Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2007

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Viisivuotissuunnitelman ensimmäinen vuosi todistaa kaunopuheisesti siitä hartauden hengestä, jolla Bahá’u’lláhin seuraajat ovat ottaneet omakseen 27. joulukuuta 2005 lähettämässämme sanomassa esitetyn toimintakehyksen, sekä heidän sitoutumisestaan edistää joukkojen liittymisen prosessia. Missä tätä toimintakehystä on johdonmukaisesti sovellettu jollakin seudulla kaikissa ulottuvuuksissaan, on saavutettu vakaata edistystä sekä siinä, miten uskovat ja heidän ystävänsä osallistuvat yhteisöelämään, että lukumääräisessä kasvussa niin, että jotkin seudut raportoivat tuhansittain liittyneitä muutaman kuukauden välein ja toiset kymmenittäin. Olennaisen tärkeää tälle kehityskululle on ollut tarkentunut tietoisuus hankkeen henkisestä luonteesta sekä myös lisääntynyt ymmärrys niistä päätöksentekovälineistä, jotka suunnitelman pääpiirteet määrittelevät.

Ennen kuin panimme alulle nykyisen sarjan globaaleja suunnitelmia, jotka keskittyvät yhteen ainoaan tavoitteeseen edistää joukkojen liittymisen prosessia, bahá’í-yhteisö oli kokenut nopean, mittavan laajenemisvaiheen monissa maailman osissa – laajenemisen, jota viime kädessä oli mahdotonta pitää käynnissä. Siten haasteena ei niinkään ollut uskon rivien paisuttaminen uusilla kannattajilla, ainakaan vastaanottavaisiksi osoittautuneista väestöryhmistä, vaan heidän ottamisensa osaksi yhteisön elämää ja riittävän monien uskon edelleen laajentamiselle omistautuneiden kasvattaminen heidän joukostaan. Niin ratkaisevaa oli bahá’í-maailmalle tarttua tähän haasteeseen, että me teimme siitä yhden nelivuotissuunnitelman keskeisistä tekijöistä ja kehotimme kansallisia henkisiä neuvostoja käyttämään koulutusinstituuttien muodossa valtaosan voimistaan luomalla laitoksille kyvykkyyttä kehittää ihmisvoimavaroja. Me totesimme, että yhä kasvavien uskovien joukkojen tarvitsisi hyötyä suunnitelmallisesta koulutusohjelmasta, joka olisi tarkoitettu antamaan heille ne tiedot ja henkiset oivallukset, ne taidot ja kyvyt, jotka vaadittaisiin mittavaa laajentumista ja lujittumista käynnissä pitävien palvelutekojen suorittamiseksi.

Huomioidessamme tällä hetkellä niiden seutujen toimintaa, joiden kasvu on vankalla pohjalla, me panemme merkille, että jokaisessa niistä ystävät ovat jatkaneet instituuttiprosessin vahvistamista samalla kun he ovat oppineet saamaan liikkeelle laajentuvan ydinjoukkonsa uskon aktiivisia kannattajia, panemaan toimeen tehokkaan järjestelmän heidän ponnistelujensa sovittamiseksi toisiinsa, punomaan heidän henkilökohtaiset aloitteensa ja yhteiset hankkeensa yhdistyneen toiminnan tehokkaaksi rakenteeksi sekä hyödyntämään olennaisen tiedon erittelyä toimintajaksojensa suunnittelussa. On todistettavissa, että he ovat löytäneet keinot viedä eteenpäin laajentamis- ja lujittamistyötä käsi kädessä – avain jatkuvaan kasvuun. Tällainen todistusaineisto varmasti innoittaa jokaista omistautunutta uskovaa pysymään päättäväisesti sillä järjestelmällisen oppimisen tiellä, joka on viitoitettu.

Saavutukset näinä suunnattomien ponnistelujen vuosina eivät ole rajoittuneet niihin seutuihin, joissa näin annetaan uutta pontta mittavalle laajentamiselle ja lujittamiselle. Osoittautui, että nelivuotissuunnitelman sekä sitä seuranneiden kaksitoistakuukautissuunnitelman ja aiemman viisivuotissuunnitelman aikana omaksuttu toimintatapa vaikutti niin, että se loi uskoville olosuhteet, joissa he voivat ulottaa pyrkimyksensä laajaan piiriin ihmisiä ja saada heidät kiinnostumaan yhteisöelämän eri puolista. Nyt on yleisesti näkyvissä hyöty vuosikymmenen kestäneestä kyvykkyyden rakentamisesta globaalien suunnitelmien kolmessa osallistujatahossa. Kaikkialla oli tarve oppia ymmärtämään ihmisvoimavarojen kehittämiseen vaikuttavat tekijät. Kaikkialla ystävien täytyi oppia vakaan kasvun vaatimukset – edistää järjestelmällistä toimintaa ja välttää häiriötekijöitä, viedä tietyt osat yhteisestä päätöksenteosta lähelle ruohonjuuritasoa ja luoda yhteisöjä, joilla on mielestään tehtävä, rohkaista kaikkia osallistumaan ja tarjota tilaisuus yhteiskunnan eri lohkoille tulla mukaan toimintaansa, erityisesti lapsille ja varhaisnuorille, jotka ovat Jumalan asian tulevia esitaistelijoita ja hänen sivistyksensä rakentajia.

Kun näin luja perustus on laskettu, ensisijaisen ajatuksen joka ainoan uskovan mielessä tulisi olla opettaminen. Opettavatpa he sitten henkilökohtaisin ponnistuksin ystäviään takkailloissa ja saavat heidät sitten osallistumaan ydintoimintoihin tai käyttävätpä he näitä toimintoja pääasiallisena opetusvälineenään, tekevätpä he sitten yhteisönä työstään lasten ja varhaisnuorten parissa keihäänkärjen jollakin seudulla tai keskittyvätpä he ensin vanhempiin sukupolviin, vierailevatpa he sitten yhteisten pyrkimystensä myötä perheissä ryhminä osana intensiivistä kampanjaa tai käyvätpä he kylässä etsijöiden luona säännöllisesti jonkin aikaa – nämä ovat päätöksiä, jotka voidaan tehdä vain ystävien kohtaamien olosuhteiden ja mahdollisuuksien ja niiden väestöryhmien luonteen mukaisesti, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Mitä kaikkien täytyy olosuhteista riippumatta myöntää, on se, että henkistä ravintoa vailla olevan, yhä syvempään epätoivoon vaipuvan ihmiskunnan tarve on huutava sekä että meille jokaiselle Korkeimman nimen yhteisön jäseninä uskottu velvollisuus opettaa on pakottava.

Bahá’u’lláh on käskenyt seuraajiaan opettamaan Jumalan asiaa. Tuhannet ja tuhannet soveltavat jo tarmokkaasti käytäntöön suunnitelman eri kohtia saadakseen käyttöönsä väylät ohjata sieluja hänen ilmoituksensa valtamerelle. Me odotamme näkevämme sen päivän, kun opettaminen on jokaisen uskovan elämää hallitseva intohimo ja kun yhteisön ykseys on niin vahva, että se saa tämän syttyneisyyden ilmentymään hellittämättömänä toimintana palvelun kentällä. Tätä siis toivomme kiihkeästi teiltä ja rukoilemme kaikkein palavimmin pyhällä kynnyksellä.

 

Windows / Mac