Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1968

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Det majestätiska framläggandet av Bahá’u’lláhs världsförsonande administrativa system har utmärkts av det successiva grundandet av olika institutioner och förrättningar, som bildar stommen till denna genom Guds kraft upprättade ordningsstadga. Mer än ett kvartsekel efter tillkomsten av de första Nationella Andliga Råden i Bahá’í-världen grundades sålunda formellt av den älskade Beskyddaren, i enlighet med bestämmelserna i ‘Abdu’l-Bahás Vilja och Testamente, Institutionen Guds Saks Händer med utnämningen av den första kontingenten av dessa Trons högtstående funktionärer. Efter Guds Saks Beskyddares bortgång tillkom det Universella Rättvisans Hus att inom den Administrativa Ordningen uttänka ett sätt att utveckla “Institutionen Sakens med hänsyn till det framtida utvidgandet av dess bestämda åligganden av beskydd och spridande” och detta gjordes till ett mål i nioårsplanen. Mycken erftertanke och forskning har ägnats frågan under de gångna fyra åren och texterna har samlats och granskats. Under de siste två månaderna har detta mål, såsom meddelats i vårt telegram till de Nationella Konventen, varit föremål för långvarig, av bön fylld rådplägning mellan Universella Rättvisans Hus och Händerna för Guds Sak. Allt detta gjorde klar den ram inom vilken detta mål skulle uppnås, nämligen:

Universella Rättvisans Hus finner inget sätt på vilket nya Händer för Guds Sak kan utnämnas.

Trons Beskyddares frånfälle åstadkom ett fullständigt nytt samband mellan Universella Rättvisans Hus och Sakens Händer och påkallade Universella Rättvisans Hus en fortskridande utveckling av det sätt, på vilket Sakens Händer skulle genomföra sin gudomligt förlänade uppgift av beskydd och spridande.

Vilken ny utveckling eller institution som än påbörjas, skall den träda in i verksamhet så snart som möjligt för att förstärka och fullständiga Sakens Händers arbete och på samma gång dra full nytta av det gynnsamma tillfället att ha Händerna själva till hjälp med att starta och leda det nya förfaringssättet.

Vilken som helst sådan institution måste komma till stånd och arbeta i överensstämmelse med de principer, som bestämmer Institutionen Guds Saks Händers verksamhet.

Med hänsyn till dessa synpunkter besköt Universella Rättvisans Hus, som meddelats i dess telegram nyligen, att inrätta Kontinentala Rådgivarnämnder (Continental Boards of Counsellors) för beskydd och spridning av Tron. Deras uppgift skall omfatta att leda Hjälprådsmedlemmarna i sina respektive områden rådgöra och samarbeta med Nationella Andliga Råd och hålla Sakens Händer och Universella Rättvisans Hus underrättade om Sakens tillstånd i sina områden.

Till att börja med har elva Rådgivarnämnder utnämnts, en för vardera av följande områden: Nordvästafrika, Central och Ostafrika, Sydafrika, Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Västasien, Sydostasien, Nordostasien, Sydasien och Europa.

Medlemmarna i dessa Rådgivarnämnder skall tjänstgöra under en period eller perioder, vars längd kommer att bestämmas och meddelas vid en senare tidpunkt och under tjänst i denna egenskap inte vara valbara som medlemmar i nationella eller lokala administrativa samfund. En medlem från varje Kontinental Rådgivarnämnd har bestämts som förvaltare av den Kontinentala Fonden inom dess område.

Hjälpråden för beskydd och spridande skall hädanefter rapportera till de Kontinentala Rådgivarnämnderna, som kommer att tillsätta eller ersätta Hjälprådsmedlemmar eftersom omständigheterna fordrar. Sådana utnämningar och ersättanden, som kan bli nödvändiga i begynnelsestadiet, kommer att ske efter rådplägning med den Hand eller de Händer, som tidigare utsetts för denna kontinent eller zon.

Guds Saks Händer är en av de dyrbaraste tillgångarna Bahá’í världen äger. Av Hjälprådsmedlemmarna befriade från administration kommer de att kunna koncentrera sina krafter på det viktigaste ansvaret för allmänt beskydd och spridning, “beskydd av Bahá’í-samfundens andliga hälsa”, och “trons livskraft” bland Bahá’íerna över hela världen. Rättvisans Hus kommer att uppmana dem att å dess vägnar uttala sig att hålla det underrättat om Sakens välfärd. Samtidigt som Sakens Händer naturligtvis är bosatta, skall de allt mer och mer arbeta på ett interkontinentalt plan, en omständighet som kommer att skänka oerhörd kraft åt spridningen över hela Bahá’í-världen av den andliga inspiration, som kanaliseras genom dem - huvudfunktionärerna i Bahá’u’lláhs embryoniska Världssamvälde.

Med glädjefyllda hjärtan kungör vi vidare utveckling av Bahá’u’lláhs Administrativa Ordning och förenar våra böner med vännernas överallt i Öst och Väst att Bahá’u’lláh måtte fortsätta att låta Sin bekräftelse strömma ner över Sina tjänares strävan att beskydda och befrämja Hans Tro.

 

Windows / Mac