Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2023

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Ti namakina te kukurei ae moan te korakora n taetae nakon te baronga ake a karietaaki aia iango ao aia nanomwaaka ae e rietaata are e bon botau ma te karinan are a weteaki nako iai. Ai korakorara, ai rangi ni korakorara ara tangira ibukimi, ao a rangi n taabeibeiti i eta tamneira ngkai ti nora ami kekeiakimwaaka aika a kokoaua ao ni babanennano ni maiuakini maiumi aika a buaaki man Ana Reirei Baha'u'llah ao n anganako te ran ni kamaiu n Ana Kaotioti nakon te aonnaba ae e rangin takaroro. Ami nanomatoa nakon oin tabemi e rangin teretere norakina. Akea riki te tabo ae e teretere iai nakon are bon taabo ike te mwaiti ae e riirikirake a tabe ni katabeiia inanon taian kekeiaki aika a kakaokoro, ni katoaia nako bon te kawai ibukin kabwaranakoan mwaakan te Aro ni katei botannaomata.

Inanon tebwimauoua te namwakaina ae e a tia n nako man te tai are e moanaki iai te Babaire ibukin Ruaiua te Ririki, ti a tia ni kukurei n nora aron te karikirake n tamnei aio n te aonnaba n tia ni kaungaia ao ni kakorakoraia raao ao n anga te kabutimwakaaki nakon tabeua rain ni mwakuri. Teuana te bwai ae e kabaraakaki te taratara nako iai bon kamwakuran taian babaire ake a kakoaua bwa, inanon aono ao mwakoro n aono nako, e na otirake teuana mai i nano te kiratita ike e a tia ni kitanaki te katenua ni mwaneka: te tabo ike a rangin rawata iai aomata aika a uaia ni mwakuri ao n anga tibwangaia nakon maiun te baronga ae e maiureirei. E ngae n anne, e tiku i moan ara iango, bwa te kouru ibukin te tai ae uabwi ma nimaua te ririki aio bon katean te kanoa ibukin te rikirake ae e kakorakoraaki inanon taian kiratita nikabane n te aonnaba, a tia naba taan onimaki ni waaki ni kaukii taian kiratita aika a boou nakon te Aro ao irarikina ni kakorakorai aia kekeiaki n taabo ae iai te kanoa ibukin te rikirake. E a raka riki te atatai iaon te angaraoi ibukiia bwaioniia n teirake ni mwakoron nako te aonnaba – a mwaiti tamnei aika a tabe ni karaua n iangoia bwa a na kanga ni kaeka nakon te angaraoi aio, ao a mwaiti riki ake a tia ni kanoai taabo, moa riki i nanoaa ma e tabe n ririkirake riki nakon te marae n te aonnaba naba. Aio te kawai teuana ibuakon aika a mwaiti, n aron are ti kantaningaia, te nano ni uaia n ibuobuoki are e kaotaki irouia raao n taabo nako. Taian baronga ike e a tia ni karikirakeaki te marurung iai a tia ni kaburei aroia ibukin boutokaan te rikirake n te tabo teuana – inanon te kiratita teuana, te mwakoro n aono, te aono, ke bon te kantenanti – ao kawai aika a kario iango a tia ni kuneaki n anga te kaunganano mai kiraroa ao ni karekea te kona ni karekeaki te taneiai are e tibwaaki ni kaineti. Irarikin anne, te kawai ae te aa ibukin tauan mwin taian reiakinaki n te kiratita, bwa e aonga ni buoki taian babaire ake a karaoaki n te kaawa ao n taabo tabeua, e a kabuta aron kabonganaakina. Ti rangi ni karauakaki n noria bwa e kabaraakaki te taratara ae e onoti nakon aron kanakoraoan raoi te taneiai n te waaki n reirei are e kakanakoa te botaki ni kataneiai. Ngkana ana waaki te botaki ni kataneiai e ribu wakaana inanon te baronga, e na rangi ni korakora mwina aika a kamimi. N aron te katoto, kakoauaa aron, taian tienta ike e kakorakoraaki iai taian waaki (CIA) ike kaaina a iangoa ngkai te botaki ni kataneiai bwa te bwai ni mwakuri ae e mwaakaroiroi bwa bon aia bwai: te bwai ni mwakuri are rikirakena ae e nakoraoi a bon moanibwaia butimwaean te bukintaeka iai ibukin butiraoina. N ataia raoi bwa mataroan te Aro e tei n ukinako n tangaina n taainako, taan onimaki a reiakiniia aron te anga te kaunganano nakoia naake a bon tei n tauraoi n rinnako. N nakonako ma tamnei aikai, ao ni buokiia n anaa te rangata n rinnako inanon te mataroa, bon te tibwanga ae e raka ao te kukurei ae e okoro; ni katoai nako taian katei, a mwaiti taian reiakinaki aika a na karekeaki ni bwaai aika a riki n te tai ae e rebwetaua rongorongona aio ibukin kinaakina ao namakinan ae bon ngaia naba kaaina. Ao tiaki ti anne. Inanon te tai are taian kiratita aika a mwaiti taian kekeiaki iai n ibuobuoki nakon te onikaki irouia te botannaomata a tibwa moana aia waaki, taian Botaki n Tamnei n Aono, ake a teimatoa ni boutokaaki raoi irouia Kauntiera, a mwakuri korakora ni kakaei kawai n reiakiniia riki bwa a kanga n otirake taian kekeiaki aikai man te waaki ni katei baronga. Taian maroro iaon maiuraoia aomata n te itera are ibuakoia raoia n aomata ao n te itera n rabwata a tabe ni mauboniaki inanon taian kurubu n utu ao inanon baronga, ao raao a tabe ni kakaei kawai ibukin irakin buakon taian maroro aika a nanonaki ake a tabe n taakinakinako inanon aia otabwanin are a maeka iai.

Ibuakon bwaai nikabane ake ti a tia ni kabwarabwarai, aia mwakuri roronrikirake e rangin otanako raitiitina. N raroanako man aki ti mamataku ni mwakuri aika a rorooti – e ngae ngke te rorooti anne e nakoraoi ke ni kaitara ma anne – a tia ni kaotiia bwa a ninikoria ao taan beku aika a iango raoi ibukin te Babaire. N te baronga are e a tia n noriia n te taratara aio ao ni katauraoa te tabo ibukin wantongakin rikirakeia, a tia roronrikirake n rangin riao aroia ni karaua raoi nanora n aron onimakinaia are ti anganiia. A reiakina te Aro nakoia raoraoia ao ni karika te beku bwa te aa ibukin karekean taian iraorao aika a nanonaki riki. Ni mwaitin te tai, aia beku e riki bwa te kawai n angareirei nakoia ake a ataei riki nakoia – n anganiia tiaki ti te reirei iaon taian aroaro ao te reirei n tamnei, ma n angiin te tai ni buokiia naba n aia bwai n reirei. N anganaki te tabe ae e tabu ibukin kakorakoraan ana waaki te botaki ni kataneiai, roronrikirake n te Baha'i a bon tabe ni kakoroa bukin ara kantaninga ake ti rangin tangiri.

Te tabo ike a waakinaki iai taian kekeiaki aikai nikabane bon inanon te roro ae e rangin reimaurua. E tanoata ataakina bwa taian waaki ni bong aikai ibukin te botannaomata a bon aki tauraoi ni butimwaai kainnanoia te botannaomata n ana kanganga aika e mena inanona. Angiin bwaai ake ti taku ngkoa bwa a teiraoi ao n aki kona ni kamwaingaki a bon tabe ngkai n tei taian titiraki iaoia, ao te kamanging are e otinako mai iai e a karika te ingainga n nano ibukin te taratara ae e katiteuanaaki. Te koorati n taian bwanaa are e mwemwerake ibukin boutokaan te katiteuanaaki, te kaboraoaki, ao te motiraoi e kaota mwaitiia aika a tangirii naba taian kantaninga aikai ibukiia aia botannaomata. Ni koaua, bon tiaki te bwai ae a na kubanako iai taan onimaki Iroun te Tamaroa ae e Kakabwaiaaki bwa naano a riai n ingainga ibukin taian reirei n tamnei ake E tibwatibwai nako. E ngae n anne ao ti kunea bwa e rangi ni katikitiki are, inanon te ririki ngke taian waaki nikabane ibukin rikiraken te botannaomata n ikotakiia e tuai noraki aekakin rootongitongina ae aron ae ngkai, ao otan te Aro e otanako ma te raitiiti ae e rangi ni kamiimi inanon e raka iaon tebwina te ngaa taian bwabwaro, n iraki irouia e kaaniia teuana ao te iterana te mirion te aomata, ni kabaraaka aia taratara iaon kawai ibukin kaungaakin taian waaki aika a kakaawaki aikai. Ana kataratara Baha'u'llah, ao Ana reirei nakoia te botannaomata bwa a na mwakuri inanon te katiteuanaaki ibukin katamaroaan te aonnaba, bon te nuuka are e otabwaniniaki n taian erementi aika a kakaokoro are a ikotaki iai te botannaomata ma te ingainga n nano – ao akea te mimii, bwa n aron ae E a tia ni kabwarabwara 'Abdu'l-Bahá ni kangai, "Nikabane taian baronga n te aonnaba a kunea inanon taian Reirei n Tamnei aikai ataakin taian kantaninga aika a kabanea n rietaata." Tabeman mai buakoia naake a kakatekeraoia te botannaomata tao n te moantai a katikaki nakon te baronga ni Baha'i bwa te tabo ni katantan, te tabo ni kamanomano man te aonnaba ae e kakaokoroaki ao ni mwauku. Ma i tinanikun riki te tabo ni katantan, te bwai ae a kunea bon tamnei aika bon aekakiia ake a uaia n reibwa ibukin katean te aonnaba ae e kaboouaki.

E mwaiti te bwai ae e kona ni koreaki iaon taabo ike e taorababa nako ni karaoaki iai taian bwabwaro, te butuaki ae e okoro are a karekea nakon te Babaire ae e boou, ke taian namakin n te nano ni kukurei ao te unga n nano are a kaotinakoa mai irouia ake a ira buakoia. Ma inanon taian rain aika a karako mwaitiia aikai ti tangiria ni katika ami taratara nako te bwai ae e kakaawaki are a kanikinaai ibukin rikiraken te Aro. Bwabwaro akanne bon bannan te baronga ni Baha'i are e nora te reitaki n itabon, tiaki te kakaokoroaki. Te taratara nako tinaniku aio are e anga te angaraoi ibukin ukeabaan te Babaire ibukin Ruaiua te Ririki n taian ikotaki are a bane ni butimwaeaki iai nikabane aomata. Raao a iangoi ana rorooti te Babaire ibukiia aia botannaomata irarikiia raoia aika tiaki ti aomata n tatabemaniia nako ao utu, ma bon taan kairiiri n te kaawa ao taan tautaeka naba. N ikotiia aomata aika a rangi ni mwaiti inanon teuana te tabo are e karekea angina ibukin te maroro ae e karekea te onikaki iaon te waakirake n te itera n tamnei ao are irouia te botannaomata, te aekaki are e tabe n taakinakinako ni kabutaa te aonnaba. Taian tibwatibwa aika a okoro n aekaki n ikotaki aikai – are n iterana teuana a tangaina, a kakukurei, ao iai oioia – a kona ni karekea te banna ae e tabe n taakinakinako ibukin rikiraken te botannaomata inanon te kiratita bon te reirei ae e kakaawaki ibukiia ana rabwata nako te Baha'i bwa a na uringa nakon taai aika a na roko.

Ao ai ngaia are botakiia naake a kakaonimaki a rinnako inanon te kauoua n ririki inanon te Babaire ma te taratara ae e boou ao te taratarannano ae e nano nakon kakaawakina bwa tera te bwai ae a tangiria ni kan kakoroa bukina. Aron taraakin taian mwakuri aika a kakaokoro ngkana a taraaki man te itera are mwaakan te katei botannaomata are a kaotinakoa! Te taratara ae e raababanako aio e kariaia te mwakuri ae e kateimatoaaki bwa e na noraki n te aro ae e rakanako riki bwa tiaki ti teuana te mwakuri ni beku ke ti te tauware teuana. Man te tabo teuana nakon te tabo teuana, taian mwakuri ake a uaiakinaki a kaota te botannaomata aika a reiakiniia aron rikiraken butimwaean katabeaia ibukin borauakinan te kawai ibukin oin rikirakena. Te onikaki n te itera n tamnei ao are iroun te botannaomata are e otinako e na kaotaki inanon maiuia te botannaomata ni kawai aika a kakaokoro. Inanon taian Babaire ake a iruruamwi ake a nako, e kona n noraki n teretere riki inanon karikirakean te reirei n tamnei ao te ikotaki n taromauri. Inanon taian Babaire aika a iruruamwi aika a boou aikai, e na riai ni karakaaki riki te taratara nakon taian waaki riki tabeua ake a ukora aron kanakoraoan maiuraoin te baronga – n aron te katoto, man kanakoraoan raoi riki marurungin te botannaomata, kamanoan te otabwanin, ke katikan riki te nakoraoi man mwaakan taian aati. Te bwai ae e kainnanoaki ibukin itera aika a uaia n ibuobuoki imarenaia aikai ibukin maiuraoin te baronga bwa e na waakirake, ni koaua, bon te konabwai n rinnako inanon te reiakinaki ae e babaireakiraoi inanon waaki aikai nikabane – te konabwai are e katika te taratarannano ake a kaoti man taian Reirei ao taian atatai ake iroun te aomata ake a ikoiko ake a karekeaki rinanon te ukeuke ni kawain te tiaienti. Ngke e rikirake te konabwai aio, e mwaiti riki te bwai ae e na kona ni katiaaki inanon bwi n ririki aika a na roko.

Te taratara ae e rababa nako, ibukin te katei botannaomata bon iai mwiina aika a korakora. Ni katoai nako taian baronga a bon tabe n toua oin kawaia ibukin norakin aio. Ma te rikirake n teuana te tabo n angiin te tai bon titebo ma te rikirake n te baronga riki teuana. Teuana aekakina bon aio, bwa ngke e rikirake te konabwai ao a kamwaitaki riki mwaakan te baronga n te kaawa ke n te aono, ngkanne, n taina ae e riai, bwaai ake a kainnanoaki ibukin kaotin te Mashriqu’l-Adhkár, are e koreaki inanon ara rongorongo n te Ritiwan 2012, a nang tabe ni kakoroaki bukiia. N aron are ti kaotia inanon ara rongorongo nakoimi inanon te Ritiwaan are e nako, ti na teimatoa n taainako ni kotei taabo ike e na mwemwekakirake te Tembora ni Baha'i. Ti kukurei ni wewete, n te tai aio, nakon kateakin taian Auti n Taromauri n te kaawa iaon Kanchanpur, Nepal, ao Mwinilunga, Zambia. Iaon riki aei, ti wewete nakon te Auti n Taromauri n te aono are e na mwemwekakirake iaon Canada, ni uakaan ma te Ḥazíratu’l-Quds n te Aono iaon Toronto. Karikirake aikai, ao ake tabeua ake a na waakinaki nakon taai aika a na roko, a na bongana man te boutoka are e karekeaki man Mwanen taian Tembora mai irouia raao n aaba nako.

E rangi ni bwakanako te kakabwaia ae E a tia te Uea ae e akoi n rineia bwa E na anga nakoia naake E tangiriia. E rangin rietaata te wewete, n rianako te kariaria. E rangi ni kaakaiaki kawaekoaakin te tai ae ti a bane ni kainaoaki bwa ti na beku iai. E korakora angin te namakin, ngkanne, n taian tataro ake, ibukimi ao ibukin ami kekeiaki aika a aki motirawa, ti bubuti iai n Atibun Ana Mataroa Baha'u'llah.

 

Windows / Mac