Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2005

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

13.1. De genombrott som skett i bahá’í-världen sedan den Danande tidsålderns femte epoks begynnelse har skänkt oss omätbar glädje. De senaste tolv månaderna har inte utgjort något undantag. Bahá’í-samfundet har fortsatt sin systematiska frammarsch och befinner sig nu, då det inträder i Femårsplanens sista år, i en position av osedvanlig styrka - en styrka som förvärvats genom ihärdig, avsiktlig ansträngning av vännerna överallt för att främja processen inträde i skaror.

13.2. Även om den inte ger tillräckligt uttryck för den fulla betydelsen av den utveckling som äger rum, antyder statistiken något om omfattningen av det som håller på att uppnås. Trons personella resurser har stadigt mångfaldigats. Sammanlagt har fler än 200 000 världen över fullföljt Ruhi-institutets Bok 1 och många tusen har nått den nivå där de effektivt kan agera som handledare för de studiecirklar som, med stigande frekvens, hålls i alla delar av världen, fler än 10 000 vid den senaste räkningen. Antalet intresserade som är engagerade i kärnaktiviteterna har fortsatt att stiga och har passerat 100 000-markeringen för flera månader sedan. Under tiden har omkring 150 kluster utvecklats till den punkt där intensiva tillväxtprogram endera har satts igång eller står i begrepp att inledas. Allt tyder på att detta antal avsevärt kommer att överträffas vid Planens slut.

13.3. Då man firar dessa framsteg, borde man i lika mån ge erkänsla för den kunskapshöjning som givit upphov till dem. Intensiva institutkampanjer, som riktar vederbörlig uppmärksamhet mot den nödvändiga tillämpningen, är och förblir medlet för att stimulera tillväxt på klusternivån. Då de nödvändiga förutsättningarna sålunda har skapats, har systematiska program för utvidgandet och befästandet av Tron satts igång i enlighet därmed. En värdefull kunskapsmassa angående naturen hos intensiva tillväxtprogram håller på att ansamlas, och vissa drag i dessa strävanden förstås nu väl. Sådana program tenderar att bestå av en serie av cykler, var och en med en varaktighet på flera månader, som ägnas åt planering, utvidgande och befästande. Utvecklandet av personella resurser fortskrider oavbrutet från en cykel till nästa och säkerställer att utvidgningsprocessen inte bara underhålls utan skjuter alltmer fart. Medan många fler lärdomar utan tvekan ännu återstår att insamla, gör den erfarenhet som redan vunnits det möjligt att återupprepa förhållningssättet i ett ständigt växande antal kluster världen över.

13.4. Att de segrar som vunnits har både kvantitativa och kvalitativa dimensioner är i sanning tillfredsställande. I hjärtat av dessa prestationer ligger den ständiga förhöjningen av det andliga livet i bahá’ísamfund överallt. Denna nya andliga livskraft tjänar som förklaring till det ökande deltagandet av människor av mångahanda ursprung i andliga sammankomster, barnklasser och studiecirklar, vilket i många fall har resulterat i deras erkännande av Bahá’u’lláh som Guds Manifestation för denna dag och i deras trosförklaring.

13.5. Nya utvecklingssteg har likaledes tagits i Världscentret. Vi har beslutat att tiden är inne att skapa en internationell Ḥuqúqu’lláh-styrelse för att leda och övervaka regionala och nationella Ḥuqúqu’lláh-styrelsers arbete världen över. Den kommer att verka i nära samarbete med den Högst betrodde, Sakens Hand Dr. ‘Alí-Muhammad Varqá, och kommer att kunna dra nytta av hans kunskap och råd då den fullgör sina plikter. De tre medlemmar som nu utnämnts till den internationella styrelsen är Sally Foo, Ramin Khadem och Grant Kvalheim. Deras tjänstgöringsperiod kommer att fastställas vid ett senare tillfälle. Styrelsemedlemmarna kommer inte att bosätta sig i Heliga landet men kommer att utnyttja Ḥuqúqu’lláh-kontorets tjänster vid Världscentret då de fullgör sina funktioner.

13.6. På alla nivåer och alla områden åstadkommer Saken märkbara framsteg - från ökningar i utvidgning och befästande vid gräsrötterna till institutionell utveckling av internationell omfattning. Sådana uppmuntrande tecken på samfundets växande solidaritet kommer vid en tid då bevisen på samhällets nedgång tyvärr är alltför påtagliga. Det finns ingen anledning att här åter redogöra för kännetecknen på det sönderfall som en demoraliserad värld är infångad i. Ändå skall det inte förglömmas att det är just dessa omständigheter som ökar mottagligheten för Lärorna och skapar nya möjligheter för deras spridning.

13.7. I vårt budskap av den 26 november 1999 hänvisade vi till en serie av globala företag avsedda att föra bahá’í-samfundet genom den danande tidsålderns första sekels sista år. Varje plan skulle, indikerade vi, fokusera på det centrala syftet att främja processen inträde i skaror. Den första i serien, den nuvarande femårsplanen, kommer att avslutas om tolv korta månader, då vi kommer att mana Bahá’u’lláhs efterföljare att gå in i en annan plan som varar i fem år. Det vi ber vännerna göra i mellanperioden är att inrikta all sin energi på att omsätta den systematiska bildning, som Internationella undervisningscentret så kraftfullt verkat för, i beslutsam handling. Ingen bahá’í borde försitta det ovärderliga tillfälle som Planens återstående dagar erbjuder att på detta sätt underbygga grundvalen för igångsättandet av ett än mer ambitiöst företag vid nästa riḍván. Våra mest brinnande böner i Helgedomarna kommer att omsluta er.

 

Windows / Mac