Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2001

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

6.1. Med stor glädje i våra hjärtan och med stora förväntningar når vi fram till denna riḍván-period i en förändringens tid, när ett nytt sinnestillstånd är uppenbart bland oss alla. I hela vårt världssamfund föreligger en ökad medvetenhet om processarbetets värde, nödvändigheten att planera och förtjänsten av ett systematiskt handlande då man gynnar tillväxt och i att utveckla de mänskliga resurser genom vilka expansion kan vidmakthållas och konsolidering säkerställas.

6.2. Den sammanhängande förståelsen av dessa förutsättningar för utveckling kan inte värderas högt nog, ej heller kan betydelsen av att göra dem bestående genom välorganiserad skolning överskattas. Således är det faktum att vårt samfund nått fram till en sådan tidpunkt för insiktsfullt tillfälle en betydelsefull händelse för oss. Vi är den Välsignade skönheten djupt tacksamma att vara istånd att inse och jubla över detta i själva begynnelsen av det världsomfattande företag som sjösätts under dessa festdagar.

6.3. Den viljestyrka som frammanats av denna insiktsfullhet var betecknande för konferensen som hölls med de kontinentala rådgivarna och deras hjälpråds-medlemmar i januari i Heliga landet. Konferensen gav upphov till en så upplysande erfarenhet att den kom att utmärka Trons inträde i en ny epok, den Danande tidsålderns femte. En så uppfriskande livskraft, som framvisades vid denna historiska sammankomst, kom att uppfattas som ett manifesterande av den stigande kvaliteten hos aktiviteterna i hela samfundet. Det gångna årets strävan att söka efter grundförutsättningarna för främjande av processen inträde i skaror bekräftade denna iakttagelse. Vägen var således beredd för Femårsplanen, den första satsning som inleds under Femte epoken.

6.4. Genom att öka den föregående Fyraårsplanens stora ansträngningar, som framskapade över trehundra institut, nådde Tolvmånadersplanen sitt syfte. Den vann betydelse genom de märkbara gensvaren från institutioner och individer på maningen om större fokusering på barnens andliga fostran och yngre ungdomars delaktighet i bahá’ísamfundets liv. Att utbilda barnklasslärare och att räkna in de yngre ungdomarna i institutsprocessen har blivit regelmässiga delar i bahá’í-aktiviteterna i ett flertal länder. Trots dess kortvarighet hade Tolvmånaders-planen en betydelse utöver de syften som den uttryckligen tilldelats. Planen var en dynamisk länk mellan en mycket händelserik epok i bahá’í-historien och de oerhört lovande utsikterna hos en ny epok, som de uppnådda framstegen har förberett samfundet så väl för. Den har också etsat sig in i våra krönikor på grund av de bestående effekterna på Trons aktiviteter under nittonhundratalets slut - ett århundrade som är värt att reflekteras över av varje bahá’í som önskar förstå de tumultartade krafter som påverkade livet på planeten och Trons egna processer vid en kritisk tidpunkt i mänsklighetens sociala och andliga utveckling. Som ett hjälpmedel för en så förtjänstfull ansträngning framställdes Century of Light, en översikt över nittonhundratalet, på vår begäran och under vårt överinseende.

6.5. Vid många tillfällen under detta strävansår var Trons aktiviteter vad gäller externa frågor särskilt synbara. Beakta exempelvis de tillfällen då bahá’í-representanter deltagit på framträdande sätt i millenieaktiviteter i maj, augusti och september på anmodan av FN:s generalsekreterare. Innebörden av ett så nära och bemärkt deltagande av Bahá’í International Community i Mindre fredens processer kommer inte att kunna förstås förrän i framtiden.

6.6. Bland annat värt att framhäva återfinns den kontinentala sammandragning som organiserades i Indien av The Institute for Studies in Global Prosperity, ett nytt organ underställt Bahá’í International Community. Valet av temat ”vetenskap, religion och utveckling” ledde till att ledande indiska ideella organisationer likväl som kända instutioner som UNESCO, UNICEF, WHO och Världsbanken deltog i konferensen. I oktober startades Bahá’í World News Service (BWNS) på Internet med syfte att nå både bahá’ísk och icke-bahá’ísk publik med nyheter om utvecklingen i bahá’í-världen.

6.7. De intensiva aktiviteterna i bahá’ís världscentrum under det senaste året bekantgjordes huvudsakligen för vännerna genom tidigare rapporter som hänvisade till sådana framsteg som att Internationella undervisningscentret flyttat in i sitt permanenta säte på Karmelberget, den konferens som hölls med de kontinentala rådgivarna och deras hjälprådsmedlemmar i Heliga landet i januari och fullbordandet av karmelbergsprojekten, vilka nu får sin slutliga puts som förberedelse inför firandena i maj. Gångna oktober blev för första gången pilgrimer och besökare mottagna i det nya mottagningscentret i Haifa, som tagits i drift fullt ut. I Bahjí har förskönandet av den heliga platsen, genom att dess trädgårdar utvecklats, fortsatts kontinuerligt. Verksamheten har dock påskyndats av det nya projekt som förra året inleddes för att konstruera ett besökscentrum vid egendomens norra del, bortom Collins Gate. Den planeras att vara färdig inom de närmaste månaderna. Byggnadsstommen är färdigställd och arbetet framskrider på alla områden inklusive avslutande arbeten på byggnader och trädgårdsanläggningar. De nya resurserna kommer att öka möjligheten för Värdscentret att ta emot ett ökat antal pilgrimer, bahá’í-besökare för kort tid och speciella gäster. För att avsluta denna sammanfattning av året, har vi glädjen att meddela er att efter nästan tre decennier har Nationella andliga rådet för Indonesiens bahá’íer återupprättats vid det nationella årsmöte, som hölls i Jakarta föregående riḍván. Ett officiellt förbud riktat mot bahá’íaktiviteter i augusti 1962 begränsade avsevärt de indonesiska bahá’íernas verksamhet hela denna tid, men de förblev ståndaktiga och visa i sin tålmodighet tills förändrade omständigheter i landet ledde till att förbudet upphävdes. Vågar vi då inte hoppas att en likartad glädjefylld rapport angående våra kringrända medtroende i Iran, Egypten och andra länder inte är alltför avlägsen?

6.8. Kära vänner: Om tjugo år kommer bahá’í-världen att högtidlighålla hundraårsminnet av Danande tidsålderns inledning. Vi ser tillbaka på tidsålderns gryning från utgångspunkten av resultat som man knappast kunde ha föreställt sig i begynnelsen. Framför oss finns vyer som enträget manar samfundet till ännu större framsteg under den korta tidsrymden fram till denna hundraårsdag. Dessa höjder kan och måste bestigas. Femårsplanen, vilken vi kallar vännerna i hela världen att ge angelägen och beständig uppmärksamhet till, är avsedd att möta denna utmaning. Den utgör den första av en serie fälttåg som kommer att drivas under dessa tjugo år.

6.9. Denna plan kännetecknar nästa fas i syftet att åstadkomma ett betydande framsteg i processen inträde i skaror. Den kräver ett påskyndande av denna livsavgörande process och insisterar därtill på kontinuitet i de systematiska strävandena från de tre ingående parternas sida: individen, institutionerna och samfundet.

6.10. Det finns ingen anledning att utveckla planens krav, eftersom dessa framlades i vårt budskap till de rådgivare, som samlats i Heliga landet och därefter spreds till alla Nationella andliga råd. Kort efter sin konferens började rådgivarna att rådslå med nationella råden om genomförandet av planen inom deras respektive ansvarsområden. Planens inriktning är därför känd för vännerna överallt eftersom regionala och lokala förberedelser för att genomdriva dess huvudsakliga syfte pågår. Det finns nu en allmän medvetenhet att ansträngningar kommer att göras för att åstadkomma att Tron tränger djupare in allt fler regioner inom länderna. Då omständigheterna tillåter kommer exempelvis lokala samfund som finns i nära anslutning till varandra att mobiliseras för att delta i intensiva tillväxtprogram. Andra sätt att närma sig uppgiften kommer att kräva ett metodiskt öppnande av nya områden, för vilket inrikes pionjärer måste mobiliseras i samma helgade anda som drev dem som förut spreds utrikes för att öppna jungfruliga områden bortom kontinenter och hav. Det är tillräckligt att säga att den process som besjälar denna gudomligt drivna verksamhet slutligen kommer att utökas efterhand som besläktade aspekter gradvis introduceras och systematiskt integreras i dess verkställighet.

6.11. Ett karaktärsdrag hos Femte epoken kommer att bli berikandet av samfundets andaktsliv genom inrättandet av nationella Tillbedjans Hus, efterhand som omständigheterna i nationella samfund möjliggör detta. Tidsplaneringen för dessa projekt kommer att beslutas av Universella rättvisans hus i förhållande till framskridandet av processen inträde i skaror inom länderna. Denna utveckling kommer att bli uppenbar genom de successiva stadierna i ‘Abdu’l-Bahás Gudomliga plan. Efter att västerlandets modertempel fullbordats, inledde Beskyddaren ett program för att bygga kontinentala tempel. De första av dessa var Mashriqu’l-Adhkár i Kampala, Sydney och Frankfurt, vilka byggdes som svar på mål i Tioårsplanen. Universella rättvisans hus fortsatte enligt dessa linjer genom att bygga tempel i Panama City, Apia och New Delhi. Detta kontinentala stadium måste dock fullbordas: ytterligare en byggnad återstår att resas. Med djup tacksamhet och glädje tillkännager vi vid detta gynnsamma tillfälle beslutet att gå vidare med detta sista projekt. Under Femårsplanen kommer byggandet av modertemplet för Sydamerika att inledas i Santiago, Chile, och på så sätt uppfylla en önskan som klart uttrycktes av Shoghi Effendi.

6.12. Samtidigt är tidpunkten gynnsam att ytterligare steg tas vid Världscentret för att utveckla funktionen hos de institutioner som tagit de nya byggnaderna på Bågen i besittning. Eftersom Internationella undervisningscentret har gjort avsevärda framsteg i sitt arbete, kommer uppmärksamheten speciellt att riktas mot att organisera arbetet inom Centret för studiet av texterna. Utökningen av översättningar till engelska av de heliga texterna kommer särskilt att uppmärksammas. Institutionens syfte är att bistå Universella rättvisans hus med att konsultera de heliga skrifterna och förbereda översättningar och kommentarer till Trons auktoritativa texter. Därutöver kommer ett fortsatt arbete i Heliga landet inriktas på att vidta steg för att möjliggöra mottagandet av ett än större antal pilgrimer och besökare i bahá’ís världscentrum.

6.13. I vårt riḍván-budskap för fem år sedan förutskickade vi att en större tilldragelse skulle äga rum vid Världscentret för att markera att projekten på Karmelberget fullbordats och att terrasserna vid Bábs gravhelgedom öppnats för allmänheten. Den tidpunkten är alldeles förestående och vi fröjdas över att se fram mot att välkomna vänner från praktiskt taget alla länder till program som kommer att sträcka sig över en period på fem dagar, 21 till 25 maj. Vi kan också med glädje meddela att steg har vidtagits för att ansluta bahá’ívärlden till programmet direktsändning på Internet och via satellit, varom information nu delges. Samtidigt som Världscentret koncentrerar sig på förberedelserna, byggs en förväntan upp bland allmänheten i Haifa, där de kommunala myndigheterna åtagit sig att publicera en bok med titeln Bahá’í Shrine and Gardens on Mount Carmel, Haifa, Israel: A Visual Journey som kommer ut samtidigt som tilldragelsen äger rum. Dessutom genomför israeliska postverket sitt beslut att samtidigt ge ut ett minnesfrimärke föreställande terrasserna. Betydelsen av händelsen ligger huvudsakligen i den paus den kommer att ge möjlighet till för att se tillbaka på det enorma steg Saken tagit i sin utveckling under nittonhundratalet. Det kommer också att finnas tid att begrunda de framtida följderna av de fenomenala framsteg som symboliseras genom uppresandet av monumentalbyggnaderna på Guds heliga berg - ett uppresande som öppnar vår Tros andliga och administrativa centrum för världens blickar.

6.14. Samtidigt som vårt samfund glädjer sig åt dessa spännande överväganden, låt varje medlem hålla i minnet att det inte finns någon tid att vila på gamla lagrar. Mänsklighetens nuvarande plågsamma tillstånd är för desperat att tillåta ens ett ögonblicks tvekan vad gäller att sprida Livets bröd, som sänts ned från himmelen i vår tid. Så låt inget dröjsmål drabba framåtskridandet av den process som lovar all framgång i att leda de själar som hungrar efter sanning till härskarornas Herres bankettbord.

6.15. Må Han som vakar över Sitt gudomliga systems öde leda, lotsa och bekräfta varje ansträngning ni gör för att förverkliga de angelägna uppgifter som förelagts er.

 

Windows / Mac