Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2008

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Tusen och åter tusen, som spänner över hela den mänskliga familjens mångfald, är engagerade i systematiska studier av det Skapande ordet i en miljö, som är såväl allvarlig som upplyftande. Då de genom en process av handling, reflektion och konsultation, anstränger sig för att tillämpa sina nyvunna kunskaper, ser de sin förmåga att tjäna tron stiga till nya nivåer. Då de hörsammar varje hjärtas innersta längtan att vara i förbindelse med sin Skapare, håller de gemensamma andakter på olika platser, förenar de sig med andra i bön, väcker de andlig mottaglighet och formar ett livsmönster, som kännetecknas av sin andaktsfulla karaktär. Då de besöker varandra i hemmen och besöker familjer, vänner och bekanta, inleder de en meningsfylld diskussion om andligt viktiga teman, fördjupar sina kunskaper om tron, delar med sig av Bahá’u’lláhs budskap och välkomnar ett växande antal att förena sig med dem i ett mäktigt andligt företag. I medvetenhet om jordens barns strävan och deras behov av andlig bildning, anstränger de sig för att involvera allt större skaror i klasser, som blir till magneter för unga och stärker trons rötter i samhället. De hjälper yngre ungdomar att ta sig igenom ett avgörande stadium i livet och gör det möjligt för dem att lägga sin energi på att främja civilisationen. Genom att de personella resurserna ökar kan även ett ökande antal av dem ge uttryck för sin tro genom en uppsjö av aktiviteter, som tillgodoser mänsklighetens behov, både andligt och materiellt. Sådant är panoramat framför oss, när vi, denna riḍván, stannar till för att iaktta det världsomfattande bahá’í-samfundets framsteg.

Vid flera tillfällen har vi visat på att målet för denna serie globala planer, som kommer att föra bahá’í-världen fram till hundraårsfirandet av trons danande tidsålder år 2021, kommer att uppnås genom tydliga framsteg i den enskilde individens, institutionernas och samfundets aktiviteter och utveckling. Vid denna mittpunkt av det som kommer att utgöra ett kvartssekel av ihärdig, fokuserad ansträngning, är bevisen på ökad kapacitet synbara överallt. Av särskild vikt är det tilltagande intrycket av den dynamik, som flödar fram ur samspelet mellan planens tre aktörer. Institutioner från nationell till lokal nivå, ser med allt större klarhet hur de skall skapa betingelser som bidrar till att ett ökande antal troende kan ge uttryck för sin andliga energi, i sin strävan efter ett gemensamt mål. Samfundet fungerar alltmer som en miljö i vilken individuell ansträngning och gemensam handling, medierade av institutet, kan komplettera varandra för att nå framsteg. Den livskraft som det framvisar och den enighet i syfte som besjälar dess ansträngningar, drar in i sina tillväxande led dem, som, från alla samhällsskikt, längtar efter att ägna sin tid och sina krafter åt mänsklighetens välfärd. Att samfundets dörrar står än mer öppna för varje mottaglig själ att träda in genom och ta emot näring från Bahá’u’lláhs uppenbarelse, är tydligt. Det finns inget större vittnesbörd för ändamålsenligheten i samspelet mellan planens tre deltagare, än det kraftigt ökade undervisningtempot, som kunde ses under det gångna året. Det framsteg som gjorts i processen anslutning i skaror var sannerligen signifikant.

Inom denna sfär av förbättrad samverkan har individuellt initiativ blivit alltmer verkningsfullt. I tidigare budskap har vi hänvisat till den drivkraft, som institut-processen förlänar individen när det kommer till att ta initiativ. Vännerna i alla världsdelar är engagerade i studier av skrifterna med det uttalade syftet att lära sig att tillämpa dem för trons tillväxt. Anmärkningsvärt många tar nu på sig ansvar för sina samfunds andliga livskraft. Energiskt utför de det tjänande, som hör ihop med ett hälsosamt tillväxtmönster. Då de har framhärdat i tjänandet av tron och bibehållit en ödmjukt lärande inställning, har deras mod och visdom, iver och skärpa, intensitet och förtänksamhet, beslutsamhet och tillit till Gud förenat sig alltmer för att förstärka varandra. I sin presentation av Bahá’u’lláhs budskap och sitt framvisande av dess sanningar har de tagit Shoghi Effendis ord att de varken får “tveka” eller “vackla”, varken “överdriva” eller “förminska” den sanning för vilken de är förkämpar, till sina hjärtan. De är varken “fanatiska” eller “överdrivet liberala”. Genom trofastheten i sin undervisning har de ökat sin förmåga att avgöra om lyssnarens mottaglighet kräver att de är “aktsamma” eller “djäva”, “agerar snabbt” eller “bidar sin tid”, är “direkta” eller “indirekta” in sina undervisnings-metoder.

Det vi fortsätter att finna uppmuntrande är hur väldisciplinerat detta individuella initiativ är. Överallt införlivar samfund gradvis de lärdomar, som hämtas från systematisering, och det ramverk som definieras av den aktuella serien av planer ger stadga och flexibilitet åt vännernas ansträngningar. Fjärran från att begränsas av dem, sätter detta ramverk dem i stånd att gripa tillfällen, att skapa relationer och att förverkliga en vision av systematisk tillväxt. Med ett ord, det ger form åt deras gemensamma förmågor.

När vi överblickar det som uppnåtts i världen, fylls våra hjärtan med särskild beundran för de troende i Iran, som, under de mest krävande omständigheter, modigt rest sig för att tjäna sitt land och som lägger sin energi på att ge det nytt liv, trots att deras möjligheter är begränsade. Mot bakgrund av de begränsningar som lagts på trons administration, har de individuellt tagit itu med att göra sina landsmän bekanta med Bahá’u’lláhs läror genom att samtala med dem om Hans återlösande budskap. De har inte bara fått stöd utan motstycke från upplysta själar då de börjat göra detta, utan de har mött en mottaglighet långt bortom vad de än kunnat föreställa sig vara möjligt.

Alla Bahá’u’lláhs följeslagare, som är medvetna om de förenande och söndrande krafter som verkar i dagens samhälle, ser sambandet mellan den ökande mottagligheten för tron i jordens alla hörn och världens nuvarande systems misslyckanden. Det är helt säkert att sådan mottaglighet kommer att öka när mänsklighetens plågor förvärras. Hys inga tvivel: Den kapacitetstillväxt som satts i rörelse, som svar på den ökade mottagligheten, är fortfarande i sin linda. Omfattningen av de krav som ställs av en värld i oordning, kommer att pröva denna kapacitet till det yttersta under de närmaste åren. Förtryckets krafter plågar mänskligheten, oavsett om de framskapats ur religiösa fördomar eller ur den vilda materialismens högborg. Bahá’íer förstår orsaken till detta lidande. “Vilket ‘förtryck’ är tyngre”, frågar Bahá’u’lláh, än det att en själ, som söker sanningen och önskar nå fram till kunskapen om Gud, icke skulle veta var han skall söka den eller hos vem?” Det finns ingen tid att förlora. Planens tre deltagare måste göra fortsatta framsteg, både i sin utveckling och i sina aktiviteter.

‘Abdu’l-Bahá har lovprisat “två maningar”, till “framgång och välfärd”, som kan höras från “mänsklighetens lyckas höjder”. En är “civilisationens” maning, “den materiella världens framsteg”. Den består av de “lagar”, “regler”, “konst och vetenskap” genom vilka mänskligheten utvecklas. Den andra är “Guds själaväckande maning”, på vilken mänsklighetens eviga lycka beror. “Denna andra maning”, förklarar Mästaren, “har sin grund i Herrens instruktioner och förmaningar och den moraliska sfärens maningar och altruistiska känslor, som, likt ett skinande ljus, lyser upp och belyser människans verklighets lampa. Dess genomträngande kraft är Guds ord.” När ni nu fortsätter att arbeta i era kluster kommer ni att alltmer dras in i det omgivande samhällslivet och kommer då att utmanas att vidga den systematiska inlärningsprocessen, som ni nu är engagerade i, att spänna över ett växande omfång av mänsklig strävan. I de ansatser, tillvägagångssätt och redskap ni använder kommer ni att behöva uppnå samma samstämmighet, som utmärker det tillväxtmönster som nu växer fram.

Bibehållen tillväxt i kluster efter kluster kommer att vara beroende av de egenskaper, som utmärker ert tjänande i världens folks ögon. Så fria måste era tankar och handlingar vara från varje spår av fördomar - vare sig det handlar om ras, religion, rikedom, nationalitet, stam, klass eller kultur - att även främlingen ser kärleksfulla vänner i er. Så hög måste måttet av er förträfflighet vara och så rena och kyska era liv att det moraliska inflytande ni utövar genomsyrar medvetandet i samhället i stort. Enkom om ni uppvisar den rättskaffens vandel, som trons skrifter manar varje själ till, kommer ni att kunna kämpa mot de myriader former av korruption, öppna såväl som dolda, som tär på samhällets livsavgörande delar. Enkom om ni ser ära och ädelhet i varje människa - oavsett rikedom eller fattigdom - kommer ni att kunna kämpa för rättvisa, och till den grad era institutioners administrativa processer styrs av principen om bahá’í-rådslag kommer mänsklighetens stora massor att kunna söka skydd i bahá’í-samfundet.

Var säkra på att härskaran i höjden, när ni nu tränger framåt, ordnar sina trupper och står redo att bistå er. Våra ständiga böner kommer att omsluta er.

 

Windows / Mac