Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2010

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Amin'ny fo feno fiderana an'ireo mpanaradia an'i Bah'u'll'h no hanambaranay amin-kafaliana fa amin'ny fotoana izay anombohan'ity fetim-piravoravoana lehiben'ny Ridv'n ity, dia misy famenony vaovao momba ny lamin'asam-pitomboana mahery vaika izay mizotra isaky ny kaontinantan'izao tontolo izao, ka mahatonga ny tontaliny maneran-tany hihoatra ny 1.500 ary manome antoka ny tanjona ho tratrarin'ny Planina dimy taona, herin-taona mialohan'ny fiafar'ny. Miondrika amim-pankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra izahay noho ity fahatanterahana mampitolagaga ity, ity fandresena mahagaga ity. Ireo rehetra izay niasa tany an-tsehatra dia ho afaka hahatsapa ny fahalalahan-t'nana izay natolony ho an'ny vondrony amin'ny fanomezany tombondahiny herintaona feno hanamafisana ny modelin'ny fanapariahana sy ny fanamafisana orina ny finoana izay efa miorina hatraiza hatraiza, hitsinjovana ireo asa mbola hiantsoana azy amin'ny anton-draharaha lehibe maneran-tany manaraka, izany hoe planina iray mandritra ny dimy taona, ny faha-dimy amin'ny andiany mitohitohy izay manana tanjona voambara fa ny fampandrosoana ny lamin'ny fidirana amin'ny andiany.

Raha manamarika fiatoana izahay mandritra ity fotoam-piravoravoana ity, dia tsapanay fa tokony hanao fanamarihana izahay fa ny manosika ny fonay amin'ireo fihetseham-po mampiseho fireharehana sy fankasitrahana dia tsy tena avy amin'ny habetsaky ny zava-bitanareo loatra akory, na dia misongadina be aza izany, fa ny fanakambanana ny fampivelarana eo amin'ny ambaratonga tena lalin'ny fombam-piainana, fampivelarana izay vavolombelon'izany ity fanatanterahana ity. Isan'ireo tena mahagaga indrindra dia ny fitomboana hitanay eo amin'ny fahaiza-manaon'ireo namana amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny hafa mikasika lohahevitra ara-panahy ary ny firesahana amim-pahamor'na ny momba an'i Bah'u'll'h sy ny fanambarany. Fantatr'izy ireo tsara fa ny mampianatra ny finoana dia toetra iray ilaina mba ahafahana manana fiainana mampiseho ny fahalalahan-tanana.

Tao amin'ireo hafatra vao haingana dia naneho ny hafalianay izahay tamin'ny fahitana ny fanamafisana tsy an-kiaton'ny hafainganan'ny fampianarana ny finoana maneran-tany. Ny fanefana izany adidy fototra ara-panahy izany dia efa endrika iray tsy azo ial'na ary mitohy ho toy izany hatrany eo amin'ny fiainana maha-baha'i ho an'ny mpino. Ny fametrahana ny lamin'asam-pitomboana mahery vaika miisa 1.500 dia nampibaribary ny herim-po sy ny fanapahan-kevitra izay noporofoin'ireo mpino hatraiza hatraiza nefa nivoaka tao amin'ny faritrin'ny manodidina azy akaiky tao amin'ny fianakaviana sy ireo namana izy ireo, nahatoky ny tanan'Ilay Be Indrafo Indrindra izay nitari-dalana azy ho any amin'ireo fanahy mora mandray na aiza na aiza onenany. Na dia avy amin'ny vinavina faran'izay tsotra indrindra aza dia misy olona an'alina maro no mandray anjara amin'ireo hetsika goavana amin'ny fampianarana mitsingerina ara-potoana mba hamitranana fifatoram-pisakaizana, avy amin'ny fototry ny fahafantarana iray iombonana, miaraka amin'ireo izay noheverina ho toy ny olon-kafa vahiny teo aloha.

Nahazo tombontsoa lehibe avy amin'ny ohatra natolotra ho fakan-tahaka tao amin'ny boky faha-6 amin'ny lalam-piofanana Ruhi ireo mpino teo amin'ny fomba ataony mba hanolorana ireo fototry ny finoana amin'ny fomba mazava sy tsy misalasala. Rehefa manana fahazoana tsara momba ny lojika mifandraika amin'ny fanolorana ary koa afaka mihoatra ny fakam-panahy hanova izany ho lasa teny fanao dia manjary fifanakalozana eo amin'ny fanahy roa izany; io fifanakalozana io dia miavaka tsara noho ny fahazahoana lalina izay mitarika ho any amin'ny fampivelarana sy noho ny natioram-pifandraisana izay asetriny. Rehefa mitohy mihoatra ny fifankafantarana tany amboalohany io fifanakalozana io ary koa miforona ny fisakaizana marina, ny hetsi-pampianarana mivantana toy izany dia manjary hery mitaona ho amin'ny fizorana miandalana nefa maharitra ho an'ny fiovana ara-panahy. Na miteraka fanasana hanaraka ny vondrona baha'i na koa miteraka fandraisana anjara amin'ny iray amin'ireo hetsika fanaony aza ny fifankahitana voalohany amin'ny namana vaovao toy izany dia tsy tokony hisy akory ny ahiahy. Ny zava-dehibe dia ny fahatsapan'ny fanahy tsirairay avy fa isan'ny tonga soa izy amin'ny firaisany eo anivon'ny vondrona amin'izao zotrany te-hanatsara ny fiarahamonina sy ny firoboany eo amin'ny lalan'ny asam-panompoana ho an'ny olombelona izay mamela azy avy hatrany na amin'ny ho avy ny fidirany tsy misy fepetra amin'ny maha-baha'i azy.

Tsy tokony ho tsinontsinoavina ny akon'io fampivelarana io. Raha vao tafapetraka ny modely tsy miovaova fa maharitra eo amin'ny faritra tsirairay avy, dia ifantohana ny fampielezana azy amin'ny sehatra lehibe avy amin'ny alalan'ny tambazotran'ireo mpiara-miasa sy ireo olom-pantatra, ary afantoka amin'ny vondron'olona kely maromaro ny herijika rehetra, izay ho lasa ivon'hetsika mahery vaika tsirairay avy izy avy eo. Any amin'ny vondrom-paritra an-tan'n-dehibe, ny ivon'hetsika toy izany dia azo faritana eo amin'ny faritry ny kartie; any amin'ny vondrom-paritra manana endrika ambanivohitra kokoa, ny tan'na kely iray dia afaka manome toerana ara-tsosialy mety anaovana ny hetsika. Ireo izay manao asam-panompoana amin'ny toerana toy izany, na ireo tena monina ao na koa ireo mpampianatra ny finoana mandalo fotsiny dia afaka mampiseho ny asany ho toy ny asa fampivelarana ny vondrom-paritra. Ny fametahana marika ('tiquette) amin'ireo ezaka ataony amin'ny fampianarana ny finoana toy ny hoe : ' fitsidihana isam-baravarana ', na dia fitsidihana tsy nasiana fampandrenesana tamin'ny tompon-trano aza ny fifankafantarana voalohany natao, dia tsy manome rariny ny zotra miandalana izay miezaka hampivelatra ny fahaiza-manaon'ny mponina mba handray an-tanana ny fivelarany manokana ara-panahy, ara-tsosialy, sy ara-tsaina. Ireo hetsika izay mampandeha io zotra miandalana izay nanasana ireo namana vao hita ireo mba handray anjara dia ireo fivoriana izay manamafy ny fiainana ara-panahin'ny vondrona, ireo kilasy mamelona ny fo sy ny fanahy mbola tanoran'ireo ankizy, ireo andiany hisarihana ny herijika tsy hay tohainan'ireo tanora zandriny, ireo faribolam-pianarana, izay misokatra ho an'ny rehetra ka afahan'ny olona samy hafa fihaviana mandroso amim-pitoviana tanteraka sy mandinika tsara ny fampiharana ireo fampianaran'ny finoana amin'ny fiainany manokana sy eo amin'ny fiarahamonina. Mety misy il'ny fanampiana mandritra ny fotoana vitsy avy amin'ny olona ivelan'ny mponina eo an-toerana ny sasany amin'ireo hetsika. Mety ho tohanan'ireo loharano arak'olona tompon-tany avy ao amin'ny kartie na koa avy eo an-tan'na ihany koa ireo hetsika fototra ireo ' ataon'ireo lehilahy na ireo vehivavy maniry fatratra ny hanatsara ny ara-materialy sy ara-panahin'ireo tontolo iainany. Misy paikam-piainana iombonana tokony hiseho miandalana amin'izany, mifanentana amin'ny fahaiza-manaon'ny vondron'olona mitombo an-dalana izay manokan-tena amin'ny fomba fijerin'i Bah'u'll'h ho amin'ny rindran-damina vaovao maneran-tany.

Ao amin'io toe-javatra io, ny fomba fandraisana mora (receptivit') dia miseho avy amin'ny alalan'ny sitrap' te-handray anjara amin'ilay zotra miandalan'ny fampandrosoana iombonana izay natomboka avy tamin'ireo hetsika fototra. Ao amin'ny faritra tsirairay izay efa niandoha ny lamin'asam-pitomboana mahery vaika, ny asa izay miandry ireo namana amin'ity taona ho avy ity dia ny fampianarana ny finoana eo anivon'ny mponina vitsivitsy na koa maromaro efa vonona handray ny finoana, amin'ny alalan'ny fampiasany ny fomba mivantana rehefa miresaka ireo fototry ny finoana, ary mitady ireo fanahy te-hiala amin'ny torimason'ny hakamoana izay aneren'ny fiarahamonina azy ary hiasa mifanila akaiky eo anivon'ny kartie misy azy na ny tan'nany mba hanombohana ny zotra miandalana momba ny fanovana faho-be. Raha manana faharetana amin'ny fanaovana ezaka hianatra toy izany momba ireo fomba sy ireo fanao mikasika ny fampivelarana ny vondrom-paritra amin'ny sehatra mbola voafetra aloha ireo namana dia mino izahay fa manakaiky ireo rindrandamina lehibe maromaron'ny tanjona izay efa nokasahantsika hatrizay isika dia ny fandraisan'anjaran'ny olon-drehetra amin'ny raharahan'ny finoana.

Mba ahatratrarana io fanamby io dia tsy maintsy manamafy ny zotra miandalan'ny lalam-piofanana eo amin'ny vondrom-paritra ireo mpino sy ireo fitantanan-draharaha izay manao ny asa, amin'ny fampitomboana tena mazava tsara ao anatin'ny faritra misy azy ny isan'ireo olona afaka hiasa amin'ny maha-mpanamora faribolam-pianarana azy ; satria tokony ho tsapan'ireo namana fa ny tranga izay miseho ankehitriny izao mba hampandrosoana ny fiainana iombonana tena mihovitrovitra voamariky ny fientanana lalina, any amin'ny kartie sy tan'na kely, dia tsy nisy raha tsy noho ireo fampivelarana manan-danja izay niseho nandritra ny folo taona lasa mikasika ny kolontsaina baha'i izay mifandraika amin'ny fandalinana ny finoana.

Raha nangataka ny ametrahana ny lalam-piofanana manerana an'izao tontolo izao izahay tamin'ny taona 1995, ny modely nieli-patrana indrindra teo anivon'ny vondrona baha'i mba hanampiana ireo namana tsirairay avy handalinana ny fahalalany momba ny finoany dia tsy nisy hafa afa-tsy fampianarana sy kilasy sendrasendra, mandritra ny fotoana tsy voafetra ary miompana amin'ny lohahevitra maro loha. Nahavaly ny fil'n'ny vondrona baha'i maneran-tany izay vao nanomboka nipoitra izany, izay azo lazaina fa mbola vitsy an'isa, ary mbola sahirana tamin'ny fampielezana ara-jeografika ny finoana teto amin'ny planeta. Efa nazavainay anefa tamin'izany andro izany fa raha toa ka hiazakazaka amin'ny fomba tena mazava tsara ny zotra miandalana amin'ny fidirana amin'ny andiany dia tokony hisy paika fanatonana hita soritra mazava momba ny fianarana ireo soratra masina, paika fanatonana izay manitikitika olona maro an'isa hilatsa-tenany ao anatin'ny hetsika. Ho amin'io tanjona io dia nangatahanay ny lalam-piofanana mba hanampy andiana mpino mitombo isa hatrany hanao asam-panompoana, amin'ny fanomanany ireo fianarana izay afaka mampita ny fahalalana, ny fahazahoana ary ny fahaiza-manao ampy ahafahana manatanteraka ireo asa maro sosona misy ifandraisany amin'ny fanapariahana sy ny fanamafisana orina nohafainganina.

Ny mamaky soratra masin'ny finoana sy miezaka hanana fahazahoana mifandraika tsara amin'ny fanambarana mahagaga nentin'i Bah'u'll'h dia adidy izay tsy maintsy ataon'ny tsirairay avy mpanaradia Azy. Nodidiana ny olona rehetra hiroboka ao amin'ny ranomasim-ben'ny fanambarany ary handray ny anjarany amin'ireo perlan'ny fahendrena izay ao anatiny ao arakaraky ny fahaiza-manaony sy ny fironany. Noho izany, ireo kilasim-pandalinana lokaly, ireo sekolim-pahavaratra sy sekolin-dririnina, ary ireo fivoriana voalamina manokana izay ahitana mpino mahay momba ny soratra masina mba hizarany lohahevitra manokana amin'ny hafa, dia manjary singa manan-danja ho azy amin'ny fiainana maha-baha'i. Toy izany ny fahazarana mamaky soratra masina isan'andro dia hitohy ho isan'ny fifamatorana amin'ny maha-baha'i, ireo endri-pianarana rehetra ireo dia hitohy hanana ny toerany eo anivon'ny fiainana iombonan'ny vondrona. Nefa ny fahazahoana ireo zava-maningotry ny fanambar'na, na ny mikasika ny fivelaran'ny tena manokana izany na ny fandrosoan'ny ara-tsosialy dia miha-mivelatra sy miha-manankarena kokoa rehefa ampivadiana ny fianarana sy ny asam-panompoana no sady miaraka atao. Rehefa eo amin'ny sehatry ny asam-panompoana dia voasedra ny fahalalana, mitarika fametraham-panontaniana ny fanaovan-javatra ary mahatratra ny ambaratonga ambony kokoa ny fahazahoana. Avy amin'ny alalan'ny fomba fanabeazana avy lavitra - fomba fanabeazana izay manana ireto singa fototra manaraka ireto : ny faribolam-pianarana, ny mpanamora ary ny programan'ny Lalam-piofanana Ruhi - izay efa tafapetraka isaky ny firenena dia nahazo fahaiza-manao afahan'ny olona an'arivony raha tsy an-tapitrisany mihitsy eo amin'ny vondrona iraisam-pirenena baha'i nianatra ireo soratra masina ao anatin'ny andiany misy olona vitsivitsy ary hiaina ireo fampianarana baha'i eo anivon'ny zava-misy marina izay tanjony mazava, hanondrotana ny asan'ny Finoana amin'ny ambaratonga manaraka dia ny fanapariahana sy ny fanamafisana orina tohanan'ny rehetra ary amin'ny sehatra lehibe.

Aoka tsy hisy ny diso anjara amin'ny fankasitrahana ny toe-javatra voaforona toy izao. Ny fialangalanana dia teraka avy amin'ny herin'ny fiarahamonina ankehitriny. Ny faniriana te hiala voly dia efa nokolokoloina hatrany amin'ny fahazazana, ary tamin'ny fomba mahomby tokoa izay namolavola taranaka nifandimby vonona ho entina olona iray tsy fantany izay miseho ho kinga amin'ny fandokafana ireo fientanam-pony marivo tototra. Na dia eo amin'ireo fomba fanabeazana maro samihafa aza dia raisina ho toy ny toerana nomanina handray ireo antontam-baovao fotsiny ireo mpianatra. Koa fanatanterahana lehibe avy amin'ny tontolo baha'i ny nahavitany nampivelatra kolontsaina izay manandratra fomba fisainana, mianatra sy miasa afahan'ny rehetra hihevi-tena ho toy ny mizotra miaraka amin'ny lalana iray eo amin'ny fanompoana - mifanohana ny tsirairay avy ary miara-mandroso, feno fanajana ny fahaizana ananan'ny tsirairay amin'ny fotoana sasany ary koa misoroka ny fironana hanakilasy ireo mpino ho toy ny lalim-paka amin'ny finoana na tsia. Amin'izay indrindra no mitoetra ireo hery mampihetsika tsy hay toherina.

Ny tsy maintsy atao voalohany dia ny fampitomboana fatratra ny kalitaon'ny zotra miandalana momba ny fanabeazana izay ampivelarina eo anivon'ny faribolam-pianarana mandritra ity taona ho avy ity mba ho tanteraka ireo hery anaty ao amin'ny mpino amin'ny famoronany ireo hery mampihetsika tsy hay toherina ireo. Betsaka amin'izany no miankina indrindra amin'ireo miasa amin'ny maha-mpanamora azy. Koa andraikitr'izy ireo ny mametraka ny fanamby hamorona ny tontolo takian'ny lalam-piofanana, tontolo manampy ny fahaleovantena ara-panahin'ireo olona ka afahany mahatsapa tena ho toy ny fahazavana mihetsiketsika avy tamin'ny fianarany, toy ny tompon'andraikitry ny ezaka mitohy mba hampiasany ny fahalalany hanatanterahana ny fiovany manokana sy iombonana. Raha tsy izany dia na firy na firy ny isan'ny faribolam-pianarana mandeha ao anatin'ny faritra iray dia tsy hitranga ilay hery ilaina hanosika ny fiovana.

Mba ahatratraran'ny asan'ny mpanamora ny ambaratonga avo lentan'ny lavorary dia tokony ho tsaroana aloha fa ny andraikitra voalohany amin'ny fampivelarana ireo loharano arak'olona eo amin'ny faritra iray na eo amin'ny firenena iray dia adidin'ny lalam-piofanana. Ny lalam-piofanana amin'ny maha-rafitra azy (manomboka amin'ny mpanolotsainam-pitantanana, hatrany amin'ireo mpandrindra amin'ny ambaratonga samy hafa ary ireo mpanamora any am-potony) izay manao ny ezaka hampitombo ny isan'ireo mpandray anjara, dia tokony hametraka tsindrim-peo mitovy marika amin'ny fahombiazan'ny fomba fandaharana (syst'me) amin'ny ankapobeny, satria ny fandinihana farany natao dia mampiseho fa ny tombom-barotra azo amin'ny ara-kisa voatohana dia miankina indrindra amin'ny fandrosoana ara-kalitao. Eo anivon'ny faritra, ny mpandrindra dia tokony hitondra ny traikefa arak'asa ananany sy ny hery manosika ilainy amin'ireo ezaka mba hanotronany ireo rehetra manatanteraka asam-panompoana amin'ny maha-mpanamora azy. Tokony hanomana fivoriam-pandinihana voalamina maharitra sy mitohy momba ireo hetsika izy. Fivoriana voarindra mba hamerenana mandinika ireo an-dalan-tsoratra voafidy vitsivitsy avy amin'ny antontan-taratasin'ny lalam-piofanana dia mety ilaina indraindray raha toa ka tsy manantitrantitra ny hevitra fil'na fianarana lalandava izany. Ny fahaiza-manaon'ny mpanamora dia mivelatra tsikelikely rehefa milatsa-tena amin'ny asa sy manampy ny hafa mba handray anjara amin'ny tanjon'ny zavatra mitohitohy ankehitriny ao amin'ny planina maneran-tany izy avy amin'ny alalan'ny fianarany ny andian-desona mifampitohy sy ny fanatanterahany ireo singa arak'asa mifandraika aminy. Raha mbola eo am-pitojoana amin'ny boky samihafa ireo lehilahy sy ireo vehivavy amin'ny sokajin-daona samihafa ary mamita izany fianarany izany miaraka amin'ny fanampian'ny mpanamora, ny sasany kosa dia tokony efa vonona hanotrona azy ireo amin'ny asam-panompoana tokony ho ataony arakaraky ny teboka tena mampiavaka ny tsirairay sy ny tombontsoa andrasany ' singanina manokana ireo mpandrindra tompon'andraikitra amin'ny kilasin'ny ankizy, ireo mpanentana ny andiana tanora zandriny sy ny faribolam-pianarana izay asam-panompoana fototra mampaharitra ny fomba fandaharana. Tokony hitohy ho anton'ny fianarana mahery vaika isaky ny firenena ny fanomezan'aina tena mihovitrovitra io fomba fandaharana io amin'ny ambaratonga mifanentana tanteraka aminy mandritra ity roambin'ny folo volana ho avy ity.

Ny fanahiana hiantoka fanabeazana ara-panahy ho an'ny ankizy dia efa singa iray amin'ny kolontsain'ny vondrona baha'i hatramin'izay. Nahitana voka-java-misy roa mifanindran-dalana io fanahiana io : ny iray, izay notovozina avy amin'ny tolo-tsaina momba ireo zava-misy ao Iran, izay miendrika ny fahaiza-manao hanolotra kilasy mitohy sy maharitra, amin'ny ambaratonga tsirairay, ho an'ireo zanakin'ny baha'i, izay amin'ny ankapobeny mba hampitana fahalalana fototra momba ny tantara sy ireo fampianaran'ny Finoana amin'ireo taranaka vaovao. Amin'ny faritra maro maneran-tany, ny isan'ireo nahazo tombony tamin'ny kilasy toy izany dia azo lazaina fa voafetra ihany. Ny zava-misy faharoa dia niseho tamin'ireo toerana na tany ambanivohitra na tany an-tan'n-dehibe izay nisy fanekena ny Finoana amin'ny sehatra lehibe. Ny toetra mivelatra sy misokatra amin'ny hafa no tena nisongadina nandritra io fanandramana io. Kanefa, na dia naniry fatratra ny handray anjara tamin'ireo kilasy baha'i ireo aza ny ankizy avy amin'ny fianakaviana samihafa ary noraisina an-tanan-droa tokoa dia nisy ihany ny zavatra nanakana ireo kilasy ireo tsy hanjary ara-dal'na isan-taona. Mahafaly anay aok'izany tokoa ny mahita ireo toe-javatra roa ireo, vokatry ny tranga ara-tantara, izay manomboka misinda arakaraky ny fiezahan'ireo namana voavolavolan'ny lalam-piofanana hatraiza hatraiza manolotra kilasy, misokatra ho an'ny rehetra, amin'ny fomba maharitra sy mitohy.

Misy zavatra miatomboka mahavelom-panantenana izay mila fanaraha-maso matanjaka indray amin'izao fotoana izao. Ao amin'ireo faritra rehetra izay misy lamin'asam-pitomboana mahery vaika dia zava-dehibe ny ezaka atao mba hampaharitra sy hitohizan'ny fanabeazana ara-panahy omena ireo ankizy mitombo isa hatrany avy amin'ny fianakaviana isan-karazany, izay toetra iray manan-danja mba afahan'ny zotra miandalan'ny fampivelarana iombonana maka bahana eo anivon'ny kartie sy ny tan'na kely. Io dia asa sarotiny izay mitaky faharetana sy fifanomezan-tanana avy amin'ireo ray aman-dreny sy ireo fitantanan-draharaha. Ny Lalam-piofanana Ruhi dia efa nangatahana hampihazakazaka ireo vinavinan'asa famenon'ny fianaran'ireo mpampianatra amin'ny kilasin'ny ankizy mikasika ireo ambaratonga samihafa, anisan'izany ireo lesona mifanaraka, manomboka amin'ny ankizy 5 na 6 taona ary mitohy hatrany amin'ireo efa lehibe kokoa 10 na 11 taona mba hamenoana ny elanelana misy ankehitriny amin'ireo lesona azo atao sy ireo fitaovana ho an'ny tanora zandriny, toy ny Fisainana hombam-pinoana (Esprit de Foi) na koa ny fitaovana manaraka ny Fahefan'ny Fanahy Masina (Le pouvoir de l'Esprit-Saint), izay mitondra singa tena baha'i ho an'ny lamin'asa momba io sokajin-taona io. Rehefa afaka ampiasaina ireo fianarana sy ireo lesona fanampiny ireo dia mahazo manomana mpampianatra sy mpandrindra ampy ho azo apetraka amin'ny toerana isan'ambaratongany ny lalam-piofanana amin'ny firenena tsirairay avy, ny ivon'ny lamin'asa ho an'ny fanabeazana ara-panahin'ireo ankizy ary azo harindra miodidina azy io koa ireo singa rehetra ankoatrany. Fa eo am-piandrasana izany dia tokony hanao izay azony atao ny lalam-piofanana mba ahazoan'ireo mpampianatra ny fitaovana ara-pampianarana mifandraika amin'izay ilaina, amin'ny fitrandrahana ireo fitaovana efa misy ary azony ampiasaina mandritra ny kilasy tazoniny miaraka amin'ireo ankizy amin'ny taona samihafa sy miankina amin'ny fil'na.

Nahazo ny fankasitrahanay maharitra mandrakizay noho ny tosika sarobidy izay nataony momba ireo ezaka nasehony mba hahatanteraka alohan'ny fotoana ny tanjon'ny planina dimy taona ny Ivo-pampianarana Iraisam-pirenena. Ny fahitana ny tanjakin'ny herim-po izay nentiny tamin'ity raharaha lehibe maneran-tany ity, amin'ny fanaraha-maso am-pikirizana ireo fandrosoana tanteraka isaky ny kaontinanta, amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpanolotsaina isaky ny kaontinanta dia nahazahoana jery tombana mikasika ny fahefana goavana izay miraikitra amin'ny lamim-pitantanan-draharahan'i Bah'u'll'h. Koa satria ankehitriny efa mampifantoka ny fibanjinany amin-kery mitovy ireo resaka mifamatotra amin'ny fahombiazan'ireo hetsika eo anivon'ny vondrom-paritra ny Ivom-pampianarana dia tsy hisalasalana fa hijery manokana ny fomba fampandehanana ireo kilasy baha'i ho an'ny ankizy koa izy. Mino izahay fa ny fandinihana ny traikefa ho azo amin'ireo faritra voafidy vitsivitsy amin'ny taona ho avy izao, izay mampitomaratra ireo zava-misy samihafa tena marina dia hitondra fahazavana momba ireo tranga mety hiseho ka hahatonga ny famoronana kilasy marim-potoana, ho an'ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra ary hatrany amin'ny kartie sy tan'na kely rehetra any.

Ny fampivelarana haingana ny lamin'asa amin'ny fahaleovantena ara-panahin'ireo tanora zandriny dia fanehoana hafa iray koa momba ny fampandrosoana ara-kolotoraly eo anivon'ny vondrona baha'i. Raha manamatroka io sokajin-taona io ho toy ny olana mampisalasala ny fironana maneran-tany : very ao anatin'ny horohoron'ny fiovana ara-batany sy ara-pientanam-po misavorovoro, tsy misy firaharahiana izay mitranga amin'ny manodidina azy sy toa mirona hitodika ivoho ny tontolo any iveny, ny vondrona baha'i kosa 'amin'ny fomba fiteny izay ampiasainy sy ireo fomba fanatonana izay arahany ' dia mandroso tsy mihambahamba amin'ny lalana mifanohitra amin'izany toy ny fahitany fa manana fironana tia ny hafa ireo tanora zandriny ireo, manana firehana matsilo momba ny fahamarinana izy, manana zotom-po hianatra momba izao rehetra izao ary koa manana faniriana handray anjara amin'ny fananganana tontolo tsaratsara kokoa. Isaky ny misy fijoroana vavolombelona dia mianiana ny fahamarinan'izany fahitana lavitra izany ireo tanora zandriny maneran-tany eto amin'ity planeta ity amin'ny filaz'ny izay eritreriny amin'ny maha-mpandray anjara ao amin'ny lamin'asa azy. Toa mampiseho sahady izany rehetra izany fa ny lamin'asa dia maningotra ny feon'ny fieritreretany izay miha-lehibe mba hitrandraka ny zava-misy marina izay hanampy azy ireo amin'ny fandinihana ireo hery mpanorina sy mpanimba izay miasa fatratra eo amin'ny fiarahamonina ary koa hahalala ny fihatraikan'ireo hery ireo eo amin'ny fomba fisainany sy ny fihetsika ataony, mandranitra ny fahatsapany ara-panahy, ary mampivelatra ny fahefan'ny fampisehoana rehetra ary manamafy ireo rafitra ara-moraly izay manohana azy ireo mandritra ny androm-piainany. Amin'izao taona izay mampisokatra tsara ireo fahaiza-manaony ara-tsaina, ara-panahy sy ara-batana izay eo amin'ny fivelarany rehetra dia atolotra azy ireo ny fitaovana afahany miady amin'ireo hery izay mitady hangalatra ny tena maha-izy azy amin'ny maha-olo-mendrika sy hiasa ho an'ny harena iombonana.

Koa satria ny singa lehibe mpandrafitra ny lamin'asa dia mikaroka ireo lohahevitra mifandraika amin'ny fijery baha'i, nefa tsy misora-tena toy ireo fomba fanaon'ny fampianarana ara-pinoana, dia malalaka tsara tokoa ny lalana hampielezana bebe kokoa ireo tanora zandriny amina sehatra sy tranga miovaova. Amin'ny tranga sasany ireo izay manatanteraka ny lamin'asa dia miresaka amim-pahatokiana ny momba ny ara-tsosialy, ary sendra fanontaniana maro samihafa sy tranga ahafahana manao zavatra izay voaara-maso sy voalamina ho zotra miandalan'ny fampianarana maneran-tany avy amin'ny Biraon'ny fampivelarana ny ara-tsosialy sy ara-ekonomika any amin'ny Tany Masina. Ny fitambarana miavosan'ny fahalalana sy ny traikefa dia efa namorona fahaiza-manao hikarakarana tanora zandriny mihoatra ny arivo isan'isany ao amin'ny lamin'asa, tamin'ireo vondrom-paritra maro izay miparitaka manerana ny planeta. Mba ahafahana manampy ireo faritra hafa handroso haingana kokoa dia miasa miaraka amin'ny fanampian'ny namana mpino vitsivitsy amin'ny fametrahana tambajotra iray misy 'sites' isaky ny kaontinanta ny Birao izay mety ho ampiasaina mba hanolorana fampianarana famolavolana ireo mpandrindra avy amin'ny faritra maro an'isa tokoa. Ireo loharano arak'olona ireo dia hanohy hanohana ny mpandrindra rehefa tafaverina any amin'ny vondrom-paritra misy azy avy, mba afahany mamorona tontolo manodidina manankarena ara-panahy afahan'ny lamin'asan'ireo tanora zandriny miorim-paka.

Marina fa mbola maro tokoa ireo fahalalana mety ho azo avy amin'io sehatr'asa io na dia efa mibaribary aza ny modelin'hetsika iray. Ny fahaiza-manaon'ny vondrona baha'i irery ihany no mametra ny fatra amin'ny filan'ireo sekoly na koa andian'olon-tsotra izay mangataka io lamin'asa io. Ireo faritra izay efa manao ny lamin'asam-pitomboana mahery vaika hatramin'ny mason'andro androany dia nametraka fombafomba maro samihafa : ny sasany tsy manana hafa afa-tsy andiana tanora zandriny miparitaka etsy sy eroa ary indraindray ihany ny fihaonana, ny an'ny hafa indray kosa dia misahana maro loatra ka il'na ny asan'ny mpandrindra voatokana izay mbola mila ny fanohanan'ilay 'site' mba afahany mampita ny fahalalana azony. Mba afahana miantoka ny fitomboan'io fahaiza-manao io manerana ny fisandrahak'ireo vondrom-paritra maro ireo dia nangatahanay mba ho azo ampiasaina ny 'site' fampianarana miisa 32 alohan'ny hifaranan'ity planina ity, ary ny tsirairay avy amin'ireo 'site' ireo dia ho ampiasain'ny vondrom-paritra miisa roapolo eo ho eo miaraka amin'ny mpandrindra iray tena manao anton'asa amin'ny ora feno azy io. Eo amin'ireo faritra hafa izay mitovitovy amin'izany, ny laharam-pahamehana dia ny famoronana ny fahaiza-manao hanolotra ny lamin'asa sy fampitomboana amin'ny fomba maharitra sy mitohy ny isan'ny andiana tanora zandriny mandritra io taona ho avy io.

Ireo fampivelarana izay nolazainay hatramin'izao toy ny fanatsarana ny fahaiza-manao amin'ny fampianarana mivantana ny finoana sy ny fanaovana ady hevitra efa voafidy sy matotra tsara momba ireo lohahevitra ara-panahy miaraka amin'ny olon-drehetra tsy an-kanavaka, ny fivelaran'ny fomba fanolorana ny fianarana ireo soratra masina izay mapitombona azy amin'ireo hetsika, ny faningoran-tena nohavaozina mba hanolotra fanabeazana ara-panahy ireo ankizy eo amin'ny kartie sy ny tan'na kely amin'ny fomba maharitra sy mitohy ary ny fanapariahana ny hery mitaona asetrin'ny lamin'asa izay manantitrantitra amin'ireo tanora zandriny ny fiheverana fa manana tanjona ara-moraly roa izy : fampivoarana ireo fahafaha-manao mbola miafina ao aminy sy ny fandraisany anjara amin'ny fanov'na ny fiarahamonina ; ireo fampivelarana ireo dia samy nohamafisina, amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa, avy amin'ny alala'ny firosoana hafa koa eo amin'ny sehatra ara-kolotoraly, firosoana izay tena midadasika tokoa ny akon'ny fihantraikany. Io fivoaran'ny fahatongavan-tsaina iombonana io dia azo tsapain-tanana ao amin'ny hatetika mitombo izay nipoiran'ny teny hoe ' fanotronana ' eo amin'ny resaka ifanaovan'ireo namana, teny izay misalotra hevi-baovao nefa toa misosa mora fotsiny eo amin'ny voambolana iraisana ao amin'ny vondrona baha'i. Mariky ny fanamafisana iray tena manan-danja amin'ny kolontsaina izay ny fianarana no fomba fiasany izy, fomba iray izay manasongadina ny fandraisan'anjara efa nazahoan'ireo olona miha-maro fampilazana momba ny ezaka iraisana izay mikendry ny ampiharana ireo fampianaran'i Bah'u'll'h amin'ny fanorenana ny sivilizasion'Andriamanitra izay efa nofaritan'ny Mpiambina ho toy ny asa voalohany amin'ny Finoana. Ny fomba fijery toy izany dia mampiseho fifanoherana manaitra eo amin'ny fahavoazana lehibe ara-panahy sy ny fomba fiainana mamoehatra vokatry ny lamina eran-tany tranainy ara-tsosialy izay tsy mikaroka afa-tsy ny hanao fanararaotana matetika ny herijikan'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovana tsindry hazo lena, ny fitiavan-karena tafahoatra, ny fanamelohana, sy ny fanodinkodinana ny saim-bahoaka.

Eo amin'ny fifandraisan'ny samy mpinamana, io fampivelarana ao amin'ny kolontsaina io dia manana ny toerana ao amin'ny kalitaon'ny fomba fanehoana mifamaly. Ny fianarana amin'ny maha-fomba fiasa azy dia mangataka ny tsairairay avy hanana toetra manetry tena ka manjary manadino ny tenany, ary mametraka tanteraka ny fahatokiany amin'Andriamanitra, sy miankina amin'ny fahefany izay manohana ny zava-drehetra ary mahatoky ny fanampiany tsy mba mamitaka, amin'ny fahafantarana fa Izy ary Izy irery ihany no afaka manova ny aloy kely ho lasa voromahery, ny indray mitete ho ranomasimbe tsy misy fetra. Amin'izany toetra izany dia miasa miaraka tsy misy fitsaharana ireo fanahy, tsy ravoravo noho ny fanatanterahany manokana akory fa noho ny fandrosoana sy ny fanompoana vitan'ny hafa, ka hatramin'ny fifanampiana eo amin'ny tsirairay avy mba hananika ny tendron'ny asam-panompoana ny Finoana sy ny misonenika eny amin'ny lanitry ny fahalalana an'Andriamanitra dia manjary eo anivon'ny eritreritra mandrakariva. Izany no hitantsika amin'ny modelin'hetsika ankehitriny izay mivoitra manerana ny planeta, aelin'ireo tanora sy ireo zokinjokiny, ireo baha'i efa ela sy ireo vao niditra vao haingana, miasa mifanila akaiky.

Tsy vitan'ny hoe mampiasa ny hery mitarika eo amin'ny fomba fifandraisan'ny tsirairay avy fotsiny io fandrosoana anatin'ny kolontsaina io fa mety ho tsapa amin'ny fitondrana ireo raharaha ara-pitantanan'ny Finoana koa ny vokany. Rehefa lasa endrika mampiavaka ny fomba fiasan'ny vondrona ny fianarana, dia mifindra any amin'ny fivondronan'ny mpino ny endrika sasan'ny fanapahan-kevitra mikasika ny fanapariahana sy ny fanamafisana orina, ka mamela ny fandaminana ny hetsika sy ny fanaovana ny asa ho afa-miatrika kokoa ny zava-misy hita eny an-tsehatra. Raha ny marina, ny famoronana ny fivoriam-pandinihana dia manolotra sehatra ho an'ireo izay nilatsa-tena amin'ny hetsika eo anivon'ny vondrona mba hivoriany ara-potoana hanaovana fanamarinana farany sy hahatongavana amin'ny marimaritra iraisana amin'ny toe-draharaha mikasika azy avy amin'ny alalan'ny fahazavan'ny traikefa sy ireo toro-marika avy amin'ny lalam-piofanana sy mba hamaritana ny dingana harahana manaraka. Misy sehatra mitovy amin'io koa sokafan'ny lalam-piofanana, izay afahan'ireo manao asam-panompoana eo amin'ny faritra mivory mitokana avy ary mifampizara ireo traikefa azony amin'ny maha-mpanamora, mpampianatra kilasin'ny ankizy na koa mpanentana andiana tanora zandriny azy. Ny lalam-piofanana sy ny komitim-paritry ny fampianarana ary ireo mpanolotsaina mpanampy izay efa miserasera akaiky amin'io zotra miandalan'ny fakan-kevitra any amin'ny fotony io satria efa manana asa iarahana sy mifandray maro isa izy ireo, dia tokony hamorona sehatra iray hafa koa mba handraisany fanapahan-kevitra momba ny fitomboana, fa mba amina lenta avo amin'ny fanaraham-pomba kosa. Ny fomba fandehanan'io tetika miasa eo anivon'ny vondrom-paritra io, izay vokatry ny fil'n-javatra dia manasongadina toetra iray manan-danaja eo amin'ny fitantanan-draharaha baha'i : toy ny zavatra iray miaina dia manana fahafaha-manao misy kody mampifanaraka ny ambaratonga miha-avon'ny zava-tsarotra izy, raha momba ny rafitra sy ny zotra miandalana, ny fifandraisana sy ireo hetsika, isaky ny mandroso eo ambany fiadidian'ny Tranom-pahamarinana Iraisan'izao tontolo izao.

Ny afahan'ireo fitantanan-draharahan'ny finoana isan'ambaratongany rehetra ' lokaly, vondrom-paritra, nasionaly, ary kaontinantaly - misahana zava-tsarotra miha-mitombo amim-pahakingana miha-avo dia avo toy izany dia sady marika iray no koa fangatahana amin'ny fahamatorany tsy miovaova. Ny fifandraisana izay mivoatra eo amin'ireo rafitra ara-pitantanan-draharaha dia nitondra ny Antenimiera ara-panahy lokaly ho eo an-tokonan'ny dingana vaovao iray eo amin'ny fanatanterahany ny andraikiny amin'ny fanapariahana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fanetsehana ny herin'ny mpino ary ny famoronana tontolo mpamorona iray ara-panahy. Efa nohazavainay teo aloha fa ny fahamatoran'ny Antenimiera ara-panahy dia tsy azo refesina noho ny fanatanterahany fivoriana ara-dal'na na koa noho ny fahombiazan'ny fomba fiasany. Ny heriny dia tokony ho tsapaina manokana amin'ny fahavitrihan'ny fiainana ara-panahy sy ara-tsosialin'ny vondrona izay hiasany ' vondrona iray miha-mitombo izay mandray amin-kafanam-po ireo fanampiana mitondra fanorenana ho an'ny rehetra na efa baha'i ara-dalana izy ireo na tsia. Mahavelom-bolo ny mahita fa ireo fomba fanatonana, ireo fomba fanao sy ireo fitaovana izay ampiasaina ankehitriny dia manome ny enti-manao hamitana ireo andraikitra na dia vao manomboka miantoka ny fanomezana valin-teny mahafapo amin'ireo fil'n'ny planina dimy taona eo amin'ny vondrona misy azy ireo Antenimiera ara-panahy lokaly, eny fa na dia ireo vao nitsangana vao haingana aza. Marina tokoa, ny fifanekena mifandraika izay entin'ny Antenimiera ao amin'ny planina dia tena zava-dehibe tokoa ho an'ny andrana handray ao anatin'ny vondrona ireo olona maro an'isa, izay azo lazaina fa antony iray afahan'ny Antenimiera mampiseho amin'ny fatra feno ireo fahefany sy fahaiza-manaony.

Ny fivoaran'ireo Antenimiera ara-panahy lokaly, izay inoanay marina, dia ho hitantsika amin'ireo taona ho avy dia ho azo tanterahina nohon'ny hery mitombon'ireo Antenimiera ara-panahy nasionaly, izay nitombo haingana tokoa ny fahaiza-manao hieritreritra sy hiasa amin'ny fomba misy paik'ady, indrindra isaky ny avy nianatra namakafaka ny zotra miandalan'ny fivelaran'ny vondrona izay zavatra miseho any amin'ny fototra, miaraka amin'ny faharanitana sy ny fahombiazana mitombo, ary hitondrana arakaraky ny fil'na, fanampiana, loharano arak'olona, famporisihana sy toro-marika feno fitiavana. Any amin'ireo firenena izay misy toe-javatra mitaky izany dia nomeny ireo mpanolotsaina eo amin'ny faritra ny sasany amin'ireo andraikiny mifandraika amin'ilay fil'na, notsinjaraina ny sasany amin'ireo asa ara-drafitra, nohamafisina ny fahaiza-manao ara-pitantanan-draharaha eo amin'ireo faritra eo ambanin'ny fihadidiana, ary nampivelarina ny fitambaran'ny fiaraha-miasa miandry vokatra iombonana sarotsarotra kokoa. Tsy mihoapampana ny filazana fa ny fandraisana andraikitra fenon'ireo Antenimiera ara-panahy nasionaly dia maty paika tokoa mba hamoronana ilay bahana farany ilaina amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny planina izay efa mandeha, ary mety hahita fivelarana mbola lehibe kokoa isika amin'io lalana io raha amim-piraisankina amin'ireo mpanolotsaina, manao ny ezaka faratampony izy ireo mandritra ireo volana sarobidy sy fohy ho avy ireo mba hanomanana ny vondrona misy azy hiondrana ao amin'ny asa aman-draharaha mandritra ny dimy taona manaraka.

Tsy am-pisalasalana, ny fivoaran'ny vondron-drafitr'ireo mpanolotsaina dia hamaritra ny iray amin'ireo firosoana manan-danja eo amin'ny rindran-damina ara-pitantanana baha'i nandritra ny folo taona efa dify. Io vondron-drafitra io dia efa nahitana fandrosoana mahagaga tamin'ny fivelarany raha tamin'ny janoary 2001 nivory tany amin'ny Tany Masina ireo mpanolotsaina sy ireo mambra ao amin'ny vondron'ny mpanolotsaina mpanampy nanatrika ny fivoriana nanamarika ny fametrahana amin'ny toerany maharitra ny Ivo-toerana Iraisam-pirenana momba ny fampianarana eo amin'ny tendrombohitr'i Karmela. Tsy isalasalana fa ny hery aterak'izany vanim-potoana izany dia nanosika haingana io rafitra io hiroso any aloha. Ny vokatry ny fanampian'ireo mpanolotsaina sy ireo mpanolotsaina mpanampy teo amin'ny fampandrosoana ny planina dia mampiseho fa mipetraka tsara eo amin'izay toerana tokony hisy azy amin'ny maha-mpialoha lalana azy amin'ny fampianarana. Resy lahatra izahay fa ireo taona ho avy dia mbola hampifanakaiky kokoa ireo rafitry ny fitantanan-draharaha eo amin'ny fiaraha-miasa, raha toa ka ny rehetra dia miezaka manamafy ny fandavan-tena hianatra izay hita fa io no endrika iray mampiavaka ny fiasan'ny vondrona tsirairay izay mifanaraka amin'ny asany sy ny andraikiny mivoatra hatrany, ary izany dia ao anatin'ny fahamaihana tena lehibe any amin'ireo vondrom-paritra izay tafiditra ao anatin'ny lamin'asam-pitomboana mahery vaika.

Midadasika ny fanambaran'i Bah'u'll'h. Mitaky fiov'na lalina izany, tsy eo amin'ny olona tsirairay ihany fa eo amin'ny rafi-piarahamonina koa. ' Ny tanjon'ny Fanehoan' Andriamanitra, hoy Izy, dia ny fiovana sy ny hahatonga lafatra ny zanakolombelona, fiovana izay tsy tokony ho simban'ny fiainana ao anaty sy ireo fepetra ety ivelany '. Ny asa izay mandroso isaky ny toerana tsirairay maneran-tany ankehitriny dia mampiseho ny dingana iray vao tsy ela akory izay ny ezaka nataon'ny baha'i mba hamoronana ny vontoatin'ny sivilizasiona mamirapiratra iray izay miorim-paka amin'ny fampianarany, izay ny fananganana azy dia anton-draharaha tena goavana sy sarotra tokoa, satria asa tena mitaky ezaka aman-jatony taona amin'ny zanak'olombelona mialohan'ny hahazoana ireo vokany. Tsy misy hitsin-d'lana, na koa fomba fanao avy hatrany. Tsy misy hafa afa-tsy avy amin'ny alalan'ny ezaka izay atao ihany no hahazoana hirika hahitana lalana hafa natolotry ny fanambaran'i Bah'u'll'h, mba hahatongavan'ny zanak'olombelona manangona fahalalana, mba hampiharana ireo lesona azo amin'ny fomba matsilo momba ny fiainan'ny zanakolombelona, ary koa mba hikaonandoha amin'ireo fanontaniana nipetraka, ka ho tanteraka ireo fianarana ilaina ary hivoatra ny fahaiza-manao.

Ao anatin'io lalam-pivoarana lavitr'ezaka ho amin'ny fampandrosoana ny fahaiza-manao io, ny vondrona baha'i dia nanokana nandritra ny zato taona sy tapany mba haha-maty paika ny traikefany eo amin'ny sehatry ny fampianarana, nianatra mba hanokatra ny hetsik'asa sasany amin'ny olona mihamaro kokoa hatrany ary mba hanohana ny fanapariahana sy ny fanamafisan'orina. Nasaina tamin-kafanam-po daholo ny rehetra mba hiditra ao anatin'ny vondrona sy mba hivelona amin'ny hafatra mamelon'aina avy amin'i Bah'u'll'h. Marina tokoa fa tsy misy hafaliana lehibe ho an'ny fanahy iray, izay manana faniriana miredareda momba ny Fahamarinana, izay mahita fialofana ao anatin'ny mandabe'ny Finoana ka manovo ireo heriny ao anatin'ny fahefana mampiray hinan'ny Fifanekena. Na izany aza anefa, ny olona tsirairay sy ny vondron'olona tsirairay, na mpanaradia an'i Bah'u'll'h izy ireo na tsia, dia afaka maka tolo-kevitra ao amin'ny fampianarany ary afaka manararaotra ireo vatosoam-pahendrena sy fahalalana izay hanampy azy ireo amin'ireo fanamby tokony hatrehiny. Marina tokoa mantsy fa, ny sivilizasiona izay nambaran'ny zanak'olombelona dia tsy ho tratra amin'ny alalan'ny ezaka ataon'ny baha'i fotsiny. Maro ireo vondrona sy rafitra, izay atosiky ny fisainana firaisankina iraisam-pirenana izay marihina fa vokatry ny foto-kevitr'i Bah'u'll'h na dia tsy mivantana aza momba ny firaisankinan'ny zanak'olombelona, izay hanampy ny sivilizasiona hanasongadina ny fivoahany avy ao amin'ny fisavorovoroana sy ny korontana misy eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Ny rehetra dia tokony hahatsiaro mazava fa ny fahaiza-manao izay nampivelarin'ny vondrona baha'i mandritra ireo planina eran-tany maro mifanesy dia mahatonga azy ho zary lasa afaka mitondra ny anjara birikiny amin'ireo lafiny maro amin'ny fananganana sivilizasiona, ary manokatra sehatra maro vaovao ho amin'ny fianarana.

Ao anatin'ny hafatry ny Ridvan 2008, dia nanamarika izahay fa, raha toa ireo namana sady manohy miasa eo anivon'ny vondrona, dia ho zary fanazaran-tena ho azy ireo eo anivon'ny fiainan'ny fiarahamonina izany ary ho voasedra eo amin'ny fanamby izy ireo ho amin'ny fanitarana ny ambaindain'ny fianarana mitohy sy maharitra izay iandraiketany ka mba hampidirana sahan'asa miha-mitombo hatrany amin'ny hetsikin'ny zanak'olombelona. Rindram-piarahamonina manan-karena no efa tsinjo sy taratra isaky ny vanim-potoana fiaraha-miondrika mandinika iarahana, izay hifangaroan'ny fifanakalozan-kevitra any anatin'ny tokan-trano tsirairay, voatenona any anatin'ireo hetsika manome fampianarana ara-panahy amin'ny karazan'olona tsy ankanavaka izay mandrafitra ny fiarahamonina : ny olon-dehibe, ny tanora ary ny ankizy. Ny fahatsiarovan-tenan'ny mpiaramonina dia zary mahiratra ho azy rehefa misy fifanakalozan-kevitra maro mafanafana mitombo eo amin'ny samy ray aman-dreny momba izay mba fanirian'ireo zanany na koa momba ireo vinavinan-kasa fanompoana mitsiry ao amin'ny tanora zandriny. Manomboka eo amin'ny fotoana maha-ampy ny loharano arak'olona eo amin'ny vondrona ary koa efa mahamafy orina ny modelin'ny fitomboana, ny fandraisana andraikitry ny vondrona eo amin'ny fiarahamonina dia afaka ary tokony hitombo koa. Eo amin'io dingana iray saro-pady eo amin'ny fandrosoan'ny planina io, izay maha-betsaka ireo vondrom-paritra tonga amin'izany dingana izany, dia tsapa fa efa fotoanany amin'izay izao ho an'ny namana rehetra ny mandinika momba ny fomba tokony hataon'ny vondrona iray miitatra sy mavitrika ho entiny hampandrosoana ara-materialy sy ara-panahy ny fiarahamonina. Amin'izany indrindra, ilaina ny mandinika zava-droa loha momba ny hetsik'asa mifamatotra akaiky, izay mifanohana sy mifamaly hatrany : dia ny vokatry ny hetsika ara-piarahamonina sy ny fandraisana anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra eo anivon'ny fiarahamonina.

Nandritra ny aman-jatony taona maro, ny vondrona baha'i dia nahazo traikefa maro ao anatin'ireo sehatra roa ireo. Mazava ho azy, maro ireo baha'i izay nirotsaka nandray andraikitra avy amin'ny alalan'ny tenany samy irery amin'ny hetsika ara-tsosialy ary tany anatin'ny fifanakalozan-kevitra ampahibemaso, amin'ny alalan'ny asa aman-draharaha izany. Misy fikambanana mpanao asa-soa tsy miankina amin'ny fanjakana, izay naka ny hevitry ny fampianarana ny Finoana ary niasa teo anivon'ny vondrom-paritra na teo amin'ny firenena mihitsy aza, niasa teo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toe-karena mba hanatsara kokoa ny fari-piainan'ny zanakolombelona. Ny Antenimiera masina nasionaly dia nandray anjara koa, avy tamin'ny alalan'ireo rantsa-mangaikany ary amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa, ho amin'ny fanandratana ireo foto-kevi-dehibe izay mety hahasoa ny maha-olona amin'ny ankapobeny. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny vondrona toy ny Birao eo amin'ny Firenena mikambana an'ny vondrona iraisam-pirenena baha'i dia mamita asa toy izany koa. Rehefa ilaina sy iriana izany, ireo namana miasa any am-potony ao amin'ny vondrona dia afaka misintona traikefa sy fahaiza-manao azo avy amin'izany raha tahiny ka manao ezaka mamaly ireo zavatra manahirana ny fiarahamonina izay manodidina azy izy.

Ny hetsika ara-tsosialy dia azo aseho arak'izay maha-izy azy eo amin'ny karazana famoronana, izay miainga avy amin'ny hetsika tsy maty hanina ao anatin'ny fotoana fohy ataona olona tsotra na vondrona namana vitsivitsy ka hatramin'ny programa ara-tsosialy sy ara-toekarena efa goavana sy lalina tanterahan'ny rafitra manana foto-pisainana baha'i. Na inona na inona lanjany sy habeny, ny asa ara-tsosialy dia mitady ny hampihatra ny fampianarana sy ny foto-kevitry ny Finoana mba hanatsarana hatrany, na dia kely fotsiny ihany aza, ny lafiny isan-karazan'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarenan'ny mponina. Izany ezaka izany dia miavaka eo amin'ny vokany amin'ny maha-tanjona voalaza dieny mialoha ho fanandratana ny fanatsarana ny maha-olona ny mpiray monina, ankoatra ny fahasalamany ara-panahy. Ao anatin'ny fampianarana baha'i, omena toerana manan-danja manokana ny momba ny sivilizasiona iraisam-pirenena izay efa manangasanga eny amin'ny faravodilanitry ny zanak'olombelona ka tokony hahatanteraka fifandrindrana mifamatotra sy mifamaly eo amin'ny fil'n'ny fiainana ara-nofo sy ny ara-panahin'ny fiainana. Mazava ho azy fa ny idealy toy izany dia manana fiantraikany lalina manoloana ireo sahan'asa ara-tsosialy ataon'ny baha'i, na inona na inona tanjona sy sehatra iantefany. Na dia tsy mitovy aza ireo zava-misy eo amin'ny firenena tsirairay avy, na eo amin'ny vondrom-paritra tsirairay avy koa, ka mahatonga ny namana hanatanteraka hetsika maro samihafa, ny rehetra dia tokony hibanjina ao an-tsaina ny foto-kevi-dehibe fototra. Ny anjara toeran'ny fahalalana ao anatin'ny fisiana ara-piarahamonina dia iray amin'izany. Ny fitazonana maharitra ao anatin'ny tsy fahalalana dia endrika famoretana iray isan'ny tena ratsy indrindra ; manamafy orina ireo fitsaratsarana ivelany izany ka mampitombo ireo sakana ho amin'ny fanatanterahana ny firaisankinan'ny zanak'olombelona, izay tanjona sy foto-kevi-dehibe manetsika ny fanambaran'i Bah'u'll'h. Ny fahafahana mahazo fahalalana dia zon'ny olombelona tsirairay avy, ary ny fanampiana hampivoatra izany, ny mampihatra ary ny manaparitaka izany dia andraikitra tokony ho raisin'ny tsirairay avy ao anatin'ny hetsika lehiben'ny fananganana sivilizasiona mondialy mandroso ' ny lahy sy ny vavy araka ny talenta ananany sy ny fahafahany manao izany. Ny fahamarinana dia mitaky ny fandraisan'anjaran'ny olona rehetra. Noho izany, na dia mety hiteraka vokatra, na amin'ny fomba manao ahoana na ahoana ny fanoloran-javatra sy ny asa fanaovan-tsoa, ny tena foto-kevitra sahaniny voalohany dia ny fampandrosoana eo anivon'ny mponina voafetra iray, ny fahaiza-manao amin'ny fandraisana anjara hamoronana tontolo iray vaovao tsaratsara kokoa. Ny fanov'na ny vondrona ara-piarahamonina iray dia tsy tetik'asa tanterahan'ny vondron'olona iray ho an'ny karazana vondron'olona iray hafa akory. Ny lanjany sy ny fahasarotan'ny hetsika ara-tsosialy dia tokony hifanentana amin'ny haben'ny loharano arak'olona misy eo amin'ny tan'na iray na kartie iray mba afahany miroso amin'izany. Ireo ezaka dia manomboka amin'ny sehatra kelikely aloha ary mitombo ho azy hatrany arakaraky ny fitomboan'ny fahaiza-manao eo amin'ny mponina. Mitombo miakatra hatrany ny fahaiza-manao, mazava ho azy, amin'ny sehatra ambony kokoa arakaraky ny fianarana mampihatra amin'ny zava-misy eo amin'reo voakasiky ny fanov'na ara-tsosialy, ka amin'ny fomba mahomby kokoa, momba ireo zavatra voalazan'i Bah'u'll'h, ka hahatsapany indray ny namany ho toy ny vatosoa sarobidy ary hanekeny ny vokatr'ireo zotra miandalana roa amin'ny fanorenana sy ny faharav'na eo amin'ny fo sy ny saina, eny fa na dia eo amin'ny rafitra ara-piarahamonina aza.

Ny hetsika ara-tsosialy mahomby dia ny fahafahana mampanan-karena ny fandraisana anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra misy eo amin'ny fiarahamonina, sahala amin'izay zavatra mety ho azo avy amin'ny fandraisana andraikitra vokatr'ireo fifanakalozan-kevitra manampy manazava ny fotokevitra mifehy ny hetsika ara-tsosialy. Eo anivon'ny vondrom-paritra, ny vokatr'ireny fifanakalozan-kevitra ampahibemaso ireny dia mety ho tonga any amin'ny hetsika tsotsotra toy ny fampidirana hevitra baha'i eo amin'ny resaka andavanandro ohatra ka hatrany amin'ny hetsika ofisialy toy ny fanomanana lahatsoratra na fandraisana anjara amin'ny fihaonana voatokana manana foto-kevitra mazava izay manahiran-tsaina ny fiaraha-monina, toy ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny tontolo iainana, ny fitondrana tsara tantana sy ny zon'olombelona, mba tsy hitanisana afa-tsy ireo ihany. Mitaky fifamatorana hetsika matotra koa izany eo amin'ireo vondron'olona sy rafitra eo an-toerana na eo amin'ny tan'na na eo amin'ny kartie.

Eo amin'izay lafiny izay, mihevitra izahay fa ilaina ny mametraka fampitandremana. Tsara ny rehetra raha miaiky fa ny lanjan'ny hetsika ara-tsosialy sy ireo fifanankalozan-kevitra ampahibemaso dia tsy tokony ho tsaraina amin'ny alalan'ny fahafahana misarika olona hiditra ao amin'ny Finoana. Eny fa na dia marina aza fa ny ezaka natao teo amin'ireo sehatr'asa roa ireo dia mety hiteraka fitomboan'ny haben'ny vondrona baha'i, tsy natao ho amin'izany tanjona izany izy ireo. Ny fahitsi-po momba izay lafiny izay dia tsy maintsy ilaina. Ambonin'izany, dia tokony ho malina foana mba tsy ho atao tafahoatra ny traikefa baha'i na ho diso fandray eo amin'ireo asa vao mitsimoka, toy ny lamina ho fanomezana fahaleovantena ny ara-panahin'ny tanora zandriny, asa izay tokony havela ho masaka tsikelikely araka izay fandrosoany. Amin'ny lafiny rehetra, ny baiko dia ny fanetren-tena. Eo amin'ny fanehoana ny hafanampo fa resy lahatra, ireo namana dia tsy tokony hihevitra ho toy ny mpandresy sahady, izay tsy tena mbola voamarina eo amin'izy ireo, indrindra moa fa amin'ny fotoana hafa.

Eo am-pilazana aminareo ireo sehatra hafa tokony hararaotina izay misy ankehitriny eo amin'ny vondrom-paritra, izahay dia tsy mangataka aminareo ny hanova ny tanjon'ireo asa ataonareo. Tsy tokony hieritreritra koa isika fa izany zava-mitranga fanararaotra izany dia milaza sehetr'asam-panompoana hafa, izay zary lasa hifaninana amin'ny asam-panitarana sy asam-panamafisana orina mba hahazoana loharano arak'olona sy herijika voafetra eo amin'ny vondrom-paritra. Mandritra ny taona ho avy, ny zotra miandalan'ny lalam-piofanana sy modelin'ny hetsika izay haterany dia tokony hotohizina hamafisina hatrany, ary ny fampianarana dia tokony hijanona ho laharam-pahamehana voalohany ao antsain'ny mpino tsirairay avy. Ny fitsofohana ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina dia tsy tokony ho teren-ko masaka toy ny voalobo-jaza. Mivoatra miandalana izany arakaraky ny fikirizan'ny namana ao anatin'ny ezaka fampiharana ireo rindrandamin'ny planina ao anatin'ny firosoan'ny hetsika, ny fandinihana, ny fifanakalozan-kevitra ary ny fianarana, ka handray lesona noho izany izy ireo. Ny fandraisan'anjara amin'ny fiainanan'ny fiarahamonina dia hivoatra arakaraky ny fahaiza-manaon'ny vondrona hanondrotra ny fitomboany manokana ka hitazonany ny fahavitrihan'izany. Lasa zary mirindra izy noho ireo ezaka fanitarana sy fanamafisana orina ny vondrona raha toa ka mampihatra ireo singa amin'ny foto-kevitra fototra mifanesy izay mifehy ny planina mondialy. Ary hitohy hanampy ireo hetsiky ny mponina rehetra ho amin'ny fomba fijerin'i Bah'u'll'h momba ny sivilizasiona maneran-tany izay mandroso maharitra sy mandri-fahalemana indrindra fa ampihariny amin'ny fomba misy famoronana eo amin'ny sehatra vaovan'ny fianarana izany.

Ry namana malala, impiry moa ny Mpampianatra malala no tsy naneho ny fanantenany fa ny fon'ny mpino dia mitosaka fitiavana ho an'ny tsirairay avy, ka tsy leferin'izy ireo mihitsy na dia tsipika mampisaraka iray aza, fa mandray ny zanak'olombelona rehetra ho toy ny fianakaviana iray ihany. ' Aza raisina ho toy ny vahiny intsony ny olona ', hoy ny fitalahoany, ' fa toy ny sakaiza, satria ny fifankatiavana sy ny firaisankina dia ho sarotra raha toa ka mibanjina ny tsy fitoviana ianareo '. Ireo fandrosoana voadinika rehetra tao amin'ireo pejy teo aloha dia tsy inona akory fa fomba fanehoam-pifankatiavana iraisam-pirenena tanteraka noho ny fahefan'ny Fanahy Masina, raha amin'ny ambaratongany tena lalina indrindra. Satria moa ve tsy ny fitiavan'Andriamanitra no mandoro ireo voalin'ny fisarahana sy ny fisaratsarahana, ary manakambana ireo fo ao amin'ny firaisankina tonga lafatra ? Moa ve tsy ny fitiavany koa no manosika anareo hiroso hatrany eo amin'ny sahan'ny asam-panompoana izay mahatonga anareo hahita ao amin'ny fanahy tsirairay avy ny fahafahana mahalala Azy sy tia Azy ? Tsy efa voahosotra hahalala ve ianareo fa ny fanehoany dia nizaka tamin-kafaliana ny fiainana feno fahoriana noho ny fitiavana ny zanak'olombelona ? Jereo eo amin'ny samy ianareo ireo rahalahinareo sy anabavinareo baha'i atsy Iran. Moa ve tsy ohatra velona amin'ny herim-panahy nateraky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny faniriana hanompo azy izy ireo ? Ny fahafahan'izy ireo mihoatra ny fampijaliana feno habibiana sy ny fanenjehana faran'izay mangidy ve dia tsy manambara ny fahaiza-manaon'ireo aman'alin-kisa maro voageja maneran-tany hijoro ka handray andraikitra hentitra amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany ? Tsy azo ozongozonona manoloana izao fananganana fiarahamonina mirona any amin'ny fizarazarana izao, hafaingano ny dia ary ento amin'ireo fanahy izay miandry isaky ny kartie amin'ny tan'n-dehibe, isaky ny tan'na kely any ambanivohitra, isaky ny toerana manerana ny tany ny hafatr'i Bah'u'll'h, mba hidiran'izy ireo ao amin'ny vondrony, dia ny vondron'ny Anarana Lehibe Indrindra. Ao an-tsainay mandrakariva ianareo ary tsy diso anjara amin'ny vavaka ataonay na oviana na oviana, ary mbola hanohy hitalaho amin'Ilay Manam-pahefana izahay mba hanamafisany anareo amin'ny alalan'ny fahasoavany mahatalanjona.

 

Windows / Mac