Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1988

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Vid denna lysande och festliga högtid hälsar vi Er alla i en anda av förnyat hopp.

En silverkant lyser nu upp horisonten på den mörka bild som fördunklat större delen av detta sekel. Den kan utskiljas i de nya tendenser som driver fram de sociala processer som är i verksamhet världen över, vilka blir synliga genom en ökande inriktning mot fred. Vad gäller Guds Tro, är det styrkan hos Bahá’u’lláhs ordning som växer i takt med att dess banér höjs till allt storslagnare höjder. Detta är en styrka som attraherar. Massmedia ger ökande uppmärksamhet till Bahá’í samfundet, författare erkänner dess existens i ett ökande antal artiklar, böcker och uppslagsverk, bland vilket ett av de mest respekterade nyligen placerade Tron som den mest spridda religion efter kristendomen. Det blir allt mer uppenbart att regeringar, myndigheter, framstående personer och humanitära organisationer visat ett anmärkningsvärt intresse för detta samfund. Det är inte endast samfundets lagar och principer, organisation och levnadssätt som är föremål för undersökning, utan man söker också dess råd och aktiva hjälp för att lindra sociala problem och arbeta med humanitär verksamhet.

En spännande konsekvens av dess utvecklingstendenser som på så sätt föreas är framträdandet av ett nytt paradigm (¿?¿?) av möjligheter för ytterligare tillväxt och konsolidering av vårt världsomspännande samfund. Nya möjligheter att undervisa om Tron har öppnat sig på alla nivåer i samhället. Detta har bekräftats av de inledande resultaten av nya undervisningsalternativ som tagits på ett antal platser, allteftersom fler och fler nationella samfund bevittnar en början till anslutning av skaror, vilket utlovats av den älskade Mästaren och vilket Shoghi Effendi sade skulle leda fram till massomvändelse. De omedelbara möjligheter som erbjuds av denna situation som Försynen gett oss gör att vi förväntar oss en expansion av det Största Namnets samfund, av en storleksordning som inte tidigare erfarits, verkligen är nära förestående.

Den gnista som tände det ökande intresset för Bahá’u’lláhs Sak var den hjältemodiga styrka och tålamod som de älskade vännerna i Iran visat, vilket drev det internationella Bahá’í samfundet att genomföra ett ståndaktigt, noggrant instrumenterat program för att vädja till världens samvete. Detta stora företag, som innefattade hela samfundets enade handlande genom dess Administrativa ordning, följdes av lika kraftfulla och synliga aktiviteter av detta samfund på andra verksamhetsområden, för vilket har redogjorts separat. Icke desto mindre känner vi oss uppmanade att nämna att en viktig följd av denna omfattande ansträngning är vårt erkännande av att ett nytt stadium i Trons utåtriktade angelägenheter, som karakteriserades av ett påtagligt mognande hos de Nationella Andliga Råden i deras växande relationer till regeringar och andra organisationer och med allmänheten över huvud taget.

Detta erkännande ledde till att ett möte organiserades i Tyskland i november mellan representanter för Bahá’í samfundets utåtriktade angelägenheter på nationell nivå från Europa och Nordamerika och ledande representanter från det Internationella Bahá’í samfundets kontor, med syftet att uppnå större samarbete i deras arbete. Detta var ett förberedande steg mot samlandet av fler och fler Nationella Andliga Råd i ett harmoniskt fungerande internationellt nätverk med förmåga att genomföra globala uppgifter på detta snabbt växande fält. Besläktad med denna utveckling var den viktiga seger för Tron som vanns då den gavs internationellt erkännande genom dess formella accepterande som medlem i Nätverket för naturskydd och religion i oktober av den berömda Världsnaturfonden.

Vid en av de mörkaste perioderna i den utdragna förföljelsen av de högt älskade, beslutsamt ståndaktiga vännerna i Iran tröstade Shoghi Effendi dem i ett brev med häpnadsväckande insikt. “Det är utgjutandet av de persiska martyrernas heliga blod ” skrev han, “som i denna lysande tidsålder, denna strålande, denna juvelbeströdda Bahá’í tidsålder, kommer att förändra jordens anlete till den högsta himmel, och, som det uppenbarats i Skrifterna, ska resa upp mänsklighetens enhets tabernakel i världens hjärta, uppenbara för människornas ögon den verkliga beskaffenheten hos den mänskliga rasens enhet, etablera den Allra Största Freden, göra detta lägre rike till en spegel för Abhá-Paradiset, och fastslå utom allt tvivel för all jordens folk sanningen i versen, ‘…den dag då Jorden skall förvandlas till en annan Jord.’” Betraktelser som dessa, som kan åberopas sådana underbara framtida följder av det fruktansvärda lidande som våra iranska vänner är underkastade, kastar ljus över möjligheten, och utmaningen som möter oss alla i detta kritiska ögonblick av Trons öde.

De stora projekt som redan satts igång måste föras till sin fullbordan. Terrasserna under och över Bábs gravhelgedom och Cirkelbågen på Karmelberget måste fullbordas, för att därmed uppfylla den lysande visionen av Guds Heliga Bergs blomning. Den andra världskongressen måste hållas i Förbundets Stad för att högtidlighålla hundraårsminnet av inledandet av detta Förbund. Det framåtskridande arbetet med att översätta och kommentera Kitáb-i-Aqdas, den Heligaste Boken, måste avslutas så att resultatet kan publiceras. Det intresse som visats av vännerna för Lagen om Huquq’u’lláh måste odlas. Pionjärerna och de resande undervisarna måste gå vidare Trons kostnader måste täckas. Alla målen i Sexårsplanen måste uppnås.

Men det viktigaste syftet med Bahá’í aktivitet är undervisning. Allt som gjorts eller kommer att göras cirklar runt denna centrala aktivitet, “grundens viktigaste hörnsten”, på vilken all framgång för Tron vilar. Den nuvarande utmaningen manar till undervisning i en skala och av en kvalitet, mångsidighet och intensitet som överträffar all nuvarande ansträngningar. Tiden är inne, om inte tillfället skall förloras i de hastigt svängande känslolägens hos en frenetisk värld. Låt inte den föreställningen råda att den egna vinningen är den viktigaste drivkraften som väcker denna känsla av nödvändig. Det finns en överväldigande anledning: det är det beklagansvärda tillståndet hos människomassorna, lidande och förvirrade, hungrande efter rättfärdighet, men “berövade förmågan att se Gud med sina egna ögon eller höra Hans Melodi med sina egna öron”. De måste få föda. Vi måste återupprätta visioner där hoppet gått förlorat, vi måste bygga upp förtroende där tvivel och förvirring nu är förhärskande. I dessa och andra avseenden är “Löftet om Världsfred” ämnad att öppna vägen. Nu när själva överlämnandet av denna skrift till ledare för nationella regeringar i realiteten har avslutats måste dess innehåll ges med alla tillgängliga medel till människor överallt från alla samhällsskikt. Detta är en nödvändig del av undervisningsarbetet i vår tid och måste utföras med oförminskad styrka.

Undervisning är andens föda. Det ger liv till ouppvaknade själar och uppreser den nya himlen och den nya jorden. Den höjer den förenade världens banér, den tillförsäkrar seger för Förbundet och den som ger sitt liv till den himmelska glädjen att uppnå sin Herres behag.

Varje enskild troende - man kvinna, ungdom och barn - kallas till detta handlingens fält, ty det är på initiativet, den fasta viljan hos individen att undervisa och tjäna som framgången för hela samfundet beror. Väl grundad i Bahá’u’lláhs mäktiga Förbund, stärkta av daglig bön och läsandet av det Heliga ordet, stärkta av oupphörlig strävan att nå fram till en djupare förståelse av de Gudomliga lärorna, upplysts av en ständig strävan att sätta dessa läror i samband med aktuella frågor, styrkta av iakttagandet av Hans underbara Världsordnings lagar och principer, kan varje individ uppnå ett ökande mått av framgång i undervisningen. Kort sagt, Trons slutliga seger försäkras genom en “en sak och endast en sak” som så skarpt betonas av Shoghi Effendi, nämligen “den utsträckning i vilken våra inre liv och privata karaktärsfasthet återspeglar i sina mångfaldiga aspekter strålglansen av de eviga principer som proklamerats av Bahá’u’lláh.”

Älskade vänner - ni som tilltalats av den Mest älskade, den Välsignade skönheten som “skapelsens ögonsten” som “de stilla framflytande vatten av vilka varje människas liv beror” - vi manar er med största allvar från det innersta av vår övertygelse att inse att tiden nu är mogen att lägga åt sidan varje mindre angelägenhet och att rikta er energi mot att undervisa om Hans Sak - att proklamera, expandera och konsolidera den. Ni kan närma er uppgiften i full förtröstan på att detta öppna fält av framgång som nu utbreder sig framför er kommer från den “Gudafödda styrka” som “vibrerar i varje skapat tings innersta” och vilken verkar som ett tveeggat svärd, som inför våra ögon å ena sidan klyver sönder de uråldriga band som i århundraden har hållit samman de civiliserade samhällets väv och å andra löser de band som ännu hindrar Bahá’u’lláhs späda och ännu inte befriade Tro.

Hys ingen rädsla eller tvivel. Förbundets kraft kommer att hjälpa er och styrka er och avlägsna varje hinder från er stig. “Han kommer i sanning att hjälpa var och en som hjälper Honom och minnas var och en som minns Honom.”

Ni har vårt bindande löfte om ivriga och ständiga böner för er alla.

 

Windows / Mac