Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1972

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Begynnelsen av det sista året i nioårsplanen finner det Bahá’íska världssamfundet i ett tillstånd som möjliggör en överväldigande seger. Med tacksamma hjärtan erkänner vi de fortlöpande bekräftelser som har åtföljt dess strävanden och de gudomliga gåvor vilka aldrig har upphört att regna ned över denna välsignade, denna embryoniska världsordning i ständig utveckling.

Panamas Mashriqu’l-Adhkár, Latinamerikas modertempel, kommer att invigas denna Ridván. Tre älskade Sakens Händer, Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khánum representerande Universella Rättvisans Hus, Ugo Giachery och Dhikru’lláh Khádem, kommer att deltaga i denna historiska ceremoni. Arkitektens, Peter Tillotson, fantasieggande och inspirerande idéer har på ett underbart sätt förverkligats och vi framför till Nationella Andliga Råd i Panama, på hela Bahá’í-världens vägnar, kärleksfulla lyckönskningar för deras prestation.

Fastän upplösningen av det Nationella Andliga Råd i Irak tyvärr har blivit resultatet av förtrycket i Tron i detta land, kommer de tretton nya Nationella Andliga Råd som skall bildas denna Ridván att föra upp det totala antalet av dessa pelare för Universella Rättvisans Hus till 113.

De mål som kräver förvärvande av egendomar och upprättande av undervisningsinstitut har gott och väl uppfyllts, och i de länder, där lagliga omständigheter tillåter, gör inkorporering av råd och erkännande av Bahá’í-äktenskap och -helgdagar goda framsteg.

Det är undervisningsmålen som måste ta vår uppmärksamhet och våra ansträngningar i anspråk. Fastän fler än 260 områden uppnått sina tilldelade mål vad gäller platser där Bahá’íer bor, och i en del fall överskridit dessa, och därigenom möjliggjort för det Bahá’íska världssamfundet att glädjas över att på världsnivå ha överskridit det totala antalet platser som förutsetts i planen, finns det fortfarande 60 områden där detta mål fortfarande återstår att vinna och där dess uppnående måste ges absolut prioritet fram till Ridván 1973. Det förväntas att ett stort antal nya Lokala Andliga Råd kommer att upprättas vid Ridván och så snart läget för detta mål har fastställts kommer en detaljerad uppräkning av de områden världen över som ännu inte uppnått sina mål att sändas till alla Nationella Andliga Råd i syfte att omedelbart offentliggöras för vännerna.

Det är en förhoppning att principen om samverkan mellan Nationella Andliga Råd under detta sista år av planen kommer att utvidgas långt utöver de särskilda uppgifter som fastslagits i nioårsplanen. De samfund som redan har uppnått sina mål eller har dem inom räckhåll, bör överväga den bild av världen som den förut nämnda uppräkningen avslöjar och, utan att riskera sin egen framgång, göra allt de kan för att bistå sina systersamfund med pionjärer och resande undervisare, eller på något annat möjligt sätt. Ett sådant förfarande kommer att avsevärt fördjupa enheten och broderskapet i det Bahá’íska världssamfundet.

Under tiden uppmanas vi alla troende överallt att i en anda av bön överväga sina personliga omständigheter, och att stå upp medan det ännu är tid, för att fylla planens internationella pionjärmål. Ännu återstår 267 obesatta pionjärposter - 75 i Afrika, 57 i Amerika, 40 i Asien, 30 i Australien och 65 i Europa.

De utomordentliga framsteg som uppnåtts sedan Ridván 1964 då nioårsplanen inleddes som en fortsättning av den organiserade och målmedvetna undervisningsprocess på världsnivå som hade inletts av vår älskade Beskyddare då han igångsatte det tioåriga korståget för trons spridande, fäster med skärpa vår uppmärksamhet på nya krav som denna ständigt växande världsordning måste uppfylla såväl för dess eget organiska liv som i relation till det sönderfallande världssamhälle i vilket det befinner sig. Skillnaden mellan världens vägar och Guds sak blir ständigt större. Och likväl måste de två komma samman. Bahá’í samfundet måste demonstrera i ständigt ökande grad sin förmåga att råda bor på det moderna samhällets orolighet, brist på sammanhållning, slapphet och gudlöshet; lagarna, de religiösa åliggandena Bahá’í-livets riktlinjer, de Bahá’íska moraliska principerna och normerna för värdighet, anständighet och vördnad, måste sjunka djupt in i Bahá’í-medvetandet och i ständigt högre grad upplysa och sätta sin prägel på detta samfund. En sådan process kommer att kräva en kraftig utveckling av de Lokala Andliga Råds mognad och effektivitet. Sakens syften och normer måste mer och mer inses och oförskräckt upprätthållas. De Kontinentala Rådgivarnämndernas inflytande och deras Hjälpråds arbete måste utvecklas och sprida sig genom Bahá’í-samfundets hela struktur. Ett stort systematiskt program för att utge Bahá’í-litteratur måste befrämjas.

Vår omedelbara och oundvikliga uppgift är emellertid att tillse att varje uppnåligt mål i nioårsplanen säkras. Detta måste göras till varje pris. Inget offer, inget uppskjutande av omhuldade planer får förkastas för att uppfylla denna “betydelsefullaste” av de många “betydelsefulla” plikter som ligger framför oss. Vem kan tvivla på att en sista väldig ansträngning kommer att krönas med framgång? Fortfarande leder det nationella samfund som lagerkrönts som det första att uppnå varje uppgift det tilldelats, Fidji, tåget av glada och segerrika samfund inom ljusets armé. Vi borde med fog söka efterlikna Bahá’í-ungdomen, som nyligen stormat fram i främsta ledet för proklamation och undervisning, vilket är en av de mest uppmuntrande och betydelsefulla tendenser i Tron, och vilka spränger himmelens portar för att få stöd i sina förehavanden genom lång, oavbruten föregående och fortlöpande bön. Vi kan alla kalla på Bahá’u’lláh för att få Hans gudomliga allsmäktiga hjälp, och Han kommer med säkerhet att bistå oss. Ty Han är bönhörande, bönbesvarande.

 

Windows / Mac