Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1978

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Universella Rättvisans Hus har den stora glädjen att vända sig till medlemmarna i Nationella Andliga Råd samlade i det Heliga landet, i närvaro av Guds Saks Händer och rådgivare från alla kontinenter, vid detta fjärde internationella konvent, stannande tillsammans med er för att överväga Femårsplanens utveckling och behov då vi går över tröskeln till dess sista år.

Planens inledning bevittnade vännernas ivriga gensvar, noggrant studium gjorda av Trons nationella institutioner av dess innebörd och behov, upprättandet av maskineriet och tillskapandet av projekt för att nå dess mål, och den ofta svåra kampen att uppfylla de första av dess tre huvudmål - säkrandet och konsolideringen av alla priser som vunnits i tidigare kampanjer. Denna fas sträckte sig i många länder över en period på flera månader, och fortsatte i andra ända tills planens mittpunkt.

Det mellersta året i planen bevittnade hållandet av de internationella konferenserna och de många regionala och nationella konferenserna som hålls i samband därmed och spred vitt och brett den inspiration som flödade från dessa huvudsakliga sammankomster av troende. Dessa sammankomster ledde till en snabb ökning av arbetet och hjälpte vännerna över hela världen att nå en ny insikt om det ansvar som förlänats det Största Namnets anhängare för deras medmänniskors andliga pånyttfödelse.

Vi befinner oss nu i planens sista stadium, och detta konvent förser oss med en välkommen och angelägen stund under vilken vi kan bedöma vår utveckling och inrikta våra tankar på ett fullständigt uppnående av målen.

Av de 130 Nationella Andliga Råd som kommer att verka under planens sista år har 50 antingen uppnått eller nästan uppnått deras undervisningsmål. Av de återstående 80 nationella råden banar sig 40 förtroendefullt framåt och är försäkrade seger om de nuvarande takten i deras undervisningsarbete upprätthålls. 9 Nationella Andliga Råd är hämmade av förhållanden som gör uppnåendet av deras mål på hemmafronten beroende av omständigheter utom deras kontroll. De återstående 30 nationella samfunden släpar tyvärr allvarligt efter och endast ansträngande och uppoffrande insatser kommer att göra det möjligt för dem att vinna deras mål.

Det andra av de tre huvudmålen i planen - en omfattande och vitt utbredd ökning av Bahá’í samfundet - har lett till en stor med geografiskt ojämn framgång. Det finns nu mer än 19 000 Lokala Andliga Råd och antalet platser där Bahá’íer bor är över 83 000. Denna ökning har åtföljts av en intensifiering av proklamationsansträngningar och av ökad användning av massmedia såsom radio och television.

Det har varit anmärkningsvärda framsteg i arbetet på att vinna bredare erkännande av Guds sak och i att utveckla hjärtliga relationer till myndigheterna, en angelägenhet av stor betydelse i dessa dagar då oppositionen mot Tron växer från dem som, missförstående dess sanna natur och syften, känner sig alarmerade över dess framsteg.

Några av de mest betydelsefulla resultaten i planen har varit i förhållande till dess tredje huvudmål - utvecklingen av Bahá’í livets särskilda karaktär - och vad häller konsolidering och stärkande av Bahá’í samfundets struktur. Guds Saks älskade Händer, som har varit i främsta ledet i så många avseenden av Trons verksamhet, har utfört omfattande tjänster på detta område.

De Lokala Andliga Råden, centralpunkter för undervisning om Tron och konsolidering av samfundet, växer i erfarenhet, mogenhet och visdom, visar sig vara verkningsfulla instrument för fostrandet av Bahá’í livet och genomför i ökat antal planer för etablerandet av Tron i områden utanför deras egna beslutsområden, under övergripande vägledning från deras Nationella Andliga Råd, och med uppmuntran och hjälp från hjälpråden och deras assistenter. Arbetet på att utveckla Lokala Andliga Råd är en uppgift utan slut under överskådlig framtid. Allteftersom Bahá’í samfundet, vilket fortfarande är mycket tunt spritt runt världen, fortlöpande och med ökad snabbhet rör sig in i nya områden kommer nya råd att skapas och behöva tålmodig hjälp och övning i sina heliga plikter.

Vännernas hängivenhet och själuppoffring, vilket har dragit till dem Bahá’u’lláhs bekräftelser, har resulterat i de mycket stora framgångar som hittills gjorts. Tecken på detta strävande är uppenbara i det ökade antalet nationella samfund vilka, under deras Nationella Andliga Råds ledning och kraftfullt ledarskap, håller på att bli finansiellt oberoende; i det faktum att det ständigt fler enskilda troende antar särskilda mål och planer för tjänande i syfte att befrämja Trons utveckling; i ytflyttning och bosättning av mera än två tusen pionjärer under planperioden; i uppblommandet av resande undervisning enskilt och i grupper; i större medvetenhet om bönens makt; och på många andra sätt. Tre viktiga delar av det Bahá’íska samfundslivet som undergått tydlig utveckling under de förflutna fyra åren är utvecklingen av kvinnors och ungdomars tjänande, och Bahá’í undervisningen av barn. Ungdomen har länge varit i främsta ledet av undervisningsarbetet, och nu gläds våra hjärtan av att se kvinnorna komma i så många länder där deras förmågor tidigare lämnats oanvända, användande sina dugliga tjänster till Bahá’í samfundets liv. Uppfostringen av Bahá’í barn får också mycken uppmärksamhet, vilket lovar väl för framtida generationers Bahá’íer.

Erfarenheten har visat att aktiv och kärleksfull samverkan mellan kontinentala rådgivarnämnderna och Nationella Andliga Råd har varit en särdeles vitaliserande och stärkande faktor för Sakens utveckling i arbetets alla avseenden. Återspeglande samfundets utveckling har antalet kontinentala rådgivare utökats till 64 under planen, och antalet medlemmar i hjälpråden till 675. Med stöd av den fullmakt som givits dem har hjälpråden hittills utsett 3358 assistenter, vilka redan spelar en betydelsefull roll i bildandet och konsolideringen av Lokala Andliga Råd och i befrämjandet av det Bahá’íska livssättet i lokala samfund. Samordnande och ledande dessa kontinentala råds arbete från det Heliga landet är nu det Internationella undervisningscentret väl förankrat i utförandet av sina skyldigheter, förebådande den mäktiga roll som det är förutbestämt att spela i Bahá’u’lláhs administrativa systems funktion.

Tron går genom en tidsperiod av oerhörda möjligheter och utveckling, liksom av ökat motstånd och av ökad komplexitet i de problem som möter den. Dessa möjligheter måste gripas och dessa problem lösas, för så kritisk är denna tid att den mänskliga historiens framtida inriktning dagligen ligger i vågskålen. Under detta år kommer Universella Rättvisans Hus att samråda om naturen, varaktigheten och målen i det nästa stadiet i tillämpningen av den Gudomliga planen. Den fasta basen av uppnåendet av Femårsplanens mål, både de kvalitativa och de kvantitativa, är därför en brännande nödvändighet under de månader som nu ligger framför oss. Låt oss gå framåt i en anda av optimism, med förtroende, beslutsamhet, mod och enhet. Ju större kärleken och enheten mellan vännerna är desto snabbare kommer arbetet att gå framåt.

Må den Allsmäktige välsigna Hans tjänares ansträngningar och inspirera deras hjärtan att resa sig i Hans Sak med den grad av strålande tro och självuppoffring som kommer att dra till deras hjälp den Högsta härskarans besegrande skaror.

 

Windows / Mac