Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2022

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Teuana te ririki ni katauraoi ao n rinanoi, n ikotaki ma te kekeiakimwaaka ae e korakora, e a roko n tokina, n kaokoroaki arona man taian kekeiaki irouia raao ni kabutaa te aonnaba ni kanikinaea te tienture imwin Rieraken Abdu'l-Bahá, n ikotaki ma kanakoaia taan tei bwa a na ira te botaki ae e okoro ibukin Karineana n te Aba ae e Tabu. Rinanon taian kekeiaki aikai, te kaunganano are e anganakoaki man maiun Abdu'l-Bahá e a tia n namakinaki irouia tamnei aika a aikoa kona ni warekaki mwaitiia ao tiaki ti kaain te Baha'i. Ana tabeaianga ibukiia nikabane kaain te utu ni aomata, Ana kabutireirei, Arona ni karikirakei taian waaki ibukin te reirei ao mweraoia te botannaomata, Ana tibwatibwa aika a rangi ni korakora nakon taian maroro aika a rietata ibukin te botannaomata n taabo aika uoua n aonon Mainiku ao Maeao, Ana kaunganano ae e roota te nano ibukin taian karikirake ibukin kateakin Auti n Taromauri, Ana waaki ni moan buabuaakin moan katean te waaki ni babaire ni Baha'i, Arona ni maubonii iteran nako te maiu n te baronga aika a kakaokoro – iteran nakon Maiuna aika a kakaokoro aikai bon bannan Ana teimatoa ao Ana babanennano ae e tabwanin nakon te beku nakon te Atua ao ni beku ibukin te botannaomata. Iaon riki Arona n riki bwa te rabwata ae e tei n rietaata ibukin te tia kairiiri ibukin taian aroaro ni maiu ao taian taratarannano n tamnei aika a rianako, Abdu'l-Bahá bon te kawai ae e itiaki are rinanona taian korakora ake a kabwaranakoaki man Ana Kaotioti Baha'u'llah a kona ni mwakuri inanon te aonnaba. N te aro bwa ti na kona n ataa raoi te mwaaka ni katei-baronga are inanon te Aro, ao e riai temanna n aki taraa riki te tabo teuana ao n tarai Ana tokanikai Abdu'l-Bahá n Ana tai ni waaki ao rorootin taian kairiiri ni karekea te onikaki ake a waawaa n aki toki man Ana kainikoroboki. Angiin taian waakirake aika a nakoraoi ma ni kamimi ake a karaoaki iroun te baronga ni Baha'i n te bong aei – ake a tia n rarangaaki inanon ara rongorongo nakoimi n te Ridvan are e nako – a katanemwanekaaki rokoia nakon Ana mwakuri, babaire, ao kairiiri Abdu'l-Bahá.

2. Ai rokoraoira, ngkanne, bwa aia karabwarabwa n ikotakiia te baronga ni Baha'i nakon te Tia Katotongaki ae e kororaoi e na riai n riki bwa te moan katauraoi imwaain moanakin te mwakuri ae moan te bubura ae e kabaraaka aron kabwaranakoan mwaakan te Aro ni katei-baronga n te aro ae e tabe n riirikirake aron korakorana. Itera nako ni kekeiaki ake a bwaka inanon ana kataratara te Babaire ibukin Ruaiua te Ririki, ao taian Babaire aika a iruruamwi aika a waakinaki ngkai, a kainetaki nakon kakoroan bukin te boto n iango ae e tei i etan taian waaki nikabane. Bon te kataratara naba ibukin e raka iaon 10,000 taian bwabwaro ake a tabe ngkai ni karaoaki ni kabutaa te aonnaba ibukin kanikinaean karuoakin te waaki n tamnei ae moan te korakora aio. Taian bwabwaro aikai, a kantaningaaki bwa a na butimwaaia mwaitiia kaaina aika a tuai n nonoraki mai mwaaina, a ikotiia tiaki ti kaain te Baha'i ma tabeman riki taan kakatekeraoia te botannaomata ake a reitaki ma ngaiia n ingainga nakon boutokaan reken te katiteuanaaki ao katamaroaan te aonnaba. Nanomwaakaia ao karinakin te kantaninga ae e matoa a noraki n te ang n tamnei are e kaotinakoaki n taian ikotaki ake a tia ni karaoaki, ike kaaina a tia ni kamarurungaaki bon man taian ikakarabakau ake a tia n karekea aia tibwatibwa nako iai n ikotaki ma te kataratara irouia nikabane ake a ukoukorii n tain botaki aika a kakukurei aikai. Ti taratara ma te ingainga ae e kariaria nakon uotan taian namwakaina ao ririki aika a na roko.

3. Man te tai are ti kanakoa ara rongorongo n 30 n Ritembwa 2021 nakon aia Bwabwaro Kauntiera, a tia taian Botaki n Tamnei n Aono ao Kauntira ni Baha'i n te Mwakoro n Aono n rinanoi ma te kaarakinaki taian angaraoi ibukin kakorakoraakin te waaki n rikirake inanon taian kiratita inanon aia mwaake n tain te Babaire ibukin Ruaiua te Ririki. Ti namakinna bwa e na ibuobuoki, oin bukin norakin mwaitin te waakirake ae e a tia ni karekeaki ni waakinakon te tai, n taraa te Babaire bwa e na taakinakinako inanon uoua te mwakoro ae aua ao nimaua te ririki maaniia, ao a kaoaki Botaki n Tamnei n Aono n te tai arei bwa a na iangoi taian waakirake ake a kantaningaia bwa a na noria inanon aia baronga imwaain Ritiwaan 2026 ao ngkanne Ritiwaan 2031. Te mwakuri aio e kainnanoa naba manga rinanoan tian taian kiratita, ao mwin taian bitaki aikai bwa botan mwaitin taian kiratita n te aonnaba e a tia n raka nakon te kuata ao e a tei ngkai n raka iaon 22,000. Man taraakin taian katautau ni kataratara aika a tia ni karekeaki, e katautauaki bwa, n tokin te Babaire, te waaki n rikirake aika a kakaokoro rikirakeia e na karekeaki inanon 14,000 kiratita aikai. Mai buakon aikai, mwaitin taian kanoa ibukin te rikirake ake a kona n iangoaki bwa a kakorakoraaki e katautauaki bwa e na tamwarake nakon 11,000 inanon naba te tai anne. Ao mai buakon aikai, e kantaningaaki bwa mwaitin taian kiratita ike te katenua ni mwaneka e na tia ni kitanaki e na raka nakon 5,000 imwain 2031. N akea te titiraki, ni karaoi taian rikirake aikai e na kainnanoa te kekeiaki ae moanbaan te korakora inanon waakinakon te Babaire ae e bwanin. Ma ti kunea bwa a rangin riai taian katautau aika a rietaata aikai bwa a na keiakinaki, bwa a tei bwa kanikinaean mwin te rinanoi ae e bubura aron mwakuriana ma te tauannano ibukin te bwai ae e kona ni karekeaki.

4. Aio e bon anga te kabwarabwara i bon irouna. Taian boto n iango a na bon aki kona ni karauaki n iangoaki n te aro ae e bwai ni koaua ngke arona bwa taian rabwata ni babaire ao agencies a tuai n rikirake aroia ae e korakora, n anganiia te konabwai ae e korakora riki rietaatana ni kabutii taian waaki inanon te baronga ike taian iwawaaki a tia ni kamwaitaki n te aro ae e baitiitii, n rabwatii takanoi aika a kakaokoro ao n riirikirake mwaitiia. E na bon aki reke te konabwai ni katarataraa te aekaki n rikirake aio ngke arona bwa tangiran te reiakinaki – ni mwakuri, n rinanoi, n rawei taian taratarannano, ao ni butimwaai taian taratarannano ake a tabe ni kaoti n taabo nako – a bon tuai ni mauboniaki n taian karinan nako, ni karababaaki nakon wakaan te uteute inanon te baronga. Ao taian kekeiaki ake a kananonaaki n taian katautau aikai a na bon aki kona ni karaoaki ngke arona bwa te kawai ae e babaireakiraoi nakon te kabuti reirei ao nakon karikirakean te konabwai ni beku irouia te botannaomata e a tia n aki rikirake otarana inanon te aonnaba ni Baha'i. Aikai nikabane a tia ni karekea te rikirake inanon ana atatai te baronga ni Baha'i ibukin kinaakina ao oin bukin ana waaki. Te kekeiakimwaaka ibukin karekean te taratara nako tinaniku inanon te waaki ni katei baronga e a bon tia n riki bwa iteran te katei ae e a matoa n taabo aika a rangi ni mwaiti; e a tia ngkai ni uee, inanon taian baronga aika a rikirake mwaitiia, nakon namakinan te tabe ni koaua ibukin te waakirake n te itera n tamnei ao n rabwata irouia kurubu aika a tabe ni buburakaei inanon te baronga n aomata, itinanikuia ake bon kaain te Baha'i. Aia kekeiaki raao ni katei baronga, n ira buakon taian waaki ibukin karikirakean aroia te botannaomata, ao n anga aia tibwatibwa nakon taian maroro aika a ririeta ibukin te botannaomata a tia n ikotaki nakon teuana te kekeiaki n te aonnaba, ni kabaeaki n ti teuana te aiai ni mwakuri, ni kabaraaka te taratara iaon buokan te botannaomata ni katea arona iaon te aa ae taian boto n reirei n tamnei. Kakaawakin taian rikirake ake ti a tia ni kabwarabwarai, ake a roko n tiaia aio tebubua te ririki imwin moan katabwenaakin te Waaki ni Babaire, a bon aki kona n tarariaoaki. Inanon rikiraken te konabwai ae e rangi ni kamimi okorona n rikiraken te konabwai are e a tia n riki inanon uabwi te ririki n tia n nako – ao are e a karekea te angaraoi ibukin te aonnaba ni Baha'i n tarai aia kekeiaki ni kaineti ma mwaakan te Aro ni katei-baronga – ti nora te kakoaua ae e aki kona ni kauntabaaki bwa Ana Aro te Atua e a tia n rinnako inanon ana kaonoua n ibwaoki n te Roro ni Kateitei. Ti katanoataa n te Ritiwaan are e nako bwa taian kamimi aika a koaua aika a butanako irouia te mwaiti ae e rangi ni korakora aika a ira buakon taian iwawaaki ni Baha'i, ake a kauraaki aia onimaki, ao ni karekei taian konabwai ni mwakuri ao iango ni beku ibukin aia baronga ake a kanikinaeaki bwa ana katenua n ibwaoki Ana Babaire n Tamnei te Mwatita e a tia ni moanaki; ai ngaia are, Te Babaire ibukin Teuana te Ririki, ni moanakina n te tai arei ao n tokina ngkai, e a tia n tei bwa te kanikinaa ibukin taian waakirake tabeua aika a na tiku rongorongoia ake a tia ni karaoaki irouia barongaia naake a kakaonimaki. Ao ngkai ni moanakin te waaki ae e boou ao ni buburakaei, te rabwata ae e katiteuanaaki ake taan onimaki a tei n tauraoi n rawei taian angaraoi ake a ukinako i moaia.

5. Te bwai teuana ae e tei n otirake inanon te ibwaoki ae e a toki ngkai bon kateakin te kabanea n Auti n Taromauri n te kantenanti ao moanakin taian waaki ibukin kateakin taian Auti n Taromauri n te karinan are n te aono ao n te kaawa. E mwaiti te reiakinaki, irouia kaain te Baha'i n te aonnaba ni kabutaa, ibukin te boto n iango iaon te Mashriqu’l-Adhkár ao ikotakin te taromauri ao te beku ake e rabwatani. Inanon tain te kaonoua n ibwaoki inanon te Roro ni Kateitei, e mwaiti riki te bwai ae e na reiakinaki ibukin taekan te beku are e uotiia man rikiraken te baronga nakon te maiu n taromauri ae e tabe ni bwebwerake – ao te beku are e kaungaa karaoakina – nakon kaotin te Mashriqu’l-Adhkár. Taian ikakarabakau a moanaki ma tabeua taian Botaki n Tamnei n Aono, ao inanon tain waakinakoia, ti na teimatoa ni kakatanoatai taabo ike a na kateaki taian Auti n Taromauri nakon ririki aika a na roko.

6. Kukurein nanora n nora te baronga ibukin te Ara ae Moan te Korakora ni waaki man te korakora teuana nakon are iaona riki e a bon rotaki n nanokaawakira ae e nano n norakin teimatoan taian waaki ao untaba n te aonnaba ake a karekea te nanokaawaki ao te karawawata ae moan te kaakaiaki arona – ai moara riki, n norakin manga kaotin taian korakora buaka ake a urubwai ake a tia ni kamangaoi taian waaki n te aonnaba inanon rokon taian mwakuri ni kakamaaku nakon te botannaomata. Ti ataia raoi ao ti karauaki bwa, ngkai baronga ni Baha'i a tia n aki toki ni kakaotia inanon taai aika a kakaokoro, bwa taan iriira Baha'u'llah a babanennanoia nakon anganakoan te kabeebete ao te boutoka nakoia naake irarikiia, e ngae ngke e rangin ribwa aron maiuia. Ma ni karokoa ae te botannaomata ae e bwanin e waaki ni katei arona iaon taian aa aika te motiraoi ao te koaua, e na bon, ai kananokaawakira, katauaki bwa e na waeturatura man te kabuanibwai teuana nakon are teuana. Ti tataro bwa, ngkana te buaka ae e a tia ni moanaki iaon Eurobe e na kaotinakoi taian reiakinaki ibukin taai aika a na roko, e na riki bwa te kauring ae e kaakaiaki kawaekoaakina bwa te kawai ae e na riai n toua te aonnaba ngkana e na karekea te raoi ae e koaua raoi ao n teimatoa. Taian boto n reirei ake a kabwarabwaraaki Iroun Baha'u'llah nakoia ueea ao Beretitenti n Ana tai, ao taian tabe ake e anganiia taan kairiiri ake n taai ake a nako ao ngkai, a rangi ni omwaaka ao ni kawaekoaaki n te bong aei nakon te tai are a moan raweaki n Ana Kainikoroboki. Ibukiia kaain te Baha'i, taian waakirake aika a aki kona ni katokaki ibukin ana Babaire te Atua are e Korakora – are iriana taian kanganga ao reimaurua, ma n tokin te tai ni kawaekoaa waakin te botannaomata nakon te motiraoi, te raoi ao te katiteuanaaki – bon te otabwanin are Ana Babaire te Atua are e Karako, are a katabeaki iai taan onimaki, e tabe n taakinaki nako. Aron tein te botannaomata n te bong aei ae e mangaongao ai ngaia are e rangin teretere ao ni kawaekoaaki iai kainnanoakin kabwaranakoan mwaakan te Aro ni katei-baronga. Ti aki kona ma ti te kantaninga bwa, ibukin te tai aio, taian aki karauaki aika a korakora ao kakiriweaki a na reitinako n roota te aonnaba; kam na bon bae n ataia, ngkanne, n akea te nanououa, bukin taian bubuti aika a ingainga ake ti anga ibukiia nikabane natin te Atua bwa a na kabebeteaki man taian kanakonano ao kabuanibwai aika a mao a kauataoaki ma tataro ae bon tein naba anne ae te babanennano ibukin te tokanikai n te beku ae e rangi ni kainnanoaki are kam karaoia ibukin ana Aro Te Natiniuea n Raoi.

7. Ni katoai nako kiratita ike taian iwawaaki ibukin te Babaire a tabe n rikirake butimwakaia, ti nora te rikirake n taian baronga ma taian anua ni maiu aika a rietaata ake ti kabwarabwarai inanon te rongorongo n 30 n Ritembwa 2021. Inanon aia tai taian baronga n namakini taian karawawata aika a kakaokoro, taan iriira Tamaroan Abhá a na riai n rikirake n otirake n tei i moa ma anuaia aika te kona ni butimwaai ao ni kaitarai kangaanga ao ibukin aia iango raoi, ibukin katein maiuia aika a rianako aroia ao n nimtakiia nakon te boto n reirei, ao ibukin aia nanoanga, te kamwawaaki, ao te taotaonannano are a kaotia ibukin uaiakinan te katiteuanaaki. Ni katoa tai, taian anua ni maiu aika a rianako ao tein te iango ae e raoiroi ake a kaotaki irouia taan onimaki inanon tain te kabuanibwai e a tia ni kaungaia aomata bwa a na rairaki nakoia kaain te Baha'i ibukin kabwarabwaraakiia, te karaunano, ao te boutoka, moara riki ngkana e a tia maiun te botannaomata ni kakiriweaki man taian kabuanibwai ao kamangaongao aika a aki kaman noraki. Inanon tibwaakin taian taratara aikai, ti uringa bwa te baronga ni Baha'i naba e namakini naba mwin taian korakora n ingunako ake a tabe ni mwakuri n te aonnaba. Iaon riki aikai, ti ataia bwa ngkana e korakora riki aia kekeiaki raao ni karikirakea Ana Taeka te Atua, a na aintoa riki taian korakora ake a na kaitaraaki iai, n te tai ae e uakaan ke imwina, man itera nako aika a kakaokoro. A na riai ni kamatoai aia iango ao tamneia ni kaitarai taian kataitai ake a na bon kaoti ni koaua, bwa a raawa n kaikoaka kakannangakin aia kekeiaki. Ma a ataia raoi taan onimaki bwa e ngae ngke aekakira te angibuaka ae e wene i mwaaia, ana aake te Aro e kaboraoaki arona nakoia nikabane. Taian mwaneka aika a irururamwi ni mwanangana a tia n noria bwa e tokanikai iaon taian erementi ao n tata iaon taian nao. Ngkai e a kaea te oraitan ae e boou. Taian kamatoa mai Iroun te Kabanea ni Mwaaka bon te ang ae e korakora are e kanoa iena ao ni kabutia ni mwakei nakon tokin kawaina. Ao te Boraraoi bon ana manniborau, ni kawakina te kaibuke ae e tabu iaon ana kooti ni koaua ao n ataakiraoi. A bia kaain te runga ni karawa ni kanakoi taian kakabwaia nako aoia nikabane ake a kaieie inanoaana.

 

Windows / Mac