Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1999

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

3.1. Våra hjärtan glöder av hopp när vi betraktar det som uträttats under det år som föregår den ödesdigra, avslutande sträckan mot fullbordandet av fyraårsplanen. Från årets betydelsemättade början, med det Åttonde internationella bahá’í-konventet , har bahá’í-världen vidmakthållit en ökande aktivitetstakt som markant främjat processen anslutning i skaror. Vårt samfund har växt märkbart, dess mänskliga resurser har i rikt mått förädlats. Från utvidgningsprojekt till konsolideringssträvanden, från social och ekonomisk utveckling till externa frågor, från ungdomarnas tjänande till konstnärliga uttrycksformer, från Trons världscentrum till avlägsna byar och städer - faktiskt, från vilken vinkel än samfundet betraktas - har framsteg gjorts. Utsikterna för planen är övertygande.

3.2. Den energiimpuls som utvecklades vid det internationella konventet genomsyrade rådgivarnas konferens som följde omedelbart därefter och ytterligare stålsatte dess outtröttliga deltagare, och de laddade överläggningarna vid de nationella årsmöten som hölls i maj, inklusive de i Sabah, Sarawak, och Slovakien, vilka möttes för första gången för att bilda sina Nationella andliga råd. Samma energi genomsyrade det Internationella undervisningscentret, som har framvisat en anmärkningsvärd styrka under den korta tid sedan dess sjätte period började på årsdagen av Bábs tillkännagivande. Rådgivarmedlemmarna har koncentrerat sig på att förfina och konsolidera sin organisation och avstått från sina vanliga resor under detta första år, men de kan förväntas att härefter återuppta sina besök till olika delar av världen, för att förstärka sitt livgivande inflytande på det lyckosamma avslutandet av fyraårsplanen.

3.3. Beträffande vad som hänt i det heliga landet, har vidare byggnadsprojekten på Karmelberget, som besågs med sådan spänning och häpnad av delegaterna vid det internationella konventet, drivits framåt mot sin planerade fullbordan vid seklets slut. Genom att vid förra Riḍván arbetet igångsattes på alla återstående konstruktionsområden, har hastigheten nått en ny höjdpunkt. Centret för studiet av texterna och Arkivbyggnaden håller på att göras i ordning för att tas i bruk inom några få veckor. Fasaden på byggnaden för Internationella undervisningscentret är helt klädd i marmor, medan det avslutande arbetet fortgår på alla nivåer i det inre av byggnaden. Arbetet med att sänka Hatzionut Avenue, för att ge plats för den bro som nu förbinder terrasserna vid Bábs mausoleum på båda sidor om vägen, är fullbordat och normal trafik har återupptagits. Den magnifika syn som terrasserna alltefter förevisat har så fångat allmänhetens uppmärksamhet att den nittonde terrassen på toppen av berget redan öppnats dagligen för besökare, vilket framkallat en entusiastisk respons från en tacksam befolkning. Som led i en plan för att attrahera internationell uppmärksamhet till staden har Haifa stad publicerat en bildbroschyr om Bábs mausoleum och terrasserna på fem större språk vid sidan av hebreiska.

3.4. Vi känner oss tvungna att nämna åtminstone ytterligare två saker av helt annat slag som håller på att ta form vid Världscentret: För det första, beslutet att öka antalet pilgrimer i varje grupp till 150 från tidigare 100 - detta skall träda i kraft när den nu pågående renoveringen, av en nyligen införskaffad byggnad på andra sidan vägen mitt emot det Högsta Heliga Lövets gravplats, är färdig och man kan ta i bruk ett rum för pilgrimer och andra faciliteter för administrationen av ett utvidgat pilgrimsprogram. För det andra har märkbara framsteg gjorts, trots att processen oundvikligen är långsam, i planen att översätta texter ur Bahá’u’lláhs skrifter i avsikt att publicera en ny engelsk utgåva av Hans verk. Ansträngningar ägnas åt att tillhandahålla fullständiga versioner av sådana viktiga skrifter som Súriy-i-Mulúk och Súriy-i-Haykal, liksom fullständiga texter av brev som ställts till enskilda konungar och härskare. Likaså planeras ingå Súriy-i-Ra’ís, the Lawḥ-i-Ra’ís och Lawḥ-i-Fu’ád.

3.5. Bahá’u’lláhs Sak marscherar fram oemotståndligt, livgiven av en ökad användning av en metod för utveckling av mänskliga resurser som är systematisk. Skapandet av ytterligare nationella och regionala träningsinstitut, som nu är 344 till antalet, har drivit denna utveckling framåt, vilket resulterat i att, förutom Nordamerika och Iran där ett stort antal kurser givits, omkring

70 000 individer redan fullgjort åtminstone en institutkurs. Allt detta bidrar till en växande skara av bekräftade, aktiva engagerade för Saken. Den outtalade potentialen hos denna utveckling illustreras i sådana rapporter som den från Tchad, där inom ett område som betjänades av ett institut, mer än 1 000 personer anslöt sig till Tron genom individuella ansträngningar från dem som hade fått träning. Förståelse för nödvändigheten av att vara systematisk i utvecklandet av mänskliga resurser håller överallt på att göra sig gällande.

3.6. Parallellt med utvecklingen av träningsinstitutens demonstrerade förmåga har regionala bahá’í-råd pragmatiskt bildats i särskilt utvalda länder där förhållandena har gjort etablerandet av dessa institutioner nödvändiga och livskraftiga. Där det finns ett nära samröre mellan ett råd och ett träningsinstitut är scenen iordningställd för en galvaniserad samordning av de processer som åstadkommer expansion och konsolidering i en region, och för den praktiska anpassningen av institutens träningskurser till de lokala samfundens utvecklings-behov. Vidare har de riktlinjer för verksamheten, som ger de kontinentala rådgivarna och de regionala råden direkt tillgång till varandra, givit upphov till ytterligare en institutionell relation vilken, vid sidan om den som förknippar de regionala råden med de nationella och Lokala andliga råden, åstadkommer en dynamisk integration av funktioner på den regionala nivån.

3.7. Det ständigt expanderande arbetet med social och ekonomisk utveckling har också dragit nytta av verksamheten hos de träningsinstitut som fokuserar på sådana ämnen som läskunnighet, primär hälsovård och förbättring av kvinnornas situation. De vidare ansträngningarna av Kontoret för social och ekonomisk utveckling att främja en global process för lärande av relevanta bahá’í-principer förstärks av dessa instituts arbete, liksom av framträdandet av bahá’í-inspirerade organisationer spridda över hela vår planet. Det är således klart att den institutionella förmågan att administrera utvecklingsprogram håller på att växa till i styrka. Detta är tydligt vad gäller projekt som är sponsrade av bahá’í-institutioner eller initierade av individer som inspirerats av Tron. Ett enastående exempel på det senare är Unity College, som skapades av en familj i Etiopien som den första, och sedan slutet av 1998 det enda, privata college i landet, med ett studentantal som växte till 5 000 under föregående år. Ett annat exempel, i mindre skala men inte desto mindre av betydelse, är det initiativ som togs av en familj i Buffalo, New York: här, i sitt hem, har de hållit på att hjälpa tiotals barn och ungdomar från innerstan att, med hjälp av bahá’í-trons andliga och moraliska läror, utveckla beteendemönster som kommer att möjliggöra för dem att övervinna de självdestruktiva attityder som närts av fattigdom och rasism.

3.8. Inom området externa frågor har de kraftfullaste åtgärderna föranletts av två tragiska händelser i Iran. Den plötsliga avrättningen i Mashhad förra juli av Rúhu’lláh Rawhání, den första sådan offentlig handling på sex år, åstadkom en chock som framkallade ett världsomfattande och exempellöst anskri från regeringar och Förenta Nationernas organ. I senare delen av september startade regeringens underrättelse-tjänst en organiserad attack på Bahá’í-institutet för högre utbildning, som innebar arrestering av 36 lärare och räder mot mer än 500 hem över hela landet. Den senare händelsen inspirerade en global protestkampanj, som fortfarande pågår, i vilken akademiska institutioner och sällskap, lärare, och studentgrupper deltagit, och för vilken pressen visat särskilt intresse, reflekterat i omfattande artiklar i Le Monde, The New York Times och andra större tidningar. Det framgångsrika antagandet av ännu en resolution om Iran i Förenta Nationernas generalförsamling förra december, i vilken bahá’íerna klart omnämns, har säkert påverkats av dessa två iögonfallande manifestationer av en obeveklig religiös förföljelse.

3.9. Fastän kraven på vännerna i alla delar av världen varit intensiva vad gäller försvaret av våra hårt ansatta bröder, ägnades också mycket uppmärksamhet åt ett brett spektrum av aktiviteter inom området externa frågor. Den fyra månader långa uppdragsresa som gjordes av ett sändebud från Universella rättvisans hus, Giovanni Ballerio, till öarna i Stilla Havet då han besökte 22 statsöverhuvuden, 5 regeringschefer, och mer än 40 högre befattningshavare; de ansträngningar som gjorts av ett antal Nationella andliga råd, på uppmaning av Internationella bahá’í-samfundets FN-kontor, för att främja utbildning i mänskliga rättigheter; deltagandet, efter inbjudan, av Sydafrikas bahá’í-samfund i Sannings- och försonings-kommissionens förhandlingar, vid vilka de kunde redogöra för sin historia av orubbligt stöd för rasenhet under hela apartheidtiden; framgången nyligen för samfunden i Australien, Brasilien, Finland och Portugal i att få utbildnings-myndigheterna att besluta att inkludera kurser om bahá’í-tron i läroplanerna för grundskolor och gymnasier - dessa, för att inte nämna de offentliga informations-projekt som genererade publicitet i alla former av media, är exempel på de brett baserade företag i externa frågor som tagit samfundets krafter i anspråk.

3.10. En parallell serie aktiviteter involverade användning av konstnärliga uttrycksformer, av vilka musikaliska och andra artistiska framträdanden, i samband med firandet i Paris av hundraårsminnet av etablerandet av Tron i Europa, var enastående exempel. Kören The Voices of Bahá, med 68 medlemmar från Europa och Nord- och Sydamerika, tjusade åhörarna i åtta europeiska städer och introducerade Tron till många. “Light and Fire”, den fullbordade delen av en opera/balett som håller på att skrivas av bahá’í-kompositören Lasse Thoresen i Norge, uppfördes framgångsrikt förra september vid den ansedda musikfestival i Polen, känd som Warsawahöst, som öppnades av Sveriges drottning. Arbetet är baserat på de heroiska handlingar som nyligen utförts av martyrerna i Iran, ett faktum som medförde att åhörarna fick kunskap om Tron. Europas synbarliga ledarställning i dessa särskilda strävanden markerades också i samband med Österrikiska kammarmusikfestivalen då det Österrikiska korset för vetenskap och konst, den högsta utmärkelsen av sitt slag i Österrike, utdelades av republikens president till Bijan Khadem-Missagh, en bahá’í-violinist och dirigent. Ett program på samma festivalinnehöll recitation av utdrag från bahá’í- och andra heliga skrifter. Men ett ord måste också sägas som erkännande av den framstående roll som spelades av ungdomar över hela världen när det gäller användandet av konst i undervisningsarbetet - särskilt har deras dansteatergruppers uppträdanden blivit berömda inom och utanför bahá’í-samfundet.

3.11. Vi inträder därför i denna Riḍván-tid som ett samfund i ett dynamiskt tillstånd av omvandling, som åtnjuter en sammanhängande vision och aktivitet i samklang med målet att främja processen anslutning i skaror. Och vi börjar det sista året av planen med ett uppsving i administrativ styrka, i det att tre länder i Europa - Lettland, Litauen och Makedonien - sammankallar sina första konvent för att bilda Nationella andliga råd och sålunda öka antalet pelare till Universella rättvisans hus till 182. Men bortom denna feststund finns en serie förväntningar som innehåller, först och främst, avslutandet av fyraårsplanen vid riḍván 2000. Den kommer att följas av påbörjandet på Förbundets dag samma år av en ny period av tjänande för de Kontinentala Rådgivarnämnderna, vars medlemmar snart därefter kommer att kallas till bahá’í-världscentret för en konferens vid vilken, bland andra ärenden, dragen i nästa globala undervisnings- och konsolideringsplan kommer att diskuteras. Rådgivarnas konferens kommer att markera Internationella undervisningscentrets besittningstagande av sitt permanenta säte, en begivenhet till vilken hjälprådsmedlemmar över hela världen kommer att inbjudas att förena sig med rådgivarna i det Heliga landet. Karmelprojekten kommer att ha fullbordats vid denna tid och långt framskridna förberedelser kommer att ha gjorts för invigningsaktiviteter som planeras äga rum den 22 och 23 maj 2001, till vilka ett antal representanter från varje nationellt bahá’í-samfund kommer att inbjudas. Detaljerad information om detta kommer att tillkännages i sinom tid.

3.12. Denna framtidsbild över betydelsefulla händelser sträcker sig över klyftan i tiden mellan det tjugonde århundradet och det nya årtusendet, enligt det vanliga sättet att räkna i vår tid. Det är en framtidsbild som understryker kontrasten mellan den tillitsfulla vision som driver fram ett upplyst samfunds konstruktiva strävanden och de tilltrasslade farhågor som griper tag i de millioner uppåt millioner som ännu är omedvetna om den dag i vilken de lever. I avsaknad av äkta vägledning uppehåller de sig vid detta århundrades fasor, misströstande över vad dessa kunde medföra i framtiden, knappast medvetna om att just detta århundrade innehåller ett ljus som kommer att lysa över framtida århundraden. Illa rustade att tolka den sociala oro som försiggår över hela vår planet lyssnar de till villfarelsens profeter och sjunker djupare ned i förtvivlans träsk. Bekymrade över domedagsprofetior slåss de mot en felaktigt informerad inbillnings fantomer. Då de inte vet något om den omvandlande vision som förlänats av Tidsålderns Herre, snubblande framåt, blinda inför Guds nya dags oförlikneliga karaktär.

3.13. De ömkansvärda förhållanden som inbegrips i ett sådant tillstånd hos själ och hjärta kan inte annat än mana oss alla till handling, oförtröttlig handling, för att uppfylla syftena hos en plan vars stora mål är att accelerera den process, som skall göra det möjligt för ett ökande antal av världens folk att finna målet för deras sökande och sålunda bygga ett förenat, fridfullt och rikt liv.

3.14. Kära vänner: Dagarna passerar förbi snabbt som en stjärnas blinkning. Gör ert märke nu, vid denna kritiska vändpunkt vars like aldrig skall återvända. Gör detta märke i gärningar som kommer att tillförsäkra er himmelska välsignelser - och garantera för er, för hela människosläktet, en framtid bortom varje jordisk föreställning.

 

Windows / Mac