Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2013

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

„Kniha Božia je otvorená dokorán a Jeho Slovo k Nemu zvoláva ľudstvo.“ Takýmito radostnými slovami Zvrchované pero opisuje príchod dňa zjednotenia a zhromaždenia. Bahá’u’lláh pokračuje: „Ó priatelia Boží, započúvajte sa do hlasu Toho, komu svet ukrivdil, a pevne sa držte všetkého, čo povznesie Jeho vec.“ Svojich nasledovníkov ďalej nabáda: „Raďte sa spolu v čo najpriateľskejšom duchu a v dokonalej družnosti a zasväťte drahocenné dni svojho života vytváraniu lepšieho sveta a rozširovaniu veci Toho, kto je Pradávny a Zvrchovaný Pán všetkého.“

Milovaní spolupracovníci: Tento podnecujúci výrok nám spontánne prichádza na um pri pohľade na Vaše zasvätené úsilie po celom svete, ktoré je reakciou na túto Bahá’u’lláhovu výzvu. Veľkolepú odozvu na Jeho volanie možno vidieť všade, kam sa len pozrieme. Tí, ktorí sa pozastavia, aby sa zamysleli nad odvíjaním sa božského plánu, nedokážu prehliadnuť, ako v srdciach žien a mužov, detí a mládeže, v krajine za krajinou, v zoskupení za zoskupením, silnie moc Slova Božieho.

Celosvetové spoločenstvo sa zdokonaľuje vo svojej schopnosti vyhodnocovať svoju bezprostrednú realitu, analyzovať svoje možnosti a uvážene uplatňovať metódy a nástroje päťročného plánu. Ako sme očakávali, skúsenosti sa najrýchlejšie hromadia v zoskupeniach, v ktorých sa vedome posúvajú hranice učenia sa. Na takýchto miestach sú dobre pochopené prostriedky, ktoré neustále rastúcemu počtu jednotlivcov umožňujú posilňovať ich schopnosti slúžiť. Energický vzdelávací inštitút pôsobí ako hlavná podpora úsilia spoločenstva napomáhať plánu, a v teréne sú čo najskôr rozmiestňované zručnosti a schopnosti rozvinuté prostredníctvom účasti na kurzoch inštitútu. Niektorí ľudia sa prostredníctvom svojich každodenných medziľudských interakcií stretávajú s dušami otvorenými voči skúmaniu duchovných otázok, ktoré sa uskutočňuje v rozličných prostrediach; niektorí ľudia dokážu reagovať na vnímavosť v dedine lebo v susedstve, trebárs tým, že sa do danej oblasti presťahujú. Rastúce počty povstávajú, aby prevzali na plecia zodpovednosť a tým rozširujú rady tých, ktorí slúžia ako tútori, animátori a učitelia detí, ktorí vykonávajú správu a koordinujú, alebo tých, ktorí sa snažia podporovať prácu iným spôsobom. Svoju oddanosť k učeniu sa priatelia vyjadrujú prostredníctvom vytrvalosti vo vlastných snahách a ochoty sprevádzať iných ľudí v ich úsilí. Ďalej dokážu mať stále na zreteli dva navzájom sa doplňujúce pohľady na model činnosti, ktorý sa v zoskupení rozvíja: prvý, trojmesačný cyklus činnosti—pravidelné pulzovanie programu rastu—a druhý, zreteľné stupne procesu vzdelávania detí, mladšej mládeže a mládeže a dospelých. Zatiaľ čo priatelia jasne chápu vzťah spájajúci tieto tri stupne, uvedomujú si, že každý má vlastnú dynamiku, vlastné požiadavky a vlastný prirodzený význam. Predovšetkým si uvedomujú pôsobenie mocných duchovných síl, ktorých činnosť možno badať ako v kvantitatívnych údajoch odrážajúcich pokrok spoločenstva, tak i v početných príbehoch vykresľujúcich jeho úspechy. Obzvlášť sľubné je, že tieto rysy príznačné pre najpokročilejšie zoskupenia sú tiež očividné v spoločenstvách nachádzajúcich sa v omnoho ranejších štádiách svojho rozvoja.

Keď sa prehlbujú skúsenosti priateľov, zvyšuje sa ich schopnosť posilňovať v zoskupení plodný a prepracovaný model života, ktorý začleňuje stovky či dokonca tisícky ľudí. S potešením zaznamenávame veľa porozumenia, ktoré veriaci získavajú pri svojich snahách. Oceňujú napríklad, že postupné odvíjanie sa plánu na úrovni zoskupenia je dynamický proces, ktorý je nevyhnutne zložitý a nenechá sa len tak ľahko zjednodušovať. Vidia, ako napreduje, keď zväčšujú svoju schopnosť jednak budovať ľudské zdroje, ako aj koordinovať a dobre organizovať činnosť tých, ktorí povstanú. Priatelia zisťujú, že pri náraste týchto schopností začne byť možné integrovať širšie spektrum iniciatív. Tak isto rozpoznávajú, že keď je predstavený nový prvok, určitý čas si vyžaduje špeciálnu pozornosť, ale to v žiadnom prípade neznižuje význam ostatných aspektov ich snáh o miestny rozvoj. Pretože chápu, že ak má byť učenie sa ich spôsobom fungovania, musia byť bdelí voči potenciálu, ktorý ponúkne akýkoľvek nástroj plánu, čo sa osvedčí ako obzvlášť vhodný pre určitý moment v čase, a kde je to potrebné, venovať väčšiu energiu do jeho rozvoja. To však neznamená, že všetci ľudia sa musia zaoberať tým istým aspektom plánu. Priatelia sa tiež naučili, že nie je nevyhnutné, aby hlavné zameranie fázy rozmachu každého cyklu programu rastu smerovalo k rovnakému cieľu. Podmienky si môžu vyžadovať, aby sa v danom cykle pozornosť napríklad venovala hlavne na to, aby prostredníctvom jednotlivej alebo kolektívnej intenzívnej snahy učiť vieru pozývali duše k prijatiu viery, no počas iného cyklu môže byť zameranie na znásobovanie konkrétnej kľúčovej aktivity.

Navyše si priatelia uvedomujú, že práca Veci postupuje na rozličných miestach rozličným tempom a z dobrého dôvodu—je to predsa len organický jav—a čerpajú radosť a povzbudenie z každého príkladu pokroku, ktorý vidia. Skutočne si uvedomujú úžitok plynúci z prínosu každého jednotlivca k pokroku celku, a preto všetci vítajú službu každého jedného človeka v súlade s možnosťami, ktoré mu jeho okolnosti vytvoria. Retrospektívne stretnutia sú čoraz viac vnímané ako príležitosti, pri ktorých sú snahy spoločenstva vo svojej celistvosti predmetom úprimnej a povznášajúcej porady. Účastníci sa dozvedajú, čo sa celkovo dosiahlo, v tomto svetle pochopia svoje vlastné úsilie, a dozvedajú sa viac o procese rastu tým, že prijmú rady od inštitúcií a čerpajú zo skúseností svojich spoluveriacich. Takéto skúsenosti sa tiež šíria v mnohých ďalších priestoroch, vznikajúcich za účelom konzultácie medzi priateľmi, ktorí sú intenzívne zapojení do konkrétnych snáh, či už sa venujú spoločnej oblasti činnosti alebo slúžia v určitej časti zoskupenia. Každé toto porozumenie je zasadené vo väčšom oceňovaní skutočnosti, že pokrok sa najľahšie dosahuje v prostredí predchnutom láskou—v ktorom sa nedostatky zhovievavo prehliadajú, prekážky sa trpezlivo prekonávajú, a odskúšané prístupy sa nadšene prijímajú. A tak prostredníctvom múdreho usmerňovania inštitúcií a orgánov viery fungujúcich na každej úrovni sa hoci len skromné snahy priateľov spájajú do kolektívneho úsilia, aby sa zaistilo, že sa vnímavosť voči volaniu Požehnanej krásy rýchlo určí a efektívne sa o ňu stará. Zoskupenie v takomto stave je zjavne zoskupením, v ktorom sa zdravo vyvíjajú vzťahy medzi jednotlivcom, inštitúciami a spoločenstvom—troma protagonistami plánu.

Z tohto výhľadu na prekvitajúcu činnosť si jedno hľadisko zasluhuje, aby sme sa o ňom zvlášť zmienili. V posolstve, ktoré sme Vám adresovali pred troma rokmi, sme vyjadrili nádej, že v zoskupeniach, v ktorých prebieha intenzívny program rastu, sa budú priatelia snažiť naučiť viac o spôsoboch miestneho rozvoja tým, že v susedstvách a na vidieku rozvinú strediská intenzívnej činnosti. Naše nádeje boli prekonané, pretože dokonca v zoskupeniach, v ktorých program rastu ešte nedosiahol intenzitu, snahy niekoľkých málo ľudí iniciovať kľúčové aktivity medzi obyvateľmi malých oblastí opäť a znovu preukázali svoju efektivitu. Tento prístup sa v podstate sústredí na odozvu na Bahá’u’lláhovo učenie zo strany populácií, ktoré sú pripravené na duchovnú premenu, ktorú Jeho zjavenie podporuje. Účasťou vo vzdelávacom procese, ktorý vzdelávací inštitút šíri, sú motivovaní k tomu, aby odmietli apatiu a ľahostajnosť vštepované spoločenskými silami, a namiesto toho nasledujú spôsoby konania, ktoré dokázali svoju schopnosť zmeniť život. Tam, kde tento prístup niekoľko rokov napreduje v susedstve alebo v dedine, a priatelia si udržali svoju zameranosť, sa postupne, ale nepochybne prejavujú pozoruhodné výsledky. Mladí ľudia sú posilnení k tomu, aby prevzali zodpovednosť za rozvoj ľudí zo svojho okolia, ktorí sú mladší ako oni. Staršie generácie vítajú prínos mládeže do zmysluplných diskusií o záležitostiach celého spoločenstva. Disciplína rozvíjaná prostredníctvom vzdelávacieho procesu spoločenstva buduje rovnako u mladých, ako aj starých, kapacitu na konzultáciu, a otvárajú sa nové priestory na zmysluplný rozhovor. Zmena sa však neobmedzuje len na bahájov a tých, ktorí sú zapojení do kľúčových aktivít, ktoré žiada plán, a od ktorých sa pochopiteľne očakáva, že časom príjmu nové spôsoby myslenia. Ovplyvnený je samotný duch miesta. Zbožný postoj sa utvára v širokom prúde populácie. Vyjadrenia o rovnoprávnosti mužov a žien sa vyslovujú výraznejšie. Výchova a vzdelávanie detí, chlapcov aj dievčat, vzbudzuje väčšiu pozornosť. Povaha vzťahov v rodinách—utváraných stáročnými domnienkami—sa zreteľne mení. Začína prevládať zmysel pre povinnosť voči svojmu najbližšiemu spoločenstvu a fyzickému prostrediu. Dokonca aj bič predsudkov, ktorý vrhá svoj zlovestný tieň na každú spoločnosť, začína ustupovať neprekonateľným silám jednoty. Skrátka, práca na miestnom rozvoji, ktorou sa priatelia zaoberajú, vplýva na celkové kultúrne aspekty.

Kým rozmach a konsolidácia za posledný rok neustále napredovali, vpred sa posunuli aj iné dôležité oblasti, často krát paralelne. Jeden z hlavných príkladov je, že pokroky na úrovni kultúry, ktorých sme svedkom v niektorých dedinách a susedstvách, sú do nemalej miery výsledkom toho, čo sa učíme z bahájskej zaangažovanosti v sociálnej činnosti. Naša Kancelária pre sociálno-ekonomický rozvoj nedávno pripravila dokument, ktorý je extraktom tridsaťročných skúseností nazbieraných v tejto oblasti, odkedy táto kancelária vznikla v Bahájskom svetovom centre. Medzi iným vypozorovala, že snahám zapojiť sa do sociálnej činnosti prepožičiava životodarný impulz vzdelávací inštitút. Nedeje sa to jednoducho len prostredníctvom nárastu ľudských zdrojov, ktorý podporuje. Duchovné porozumenie, vlastnosti a schopnosti, ktorých rozvoj vzdelávací inštitút podporuje, sa osvedčujú ako kľúčové pre účasť v sociálnej činnosti rovnako ako sú pre prínos k procesu rastu. Ďalej vysvetľuje, ako sú charakteristické oblasti úsilia bahájskeho spoločenstva riadené koncepčným rámcom vytvoreným zo vzájomne sa posilňujúcich prvkov, i keď sa prejavia iným spôsobom v rozličných sférach činnosti. Dokument, ktorý sme tu opísali, sme prednedávnom zaslali národným duchovným a vyzývame ich, aby v konzultácii s poradcami zvážili, ako môžu koncepty, ktoré skúma, pomôcť zdokonaliť existujúce snahy v sociálnej činnosti, ktoré sa uskutočňujú pod ich dohľadom, a zvýšiť povedomie o tomto dôležitom rozmere bahájskeho úsilia. Tento krok by nemal byť interpretovaný ako všeobecná výzva k rozšírenej činnosti v tejto oblasti—naopak vznik sociálnej činnosti nastáva prirodzene tým, ako silnie rastúce spoločenstvo —ale je načase, aby priatelia hlbšie uvažovali nad tým, aké dôsledky majú ich snahy na transformáciu spoločnosti. Prudký nárast poznatkov na tomto poli kladie zvýšené nároky na Kanceláriu pre sociálno-ekonomický rozvoj, a podnikajú sa kroky k tomu, aby sa jej fungovanie vyvíjalo úmerne s nimi.

Mimoriadne význačným rysom ostatných dvanástich mesiacov je frekvencia s akou je bahájske spoločenstvo v rozličných súvislostiach stotožňované s úsilím dosiahnuť zlepšenie sveta v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Myšlienkotvorcovia z každého prostredia, od medzinárodnej sféry po miestnu úroveň dedinského života, vyjadrujú svoje uvedomovanie si toho, že bahájom nielenže úprimne záleží na blahobyte ľudstva, ale majú aj presvedčivú koncepciu toho, čo treba dosiahnuť, a efektívne prostriedky na uskutočňovanie svojich snáh. Takéto vyjadrenia ocenenia a podpory tiež prišli z niektorých, predtým neočakávaných oblastí. Dokonca v Kolíske viery sú napríklad baháji napriek obrovským prekážkam, ktoré im utláčatelia kladú do cesty, čoraz väčšmi uznávaní pre ďalekosiahle dôsledky, ktoré ich posolstvo prechováva pre stav ich národa, a dostáva sa im úcty sa vážia pre svoju neochvejnú rozhodnosť prispievať k pokroku svojej vlasti.

Utrpenie, ktoré verní v Iráne znášajú obzvlášť v posledných desaťročiach, odkedy sa začala najnovšia vlna prenasledovania, popohnalo ich bratov a sestry v iných krajinách, aby im prišli na obranu. Spomedzi neoceniteľných darov, ktoré celosvetové bahájske spoločenstvo nadobudlo v dôsledku tejto vytrvalosti, v tejto súvislosti spomenieme jeden: je to pôsobivá sieť špecializovaných orgánov na národnej úrovni, ktorá preukazuje schopnosť systematicky rozvíjať vzťahy s vládami a organizáciami občianskej spoločnosti. Súbežne s týmto procesy postupných plánov zlepšili schopnosť spoločenstva zapojiť sa do prevládajúcich diskusií v každom priestore, kde sa uskutočňujú—od osobných rozhovorov po medzinárodné fóra. Na miestnej úrovni sa zaangažovanosť v tomto druhu snáh vytvára prirodzene prostredníctvom rovnakého organického prístupu, ktorý je príznačný pre neustále rastúcu zapojenosť priateľov do sociálnej činnosti, a nie je potrebné obzvlášť sa pokúšať o jej podnecovanie. Na národnej úrovni sa jej však častejšie začínajú sústredene venovať tieto isté oddané orgány, ktoré už fungujú v desiatkach národných spoločenstiev, a napredujú podľa dôverne známeho a plodného modelu činnosti, retrospektívy, konzultácie a štúdia. Aby sme takéto úsilie zlepšili, napomohli učeniu sa v tejto oblasti a zabezpečili, aby podnikané kroky boli prepojené s ostatnými snahami bahájskeho spoločenstva, sme v Bahájskom svetovom centre vytvorili Kanceláriu pre verejnú rozpravu Vyzveme ju, aby pomohla národným duchovným radám na tomto poli tak, že bude postupne rozširovať a koordinovať aktivity a systematizovať skúsenosti.

Povzbudzujúci pokrok nastáva aj v ostatných oblastiach. V čilskom Santiagu, kde sa stavia materský chrám Južnej Ameriky, stavebné práce rýchlo napredujú. Betónová konštrukcia základov, prízemia a servisného tunela sú hotové, rovnako ako stĺpy, na ktorých bude stáť nadstavba. Očakávanie spojené s týmto projektom narastá, podobný duch očakávania sa víri v siedmich krajinách, v ktorých majú byť postavené národné a miestne mashriqu'1-adhkáre. V každej z nich sa započali prípravy a začali sa využívať príspevky, ktoré veriaci zasielajú do Fondu pre chrámy. Avšak praktické zvažovanie záležitostí ako je lokalita, dizajn a zdroje, predstavujú len jeden aspekt práce, ktorú priatelia robia. Ich úsilie je v zásade duchovné, na ktorom sa podieľa celé spoločenstvo. Majster sa o mashriqu'1-adhkári zmieňuje ako o „magnete božských utvrdení”, „mocnom základe Pána”, „pevnom pilieri viery Božej”. Kdekoľvek je ustanovený, prirodzene bude neoddeliteľnou súčasťou procesu miestneho rozvoja, ktorý ho obklopuje. V krajinách, kde má byť dom uctievania postavený, sa prehlbuje povedomie o tejto skutočnosti medzi rádovými veriacimi, ktorí si uvedomujú, že ich kolektívny život musí čoraz viac odrážať spojenie uctievania a služby, ktoré mashriqu'1-adhkár stelesňuje.

Z každého hľadiska potom vidíme bahájske spoločenstvo, ako sa neustále posúva vpred, napredujúce v chápaní, dychtiace po získavaní porozumenia zo skúseností, pripravené ujať sa nových úloh, keď to zdroje umožnia, svižne reagujúce na nové naliehavé povinnosti, vedomé si potreby zaistiť prepojenosť rozličných oblastí činnosti, ktorými sa zaoberá, plne oddané naplneniu svojho poslania. Jeho nadšenie a oddanosť možno vidieť v obrovskom zanietení vytvorenom po oznámení zvolania 95-tich mládežníckych konferencií na celom svete zhruba pred dvoma mesiacmi. Potešili nás nielen reakcie samotnej mládeže, ale aj podpora, ktorú vyjadrili ich spoluveriaci, ktorí oceňujú fakt, že mladí Baha’u’llahovi nasledovníci pôsobia ako životodarný stimul pre celú Vec.

Postupné svedectvá, ktoré vidíme o šírení Baha’u’llahovho posolstva, dosahu jeho vplyvu a rastúcom povedomí o ideáloch, ktoré uchováva, nás napĺňajú nádejou. V tomto období výročí, si pripomíname onen „Deň najväčšej radosti“, ktorý od tohto Ridvánu delí jeden a pol storočia, keď Krása Abhá po prvýkrát oznámila Svoje poslanie Svojim spoločníkom v záhrade Najibiyyih. Z toho posväteného miesta sa Slovo Božie dostalo do každého mesta a na každý breh, aby zvolávala ľudstvo k tomu, aby sa stretlo so svojím Pánom. A z toho prvotného sprievodu Bohom opojených milujúcich rozkvitlo rozmanité spoločenstvo so zámerom, pestrofarebné kvety v záhrade, ktoré On vypestoval. S každým uplynuvším dňom sa rastúce počty čerstvo prebudených duší v prosbách obracajú k Jeho svätyni, k miestu, na ktorom s úctou k tomuto požehnanému Dňu a s vďačnosťou za každú štedrosť udelenú spoločenstvu Najväčšieho mena skláňame svoje hlavy pri modlitbe na Posvätnom prahu.

 

Windows / Mac