Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2016

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Med ankomsten av Festligheternas konung är tiden över för förberedelser inför den nästa globala planen: Vi kallar nu Guds vänner till ett nytt femårigt engagemang av mod, beslutsamhet och resurser. Bahá’u’lláhs följe av trogna står redo. Institutionella möten som under de senaste månaderna sammankallats över hela världen har successivt skickat ut signaler om iver att påbörja detta mäktiga åtagande. De imperativ som meddelandet riktat till rådgivarnas konferens innehöll håller redan på att översättas till bestämda handlingsplaner. Årtionden av heroisk strävan har format samfundet och därmed har det förskaffat sig ett mått av bevisad förmåga att fostra tillväxt och stålsätta sig inför detta tillfälle. Särskilt de två senaste årtiondena har markant accelererat denna efterlängtade ökning av förmåga.

Under denna period har antagandet av ett framväxande ramverk för handling gjord det möjligt för vännerna att gradvis driva fram och förädla väsentliga förmågor, först i form av enkla handlingar av tjänande, som sedan lett till mer utarbetade handlingsmönster, vilket i sin tur krävt utvecklande av ännu mer komplexa förmågor. På detta sätt har en systematisk process av att utveckla mänskliga resurser och bygga en samhällsgemenskap startats i tusentals kluster – och i många av dem, avancerat långt. Fokus har inte enbart varit på den enskilda troende, eller samfundet, eller Trons institutioner; alla tre oskiljaktiga deltagare i utvecklingen av en ny världsordning stimuleras av de andliga krafter som frigjorts genom utvecklandet av den Gudomliga planen. Tecknen på deras framsteg är mer och mer påtagliga: I det självförtroende som oräkneliga troenden har fått att dela med sig av berättelser om Bahá’u’lláhs liv och att diskutera följdverkningarna av Hans uppenbarelse och oförlikneliga Förbund; i de växande grupper av själar som därigenom har attraherats till Hans sak och bidrar till att uppnå Hans enande vision; i bahá’íernas och deras vänners förmåga att bland samhällets själva gräsrötter vältaligt beskriva sina erfarenheter av en process med förmåga att omvandla karaktären och forma social tillvaro; i det signifikant större antalet inhemska medlemmar i bahá’í-institutioner och -organ som nu vägleder sina samfunds angelägenheter; i det tillförlitliga, generösa, och offervilliga givandet till Fonden som är så livsviktig för att vidmakthålla Trons framåtskridande; i den blomstring utan motstycke av individuella initiativ och kollektiv handling till stöd för samhällsbyggande aktiviteter; i entusiasmen hos så många osjälviska själar som, i blomman av sin ungdom, skänker oerhörd spänst åt detta arbete, särskilt när det gäller att ägna sig åt yngre generationers andliga fostran; i höjandet att samfundets gudshängivna karaktär genom regelbundna samlingar för andakt; i ökningen av kapaciteten på alla nivåer av bahá’í-administrationen; i institutioners, organs och individers beredvillighet till processtänkande, att avläsa sin närliggande verklighet och bedöma sina resurser på de platser där de bor och göra planer baserade på detta; i den nu välkända dynamiken av studier, rådplägning, handling och reflexion genom vilken en lärande inställning har uppodlats; i den växande insikten om vad det innebär att göra lärorna verkningsfulla genom socialt engagemang; i de mångfaldigande tillfällen som söks och tas tillvara att erbjuda ett bahá’í-perspektiv på de offentliga samtal som är gängse i samhället; i medvetandet om ett globalt samfund som i alla sina strävanden påskyndar framväxandet av en gudomlig civilisation genom att framvisa den samhällsbyggande kraften som är inneboende i Saken; ja, sannerligen, i vännernas ökande medvetande om att deras ansträngningar att fostra en inre omvandling, att vidga enhetens cirkel, att samarbeta med andra på tjänandets fält, att hjälpa befolkningar att ta kommando över sin egen andliga, sociala och ekonomiska utveckling – och att genom alla sådana ansträngningar åstadkomma världens förbättring – och därmed ge uttryck för religionens innersta syfte.

Fastän inget enskilt mått fullständigt kan beskriva bahá’í-samfundets framsteg, kan mycket inses genom det antal kluster över hela världen där ett tillväxtprogram etablerats, vilket vi, med tacksamhet för de gåvor som Abhá-skönheten förlänat, bekräftar har överträffat 5000. En så bred grund som denna var en förutsättning för att ta sig an den uppgift som bahá’í-världen nu står inför – att stärka tillväxtprocessen i varje kluster där den har börjat och ytterligare utveckla ett berikande mönster av samfundsliv. Den fortlöpande ansträngning som erfordras kommer att bli mödosam. Men resultatet har potential att bli djupt signifikant, till och med epokgörande. Små steg, om de är regelbundna och snabba, innebär att man färdats en lång sträcka. Genom att koncentrera sig på de framsteg som måste göras i ett kluster under en inledande period – exempelvis under de sex cyklerna innan den första av de tvåhundraåriga minneshögtiderna – kommer vännerna att åstadkomma mycket för att föra målet för hela femårsperioden inom räckhåll. I varje cykel finns flyktiga möjligheter nedlagda för ett kliv framåt, dyrbara möjligheter som inte kommer igen.

I samhället i stort mångfaldigas och försvåras, dessvärre, symptomen på ett allt djupare själsligt missmod. Hur slående är det inte att ni, medan världens folk lider på grund av avsaknaden av det sanna botemedlet och hänger sig nyckfullt åt det ena falska förhoppningen efter det andra, lugnt förfinar ett instrument som förbinder hjärtan med Guds eviga ord. Hur slående är det inte att ni, mitt ibland den kakofoni av fastlåsta åsikter och motstridiga intressen som överallt växer sig häftigare, är fokuserade på att föra människor samman för att bygga lokalsamhällen som är tillflyktsorter av enhet. Långt från att göra er modslagna, låt världens fördomar och fientligheter bli påminnelser om hur brådskande själar runt omkring er behöver den helande balsam som endast ni kan skänka dem.

Denna är den sista i en serie av på varandra följande femårsplaner. Vid dess slut kommer en ny fas i utvecklingen av den Gudomliga planen att öppnas, inriktad på att driva fram Bahá’u’lláhs samfund mot det tredje århundradet av bahá’í-eran. Må Guds vänner i alla länder värdesätta det löfte, som de få år som ligger framför oss rymmer, vilka kommer att bli en rigorös förberedelse för de ännu större uppgifter som ska komma. Den nuvarande planens breda inriktning gör det möjligt för var och en att stödja detta arbete, hur blygsamt ens bidrag än må vara. Vi ber er, högt uppskattade medarbetare, dyrkare av Honom som är världarnas Mest älskade, att inte spara någon möda i att tillämpa allt ni har lärt er och alla gudagivna förmågor och talanger ni har, för att få den Gudomliga planen att avancera till sitt nästa nödvändiga stadium. Till era egna innerliga böner för himmelskt bistånd lägger vi till våra, som framförs vid de Heliga gravplatserna på alla deras vägnar som arbetar för denna allomfattande Sak.

 

Windows / Mac