Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1963

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

De underbara händelser, som ägt rum under och omedelbart efter de tolv dagarna i Ridván, bära vittnesbörd om storheten i Guds Sak och fylla varje Bahá’is hjärta till bredden med glädje och tacksamhet. Det var till åtlydnad av kallelsen från Härskarornas Herre som de valda representanterna för de femtiosex nationella och regionala samfunden i Bahá’i världen kallades att välja medlemmarna av Universella Rättvisans Hus i skuggan av Guds heliga berg och i det hus, som ägdes av Hans Förbunds Medelpunkt. Det var Guds Saks Beskyddare som samlade mer än 6000 Bahá’i från jordens alla delar till firandet av det Största Jubileet i London.

Det första av dessa historiska tillfällen präglades av händelser av oerhörd andlig och administrativ betydelse vid Trons världscentrum. De dagliga besöken av stora grupper troende av mångskiftande bakgrund vid de heliga gravplatserna i de helgade tvillingsstäderna; det Första Internationella Bahá’i Konventet och det framgångsrika fullbordandet av dess huvudsakliga uppgift; högtidlighållandet av Ridván-festen med något över 300 troende tillsammans med Guds Saks händer vid Haram-i-Aqdas (en trädgårdsgång vid Bahá’u’lláhs gravgård; ö.a.), är händelser av unik betydelse och omätlig innebörd i vår älskade Tros historia.

Högtidlighållandet av Det Största Jubileet i London måste skildras annorstädes. Det är tillräckligt att nu säga, att denna största sammankomst av Bahá’i som någonsin hållits på en plats, var genomträngd av en sådan anda av lycka som endast kan ha kommit från Abhá Rikets utflöden. Återblicken på Sakens framsteg, presentationen av troende från nya raser och länder i världen som förts in inom gränserna för Tron under den Älskade Beskyddarens Tioårskorståg av Bahá’u’lláhs Riddare, dessa tappra själar, som bar Bahá’u’lláhs banér till oöppnad och ofta ogästvänliga trakter av jorden, de spontana utbrotten av sången “Allah-u-Abhá”, de informella sammankomsterna, de ständiga hälsningarna mellan Bahá’u’lláhs kämpar, som bara känt varandra till namn och verk, ungdomssammankomsterna, den oöverträffade publiciteten i pressen, via radio och television, den dagliga strömmen av besökare till den älskade Beskyddarens vilorum, de strålande ansiktena och den ökade medvetenheten om människorasens sanna och verkliga broderskap inom den Evige Faderns Rike, är bland de enastående tilldragelserna vid detta ojämförliga tillfälle, segerns krona på Shoghi Effendis livsverk.

Universella Rättvisans Hus önskar vid denna tidpunkt ånyo bekräfta den gärd av tacksamhet, som det kände sig manat att betyga Guds Saks Händer vid Världskongressen, dessa dyrbara själar, som bragt Saken tryggt till seger i Shoghi Effendis namn. Vi önskar också ihågkomma det hängivna arbete, som nedlagts av deras Hjälpnämndsledamöter liksom även av Bahá’u’lláhs Riddare, av armén av pionjärer, av medlemmarna av regionala och nationella andliga råd, tjänster, offer och böner från de troende överallt, alla som kort sagt har vunnit sådana gåvor och ynnestbevis från Bahá’u’lláh.

Universella Rättvisans Hus har vid åtskilliga sammanträden i det Heliga Landet och i London, kunnat begynna sitt arbete och göra förberedelser för etablerandet av Institutionen i Haifa. Det var inga valda Förtroendemän och dess meddelanden till Bahá’i Världen kommer framdeles att vara underskrivna Universella Rättvisans Hus över en reliefstämpel.

Guds Sak, sjösatt på ‘Abdu’l-Bahás Gudomliga Plans hav, har under den ypperliga ledningen av dess älskade Beskyddare nått en spridning över världen och en hastighet, som nu måste föra den vidare på nästa stadium av dess världsförlossande uppgift, den andra epoken av den Gudomliga Planen. Universella Rättvisans Hus undersöker, i nära rådplägning med Sakens Händer, vidden av Bahá’i verksamheten och tillväxten för att förbereda en detaljerad utvidgningsplan för hela Bahá’i samfundet att påbörjas vid Ridván 1964. Men det finns några mål, som genast måste vinnas.

Konsolidering av målen och nya samfund i Bahá’i världen är en brådskande och omedelbar uppgift, som de 56 nationella andliga råden ställes inför och en viktig förberedelse för påbörjande av nya planer. Pionjärer måste behållas på sina poster och alla de lokala andliga råden stärkas genom starkt grundande av Bahá’i samfundsliv och ett verksamt undervisningsprogram. De nationella andliga råd, som vilar på ett litet antal lokala andliga råd, måste göras stora ansträngningar för att försäkra sig om att detta antal ökas vid Ridván 1964. Pionjärer, som är redo att fara till konsolideringsområden, liksom även de, som är ivriga att öppna nya territorier, bör göra sina erbjudanden genom sina nationella andliga råd.

Det stora undervisningsarbetet måste utvidgas inte endast i de områden, där massomvändelse börjar, utan överallt! Den höga intensiteten i undervisningsaktiviteten, som uppnåtts vid slutet av Världskorståget, får ej avtaga, utan måste tvärt om ökas allteftersom vännerna överallt utnyttjar de väldiga andliga krafter, som frigjorts såsom ett resultat av högtidlighållandet av det Största Jubileet och upprättandet av Universella Rättvisans Hus.

Tioårskorståget bevittnade uppförandet av Europas Modertempel. Det är nu absolut nödvändigt att utan dröjsmål avsluta utsmyckningen av, att utföra installationer och bygga vägar, att anlägga trädgårdar och att uppföra tillsynningsmannens bostad. Detta arbete kommer att kosta inte mindre än $210.000 , men om arbetet fördröjes kommer kostnaden att bli avsevärt högre. Rättvisans Hus anmodar de nationella andliga råden att anslå en betydande budget för att bringa detta arbete till omedelbar fullbordan.

Den plan, som skall påbörjas vid nästa Ridván och vars detaljer kommer att kungöras under det kommande året, skall omfatta sådana projekt som fortsatt förskönande av ägorna vid Världscentrat; kollationering av Bahá’u’lláhs, ‘Abdu’l-Bahás och Shoghi Effendis Skrifter; fortsatt stärkande av de band, som binder Bahá’i Världen vid Förenta Nationerna; bildande av många nya nationella andliga råd, och dels genom utveckling av nya Bahá’i samfund, tillsammans med inköp av nationella Hazíratu’l-Quds, tempeltomter och nationella ägor; öppnande av nya territorier för Tron; detaljerade planer för nationella andliga råd i en del områden omfattande konsolideringsmål, i andra områden ökning av Bahá’i institut och skolor, i ytterligare andra berikande av Bahá’i litteraturen, och allestädes en stor ökning av antalet Bahá’i och anordnande av oceaniska och interkontinentala konferenser.

All sådan utvidgning och utveckling av Tron kommer att vara beroende av Bahá’i Fonden. Universella Rättvisans Hus önskar rikta varje troendes uppmärksamhet mot denna utomordentligt viktiga och angelägna fråga och ber de nationella andliga råden att ägna speciell uppmärksamhet mot principen om universellt deltagande så att varje enskild anhängare av Bahá’u’lláh kan skänka sin gåva, liten eller stor, och därigenom bliva delaktig av Sakens arbete överallt. Det är vår förhoppning, att en konstant ström av bidrag till Internationella Fonden skall göra det möjligt att bygga upp tillräckliga resurser för att igångsätta den nya planen år 1964.

Älskade vänner! Vi anträder den andra epoken av den Gudomliga Planen, välsignad utan jämförelse, sittande på krönet av den stora segers våg, som för oss framkallats av vår älskade Beskyddare. Guds Sak är nu fast rotad i världen. Framåt - fullt förlitande oss på styrka och beskydd från Härskarornas Herre, som genom oväder och prövningar, arbete och jubel med sina hängivna anhängare som instrument / en misströstande mänsklighet skall bringa hans högsta Uppenbarelses livgivande vatten.

 

Windows / Mac