Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2003

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Nu när Femårsplanen går in på tredje året ökar utvecklingstakten. Det som uppnåtts under det år som precis avslutats överträffar vida det som uppnåddes under de föregående 12 månaderna. Tillförseln av energi till denna utveckling kommer lika mycket av den ökade samordningen av Planens grundläggande beståndsdelar, som av den sporrande kraften som kommer av den anda av oro som genomsyrar planeten.

De omständigheter som omger inledningen av detta administrativa år är samtidigt utmanande, extraordinära och av avgörande betydelse. Hela föregående år skakades av en följd händelser, som kulminerade i att krig bröt ut i Mellanöstern. Konsekvenserna av detta är inte mindre för utvecklingen av Största Namnets samfund än för evolutionen av ett alltmer globalt samhälle, som plågas av turbulent förändring. Tidpunkten för samt skalan och riktningen av denna förändring har, av nöden, inte gått att förutse. Hur snabb har inte denna förändring av världens tillstånd varit! I den konflikt som resulterade, och i vilken de länder där Sakens tidiga historia formades så iögonfallande är inblandade, får vi en påminnelse om Bahá’u’lláhs varning att ”världens jämvikt har rubbats genom det vibrerande inflytandet av denna största, denna nya världsordning”. Att dessa händelser direkt påverkar ett territorium med ett så rikt bahá’í-arv som Irak är speciellt anmärkningsvärt.

Den söndring som orsakats av denna och andra händelser i världen ger, bland annat, utrymme för öppnandet av ett nytt kapitel i historien om det prisade, men jämmerligt förtryckta, bahá’í-samfundet i ett land där Guds Manifestation för denna dag var bosatt under ett helt årtionde. Den har även förstört förberedelserna för det nionde Internationella Konventet vid vår Tros Världscenter. Men detta avskräcker, trots besvikelsen, inte. När Guds Stora Plan sammanfaller med Hans Mindre Plan kommer det inte att finnas några tvivel om att det, i sinom tid, genom försynens skickelse, kommer att framträda ett tillfälle med fantastiska möjligheter att befrämja Hans strålande Tros intressen.

Den sorg, den rädsla och de bryderier som skapats, av denna den senaste konflikten i utvecklandet av den Mindre freden, har lett till ett ökat missnöje och en ökad indignation över de återkommande kriser som skakar planeten. Oron hos folk världen över får utlopp i argsinta demonstrationer, som är för över-väldigande för att kunna ignoreras. De saker de protesterar mot och de känslor de väcker ökar ofta på det kaos och den förvirring de, genom dessa offentliga känsloyttringar, söker råda bot på. För Guds vänner finns det en otvetydig förklaring till det som händer. De behöver bara påminna sig om den vision och de principer Tron ger för att, på ett effektivt sätt, kunna möta de utmaningar som den ökande oron och förfäran ger upphov till. Låt dem sträva efter en djupare förståelse av de läror som är av relevans genom att studera Shoghi Effendis brev, som publicerats i Bahá’u’lláhs Världsordning, framför allt ”Målet för en ny Världsordning”, ”Amerika och Den allra största freden” och ”Världs-civilisationens Utveckling”.

Medan världen fortsätter på sin omtumlande bana har Femårsplanen nu nått det stadium där samfundet är redo att ta stora steg mot dess huvudsakliga mål: att främja processen anslutning i skaror. De uppmuntrande detaljerna kring Trons tillstånd, på alla fem kontinenter, har redan givits i vårt brev från 17 januari. Ett brev vi ber er att studera närmare. Endast ett fåtal viktiga detaljer behöver betonas: Uppdelningen av länder i områden har fullbordats i 179 länder och det finns nu ungefär 17 000 av dessa tillväxthärdar. Reflektionsmötena har fungerat som kraftfulla medel då det gäller att ena tanke och handling över institutions- och rumsgränser.

De har fungerat som ett starkt stimuli för både institutioners och enskildas initiativ i en ömsesidigt stödjande anda. Institutprocessen har, än mer framträdande, visat på sin roll som en kraft för att skapa tillväxt och konsolidering. Planens kärnaktiviteter har nått en nivå, som vida överträffar det gångna årets. Till följd av detta är ett ökande antal vänner världen över nu aktiva i undervisningsarbete och i administrativt arbete, visande på den smittsamma anda av tillit som inspirerar entusiasmen i deras ansträngningar. Ungdomar och barn har mer systematiskt varit delaktiga i samfundsaktiviteterna och icke-bahá’íer har, i allt större omfattning, deltagit i studiecirklar, andliga sammankomster och barnklasser. Det är verkligen glädjande att se att, under den korta period som gått sedan planens början, dessa kärnaktiviteter, i många områden där de tidigare varit sporadiska, har blivit regelbundna inslag och mångfaldigats. Här är exempel från ett världssamfund, fokuserat och på väg som aldrig förr.

Under det senaste året, samtidig som detta tillväxtmönster rotat sig allt starkare i arbetet med Planen, skedde även annan viktig utveckling. På området externa angelägenheter har Bahá’í International Communitys organ varit aktiva inom alldeles för många och olika områden för att det ska gå att beskriva här men sammantaget så imponerande att det inte går att låta bli att nämna. Höjdpunkten bland dessa aktiviteter var det budskap vi, förra april, riktade till världens religiösa ledare. Detta har tillfört ny energi till bahá’í-samfundets ansträngningar att göra de mest inflytelserika elementen i samhället medvetna om de frågor som är av avgörande betydelse för att säkerställa fred på jorden. Genom den samordning Bahá’í International Communitys kontor för information till allmänheten stått för och Nationella andliga råds snabba handlande spreds meddelandet på kort tid till topparna, och även andra nivåer, i religiösa samfund världen över.

Syftet med detta är att göra de inblandade medvetna om det angelägna behovet av att religiösa ledare tar itu med problemet med religiösa fördomar, vilka utgör ett allt större hot mot mänsklig välfärd. Den omedelbara responsen från många mottagare tyder på att budskapet tas på allvar och även, på vissa ställen, har givit nya infallsvinklar vid interreligiösa aktiviteter. Vad gäller social och ekonomisk utveckling har vi nått ett tempo, som allt djupare präglar institutionella och enskilda ansträngningars påverkan på både samfundets inre utveckling och samfundets samarbete med andra. Kontoret för social och ekonomisk utveckling berättar att det under Planens andra år startats åtta bahá’í-inspirerade utvecklingsorgan, som arbetar inom så olika områden som kvinnors utveckling, hälsa, jordbruk, utbildning av barn och bemyndigandet av ungdomar.

I det Heliga landet har den engelska översättningen av Bahá’u’lláhs arabiska brev känt under namnet Javáhiru’l-Asrár givits ut med titeln ”Gems of Divine Mysteries”. Renoveringen av Bahá’u’lláhs cell i fängelset i ‘Akká har blivit färdig och arbetet har påbörjats med övriga celler på övervåningen. Från och med nästa pilgrimssäsong, som har sin början i oktober 2003, utökas antal pilgrimer i varje grupp från 150 till 200. Vidare kan satsningarna på att utveckla institutioner vid Världscentret framför allt ses på den fortsatta utvecklingen av Ḥuqúqu’lláh-institutionen under förvaltarens, Guds Saks Hand ‘Alí-Muhammad Varqá, förnäma ledning. Genom sina kloka initiativ och ständiga ansträngningar har dr Varqá inspirerat utbildningen av vännerna världen över kring lagen om Ḥuqúqu’lláh. Under det årtionde som gått sedan lagen implementerades universellt har ett nätverk av nationella och regionala styrelser växt fram. Styrelser som samordnar och styr aktiviteten hos det växande antalet ombud och representanter. Kunskap om denna betydelsefulla lag har spridits vida omkring och vänner från alla kontinenter reagerar på den med en hängivenhet, som förvaltaren hoppas kommer att beröra dem som ännu inte åtnjutit de välsignelser som kommer av att följa denna lag.

Under de snart två år som gått sedan vi offentliggjorde behovet av ekonomiskt stöd för att, på en lämplig nivå, bevara byggnaderna och trädgårdarna vid Världscentret har Egendomsfonden inrättats. Bidragen har ännu inte nått upp till de årliga behoven. Vi har, emellertid, känt oss ödda att avsätta fem miljoner dollar av de inkomna bidragen till en öronmärkt fond och dessa ska utgöra grunden för ett kapital som ska ge avkastning som i sin tur skall gå till det ursprungliga ändamålet. Vi har gjort detta genom att ta från Internationella Fonden för att täcka nödvändiga kostnader och har därför tvingats avstå från andra aktiviteter, som normalt skulle ha utförts. Vi är mycket glada över att kunna meddela att, som svar på Chiles Nationella andliga råds begäran, 185 byggnadsförslag, från arkitekter och designer världen över, mottagits på Sydamerikas Modertempel, vilket ska byggas i Santiago. Det slutliga valet kommer att presenteras i sinom tid.

Kära vänner: Tillfredställda med de gedigna bevis på framsteg som ses överallt litar vi till den Högste Herrens fortsatta bekräftelser av det hängivna arbete ni utför med Femårsplanen, en plan ämnad att fylla dagens behov. Må er ihärdighet i detta arbete befria de instängda krafter, som, genom Abhá-skönhetens nåd och ynnest, med stora framstötar kan främja processen anslutning i skaror i varje land.

 

Windows / Mac