Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1981

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Framgångarna i Sjuårsplanens inledande fas är ett kärt bevis på den gudomliga omsorg med vilken Guds saks tillväxt så kärleksfullt skyddas och får ny livskraft. Denna fortfarande unga Tro, som under de senaste två åren pinats och misshandlats av skoningslösa fiender, i snabb följd upplevt ett antal skarpt kontrasterande kriser och segrar och omges av det ständigt tilltagande tumultet i en värld stadd i upplösning, har höjt sitt banér, stärkt sina grundvalar och utvidgat sina administrativa institutioners räckvidd.

Uppblossandet av bitter och barbarisk förföljelse av Tron i dess födelseland, att fem av Händerna för Guds Sak gått vidare till Abhá-riket, att omfattande omvälvningar och kaos utplånar ordningens och rättvisans ljus, är bland de faktorer som i högsta grad har påverkat händelseutvecklingen och förhållandena för Guds armé över hela världen.

Trots att Bahá’í samfundet i det land, där Trons vagga stått, har fått bevittna förstörelsen av sin mest vördade helgedom, beslagtagandet av sina heliga platser, konfiskering av sina egendomar - även personliga sådana -, många av sina anhängares martyrskap, fängslandet utan rättegång, eller ena någon information, av det Nationella Andliga Rådets medlemmar och andra nyckelpersoner i samfundet, berövandet av människors utkomstmöjligheter, smutskastande av sina omhuldade trossatser, så har det stått fast som det gamla Gryningsfolket (Dawn Breakers) och trätt fram andligt förenat och ståndaktigt, som en källa till stolthet och inspiration för hela Bahá’í världen. På alla jordens kontinenter har deras exempel och olyckliga belägenhet fått vännerna att förkunna Bahá’u’lláhs namn som aldrig förr, till enskilda, till omgivningen och genom alla tillgängliga massmedia. Bahá’í världssamfundet har genom sina representanter i Förenta Nationerna och genom de Nationella Andliga Råden fått många regeringar och ledande personer att uppmärksamma Guds saks bärande principer och karaktär. Världens parlamentariska församlingar och humanitära rörelser har tagit upp Bahá’íernas sak till behandling och har i många fall erbjudit sitt stöd och uttryckt sin medkänsla.

Mitt uppe i denna tidskrävande och energislukande verksamhet till stöd för vårt älskade persiska systersamfund, har det Största Namnets församling långt ifrån minskat ansträngningarna att nå målen för Sjuårsplanens inledande skede utan i stället drivit på dem med ökad kraft. Den brinnande önskan hos vännerna överallt att visa sin kärlek till bröderna i Persien genom att fördubbla ivern i sin undervisning om Tron har fått ökad näring genom den inspiration till undervisnings som förlusten av våra kära Sakens Händer inneburit, en inspiration som har sin källa i rosorna, vilka företages av de älskade Händer som fortfarande har möjlighet att utföra denna kärleksgärning till vännerna.

I Sjuårsplanens inledningsfas har breddandet av basen för Rådgivarnämnderna och sammanförandet av de tretton zon indelade nämnderna till fem kontinentala nämnder haft en kraftigt förstärkande effekt på denna för Tron så betydelsefulla institution. En vidareutveckling av denna har skett genom att rådgivarna givits tidsbegränsade förordnanden, något som förutskickades i de ursprungliga utnämnandena.

Byggnadsarbetena med sätet för Universella Rättvisans Hus och templen i Indien och Samoa har fortsatt. Sex nya Nationella Andliga Råd kommer att bildas denna Ridván: två i Afrika, det ena för Sydvästafrika/Namibia med säte i Windhoek och det andra för Bophuthatswana med säte i Mabatho; tre i Amerika nämligen för Bermuda med säte i Hamilton, Leeward Islands med säte i St. John’s, Antigua, och Windward Islands med säte i Kingstown, St Vincent; ett i Stilla Havet, nämligen för Tuvalu med säte i Funafuti; och Nationella Andliga Råd för Uganda kommer att ombildas. Följande har lagts till listan över dem som skall bildas under återstoden av Sjuårsplanen: två i Afrika, för Ekvatorial Guinea med säte i Malabo och för Somalia med säte i Mogadishu, och ett i Asien, för Andaman och Nicobar öarna med säte i Part Blair.

Ökningen i antal Lokala Andliga Råd och i enstaka platser har registrerats i inledningsfasen, och Bahá’í samfunden i alla delar av världen har visat upp större enhet och mognad i sina gemensamma företaganden.

Den andra fasen i Sjuårsplanen, vilken nu börjar, kommer att pågå i tre år och följes av en tvåårs slutfas som kommer att räcka fram till Ridván 1986. Den 25:e årsdagen av vår älskade Beskyddares bortgång kommer att inträffa under det andra året av Planens andra fas och samma år inträffas också 50 årsdagen av det Största Heliga Lövets bortgång, Rättvisans Hus planerar att ge ut en sammanställning av brev till henne och yttranden om henne från Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá och den älskade Beskyddaren, och av hennes egna brev.

Alla Nationella Andliga Råd har fått tillsända de mål som deras samfund blivit tilldelade för den andra fasen, som Bahá’í världssamfundet nu står rustat och redo att genomföra. Bland de större företagen som ingår i denna fas kan nämnas:

• Inflyttningarna av Universella Rättvisans Hus i sitt permanenta säte på Karmelbergets sluttning ovanför båglinjen (the Arc);

• Färdigställandet av templet i Samoa och fortsatt arbete med templet i Indien;

• Fortsatt utveckling av funktionerna hos det Internationella Undervisningscentret och Rådgivarnämnderna, särskilt med avseende på vidareutvecklingen av det andliga, intellektuella och sociala livet i Bahá’í samfundet;

• Genomförandet, under de första nio månaderna 1982, av fem internationella konferenser, i Lagos, Nigeria; Montreal, Kanada; Quito, Ecuador; Dublin, Irland; och Manila, Filippinerna, den sistnämnda på den plats, som den älskade Beskyddaren hänvisade till som mittpunkten på en axel, vars poler är Japan och Australien;

• Arkitektonisk utformning av den första sidobyggnaden till Europas Mashriqu’l-Adhkár, nämligen ett hem för gamla, och en ökning av antalet nationella och lokala Hazíratu’l-Quds; de senare, som företrädesvis ska vara i stadsområden, ska skaffas eller byggas genom det lokala samfundets försorg;

• Anskaffning av sex nya tempeltomter, fem i Afrika och en i Australasien; och av fem nya nationella landegendomar, fyra i Afrika och en i Amerika;

• Bildandet av två bokförlag, ett i Elfenbenskusten och ett i Nigeria;

• En stor ökning i utgivningen av Bahá’í litteratur på ett större antal språk med det slutliga målet att göra det möjligt för varje troende att har tillgång till någon del av de heliga skrifterna på sitt modersmål;

• Startandet av ytterligare tre radiostationer i Sydamerika;

• Stor uppmärksamhet på utveckling och förstärkning av Lokala Andliga Råd över hela världen;

• Utveckling av Bahá’í samfundslivet med särskild uppmärksamhet på Bahá’í uppfostran av barnen och på samfundens andliga berikande;

• Utplacering av 279 pionjärer i 80 länder under det första året i den andra fasen;

Frikostiga och ökade bidrag till Trons olika fonder är väsentliga om ovan nämnda uppgifter ska kunna genomföras med framgång. Dessutom kommer det förhållandet, att vår älskade Tro nu börjar bli mera känd i det allmänna medvetandet, att ställa nya krav på åtgärder som blir ekonomiskt betungande. Det växande medvetandet bland vännerna över hela världen under den senaste åren om att Trons fonder i sanning är hjärteblodet för dess verksamhet, är ett tecken som verkligen bådar gott för framtiden. Vi är fast förvissade att detta medvetande kommer att öka, att fler Nationella Andliga Råd kommer att ta stora kliv framåt mot ekonomiskt oberoende, att de nationella ekonomiska planerna kommer att uppfyllas och att den Internationella Bahá’í fonden kommer att få ta emot ett ständigt ökande inflöde av bidrag, som kommer att möjliggöra för den att hålla jämna steg med Trons ständigt ökande internationella behov.

Älskade vänner! Världen rör sig allt längre in i det djupa mörkret, när den gamla världsordningen vecklas samman. Medan vi strävar att nå våra mål med tillförsikt, optimism och orubblig beslutsamhet, får vi aldrig glömma att vårt tjänande är ett andligt sådant. Mänskligheten håller på att gå under i brist på sann religion och detta är just vad vi har att erbjuda. Det är Guds kärlek, uppenbarad av Bahá’u’lláhs framträdande, som ska ge näring åt världens hungrande själar och till slut leda dess folk bort från gungflyn till det ordnade, andligt upplyftande och inspirerande värvet att upprätta Guds Rike på jorden.

 

Windows / Mac