Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2013

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

“Allahın Kitabı geniş açılmışdır və Onun Sözü bəşəriyyəti Ona tərəf çağırır.” Uca Qələm ittifaq və toplanma gününün gəlişini bu cür şadlandırıcı sözlərlə təsvir edir. Həzrət Bəhaullah davam edir: “Dünyanın zülm etdiyi Kəsin səsinə qulaq verin, ey Allahın dostları və Onun Əmrini ucaldan şeylərdən yapışın.” Daha sonra O Öz ardıcıllarına nəsihət edir: “Ən yüksək dostluq və mükəmməl ülfət ruhu ilə birlikdə məşvərət edin, həyatınızın qiymətli günlərini dünyanın yaxşılaşmasına və hamının Qədim və Hökmran Rəbbi olan Kəsin Əmrinin irəlilədilməsinə həsr edin.”

2. Sevgili həmkarlar: Həzrət Bəhaullahın çağırışına səs vermək üçün sizin dünya üzrə qoyduğunuz səyləri görəndə istər-istəməz ağla bu həyəcanlandırıcı kəlmələr gəlir. Onun çağırışlarına bu parlaq cavabı hər tərəfdə müşahidə etmək olur. İlahi Planın açılması üzərində bir anlığa dayanıb düşünənlərin Allahın Sözünün malik olduğu gücün, ölkə ardınca ölkədə, klaster ardınca klasterdə qadın və kişilərin, uşaq və gənclərin ürəklərində necə hakim kəsildiyini danmaları mümkün deyil.

3. Ümumdünya icması özünün bilavasitə ətrafının gerçəkliyini oxumaq, öz imkanlarını təhlil etmək, və Beşillik Planın metod və alətlərini ağılla tətbiq etmək qabiliyyətini cilalayır. Necə ki gözlənilirdi, öyrənmə hüdudlarının şüurlu şəkildə irəlilədilməkdə olduğu klasterlərdə çox sürətlə təcrübə toplanmaqdadır. Bu cür yerlərdə sayı daim artmaqda olan fərdlərin xidmət üçün qabiliyyətlərini gücləndirməyə qabil edən vasitələr yaxşı dərk edilir. Hərəkətli bir təlim institutu Planı irəli aparmaq üçün icmanın səylərinin əsas dayağı kimi xidmət göstərir və mümkün olan qədər, institut kurslarında iştirak etməklə inkişaf etdirilən bacarıq və qabiliyyətlər sahədə tətbiq edilir. Bəziləri gündəlik ictimai qarşılıqlı fəaliyyətlərində, ruhani məsələlərin müxtəlif şəraitlərdə aparılan araşdırılmasına açıq olan ruhlarla qarşılaşırlar; bəziləri bir kəndin və ya qonşuluğun, yəqin ki, həmin yerə köçməklə, həssaslığına cavab vermək mövqeyindədirlər. Artan sayda (iştirakçılar) aparıcı, animator, uşaq dərsi müəllimləri kimi xidmət edənlərin; inzibatçılıqla və koordinasiya ilə məşğul olanların; yaxud başqa cür çalışaraq işi dəstəkləyənlərin sıralarını genişləndirməklə məsuliyyət götürmək üçün ayağa qalxırlar. Dostların öyrənməyə olan öhdəlikləri onların öz səylərinin sabitliyi və başqalarının səylərində onları müşayiət etməyə hazır olmaları ilə öz ifadəsini tapır. Bundan əlavə, onlar klasterdə inkişaf etməkdə olan hərəkət modelinin bir-birini tamamlayan iki rakursunu göz önündə saxlaya bilirlər: birincisi – fəaliyyətin üçaylıq tsiklləri, böyümə proqramının ritmik pulsu; ikincisi – uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər və böyüklər üçün təlim-tərbiyə prosesinin dəqiq ayırd edilmiş mərhələləri. Bu üç mərhələ arasındakı qarşılıqlı əlaqəni aydın başa düşməklə yanaşı, dostlar yaxşı bilirlər ki, bunların hər birinin öz dinamikası, öz tələbatı və özünəməxsus dəyəri var. Hər şeydən əvvəl, onlar güclü ruhani qüvvələrin işləməsindən agahdırlar ki, bunların da işləməsi icmanın tərəqqisini əks etdirən kəmiyyət göstəricilərində olduğu kimi, onun nailiyyətlərindən bəhs edən hekayələrin müxtəlifliyində də özünü göstərir. Xüsusilə ümidverici odur ki, daha çox irəli getmiş klasterlərə xas olan bu səciyyəvi və parlaq əlamətlər öz inkişafının daha erkən mərhələlərində olan icmalarda da görünür.

4. Dostların təcrübələri dərinləşdikcə, onların yüzlərlə, hətta minlərlə insanı əhatə edən zəngin və kompleks (mürəkkəb) həyat modelini klasterdə bəsləmək qabiliyyəti artmışdır. Dostların öz səylərindən əldə etdikləri çoxsaylı anlayışları (insights) görməkdən biz necə də məmnunuq. Məsələn, onlar başa düşürlər ki, Planın tədricən klaster səviyyəsində açılması dinamik, zərurətən mürəkkəb və asanlıqla sadələşdirilməyə təslim olmayan bir prosesdir. Onlar həm insan resurslarını artırmaq, həm də xidmətə qalxanların hərəkətlərini koordinasiya və təşkil etmək qabiliyyətlərini yüksəltdikcə onun necə irəli getməsini görürlər. Dostlar başa düşürlər ki, bu qabiliyyətlər yüksəldikcə, daha geniş diapazonda təşəbbüsləri əhatə etmək mümkün olur. Eyni dərəcədə də, onlar bunu da etiraf edirlər ki, yeni bir element daxil edildikdə, o bir müddət xüsusi bir diqqət tələb edir, lakin bu, onların icma quruculuğu səylərinin digər cəhətlərinin əhəmiyyətini heç vəchlə azaltmır. Çünki onlar yaxşı başa düşürlər ki, əgər öyrənmə onların iş tərzi olmalıdırsa, Planın, konkret bir mərhələdə (anda) xüsusilə uyğun olan istənilən bir alətinin təklif etdiyi potensial üçün ayıq olmalı və tələb olunan yerdə, onun inkişafına böyük enerji sərf etməlidirlər; lakin bu o demək deyildir ki, hər bir kəs Planın eyni bir cəhəti ilə məşğul olmalıdır. Dostlar, həmçinin, öyrənmişlər ki, böyümə proqramının hər bir tsiklinin genişlənmə fazasının əsas fokusunun eyni bir məqsədə yönəlməsi zəruri deyil. Şərait tələb edə bilər ki, məsələn, hər hansı bir tsikldə, diqqət əsas etibarilə, fərdi və ya kollektiv olmaqla, intensiv təbliğ səyləri vasitəsilə, insanların Əmri qəbul etməyə dəvət etməyə yönəslin; Başqa bir tsikldə isə, diqqəti əsas fəaliyyətlərdən spesifik birinin dəfələrlə çoxaldılması üzərində cəmləşdirilə bilər.

5. Bundan əlavə, dostlar bunun da fərqindədirlər ki, Əmrin işi müxtəlif yerlərdə müxtəlif sürətlə irəli gedir və bunun da əsaslı bir səbəbi var - axı bu, hər şeydən əvvəl, orqanik bir fenomendir (təzahürdür) və onlar şahid olduqları hər bir tərəqqi misalından sevinc və təşviq alırlar. Doğrudan da, onlar etiraf edirlər ki, ümumi fayda hər bir fərdin bütövün tərəqqisinə verdiyi töhfənin toplanmasından əmələ gəlir və beləliklə, şəxsin şəraitinin yaratdığı imkanlara uyğun olaraq hər kəsin etdiyi xidmət hamı tərəfindən alqışlanır. Analiz-məşvərət görüşləri getdikcə daha çox, icmanın səylərinin, bütövlükdə, ciddi və ruhlandırıcı müzakirələr mövzusu olduğu hadisələr kimi qavranılır. İştirakçılar ümumçilikdə nələrə naıl olunduğunu öyrənir, gördükləri işi də bu işıqda başa düşür, böyümə prosesi haqqında biliklərini təsisatların məsləhətlərini almaqla və yoldaşlarının təcrübələrindən istifadə etməklə artırırlar. Bu təcrübə konkret fəaliyyətlərlə intensiv surətdə məşğul olan dostlar – onlar istər ümumi fəaliyyət xəttində məşğul olsunlar, istərsə də klasterin müəyyən bir hissəsində xidmət etmiş olsunlar - arasında məşvərət üçün meydana çıxan bir sıra məkanlarda da paylaşılır. Bütün bu anlayışlar belə geniş bir düşüncədən irəli gəlir ki, tərəqqi məhəbbətlə dolu olan bir mühitdə daha asanlıqla əldə edilir – elə bir mühit ki, orada çatışmazlıqlara iltifatla göz yumulur, maneələr səbrlə aşılır, sınaqdan çıxmış yanaşmalar şövqlə qəbul edilir.Və Əmrin hər bir səviyyədə fəaliyyət göstərən təsisatlarının və agentliklərinin hikmətli yönəldiciliyi ilə, dostların səyləri, fərdi səviyyədə nə qədər mütəvaze olsa da, Camal`i-Mübarəkin çağırışına həssaslığın dərhal müəyyən olunması və səmərəli şəkildə bəslənməsinin təmin olunması üçün kollektiv səyə qovuşur. Belə bir vəziyyətə çatmış klasterdə, şübhəsiz, Planın üç iştirakçısı- inananlar, Əmrin təsisatları və icma - arasında əlaqə sağlam şəkildə inkişaf edir.

6. Belə bir coşğun fəaliyyət mənzərəsində bir cəhət xüsusilə qeyd olunmağa layiqdir. Üç il əvvəl sizə ünvanlanmış müraciətdə, biz ümidimizi ifadə etmişdik ki, intensiv böyümə proqramının işlədiyi klasterlərdə dostlar qonşuluq və kəndlərdə qaynar fəaliyyət mərkəzlərinin yaradılması ilə icma quruculuğu yolları barədə öyrənmək üçün səylər qoyarlar. Nəticələr bizim gözləntilərimizi aşdı, çünki hətta böyümə proqramının hələ intensivlik həddinə çatmadığı klasterlərdə belə, kiçik ərazilərdə sakinlər arasında əsas fəaliyyətləri başlamaq üçün bir neçə nəfərin səyləri onların səmərəliliyini bir daha nümayiş etdirmişdir. Mahiyyətcə, bu yanaşma Həzrət Bəhaullahın Vəhyinin oyandırdığı ruhani transformasiya üçün hazır olan əhali qruplarının Onun Təlimlərinə cavabları üzərində qurulur. Təlim institutunun irəlilətdiyi təlim-tərbiyə prosesində iştirak etməklə, onlar, cəmiyyətin aşıladığı apatiya və laqeydliyi rədd etmək və bunun yerinə, həyatı dəyişdirən hərəkət modellərini həyata keçirmək üçün motivasiya olunurlar. Hansısa bir qonşuluqda və ya kənddə, o yerlərdə ki, bir neçə il ərzində bu yanaşma irəliləmişdir və dostlar da öz fokuslarını saxlamışlar, diqqətəlayiq nəticələr tədricən, lakin danılmaz (dəqiq) olaraq, meydana çıxır. Gənclər, onların ətrafında onlardan yaşca balaca olanların inkişafı üçün məsuliyyəti götürmək məqsədilə gücləndirilirlər. Yaşlı nəsillər bütün icmanın işləri barədə məzmunlu müzakirələrə gənclərin töhfələrini alqışlayırlar. Çünki həm gənclər, həm də yaşlılar üçün icmanın təlim və tərbiyəsi prosesi vasitəsilə bəslənən intizam məşvərət üçün qabiliyyət yaradır və məqsədyönlü söhbətlər üçün yeni məkanlar açır. Özü də, dəyişiklik yalnız bəhailərə və Planın tələb etdiyi əsas fəaliyyətlərlə məşğul olanlarla, o kəslər ki, zaman keçdikcə yeni düşüncə tərzlərini onların qəbul etmələri haqlı olaraq gözlənilir, məhdudlaşmır. Yerin özünün ruhu təsirə məruz qalır. Əhalinin geniş bir diapazonunda ruhani bir münasibət formalaşır. Kişi və qadınların bərabərliyi ifadələri daha ucadan səslənir. Uşaqların, həm oğlanların, həm də qızların təlim-tərbiyəsi daha böyük diqqət ayırmağı tələb edir. Ailələrin daxilində əsrlərlə yaşı olan fərziyyələrin formalaşdırdığı münasibətlərin xarakteri hiss olunacaq dərəcədə dəyişir. Hətta hər bir cəmiyyətin üzərinə məşum kölgə salan təəssübkeşlik bəlası birliyin dəfedilməz gücü qarşısında təslim olmağa başlayır. Qısası, dostların məşğul olduqları icma quruculuğu işi mədəniyyətin cəhətlərinə təsir göstərir.

7. Son il ərzində genişlənmə və möhkəmlənmənin stabil olaraq inkişaf etməsi ilə yanaşı, digər mühüm fəaliyyət sahələri də, çox vaxt paralel olaraq, irəli getmişdir. Buna əsas bir misal – bəzi kəndlərdə və qonşuluqlarda mədəniyyət səviyyəsində müşahidə olunan irəliləyişlərin, heç də az dərəcədə olmamaqla, Bəhailərin ictimai-sosial fəaliyyətlərə cəlb olunmalarında öyrənilənlərə görə olmasıdır. Bizim Sosial və İqtisadi İnkişaf Ofisi bu yaxınlarda o Ofisin Bəhai Dünya Mərkəzində qurulmasından bəri bu sahədə toplanmış otuzillik təcrübənin mahiyyətini əks etdirən bir sənəd hazırlamışdır. Onun etdiyi müşahidələrdən biri budur ki, ictimai-sosial fəaliyyətlə məşğul olmaq səyləri təlim institutlarından vacib impulslar alır. Bu sadəcə onun yetişdirdiyi insan resurslarının artırılması vasitəsilə deyil. İnstitut prosesinin yetişdirdiyi ruhani anlayışlar, keyfiyyətlər, və qabiliyyətlər böyümə prosesi üçün olduğu kimi, ictimai-sosial fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün də son dərəcə mühümdür. Bundan əlavə, Bəhai icmasının fərqli fəaliyyət sferalarının bir-birini qarşılıqlı gücləndirən elementlərdən təşkil olunmuş ümumi, daim təkmilləşən konseptual çərçivə ilə necə idarə olunduğunu izah edir, hərçənd bunlar, müxtəlif hərəkət sahələrində çeşidli şəkildə təzahür edə bilərlər. Bizim təsvir etdiyimiz sənəd bu yaxınlarda Milli Məhfillərlə bölüşülmüşdür və biz onları dəvət edirik ki, Müşavirlərlə məşvərət edərək, sənədin araşdırdığı konsepsiyaların, onların eqidası altında həyata keçirilən mövcud ictimai-sosial fəaliyyət səylərini yüksəldə biləcəyinə necə kömək etdiyinə və Bəhai fəaliyyətinin bu əhəmiyyətli cəhəti barədə anlayışı necə yüksəltməsinə baxsınlar. Bunu, bu sahədə geniş fəaliyyətə ümumi çağırış kimi şərh etmək lazım deyil – ictimai-sosial fəaliyyətin meydana çıxması, böyüyən icma güc topladıqca, təbii olaraq baş verir – lakin indi vaxtıdır ki, dostlar, onların səylərinin cəmiyyətin transformasiyası üçün nəticələri üzərində düşünsünlər. Bu sahədə baş verən öyrənmələrin dalğası (artımı) Sosial-İqtisadi İnkişaf Ofisinin üzərinə qoyulmuş tələbləri artırır və onun fəaliyyətinin də inkişafının buna müvafiq n bir şəkildə təmin olunması üçün addımlar atılmaqdadır.

8. Son on iki ayın xüsusilə diqqətəlayiq xüsusiyətlərindən(cəhətlərindən) biri Bəhai icmasının, geniş bir diapazon kontekstində, eyni (bənzər) düşüncəli insanlarla əməkdaşlıqda cəmiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün qoyduqları səylərlə vaxtaşırı eyniləşdirilmə tezliyi olmuşdur. Beynəlxalq səhnədən tutmuş kənd həyatının təməl səviyyəsinə qədər, hər cür şəraitdə qabaqcıl fikir adamları öz agahlıqlarını ifadə etmişlər ki, bəhailər bəşəriyyətin firavanlığı arzusunu yalnız ürəklərində bəsləmirlər, onların həm də nə etmək lazım olduğu barədə əsaslı (inandırıcı) konsepsiyaları (təsəvvürləri) və öz istəklərini (can atdıqları şeyləri) həyata keçirmələri üçün səmərəli vasitələri vardır. Bu məmnunluq ifadələri və dəstək bəzi əvvəllər gözlənilməyən yerlərdən də gəlmişdir. Məsələn, Hətta Əmrin Beşiyində belə, zülmkar(lar)ın onların yollarında qoyduqları çox böyük əngəllərə baxmayaraq, bəhailəri, onların ölkəsinin vəziyyətinə onların mesajının necə dərindən təsir edə biləcəyini anladıqları üçün getdikcə daha çox tanıyır və öz vətənlərinin tərəqqisinə töhfə verməkdə onların sarsılmaz qətiyyətlərinə görə hörmət edirlər.

9. İrandakı vəfadar inananların çəkdikləri əzab-əziyyətlər, xüsusilə də ən son təqib dalğasının başlanmasından bəri onilliklərdə, onların başqa ölkələrdəki qardaş və bacılarını onların köməyinə qalxmağa sövq etmişdir. O dözümlülüyün nəticəsi olaraq dünya Bəhai icmasının əldə etdiyi qiymətsiz bəxşişlərdən birini bununla əlaqədar biz qeyd edirik: milli səviyyədə hökumətlər və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə münasibətləri sistematik inkişaf etdirməyə qabil olan və dərin təsir bağışlayan ixtisaslaşmış xidmətlər (agentliklər) şəbəkəsi. Buna paralel olaraq, ardıcıl Planların prosesləri icmanın hər bir məkanda – şəxsi söhbətlərdən tutmuş beynəlxalq forumlara qədər - geniş yayılmış diskurslarda iştirak etmək qabiliyyətini cilalamışdır. Təməl səviyyədə, bu tip səylərlə məşğul olmaq dostların ictimai-sosial fəaliyyətə dayanıqlı olaraq cəlb olunmalarının artmasını xarakterizə edən eyni üzvi yanaşma ilə təbii olaraq formalaşır və bunu stimullaşdırmaq üçün heç bir xüsusi cəhdə ehtiyac yoxdur. Lakin milli səviyyədə, bu, artıq onlarla milli icmalarda işləyən elə həmin xüsusi xidmətlərin (agentliklərin) getdikcə daha çox diqqət mərkəzinə keçir və bu, tanış və səmərəli hərəkət, təhlil, məşvərət və araşdırma modelinə uyğun bir surətdə baş verir. Bu səyləri gücləndirmək, bu sahədə öyrənməni asanlaşdırmaq və atılan addımların Bəhai icmasının digər səyləri ilə uzlaşmasını təmin etmək üçün biz bu yaxınlarda Bəhai Dünya Mərkəzində İctimai Diskurs Ofisi yaratmışıq. Biz onu çağıracağıq ki, fəaliyətləri tədricən irəlilədərək və koordinasiya edərək, və təcrübəni sistem(atik)ləşdirirək bu sahədə Milli Ruhani Məhfillərə yardım etsin.

10. Başqa sahələrdə də ruhlandırıcı uğurlar baş verməkdədir. Cənubi Amerikanın Ana Məbədinin ucaldılmaqda olduğu Santyaqoda, Çilidə, tikinti işi sürətlə davam edir. Bünövrənin beton təməli, zirzəmi, kommunikasiya və müxtəlif xidmətlər tunelinin, habelə, binanın üst hissəsini saxlayacaq sütunların tikintisi başa çatmışdır. Bu layihə ilə bağlı gözləntilər artır, eyni intizar həyəcanı milli və ya yerli Məşrik`ul-Əzkarların tikiləcəyi yeddi ölkədə də yaşanmaqdadır. Onların hər birində hazırlıqlar başlanmışdır, Məbəd Fonduna inananların ianələri istifadə olunmağa başlamışdır; lakin yer, dizayn, resurslar kimi praktiki məsələlər dostların üzərlərinə götürdükləri işin ancaq bir cəhətidir. Əslində isə, onların səyləri bir ruhani işdir ki, bütöv icma onda iştirak edir. Həzrət Əbdül-Bəha Məşrik`ül-Əzkara “ilahi təyidləri cəzb edən maqnit,” Rəbbin qüdrətli təməli”, “Allahın Dininin möhkəm sütunu” deyə istinad edir. Harada qurulmasından asılı olmayaraq, bu, təbii olaraq, onu əhatə edən icmanın qurulması prosesinin ayrılmaz hissəsi olacaq. İbadət Evlərinin tikiləcəyi yerlərdə, onların kollektiv həyatlarının Məşrik1ül-Əzkarın təcəssüm etdirdiyi ibadət və xidmətin birliyini getdikcə daha və daha çox əks etdirməli olduğunu etiraf edən inananların sıravi cərgələrində bu gerçəklik barədə anlayış dərinləşir.

11. Beləliklə, hər bir ön sırada (cəbhədə) biz bəhai icmasının öz anlayışını genişləndirərək, təcrübədən anlayışlar əldə etməyə can ataraq, resursların imkan verdiyi vaxt yeni vəzifələri götürməyə hazır olaraq, yeni imperativ (təkidli) tələblərə çevikliklə cavab verərək, məşğul olduğu müxtəlif fəaliyyət sahələri arasında uzlaşmanın təmin edilməsinnin zəruriliyini anlayaraq və özünü tamlıqla missiyasınının yerinə yetirilməsinə həsr edərək dönmədən irəli getdiyini görürük. Onun şövqü və sədaqəti təxminən iki ay öncə bütün dünya üzrə 95 gənclər konfransının çağırılması ilə bağlı elana cavab olaraq yaranmış nəhəng coşğu (və canatmada) özünü göstərir. Bizi məmnun edən yalnız gənclərin özlərinin reaksiyası deyil, həm də Həzrət Bəhaullahın gənc ardıcıllarının Əmrə bütövlükdə necə həyati bir stimul kimi xidmət etdiyini anlayan bütün inananların onları dəstəkləmələrini ifadə edən səsləridir.

12. Həzrət Bəhaullahın mesajının yayılmasının, çoxsaylı sübutları, onun təsir miqyasının, onun idealları barədə artan agahlığın əlamətləri bizim ürəyimizi ümidlə doldurur. Bu yubileylər ərəfəsində, biz bu Rizvandan əsr yarım uzaqlıqda olan o “ən yüksək səadət Günü”nü xatırlayırıq, o zaman ki, Camal`i-Əbha Nəcibiyyə Bağında Öz missiyasını Öz məiyyətinə elan etdi. O müqəddəs Yerdən, Allahın Sözü, bəşəriyyəti öz Rəbbi ilə görüşə çağıraraq hər bir şəhərə və diyara yayıldı. Allahla ovsunlanmış o ilk aşiqlər məiyyətindən vahid məqsədli rəngarəng bir icma, Onun becərdiyi bağda əlvan çiçəklər yarandı. Keçən hər günlə sayı getdikcə artan yenicə oyanmış ruhlar yalvarışla Onun Məqamına üz tuturlar, o yer ki, biz orada, Müqəddəs Astanada o mübarək Günün şərəfinə və İsmi Əzəmin icmasına lütf edilmiş hər bir bəxşişə görə minnətdarlıqla təzim edirik.

 

Windows / Mac