Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2017

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Huomatkaa, kuinka Korkeimman nimen yhteisö nousee toimimaan! Kun vain vuosi on kulunut uuden suunnitelman alkamisesta, tilannekatsaukset osoittavat meneillään olevien ponnistusten ja esiin nousevien saavutusten suuruusluokan. Viidentuhannen kasvuohjelman tehostaminen entisestään vaatii niin suuria ponnistuksia, että se on aivan ennenkuulumatonta. Suuret joukot ystäviä, joilla on vankka käsitys suunnitelman perusteista, toimivat sen vaatimusten mukaisesti ja vastaavat siihen tavalla, joka todistaa kurinalaisuudesta ja uhrautuvaisuudesta. Kuten ennakoitiinkin, joistakin jo pitkään käynnissä pidetyistä intensiivisistä kasvuohjelmista on tulossa tietämyksen ja voimavarojen lähteitä, jotka ovat tukena lähiseuduilleen ja helpottavat kokemusten ja oivallusten pikaista leviämistä.

Intensiivisen toiminnan keskukset – ne naapurustot ja kylät, joihin yhteisörakentamisen työ on eniten keskittynyt – ovat osoittautumassa hedelmälliseksi maaperäksi yhteiselle muutokselle. Avustajalautakunnan jäsenten ja heidän apulaistensa lisää jäseniä ja innostusta saanut suuri joukko kannustaa uskovia heidän ponnistuksissaan, auttaa heitä omaksumaan näkemyksen siitä, miten kasvuprosessia edistetään eri tilanteissa, ja tunnistaa menetelmiä, jotka ovat kunkin seudun oloihin sopivia. Alueelliset bahá’í-neuvostot opettelevat kansallisten henkisten neuvostojensa tuella, miten suunnitelman liikevoimaa voidaan vahvistaa monenlaisilla seuduilla samanaikaisesti, kun taas joissakin pienemmissä, vailla alueellisia neuvostoja olevissa maissa uudet kansallisen tason rakenteet alkavat opetella samaa. Vaikka joillakin alueilla nähtävää ripeää edistystä ei vielä ole näkyvissä muualla, kuten missä tahansa elimellisessä kehityskulussa on odotuksenmukaista, intensiivisten kasvuohjelmien kokonaismäärä maailmassa alkaa jo kasvaa. Lisäksi me riemuitsemme nähdessämme, että suunnitelman neljän ensimmäisen toimintajakson aikana osallistuminen sen mukaiseen toimintaan lisääntyi tuntuvasti.

Näin ollen merkit siitä, mitä tuleva vuosi saattaa tuoda tullessaan, tuskin voisivat olla lupaavampia. Ja mikä voisi olla soveliaampaa tarjottavaa Siunatulle kauneudelle Hänen syntymänsä kaksisataavuotispäivänä kuin Hänen rakkaittensa vakaa pyrkimys laajentaa Hänen uskonsa vaikutuspiiriä? Ensimmäinen näistä kahdesta kaksisataavuotisjuhlasta, joita bahá’ímaailma tulee viettämään, on siten tapahtuma, joka sisältää mitä sykähdyttävimpiä mahdollisuuksia. Oikein katsoen tämä vuosi tarjoaa verrattomasti suurenmoisimman tilaisuuden koko maailmassa milloinkaan saattaa sydämet yhteyteen Bahá’u’lláhin kanssa. Pitäkööt tulevina kuukausina kaikki tämän kallisarvoisen tilaisuuden mielessään ja tarkatkoot niitä mahdollisuuksia, joita on joka tilanteessa kertoa muille Hänen elämästään ja huikeasta tehtävästään. Jotta tätä koko bahá’í-maailman eteen avautuvaa tilaisuutta opettaa voitaisiin hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin, tulee lähestyä luovasti niitä keskusteluita, joita voisi syntyä kaikenlaisten ihmisten kanssa. Tällaisissa merkityksellisissä keskusteluissa herkistyy oivallus ja avautuu sydän – toisinaan saman tien. Tästä ansiokkaasta toiminnasta kaikki löytävät tehtävänsä, eikä kenenkään tulisi riistää itseltään sitä riemua, joka seuraa osallistumisesta tähän työhön. Me anomme ainutta Rakastettua, että koko tämä kaksisataavuotisaika voisi olla täynnään tätä riemuista puhtainta ja suloisinta: kertoa Jumalan päivän sarastuksesta toiselle sielulle.

Niistä velvoituksista, jotka uskollisten joukon pitää täyttää, tulee entistäkin ratkaisevampia maailman sekasortoisuuden, epäluuloisuuden ja epäselvyyden vuoksi. Ystävien tulisi todellakin hyödyntää jokainen tilaisuus loistaa valoa, joka voi näyttää suunnan ja antaa turvaa ahdistuneille, toivoa epätoivoisille. Mieleemme palautuu Suojelijan eräälle bahá’í-yhteisölle antama neuvo, jonka sanat vaikuttavat omalle ajallemme tarkoitetuilta: ”Kun nykypäivän yhteiskunnan rakenne horjuu ja murtuu pahaenteisten tapahtumien ja onnettomuuksien rasituksesta ja paineesta, kun avautuu yhä uusia kuiluja, jotka korostavat kansat, yhteiskuntaluokat, rodut ja uskonnot toisistaan erottavaa hajaannusta, suunnitelman toteuttajien täytyy osoittaa vieläkin syvempää eheyttä henkisessä elämässään ja hallintotyössään sekä täyttää entistä suurempia vaatimuksia ponnistellessaan yksin tuumin, auttaessaan toisiaan ja kehittyessään sopusointuisesti yhteisissä hankkeissaan.” Shoghi Effendi tähdensi aina bahá’í-uskon työn henkistä merkitystä ja sitä määrätietoista yhteishenkeä, jolla uskovien tulee täyttää pyhät velvollisuutensa, ja hän myös varoitti olemasta millään lailla osallisena poliittisissa kiistoissa, selkkauksissa ja riidoissa. ”Kohotkoot he kaiken eriseuraisuuden ja puolueellisuuden yläpuolelle,” hän kehotti toisessa yhteydessä, ”sen turhan kiistelyn, sen tyhjänpäiväisen laskelmoinnin ja sen katoavaisen intohimon yläpuolelle, jotka näkyvästi myllertävät muuttuvaa maailmaa ja vangitsevat sen huomion.” Nämä ovat väistämättä pärskyvää kuohua ja roisketta, kun aalto toisensa jälkeen vavisuttaa melskeistä ja jakautunutta yhteiskuntaa. Liian paljosta on kysymys, että tällainen harhaan vievä saisi hallita mieltä. Kuten jokainen Bahá’u’lláhin seuraaja hyvin tietää, ihmiskunnan perimmäinen hyvinvointi riippuu siitä, että noustaan sen riitojen yläpuolelle ja lasketaan vakaa perusta sen ykseydelle. Kaikki se, millä bahá’ít hyödyttävät yhteisönsä elämää, tähtää ykseyden vaalimiseen. Kaikki ponnistelut yhteisörakentamisessa suuntautuvat tähän samaan päämäärään. Korkeimman nimen siimeksessä kasvavat yhteisöt tarjoavat kiistelyyn väsyneille vakuuttavan esimerkin siitä, mitä ykseys voi saada aikaan.

Me ylistämme Herrain herraa nähdessämme niin monien Hänen rakastetuistaan antavan niin monin tavoin kaikkensa, jotta ihmiskunnan ykseyden lippu voitaisiin kohottaa korkealle. Hellimmin vaalitut ystävät: koska nyt alkaa erittäin otollinen vuosi, eikö meistä kukin voisi pohtia, mitä taivaallisia urotöitä Hänen armonsa voisi auttaa meitä tekemään?

 

Windows / Mac