Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2020

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Uoua oioi aika moana kaotia ake a kaungaira bwa ti na taekini taeka aikai nakoimi. Te moan oioi bon rikiraken te atatai ni kabuta te aonaba iaon ruanikai aika buabuaaki ma ni kakamaaku ake a uotaki ni butinakon te coronavirus n te aonaba. A mwaiti aono, e ngae ngke aia kekeiaki mwaaka ma aia ninikoria aia botanaomata ni kabane ibukin totokoana ma kauarerekean ana ruanikai, ma te bwai ae riki e a kaman roko ni korakora, ao man rangi ni kananokawaki nakoia utu ao aomata nako ni kabaatetea te botanaomata ni bwaninna nakon te kabuanibwai. Naao ni karawawata ao ni kananokawaki a bwaro man te tabo teuana imwin teuana ao a kangoreia kaain aono aika kakaokoro, ni miniti aika kakaokoro, ni kawai aika kakaokoro.

Te kauoua n oioi, bon teuana ae otara riki ni katoa bong, bon ana tuabeniben te Aonaaba ni Bahá’í ao marururungina ae e aki i te maakena imatan te kakaewenako ae akea aekana man te ururing ae maiu. Ami kaeka e bon rangi n rianako arona. Ngke ti koroboki nakoimi teuana te namwakaina n nako n tain te Naw-Ruz, ti bon rangi ni kan katuruturui anua aika rangi ni kamaiua te nano ake a karaoaki n ami baronga ike tein raoi bannan ami iwawaaki a uruakaki. Te bwai ae otinako inanon wiki n nakonano aikanne ike a mwaiti raao ake a riai ni iri ririkiraken tuua aika matoatoa man kainiin, e bon kananoa riki ana namakin ni mamataiakini ngkami. Reiakinaki man taneiai ake a karekeaki n iteran te aonaba ake tabeua, tabeua baronga a tia ni kunei kawai aika mano man kakau iango ibukin karikirakean te atatai ibukin bwaai aika kainnanoaki ibukin maurin aia botanaomata. Te taratara e katuruturuaki riki nakoia ake a kai reke riki n te kabuanibwai man te virus ao aroaro ni maiu ake a na rio man butinakona; taian waaki ni kakauiango ake a kaotaki n te Bahá’í World News Service n te itera aio bon tii tabeua maibuakon aika mwaitikurikuri riki aika iaon kawaia. Aikai a manga turabuaki riki man kekeiaki n tirobaa, ni kakatanoata, ao ni mamauboni anua n tamnei ake a moa kainnanoakia riki n te tai aio. Kekeiaki n aron aikai a bon mwaiti ake a waakinaki inanon utu ke ni bon tatabemaniia, n aron ana kariaia aia otabwanin ke aia konaa aia bwai ni itoman, te namakin n katiteuanaaki ae raka arona e a bon kakamaiuaki man nabenabeaki ibuakoia tamnei ake a tibwaa te otabwanin ae tii te arona. Maiureirein te maiu n baronga, e bon rangi ni kakawaki ibukin te uaia ni bane ni waakirake, ao n aki kamwemwereaki.

A mwemwerakeaki tamneira man noran aia konabwai Botaki n Tamnei n Aono, mataniwin te Taanga ni Buaka ibukin te Oota aika matoa man aki neneaki, a tia ni kairia aia baronga ao ni buai aia kaeka nakon te kabuanibwai. A bon tia n boutokaaki ma te nanomatoa irouia Kauntiera ao aia Baba ni Ibuobuoki ake ngaiia, n aroia n taai nako, a tia ma te ninikoria n tabeka rake manin te manuia n tatangira iaon aia beku. N aroia ni kateimatoa aia atatai ma te ongongora ibukin baititiin bibitakin tein abaia, Botaki a tia ni karaoi aia babaronga aika riai ibukin kabutakin te babaire ibukin te Waaki, ao ai moarariki ibukin waakinan te rinerine, n taabo ake iai te kona iai. Rinanon te itoman ae irerei, rabwata nako ao agencies a tia n anga aia boaboa aika niniwana, aia karaunano, ao aia kaunganano ae teimatoa. N taai aika bati, a bon tia naba ni moana katebenakoan boto n reirei aika a ibuobuoki ake a otioti man taian mamaroro ake a ukinako ngkai n aia botanaomata. Te kariaria are e kaotaki n ara rongorongo n te Naw-Ruz are kataakin ana nanomatoa te botanaomata e na bon anganaki riki te taratarannano ae korakora riki ao aio e a bon tia ngkai ni moanna n noraki. Mataniwi, taan iango aika bwakuaku, ao taan kanako rongorongo a tia ni moana ngkai aia ukeaaba iaon boto ni iango n taian aa ao taian kantaninga aika aki wimakiki ake, n taai aikai, a bon tia n rangi ni bua man taian mamaroro ma botanaomata. N te tai aio aikai a bon tibwa moana otiotiia, e ngae n anne e anga te taratara ae kona ngkai n noraki bwa n te tai ae uarereke e bon kona n reke te ikotaki n atatai.

Te mwengaraoi are ti anaia man norakin tuabenibenin te aonaba ni Bahá’í are e kaotia n te mwakuri e bon airi naba ma nanokaawakira man taian kabuanibwai nakoia botanaomata ni kabuta te aonaba. Ai kawara, ti ataia bwa taan onimaki ma raoraoia a bon ana naba tibwaia man te karawawataaki aio. Te tei raroa mairouia raao ao utu ibukin, irakin raoi tuua ibukin kainnanoakin kamanoan te botanaomata, a bon rangi ni mwaiti aomata n te aonaba ake a bon kateimatoa nanoia, ibukia tabeman, a bon anganako te uamae ae akea tokina. Ni katoa maibin te ingabong e bon kakoauaaki bwa te kammaraki ae e a raka riki e na rinanoaki imwain manga bungin taai. E bia te berita ni manga kaitiboaki n aonaba ake akea tokia n anga te raunnano nakoia ake a tia ni bua aia tangira. Ti tataro ibukin kabebetean nanoia, ao ibukin Ana akoi te Atua bwa e na katobibiia naake aia reirei, maiuia, mwengaia, ao ni ikotaki naba ma boton raoi maiuia ake a toka ngkai iaon te kabuanibwai. Ibukimi, ao ibukia ake mamaten nanomi, ao ibukia ni kabane kaain abami, ti bubutia ao n onnonia Bahá’u’lláh Ana kakabwaia ao Ana nanonaki.

E nga ngke e abwabwaki ao ni kakorakai te kawai are ti riai n mwananga iaona, ti bon rangi n onimaki ni koaua n ami nanomwaaka ao ami kekeiaki mwaaka bwa kam na rinanon te kawai aei nakon tokina. Kam katiki man ami tania n kariaria, n onimaki, ao ni kakannangaki, ni karimoai kainnanoia tabeman nakon ake bon ngkami, ni buokia ake a aobaaki bwa a na kanuaaki n tamnei, naake a rikirake takaia ibukin kaekaaia bwa a na a torobaaki nanoia, ao naake a bora ni kan mwakuri ibukin katamaroan te aonaba n anganaki aia anga. Mairouia Ana taan iriira te Kakabwaiaki ae Kororaoi aika babane nanoia, ti na kanga ni karia ae rinano riki nakon aei?

 

Windows / Mac