Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1997

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1.1. Vi lovordar med tacksamma hjärtan det ivriga gensvaret på alla kontinenter på Fyraårsplanen som igångsattes föregående Riḍván.

1.2. Konsultationer mellan de Kontinentala rådgivarna och Nationella andliga råd satte igång en omfattande planeringsprocess som också innefattade hjälpråds-medlemmar och lokala andliga råd. Genom denna process fick planerna som härleddes en nationell och regional karaktär. Men denna världsomfattande aktivitet resulterade i mer än särpräglade program för de olika länderna, den ökade också samarbetsrelationen mellan den administrativa ordningens två armar, ett synnerligen välkommet förebud om segrar som komma skall.

1.3. Ett tecken på planens omedelbara verkan var den skyndsamhet med vilken åtgärder vidtagits, under de senaste tolv månaderna, för att upprätta närmare

2 000 utbildningsinsitut. Många av dessa har nått mycket längre än till organisationsstadiet och faktiskt kommit igång med sina första kurser. Vidare när det gäller pionjering på hemmafronten, till utlandet och resande undervisare: enskilda bahá’íers ökade uppmärksamhet på möjligheten att deputera undervisare: vidtagna åtgärder för att säkra bildandet av lokala andliga råd enbart på den första dagen i riḍván: ökad strävan att hålla regelbundna bönestunder: tilltagande ansträngningar att använda konstarterna i undervisningsarbetet och samfundsaktiviteterna - i alla dessa frågor kunde vännernas intensiva medvetenhet skönjas om betydelsen av koncentration på de krav som planens främsta mål - ett betydande framsteg i processen av anslutning i skaror - ställer.

1.4. Inte heller kan vi underlåta att ge erkännande åt andra framsteg under det gångna året, som bekräftade det förtjänstfulla i de mångfaldiga ansträngningar som gjorts av vårt världssamfund och de resultat som uppnåtts. Bland dessa, för att nämna ett fåtal: förvärvandet av lägenheten på Avenue de Camoëns 4 där den älskade Mästaren, ‘Abdu’l-Bahá, bodde under sitt historiska besök i staden: den federala representantkammarens särskilda möte den 14 augusti i Brasilien för att markera 75-årsdagen av tillkännagivandet av bahá’í-tron i detta land - en unik officiell begivenhet som såg Amatu’l-Bahá Ruḥíyyih Khánum som hedersgäst: införandet av Internationella Bahá’í-samfundets webbplats på World Wide web, betitlat ”The Bahá’í World”, som hittills har fått mer än 50 000 besök från mer än 90 länder, i genomsnitt circa 200 per dag.

1.5. Knappast överträffad av dessa bedrifter upprätthöll byggprojekten på Karmel-berget en bländande tillväxt vars höjdpunkt var färdigställandet av marmor-kolonnaden till Centret för studier av texterna, byggandet av Internationella undervisningscentrets sjunde nivå samt att den vittomspännande karaktären hos Bábs mausoleums terrasser alltmer framträder. I detta sammanhang måste nämnas den delvisa sänkningen av den allmänna vägens sektion över vilken raden av terrasser kommer att löpa, samt förvärvandet och den påföljande rivningen av byggnaden vid bergets fot, vilket utgjorde det sista hindret som skulle övervinnas, för att göra det möjligt att slutföra de lägre terrasserna, genom vilka den ärorika gången sträcker sig upp mot den heliga byggnaden och bortom den, mot krönet av Guds berg.

1.6. Också av yttersta betydelse för den framgång som beskrivits, var bibehållandet av nivån av bidrag till Karmelprojektet vilket uppfylde föregående års mål. Det är tydligt at de ekonomiska kraven i detta avseende tillgodoses med oförtrutet hjältemod av såväl rik som fattig, och måste så göra de återstående åren. På samma gång måste emellertid en lika energisk och ihållande parallell ansträngning göras av råd och vänner över hela världen för att uppfylla Internationella bahá’í-fondens trängande behov.

1.7. En så gynnsam början på Fyraårsplanen som erfarits, kan i hjärtana hos vårt världsomfattande samfunds medlemmar inte annat än ingjuta tilltro till att de är fullt kapabla att genomföra dess förutsättningar, såsom de lagts fram i de budskap som igångsatte planen och vidareutvecklades i planerna antagna av deras respektiva råd. Ytterligare en och särskilt uppskattat källa till glädje är, när vi nu inträder i planens andra år, att omständigheterna möjliggjort återbildandet av Nationella andliga rådet för Rwanda denna Riḍván. Denna seger över kris leder till att antalet Nationella andliga råd som kommer att vara berättigade att delta i det åttonde internationella bahá’í-konventet vid Bahá’í-världscentret nästa riḍván, blir 175. Hur innerligt önskar vi inte att bahá’í-världen dår, vid själva mittpunkten av planen, skall ha tagit ett stort kliv mot mångfaldigandet av sina mänskliga resurser, sina andliga råds mognad och sina lokala samfunds utveckling!

1.8. Möjligheten som erbjuds, under den korta tiden innan århundradet går mot sitt slut, är obeskrivligt värdefull

 

Windows / Mac