Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2018

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Vi hälsar er i den bestående efterglansen av de minnesvärda händelser som markerade tvåhundraårsminnet av den Välsignade skönhetens födelse. När vi betänker vad som hände då och sedan finner vi att det globala bahá’í-samfundet som det nu ser ut inte är detsamma som det var när det satte igång med de sex första cyklerna av den nuvarande planen. Det är mer medvetet än någonsin tidigare om sin uppgift. Det har upplevt en våg av kapacitetsutveckling, starkare än någonsin tidigare, när det gäller att knyta vänner och bekanta till sitt samfundsliv; att inspirera grannskap och byar till förenad strävan; att framvisa hur andliga sanningar kan översättas i varaktig praktisk handling; och framför allt att föra samtal inte bara om den lära som kommer att bygga en ny värld, utan också om Den som undervisade om den: Bahá’u’lláh. Berättelser om Hans liv och Hans lidande, uttryckta i en myriad olika tungomål, berörde oräkneliga hjärtan. Några visade sig redo att undersöka Hans sak vidare. Andra lovade att samarbeta. Och många andra mottagliga själar rördes att bekänna sin tro.

Ett talande tecken på framsteg var de många platser där det på den nationella nivån klart visade sig att tron har framträtt ur obemärkthet. Ledande regeringsmedlemmar och ledande tänkare uttryckte offentligt– och betonade ibland privat – att världen är i behov av Bahá’u’lláhs vision och att bahá’íernas strävanden beundras och borde utvidgas. Det gladde oss att se att det inte bara var bahá’íer som önskade hedra Bahá’u’lláh och prisa Hans liv – särskilda sammankomster anordnades av några utanför bahá’í-samfundet. I områden där det förekommer fientlighet mot tron var vännerna orubbligt lugna; de visade underbar motståndskraft och uppmuntrade sina landsmän att själva undersöka sanningen, och många deltog med glädje i festligheterna. Tvåhundraårsjubileet gav också upphov till en synbarligen obegränsad blomstring av konstnärliga uttryck, ett magnifikt bevis på den kärlekens källa ur vilken de härrörde. Karaktären hos själva det sätt på vilket bahá’ísamfundet tog sig an detta speciella tillfälle var nu en bekräftelse på hur mycket som lärts under de mer än två decennier sedan den nuvarande serien av planer började. Den enskilde troende tog initiativ, samfundet gjorde en kollektiv ansträngning och vännerna kanaliserade sin skapande energi in i de planer som institutionerna utformat. En betydelsefull årsdag, som markerade att två århundraden förflutit, erbjöd en kraftfull stimulans till arbetet med att bygga samfund för kommande århundraden. Må alla de frön som kärleksfullt såtts vid det första tvåhundraårsjubileet tålmodigt näras till blomstring under perioden fram till det andra.

Fastän framstegen naturligt nog inte är lika från land till land närmar sig, två år in i nuvarande plan, antalet intensiva tillväxtprogram i världen hälften av de fem tusen som räknats med i nuvarande globala företag och den hastighet med vilken detta antal växer har stadigt ökat. Vid närmare påseende finns det lovande tecken på hur individers, samfunds och institutioners potential kommit till uttryck. Överallt visade erfarenheten av tvåhundraårsjubileet för de troende att många av deras dagliga kontakter med människor i deras närhet kan genomsyras av undervisningens anda. Och allt eftersom arbetet i tusentals byar och grannskap vinner kraft håller ett livaktigt samfundsliv på att slå rot i vart och ett av dem. Antalet kluster där detta system för utvidgning av handlingsmönstret till fler och fler lokaliteter håller på att etableras ordentligt – och därigenom göra det möjligt för vännerna att passera den tredje milstolpen längs ett kontinuum av utveckling – har växt markant. Och det är här, vid fronten av bahá’í-världens lärande, särskilt när det gäller en befolknings rörelse i riktning mot Bahá’u’lláhs vision, där inte bara ett stort antal kommer in i bahá’íaktiviteternas vidgande famn, utan vännerna håller nu på att lära sig hur ansenliga grupper kommer att identifiera sig med det Största namnets samfund. Vi ser hur trons utbildningssträvanden får en mer formell karaktär på sådana platser, där barn obehindrat avancerar från årskurs till årskurs och stadigt från en nivå till nästa av juniorprogrammet för andligt självbestämmande. På dessa platser håller träningsinstitutet på att lära sig att se till att tillräckliga mänskliga resurser utvecklas för den andliga och moraliska uppbyggelsen av barn och juniorer i ständigt ökande antal. Deltagande i dessa grundläggande aktiviteter håller på att bli en så fast del av folkgruppens kultur att det betraktas som en oundgänglig aspekt av lokalsamhällets liv. En ny vitalitet växer fram inom en folkgrupp som tar hand om sin egen utveckling och det skapar immunitet mot de samhälleliga krafter som föder passivitet. Möjligheter för materiella och andliga framsteg tar form. Den sociala verkligheten börjar förändras.

Högt uppskattade vänner, detta är sannerligen ett tillfälle att rikta ett tack till den Mest älskade. Det finns ett stort antal anledningar till att vara uppmuntad. Samtidigt är vi fullt medvetna om storleksordningen av den uppgift som återstår. I grunden måste det, som vi tidigare påpekat, i många hundratal kluster framträda en växande grupp av troende som tillsammans med andra i deras närhet, kan vidmakthålla ett varaktigt fokus på närande av tillväxt och uppbyggande av kapacitet, och som utmärks av sin förmåga och sin disciplin att reflektera över handling och lära sig av erfarenhet. Att utbilda och åtfölja en växande kärngrupp av individer på varje plats – och inte bara på klusternivå utan också inom grannskap och byar – är både en formidabel utmaning och ett kritiskt behov. Men där detta inträffar talar resultaten för sig själva.

Vi känner tillförsikt när vi ser att trons institutioner har detta största behov främst i sina tankar och utarbetar effektiva mekanismer för att möjliggöra att de insikter som framgångar ger får vitt spridd tillämpning. Samtidigt ger större erfarenhet nationella, regionala och lokala organ en bredare vision. De håller på att involveras i alla aspekter av samfundets utveckling och är engagerade i hur människor mår bortom det formella medlemskapet. Medvetna som de är om de långtgående implikationer som institutprocessen har för folkgruppers framsteg, ägnar de särskild uppmärksamhet åt hur träningsinstitutet kan stärkas. De fortsätter att uppmärksamma behovet av att samfundet håller fast sitt fokus på planens behov och manar den ständigt ökande kretsen av vänner till högre och högre nivåer av enhet. De vidmakthåller troget sitt ansvar för förfiningen av sina administrative och finansiella system så att arbetet med expansion och konsolidering kan ges adekvat stöd. I allt detta är de i sista hand sysselsatta med att i samfundet befrämja förhållanden som är gynnsamma för utlösandet av starka andliga krafter.

Efter hand som arbetet med samhällsbyggande intensifieras använder vännerna de nya förmågor de utvecklat att förbättra villkoren i samhället omkring dem med en entusiasm upptänd av studiet av den gudomliga läran. Korttidsprojekt har ökat i antal, formella program har ökat i räckvidd och det finns nu fler bahá’í-inspirerade utvecklingsorganisationer engagerade i utbildning, hälsovård, jordbruk och andra områden. Av den transformation som därigenom synbarligen skett i folks individuella och kollektiva liv kan man skönja de omisskännliga begynnande yttringarna av den samhällsbyggande kraften i Bahá’u’lláhs sak. Inte att undra på då att det är från sådana exempel på social verksamhet – vare sig de är enkla eller komplexa, tidsbestämda eller varaktiga – från vilka Internationella Bahá’í-samfundets kontor i ökande grad hämtar inspiration i sina ansträngningar att delta i de allmänt förekommande samhällsdiskurserna. Detta är ett annat viktigt fält för Trons engagemang som har utvecklats väl. På den nationella nivån ges, med växande självförtroende, skicklighet och insikt, bidrag till diskurser som är meningsfulla för just det samhället – jämställdhet mellan män och kvinnor, migration och integration, ungdomens roll i samhällelig omvandling och religiös samexistens, bland andra. Och varhelst de lever, arbetar eller studerar ger troende i alla åldrar värdefulla bidrag till specifika diskurser och gör därigenom de runt omkring dem uppmärksamma på ett på principer baserat perspektiv format av Bahá’u’lláhs omfattande uppenbarelse.

Trons anseende i olika sammanhang där diskurser utvecklas har avsevärt höjts genom dess officiella närvaro på den världsomspännande webben, en närvaro som utvidgats avsevärt genom lanseringen av ett flertal nationella webbplatser och den vidare utvecklingen av den grupp av webbplatser som är associerade med bahai.org. Detta är oerhört värdefullt både för trons spridning och beskydd. Under en tidsrymd av bara några få dagar attraherades en stor global publik till ett noggrant uttänkt material om tron som presenterades på webbplatsen för tvåhundraårsjubileet och uppdaterades samtidigt på nio språk och som nu har utökats med individuella sidor för olika länder, vilket illustrerar mångfalden i de högtidsfiranden som ägt rum. Långt gångna planer finns redan att på webbplatsen för Bahá’í Reference Library introducera en tjänst som med tiden ska göra det möjligt för tidigare ej översatta och publicerade stycken och texter från de heliga skrifterna att bli tillgängliga online. Dessutom planeras utgivning av nya volymer av Bahá’u’lláhs och ‘Abdu’l-Bahás skrifter på engelska under kommande år.

I Santiago, Chile, och Battambang, Kambodia, håller världens två senast invigda

Tillbedjans hus på att bli etablerade centra för attraktion, ledstjärnor för deras samhällen för allt det som tron står för. Och deras antal håller på att växa. Det är med stor glädje som vi kan meddela att invigningsceremonin för templet i Norte del Cauca, Colombia, kommer att äga rum i juli. Vidare är byggandet av fler Tillbedjans hus i görningen. I Vanuatu håller tillstånd att sätta igång byggandet på att erhållas. I Indien och Demokratiska Republiken Kongo har en mycket komplex och krävande process till slut lett till lyckosamma markförvärv. Glädjen över att få se modellen till den första nationella Mashriqu’l-Adhkár avtäckas i Papua Nya Guinea vid Naw-Rúz hade knappt lagt sig förrän modellen för det lokala Tillbedjans hus i Kenya också visades. Samtidigt har vi all förväntan på att det nyligen offentliggjorda uttalandet och den sammanställning om institutionen Mashriqu’l-Adhkár, som framställts av vår forskningsavdelning, kommer att ytterligare stimulera vännernas uppskattning av betydelsen av andakt i samfundslivet. För i sitt tjänande, särskilt i sina regelbundna andaktssammankomster, lägger bahá’íer överallt den andliga grundvalen för framtida Tillbedjans hus.

Endast tre år återstår av den kvartssekellånga ansträngning som började 1996 och fokuserade på ett enda mål: ett betydande framsteg i processen inträde i skaror. Vid Riḍván 2021 kommer Bahá’u’lláhs efterföljare att ta sig an en plan som varar ett enda år. Denna ettåriga ansträngning, som är kort men laddad med betydelse, kommer att inleda ny en våg av planer som ska föra Sakens ark in i det tredje århundradet av bahá’í-eran. Under loppet av dessa lyckobådande tolv månader kommer bahá’í-världens högtidlighållande av hundraårsminnet av ‘Abdu’l-Bahás hädanfärd att inkludera en särskild sammankomst vid Bahá’í-trons världscentrum till vilken representanter för alla nationella andliga råd och alla regionala bahá’í-råd kommer att inbjudas. Avsikten är emellertid att detta endast skall vara det första i en rad evenemang som kommer att förbereda de troende för de kommande decenniernas krav. I januari följande år, hundra år efter den första offentliga uppläsningen av Mästarens Testamente, kommer av denna anledning en konferens att hållas i det Heliga landet, vilken sammanför de kontinentala rådgivarnämnderna och alla hjälprådsmedlemmar för beskydd och undervisning. Den andliga energi som utlöses vid dessa två historiska sammankomster måste sedan föras vidare till alla Guds vänner i alla länder där de bor. I detta syfte kommer under följande månader en serie konferenser att sammankallas över hela världen som katalysator för det fleråriga bemödande som skall följa efter den kommande ettårsplanen.

Sålunda närmar sig en ny fas i utvecklingen av Mästarens Gudomliga plan. Men ett spännande och mer näraliggande projekt ligger omedelbart framför oss. Det är nu bara ett och ett halvt år till tvåhundraårsjubiléet av Bábs födelse. Detta är en period under vilken vi bör erinra oss den utomordentliga heroismen hos vår tros Häroldsmartyr, vilkens dramatiska ämbetstid kastade mänskligheten in i en ny historisk tidsålder. Fastän skild från vår tid av två århundraden, liknar det samhälle i vilket Báb framträdde dagens värld i känslan av förtryck och längtan hos så många att finna svar som kan släcka själens törst efter vetskap. När vi överväger hur detta tvåhundraårsjubileum kunde markeras på ett anstående sätt, inser vi att dessa festligheter kommer att ha en alldeles särskild egenartad karaktär. Inte desto mindre förutser vi en blomsterprakt av aktiviteter, inte mindre mäktig och inte mindre inkluderande än den som åtföljde det tvåhundraårsjubileum som just varit. Det är en tilldragelse till vilken varje samfund, varje hushåll, varje hjärta otvivelaktligen kommer att se fram emot med ivrig förväntan.

Månaderna framöver kommer också att vara en tid att dra sig till minnes Bábs modiga följeslagare – hjältinnor och hjältar vars tro uttrycktes i enastående, uppoffrande handlingar som för evigt kommer att smycka sakens annaler. Deras kvalitéer av oräddhet, gudomlig hängivenhet, och avskiljande från allt utom Gud, gör intryck på vemhelst som lär känna deras bedrifter. Hur slående, lika så, är inte den unga ålder vid vilken så många av dessa lejonhjärtan satte sitt outplånliga märke på historien. Måtte under den kommande perioden deras exempel ge mod till de troendes hela skara – inte minst ungdomarna, som än en gång kallas till frontlinjen av en rörelse inriktad på inget mindre än omvandlingen av världen.

Detta är då vår ljusa förhoppning. Under de sex cykler som ligger mellan denna Ridván och nästa tvåhundrårsjubileum – i själva verket under hela de återstående tre åren av nuvarande plan – måtte samma allt-förtärande, allt-överträffande kärlek som sporrade Bábs lärljungar att sprida det gudomliga ljuset inspirera er till mäktiga gärningar. Att ni måtte bli mottagare av himmelskt bistånd är vår bön vid den heliga tröskeln.

 

Windows / Mac