Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2001

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Voimallinen riemu sydämessämme ja suurin toivein me saavumme tähän Ridvánin kauteen ajan taitteessa, kun uusi mielentila on ilmeinen meidän kaikkien joukossa. Laajalti maailman¬¬yhtei¬sössämme on aikaisempaa vahvempi tietoisuus prosessin arvosta, suunnittelun välttämättö¬myydestä ja järjestelmällisen toiminnan tehosta kasvun edistämisessä ja niiden ihmisvoimavarojen kehittämisessä, joilla laajentuminen voidaan pitää käynnissä ja lujittuminen turvata. Ei voida lii¬aksi arvostaa yhtenäisyyttä näiden edistyksen välttämättömien edellytysten ymmärtämisessä, eikä voida yliarvioida, miten tärkeää on säilyttää ne hyvin järjestetyn koulutuksen avulla. Ja niinpä se, että yhtei¬sömme on päässyt tällaiseen painavuuteen tietoisuudessaan, on meille merkityksellinen tapaus. Me olem¬me syvästi kiitollisia Siunatulle kauneudelle siitä, että voimme nähdä tämän ja tervehtiä sitä aivan sen maailmanlaajuisen hankkeen alussa, jota pannaan käyntiin näiden juhla¬päivien aikana.

Tämän tietoisuuden synnyttämä tahdon voima oli tunnusomaista mannermaisten neuvonan¬tajien ja heidän apulaisneuvostojensa jäsenten konferenssille, johon he kokoontuivat Pyhässä maas¬sa viime tam¬mikuussa. Tapahtuman tuloksena oli niin valaiseva kokemus, että tämä merkitsi uskon siirtymisestä uuteen jaksoon, muotoutumisen aikakautensa viidenteen. Sellaisen vereksen elin¬voiman, kuin tässä historiallisessa kokoontumisessa osoi¬tettiin, käsitettiin ilmentävän toimin¬nan laadun kehittymistä kaikkialla yhteisössä. Tämän havainnon vah¬visti kuluneen vuoden aikai¬nen toiminta joukkojen liittymisen prosessin perusedel¬lytysten mukaisesti. Tie oli täten valmistet¬tu viisivuotissuunnitelmalle, ensimmäiselle hankkeelle, johon ollaan ryhtymässä viidennen jakson aikana.

Kaksitoistakuukautissuunnitelma saavutti päämääränsä laajentamalla aikaisemman, enem¬män kuin kolmesataa koulutusinstituuttia luoneen nelivuotissuunnitelman tärkeimpiä saavutuksia. Sen merkitys lisääntyi sen myötä, miten huomattavalla tavalla laitokset ja yksilöt vastasivat keho¬tukseen panna enem¬män painoa lasten henkiselle kasvattamiselle sekä ottaa varhaisnuoret mu¬kaan bahá’í-yhteisöelämään. Lastentuntien opettajien kouluttamisesta ja varhaisnuorten sisällyttä¬misestä instituuttikehitykseen on tullut sään-nöllinen osa bahá’í-toimintaa useissa mais¬sa. Lyhytai¬kaisuudestaan huolimatta kaksitoistakuukautissuunnitelmalla oli kantavuus, joka ulottui nimen¬omaisesti annettuja tavoitteita pitemmälle. Suunnitelma yhdisti elävästi bahá’í-historian erittäin vaiheikkaan jakson sekä suunnattoman lupaavat näkymät uudelle jaksolle, johon edel¬lisen saa¬vu¬tukset ovat yhteisöä niin mai¬niosti valmentaneet. Se on myös jättänyt lähtemättömät jäljet aikakir-joihimme, koska uskon toiminta kahdennenkymmenennen vuosisadan lopulla on ollut vaikutuksel¬taan pysyvää C vuosisata, jota ansaitsee pohtia kenen tahansa bahá’ín, joka haluaa ymmärtää niitä rajuja voimia, jotka ratkaisevalla hetkellä ihmissuvun yhteiskunnallisessa ja henkisessä evo¬luutiossa vaikuttivat elämään planeetallamme ja uskon itsensä kehityskulkuihin. Apu¬neuvoksi näin kiitettävään pyrkimykseen valmistettiin pyynnöstämme ja ohjauksessamme Century of Light (Valon vuo¬sisata), katsaus kah-denteenkymmenenteen vuosisataan.

Usein tämän yksivuotisen ponnistuksen aikana oli uskon ulkoasiaintoiminta erityisen näky¬vää. Aja¬telkaa esimerkiksi sitä, miten huomiota herättävä osa bahá’í-edustajilla oli Millennium-tapahtumissa, jotka pidettiin toukokuussa, elokuussa ja syys-kuussa Yhdistyneiden Kansakuntien pää¬sihteerin kehotuksesta. Täytyy kulua aikaa, jotta voidaan kunnolla ymmärtää, mitä vaikutuk¬sia on Ba¬há’í Kan¬sainvälisen Yhteisön näin tiiviillä ja huomiota herättävällä osallistumisella vä¬häisemmän rauhan kehityskulkuihin. Muiden kohokohtien joukossa oli mannermainen tieteellinen keskustelutilaisuus, jonka järjesti Intiassa Institute for Studies in Global Prosperity (Globaalin hyvinvoinnin tutkimusinstituutti), uusi Bahá’í Kansainvälisen Yhteisön suojeluksessa toimiva elin. Konferenssin valitsema teema oli @tie¬de, uskonto ja kehitys@, ja sen osanottajina oli Intian johtavia kansalaisjärjestöjä sekä sellaiset maineikkaat instituutiot kuin UNESCO, UNICEF, WHO ja Maailmanpankki. Lokakuussa käynnistettiin Internetissä Bahá’í World News Service (BWNS, Bahá’í-maa¬ilman uutispalvelu), jonka tarkoitus on tavoittaa sekä bahá’í- että ei-bahá’í-lukijakunta kertomalla ¬uusimmista tapahtumista kaik¬kialla bahá’í-maailmassa.

Viime vuoden aikaisesta voimaperäisestä toiminnasta Maailmankeskuksessa tiedotettiin ystäville pääosin aiemmissa viesteissä, joihin sisältyi mainintoja sellaisista saavutuksista kuin Kan¬sainvälisen Opetuskeskuksen siirtyminen pysyvään istuntorakennukseensa Karmelilla, man¬nermaisten neuvonantajien ja heidän apulaisneuvostojensa jäsenten konferenssi, joka pidettiin Py¬hässä maas¬sa viime tammikuussa, sekä valmistumassa olevat Karmelin hankkeet, jotka saavat parhaillaan viimeistä silausta toukokuun juhla¬tapahtumia silmällä pitäen. Viime lokakuussa py-hiinvaeltajat ja vierailijat otettiin ensimmäistä kertaa vastaan Haifan uusissa kokoontumis-tiloissa, jotka saatiin kokonaan käyttöön. Bahjís¬sa pyhän sijan kaunistaminen on jatkunut kaiken aikaa sen puu¬tarhoja kehittämällä. Tämä ponnistus on kuitenkin saanut vauhtia viime vuonna alulle pan¬nusta uudesta hank¬keesta rakentaa vierastilat Collins-portin takana olevan kiin¬teistön pohjoispään lähelle. Rakennus valmistuu aikataulun mukaan muu¬taman kuukauden kuluttua ja on jo harjakor¬keudessa, ja työ edistyy kaikilla aloilla, mukaan lukien viimeistely ja maisemointi. Uudet tilat ko¬hentavat Maa¬ilmankeskuksen kykyä ottaa vastaan yhä enemmän pyhiinvaeltajia, lyhytaikaisia bahá’í-kävijöitä ja erityisvieraita.

Tämän kuluneen vuoden tiivistelmän lopuksi me ilmoitamme teille riemumielin, että mel¬kein kolmen vuo¬sikymmenen kulumisen jälkeen Indonesian Bahá’íden Kansallinen Henkinen Neu¬vosto muodostettiin uudelleen viime Ridvánina Jakartassa pidetyssä kansallisessa vuosikokouk¬sessa. Bahá’í-toiminnalle elokuussa vuonna 1962 langetettu kielto rajoitti ankarasti indonesialais¬ten ba¬há’íden toimia koko tämän ajan, mutta he olivat koettelemuksensa kestäessä lujia ja järke¬viä, kun¬nes olojen muut¬tuminen tuossa maassa johti kiellon kumoamiseen. Emmekö siis rohkene toivoa, että samankaltaista iloista viestiä ahdistetuista uskonveljistämme Iranissa, Egyptissä ja muis¬sa mais¬sa ei tarvitse aivan liian kauan odottaa?

Hyvät ystävät: Tästä kahden vuosikymmenen päästä bahá’í-maailma viettää muotoutumi¬sen aikakauden alkamisen satavuotisjuhlaa. Me katsomme taaksepäin aikakauden aamunkoittoon sellaisten aikaansaannosten avaamasta näkökulmasta, joita alussa tuskin olisi voitu kuvitellakaan. Edes¬sä ovat näköalat, jotka herkeämättä haastavat yhteisöä vieläkin suurempiin saavutuksiin mei¬dät tästä satavuotispäivästä erottavan lyhyen tuokion aikana. Näihin korkeuksiin voidaan ja täy¬tyy yltää. Viisivuotissuunnitelma, johon me kehotamme ystäviä kautta maailman hellittämättä ja jatkuvasti kiinnittämään huomionsa, on tarkoitettu vastaamaan tähän haasteeseen. Se on ensim¬mäinen sarjassa rynnäkköjä, joihin ryhdytään näiden kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Tämä suun-nitelma on merk¬kinä seuraavasta vaiheesta tavoitteessa saada aikaan huomattava edistymi-nen joukkojen liittymisen prosessissa. Se vaatii tämän ratkaisevan tärkeän kehityskulun joudutta¬mista ja edel¬lyttää sitä paitsi ehdottomasti, että sen kolme olennaista osapuolta, yksilö, laitokset ja yhteisö, jatkavat järjestelmällistä pon¬nistelua tahoillaan.

Ei ole tarpeen käsitellä laajemmin suunnitelman vaatimuksia, sillä nämä asetettiin sano¬massamme Pyhään maahan kokoontuneille neuvonantajille ja kerrottiin myöhemmin kaikille kan¬sallisille henkisille neuvostoille. Kohta konferenssin jälkeen neuvonantajat alkoivat neuvotella kansallisten neuvostojen kanssa suunnitelman panemisesta täytäntöön kunkin omalla toimi¬alueel¬la. Suunnitelman kurssi on siis ystävien tiedossa kaikkialla, kun alueelliset ja paikalliset valmiste¬lut sen päätavoitteeseen etenemiseksi ovat käynnissä. Nyt on jo yleisesti tiedostettu, että voimat tullaan ponnistamaan uskon juurruttamiseksi lujemmin yhä useammille alueille maiden sisällä. Esimerkiksi siellä, missä olosuhteet sen sallivat, aivan lähellä toinen toistaan olevat paikalliset yhteisöt pannaan liikekannalle, osallistumaan voimaperäisiin kasvuohjelmiin. Muut keinot tulevat edel¬lyttämään, että avataan järjestelmällisesti uusia seutuja, joita varten täytyy koota kotirintama¬pioneereja siinä samassa pyhittäytymisen hengessä, joka innoitti niitä, jotka varhempina aikoina levittäytyivät laajalle avaamaan koskemattomia alueita merten ja mannerten tuolla puolen. Riittä¬nee todeta, että tätä jumalallisesti edistyvää hanketta elähdyttävä kehityskulku vihdoin laajenee sitä mukaa, kuin siihen kuuluvat yksityiskohdat otetaan vähitellen käyttöön ja sopeutetaan järjes¬telmällisesti sen toimintaan.

Viidennen jakson ominaispiirre tulee olemaan yhteisön hartauselämän rikastuttaminen pys¬tyttämällä kansallisia temppeleitä, sikäli kuin kansallisten yhteisöjen olot sallivat. Yleismaailmal¬linen Oikeusneuvosto ratkaisee näiden hankkeiden aikataulun ottaen huomioon joukkojen liittymi¬sen pro¬sessin edistymisen maiden sisällä. Tämä kehitys tulee ilmenemään ‘Abdu’l-Bahán jumalal¬lisen suun¬nitelman kaikkien perättäisten vaiheiden kautta. Heti lännen äititemppelin valmistumi¬sen jälkeen Suojelija aloitti mannermaisten temppelien rakennusohjelman. Ensimmäiset näiden joukossa olivat Kampalan, Sydneyn ja Frankfurtin mashriqu’l-adhkárit, jotka rakennettiin vas¬tauksena kymmenvuotis¬suunnitelman tavoitteisiin. Yleismaailmallinen Oikeusneuvosto jatkoi tätä linjaa rakentamalla Panamán, Apian ja New Delhin temppelit. Mutta tätä mannermaista vaihetta ei ole vielä saatettu loppuun: vielä on yksi rakennus pystyttämättä. Syvästi kiitollisina ja riemuit¬sevina me julkistamme tällä suotuisalla hetkellä päätöksen ruveta tähän viimeiseen hank¬keeseen. Etelä-Amerikan äititemppelin rakentaminen Santiagoon Chileen alkaa viisivuotissuunnitelman aikana ja täyttää siten Shog¬hi Effendin selvästi lausuman toiveen.

Tällä välin on otollinen ajankohta tarttua toimeen Maailmankeskuksessa Kaaren uusiin rakennuksiin aset¬tuneiden laitosten tehtävien kehittämiseksi edelleen. Koska Kansainvälinen Ope¬tuskeskus on huo¬mattavasti edis¬tynyt työssään, huomiota tullaan erityisesti kiinnittämään Kirjoi¬tusten Tutkimuskeskuksen työn järjestämiseen. Tällaista huomiota suunnataan erikoisesti pyhien tekstien englanninkielisten kään¬nösten kartuttamiseen. Laitoksen tarkoitus on avustaa Yleis¬maail¬mallista Oikeusneuvostoa tutkimaan pyhiä kirjoituksia sekä valmistaa käännöksiä uskon arvoval¬taisista teks¬teistä ja niitä selittäviä huomautuksia. Lisäksi Pyhässä maassa ponnistellaan edelleen, jotta keksitään ¬keinot, jotka tekevät mahdolliseksi vieläkin lisätä Bahá’í-maailmankeskuksessa käy¬vien pyhiinvaeltajien ja vieraiden mää¬rää.

Ridván-sanomassamme viisi vuotta sitten me ilmoitimme, että Maailmankeskuksessa jär¬jestetään suuri tapahtuma merkkinä Karmelin hankkeiden valmistumisesta sekä Bábin hautapyhä¬kön terassien avaamisesta yleisölle. Hetki on nyt tullut, ja me odotamme iloiten, että saamme toi¬vottaa käytännöllisesti katsoen kaikkien maiden ystäviä tervetulleiksi ohjelmanumeroihin, jotka kestävät viiden päivän ajan, 21.–25. toukokuuta. Meillä on myös ilo todeta, että meneillään ovat valmistelut bahá’í-maa¬ilman kytkemiseksi tapahtumiin suorissa lähetyksissä World Wide Webin ja satelliit¬in ¬välityksellä, mistä paraikaa tiedotetaan. Samalla kun Maailmankeskus keskittyy val¬misteluihin, jännitys lisääntyy väes¬tön keskuudessa Haifassa, missä kaupungin viranomaiset ovat ottaneet toimekseen julkaista samanaikaisesti tapahtuman kans¬sa kirjan nimeltä Bahá’í Shrine and Gar¬dens on Mount Carmel, Hai¬fa, Israel: A Visual Journey (Bahá’í-hautapyhäkkö ja puu-tarhat Karmelilla Haifassa Israelissa: kuvamatka). Lisäksi Israelin pos¬tilaitos on toteuttamassa päätöstään laskea samaan aikaan liikenteeseen juhlapostimerkki, jonka aiheena ovat terassit. Tä¬män tapauksen merkitys on pääasiassa siinä tauossa, jonka se suo katsauksen luomiseksi siihen verrattomaan taipaleeseen, jonka asia on kahdennen-kymmenennen vuosisadan mittaan kehitykses¬sään taittanut. Tällöin on myös aika miettiä niiden ilmiömäisten aikaansaannosten tulevia vaiku¬tuksia, joiden vertauskuvana on mahtavien rakennelmien kohoaminen Jumalan pyhälle vuo¬relle C kohoaminen, joka paljastaa uskomme henkiset ja hallinnolliset keskukset maa¬ilman katseille.

Samalla kun yhteisömme iloitsee näistä sykähdyttävistä mietteistä, pitäköön jokainen jäsen mielessään, että laakereilla lepäämiseen ei ole aikaa. Ihmissuvun nykyinen ahdinko on liian lohdu¬ton, jotta voitaisiin hetkeäkään empiä sen elämän leivän jakamisessa, joka meidän aikanamme on alas taivaasta tullut. Älköön siis olko mitään viivytystä sen prosessin edistämisessä, jossa on kaik¬ki toiveet onnistua opastamaan sotajoukkojen Her-ran juhlapöytään niiden kaikkien sielut, jot¬ka janoa¬vat totuutta.

Hän, joka pitää huolta jumalallisen järjestelmänsä kohtalosta, ohjatkoon ja johtakoon ja vahvistakoon jokaista ponnistusta, jonka te teette teille annettujen kiireellisten tehtävien saattami¬seksi päätökseen.

 

Windows / Mac