Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2003

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Kun viisivuotissuunnitelma siirtyy kolmanteen vuoteensa, vauhti on kiihtymässä: luettelo juuri päättyneen vuoden aikaisista saavutuksista jätti kauas taakseen sitä edeltäneinä kahtenatoista kuukautena saavutetun. Tämän vauhdin liikevoimasta saadaan kiittää yhtä paljon suunnitelman osatekijöissä saavutettua entistä suurempaa koherenssia kuin sitä liikkeelle panevaa vaikutustakin, joka kaikkialle planeetalle leviävällä kuohunnan ilmapiirillä on.

Tämän uuden hallinnollisen vuoden alkamisen myötä ilmaantuneet seikat ovat merkitykseltään samanaikaisesti vakavia, haastavia ja tavattomia. Edeltäneen vuoden kulkua järkytti kauttaaltaan sarja kriisejä, joka kärjistyivät sodan syttymiseen Lähi-idässä. Seuraamukset eivät ole yhtään vähemmän merkitykselliset Kaikkein korkeimman nimen yhteisön edistymiselle kuin myrskyisän siirtymävaiheen pyörteissä olevan, yhä globaalimman yhteiskunnan kehittymiselle. On ollut väistämätöntä, että tämän siirtymävaiheen ajoitus, mittakaava ja suuntaukset eivät ole olleet ennustettavia. Miten joutuisa onkaan todella ollut nykyinen suunnanmuutos maailman tilassa! Seurauksena olevassa selkkauksessa, jossa niin silmiinpistävästi ovat osallisina ne maat, joissa asian varhaisin historia hahmottui, me näemme vereksen muistutuksen Bahá'u'lláhin varoituksesta @maailman tasapaino on järkkynyt tämän ylhäisimmän, tämän uuden maailmanjärjestyksen värähdyttävästä voimasta@. Se, että tämän kriisin tapahtumat suoraan koskettavat aluetta, jolla on niin runsas bahá'í-perintö, Irakia, on erityisen merkillepantavaa.

Yhtäältä ovat tämän ja muiden asiaintilojen maailmassa aiheuttamat murrokset viitanneet siihen, että maassa, jossa Jumalan ilmaisija tälle ajalle asui kokonaisen vuosikymmenen, on alkamassa uusi vaihe maan suuresti arvostetun mutta murheellisella tavalla sorretun bahá'í-yhteisön historiassa. Toisaalta ne ovat tehneet tyhjiksi yhdeksännen kansainvälisen konventin valmistelut uskomme Maailmankeskuksessa. Mutta miten ikävää tämä onkaan, ei ole syytä hätääntyä. Kun Jumalan suurempi suunnitelma puuttuu Hänen vähäisempään suunnitelmaansa, ei pitäisi olla epäilystäkään siitä, että aikanaan avautuu taivaan lahjana tie tilaisuuteen, jossa on suurenmoiset mahdollisuudet edistää Hänen loistavan asiansa etuja.

Se huoli, pelko ja neuvottomuus, jonka tämä viimeisin selkkaus vähäisemmän rauhan kehkeytymisessä on herättänyt, on vahvistanut paheksuntaa ja tyrmistystä, jota tunnetaan planeettaa yhä uudelleen kuohuttavia kriisejä kohtaan. Ihmisten kaikkialla maapallolla kokema ahdistus purkautuu juuri nytkin julkisesti kiivaissa mielenosoituksissa, jotka ovat liian valtaisia sivuutettaviksi. Ne seikat, joita vastaan osoitetaan mieltä, ja ne tunteet, joita nostatetaan, usein pahentavat sitä kaaosta ja sekasortoa, joka tällaisin julkisin näytöksin toivotaan ratkaistavan. Jumalan ystäviä varten on tapahtumassa olevalle aivan selvä selitys; heidän tarvitsee vain palauttaa mieleensä uskon tarjoamat näköalat ja periaatteet, mikäli he tahtovat vastata tehokkaasti pelästyksen ja hädän leviämisen asettamiin haasteisiin. Pyrkikööt he ymmärtämään syvällisemmin tähän liittyviä opetuksia kertaamalla Shoghi Effendin kirjeitä, jotka on julkaistu teoksessa The World Order of Bahá'u'lláh, erityisesti niitä, jotka ovat nimeltään ”The Goal of a New World Order”, ”America and the Most Great Peace” ja ”The Unfoldment of World Civilization”.

Samalla kun maailma jatkaa melskeistä kulkuaan, viisivuotissuunnitelma on saavuttanut toimintakyvyn, joka tekee yhteisöllemme mahdolliseksi ottaa jättiläisaskelia kohti sen päätavoitetta, joukkojen liittymisen prosessin edistämistä. Yksityiskohtaiset tiedot näin rohkaisevasta uskon tilasta kaikilla viidellä mantereella on jo annettu 17. tammikuuta päivätyssä kirjeessämme; sitä kehotamme teitä tutkimaan lisää. Vain joitakin avainseikkoja on tarpeen nyt tähdentää: Maiden jakaminen seutuihin on saatu päätökseen 179 maassa; näitä laajenemisen alkukehtoja on noin 17.000. Pohdintakokouksista on seututasolla tullut voimallinen keino yhdentää ajattelua ja toimintaa laitosten välillä ja paikkakuntien välillä; ne ovat antaneet keskinäisen tuen hengessä väkevän virikkeen laitosten ja yksilöiden aloitteellisuudelle. Instituuttiprosessi on osoittanut entistäkin näkyvämmin vaikuttavuutensa laajenemista ja lujittumista tuottavana voimana. Suunnitelman ydintoiminnot ovat saavuttaneet mitan, joka suuresti ylittää viimevuotisen. Tuloksena on, että kasvava määrä ystäviä toimii nyt aktiivisesti opetus- ja hallintotyössä kaikkialla maailmassa ja ilmentää sitä tarttuvaa luottamuksen henkeä, joka innoittaa heitä ponnistelemaan haltioituneesti. Nuoret ja lapset on järjestelmällisemmin otettu mukaan yhteisön suunnitelmiin, ja ei-bahá'ít ovat osallistuneet runsaslukuisemmin opintopiireihin, hartauskokouksiin ja lastentunneille. On todellakin kannustavaa huomata, että suunnitelman alusta kuluneena lyhyenä aikana näistä kolmesta ydintoiminnosta on monissa yhteisöissä, joissa ne olivat olleet satunnaisia, tullut säännöllisiä ja niitä ollut monin verroin enemmän. Tässä siis on tuokiokuva maailmanyhteisöstä, joka on yksissä tuumin työn touhussa kuin ei koskaan ennen.

Samalla kun tämä kasvun malli juurtui yhä lujemmin suunnitelman käytäntöön, kuluneen vuoden aikana tapahtui muutakin tärkeää kehitystä. Ulkoasioiden kentällä Bahá'í Kansainvälisen Yhteisön toimielimet ryhtyivät niin moniin ja erilaisiin toimiin, että niitä ei voi tässä esittää, mutta niiden yhteisteho oli niin vaikuttava, ettei sitä voi jättää kokonaan mainitsematta. Näiden toimien kohokohta oli se sanoma, jonka me viime huhtikuussa osoitimme maailman uskonnollisille johtajille. Tämä on antanut uutta puhtia bahá'í-yhteisön omaksumalle toimintamallille, jossa yhteiskunnan vaikutusvaltaisimpien tahojen huomiota kiinnitetään kysymyksiin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä maailman rauhan turvaamiselle. Bahá'í Kansainvälisen Yhteisön tiedotustoimiston koordinointityön ja kansallisten henkisten neuvostojen ripeyden ja tehokkuuden ansiosta sanoma levisi lyhyessä ajassa kautta maapallon uskonnollisten yhteisöjen ylimpiin arvoasteisiin ja muihin virkaportaisiin. Aloitteen tarkoitus on tuoda kaikkien osapuolten huomioon, miten ehdottoman välttämätöntä uskontojen johtajiston on tarttua uskonnollisten ennakkoluulojen ongelmaan, josta on vääjäämättä tulossa yhä vakavampi vaara ihmisten hyvinvoinnille. Monilta vastaanottajilta tulleet välittömät reaktiot osoittavat, että sanomaan suhtaudutaan vakavasti ja että joillakin paikoin se on jopa tuomassa uusia ulottuvuuksia uskontojen väliseen toimintaan.

Sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kentällä on saavutettu tahti, joka leimaa aina vain syvällisemmin sitä vaikutusta, joka laitosten ja yksilöiden ponnistuksilla on sekä yhteisön sisäiseen kehitykseen että yhteisön yhteistyöhön muiden kanssa. Sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen toimisto raportoi, että suunnitelman toisen vuoden aikana perustettiin kahdeksan uutta bahá'íden innoittamaa kehityselintä, jotka toimivat niin monenlaisilla aloilla kuin naisten aseman edistäminen, terveydenhoito, maanviljely, lastenkasvatus ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

Pyhässä maassa julkaistiin nimikkeellä ”Gems of Divine Mysteries” englanninkielinen käännös Bahá'u'lláhin arabiankielisestä epistolasta, joka tunnetaan nimellä Javáhiru’l-Asrár. Bahá'u'lláhin ’Akkán vankilassa olevan tyrmän entistäminen saatiin päätökseen, ja työ alkoi yläkerran vankityrmäosaston loppuosassa. Seuraavasta pyhiinvaelluskaudesta alkaen, lokakuun alusta 2003, pyhiinvaeltajien lukumäärä kussakin ryhmässä nostetaan 150:stä 200:aan.

Lisäksi työ Maailmankeskuksessa toimivien laitosten kehittymisen edistämiseksi oli erityisen ilmeistä siinä, miten .;Huqúqu’lláhin laitos jatkuvasti kehittyi uskotun, Jumalan asian käden ’Alí-Mu.;hammad Varqán erinomaisessa johdossa. Järkeviä aloitteita tehden ja alati ponnistellen tri Varqá on innostanut järjestämään kaikkialla koulutusta ystäville .;Huqúqu’lláhin laista. Sen vuosikymmenen aikana, joka seurasi lain saattamista voimaan kaikkialla, on luotu kansallisten ja alueellisten uskottujen lautakuntien verkosto, joka huolehtii yhä useampien valtuutettujen ja edustajien palvelutyön koordinoimisesta ja ohjaamisesta. Tieto tästä mahtavasta laista on levinnyt laajalle, ja ystävät kaikilta mantereilta ovat sille vastaanottavaisia hartauden hengessä, jonka uskottu toivoo koskettavan niitä, jotka eivät vielä ole käyttäneet hyväkseen niitä luvattuja siunauksia, jotka seuraavat uskollisuudesta tälle laille.

Niiden vajaan kahden vuoden aikana, jotka ovat kuluneet ilmoitettuamme erityisestä taloudellisen tuen tarpeesta Maailmankeskuksen rakennusten ja puutarhojen pitämiseksi kunnossa niiden arvon mukaisella tavalla, on perustettu Maailmankeskuksen kiinteistörahasto. Lahjoitukset eivät vielä ole saavuttaneet vuosittaista tarvetta vastaavaa tasoa. Kuitenkin meistä on ollut pakko panna saapuneista lahjoituksista viisi miljoonaa dollaria erityisrahastoon aikomuksena koota peruspääoma, josta tulee alkuperäiseen tarkoitukseen varattavien sijoitustulojen lähde. Me olemme tehneet niin turvautumalla kansainväliseen bahá'í-rahastoon helpottaaksemme välttämättömien kulujen kattamista ja siirtäneet tuonnemmaksi muiden alojen toimintaa, jota olisi ollut normaalia harjoittaa.

Meillä on ilo antaa tiedoksi, että vastauksena Chilen Kansallisen Henkisen Neuvoston kutsuun on saatu 185 luonnosta Santiagoon rakennettavaksi Etelä-Amerikan äititemppeliksi arkkitehdeiltä ja suunnittelijoilta kaikkialta maailmasta. Lopullisesta valinnasta ilmoitetaan aikanaan.

Hyvät ystävät: Ilahtuneina kaikkialla saavutettavan edistyksen vahvoista merkeistä me turvaamme Ylimmäisen herramme jatkuviin armonosoituksiin niille omistautuneille ponnistuksille, joita teette viisivuotissuunnitelman puitteissa – suunnitelman, joka on laadittu näiden aikojen vaatimusten mukaiseksi. Vapauttakoon hellittämättömyytenne sen toteuttamisessa ne patoutuneet voimat, jotka Abhá-kauneuden armon ja suosiollisuuden avulla voivat väkevästi hyökyen edistää joukkojen liittymisen prosessia joka maassa.

 

Windows / Mac