Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2019

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Amint a Legnagyobb Ünnep egyre inkább közeledett, a hála és várakozás érzése ragadott bennünket magával – a hála azon csodákért, melyek véghezvitelét Bahá’u’lláh a hívők számára lehetővé tette, és a várakozás, hogy mit hoz a közeljövő.

A Bahá’u’lláh Születésének bicentenáriumát a világ minden részén ünneplő ünnepségek olyan lendületet ébresztettek, mely azóta csak még sodróbbá vált. A globális eredmények sorából élénken emelkedik ki a bahá’í közösség felgyorsult fejlődése, egyre erősebb készségei, és az arra való képessége, hogy egyre több tag energiáját tudja mozgósítani. Ezek közül is külön fénnyel világlanak elő az erősödő közösségépítési tevékenységek. A jelenlegi Ötéves Terv a bahá’í világ húszéves erőfeszítését követi, melynek célja ezen tevékenységek szisztematikus finomítása és megsokszorozása volt – de figyelemreméltó, hogy a Terv első két és fél évében az alaptevékenységek száma már magában is több, mint ötven százalékkal emelkedett. A világközösség képes volt arra, hogy bármikor több, mint egymillió embert vonjon be ezekbe a tevékenységekbe, segítve őket a lelki valóságok felfedezésében és az azokra való válaszadásban. Ugyanezen rövid időszak alatt majdnem megkétszereződött az imádságos összejövetelek száma: igencsak szükséges válasz ez, mikor az emberiség egyre inkább elidegenedik a remény és lelki bőség Forrásától. E fejlemény különlegesen is ígéretes, mivel az imatalálkozók új életet lehelnek a közösségek életébe. Összekapcsolódva az összes korosztályt megcélzó képzési erőfeszítésekkel megerősítik azok magasztos célját: olyan közösségek létrehozását, melyeket Isten imádata és az emberiség szolgálata különböztet meg másoktól. És ez nem is lehetne nyilvánvalóbb máshol, mint azon klaszterekben, ahol folyamatosan nagyszámú lélek vesz részt bahá’í tevékenységekben, és a barátok a közösségük fejlődésében már túljutottak a harmadik mérföldkövön. Örömmel látjuk, hogy a klaszterek száma, ahol a növekedés elért erre a szintre, több, mint megduplázódott a Terv kezdete óta, és most mintegy ötszáz körül tart.

Ez a rövid áttekintés nem tudja méltóképpen bemutatni a folyamatban lévő átalakulás nagyságrendjét. A Terv következő két évének kilátásai ragyogóak. Sok eredmény született az utolsó évben azon keresztül, hogy az erősebb növekedési programokat felmutató klaszterekben megtanultakat széles körben terjesztették – mely klaszterek, miként reméltük is, a tudás és erőforrások tárházaivá lettek. A Nemzetközi Tanítási Központ, a Tanácsosok és fáradhatatlan segédeik minden követ megmozgattak, hogy a barátok a világ minden részén profitálhassanak a tanulás ezen felgyorsulásából, és a szerzett meglátásokat a saját valóságukra alkalmazhassák. Örömmel látjuk, hogy egyre nagyobb számú klaszterben – és bennük egyre több szomszédságban és faluban – jelenik meg a barátok olyan kis központi csoportja, akik a cselekvésen és értékelésen keresztül felfedezik, hogy egy adott pillanatban mire van szükség ahhoz, hogy a környezetükben fel tudják gyorsítani a növekedés folyamatát. Az intézet hatékony eszközére építenek, melyen keresztül erősödik az arra való képességük, hogy a közösség lelki és anyagi felvirágzásához hozzájáruljanak, és amint cselekszenek, a hozzájuk csatlakozók száma is növekszik. A körülmények, miként a növekedés jellemzői is, természetesen helyről helyre nagyban különböznek. De szisztematikus erőfeszítésen keresztül mindenki egyre hatékonyabban tud hozzájárulni a soron következő feladatokhoz. Bárhol is történjék, mindig tiszta öröm bevonni másokat tartalmas és lélekemelő beszélgetésekbe, amelyek gyorsan vagy folyamatosan elvezetnek a lelki fogékonyság megmoccanásához. Minél erősebben ragyog a hívő szívében kigyúlt tűz, annál erősebb lesz a vonzerő, amit azok tapasztalnak, akik érzik melegét. És a szív számára, amelyet a Bahá’u’lláh iránt érzett szeretet hevít izzóvá, elképzelhető-e illendőbb elfoglaltság, mint hasonló lelkek felkutatása, bátorítása, amint a szolgálat ösvényére lépnek, elkísérése, miközben tapasztalatot szereznek, és – mind között talán a legnagyobb öröm – annak megfigyelése, hogy ezek a lelkek miként erősödnek meg hitükben, állnak ki maguktól, és segítenek másokat is ugyanezt az utat járni. Ezek a legdrágább pillanatok közé tartoznak, melyeket e röpke lét nyújthat.

E lelki vállalkozás előrelendítésének kilátásait még ragyogóbbá teszi a Báb Születésének közelgő bicentenáriuma. Miként az ezt megelőző kétszázadik évforduló, ez is felmérhetetlenül drága pillanat. Minden bahá’í-nak csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy a körülötte lévőket ráébressze Isten nagyszerű Napjára, a mennyei kegyek kivételes kiáradására, melyet az Isteni Lény két egymást követő Megnyilvánulásának megjelenése jelzett, Akik beragyogták a világ láthatárát. Hogy az eljövendő két ciklusban mi válhat lehetségessé, azt a két évvel ezelőtti bicentenárium tapasztalataiból tudhatjuk, és mindent, amit akkor tanultunk, fel kell használni az ez évbeli Szent Iker-Születésnapokkal kapcsolatos tervekhez. Amint a kétszáz éves évforduló gyorsan közeleg, gyakran fogunk könyörögni a nevetekben a Szentélyekben, azért imádkozva, hogy az erőfeszítéseitek, melyeket a Báb illendő megünneplése érdekében tesztek, sikeresen lendítsék előre az Általa megjövendölt Ügyet.

Csupán két és fél esztendő van hátra a Formálódás Kora első évszázadának lezárultáig. Ez fog zárni száz, megszentelt erőfeszítésben telt esztendőt, melynek célja a Hit Hősi Korában oly sok áldozattal lerakott alapzatok megerősítése és kibővítése volt. És ekkor fogja a bahá’í közösség ’Abdu’l-Bahá Mennybemenetelének századik évfordulóját is ünnepelni, a pillanatot, mikor a szeretett Mester megszabadult e világ nyűgeitől, hogy csatlakozhasson Atyjához a mennyei dicsőség magaslatain. Temetése, mely a következő napon zajlott le, olyan esemény volt, „melyhez hasonlót Palesztina addig még sosem látott”. Ezután földi maradványait a Báb Mauzóleumában, egy föld alatti sírboltban helyezték nyugalomra. Azonban, miként Shoghi Effendi előre vetítette, ez csak ideiglenes elhelyezés volt. Mikor eljön az idő, egy olyan Sírszentélyt kell majd emelni, amely jellegében méltón tükrözi ’Abdu’l-Bahá egyedülálló állását.

Ez az idő most eljött. A bahá’í világot arra szólítjuk, hogy építse meg az épületet, amely áldott maradványait örökre magába fogadja. A Riḍván-kert szomszédságában kell megépíteni, az Áldott Szépség lábnyoma által megszentelt földön; és így ’Abdu’l-Bahá Sírszentélye az akkói és haifai Sírszentélyek által kijelölt félhold-alakon fog elhelyezkedni. Az építészeti terveken már dolgoznak, és a következő hónapokban több információt fogunk róla veletek megosztani.

Amint az előttünk álló esztendőről és annak ígéreteitől gondolkodunk, a túláradó öröm érzései zúgnak bennünk. Számítunk mindnyájatokra – azokra, akik azzal foglalatoskodnak, hogy Bahá’u’lláh-t szolgálják, és minden egyes nemzetben a béke ügyén munkálkodnak – hogy betöltitek majd magas hivatásotokat.

 

Windows / Mac