Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1969

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Guds Saks oavbrutna framsteg står i skarp kontrast till den ständiga oro, som plågar det mänskliga samhället, en kontrast som det gångna årets händelser, både inom och utom Tron, endast har hjälpt till att stegra. Mitt under det gamla systemets upplösning har Guds Sak fortsatt sin majestätiska kurs, utvidgat området för sin verksamhet och sitt inflytande och fullbordat en vidare utbyggnad av sitt administrativa system.

Börjande i det Heliga Landet med inkallandet av det andra Internationella Konventet för val av det Universella Rättvisans Hus har åren vittnat om en beaktansvärd aktivitet i Saken. Den mest betydelsefulla och vittgående utvecklingen var otvivelaktigt utnämningen av de elva Kontinentala Rådgivarnämnderna, vilken uppfyllde det mål i nioårsplanen, som påkallade utveckling av dess bestämda uppgifter angående beskydd och spridning. Detta steg, som togs efter ingående rådplägning med Sakens Händer, har på en och samma gång kraftigt förstärkt denna Institutions verksamhet och gjort det möjligt för Händerna själva att utvidga området för sina personliga tjänster lägre än till den kontinentala kretsen och därigenom universellt göra tillgänglig för vännerna den kärlek, visdom och hängivandets anda, som besjälar Beskyddarens utvalda. Vi önskar vid detta tillfälle ge ett erkännande för det föredömliga sätt, på vilket Rådgivarna under Händernas ledning har gått in för sin stora uppgift.

Den första Oceaniska Bahá’í-Konferensen, som hölls i Palermo i Augusti, firade minnet av Bahá’u’lláhs resa över Medelhavet på väg till det Största Fängelset. Deltagarna i denna Konferens kom omedelbart därefter till Qiblih för sin Tro för att betyga sin vördnad vid dess Grundares gravplats och för att med djup kännedom om dess andliga betydelse högtidlighålla den länge förutsagda ankomsten av Härskarornas Herre till det Heliga Landets kust. Denna samling av mer än tvåtusen troende företedde en obeskrivligt skarp kontrast till Bahá’u’lláhs verkliga ankomst etthundra år tidigare. Han var förkastad av denna världens härskare och blev hånad av ortsbefolkningen. Sådan är Hans Budskaps segrande kraft, sådan är Konungarnas Konungs besegrande makt. Samma Budskap förkunnas nu av Hans efterföljare över hela världen. Redan har 122 statsöverhuvuden förärats specialupplagan av “The Proclamation of Bahá’u’lláh” och kopior har mottagits av ytterligare tusentals ämbetsmän och ledare.

Genom att draga nytta av Förenta Nationernas bestämmelse 1968 som de Mänskliga Rättigheternas År, har Bahá’í-samfund överallt i världen inte bara stärkt banden mellan Internationella Bahá’í-samfundet och Förenta Nationerna utan också samtidigt offentligt förkunnat Tron och dess försonande budskap. I land efter land har Saken för första gången framhållits i moderna massmedia. Volymen av denna maning till världens människor stiger dag för dag och måste så fortsätta, inträngande i alla samhällsskikt, ända till Planens avslutning och där bortom.

Som sporre och hjälp till detta väsentliga arbete liksom till främjandet av alla Planens mål tillkännager vi, att mellan augusti 1970 och september 1971 hålles en serie av åtta Oceaniska och Kontinentala Konferenser enligt följande: La Paz, Bolivia och Rose Hill, Mauritius i augusti 1970; Monrovia, Liberia och Djakarta, Indonesien i januari 1971; Suva, Fidji och Kingston, Jamaica i maj 1971; Saporro, Japan och Reykjavik, Island i september 1971.

En återblick på Nioårsplanens framsteg visar att verkliga jättekliv har tagits genom förvärvandet av Hazíratu’l-Quds, Tempeltomter och Undervisningsinstitut, genom översättning av Bahá’í-litteratur till flera språk och genom inkorpering av Lokala och Nationella Andliga Råd. Panama-templets tomt har förberetts för bebyggelse, som kommer att påbörjas så snart de slutliga ritningarna och detaljerna samt placeringen av entreprenaden har godkänts.

Som ett resultat av den tilltagande expansions- och konsolideringstakt som har påbörjats och som, om den gynnas och underhålles, kommer att bli ett av det segerrika verkställandets högvatten, tillkännager vi med glädje bildandet av ytterligare Nationella Andliga Råd, två under Ridván 1969: The National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Burundi and Rwanda med säte i Bujumbura och The National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Papua and New Guinea med säte i Lae, och tio under Ridván 1970: sex i Afrika, The National Spiritual Assemblies of the Bahá’ís of Congo Republic (Kinshasa); Ghana; Dahomey, Cape Verde Islands; ett i Amerika, The National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Guianas; ett i Asien, The National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of the Near East; och två i Australasien, The National Spiritual Assemblies of the Bahá’ís of Tonga and Cook Islands; och Samoa. Sålunda kommer Ridván 1970 antalet Nationella Andliga Råd att utökas till nittiotre.

I takt med Sakens världsomfattande tillväxt utvecklas också Trons Världscentrum snabbt. Pilgrimerna, har den älskade Beskyddaren sagt, är Världscentrets hjärteblod och vi har länge hyst förhoppning och önskan att bli i stånd att bevilja förmånen av en pilgrimsfärd till det Heliga Landet för alla som kan begagna sig av den, det är därför med stor glädje vi nu finner det möjligt att öppna pilgrimsfärdens dörr för ett mycket större antal troende. Med början i oktober innevarande år kommer storleken av varje grupp vänner som inbjudes att fyrdubblas och antalet pilgrimer varje år kommer att ökas, så att nära sex gånger det nuvarande antalet pilgrimer varje år kommer att har möjlighet att bedja vid gravplatserna för sin Tros Centralgestalter, att besöka de platser som helgats av Bahá’u’lláhs och ‘Abdu’l-Bahás fotspår, lidanden och segrar och att meditera i stillheten i dessa helgade områden, förskönade med så mycken kärleksfull omtanke av vår älskade Beskyddare.

Denna tilltagande pilgrimsström kommer att högeligen öka den andliga utvecklingen av Bahá’í Världssamfund, som nu, efter fem års nitiskt arbete och skördande framstående segrars lagar, ingår i det fjärde skedet av Nioårsplanen.

Det stora, det mest trängande behovet på detta stadium av Planen är en snabb ökning av antalet troende och större framgång i öppnandet av de återstående platserna liksom bildandet av de väl grundade Lokala Andliga Råd, som krävs i Planen. Denna världsomfattande verksamhet, hallstämpeln för planens fjärde skede, som bemöter de fruktansvärda möjligheter mänsklighetens nuvarande tillstånd företer, kommer att kraftigt förstärkas genom proklamationens oavbrutna fortsättning, är den väsentliga grunden till upprättandet av de återstående Nationella Andliga Råd och kommer allt mer och mer att vittna till förmån för internationellt resande undervisning och ömsesidigt rådssamarbete. Framförallt fordras det av vännerna ett överflödande offerbidrag för att stödja Trons fonder och uppdriva en mäktig pionjärskara.

Under Planens andra år utförde Bahá’í-världen sitt största kraftprov på organiserad pionjärverksamhet, när sammanlagt 505 troende trädde fram för att bosätta sig i världens oöppnade och löst sammanhållna områden. Denna storartade bedrift måste nu överträffas. Krav har framställts, att 733 troende lämnat sina hem och bosätter sig i områden på klotet, som är i skriande behov av pionjärhjälp eller hittills ej öppnade ämnen för Tron. Dessa hängivna troende, som bör framtida utan dröjsmål, behövs för att under Planens fjärde skede bosätta sig i 184 bestämda områden på jorden: 48 i Afrika, 40 i Amerika, 40 i Asien, 18 i Australasien och 38 i Europa. Fastän huvudsakligt ansvar har ålagts de nationella Bahá’í-samfund, som bäst är i stånd att anskaffa pionjärer, skall alla i sitt innersta betänka, om inte de också skulle kunna besvara denna framställning, antingen genom att resa själva eller att, som svar på Bahá’u’lláhs befallning, utvälja någon som kan resa i deras ställe. Utförlig upplysning kommer att sändas till Nationella Andliga Råd för att trygga denna viktiga mobilisering av Bahá’í-kämpar verkställes så snabbt som möjligt.

Älskade vänner, Nioårsplanen är långt framskriden, vårt arbete är välsignat av Bahá’u’lláhs aldrig upphörande bekräftelse och hela Bahá’í-världssamfundet har gått in för fullkomlig seger. Detta lyckliga slutmål, nu svagt skönjbart vid den fjärran horisonten, kommer att nås genom hårt arbete, realistiskt planerande, uppoffrande handlingar, stegring av undervisningsarbetet och framförallt genom ständig strävan från varje enskild Bahá’ís sida att utforma sitt inre liv efter det lysande ideal som förelagts mänskligheten av Bahá’u’lláh och bevisats genom ‘Abdu’l-Bahás exempel. Vid betraktande av Mästarens gudomliga exempel må vi väl betänka, att Hans liv och gärningar inte utfördes som ett lämplighetsmönster utan var ett oundvikligt och naturligt uttryck för Hans inre jag. På samma sätt skall vi handla i enlighet med Hans exempel endast när vårt innersta väsen, som växer och mognar genom inlärande av böner och tillämning av läran, blir källan till alla våra åsikter och handlingar. Detta kommer att främja fullbordandet av Guds syfte; detta kommer att säkerställa segern för Hans Tro och göra det möjligt för oss att bygga upp Sakens nuvarande rörelse till en väldig inneboende energi, vars styrka kommer att föra det Största Namnets samfund till en ärorik seger 1973 och vidare till de hittills ofattbara utsikterna för den Största Freden.

 

Windows / Mac