Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2002

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

9.1. Kaskaden av händelser inom och utom tron, vid inledningen av den danande tidsålderns femte epok, uppvisar ett vördnadsbjudande skådespel. Inom saken bländades sinnena av den historiska betydelsen av tilldragelserna, som markerade fullbordandet av byggnaderna på Karmelberget, sistlidna maj, då intrycken av dem ögonblickligen förmedlades över hela planeten via satellitutsändningar och genom den mest omfattande mediebevakning som någonsin beviljats ett bahá’í-evenemang. Medan de senaste tecknen på det påtagliga utvecklandet av Skriften till Karmel avtäcktes i andlös storslagenhet inför världens ögon, tog Bahá’u’lláhs sak ett språng mot en ny framskjuten ställning i dess fortsatta framstigande ur obemärktheten. Ett outplånligt intryck antecknades sålunda i religionsordningens krönikor.

9.2. Denna yttre manifestation av den livskraft som besjälar vår okuvliga tro har haft sin motsvarighet i kraften hos de inre processer som är i verksamhet sedan femårsplanens inledning sistlidna riḍván. Vi manas därför att inbjuda delegaterna som är församlade vid de nationella årsmötena och alla andra efterföljare till Bahá’u’lláh världen över att förena sig med oss i begrundandet av några kraftfulla höjdpunkter i planens verksamhet under dess första år - höjdpunkter som inte kan annat än glädja hjärtan och inspirera till förtroende för de oräkneliga inneboende möjligheterna hos den kurs enligt vilken planen är utlagd.

9.3. I sitt ivriga gensvar på dess krav, har Nationella andliga råd engagerat sig i en serie planeringsmöten med kontinentala rådgivare, före och omedelbart efter riḍván. Dessa anslog takten för ett kraftfullt igångsättande, som utmärks av de steg som tagits för att bringa ett nytt kännetecken hos processen anslutning i skaror i verkställighet. I varje nationellt samfund har bahá’í-institutioner påbörjat uppgiften att systematiskt kartlägga sitt land med syftet att dela in det i ”kluster”, där vart och ett har en sammansättning och storlek som överensstämmer med en hanterbar omfattning av aktiviteter för tillväxt och utveckling. En sådan kartläggning, som redan har rapporterats av omkring 150 länder, gör det möjligt att förverkliga ett mönster av välordnad utvidgning och befästande. Sålunda skapar det också ett perspektiv, eller en vision, av systematisk tillväxt, som kan vidmakthållas från kluster till kluster över ett helt lands yta. I detta perspektiv blir jungfruliga kluster, likt jungfruliga områden som identifierats i gångna fälttåg, mål för inrikes pionjärer, medan öppnade kluster fokuserar på sin interna utveckling som sätts i rörelse av planens tre ingående komponenters - individens, institutionernas och samfundets - ömsesidigt förstärkande arbete.

9.4. Det är ytterst uppmuntrande att se att detta arbetes framsteg stimuleras genom institutprocessen, som stärktes betydligt förra året genom de kampanjer som genomfördes i många länder för att öka antalet utbildade handledare. Där ett institut är väl etablerat och ständigt verksamt har tre kärnaktiviteter - studiecirklar, andaktsmöten och barnklasser - mångfaldigats jämförelsevis lätt. Det ökande deltagandet av sökare i dessa aktiviteter, inbjudna av sina bahá’í-vänner, har i sanning skänkt en ny dimension åt deras syften, vilket följaktligen medfört nya inträden i tron. Här finns sannerligen en mycket lovande inriktning för undervisningsarbetet. Dessa kärnaktiviteter, som i inledningen utformades för att i första hand gynna de troende själva, håller naturligt på att bli till portaler för inträden i skaror. Genom att kombinera studiecirklar, andaktsmöten och barnklasser inom klustrens ramverk, har en modell för sammanhängande handlingsmönster kommit på plats och frambringar välkomna resultat. Vi är förvissade om att världsvid tillämpning av denna modell rymmer ofantliga möjligheter för trons framåtskridande under kommande år.

9.5. Dessa nervkittlande framtidsutsikter blev än mera livskraftiga genom den enorma energi som Internationella undervisningscentret satsade på berikandet av världssamfundets förståelse av systematisk tillväxt. Genom att begagna sig av den fördel som den nyligen inledda nya perioden av tjänande för hjälprådsmedlemmar gav, kallade Undervisningscentret till 16 regionala orienteringskonferenser att hållas under årets sista månader. Till var och en av dessa sände det två av sina medlemmar. Genom stark fokusering på temat ”institut och systematisk tillväxt”, försåg konferenserna, där näst intill samtliga rådsmedlemmar världen över deltog, deltagarna med ett stort mått av information som, genom deras oförtröttliga arbete, kommer att överhölja samfundsväven i dess helhet.

9.6. Ett samfund så rikt förlänat, så erfaret, så fokuserat på en gudomligt inspirerad handlingsplan, skådar ut mot en värld vars invånare, sedan tilldragelserna i Heliga landet i maj 2001, sjunkit än djupare ner i ett träsk av mångfaldiga oroligheter. Och likväl är det just under dessa, till synes ogästvänliga, förhållanden som saken är avsedd att gå framåt och kommer att blomstra. The Summons of the Lord of Hosts (Härskarornas Herres kallelse), den nyligen utgivna volymen med de fullständiga texterna, i engelsk översättning, från Bahá’u’lláhs skrifter till världens konungar och styresmän, har kommit som en läglig påminnelse om de svåra konsekvenserna av att ignorera Hans varningar för orättvisa, tyranni och korruption. De våldsamma chocker som överallt drabbar människors samveten, understryker den tvingande nödvändigheten av det botemedel som Han föreskrivit. Vi, Hans trogna tjänares spridda skara, har sålunda återigen kommit till en tidpunkt med oemotståndliga möjligheter - möjligheter att undervisa Hans sak, att bygga upp Hans underbara system och att på ett uppoffrande sätt tillhandahålla de oundgängligen behövliga materiella medlen på vilka framåtskridandet och utförandet av andliga aktiviteter oundgängligen beror.

9.7. Vår oundvikliga uppgift är att, utan fruktan och tvekan, begagna oss av det nuvarande tumultet, i syfte att sprida och framvisa den omvandlande förmågan hos ett budskap som kan säkra världens fred. Har inte den välsignade Skönheten bemyndigat och givit oss tillförsikt med kraftfulla ord? ”Låt icke världens händelser göra er nedstämda”, är Hans kärleksfulla råd. ”Jag svär vid Gud,” fortsätter Han, ”glädjens hav trängtar att nå er närvaro, ty varje gott ting har blivit skapat för er, och skall, i enlighet med tidens behov, bli uppenbarat för er.”

9.8. Obehindrade av varje tvivel, ohindrade av varje hinder, pressa då framåt med planen i hand.

 

Windows / Mac