Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2022

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Päättynyt on valmistautumisen ja pohdinnan sekä ankaran aherruksen vuosi, jolle olivat tunnusomaisia ystävien ponnistukset kaikkialla maailmassa ‘Abdu’l-Bahán taivaaseenastumisen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi, mukaan lukien edustajien lähettäminen osallistumaan hänen kunniakseen Pyhässä maassa järjestettyyn erityistilaisuuteen. Näiden ponnistusten ansiosta lukemattomat sielut ‒ eivätkä vain bahá’ít ‒ ovat tunteneet ‘Abdu’l-Bahán elämän innoittavan heitä. Se, miten hän piti huolta jokaisesta ihmisperheen jäsenestä, teki opetustyötä, edisti koulutusta ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin tähtääviä hankkeita, osallistui syvällisesti sekä idässä että lännessä käytyihin keskusteluihin, kannusti innokkaasti hankkeita rakentaa temppeleitä, vaikutti bahá’í-hallinnon varhaiseen muotoutumiseen, edisti yhteisöelämän eri osien kehittämistä ‒ kaikki nämä toisiaan täydentävät näkökulmat hänen elämäänsä kuvastivat hänen ainaista ja täydellistä antaumustaan palvella Jumalaa ja palvella ihmiskuntaa. Sen lisäksi, että ‘Abdu’l-Bahá oli moraalisen arvovaltansa ja verrattoman henkisen käsityskykynsä puolesta ylivertainen henkilö, hän oli puhdas kanava, jonka kautta Bahá’u’lláhin ilmoituksesta vapautuneet voimat pääsivät vaikuttamaan maailmaan. Ymmärtääkseen bahá’í-uskon yhteiskuntaa rakentavaa voimaa tarvitsee vain panna merkille ‘Abdu’l-Bahán saavutukset hänen toimintakautensa aikana ja hänen kynästään lakkaamatta virranneen ohjauksen tuottamat täydelliset muutokset. Niin monet nykypäivän bahá’í-yhteisön suurenmoisista edistysaskeleista

‒ joita tarkastelimme viime ridván-sanomassamme ‒ ovat lähtöisin ‘Abdu’l-Bahán toimista, päätöksistä ja ohjeista.

Miten sopivaa sitten onkaan se, että bahá’í-yhteisön yhteinen kunnianosoitus täydelliselle Esikuvalleen olisi alkusoittona sen aloittaessa suuren hankkeen, joka keskittyy bahá’í-uskon yhteiskuntaa rakentavan voiman vapauttamiseen yhä enenevässä määrin. Yhdeksänvuotissuunnitelman ja nykyisen suunnitelmien sarjan piiriin kuuluvilla ponnistelun aloilla pyritään pääsemään tähän kaiken kattavaan tavoitteeseen. Se on myös keskeistä niissä yli 10 000 konferenssissa, jotka järjestetään kaikkialla maapallolla tämän suuren henkisen hankkeen käynnistämisen merkiksi. Nämä konferenssit, joihin odotetaan ennennäkemätöntä määrää osallistujia, tuovat yhteen eivät vain bahá’íta vaan monia muita ihmiskunnalle hyvää tahtovia, jotka heidän laillaan halajavat edistää ykseyttä ja parantaa maailmaa. Heidän päättäväisyytensä ja vahva määrätietoisuutensa näkyy siinä hengessä, joka on virinnyt jo pidetyissä kokoontumisissa, joissa osallistujia ovat innoittaneet toimimaan yhtä lailla ne vuorovaikutteiset neuvottelut, joihin he ovat antaneet oman osansa, kuin näissä riemukkaissa tapahtumissa tarkasteltu yhteinen tulevaisuudennäkemyskin. Me odotamme innokkaina, mitä tulevat kuukaudet ja vuodet tuovat tullessaan.

Sen jälkeen, kun me osoitimme 30. joulukuuta 2021 päivätyn sanomamme neuvonantajien konferenssille, kansalliset henkiset neuvostot ja alueelliset bahá’í-neuvostot ovat vakaasti arvioineet mahdollisuuksia tehostaa kasvuprosessia hallintoalueisiinsa kuuluvilla seuduilla yhdeksänvuotissuunnitelman aikana. Ajan kuluessa tapahtuvan edistyksen arvioimiseksi olisi mielestämme hyödyllistä tarkastella tätä suunnitelmaa siten, että sen toteutuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, jotka ovat kestoltaan neljä ja viisi vuotta, ja kansallisia neuvostoja pyydettiin pohtimaan edistystä, jota ne odottavat näkevänsä omissa yhteisöissään vuoden 2026 riḍvániin mennessä ja sen jälkeen vuoden 2031 riḍvániin mennessä. Tässä yhteydessä arvioitiin myös uudelleen seuturajoja, ja näiden tarkistusten tuloksena seutujen kokonaismäärä maailmassa on noussut neljänneksellä ja on nyt yli 22 000. Saatujen ennusteiden perusteella arvioidaan, että suunnitelman loppuun mennessä näistä seuduista noin 14 000 seudulla on jossakin kehitysvaiheessa oleva kasvuohjelma. Niiden joukosta niiden seutujen määrä, joissa kasvuohjelman voidaan katsoa olevan intensiivinen, ennakoidaan nousevan 11 000 seutuun saman ajanjakson kuluessa. Ja näistä seuduista kolmannen virstanpylvään ohittaneiden määrän odotetaan nousevan yli 5 000 seutuun vuoteen 2031 mennessä. Epäilemättä tällaisten edistysaskelten ottaminen edellyttää valtaisaa ponnistelua suunnitelman koko keston ajan. Mielestämme nämä ovat kuitenkin ansiokkaita, tavoittelemisen arvoisia pyrkimyksiä, sillä niiden takana on kunnianhimoinen mutta vakavasti otettava arvio siitä, mikä on mahdollista saavuttaa.

Tämä on paljonpuhuvaa. Tällaisia tavoitteita ei voisi järkevästi suunnitella, jos hallinnon laitokset ja toimijat eivät olisi kehittyneet merkittävästi, minkä ansiosta niillä on huomattavasti parantunut kyky sellaisen yhteisön asioiden hoitamiseen, jonka toiminta on moninkertaistunut hyvin nopeasti ja siihen on saatu mukaan hyvin suuri ja kasvava määrä samanhenkisiä sieluja. Tällaista kasvua ei olisi mahdollista tavoitella, jos halua oppia ‒ toimia, pohtia, tarttua oivalluksiin ja sisäistää muualla esiin nousevia oivalluksia ‒ ei olisi vaalittu kaikilla tasoilla ja ulotettu yhteisön ruohonjuuritasolle asti. Ja tällaisten ennusteiden toteutumisen edellyttämä ponnistelu tuskin olisi mahdollista, ellei järjestelmällisestä suhtautumisesta opetustyöhön ja ihmisvoimavarojen kehittämiseen olisi tullut yhä näkyvämpää bahá’í-maailmassa. Kaiken tämän johdosta bahá’í-yhteisön tietoisuus omasta identiteetistään ja tarkoituksestaan on kehittynyt. Määrätietoinen ulospäin suuntautuminen yhteisörakentamisessa oli jo vakiintunut osaksi toimintakulttuuria hyvin monissa paikoissa. Nyt se on yhä useammissa yhteisöissä kypsynyt todelliseksi vastuuntunnoksi yhä suurempien ihmisryhmien henkisestä ja aineellisesta edistyksestä yhteiskunnassa ja ulottuu bahá’í-yhteisön itsensä jäsenistöä paljon laajemmalle. Ystävien ponnistukset rakentaa yhteisöjä, osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja antaa oma osansa yhteiskunnassa käytäviin keskusteluihin ovat yhtenäistyneet yhdeksi maailmanlaajuiseksi hankkeeksi, ja ne liittää toisiinsa yhteinen toimintakehys, jolle on keskeistä auttaa ihmiskuntaa hoitamaan asioitaan henkisten periaatteiden pohjalta. Ei voi olla huomaamatta, kuinka merkityksellinen kuvaamamme kehityskulku on sen saavutettua tämän vaiheen sata vuotta hallintojärjestyksen perustamisesta. Kahtena viime vuosikymmenenä tapahtuneessa kyvykkyyden poikkeuksellisessa kasvussa ‒ joka on tehnyt bahá’í-maailmalle mahdolliseksi tarkastella omia pyrkimyksiään bahá’í-uskon yhteiskuntaa rakentavan voiman vapautumisena ‒ me näemme kiistattoman todisteen siitä, että Jumalan asia on siirtynyt muotoutumisen aikansa kuudenteen kauteen. Ilmoitimme viime riḍvánina, että laajalle levinnyt ilmiö, jossa suuret joukot osallistuvat bahá’í-toimintaan uskosta sytyttyään ja hankkivat taitoja ja kykyjä oman yhteisönsä palvelemiseksi, oli merkki Mestarin jumalallisen suunnitelman kolmannen kauden alkamisesta. Näin ollen silloin alkaneelle ja nyt päättyvälle yksivuotissuunnitelmalle on tunnusomaista uskollisten joukon ottamien historiallisten edistysaskelten sarja. Ja uuden, mahtavan hankkeen kynnyksellä tämä uskovien yhdistynyt joukko on valmiina tarttumaan edessään oleviin rajattomiin mahdollisuuksiin.

Nyt päättyvän kauden näkyvä piirre oli pystyttää viimeinen mannermainen temppeli ja käynnistää hankkeet temppelien rakentamiseksi kansallisella ja paikallisella tasolla. Bahá’ít ovat kaikkialla maailmassa oppineet paljon siitä, miten mashriqu’l-adhkár käsitetään sekä miten se ilmentää palvonnan ja palvelun välistä yhteyttä. Muotoutumisen ajan kuudentena kautena tullaan oppimaan paljon lisää siitä polusta, joka jossakin yhteisössä johtaa kukoistavan hartauselämän kehittymisestä ‒ ja sen innoittamasta palvelusta ‒ mashriqu’l-adhkárin ilmaantumiseen. Neuvottelut ovat alkamassa eri kansallisten henkisten neuvostojen kanssa, ja kun ne etenevät, me ilmoitamme aika ajoin, minne bahá’í-temppeleitä tullaan rakentamaan tulevina vuosina.

Riemuamme siitä, että näemme Korkeimman nimen yhteisön vahvistuvan vahvistumistaan, varjostaa syvä surumme siitä, että näemme maailmassa alituiseen jatkuvien olojen ja selkkausten kylvävän kurjuutta ja lohdutonta kärsimystä ‒ etenkin pannessamme merkille taas irralleen päässeen tuhovoiman, joka on sekoittanut kansainväliset suhteet ja samalla kurittaa kansoja kauheuksin. Me tiedämme hyvin sen ja olemme vakuuttuneita siitä, että niin kuin bahá’í-yhteisöt ovat toistuvasti osoittaneet monissa erilaisissa yhteyksissä, Bahá’u’lláhin seuraajat ovat sitoutuneet tarjoamaan apua ja tukea ympärillään oleville, olivatpa he itse miten ahtaalla hyvänsä. Mutta ennen kuin ihmiskunta kokonaisuudessaan sitoutuu järjestämään asiansa oikeudenmukaisuuden ja totuuden perustalle, se on valitettavasti tuomittu kompuroimaan kriisistä toiseen. Me rukoilemme, että jos Euroopassa äskettäin puhjenneesta sodasta on määrä oppia jotakin tulevaisuutta varten, se on kipeä muistutus siitä, mihin suuntaan maailman on kuljettava aidon ja kestävän rauhan saavuttamiseksi. Bahá’u’lláhin ilmaisemat periaatteet aikansa kuninkaille ja presidenteille sekä Hänen menneille ja nykyisille hallitsijoille sälyttämänsä raskaat velvollisuudet ovat nykyään kenties jopa vieläkin olennaisempia ja välttämättömämpiä kuin silloin, kun Hänen kynänsä ne ensi kertaa kirjasi. Bahá’ílle Jumalan suuren suunnitelman vääjäämätön eteneminen ‒ se tuo mukanaan koettelemuksia ja mullistuksia mutta lopulta pakottaa ihmiskunnan kohti oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja ykseyttä ‒ on se ympäristö, jossa kehkeytyy Jumalan pieni suunnitelma, jonka parissa uskovat ennen kaikkea ahertavat. Nyky-yhteiskunnan häiriintyneisyyden vuoksi tarve vapauttaa bahá’í-uskon yhteiskuntaa rakentava voima on ilmiselvä ja kiireellinen. Meidän on pakko olettaa, että toistaiseksi mullistukset ja levottomuudet tulevat edelleen koettelemaan maailmaa. Siksi epäilemättä ymmärrätte, miksi jokaiseen lausumaamme hartaaseen pyyntöön kaikkien Jumalan lasten vapauttamiseksi hämmennyksestä ja katkerista kärsimyksistä liitämme yhtä vilpittömän rukouksen sen kovasti tarvittavan palvelun menestymiseksi, jota te teette Rauhan ruhtinaan asian puolesta.

Jokaisella seudulla, missä suunnitelman toiminta on vauhdittumassa, me näemme kehittyvän sellaisia yhteisöjä, joiden yleviä ominaisuuksia me kuvailimme 30. joulukuuta 2021 päivätyssä sanomassamme. Kun yhteiskunnat kohtaavat monenlaista ahdinkoa, Abhá-kauneuden seuraajien on yhä selvemmin erotuttava muista selviytymiskyvyltään ja järkiperäisyydeltään, käytöstavoiltaan ja periaatteellisuudeltaan sekä sen myötätunnon, irrottautuneisuuden ja pitkämielisyyden ansiosta, jotka he näyttävät toteen pyrkiessään ykseyteen. Kerta toisensa jälkeen uskovien suurten vaikeuksien aikoina osoittama heille ominainen luonteenlaatu ja asennoituminen on saanut ihmiset kääntymään selityksiä, neuvoja ja tukea saadakseen bahá’íden puoleen, etenkin silloin, kun vaara ja odottamaton epäjärjestys ovat saaneet jonkin yhteiskunnan elämän järkkymään. Kertoessamme teille näistä huomioistamme me olemme tietoisia siitä, että bahá’í-yhteisö itse myös kokee maailmassa vaikuttavien hajottavien voimien seuraukset. Lisäksi me tiedämme, että mitä pontevammin ystävät pyrkivät edistämään Jumalan sanaa, sitä vahvempia vastavoimia he kohtaavat ennemmin tai myöhemmin eri tahoilta. Heidän on karaistava mielensä ja henkensä varmasti tulevien koettelemusten varalta, jotta ne eivät heikentäisi heidän pyrkimystensä tinkimättömyyttä. Mutta uskovat tietävät hyvin, että olipa edessä millaisia myrskyjä tahansa, Jumalan asian arkki on niiden kaikkien tasalla. Matkansa vaiheesta toiseen sen on nähty selviävän myrskysäistä ja kestävän merenkäyntiä. Nyt se suuntaa kohti uutta taivaanrantaa. Kaikkivaltiaan vahvistukset ovat tuulispäitä, jotka pullistavat sen purjeet ja vievät sitä kohti määränpäätä. Ja liitto on sen johtotähti, joka vakaasti pitää pyhän purren varmassa ja erehtymättömässä suunnassaan. Lähettäkööt taivaan väkijoukot siunauksia kaikille, jotka sen suojissa purjehtivat.

 

Windows / Mac