsostnej múdrosti. Útechu nájde zrak tých, ktorí do nej vstúpia a prebývajú v nej.

19

Ó PRIATELIA MOJI!

Azda ste zabudli na to pravé a žiarivé ráno, keď ste v posvätnom a požehnanom prostredí boli všetci zhromaždení v Mojej prítomnosti v tôni stromu života zasadeného v nadovšetko slávnom raji? V posvätnej bázni ste počúvali, keď som vyslovoval tieto tri najsvätejšie slová: Ó priatelia! Neuprednostňujte svoju vôľu pred Mojou, nikdy netúžte po tom, čo si pre vás neprajem, a neprichádzajte ku Mne s neživým srdcom poškvrneným svetskou túžbou a žiadostivosťou. Stačilo by, aby ste si posvätili duše a už v tejto chvíli by ste si spomenuli na to miesto a prostredie, pričom pravda Môjho prehovoru by vám všetkým bola zrejmá.

V ôsmom z najsvätejších riadkov v piatej Tabuľke raja On vraví:

20

Ó VY, KTORÍ SŤA MŔTVI LEŽÍTE NA LÔŽKU ĽAHOSTAJNOSTI!

Prešli veky, vaše cenné životy sa už takmer zavŕšili, a predsa od vás na Náš dvor svätosti nedospel ani jediný náznak čistoty. Hoci ste sa ponorili do oceánu neviery, predsa predstierate, že vyznávate jedinú pravú vieru v Boha. Milujete toho, kým opovrhujem, a z Môjho protivníka ste si učinili priateľa. Bez ohľadu na to kráčate po Mojej zemi samoľúbo a spokojne a nedbáte na to, že Moja zem je z vás ukonaná a všetko na nej sa vám vyhýba. Stačilo by, aby ste otvorili oči a v pravde by ste namiesto takejto radosti uprednostnili myriadu žiaľu a samotnú smrť by ste pokladali za lepšiu než takýto život.

21

Ó POHYBUJÚCA SA POSTAVA Z PRACHU!

Túžim sa s tebou zhovárať, ale ty si do Mňa nechcela vložiť svoju dôveru. Meč tvojej vzbury podťal strom tvojej nádeje. Vždy som ti na blízku, ale ty si odo Mňa stále ďaleko. Zvolil som pre teba nepominuteľnú slávu a ty si si napriek tomu zvolila bezmedznú potupu. Vráť sa, kým je ešte čas, a nepremárni príležitosť!

22

Ó SYNU TÚŽBY!

Učenci a mudrci sa po dlhé roky usilovali dosiahnuť prítomnosť nadovšetko Slávneho a nepodarilo sa im to. Strávili život tým, že Ho hľadali, a predsa neuzreli krásu Jeho obličaja. Ty si cieľ dosiahol bez najmenšej námahy a bez skúmania si získal, čo si hľadal. A napriek tomu si zostal natoľko zahalený v závoji ega, že si zrakom neuzrel krásu Milovaného a rukou sa nedotkol lemu Jeho rúcha. Vy, kto máte oči, dívajte a čudujte sa!

23

Ó OBYVATELIA MESTA LÁSKY!

Smrteľné poryvy vetra útočia na večnú sviecu a krásu nebeského Mládenca halí temnota prachu. Najvyššiemu z mocnárov lásky ukrivdil tyranský ľud a holubica svätosti je v zajatí sovích pazúrov. Obyvatelia stánku slávy a nebeské zhromaždenie žialia a nariekajú, kým vy odpočívate v ríši nedbalosti a pokladáte sa za skutočných priateľov. Aké márne sú vaše predstavy!

24

Ó VY, KTORÍ STE POMÄTENÍ, A PREDSA SA OZNAČUJETE ZA MÚDRYCH!

Prečo ste sa preobliekli za pastierov, keď ste sa vo vnútri stali vlkmi, ktorí si vyhliadli Moje stádo? Ste sťa hviezda, ktorá vyjde pred úsvitom, a hoci zdá sa byť žiarivá a jasná, pocestných z Môjho mesta zvedie na cestu zatratenia.

25

Ó VY, ZDANLIVO ČISTÍ, ALE VO VNÚTRI POŠKVRNENÍ!

Ste sťa priezračná, ale horká voda, ktorá sa zdanlivo javí ako krištáľovo čistá, ale keď ju ochutná božský Posudzovateľ, neprijme z nej ani kvapku. Veru, slnečný lúč dopadá rovnako na prach ako i na zrkadlo, a predsa sa jeho odraz líši ako hviezda od zeme. Ba, ten rozdiel je neporovnateľný!

26

Ó PRIATEĽU MÔJ V SLOVE!

Premýšľaj chvíľu! Počul si už azda, že by mali priateľ a nepriateľ prebývať spolu v jednom srdci? Vyžeň teda votrelca, aby do Svojho domova mohol vstúpiť Priateľ.

27

Ó SYNU PRACHU!

Určil som pre teba všetko, čo je v nebi i na zemi, okrem ľudského srdca. To som učinil príbytkom Mojej krásy a slávy. No ty si Môj domov a prístrešok dal inému, a nie Mne. A kedykoľvek prejav Mojej svätosti vyhľadal Svoje vlastné obydlie, našiel v ňom votrelca. Nemajúc domov ponáhľal sa do svätyne Milovaného. I napriek tomu som tvoje tajomstvo zamlčal a nechcel som ťa zahanbiť.

28

Ó PODSTATA TÚHY!

Mnohokrát som sa za úsvitu obrátil z ríš Bezpriestrania k tvojmu obydliu a našiel som ťa na pohodlnom lôžku, ako sa zaoberáš inými, a nie Mnou. Nato som sa sťa záblesk ducha vrátil do ríš nebeskej slávy a vo Svojom útočisku na výsostiach som svätým zástupom nič nevyzradil.

29

Ó SYNU ŠTEDROSTI!

Hlinou Svojho príkazu som spôsobil, že si sa objavil z pustatiny ničoty. Pre tvoju výchovu som stanovil každý jestvujúci atóm i podstatu všetkého stvoreného. Ešte než si sa vynoril z matkinho lona, som pre teba určil dva pramene skvejúceho sa mlieka, oči, ktoré budú nad tebou bdieť, a srdcia, ktoré ťa budú milovať. Zo Svojej láskyplnosti som ťa choval v tôni Svojho milosrdenstva a ochraňoval ťa vďaka podstate Svojej milosti a priazne. Týmto všetkým som zamýšľal to, aby si dosiahol Moje večné panstvo a stal sa hodným Mojich neviditeľných darov. A predsa, nedbalým si zostal, a keď si dospel, zanedbal si všetku Moju štedrosť a zaoberal si sa planými predstavami. Nakoniec si zabudol úplne na všetko, odvrátil si sa od portálov Priateľa a prebýval si na dvoroch Môjho nepriateľa.

30

Ó OTROKU SVETA!

Už mnohokrát nad tebou na úsvite zavial vánok Mojej láskyplnosti a našiel ťa tvrdo spať na lôžku nedbalosti. Oplakávajúc tvoj údel, vrátil sa, odkiaľ prišiel.

31

Ó SYNU ZEME!

Ak Ma chceš, nehľadaj iného než Mňa. A ak chceš uzrieť Moju krásu, privri oči pred svetom a všetkým, čo je v ňom. Pretože rovnako ako oheň s vodou ani Moja vôľa nemôže prebývať v jednom srdci spolu s vôľou niekoho iného.

32

Ó SPRIATELENÝ CUDZINEC!

Sviecu tvojho srdca rozožala ruka Mojej moci. Neuhas ju protivetrom ega a vášní. Nezabúdaj, že spomienka na Mňa ťa vylieči zo všetkých nemocí. Nech ti je Moja láska pokladom. Opatruj ju sťa vlastný zrak a život.

33

Ó BRAT MÔJ!

Načúvaj ľubozvučným slovám Môjho lahodného jazyka a upíjaj z prúdu tajuplnej svätosti z Mojich ľúbezných úst. Do čistej prsti svojho srdca zasievaj semä Mojej božskej múdrosti a zalievaj ho vodou istoty, aby v posvätnom meste tvojho srdca vyklíčili svieže a zelené hyacinty Môjho poznania a múdrosti.

34

Ó OBYVATELIA MÔJHO RAJA!

Rukami láskavosti som vo svätej záhrade raja zasadil mladý stromček vašej lásky a priateľstva. Zalieval som ho vlahým dažďom Svojej láskyplnej milosti. Keďže už nadišla hodina zberu plodov, usilujte sa ho ochrániť, aby ho nestrávili plamene túžby a vášne.

35

Ó PRIATELIA MOJI!

Uhaste lampu mýlky a zapáľte vo svojom srdci večnú pochodeň božského vedenia. Veď posudzovatelia ľudstva onedlho vo svätej prítomnosti Zbožňovaného neprijmú nič okrem najnepoškvrnenejšej cnosti a skutkov nedotknutej svätosti.

36

Ó SYNU PRACHU!

Múdro konajú tí, ktorí neprevravia, pokiaľ sa im nedostane slyšania, podobne ako krčmár nenúka pohár, pokým sa nenájde záujemca, a milujúci nezvolá z hĺbky srdca, dokiaľ neuzrie krásu svojej milovanej. Preto do nepoškvrnenej prsti srdca zasejte semä múdrosti a poznania a ukrývajte ho, pokým hyacinty božskej múdrosti nevyklíčia zo srdca, a nie z bahna a blata.

V prvom riadku Tabuľky stojí a píše sa a vo svätyni stánku Božieho sa ukrýva:

37

Ó SLUŽOBNÍK MÔJ!

Nevzdávaj sa večného panstva pre to, čo zaniká, a nezavrhuj nebeské mocnárstvo pre svetskú túžbu. Práve táto rieka večného života vyviera z prameňa pera Milosrdného. Blažení sú tí, ktorí sa napijú!

38

Ó SYNU DUCHA!

Rozbi svoju klietku a ako fénix lásky sa vznášaj v nebesiach svätosti. Zapri sám seba a plný ducha milosrdenstva prebývaj v ríši nebeskej posvätnosti.

39

Ó POTOMOK PRACHU!

Neuspokoj sa s bezstarostnosťou pomíňajúceho dňa a neochudobňuj sa o večný odpočinok. Nevymeň záhradu večného potešenia za bezcennú hromadu smrteľného sveta. Zo svojho uväznenia vystúp k nádherným lúčinám na výsostiach a zo smrteľnej klietky vzlietni do raja Bezpriestrania.

40

Ó SLUŽOBNÍK MÔJ!

Vysloboď sa z pút tohto sveta a svoju dušu vypusti z väzenia ega. Chop sa príležitosti, pretože sa ti už viac nenaskytne.

41

Ó SYNU MOJEJ SLUŽOBNÍČKY!

Keby si uzrel nesmrteľné mocnárstvo, usiloval by si sa z tohto pominuteľného sveta uniknúť. Ale to, že som jedno pred tebou ukryl a druhé odhalil, je záhada, ktorú nepochopí nik okrem ľudí s čistým srdcom.

42

Ó SLUŽOBNÍK MÔJ!

Zbav srdce zlovôle a nepoznajúc závisť vstúp na božský dvor svätosti.

43

Ó PRIATELIA MOJI!

Kráčajte po cestách Priateľovej vôle a vedzte, že Jeho prianie je v prianí Jeho tvorov. To jest: Nik nemá do priateľovho domu vstúpiť inak než na jeho prianie, ani siahnuť na jeho bohatstvo, ani uprednostniť svoju vôľu pred vôľou priateľovou a v žiadnom prípade sa nad ním nemá snažiť získať prevahu. Premýšľajte o tom vy, ktorí chápete!

44

Ó SPOLOČNÍK MÔJHO TRÓNU!

Nepočuj nič zlé a nedívaj sa na zlé. Neponižuj sa, nevzdychaj ani nenariekaj. Nevyriekni nič zlé, aby ti nič zlé nevraveli iní. Nezveličuj hriechy iných, aby sa tvoje vlastné hriechy nezdali byť veľké. Nikomu neželaj poníženie, aby sa neodhalilo tvoje vlastné. Dni svojho života, ktoré sú kratšie ako prchavý okamih, ži s mysľou nepoškvrnenou a srdcom nepošpineným, myšlienkami čistými a povahou posvätenou, aby si slobodne a spokojne mohol odložiť túto smrteľnú schránku, vrátiť sa do tajuplného raja a navždy prebývať vo večnom kráľovstve.

45

BEDA! BEDA! Ó MILUJÚCI SVETSKEJ TÚHY!

Rýchlosťou blesku ste minuli Milovaného a srdce ste upriamili na satanské výmysly. Klaniate sa vlastným planým predstavám a nazývate ich pravdou. Obraciate zrak k tŕniu a nazývate ho kvietím. Nevydýchli ste jediný nepoškvrnený dych a ani z lúčin vášho srdca nezavial vánok odpútanosti. Láskyplné rady Milovaného ste zahodili do vetra a vymazali ich z tabuľky svojho srdca. Chodíte ako zver na poli a pastvinami sú vám túžby a vášne.

46

Ó BRATIA NA CESTE!

Prečo ste zanedbali zmienku o Milovanom a zdržiavali sa ďaleko od Jeho svätej prítomnosti? Podstata krásy sa nachádza v neporovnateľnom stánku a sedí na tróne slávy, kým vy ste zaujatí planými rozbrojmi. Cítiť ľúbeznú vôňu svätosti a vanie dych štedrosti, a vy všetci sa napriek tomu nesmierne sužujete a o to všetko ochudobňujete. Beda vám a beda tým, ktorí kráčajú po vašich cestách a idú vo vašich šľapajach!

47

Ó DETI TÚHY!

Zložte odev márnivosti a zbavte sa hávu povýšenosti.

V treťom z najsvätejších riadkov, ktoré pero nevideného zapísalo a zaznamenalo na Rubínovú tabuľku, je zjavené toto:

48

Ó BRATIA!

Buďte k sebe zhovievaví a neupierajte sa na pozemské veci. Nepýšte sa svojou slávou a nehanbite sa za svoje poníženie. Pri Mojej kráse! Všetko som stvoril z prachu a všetko na prach zasa obrátim.

49

Ó DETI PRACHU!

Rozpovedzte bohatým o tom, ako chudobní v noci vzdychajú, aby ich nedbalosť nezviedla na chodník záhuby a nepripravila o Strom bohatstva. Medzi Moje prídomky patrí dávať a byť štedrý. Blažený je ten, kto sa Mojimi cnosťami ozdobí.

50

Ó PODSTATA VÁŠNE!

Zavrhni všetku žiadostivosť a hľadaj spokojnosť. Veď žiadostivému vždy niečo chýba a spokojný je vždy milovaný a chválený.

51

Ó SYNU MOJEJ SLUŽOBNÍČKY!

Netráp sa v čase chudoby a ani nebuď sebavedomý v čase bohatstva. Veď po chudobe nasleduje bohatstvo a po bohatstve nasleduje chudoba. No nemať nič iné okrem Boha je úžasný dar. Neznižuj jeho hodnotu, pretože ťa nakoniec učiní bohatým v Bohu, a tak spoznáš význam výroku: „V pravde ste chudobní.“ A na obzore srdca milujúceho sa prenádherne žiarivo sťa pravé ráno rozbresknú sväté slová: „Bohu patrí všetko.“ Tak budeš v bezpečí prebývať na tróne bohatstva.

52

Ó DETI NEDBALOSTI A VÁŠNE!

Strpeli ste, aby do Môjho domu vstúpil Môj nepriateľ, a Môjho priateľa ste vyhnali, pretože ste v srdci prechovávali lásku k niekomu inému než ku Mne. Naslúchajte výrokom Priateľa a obráťte sa k Jeho raju. Svetskí priatelia, ktorí vyhľadávajú vlastný prospech, sa majú radi len naoko. Ale pravý Priateľ vás miloval a miluje pre vás samotných. Vskutku znášal nespočetné útrapy, aby vás viedol. Nezraďte teda takého Priateľa! Naopak, ponáhľajte sa k Nemu! Toto je dennica slova pravdy a vernosti, ktorá vyšla nad obzorom pera Pána všetkých mien. Nastražte sluch, aby ste mohli načúvať slovu Boha, Pomocníka v nebezpečí, Samojestvujúceho.

53

Ó VY, KTORÍ SA PÝŠITE SMRTEĽNÝM BOHATSTVOM!

Vedzte, že bohatstvo je veľkou prekážkou medzi hľadajúcim a tým, po čom túži, medzi milujúcim a jeho milovanou. Bohatí, s výnimkou niektorých, nikdy nedosiahnu dvor Jeho prítomnosti a ani nevstúpia do mesta spokojnosti a odovzdanosti. Blažený je ten, kto je bohatý, a bohatstvo ho predsa neodvráti od večného kráľovstva, ani ho neochudobní o nepominuteľné panstvo. Pri Najväčšom mene! Skvelosť takého bohatého človeka bude na obyvateľov nebies žiariť tak, ako slnko osvetľuje ľudí na zemi!

54

Ó VY, BOHATÍ NA ZEMI!

Zveril som vám chudobných vo vašom strede. Strážte Moje zverenectvo! A nemyslite iba na vlastné pohodlie.

55

Ó SYNU VÁŠNE!

Očisti sa od poškvrny bohatstva a v dokonalom pokoji podíď do ríše chudoby, aby si sa z prameňa odpútanosti mohol napiť vína nesmrteľného života.

56

Ó SYNU MÔJ!

Spoločnosť bezbožných znásobuje zármutok, kým družnosť so spravodlivými stiera zo srdca hrdzu. Nech sa ten, kto sa chce zhovárať s Bohom, priatelí s Jeho milovanými. A ten, kto túži načúvať slovu Božiemu, nech naslúcha slovám Jeho vyvolených.

57

Ó SYNU PRACHU!

Dávaj si pozor! Nekráčaj s bezbožnými a nesnaž sa s nimi spriateliť. Veď takáto spoločnosť premieňa žiarivosť srdca v pekelný oheň.

58

Ó SYNU MOJEJ SLUŽOBNÍČKY!

Ak túžiš po milosti Ducha svätého, spriateľ sa so spravodlivými. Veď tí sa z rúk nesmrteľného Šenkára napili z pohára večného života a sťa pravé ráno oživujú a osvetľujú srdcia mŕtvych.

59

Ó NEDBALÍ!

Nedomnievajte sa, že tajomstvá sŕdc sú ukryté. Veru, s istotou vedzte, že sú zreteľnými písmenami vytesané a jasne prejavené vo svätej Prítomnosti.

60

Ó PRIATELIA!

Vskutku vám vravím. Všetko, čo ste v srdci ukryli, je Nám jasné a zjavné sťa deň. Ukryté je to len z Našej milosti a priazne, a nie vašou zásluhou.

61

Ó SYNU ČLOVEKA!

Národy sveta som pokropil kvapôčkami rosy z bezbrehého oceánu Svojho milosrdenstva. A predsa sa nenašiel nik, kto by sa k nemu obrátil, pretože všetci sa namiesto k nebeskému vínu jednoty obrátili k odpornému kalu nečistoty, uspokojili sa so smrteľným pohárom, a tak odložili kalich nesmrteľnej krásy. Bezcenné je to, s čím sa uspokojili.

62

Ó SYNU PRACHU!

Neodvracaj oči od neporovnateľného vína nesmrteľného Milovaného a neotváraj ich voči odpornému a smrteľnému kalu. Z rúk božského Šenkára prijmi kalich nesmrteľného života, aby si mohol získať všetku múdrosť a aby si mohol načúvať tajuplnému hlasu volajúcemu z ríše neviditeľného. Zvolajte hlasno, vy, ktorí máte nízke ciele! Prečo ste sa namiesto k Môjmu svätému a nesmrteľnému vínu obrátili k pominuteľnej vode?

63

Ó VY, NÁRODY SVETA!

Vedzte vskutku, že vás prenasleduje nepredvídaná pohroma a že vás čaká žalostná odplata. Nemyslite si, že to, čo ste spáchali, sa Mi stratilo z dohľadu. Pri Mojej kráse! Moje Pero vrylo písmená o všetkom, čo ste vykonali, hlboko do chryzolitovej tabuľky.

64

Ó UTLÁČATELIA ZEME!

Odtiahnite ruky od útlaku, pretože som sa zaviazal, že žiadnemu človeku neodpustím nespravodlivosť. Tak znie Moja zmluva, ktorú som neodvolateľne ustanovil v chránenej tabuľke a spečatil Svojou pečaťou.

65

Ó VZBÚRENCI!

Moja zhovievavosť vám dodala odvahy a Moja blahosklonnosť vás učinila ľahostajnými. Dokonca ste ohnivého tátoša vášne poháňali po nebezpečných cestách, ktoré vás vedú do záhuby. Považovali ste Ma azda za nedbalého či nevedomého?

66

Ó VYSŤAHOVALCI!

Jazyk som určil na to, aby sa zmieňoval o Mne. Nepoškvrňujte ho očierňovaním. Ak vás zachváti oheň sebectva, spomeňte si na vlastné chyby, a nie na chyby Mojich tvorov, pretože každý z vás zná sám seba lepšie než druhých.

67

Ó DETI KLAMU!

Vskutku vedzte, že tým, ako nad obzorom večnej svätosti svitá žiarivé ráno, budú pred národmi sveta odhalené satanské tajomstvá a skutky vykonané v nočných temnotách.

68

Ó BURINA VYRASTAJÚCA Z PRACHU!

Ako to, že si sa zašpinenými rukami nedotkol najprv vlastného šatu? A prečo sa chceš so Mnou zhovárať a vstúpiť do Mojej posvätnej ríše so srdcom poškvrneným túžbami a vášňami? Ďaleko, preďaleko ste od toho, po čom túžite.

69

Ó DETI ADAMOVE!

Sväté slová a čisté a dobré skutky vystupujú na nebesia božskej slávy. Usilujte sa, aby vaše skutky boli očistené od prachu sebectva a pokrytectva a aby sa im na dvore slávy dostalo priazne. Veď onedlho posudzovatelia ľudstva vo svätej prítomnosti Zbožňovaného neprijmú nič, len výslovnú cnosť a skutky nepoškvrnenej čistoty. Toto je dennica múdrosti a božského tajomstva, ktorá zažiarila nad obzorom božskej vôle. Požehnaní sú tí, ktorí sa k nej obrátia.

70

Ó SYNU SVETSKOSTI!

Ríša bytia je blaživá, kiež by si ju dosiahol! Panstvo večnosti je slávne, kiež by si sa preniesol za svet smrteľný! Sväté nadšenie je ľúbezné, ak piješ z tajuplného kalicha z rúk nebeského Mládenca. Keby si do tohto stavu dospel, bol by si oslobodený od záhuby i smrti, od lopoty i hriechu.

71

Ó PRIATELIA MOJI!

Spomeňte si na zmluvu, ktorú ste so Mnou uzavreli na hore Faran, ležiacej na posvätnom mieste Zaman. Za svedkov som si vzal zhromaždenie na výsostiach a obyvateľov mesta večnosti, a predsa teraz nenachádzam nikoho, kto by bol zmluve verný. Istotne ju pýcha a spurnosť vymazali zo sŕdc tak, že po nej nezostala ani stopa. Hoci som to vedel, čakal som a nevyzradil som to.

72

Ó SLUŽOBNÍK MÔJ!

Si sťa znamenite zakalený v temnote pošvy ukrytý meč, ktorého hodnota je pred zbrojárom utajená. Vyjdi teda z pošvy ega a túžob von, aby tvoja veľkoleposť zažiarila a prejavila sa celému svetu.

73

Ó PRIATEĽ MÔJ!

Si dennica nebies Mojej svätosti. Nedopusť, aby tvoju nádheru zatemnila poškvrna sveta. Roztrhni závoj nedbalosti, aby si sa spoza oblakov mohol vynoriť žiarivý a aby si všetko odel do šatu života.

74

Ó DETI MÁRNIVOSTI!

Pre pominuteľné mocnárstvo ste opustili Moje nepominuteľné panstvo, ozdobili ste sa pestrofarebným hávom sveta a učinili ste ho svojou pýchou. Pri Mojej kráse! Všetko zhrniem pod jednofarebnú pokrývku prachu a všetky tie rozličné farby zmyjem s výnimkou tých, ktorí si zvolia Moju farbu, ktorá očisťuje od každej farby.

75

Ó DETI NEDBALOSTI!

Neupierajte sa na smrteľné mocnárstvo a neradujte sa z neho. Ste ako nerozvážne vtáča, ktoré bezstarostne nôti na vetve. A tu ho znenazdajky lovec menom Smrť uvrhne do prachu a nápev, podoba i farba pominú a nezanechajú po sebe ani stopy. Preto si dajte pozor, ó otroci túžby!

76

Ó SYNU MOJEJ SLUŽOBNÍČKY!

Doposiaľ boli vždy smerodajné slová. Teraz sú to skutky. Každý musí preukazovať skutky nepoškvrnené a sväté. Veď slová patria všetkým rovnako, kým takéto skutky prináležia iba Našim milovaným. Z celého srdca sa teda usilujte odlíšiť vďaka svojim skutkom. Takto vám radíme v tejto svätej a žiarivej tabuľke.

77

Ó SYNU SPRAVODLIVOSTI!

Počas noci sa krása nesmrteľnej Bytosti navrátila zo smaragdových výšin vernosti k Sadratu’l-Muntahá a plakala takým plačom, že zhromaždenie na výsostiach i obyvatelia ríš na výšinách bedovali nad Jej nárekom. Nato zaznela otázka: Prečo ten nárek a plač? Odpovedala: Ako mi bolo prikázané, dychtivo som čakala na hore vernosti, a predsa som od tých, ktorí obývajú zem, nezacítila vôňu oddanosti. Keď ma potom zavolali späť, podívala som sa a hľa! Niekoľko holubíc svätosti bolestne zovierali pazúry pozemských psov. Na to z tajuplného kaštieľa pribehla nezahalená a žiariaca Panna nebeská a pýtala sa na ich mená. A všetky boli vyrieknuté až na jedno. Po naliehaní bolo vyslovené jeho prvé písmeno. Nato obyvatelia nebeských komnát vybehli z príbytku slávy. A kým znelo druhé písmeno, každý jeden padol do prachu. V tom okamihu sa z najvnútornejšej svätyne ozval hlas: „Len potiaľto! Ďalej už nie.“ Vskutku dosvedčujeme to, čo učinili a i teraz činia.

78

Ó SYNU MOJEJ SLUŽOBNÍČKY!

Z jazyka milosrdného sa napi prúdu božského tajomstva a z úsvitu božského prehovoru uzri nezahalenú nádheru dennice múdrosti. Do čistej prsti srdca zasievaj semä Mojej božskej múdrosti a zalievaj ho vodami istoty, aby zo svätého mesta vyklíčili svieže a zelené hyacinty poznania a múdrosti.

79

Ó SYNU TÚŽBY!

Ako dlho sa budeš vznášať v ríšach túžby? Perute som ti venoval, aby si mohol vzlietnuť do ríš tajuplnej svätosti, a nie do oblastí satanských výmyslov. Hrebeň som ti tiež dal, aby si mohol česať Moje havranie kadere, a nie aby si Mi rozorval hrdlo.

80

Ó SLUŽOBNÍCI MOJI!

Ste stromami Mojej záhrady. Musíte vydávať dobré a úžasné plody, aby ste z nich mali prospech vy sami ako aj iní. Každému teda prislúcha, aby sa venoval remeslám a povolaniam, pretože v nich tkvie tajomstvo bohatstva, ó ľudia porozumenia! Veď výsledky závisia od prostriedkov a milosť Božia vám bude úplne stačiť. Stromy, ktoré plody nerodia, boli a vždy budú len na oheň.

81

Ó SLUŽOBNÍK MÔJ!

Najopovrhnutiahodnejší spomedzi ľudí sú tí, ktorí na zemi neprinášajú žiadne plody. Takíto ľudia sa vskutku počítajú medzi mŕtvych. Veru, i mŕtvi sú v očiach Božích lepší než tieto nečinné a bezcenné duše.

82

Ó SLUŽOBNÍK MÔJ!

Najlepší spomedzi ľudí sú tí, ktorí si povolaním získavajú živobytie a z lásky k Bohu, Pánu všetkých svetov, ho venujú sebe a svojim blízkym.

Tajuplná a úžasná Nevesta, ktorá sa predtým ukrývala pod závojom prehovoru, sa teraz vďaka milosti Boha a Jeho božskej priazni prejavila sťa žiarivé svetlo vyžarované krásou Milovaného. Ó priatelia! Dosvedčujem, že táto priazeň je úplná, dôvodenie ukončené, dôkaz preukázaný a svedectvo zaistené. Nech sa teraz ukáže, čo odhalí vaše úsilie na ceste odpútanosti. Takýmto spôsobom bola plne udelená božská priazeň vám i tým, ktorí sú v nebi i na zemi. Všetka chvála buď Bohu, Pánu všetkých svetov.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac