Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1971

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Den 28 november 1971 kommer Bahá’í-världen att högtidlighålla 50 årsdagen av bortgången av ‘Abdu’l-Bahá, Förbundets centrum, symbolen för mänsklighetens enhet, Guds mysterium, en händelse som samtidigt betecknade slutet på vår tros heroiska tidsålder, begynnelsen på uppbyggandets tidsålder och födelsen av det administrativa systemet, kärnan och mönstret till Bahá’u’lláhs världsordning. Då vi tar i betraktande de frukter från Mästarens verksamhetstid, vilka skördats under de första femtio åren av den danande tidsåldern - en period som dominerats av Shoghi Effendis dynamiska och älskade person, vars liv tillägnades det planmässiga genomförandet av anvisningarna i ‘Abdu’l-Bahás Vilja och testamente och i Breven om den gudomliga planen - de två skrifter som Mästaren lämnat till ledning för administrationen och undervisningen i Guds sak - kommer vi att erfara en känsla av vördnad inför de kommande femtio åren. Detta första halvsekel av den danande tidsåldern har sett Bahá’í-samhället växa från ett par hundra platser i 35 länder 1921 till för närvarande drygt 46 000 platser i 135 självständiga stater och 182 betydelsefulla territorier och öar, har utmärkts av upprättandet av det administrativa systemets stomme över hela världen, vilket har lett till erkännandet av Tron från många regeringar och civila myndigheter samt erhållande av rådgivande ställning i FN:s sociala och ekonomiska råd, och har bevittnat trons spridning till många delar av världen genom det “inträde i skaror” som Mästaren utlovat och som vännerna så länge och ivrigt sett fram emot.

En ny horisont, som är upplyst av förebud om spännande händelser i Guds saks utveckling, kan nu skönjas. Dess annalkande innebär en fullständig seger i nioårsplanen. Ty vi får aldrig glömma att den älskade Beskyddarens tioårsplan, den nuvarande nioårsplanen och andra planer som ska följa genom de på varandra följande epokerna av Trons danande tidsålder, alla är steg mot genomförandet av ‘Abdu’l-Bahás gudomliga plan, framställd i fjorton av Hans brev till Nordamerika.

Nioårsplanen är långt framskriden och denna Ridván skall ytterligare sju Nationella Andliga Råd upprättas, fem i Afrika, ett i Sydamerika och ett i Stilla Havet, vilket skulle resultera i att dessa upphöjda institutioner nått ett totalt antal av 101. Nästa Ridván skall nio tidigare omnämnda råd bildas tillsammans med ytterligare fyra, nämligen i Afghanistan, Arabien, Windwardöarna och Puerto Rico, vilket ger totalt 114, sex utöver vad som krävts i nioårsplanen. Medlemmarna i alla de nationella råd som ska väljas vid Ridván 1972 kommer att deltaga i valet av Universella Rättvisans Hus vid Ridván 1973 då ett internationellt konvent ska äga rum vid Världscentrat.

Latinamerikas modetempel, Panamas Mashriqu’l-Adhkár har beräknats bli fullbordat i december 1971 och dess invigning kommer att äga rum följande Ridván.

Den underbara anda, som utlöstes vid de fyra oceaniska och interkontinentala konferenserna, tillsammans med det påtagligt välgörande inflytande dessa hade på Saken, förstärker våra stora förhoppningar om att de fyra konferenserna som skall hållas detta år kommer att ge strålande framgångar och resultera i fler pionjärer, fler resande undervisare, mera omfattande proklamation av budskapet och ett uppväckande av vännernas andra och hängivenhet.

Vår vädjan till vännerna i december 1970 om understöd till internationella Bahá’í-fonden, som då befann sig i en allvarlig kris beroende på flera oförutsedda omständigheter, har mött ett storartat gensvar från många håll inom det världsvida Bahá’í-samfundet, och vi har styrkts att tro att denna yttring av hängivenhet och offervilja, då den fortsätter och blir mer omfattande, kommer att upplösa det tillstånd som hotade att menligt inverka på uppnåendet av de omhuldade målen i nioårsplanen.

Resor och andra tjänster av Händerna för Guds sak, frammanar oupphörligen vår tacksamhet och glädje, ja även undran och förvåning. Deras gärningar är sådana att de ställer i skuggan apostlarnas gärningar i det förgångna och förlänar en evig glans åt denna period i den danande tidsåldern. I det att vi talar för alla vännerna överallt, försäkrar vi dem om vår vördnadsfulla kärlek och tacksamhet. Det kan vara på sin plats att här nämna bortgången - efter 70 års föredömligt tjänande av Tron - av Sakens Hand Agnes Alexander, vars tidiga tjänande på Hawaii av Mästaren betecknades som större än om hon hade grundat ett kejsardöme.

Restriktiva åtgärder riktade mot Tron, varierande i stränghet från rent förtryck till hämmande ingripanden omöjliggör praktiskt taget uppnåendet av nioårsplanens mål i ett antal länder, speciellt i Mellanöstern, Nordvästafrika, i östafrikanska kustområden och vissa områden i Sydostasien. Man hoppas att de Bahá’í-samfund som åtnjuter frihet att undervisa om Tron kommer att överskrida sina egna mål så mycket att det rikligt kan uppväga de hindrande omständigheter som deras mindre lyckligt lottade bröder lider av. Härskaran av resande undervisare måste förstärkas och vännerna, särskilt Bahá’í-ungdomen, uppmanas att allvarligt överväga hur mycket tid de kan offra för Tron under de återstående åren av nioårsplanen. Undervisningsresor av kort eller lång varaktighet, stöd åt de andra, utförande av sådana uppgifter som kan frigöra andra vänner till undervisningsarbete - allt detta är medel till att i samklang arbeta fram den slutgiltiga väg som ska föra planen till seger.

Två av planens stora målsättningar är bildandet av nya Lokala Andliga Råd och öppnandet av nya platser. Det krävs 13 966 Lokala Andliga Råd, för närvarande finns 10 360. Det måste finnas minst en bofast Bahá’í på 54 503 orter, för närvarande finns 46 334. Målet är i sikte, men tiden är kort. Emellertid har tillväxten som den återspeglas i ovannämnda statistik inte ägt rum på alla nivåer och i alla områden. Ty medan ett antal nationella samfund redan har uppnått eller till och med överskridit som tilldelats dem, har många ytterst stora svårigheter med att uppnå sina mål. Med ömsesidig hjälp och med en ökning av den framstegstakt som redan uppnåtts, råder det inget tvivel om att det Allra Största Namnets samfund kan rycka fram till en fullständig seger och därmed få en skymt av de hänförande utsikter som för närvarande är bortom horisonten.

De två parallella förlopp som så tydligt beskrivits av den älskade Beskyddaren i hans uppsats “Världscivilisationens utveckling” - den stadiga utvecklingen och konsolideringen av Guds sak å ena sidan och den tilltagande upplösningen av en döende värld å den andra - kommer otvivelaktigt att pålägga oss nya uppgifter, plikten att utforma nya undervisningsmetoder och att än mer tydligt visa en desillusionerad värld Bahá’ís levnadssätt och en effektivisering av Trons administrativa institutioner. De nationella och Lokala Andliga Råd myndighet och inflytande måste förstärkas för att de ska kunna administrera större Bahá’í samfund; Sakens internationella karaktär kommer att behöva utvecklas, med det internationella undervisningsorganet vid Världscentrat, redan omnämnt i tidigare allmänna brev, kommer att upprättas.

Hur fascinerade sådana betraktelser som sannolikt kommer att tilltvinga sig vår uppmärksamhet inom en nära framtid, än må te sig, får det inte avvända vår energi och vilja från den omedelbara uppgiften - nioårsplanens mål. Att uppnå dessa är den bästa förberedelsen för framtiden och medlet till utvecklandet av nu kraft och förmåga i Bahá’í samfundet. Vi är övertygade om att Ljusets armé, då den växer i styrka och enhet, år 1973 - hundra år efter uppenbarandet av Kitáb i Aqdas - kommer att ha bestigit ännu en höjd på den väg som slutligen leder till den Allra Största Fredens vida högland.

 

Windows / Mac