Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1979

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Upplösningen av de religiösa och moraliska banden har lössläppt kaotiska och förvirrade våldsamheter vilka redan visar tecken på universell anarki. Bahá’í världssamfundet, uppslukad i denna virvel, fullföljande sin befriande mission med oåterkallelig enhet och andlig styrka, drabbas oundvikligen av splittringen inom det ekonomiska, sociala och civila livet vilken hemsöker dess människor över hela planeten. Det måste även genomgå speciella vedermödor. De våldsamma oroligheterna i Iran, sammanfallande med bärgningen av Femårsplanens rikliga skörd, har medfört nya och grymma lidanden för våra långmodiga bröder i Trons Vagga och ställt Bahá’í världssamfundet inför kritiska utmaningar i dess liv och arbete. Då Bahá’í världen stod balanserande på tröskeln till seger, ivrigt emotseende det följande steget i uppenbarandet av Mästarens Gudomliga Plan, nödgades ånyo Bahá’u’lláhs hjältemodiga landsmän, väktarna för Trons Heliga Platser i dess födelseland, uthärda brutala pöbelangrepp, plundring och bränning av sina hem, förstörelsen av sina utkomstmöjligheter, samt fysiskt våld och dödshot för att tvinga dem att av förneka sin tro. De, liksom sina odödliga förfäder, “Dawn Breakers”, står orubbliga inför denna nya förföljelse och det ständigt närvarande hotet om organiserad utrotning.

Emedan vi kommer ihåg att de persiska vännerna under Femårsplanen i hög grad överträffade andra nationella samfund i utflödet av pionjärer och fonder, har vi, i alla delar av världen där vi är fria att befrämja Guds Sak, ansvaret att uppväga deras tillfälliga oförmåga att tjäna. Därför måste vi, med upplyfta hjärtan och strålande tro, stå upp och med fördubblad energi fortsätta vårt mäktiga arbete, fullt litande på att Härskarornas Herre kommer att belöna våra ansträngningar med samma rikliga nåd som kom oss till del under Femårsplanen.

Undervisningssegrarna i denna Plan har i sanning varit oerhörda; ljuspunkterna, de platser där Den Utlovade är erkänd, har stigit från sextioniotusenfemhundra till mer än tjugofemtusen; antalet Lokala Andliga Råd har vuxit från sjuttontusen till mer än tjugofemtusen; aderton nya Nationella Andliga Råd har bildats. Den slutliga rapporten kommer att uppenbara storleken av de vunna segrarna i alla dess mångfaldiga aspekter.

I världen som helhet är nu Bahá’í samfundet fast etablerat. Institutionen för Guds Saks Händer, Bahá’u’lláhs embryoniska världssamväldes chefsfunktionärer, frambär en dyrbar frukt i utvecklandet av det Internationella Undervisningscentret till en mäktig institution vid Trons Världscentrum; en institution välsignad genom medlemskap av alla Sakens Händer; en institution vars välgörande inflytande sprids till alla delar av Bahá’í samfundet genom de Kontinentala Rådgivarnämnderna, Hjälprådsmedlemmarna och deras assistenter.

Ledda, stimulerade och stödda av denna livsviktiga arm av det Administrativa Systemet, håller 125 Nationella Andliga Råd på att snabbt förvärva erfarenhet och tillväxa i visdom när de administrerar de invecklade angelägenheterna i sina respektive samfund som organiska delar av en världsomfattande gemenskap. Fler och fler Lokala Andliga Råd utvecklas till starka medelpunkter för lokala Bahá’í samfund och fasta pelare för de Nationella Andliga Råden i varje land. Även i de länder där Bahá’í administrationen inte kan fungera eller har tvingats upplösas, länder till vilka nu har lagts Afghanistan, Republiken Kongo, Niger, Uganda och Vietnam, håller de troende dock, medan de lyder sina regeringar, ståndaktigt trons flamma levande.

Utöver samfundets utbredning, livsviktig som den är, bevittnade Femårsplanens stora framsteg i vännernas andliga utveckling, i Lokala och Nationella Råds växande mognad och visdom, samt i den grad Bahá’í samfund uttrycker Bahá’í livets utmärkande egenskaper och tilldrar sig, genom sin enhet, sin ståndaktighet, sin utstrålning och sitt goda rykte, intresset och det eventuella helhjärtade stödet från dess medmänniskor. Detta är den magnet som kommer att attrahera massorna till Guds Sak, och den surdeg som kommer att omvandla det mänskliga samhället.

Förhållandena i världen erbjuder Bahá’u’lláhs efterföljare både hinder och möjligheter. I ett tilltagande antal länder bevittnar vi uppfyllandet av de varningar som förekommer i vår Tros Skrifter “Folk, nationer, anhängare till åtskilliga tronriktningar” skrev den älskade Beskyddaren “kommer gemensamt och i följd att stå upp för att splittra dess enhet, att försvaga dess kraft och att förnedra dess heliga namn. De kommer inte endast att angripa anden den inskärper utan administrationen som är kanalen, instrumentet, förkroppsligandet av denna ande. Ty ju tydligare auktoriteten, vilken Bahá’u’lláh har förlänat det framtida Bahá’í världssamväldet framträder, desto våldsammare blir utmaningen som från alla håll kommer att slungas mot sanningarna det omfattar.” I olika länder, i varierande grad, genomgår Bahá’u’lláhs efterföljare vid denna tid sådana angrepp, och står ansikte mot ansikte med fångenskap ja till och med martyrdöd hellre än att förneka Sanningen för vilken Báb och Bahá’u’lláh tömde offrandets bägare.

I andra länder, sådana som de i Västeuropa, måste de trogna Bahá’íerna, inför utbredd likgiltighet, materialistisk självtillfredsställelse, cynism och moraliskt förfall, kämpa för att överbringa budskapet. Dessa vänner har dock friheten att undervisa om Tron i sina hemländer och trots den nedslående knappheten i yttre resultat fortsätter de att proklamera Bahá’u’lláhs Budskap för sina medmänniskor, att upphöja Trons rykte i allmänhetens ögon, att underrätta ledande tänkare och makthavare om Trons sanna grundsatser samt besparar sig inga ansträngningar i uppsökandet av de mottagliga själarna i varje stad och by vilka kommer att besvara de gudomliga kallelserna och ägna sina liv åt dess tjänande.

I många länder finns dock ivrig mottaglighet för Trons läror. Utmaningen för Bahá’íerna att förse dessa tusentals sökande själar, så snabbt som möjligt, med den andliga föda de ber om, att värva dem under Bahá’u’lláhs banér, att fostra dem i det levnadssätt Han har uppenbarat, samt att vägleda i dem att välja de Lokala Andliga Råd, vilka så snart de börjar fungera bra kommer att bli ledstjärnor och tillflyktsorter för mänskligheten.

Inför en sådan kombination av fara och möjlighet lyfter Bahá’íerna sina ögon mot målen i den nya Sjuårsplanen, fullt förlitande sig på att Guds ändamål med mänskligheten slutligen kommer att segra.

I det Heliga Landet måste förstärkandet av Världscentret och ökandet av dess världsomfattande inflytande fortsätta:

• Sätet för Universella Rättvisans Hus kommer att fullbordas och ritningar för de tre återstående byggnaderna av Trons Administrativa Världscentrum kommer att antagas.

• Institutionen för det Internationella Undervisningscentret kommer att utvecklas och dess uppgifter utvidgas. Detta kommer att kräva en ökning i dess medlemsantal. Det Internationella Undervisningscentret och de Kontinentala Rådgivarnämnderna kommer att antaga mer omfattande uppgifter för stimuleringen på internationell nivå av Trons undervisning och konsolidering och för främjandet av Bahá’í livets andliga och intellektuella aspekter samt de aspekter som berör samfundslivet.

• ‘Abdu’lláh Páshás hus i ‘Akká kommer att öppnas för pilgrimerna.

• Arbetet med kollationeringen och klassificeringen av de Heliga Texterna kommer att fortsätta, och en serie sammanställningar, samlade och översatta från Trons Skrifter, kommer att utsändas till Bahá’í världen, för att hjälpa vännerna att fördjupa sin förståelse för att förstärka deras ansträngningar att undervisa om Tron.

• Banden som förenar det Internationella Bahá’í samfundet med Förenta Nationerna kommer att förstärkas.

• Fortsatta ansträngningar kommer att göras för att skydda Tron mot opposition och för att frigöra den från förföljelsens bojor.

Varje Nationellt Råd har givits mål för de två första åren av Planen, avsedd att fortsätta utbredningsprocessen, att befästa de vunna segrarna, och att uppnå, där omständigheterna tillåter, de mål vilka kanske har tvingats lämnas ofullbordade vid slutet av Femårsplanen. Under de två första åren kommer vi, med de Kontinentala Rådgivarnämnderna och Nationella Råd, att granska förhållandena och möjligheterna i varje land, och vi kommer att i detalj överväga kapaciteterna och behoven i var och ett av de snabbt differentierade nationella Bahá’í samfunden förrän vi formulerar de ytterligare målen som varje samfund skall arbeta för efter Planens öppningsfras.

Över hela världen måste Sjuårsplanen bevittna uppnåendet av de följande målen:

• Mashriqu’l-Adhkár i Samoa skall fullbordas och framsteg göras i uppfarandet av Mashriqu’l-Adhkár i Indien.

• Nitton nya Nationella Andliga Råd skall bildas: åtta i Afrika, de i Angola, Bophuthatswana, Cape Verde-öarna, Gabon, Mali, Mozambique, Namibia och Transkei; åtta i Amerika, de i Bermuda, Domonica, Franska Guiana, Grenada, Leeward-öarna, Martinique, St. Lucia och St. Vincent; och tre i Stillahavsområdet, de på Cook öarna, Tuvalu och Västra Caroline-öarna. De Nationella Andliga Råd vilka har tvingats upplösas skall återbildas, om omständigheterna tillåter.

• Bahá’u’lláhs Budskap måste föras till de territorier och öar vilka ännu icke är öppnade för Hans Tro.

• Undervisningsarbetet, både det som organiseras av Trons Institutioner och det som är frukten av individuellt initiativ, måste aktivt bedrivas så att de troendes antal växer, vilket leder fler länder till stadiet då grupper av människor ansluter sig och slutligen till massomvändelse.

• Detta undervisningsarbete måste inbegripa ofördröjlig, ingående och oavbruten konsolidering så att alla segrar tryggas, att antalet Lokala Andliga Råd ökas och att Trons grundvalar förstärks.

• Utbytet av pionjärer och resande undervisare, vilket så betydelsefullt bidrager till enhet i Bahá’í världen och till en sann förståelse av mänsklighetens enhet, måste fortsätta, speciellt grannländer emellan. Samtidigt måste varje nationellt Bahá’í samfund eftersträva att snabbt uppnå oberoende i genomförandet av sina livsviktiga aktiviteter och sålunda få kapacitet att fortsätta fungera och utvecklas även om hjälpen utifrån skärs av.

• Speciellt är ekonomiskt oberoende för de Nationella Bahá’í samfunden brådskande. Förföljelserna i Iran har redan berövat vännerna i detta land gåvan att bidraga till Trons Fonder, för vilka de har varit en större källa. Ekonomisk splittring i andra länder hotar ytterligare förminska de ekonomiska tillgångarna. Vi vädjar därför till vännerna i varje land att iakttaga yttersta sparsamhet vid användningen av fonderna och att i sina personliga liv göra de uppoffringar som gör det möjligt för dem att, efter tillgång, ge sin del till Trons lokala, nationella, kontinentala och internationella fonder.

• För ett omedelbart uppnående av alla mål och för Bahá’í samfundets sunda tillväxt måste Nationella Andliga Råden fästa speciell uppmärksamhet vid sina nationella kommittéers och övriga hjälpinstitutioners effektiva arbete i Trons sanna anda, och i konsultation med de Kontinentala Rådgivarnämnderna måste de avfatta och verkställa program vilka skall vägleda och förstärka vännernas ansträngningar på tjänandets väg.

• Nationella Andliga Råden måste befrämja kloka och värdiga kontakter med framstående personer från alla områden av mänskligt framåtsträvande och underrätta dem om Bahá’í samfundens natur och Trons grundprinciper och vinna deras aktning och vänskap.

• I hjärtat av alla aktiviteter måste vännernas andliga och intellektuella liv och deras samfundsliv utvecklas och fostras, vilket kräver: fullföljandet med förnyad styrka av de Lokala Andliga Rådens utveckling så att de må utöva sitt välgörande inflytande över och ge sin välgörande ledning åt livet i Bahá’í samfunden: fostrandet av djupare förståelse för Bahá’í familjeliv: Bahá’í uppfostran av barnen, vilket inbegriper regelbundna barnklasser, och där det är nödvändigt, upprättandet av privatskolor för elementär undervisning: uppmuntran av Bahá’í ungdom till studier och tjänande: samt uppmuntran av Bahá’í kvinnor att tillfullo utöva sina privilegier och ta sitt ansvar i samfundets arbete - må de på passande sätt vittna om minnet av “Greatest Holy Leaf”, Bahá’í Trons odödliga hjältinna, när vi nu närmar oss femtioårsminnet av hennes död.

När laglösheten sprids i världen, när regeringar kommer och går, när rivaliserande grupper och folk i fejd med varandra kämpar, var och en för egen vinnings skull, plågas hjärtat hos varje sann Bahá’í av de förtrycktas och de berövades belägenhet och frestar honom att protestera eller att i vrede resa sig upp mot orättvisans förövare. Ty detta är prövningens tid vilket påminner oss om Bahá’u’lláhs ord, “O likgiltighetens skaror! Jag svär vid Gud! Den utlovade dagen är kommen, den dag då plågsamma prövningar kommer att ha svalla över edra huvuden och under edra fötter, sägande: ‘Erfar edra händers verk’”.

Nu är tiden inne då varje efterföljare till Bahá’u’lláh måste hålla fast vid Guds Förbund, måste motstå varje frestelse att invecklas i världens konflikter, och måste minnas att han är bäraren av en dyrbar skatt, Guds Budskap, som ensamt kan bannlysa orättvisan från världen och bota sjukdomarna vilka plågar mänsklighetens kropp och ande. Vi äro bärarna av Guds Ord i denna dag och huru mörka de närmaste horisonterna än är måste vi fortsätta glädja oss i vetskapen om att det arbete vi äro priviligierade att utföra är Guds arbete och kommer att ge upphov till en värld varje härlighet kommer att överglänsa våra ljusaste visioner och överträffa våra största förhoppningar.

På proklamationsområdet har en publicitet som saknar motstycke beviljats Guds Sak, framför allt som ett resultat med förföljelserna i Iran. Dessutom har betydelsefulla vinster gjorts med Bahá’í Radio verksamheten i Sydamerika, där kortvågssändningar har utvidgat räckvidden mycket för Radio Bahá’í i Otavalo, Ecuador och där en ny station upprättats i Puno, Peru, på Titicaca-sjöns strand. Dessa båda segrar erbjuder oändliga nya möjligheter för undervisning, proklamation och fördjupning av Saken i detta område.

Tillgången på Bahá’í litteratur har ökat på 88 av världens språk, medan tre nya språk har lagts till de 660 på vilka det finns Bahá’í material tillgängligt.

Nationella Andliga Rådet för Transkei med sitt säte i Umatata kommer att bildas till Ridván 1980. Till Ridván 1981 kommer sex nya Nationella Andliga Råd att bildas: två i Afrika, Namibia med säte i Windhoek och Bophuthatswana med säte i Mabatho; tre i Amerika, Leeward Islands med säte i S:t John, Antigua; Windward Islands med säte i Kingstown, S:t Vincent och Bermuda med säte i Hamilton; ett i Australasien, Tuvalu med säte Funafuti. Det är med stor glädje vi tillkännager återbildandet av det Nationella Andliga Rådet för Uganda som skall äga rum vid Ridván 1981.

Under det kommande årets lopp kommer Universella Rättvisans Hus att granska resultaten av inledningsfasen, i konsultation med Internationella undervisningscentret, och kommer därefter meddela alla Nationella Andliga Råd de mål mot vilka de skall sträva under nästa skede av Sjuårsplanen.

Under detta sista år av inledningsskedet uppmanas de Nationella Andliga Råden att fortsätta att vända sig till människor som är framstående på livets alla områden, på sitt visa och värdiga sätt, för att bekanta dem med Trons väsen och anda och att vinna deras uppskattning och vänskap. Samtidigt måste man sätta igång kraftfulla fälttåg för att oupphörligen proklamera att Guds tro existerar och vilka grundläggande principer den har, mer och mer direkt och till så stor publik som möjligt. Nu har tiden kommit, då alla mänskliga strävanden att reparera den gamla ordningen endast leder till större och större förvirring, att oupphörligen och öppet proklamera Trons anspråk och Bahá’u’lláhs försonande kraft.

Den förunderliga energi som skapats i början av Planen och som nu driver Bahá’í världssamfundet framåt mot uppnåendet av de omedelbara målen i begynnelsefasen måste bevaras och i sanning ökas, så att det kan vinna de speciella uppgifter som kan tjäna som en utmaning under Planens huvuddel.

Våra hjärtan dras i kärlek och beundran till vännerna i Iran och i tacksamhet till de troende över hela världen för deras spontana försvar av sin förföljda bröder och det sätt på vilket de axlat bördan som, till vilket pris som helst, måste bäras.

 

Windows / Mac