Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1973

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Med glädjefyllda och tacksamma hjärtan tillkännager vi den världsomslutande nioårsplanens fullbordan i överväldigande seger. Ljusets armé har vunnit sitt andra globala fälttåg. Den har överskridit de mål, som satts för utbredande och har uppnått en verkligt imponerande grad av universell delaktighet, planens två tvillingmål. Med tacksamhet och kärlek vittnar vi om de oupphörliga bevis, som Bahá’u’lláh har låtit strömma ner över Sina tjänare och gjort det möjligt för var och en av oss att erbjuda Honom någon del av det arbete, den hängivenhet, det offer och den åkallan, som Han så frikostigt har belönat. På denna den heligaste bokens uppenbarelses hundraårsdag lägger det Största Namnets samfund sin segerhyllning vid Hans fötter och erkänner, att det är Han som skänkt segern.

Guds sak är i slutet av nioårsplanen oändligt mycket mer utbredd, fastare grundad och dess internationella relationer fastare knutna än år 1964, då planen påbörjades. Nittiofem nya områden har öppnats för Tron. De 69 Nationella Andliga Råd, vilka påtog sig världssamfundets uppgift, har blivit 113, fem är erfordrats. Dessa embryonala sekundära rättvisans hus vidmakthålles av mer än 17 000 Lokala Andliga Råd, 3 000 fler än målet och 12 000 fler än vid planens början. Bahá’íer bor på 69 500, 15 000 mer än vad som efterfrågats och 54 000 fler än år 1964. Bahá’í litteratur har översatts till ytterligare 225 språk, vilket gör det totala antalet till 571. 63 tempeltomter, 56 nationella Hazíratu’l-Quds och 62 nationella egendomar har förvärvats, vilket gör dessa egendomars totala antal till 98, respektive 112 och 104 stycken. 50 undervisningsinstitut samt sommar- och vinterskolor spelar sin roll i Bahá’í undervisning och 15 bokförlag framställer Bahá’í litteratur på världens huvudspråk. Latinamerikas modertempel har byggts och invigts. Bland de mål, vars uppfyllande beror på gynnsamma omständigheter utanför vår kontroll, är rådens inkorporering och erkännandet av Bahá’í helgdagarna. Det är tillfredsställande att förtälja, att 90 Nationella Andliga Råd och 1 556 Lokala Andliga Råd - 181 fler än det totala antalet som efterfrågats - är inkorporerade, medan Bahá’í helgdagarna är erkända i 64 länder och tillståndsbevis för Bahá’í äktenskap finns i 40 länder.

Denna trons stora utbredning krävde en armé av internationella pionjärer. Två stora efterfrågningar om 461 och 733 stycken framfördes, vilket tillsammans med andra för speciella platser allt som allt utgjorde 1 344 stycken. Det Största Namnets samfund svarade med 3 553 pionjärer, som direkt lämnade sina hem, 2 265 av dem är fortfarande kvar på sina poster.

Vid trons världscentrum har textgranskningen och klassificeringen av de heliga Bahá’í-skrifterna samt Shoghi Effendis skrifter förts framåt i allt större omfattning, en uppgift som understötts och utvecklats genom arbete av en särskild kommitté, tillsatt av persiska Nationella Andliga Råd. Materialet vid världscentret omfattar ungefär 2 000 originalskrifter av Bahá’u’lláh, 6 000 av ‘Abdu’l-Bahá och 2 300 brev av Shoghi Effendi. Dessutom finns det cirka 18 000 autentiska kopior av andra sådana skrifter och brev. Alla dessa har studerats, viktiga avsnitt från dem har plockats ut och klassificerats och det underordnade ämnet har försetts med register under 400 allmänna rubriker.

En översikt och kodifiering av lagarna och föreskrifterna i Kitáb i Aqdas - som kompletterar den betydande utveckling som gjorts av den älskade Beskyddaren av denna uppgift - skall publiceras på hundraårsdagen av den heligaste bokens uppenbarande, vilket, som redan har tillkännagivits, skall högtidlighållas denna Ridván både i det Heliga Landet och i hela Bahá’í världen.

Universella Rättvisans Hus författning, av Shoghi Effendi betecknad som Bahá’u’lláhs tros förnämsta lag, har formulerats och publicerats.

Trädgårdarna i Bahji och på berget Karmel har utvidgats betydligt och planer för en lämplig utveckling och försköning av Bahá’í egendomens hela område runt helgedomarna i Bahji och Haifa har godkänts.

Trons världsomfattande proklamation, en intensiv process, som kommer att pågå länge och som påbörjades under planens tredje skede, tog sin början i oktober 1967 i och med hundraårsfirandet av Bahá’u’lláhs proklamation till konungarna och ledarna, som koncentrerades kring Hans uppenbarande av Súriy i Mulúk i Adrianopel. Denna historiska händelse firades vid sex interkontinentala konferenser, som samtidigt hölls runt planeten. Ytterligare nio oceaniska och kontinentala konferenser, som hälls under planen, gav stor kraft åt detta proklamationsprogram. De femton konferenserna bevistades av nästan 17 000 troende och tilldrog sig stor publicitet i press och radio och blev tillfällen att låta ämbetsmän och bemärkta personer lära känna det gudomliga budskapet. På Universella Rättvisans Hus vägnar överlämnades till 142 statsöverhuvuden en speciellt framställd bok, innehållande den engelska översättningen av de skrifter och skriftavsnitt i vilka Bahá’u’lláh ungefär hundra år tidigare hade sänt ut Sin mäktiga proklamation till mänskligheten. Detta var inledningen till denna kampanj, som kommer att fortsätta länge efter nioårsplanens slut.

Den ytterst betydelsefulla utvecklingen av det internationella Bahá’í samfundets förhållande till Förenta Nationerna var godkännandet av detta samfund som en icke statlig organisation med rådgivande ställning till FN:s ekonomiska och sociala råd. Internationella Bahá’í samfundet har nu en permanent representant i FN och kontor i New York.

De älskade och vördade Sakens Händer har gjort uppoffrande och värdefulla tjänster under hela nioårsplanen. I alla delar av världen har de inspirerat vännerna, bistått Nationella Andliga Råd, främjat undervisningsarbetet och spelat en utomordentligt stor roll i planens framgång. De uteblivna framgångarna för mer än ett nationellt råd har vänt sig genom ett besök av Sakens Hand, snabbt och verksamt ingripande, inspirerat av Handen, har följts av överraskande resultat, som fullständigt förändrar detta samfunds utsikter. De har med utmärkta arbeten bidragit till trons litteratur.

Planens mål att utveckla “Institutionen Guds Saks Händer, i samråd med alla Sakens Händer, med tanke på utvidgningen av dess fastställda beskyddar- och spridningsuppgifter i framtiden”, uppfylldes stegvis och ledde till bildandet av elva kontinentala rådgivarnämnder, vilkas medlemmar utnämndes till Universella Rättvisans Hus och som iklädde sig ansvaret för hjälpråden för beskydd och utbredning. De älskade Händerna förblev inte längre personligen anslutna till en särskild kontinent - utom i den mån det gällde deras bostad - utan deras verksamhetsfält utsträcktes till jorden. De kontinentala rådgivarnämnderna, i överläggning med och ledda av Guds Saks Händer och som verkar i nära samarbete med dem, har redan under sin korta befattningsperiod utfört synnerligen betydelsefulla och utmärkta tjänster.

Tre i hög grad märkliga framsteg har inträffat under nioårsplanen, nämligen ungdomens framryckning till första ledet i undervisningsarbetet, en väldig ökning av trons ekonomiska tillgångar och en överraskande snabb utvidgning av nationella rådens ömsesidiga biståndsplatser.

Bahá’í ungdomens första, hjärtevärmande framströmmande har förändrat undervisningsarbetes mönster. Ogenomträngliga barriärer har brutits ner eller passerats av ivriga grupper unga Bahá’íer, hängivna och andäktiga, framförande det gudomliga budskapet på sätt som kan godtagas av deras egen generation, från vilken det har spritts och gripits över alla samhällslager. Hela Bahá’í världen har gripits av denna utveckling. Efter att ha förkastat den gamla världens värden och normer är Bahá’í ungdomen¬¬¬¬¬¬ ivrig att lära och anpassa sig efter Bahá’u’lláhs mönster och på detta sätt framlägga det gudomliga programmet för att fylla den lucka som lämnats genom den gamla ordningens uppgivande.

Den utomordentligt stora ökningen av trons ekonomiska tillgångar, som krävdes under planen, har framkallat ett hjärtevärmande svar från hela Bahá’í samfundet. Inte bara internationella Bahá’í fonden utan också trons lokala, nationella och kontinentala fonder har lämnats ett uppoffrande stöd. Det tillämpade beviset på den kärlek vännerna hyser för tron har möjliggjort allt arbetes framåtskridande - stödet till pionjärer och resande undervisare, uppförandet av Mashriqu’l-Adhkár och förvärvandet av Bahá’í egendomar, inköpet av heliga platser i landet för trons vagga och i världscentret, utvecklingen av undervisningsinstitutioner och alla de mångsidiga verksamheterna i ett kraftfullt, framåtgående, konstruktivt världssamfund. Det är av betydelse, att sextio procent av trons internationella fonder används till att bistå Nationella Andliga Råd i deras arbete, att främja undervisningsarbetet och att i många delar av världen försvara rörelsen mot angrepp. Utan sådan hjälp från Bahá’í världssamfundet skulle många Nationella Andliga Råd vara vanmäktiga i sina utbrednings- och fördjupningsförsök. Förvaltningen Huquq’u’lláh har förstärkts under förberedelsen för dess utsträckande till andra delar av världen. En internationell stödfond bildades i världscentret för att bistå pionjärer och resande undervisare, som var villiga att tjäna men ur stång att sörja för sina egna omkostnader och denna fond utvidgades senare till stöd åt projekt på nationell hemmafront. Bidrag till fonden är ett sätt att tjäna, som aldrig skall upphöra att stå öppet för alla troende. Trons och dess förvaltningssystems tillväxt kräver ett ständigt ökande flöde från våra tillgångar, i hur ringa grad som helst sammanfallande med välgörenheten och frikostigheten i Bahá’u’lláhs flödande bekräftelser.

När planen sattes i gång omnämndes särskilt 219 hjälpprojekt, varigenom nationella samfund kunde ge ekonomisk, pionjerings- eller undervisningshjälp till andra, för det mesta geografiskt avlägset belägna samfund. Avsikten var att stärka enhetsbanden mellan Bahá’í världens vitt skilda delar med olika sociala, kulturella och historiska bakgrunder. I slutet av planen hade mer än 600 sådana projekt genomförts. Samarbete mellan samfunden har vidareutvecklats inom området för publicering av Bahá’í litteratur, i synnerhet på spanska och franska och på afrikanska språk. Ett omfattande verksamhetsfält för fruktbärande försök ligger öppet i dessa avseende.

På grund av bristande frihet i somliga länder, rent undertryckande i andra lagenliga och materiella hinder i ytterligare andra, skulle vissa speciella mål - huvudsakligen sådana som kräver inkorporering eller erkännande - inte kunna vinnas. Universella Rättvisans Hus förutsåg detta och uppmanade nationella samfund länder, där det finns frihet att tillämpa och främja tron, att överskrida sina egna mål och på så sätt säkerställa att målen i sin helhet skulle vinnas. Det har fortfarande visat sig omöjligt att börja med byggandet av Mashriqu’l-Adhkár i Teheran, men kontrakt för utarbetande av detaljerade ritningar har undertecknats och geologiska utforskningar görs och allt är färdigt för omedelbar verksamhet så snart situationen i Persien blir gynnsam.

Ett antal betydelsefulla och intressants händelser har ägt rum under tiden för nioårsplanen, vilka inte direkt står i samband med den. Först och främst var det, inom området för Bahá’í världens Qiblih, hundraårsfirandet av alla tiders utlovades ankomst till fängelsestaden ’Akká, vilken förutsagts i forna tiders skrifter.

Mazra’ihs byggnad, av den älskade Beskyddaren ofta omnämnd som en av de “tvillingbyggnader” i vilka den välsignade skönheten bodde efter nio år i den muromgärdade fängelsestaden ’Akká och kär för de troendes hjärtan på grund av att deras samband med deras Herre, har slutligen inköpts tillsammans med 24 000 kvadratmeter land, som sträcker sig ut mot slätten på dess östra sida.

Resandet av den obelisk, som markerar platsen för det framtida Mashriqu’l-Adhkár på berget Karmel, fullbordar ett projekt som inleddes av den älskade Beskyddaren.

Beslutet har fattats och meddelats Bahá’í världen och den inledande åtgärderna har vidtagits för uppförandet av den byggnad, som skall tjäna som säte för Universella Rättvisans Hus, på berget Karmel, på en plats vid den cirkelbåge, som utsågs av Shoghi Effendi.

Guds Saks tillväxt samlar mer och mer inneboende energi och vi kan med tillförsikt se framåt mot den dag då detta samfund, i den tid Gud finner gynnsam, skall ha passerat de stadier, som av dess Beskyddare förutsagts för det och på denna plågade skall ha uppfört Guds eget rikes vackra boningar, vari mänskligheten kan finna lättnad i sin självförvållade förvirring, sitt kaos och förfall och då den här tidens hat och våld skall förvandlas till en bestående känsla av världsbrödraskap och fred. Allt detta skall fullbordas i den evige Faderns förbund, Bahá’u’lláhs förbund.

 

Windows / Mac