Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1982

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Triumfer av ovärderlig betydelse för framläggandet av Guds Sak, många av dem ett direkt resultat av de älskade persernas ståndaktiga hjältemod trots de grymma förföljelser som de drabbats av, har karakteriserat det gångna året. Effekten av en sådan utveckling är att erbjuda sådana gyllene möjligheter för undervisning och vidare proklamation som, om de tillvaratas energiskt och entusiastiskt, bara kan leda till omvändelse i stor skala och ett ökande inflytande.

Uppfriskande framgång i byggandet av Indiens och Västra Samoas Mashriqu’l-Adhkárs, öppnandet av Latinamerikas andra Bahá’í radiostation i Peru, etablerandet av internationella Bahá’í samfundets europeiska kontor i Genève, jämna framgångar i Sjuårsplanens andra fas, uppmuntrande utbredande av systematiserad Bahá’í undervisning för barn, uppoffrande och generösa utströmningar av fonder från ett växande antal vänner, allt detta vittnar om de rikliga bekräftelser med vilka Bahá’u’lláh belönar sina älskades hängivna insatser över hela världen. Den världsomfattande uppmärksamheten som Tron har fått i massmedia har slagit upp porten för massproklamation om det gudomliga Budskapet och de deltagande diskussionerna om det i mänsklighetens råd, med de resulterande verkningar som tagits av oberoende regeringar och internationella auktoriteter, är utan motstycke i Bahá’í historien.

Allt detta, kära vänner, lovar gott inför det kommande året som är rikt på Bahá’í händelser:

Femtioårsdagen för Det Heligaste Lövets bortgång kommer att högtidlighållas på de fem internationella konferenserna och en bok, utarbetad av Världscentret, bestående av skrifter om henne samt några hundra av hennes egna brev kommer att ges ut, flyttningen till Universella Rättvisans Hus permanenta säte kommer att äga rum, i november kommer tjugofemårsdagen av vår älskade Beskyddares bortgång att sammanfalla med mitten av Sjuårsplanen och året kommer att avslutas med det femte internationella konventet, då medlemmar från hela världen Nationella Andliga Råd kommer till Haifa för att välja Universella Rättvisans Hus.

De älskade Sakens Händers framstående och ovärderliga aktiviteter är en källa till glädje och stolthet för hela Bahá’í världen. Varje Kontinental Rådgivarnämnds antagande av ett ökat ansvar visar sig vara fullständig framgång och vi uttrycker vårt varma tack och beundran till det Internationella Undervisningscentret och till alla Rådgivare för deras stora ständigt ökande bidrag till Bahá’u’lláhs embryonala världsordnings stabilitet och utveckling.

När det gäller Bahá’í ungdomar - arvtagare till de tidiga heroiska troende och som nu står på deras axlar - anmodar vi dessa ungdomar att fördubbla sina insatser i denna dag då intresset för Guds Sak är allmänt utbrett, att entusiasmera sina jämnåriga med det gudomliga Budskapet och att på detta sätt förbereda sig för den tid då de själva blir veteraner i Tron, i stånd att åtaga sig alla uppdrag som ålägges dem. Vi framlägger för dem detta avsnitt från Bahá’u’lláhs Penna:

Välsignad är den som i blomman av sin ungdom och i livets bästa dagar står upp och tjänar begynnelsens och ändens Herres Sak och pryder sitt hjärta med Hans kärlek. Uppenbarandet av en sådan nåd är större än skapandet av himmelen och jorden. Välsignade är de orubbliga och lyckliga är de som är trofasta.

Bahá’u’lláhs Uppenbarelses uppgående sol har sin synliga effekt i världen och i Bahá’í samfundet självt. Undervisningstillfällen, som man länge drömt om, åtföljda av nedströmmande bekräftelser, utmanar nu i ett ständigt ökande antal varje enskild troende och varje Lokalt och Nationella Andliga Råd. De mäktiga fröer som såtts av ‘Abdu’l-Bahá har börjat gro inom den gudomligt förordnade Världsordning som utvecklats och fastlagts av den älskade Beskyddaren. Mänskligheten är slagen nästan ned på knä, förvirrad och utan vägvisare, längtande efter livets bröd. Detta är vår tid för tjänande. Vi har denna himmelska mat att erbjuda. Människorna är desillusionerade med bristfälliga politiska teorier, sociala system och ordningar; längtar vetande eller ovetande efter Guds kärlek och återförening med Honom. Vårt svar på denna växande utmaning måste bli en kraftig ökning av effektiv undervisning genom vilken vi skänker den gudomliga eld som Bahá’u’lláhs har tänt i våra hjärtan tills slutligen en eldsvåda som uppstår från om att den Dag som De Största Ljusen i vår Tro så ihärdigt bad om äntligen har börjat gry.

 

Windows / Mac