Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1987

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Igångsättandet av Sexårsplanen vid Ridván 1986 sammanföll med öppnandet av en ny epok - den fjärde - i det organiska utvecklandet av vår Tros Formativa Era. De administrativa institutionerna i denna Guds växande Sak har redan börjat visa tecken på en ökande mognad, medan de samtidigt trätt ut ur sina tidiga dagars beskyddande obemärkthet in på en större arena av offentlig uppmärksamhet. Dessa tvillingprocesser utmärkte sig genom en utveckling med långtgående konsekvenser för det interna livet i Bahá’í samfundet och genom en yttre aktivitet av en storlek utan motstycke i hela dess historia.

Den förra var ett överlåtande av ansvar genom vilket alla nationella samfund genom sina Nationella Andliga Råd i rådplägning med Rådgivarna, de Lokala Andliga Råden och huvuddelen av de troende, för första gången ombads formulera sina egna mål som de skulle uppnå under den nya Planen. Denna förväntan på visad mognad som utmanade de nationella samfunden, harmoniserar med dess egen formulering av de nationella planer som inkom till Världscentret för samordning till en världsomspännande Sexårsplan.

Den senare var ett tillfälle då hela Bahá’í världssamfundet reste sig som en man för att distribuera uttalandet “Löftet om Världsfred”, utgivet i oktober 1985 till världens folk. Statsöverhuvuden, ett stort antal medlemmar i nationella regeringar, diplomater, lärare, fackföreningsledare, religiösa ledare, framstående medlemmar inom domarkåren, polisväsendet, representanter för juridiska, medicinska och andra yrken, representanter för lokala myndigheter, klubbar och föreningar och tusentals individer har fått uttalandet. Det uppskattas att mer än en miljon kopior, på cirka 70 språk, hittills har distribuerats. Enbart dessa två aktiviteter har i hög grad förstärkt Bahá’í världssamfundets växande kraft och mognad och givit det en mer definierad och lätt igenkännbar offentlig profil.

Andra faktorer har i hög grad bidragit till Trons snabba intåg på världsscenen. Det verkar sannerligen som om varje aktivitet som den vitt utspridda Livets Armé nu gör observeras eller kommenteras av någon grupp bland allmänheten från Förenta Nationernas Generalförsamling till små till och med avlägset belägna lokala samfund.

Ståndaktigheten hos de svårt prövade persiska vännerna fortsätter att vara den drivande kraften bakom den världsvida uppmärksamhet som allt mer ägnas Tron. Medan de brutala avrättningarna av heroiska martyrer nu sker mindre ofta, fortsätter plågandet och berövandet, ärekränkningen och plundrandet av det sedan länge förföljda samfundet - mer än 200 är fortfarande i fängelse - vilket ger det Internationella Bahá’í samfundets representanter vid Förenta Nationerna solida skäl för starka och ihållande vädjanden, vilket har gjort själva Generalförsamlingen uppmärksam på problemet och resulterat i framställningar till den iranska regeringen å de försvarslösa Bahá’íernas vägnar av Komissionen för de mänskliga rättigheterna och av många mäktiga nationer inklusive olika regeringar som utgör en Europeiska gemenskapen.

Allt detta har hållit vår älskade Tro under internationell observation och skapat ett intresse som ökat inte endast genom utdelandet av Fredsbudskapet utan också genom de snabbt ökande aktiviteterna på de ekonomiska och sociala utvecklingens område, alltifrån inviga och driva radiostationer - av vilka det nu finns sju som sänder - till skolor, analfabetiseringsprogram, jordbruksprogram och en mängd små, men värdefulla, åtagande på bynivå i många delar av världen.

Nationella Bahá’í samfund har organiserat och framgångsrikt genomfört interreligiösa konferenser, fredsseminarier, symposier om rasism och andra områden, där vi har speciella bidrag att ge, som ofta fått omfattande publicitet och väckt intresse från ledare på hög nivå i samhället.

Till denna snabba, knoppande förening med våra medmänniskor i Bahá’í aktiviteter, ska läggas en iögonfallande och storslagen prestation, nämligen fullbordandet och invigningen av det underbara Bahá’í templet i New Delhi som under de första 30 dagarna från dess invigning till Guds ära mottog mer än 120 000 besökare. Denna symbol av renhet förkunnar Guds och Hans Budbärares Enhet i detta land med myriader olika religiösa uppfattningar som på ett passande sätt markerar den makt och majestät med vilka dessa betydelsefulla dagar i Guds Heliga Saks liv har förlänats.

Scenen står nu iordninggjord för Guds Saks universella, snabba och massiva tillväxt. Den omedelbara och grundläggande utmaningen är eftersträvandet av Sexårsplanens mål, vars preliminära stadier redan har påbörjats. Det allt viktigare undervisningsarbetet måste få en fantasirik, ihärdig och uppoffrande fortsättning, för att därigenom tillförsäkra anslutandet av allt större antal som kommer att ge energi, resurser och den andliga kraft som skall göra den älskade Saken i stånd att på ett värdigt sätt spela sin roll i försonandet av mänskligheten. För att förstärka denna process har Planens internationella mål antagits, vilka förutsätter antagandet av många hundra hjälpprojekt i samarbete mellan olika råd, ombildandet av Nationella Andliga Rådet i Zaire 1987 och bildandet under Planens gång av nya Nationella Andliga Råd av vilka de i Angola, Guinea, Guinea-Bissau och Macao har redan godkänts. Under det första året av Sexårsplanen har 338 pionjärer, vägledda av de behov som uttalats i tidigare planer stått upp och bosatt sig i 119 länder. En ny vädjan som förbereds nu kommer snart att få sina detaljer tillkännagivna. Det är nu nödvändigt att stödja och underlätta igångsättandet av hjälpprojekt för Bahá’í ungdomar i världens utvecklingsländer. Nationella Andliga Råd ombeds att, i rådplägning med varandra och med hjälp av de Kontinentala Rådgivarnämnderna, arrangera de västa sätten att försäkra sig om effektiv hjälp till de som svarar på detta upprop.

Förberedelser för det Heliga Året 1992, när 100 årsjubiléet av den Välsignade Skönhetens bortgång och inledandet av Förbundet kommer att högtidlighållas, har redan påbörjats. Det är då passande att Bahá’u’lláhs Förbund, som länkar samman det förflutna och framtiden med de framåtskridande stadierna mot fullbordandet av Guds uråldriga Löfte, bör vara det huvudsakliga temat för Sexårsplanen. Koncentrationen på detta tema kommer att göra det möjligt för oss alla att erhålla en djupare förståelse av betydelsen och syftet med Hans Uppenbarelse - “En Uppenbarelse”, med Beskyddarens ord, “hälsad såsom löftet och tidigare åldrars och seklers fulländade stolthet, som varit alla religionsordningars slutmål inom Adams cykel, och inledande en tid av åtminstone 1 000 års varaktighet och en cykel förutbestämd att vara inte mindre än 5 000 århundraden, som utmärker slutet på den Profetiska Tidsåldern och början på den Fullbordande Tidsåldern, likaledes oöverträffad under dess Författares verksamhetstid och Hans Budskaps växtkraft och storslagenhet…”. Frågorna en sådan koncentrerad studie bör besvara kommer otvivelaktligen att inkludera innebörden av Bahá’í Förbundet, dess ursprung och vad vår attityd gentemot det bör vara.

Alltid närvarande i vår kontemplation inför dessa djupa frågor är ‘Abdu’l-Bahás magnetiska gestalt, Förbundets Centrum, Guds Mysterium, det fullkomliga Exemplet, vars ofelbara tolkning av de heliga Texterna och lysande exemplen av deras tillämpbarhet på personligt uppträdande kastade ljus över den livsstil som vi ihärdigt måste sträva efter att leva efter. Under Sexårsplanens gång kommer 75 årsjubiléet av Hans besök i Väst att högtidlighållas med passande högtidligheter och proklamationsaktiviteter. Samtidigt kommer 50 årsjubiléet av den första Sjuårsplanen i Amerika, igångsatt 1937 på Shoghi Effendis uppmaning och vilken, när det systematiska verkställandet av ‘Abdu’l-Bahás storartade modell för planetens andliga erövring påbörjades, markerade början av den Gudomliga Planens första epok.

Stora och underbara uppgifter utmanar oss som aldrig förr. De begär lika stora och underbara offer, helganden och odelad hängivenhet från var och en av oss. För närvarande är den Internationella Bahá’í fonden fullständigt otillräcklig för att stödja den oerhörda utveckling som nu krävs i alla otaliga aktiviteter i Bahá’í världssamfundet. Redogörelsen av Sjuårsplanen som just färdigställts, vittnar om vår förmåga att möta Sakens växande krav. De älskade vännernas heroism i Iran, det ivriga svaret från 3 694 hängivna pionjärer till den appell som framställdes för detta nödvändiga tjänande, den oavbrutna aktiviteten hos lärare, administratörer, lokala samfund och enskilda troende i hela den embryoniska världsordningens organism, har givit denna växande Livets Armé ny styrka och kapacitet. Då vi går med stormsteg in i framtiden kan vi vara fullt övertygade om Hans alltid närvarande nådegåva och våra ansträngningars slutgiltiga seger att etablera Hans Konungarike i denna oroande värld.

 

Windows / Mac