Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2018

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Vi hilser jer i den stadig levende efterglans fra de mindeværdige begivenheder, der markerede 200-året for Den velsignede Skønheds fødsel. Når vi tænker på det, der fandt sted dengang og i tiden efter, opdager vi, at det globale bahá'í 2samfund, vi nu ser, ikke er det samme, som da det søsatte de første seks cyklusser i den nuværende plan. Det er mere end nogensinde før bevidst om sin mission. Det har oplevet en aldrig tidligere set evne til at bringe venner og bekendte i kontakt med deres eget samfundsliv, til at inspirere nabolag og landsbyer til en forenet indsats, at sætte ord på hvorledes åndelige sandheder kan omsættes til en bæredygtig måde at fungere på, og frem for alt at tale ikke blot om den lære, der skal genopbygge verden, men også om Ham, der fremlagde den: Bahá'u'lláh. Fortællinger om Hans liv og Hans lidelser, berettet på en myriade af sprog af voksne, unge mennesker og børn, har berørt utallige hjerter. Nogle var parate til at udforske Hans Sag yderligere, andre tilbød samarbejde og mange modtagelige sjæle bevægedes til at erklære deres tro.

En sigende indikator for fremgangen var, at det flere steder blev tydeligt, at Troen var kommet ud af ubemærketheden på det nationale niveau; regeringsledere og ledende tænkere, der offentligt – og til tider privat – understregede, at verden behøver Bahá'u'lláhs vision, og at bahá'íernes bestræbelser beundres og bør styrkes. Det glædede os at se, at det ikke kun var bahá'íer, der ønskede at hædre Bahá'u'lláh og besynge Hans liv – personer uden for bahá'í-samfundet var værter ved særlige møder. I områder, hvor der er fjendskab mod Troen, var vennerne uforfærdede og vidunderligt ukuelige, de opmuntrede deres medborgere til selv at undersøge sandheden og mange deltog med glæde i festlighederne. To hundredåret kom efter alt at dømme også til udtryk gennem ubegrænset kunstnerisk udfoldelse, et storslået vidnesbyrd om kilden til den kærlighed, hvorfra den stammer. Karakteren af bahá'í samfundets udelte tilgang til denne begivenhed var en bekræftelse på alt, hvad vi nu har lært i mere end to årtier, siden den nuværende række globale planer tog deres begyndelse. Den enkelte troende tog initiativ, samfundet rejste sig i en kollektiv indsats, og vennerne kanaliserede deres skabende energi ind i de planer, som institutionerne havde udarbejdet. Et betydningsfuldt jubilæum, der markerede to hundrede års rejse, stimulerede kraftigt til arbejdet med at opbygge samfund i det kommende århundrede. I den kommende periode, der leder frem til det andet 200 års jubilæum, skal hvert frø, der så kærligt blev sået under det første, tålmodigt plejes til spiring.

To år inde i den nuværende plan er antallet af intensive vækstprogrammer i verden ved at nærme sig halvdelen af de fem tusind, som forventedes i den nuværende globale bestræbelse selv om fremgang fra land til land naturligvis ikke er ensartet; og den hastighed, med hvilken dette antal forøges, er i stadig stigning. Når man ser nærmere efter, er der lovende tegn på, hvordan individer, samfund og institutioners styrke og muligheder bliver tydeligere. Erfaringerne fra 200 års jubilæets fejring viste for mange af de troende, at den daglige omgang med andre mennesker kan iblandes undervisningens ånd. Og mens arbejdet i tusinder af landsbyer og nabolag får fremdrift, rodfæstes et levendegjort samfunds liv i hver af dem. Det antal områder, hvor systemet med at udbrede dette aktivitetsmønster til alt flere lokaliteter – og som derved gør vennerne i stand til at passere den tredje milepæl sideløbende med et udviklingskontinuum – er ved at blive fast etableret og er i bemærkelsesværdig vækst. Og det er her - ved grænserne for bahá'í verdenens læring, især i befolkningers bevægelse hen mod Bahá'u'lláhs vision, - at ikke blot et stort antal går ind i det stadigt voksende omfang af bahá'í aktiviteter, men at også vennerne nu er ved at lære, hvorledes større grupper vil kunne identificere sig med Det største Navns samfund. Vi ser Troens opdragende indsats antage en mere formel karakter på disse steder, efterhånden som børn går let og ubesværet videre gennem klasserne år efter år, og ét niveau af juniorernes program for åndelig bestyrkelse uvægerligt følger det næste. På disse steder lærer træningsinstituttet at sikre tilstrækkelige menneskelige resurser til at sørge for den åndelige og moralske vejledning af børn og juniorer i et stadigt større antal. Deltagelse i disse fundamentale aktiviteter er ved at slå så dybe rødder i befolkningens kultur, at det betragtes som et uundværligt aspekt i samfundets liv. Nyt liv opstår i et folk, der tager ansvar for sin egen udvikling, og de opbygger immunitet over for de sociale kræfter, der avler passivitet; muligheder for materiel og åndelig fremgang tager form, og den sociale virkelighed begynder at ændre sig.

Dyrebare venner! Dette er sandelig tidspunktet til at takke Den højst Elskede. Der er mange grunde til at være opmuntret. Dog er vi helt klare over størrelsen af den opgave, der står tilbage. Som vi tidligere har indikeret, er det vigtigt at en voksende gruppe troende i mange hundrede områder oprettes, som sammen med andre kan opretholde et bæredygtigt fokus på at nære væksten og opbygge kapacitet, og som er karakteriseret ved deres dygtighed og deres disciplin til at reflektere over deres handlinger og lære af erfaring. At oprette og følge en stadigt voksende kerne af individer hvert sted – ikke blot på områdeniveau, men i nabolag og landsbyer – er på én og samme gang en formidabel udfordring og en afgørende nødvendighed. Men hvor dette sker, taler resultaterne for sig selv.

Vi bliver fortrøstningsfulde, når vi ser, at Troens institutioner holder dette overordnede behov for øje og skaber effektive mekanismer, således at der i vid udstrækning gøres brug af den indsigt, der kommer af fremgang, samtidigt med at den større erfaring giver alle nationale, regionale og lokale institutioner en stærkere vision. De involveres i alle aspekter af samfundets udvikling og bekymrer sig om folks velvære uanset deres formelle medlemskab. Bevidste om institutprocessens store betydning for befolkningers udvikling gives bestyrkelse af træningsinstituttet særlig opmærksomhed. De fortsætter med at være opmærksomme på at opretholde samfundets fokus på Planens behov, og kalder en stadigt voksende kreds af venner til stadigt højere niveauer af enhed. De fortsætter trofast med at holde fast ved deres ansvar for en forfinelse af deres administrative og økonomiske systemer, således at arbejdet med udbredelse og konsolidering kan understøttes ordentligt, og endelig arbejder de med at opdyrke de forhold i samfundet, der medvirker til at frigøre stærke åndelige kræfter.

Efterhånden som arbejdet med samfundsopbygning forstærkes, benytter vennerne sig af nye evner, som de har udviklet til at forbedre forholdene i det omkringliggende samfund, og deres entusiasme fænges af deres studier af den guddommelige lære. Kortsigtede projekter er blevet stærkt forøget, formelle programmer er blevet udvidet i omfang, og der er nu flere bahá'í inspirerede udviklingsorganisationer, der beskæftiger sig med uddannelse, sundhed og landbrug med videre. Man aner de umiskendelige incitamenter i den samfundsopbyggende kraft i Bahá'u'lláhs Sag. Intet under, at Bahá'í International Community’s kontorer i deres bestræbelser på at deltage i samfundets fremherskende diskurser, stadig hyppigere får deres inspiration fra disse eksempler på social aktion - om de er enkle eller komplekse, af fastsat varighed eller langvarige. Dette er et andet vigtigt virkefelt for Troen, der har gjort fremskridt. På det nationale niveau ydes bidragene til den diskurs, der har betydning for samfundet – ligestilling af mænd og kvinder, migration og integration, ungdommens rolle i samfundsmæssig forvandling og religiøs sameksistens m.v. – med stadig større tillid, færdighed og indsigt. Og hvor de end bor, arbejder eller studerer, giver troende i alle aldre og fra enhver baggrund, værdifulde bidrag til særlige diskurser og gør mennesker omkring sig opmærksomme på et principielt perspektiv dannet ud fra Bahá'u'lláhs storslåede Åbenbaring.

Troens status på forskellige felter, hvor diskurserne udfoldes, er blevet betydeligt forbedret ved sin officielle tilstedeværelse på Internettet, en tilstedeværelse der er blevet betydeligt mere udbredt gennem skabelse af talrige nationale hjemmesider og den videre udvikling af den familie af hjemmesider, der er associeret med Bahá'í.org. Dette har umådelig stor betydning for både udbredelse og beskyttelse af Sagen. I løbet af blot nogle få dage blev et stort globalt publikum tiltrukket af et omhyggeligt udarbejdet indhold om Troen, der præsenteredes på 200- års hjemmesiden og samtidigt blev opdateret på ni sprog. Den er nu blevet suppleret af individuelle landes sider, der viser diversiteten i den fejring, der fandt sted. Der er allerede langt fremskredne planer om at starte en side på ”the Bahá'í Reference Library” der over tid vil udgive ikke-tidligere oversatte og udgivne Epistler fra De hellige Skrifter online. Desuden planlægges i de kommende år nye udgivelser af Bahá'u'lláh og 'Abdu'l-Bahás skrifter oversat til engelsk.

I Santiago, Chile, samt Battambang, Cambodia, er de senest indviede andagtshuse, der i deres samfund er fakler for alt det, som Troen står for, ved at blive store attraktioner. Og antallet vokser. Vi er glade for at bekendtgøre, at indvielsesceremonien for Templet i Norte del Cauca, Columbia, vil finde sted i juli. Derudover tegner opførelse af flere andagtshuse sig i horisonten. I Vanatua er man i færd med at få tilladelse til at påbegynde opførelse. I Indien og Den Demokratiske Republik Congo har en særdeles kompliceret og krævende proces ført til en vellykket erhvervelse af grunde. Glæden ved at se tegningerne til Det første nationale Mashriqu’l-Adhkár i Papua Ny Guinea, der blev afsløret til Naw-Rúz, havde knap fortaget sig, da tegningerne til det lokale andagtshus i Kenya ligeledes afsløredes. Samtidig har vi store forventninger til, at den nylige udtalelse og citatsamling om institutionen Mashriqu’l-Adhqár, udarbejdet af vor forskningsafdeling, yderligere vil stimulere vennernes forståelse af betydningen af et andagtsfuldt samfund. For overalt lægger bahá'íerne med deres tjeneste det åndelige fundament til fremtidens andagtshuse.

Der er kun tre år tilbage af det kvarte århundredes indsats, der begyndte i 1996, og som fokuserede på et enkelt mål: betydelig fremgang i processen med gruppevis indmeldelse. Ved Ridván 2021 vil Bahá'u'lláhs tilhængere gå i gang med en plan, som vil strække sig over et enkelt år. Kort, men løfterig vil denne etårige indsats påbegynde en ny bølge af planer, der vil bringe Sagens ark ind i Bahá'í Æraens tredje århundrede. I løbet af disse lykkevarslende tolv måneder vil bahá'í verdenens højtideligholdelse af hundredåret for 'Abdu'l-Bahás bortgang omfatte et særligt møde ved Bahá’í Verdenscentret, hvortil repræsentanter fra alle nationale og regionale rådsforsamlinger vil blive inviteret. Dette vil imidlertid blot blive det første i en række begiveheder, der skal forberede de troende på de følgende årtiers krav. I januar det følgende år - hundred år efter den første offentlige oplæsning af Mesterens Testamente - vil der blive en konference i det Hellige Land, der samler de kontinentale rådgivernævn og alle støttenævnsmedlemmer for beskyttelse og undervisning. Den åndelige energi fra disse to historiske forsamlinger skal så bæres ud til Guds venner i alle de lande, hvor de bor. Derfor vil der blive indkaldt til en række konferencer over hele verden i de følgende måneder, som vil blive en katalysator for den mangeårige indsats, der skal følge efter den kommende Et-års Plan.

En ny fase i udfoldelsen af Mesterens Guddommelige Plan nærmer sig, og en spændende og snarlig mulighed ligger lige forude. Der er nu blot halvandet år til fejringen af 200-året for Bábs fødsel. Dette er en tid, hvor vi skal mindes vor Tros Martyr-Herolds ekstraordinære heltemod, hvis dramatiske forkyndergerning kastede menneskeheden ind i en ny historisk æra. Skønt adskilt fra vor egen tid med to århundreder, ligner det samfund, hvor Báb stod frem, den nuværende verden med dens følelse af undertrykkelse og med så manges længsel efter at finde svar, som kan stille sjælens tørst efter at vide. Når vi overvejer, hvorledes denne to hundredårs fødselsdag kan markeres på passende vis, erkender vi, at disse festligheder vil få deres helt egen karakter. Ikke desto mindre forventer vi blomstrende aktiviteter, ikke fattigere og ikke mindre inkluderende end dem, der fulgte det 200-år, som netop er gået. Det er en lejlighed, som hvert samfund, hver familie, hvert et hjerte utvivlsomt vil se frem imod med ivrig forventning.

De følgende måneder vil også blive en tid, hvor vi kan mindes Bábs frygtløse tilhængeres liv – heltinder og helte, hvis tro blev uforligneligt udtrykt ved en offervilje, der for evigt vil smykke Sagens annaler. Deres frygtløshed, offervilje samt deres frigørelse fra alt andet end Gud, gør indtryk på alle, der hører om deres vovemod. Hvor slående var også den unge alder, i hvilken så mange af disse modige mennesker satte deres uudslettelige mærke i historien. I den kommende periode, bør deres eksempel indgyde mod til hele forsamlingen af trofaste – ikke mindst for de unge, som endnu engang kaldes til at være fortrop i en bevægelse mod intet mindre end verdens forvandling.

Dette er såedes vor stærkeste forhåbning. I de seks cyklusser, der ligger mellem Ridván og det næste 200-års jubilæum - faktisk gennem de sidste tre år i den nuværende plan – skal den samme altopslugende kærlighed, der ansporede Bábs disciple til at sprede det guddommelige lys, inspirere jer alle til storslået dåd – det er vor bøn ved Den hellige Tærskel, at I må blive modtagere af himmelsk hjælp,

 

Windows / Mac