Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1983

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Den märkbara accelerationen under de senaste decenniet av de två processer beskrivna av vår älskade Beskyddare, upplösningen av den gamla ordningen och utvecklingen och konsolideringen av Bahá’u’lláhs Nya Världsordning, kan mycket väl komma att bli betraktad av framtida historiker som en av de mest anmärkningsvärda kännetecken för denna period. Den senaste tidens tilltagande av just denna acceleration är till och med ännu mer anmärkningsvärd.

Både inom och utanför Guds Sak verkar starka krafter så att detta enastående århundrades tvillingtendenser skall nå sin höjdpunkt. Bland de många tecken som uppenbarar denna process kan nämnas, å ena sidan, det fortsatta tilltagandet av laglöshet, terrorism, ekonomisk förvirring, omoral och den växande faran från den snabba ökningen av förstörelsevapen, och å andra sidan det världsomfattande, gudomligt framdrivna utbredandet, befästandet och snabba utveckling in i världshändelsernas rampljus av själva Saken, ett förlopp krönt av Karmelbergets underbara blomning, Guds berg, vars gudomliga vårtid nu så praktfullt knoppas.

Under de gångna fem åren, har den historiska dialektiken av triumf och olycka verkat samtidigt inom Guds Sak. Ljusets armé har utstått förlusten av sex Sakens Händer och vågor av bitter förföljelse har återigen drabbar det tålmodiga samfundet i Iran, och har resulterat i raserandet av Bábs hus, förstörandet av Bahá’u’lláhs fädernäshus i Tákur, och många tappra själars martyrskap. Men dessa olyckor har ingjutit kraft i vännernas hjärtan, har närt Sakens djupa rötter och orsakat en stor skörd av märkliga segrar. Den viktigaste bland dessa är den framgångsrika avslutningen av Femårsplanen; påbörjandet av Sjuårsplanen, nu i sitt sista år av den andra delen och enastående proklamation av Tron till statsöverhuvud, parlament och medlemmar av parlament, ledande ministrar och ämbetsmän, framstående tänkare och prominenta personer inom olika yrkesgrenar, har lett till att massmedia ändrat attityd och nu alltmer närmar sig oss för information om Saken.

Till dessa händelser måste tilläggas det världsomfattande högtidlighållande av femtioårsminnet av Det Största Heliga Lövets bortgång, slutförandet av den övre våningen i ‘Abdu’lláh Páshás hus, och dess öppnande vid just denna tidpunkt, för dess första besökare; installerandet av Universella Rättvisans Hus i sitt permanenta säte, ytterligare fullbordan av den stora profetian i Karmelskriften; stadiga framsteg i byggandet av stillahavsområdets första Mashriqu’l-Adhkár i Samoa och modertemplet för den Indiska subkontinenten i New Delhi.

Bland de framstående kännetecknen för undervisning och konsolideringsarbetet är de fortsatta effektiva resultaten till följd av deltagandet av mer än sextontusen troende från hela världen i fem internationella konferenserna; intensiva undervisningskampanjer genomförda med aktivt stöd från alla nivåer i samfundet och engagerandet av Bahá’í ungdomens entusiasm och kapacitet; etablerandet av en andra radiostation i Sydamerika; återbildandet av de Nationella Andliga Råden i Uganda och Nepal, och bildandet av nio nya Nationella Andliga Råd, två kommer att väljas under maj månad detta år, medförande att det totala antalet av dessa Sekundära Rättvisans Hus är 135.

Mycket viktigare än alla dessa är enheten i handlingen som uppnåtts av Bahá’í Världssamfundet i sina strävanden att erhålla allmänhetens stöd för de högt älskade, mycket beundrade, grymt belägrade iranska troende, en enhet ytterligare bekräftad i utströmningen av medel för att ersätta deras tidigare frikostiga bidrag, och ett uppsving av individuell hängivenhet sällan skådad i en universell omfattning vilket lovar mycket för framtiden.

Den ökande mognaden av ett världsomspännande religiöst samfund som alla dessa förlopp indikerar, är ytterligare bestyrkt av att ett antal av de nationella samfunden når ut till de sociala och ekonomiska livet i sina länder, till exempel bildandet av skolor för undervisning, påbörjandet av radiostationer, eftersträvandet av utvecklingsprogram på landsbygden och utförandet av verksamhetsplaner inom medicin och jordbruk. Till dessa tidiga påbörjanden måste tilläggas den otvivelaktiga skicklighet som förvärvats, som en följd av den iranska krisen, genom förbindelser med internationella organisationer, länders regeringar och massmedia - de själva beståndsdelarna av samhället med vilka ökat samarbete måste ske mot en nu förståelse av fred på jorden.

En bredare horisont öppnar sig framför oss, upplyst av en växande och universell manifestation av Trons inneboende möjligheter för att bringa ordning i mänsklighetens angelägenheter. I ljuset av detta kan inte endast våra omedelbara uppgifter urskiljas utan, något vagare, nya eftersträvanden och arbeten vilka vi inom kort måste åtaga oss. För närvarande måste vi slutföra Sjuårsplanens mål, läggande stor vikt till den inre andliga utvecklingen bland vännerna och att nationella och lokala råd kommer att fungera “harmoniskt kraftfullt och effektivt” som Beskyddaren önskade.

Vi tvivlar inte på att Bahá’í Världssamfundet kommer att fullborda dessa uppgifter och gå framåt mot nya bedrifter. Krafterna som frigöras av Bahá’u’lláh motsvarar denna tids behov. Vi kan därför vara fullkomligt övertygade om att den nya våg av energi som vibrerar genom hela Saken, kommer att sätta den i stånd att bemöta de förestående utmaningarna att bistå, allt eftersom mognad och resurser tillåter, utvecklandet av människornas sociala och ekonomiska liv, att samarbetet med krafterna som leder mot upprättandet av ordning i världen, att påverka utnyttjandet och den konstruktiva användningen av modern teknologi, och på alla dessa sätt öka Trons prestige och framsteg och upplyfta mänsklighetens allmänna tillstånd.

Nur (¿?¿?) är en tid för glädje. Bahá’u’lláhs sol bestiger himlarna, framlägger i en allt klarare dager kontrasten mellan mörkret, hopplösheten, frustrationen och förvirringen av denna värld och strålglansen, tillförsikten, glädjen och insikten hos de som ölskar Honom. Lyft upp era hjärtan: Guds dag är här.

 

Windows / Mac