Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1986

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Den Gudomliga Vårtiden närmar sig skyndsamt och alla jordens atomer svarar på Bahá’u’lláhs Uppenbarelses vibrerande påverkan. Tecknen på detta nya liv är tydligt skönjbara i utvecklingen av Guds Sak. Då vi begrundar, hur flyktigt det än må vara, det framväxande mönstret av dess utveckling, kan vi blott erkänna, med förundran och tacksamhet, den oemotståndliga kraft som hör till den Allsmäktiga Hand som styr dess öden.

Detta förlopp har tilltagit anmärkningsvärt i hastighet under Sjuårsplanen, vilket bekräftas genom åstadkommandet av många betydande föresatser i hela Bahá’í världen och väsentliga framsteg i själva Sakens hjärtpunkt. Återställandet och för pilgrimsfärd öppnandet av södra flygeln av ‘Abdu’lláh Páshás hus; färdigställandet och besättandet av sätet för Universella Rättvisans Hus; godkännandet av detaljerade planer för de återstående byggnaderna omkring Båglinjen; utökandet av Internationella Undervisningscentrets och de Kontinentala Rådgivarnämndernas medlemsantal och ansvarsområden; inrättandet av kontor för social och ekonomisk utveckling samt kontor för allmän information; invigningen av Modertemplet för Stilla Havet, och dramatiska framgångar i uppförandet av Indiens Tempel; utökandet av undervisningsarbetet över hela världen, medförande tjugotre nya Nationella Andliga Råd, nästan 8 000 nya Lokala Andliga Råd, öppnandet av mer än 16 000 nya platser och införlivade i Bahá’í samfundet av 300 nya folkstammar; utgivningen av 2 196 publikationer, av vilka 898 är upplagor ur de Heliga Skrifterna samt berikandet av Bahá’í litteratur genom framställningar på 114 språk; påbörjandet av 737 nya sociala och ekonomiska utvecklingsprojekt; tillökningen av tre radiostationer, med ytterligare tre som inom kort skall öppnas - dessa utmärker sig som framstående bedrifter i en Plan som kommer att bli ihågkommen såsom markerande slutsigillet av den tredje epoken i den Danande Tidsåldern.

Öppnandet av den Planen sammanföll med förnyad utgjutelse av omänsklig förföljelse av det iranska Bahá’í samfundet, ett överlagt bemödande att utplåna Guds Sak från sitt födelseland. De persiska vännernas hjältemodiga ståndaktighet har varit huvudorsaken till en enorm internationell uppmärksamhet som riktats mot Saken, slutligen förande den på dagordningen för Förenta Nationernas generalförsamling, och har, jämte världsvid publicitet i all media, åstadkommit dess framträdande ur den obemärkthet som kännetecknade och beskyddade det första stadiet av dess liv. Detta dramatiska förlopp bjöd Universella Rättvisans Hus att tillställa ett uttalande om fred till världens folk samt sörja för dess överlämnande statsöverhuvud och ledande styresmän i allmänhet.

Motsvarande dessa framträdande händelser har en enastående utveckling av organisk tillväxt i mognaden av Sakens institutioner ägt rum. Utvecklandet av förmåga och ansvar från deras sida och överlåtandet på dem av allt större självstyre har befrämjats av uppmuntran tack vare allt närmare samverkan mellan den Administrativa Ordningens tvillingarmar. Detta förlopp tar nu ett stort kliv framåt då de Nationella Andliga Råden och rådgivarna sinsemellan rådpläger för att, för första gången, utarbeta de nationella målen i en internationell undervisningsplan. Gemensamt skall de genomföra dem; gemensamt skall de fullgöra världsmålen i Sexårsplanen så som de är tillämpliga i varje land. Detta betydelsefulla framsteg är en värdig inledning på den fjärde epoken allt eftersom nationella samfund växer i styrka och inflytande och är förmögna att i sina egna länder utstråla andan av kärlek och samhällelig enighet vilken är hallstämpeln för Guds Sak.

Målen som skall uppfyllas i Världscentret omfattar utgivning av en rikligt annoterad engelsk översättning av Kitáb-i-Aqdas och besläktade skrifter, skolning av Bahá’í världen rörande lagen om Huquq’u’lláh, fullföljande av planer för uppförandet av de återstående byggnaderna vid Båglinjen, och utvidgandet av förutsättningarna för Trons internationella relationer. Huvudmålen för världen i Planen har redan skickats till Nationella Andliga Råd och Kontinentala Rådgivarnämnder för deras inbördes rådplägning och tillämpning.

Kära vänner, allteftersom världen genomgår sin mörkaste timme före gryningen, skiner Guds Sak allt klarare under det att den drar framåt mot den strålande dagbräckning då det Gudomliga Baneret kommer att vecklas ut och Paradisets Näktergal sjunga sin melodi.

 

Windows / Mac