Return   Facebook   Zip File

The Kitáb-i-Aqdas

1

V MENE TOHO, KTO JE ZVRCHOVANÝM VLÁDCOM NAD VŠETKÝM, ČO BOLO, A VŠETKÝM, ČO SA MÁ STAŤ

Ako prvú predpísal Boh Svojim služobníkom povinnosť uznať Toho, kto je Úsvit Jeho zjavenia a Žriedlo Jeho zákonov, kto v kráľovstve Jeho veci i vo svete stvorenia predstavuje Božstvo. Každý, kto tejto povinnosti dostojí, dosiahne všetku blaženosť. A každý, kto je o ňu ochudobnený, zblúdil, a to i keby bol pôvodcom všetkých spravodlivých skutkov. Každému, kto dosiahne toto najvýsostnejšie postavenie, tento vrchol všetko prevyšujúcej slávy, sa patrí, aby dodržiaval všetky nariadenia Toho, kto je Túžbou sveta. Tieto dve povinnosti sú nerozlučné. Jedna bez druhej nie je prijateľná. Tak rozhodol Ten, kto je Zdroj božského vnuknutia.

2

Tí, ktorých Boh obdaril chápaním, razom uznajú, že zásady, ktoré Boh ustanovil, vytvárajú najlepší prostriedok pre zachovanie poriadku na svete a pre bezpečie jeho národov. Ten, kto sa od nich odvráti, sa počíta medzi zavrhnutiahodných a pomätených. Vskutku sme vám prikázali, aby ste odmietali naliehanie zlovoľných vášní a zvrátených túžob a aby ste neprekračovali hranice, ktoré určilo Pero Najvyššieho. Veď ony pre všetko stvorené predstavujú životodarný dych. Moria božskej múdrosti a božského prehovoru sa zdvihli vďaka dychu vánku nadovšetko Milosrdného. Poponáhľajte sa, aby ste vypili svoj diel, ó ľudia porozumenia! V očiach Boha, Vlastníka všetkého, Najvyššieho, žalostne schybili tí, ktorí Zmluvu Božiu porušili tým, že nedostáli Jeho prikázaniam, a obrátili sa na päte.

3

Ó vy, národy sveta! S istotou vedzte, že Moje prikázania predstavujú medzi Mojimi služobníkmi lampy Mojej láskyplnej prozreteľnosti a pre Moje stvorenia sú kľúčmi Môjho milosrdenstva. Tak to bolo zoslané z nebies vôle vášho Pána, Pána zjavenia. Hoc’ by niekto vlastnil poklady zeme, keby zakúsil ľúbeznosť slov, ktoré ráčili vysloviť pery nadovšetko Milosrdného, všetky poklady do jedného by odvrhol, aby mohol obraňovať pravdivosť čo i len jedného z Jeho prikázaní žiariacich nad Úsvitom Jeho štedrej starostlivosti a láskyplnosti.

4

Vrav: Z Mojich zákonov cítiť ľúbeznú vôňu Môjho odevu a za ich pomoci budú na najvyššie vrcholky vsadené vlajky víťazstva. Jazyk Mojej moci z nebies Mojej všemocnej slávy oslovil Moje stvorenie týmito slovami: „Dodržiavajte Moje prikázania z lásky k Mojej kráse.“ Šťastný je milujúci, ktorý z týchto slov vdýchol božskú vôňu svojho nadovšetko Milovaného plnú rozvoniavajúcej milosti, ktorú nedokáže popísať žiaden jazyk. Pri Mojom živote! Ten, kto sa z rúk Mojej štedrej priazne napil vybraného vína nestrannosti, bude krúžiť okolo Mojich prikázaní žiariacich nad Úsvitom Môjho stvorenia.

5

Nedomnievajte sa, že sme vám zjavili len obyčajný zákonník! Naopak, prstami moci a sily sme odpečatili vybrané Víno. Toto dosvedčuje to, čo zjavilo Pero zjavenia. Rozjímajte o tom, ó chápajúci ľudia!

6

Uložili sme vám, aby ste Bohu, Zjaviteľovi veršov, na poludnie, ráno a večer venovali povinnú modlitbu pozostávajúcu z deviatich rak’áhov. Na príkaz v Knihe Božej sme vás oslobodili od vyššieho počtu. On je vskutku Príkazca, Všemocný, Nespútaný. Keď máte túžbu túto modlitbu vykonať, obráťte sa k Dvoru Mojej Najsvätejšej prítomnosti, k tomuto Posvätenému miestu, ktoré Boh učinil stredom, okolo ktorého krúži Zhromaždenie na výsostiach, ktoré pre obyvateľov Miest večnosti určil za Bod uctievania a za Zdroj príkazu pre všetkých, ktorí sú v nebesiach i na zemi. A keď Slnce pravdy a prehovoru zapadne, obráťte tvár k Miestu, ktoré sme vám určili. On je vskutku nadovšetko Mocný a Vševedúci.

7

Všetko, čo jestvuje, zrodilo sa prostredníctvom Jeho neodolateľného rozhodnutia. Vždy, keď sa Moje zákony objavia ako slnce na nebesiach Môjho prehovoru, všetci ich musia verne uposlúchnuť, i keby bolo Moje rozhodnutie také, že spôsobí, že sa nebesia všetkých náboženstiev rozpuknú. On činí, čo sa Mu zapáči. On rozhoduje. A nik nesmie o Jeho voľbe pochybovať. Všetko, čo On, Všemilovaný, ustanoví, je vskutku milované. To Mi dosvedčí Ten, kto je Pánom všetkého stvorenia. Každý, kto ucítil ľúbeznú vôňu nadovšetko Milosrdného a uznal Zdroj tohto prehovoru, vlastným zrakom uvíta nepriateľské oštepy, aby mohol medzi ľuďmi ustanoviť pravdivosť zákonov Božích. Blažený je ten, kto sa k nim obrátil a porozumel významu Jeho rozhodného nariadenia.

8

Jednotlivosti povinnej modlitby sme uviedli v inej tabuľke. Blahoslavený je ten, kto dodržiava to, čo mu prikázal Ten, kto vládne celému ľudstvu. V modlitbe za zosnulých zoslal Boh, Zjaviteľ veršov, šesť určených úsekov. Ak viete čítať, prednášajte to, čo bolo zjavené pred týmito úsekmi. A pokiaľ čítať neviete, Boh vás od tejto požiadavky oslobodil. On je v pravde Mocný, Ospravedlňujúci.

9

Srsť nemá za následok neplatnosť modlitby a rovnako ani to, z čoho odišiel duch, ako napríklad kosti. Dovoľuje sa vám nosiť kožušinu soboliu, podobne ako nosíte kožušinu bobriu, veveričiu a inú. Zákaz nosiť ich nepochádzal z Koránu, ale z mylných predstáv duchovných. On je vskutku nadovšetko Slávny, Vševediaci.

10

Prikázali sme vám, aby ste sa modlili a postili od začiatku dospelosti. Tak to prikázal Boh, váš Pán a Pán vašich predkov. Ako štedrosť z Jeho prítomnosti udelil výnimku tým, ktorých oslabí nemoc či vek. On je Odpúšťajúci, Veľkorysý. Boh vám dal zvolenie, že smiete skloniť hlavu k zemi na každom povrchu, ktorý je čistý. V tomto ohľade sme odstránili obmedzenia, ktoré boli predtým uložené v knihe. Boh má vskutku poznanie, o ktorom vy neviete nič. Ak niekto nenájde vodu na očistu, nech päťkrát zopakuje tieto slová: „V mene Boha, Najčistejšieho, Najčistejšieho,“ a potom nech prejde k modlitbe. Tak káže Pán všetkých svetov. V oblastiach, kde sa dni a noci predlžujú, nech sa čas modlitby stanovuje podľa hodín a podľa iných prístrojov odmeriavajúcich beh času. On je vskutku Vykladač, Múdry.

11

Oslobodili sme vás od požiadavky vykonávať modlitbu znamení. Keď sa objavia hrozivé prírodné deje, spomeňte si na moc a majestátnosť svojho Pána, ktorý všetko slyší a vidí, a rieknite: „Panstvo prináleží Bohu, Pánu videného i nevideného, Pánu stvorenia.“

12

Prikázali sme, aby ste povinnú modlitbu vykonávali každý samostatne. Okrem modlitby za zosnulých sme zrušili zvyk modliť sa hromadne. On je v pravde Príkazca, nadovšetko Múdry.

13

Pri povinnej modlitbe a pri pôste udelil Boh výnimku ženám po dobu, keď majú svoje dni. Nech namiesto toho vykonajú očistu a nech vzdávajú chválu Bohu opakujúc deväťdesiatpäťkrát medzi poludním jedného dňa a dňa nasledujúceho: „Oslávený buď Boh, Pán nádhery a krásy!“ Tak to v knihe bolo prikázané, ak ste medzi tými, ktorí chápu!

14

Ak sa počas cestovania zastavíte a budete odpočívať na bezpečnom mieste, namiesto každej nevykonanej povinnej modlitby sa raz skloňte k zemi – a to tak muži, ako i ženy – a počas toho vyrieknite: „Oslávený buď Boh, Pán moci a majestátnosti, milosti a štedrosti!“ Ak tak nie ste schopní učiniť, povedzte len: „Oslávený buď Boh!“ To vám istotne postačí. On je v pravde nadovšetko Postačujúci, navždy Pretrvávajúci, Odpúšťajúci, Súcitný Boh. Potom sa posaďte s prekríženými nohami – a to tak muži, ako i ženy – a osemnásťkrát opakujte: „Oslávený buď Boh, Pán kráľovstiev pozemských i nebeských!“ Tak Pán objasňuje chodníky pravdy a vedenia, chodníky vedúce k jednému chodníku, ktorým je táto Priama cesta. Vzdávajte vďaku Bohu za túto najmilostivejšiu priazeň, chváľte Ho za túto štedrosť, ktorá obklopuje nebesia i zem, a vychvaľujte Ho za toto milosrdenstvo, ktoré preniká všetkým stvorením.

15

Vrav: Boh Moju ukrytú lásku učinil kľúčom k Pokladu. Kiež by ste to dokázali pochopiť! Keby kľúča nebolo, Poklad by bol zostal na celú večnosť utajený. Kiež by ste tomu mohli uveriť! Vrav: Toto je Zdroj zjavenia, Miesto rozbresku nádhery, ktorej jas osvietil obzory sveta. Kiež by ste tomu dokázali porozumieť! Toto je vskutku to nemenné rozhodnutie, vďaka ktorému bolo ustanovené každé neodvolateľné rozhodnutie.

16

Ó Pero Najvyššieho! Vrav: Ó ľudia sveta! Uložili sme vám, aby ste sa postili počas krátkeho obdobia, a na jeho konci sme vám za slávnosť určili Naw-rúz. Tým nad obzorom knihy zažiarila Dennica prehovoru tak, ako o tom rozhodol Ten, kto je Pánom začiatku i konca. Dni, ktoré z mesiacov vystávajú, vložte pred pôstny mesiac. Prikázali sme, aby spomedzi všetkých nocí a dní boli práve tieto prejavom písmena Há a aby tak neboli viazané obmedzením roka a mesiacov. Bahovmu ľudu sa patrí, aby počas týchto dní vystrojil hostinu pre seba, svojich príbuzných a navyše i pre chudobných a pre núdznych a aby s radosťou a jasotom zdravil a oslavoval svojho Pána, ospevoval Jeho chválu a blahorečil Jeho menu. A keď sa tieto dni dávania predchádzajúce obdobiu zdržanlivosti zavŕšia, nech sa začnú postiť. Tak prikazuje Ten, kto je Pánom celého ľudstva. Osoby cestujúce, nemocné, ženy v požehnanom stave alebo ženy pridájajúce nie sú pôstom viazané. Boh im na znak milosti udelil výnimku. On je vskutku nadovšetko Mocný, Najveľkorysejší.

17

Tieto Božie nariadenia stanovilo v knihách a v tabuľkách Jeho Najvznešenejšie Pero. Pridržiavajte sa Jeho ustanovení a prikázaní a nebuďte medzi tými, ktorí, nasledujúc plané výmysly a márnivé predstavy, ľnuli k meradlám, ktoré si sami určili, a zahodili za hlavu meradlá, ktoré ustanovil Boh. Zdržiavajte sa pokrmu a pitia od východu do západu slnca a vyvarujte sa, aby ste sa pripravili o milosť, ktorú kniha určuje.

18

Prikázali sme, aby si každý veriaci v Boha, Pána Súdu, každodenne umyl ruky a potom tvár, posadil sa a obrátiac sa k Bohu deväťdesiatpäťkrát opakoval: „Alláh-u-Abhá.“ Tak znelo rozhodnutie Tvorcu nebies, keď sa v majestátnosti a v sile usadil na trónoch Svojich mien. Rovnako vykonajte i očistu pred povinnou modlitbou. Tak znie príkaz Boha, Neporovnateľného, Nespútaného.

19

Zakazujeme vám, aby ste spáchali vraždu či cudzoložstvo alebo aby ste sa zúčastňovali ohovárania či nactiutŕhania. Stráňte sa teda toho, čo bolo vo svätých knihách a v tabuľkách zapovedané.

20

Dedičstvo sme rozdelili do siedmich tried: Deťom sme pridelili deväť častí pozostávajúcich z päťsto štyridsiatich dielov, manželke osem častí pozostávajúcich zo štyristo osemdesiatich dielov, otcovi sedem častí pozostávajúcich zo štyristo dvadsiatich dielov, matke šesť častí pozostávajúcich z tristo šesťdesiatich dielov, bratom päť častí, čiže tristo dielov, sestrám štyri časti, čiže dvesto štyridsať dielov, a učiteľom tri časti, čiže sto osemdesiat dielov. Tak znelo nariadenie Môjho Predchodcu, Toho, kto nocou i na úsvite dňa chválorečil Moje meno. Keď sme uslyšali volanie ešte nenarodených detí, podiel sme im zdvojnásobili a ostatným sme ho znížili. On má v pravde moc prikázať všetko, čo chce, a vďaka Svojej zvrchovanej moci činí, ako sa Mu zapáči.

21

Ak zosnulý nezanechá potomstvo, jeho podiel pripadne domu spravodlivosti, aby ho dôverníci nadovšetko Milosrdného použili na osirelých a na ovdovené a na čokoľvek, čo prospeje ľuďom vo všeobecnosti tak, aby všetci mohli vzdávať vďaku svojmu Pánu, nadovšetko Milostivému, Ospravedlňujúcemu.

22

Ak zosnulý potomstvo zanechá, ale žiadna z tried dedičov, ktoré boli v knihe určené, nejestvuje, potomkovia dostanú dve tretiny dedičstva a zvyšná tretina pripadne domu spravodlivosti. Tak znie príkaz, ktorý v majestátnosti a v sláve vydal Ten, kto je Vlastníkom všetkého, Najvyšším.

23

Ak zosnulý nezanechá žiadneho z určených dedičov, ale ak má medzi príbuznými synovcov a netere, či už z bratovej alebo zo sestrinej strany, prejdú na nich dve tretiny dedičstva. Ak ich nemá, prejdú na tety, na stryné, na ujov a na strýcov a po nich na ich synov a na ich dcéry. Ostatná tretina dedičstva v každom prípade pripadne sídlu spravodlivosti. Tak to v knihe ustanovil Ten, kto vládne všetkým ľuďom.

24

Ak po zosnulom nezostane žiaden z tých, ktorých mená zaznamenalo Pero Najvyššieho, jeho vlastníctvo ako celok pripadne spomínanému sídlu, aby ho mohlo vynaložiť na to, čo Boh predpísal. On je vskutku Príkazca, Všemocný.

25

Obydlie a osobné oblečenie zosnulého sme pridelili mužským, a nie ženským potomkom či iným dedičom. On je vskutku Veľkodušný, nadovšetko Štedrý.

26

Ak syn zosnulého prišiel o život už v dňoch svojho otca, jeho podiel tak, ako je to predpísané v Knihe Božej, zdedia deti, ktoré po sebe zanechal. Podiel medzi ne rozdeľte celkom spravodlivo. Tak sa vzduli vlny Oceánu prehovoru prinášajúc perly zákonov, ktoré ustanovil Pán celého ľudstva.

27

Ak zosnulý po sebe zanechá maloleté deti, ich podiel na dedičstve treba zveriť spoľahlivej osobe alebo spoločnosti, aby mohol byť v ich mene investovaný do obchodu a podnikania, pokým nedospejú. Správcovi by mal byť pridelený primeraný podiel na výnose, ktorý vzniká tým, že sa majetok takto využíva.

28

Majetok by sa mal deliť, až keď je zaplatený ḥuqúqu’lláh, keď sú vyrovnané dlhy, uhradené výdavky spojené s pohrebom a s pochovaním a keď je zabezpečené, že zosnulý bude na miesto posledného odpočinku prevezený dôstojne a so všetkými poctami. Takto prikazuje Ten, kto je Pánom začiatku i konca.

29

Vrav: Toto je to ukryté poznanie, ktoré sa nikdy nezmení, pretože sa začína deviatkou, znamením, ktoré označuje utajené a prejavené, nedotknuteľné a neporovnateľne vznešené meno. Čo sa týka toho, čo sme vyhradili deťom – ide o štedrosť, ktorú im Boh udelil, aby svojmu Pánu, Súcitnému, Milosrdnému, mohli vzdávať vďaku. Toto sú vskutku zákony Božie. Neprekračujte ich pre svoje hanebné a sebecké túžby. Dodržiavajte nariadenia, ktoré vám uložil Ten, kto je Miestom rozbresku prehovoru. Úprimní spomedzi Jeho služobníkov budú zásady stanovené Bohom považovať za živú vodu pre nasledovníkov každej viery a lampu múdrosti a láskyplnú prozreteľnosť pre všetkých obyvateľov zeme i nebies.

30

Pán prikázal, aby bol v každom meste ustanovený dom spravodlivosti, v ktorom sa budú schádzať poradcovia v počte Bahá. A ak sa tento počet prekročí, nebude to na prekážku. Mali by si počínať, ako keď vstupujú na Dvor prítomnosti Boha, Vznešeného, Najvyššieho, a hľadia na Toho, kto je Nevidený. Patrí sa, aby boli medzi ľuďmi dôverníkmi Milosrdného a považovali sa za strážcov, ktorých Boh určil pre všetkých, ktorí prebývajú na zemi. Sú povinní spoločne sa radiť a zvažovať záujmy služobníkov Božích kvôli Bohu samotnému rovnako, ako zvažujú svoje záujmy, a zvoliť si to, čo je vhodné a primerané. Tak vám prikazuje Pán, váš Boh. Vyvarujte sa, aby ste odhodili to, čo je jasne zjavené v Jeho tabuľke. Buďte bohabojní, ó vy, ktorí chápete!

31

Ó ľudia sveta! V mene Toho, kto je Pánom všetkých náboženstiev, budujte vo všetkých krajinách domy uctievania. Vystavajte ich tak, aby boli vo svete bytia čo najdokonalejšie, a ozdobte ich tým, čo im prináleží, a nie podobizňami a obrazmi. Potom v nich s jasotom a s radosťou chváľte svojho Pána, Najsúcitnejšieho. Vskutku, spomienka na Neho rozjasní zrak a srdce naplní svetlom.

32

Pán prikázal tým z vás, ktorí môžete, aby ste vykonali púť do posvätného Domu, pričom na znak Svojho milosrdenstva udelil výnimku ženám. On je v pravde nadovšetko Štedrý, Najveľkorysejší.

33

Ó Bahov ľud! Každý jeden z vás má za povinnosť zaoberať sa nejakou prácou – napríklad remeslom, povolaním či niečím podobným. Takúto prácu sme povzniesli na úroveň uctievania jedného pravého Boha. Premýšľajte, ó ľudia, o milosti a požehnaní svojho Pána a vzdávajte Mu vďaku navečer i na úsvite. Nepremárnite čas v lenivosti a v nečinnosti. Zaoberajte sa teda tým, čo prinesie prospech vám i iným. Tak to určuje táto tabuľka, z ktorej obzoru zažiarila dennica múdrosti a prehovoru. Najväčšie opovrhnutie si v očiach Boha zasluhujú ľudia, ktorí sedia a žobrú. Ľnite pevne k lanu živobytia a dôveru vložte v Boha, Poskytovateľa všetkého živobytia.

34

V knihe sa zakazuje bozkávanie rúk. Boh, Pán slávy a príkazu, tento zvyk zapovedá. Nikomu nie je dovolené, aby žiadal rozhrešenie od inej duše. Pokánie má byť medzi vami a Bohom. On je vskutku Ospravedlňujúci, Štedrý, Milostivý, Ten, kto kajúcnikovi udelí rozhrešenie.

35

Ó vy, služobníci Milosrdného! Povstaňte, aby ste slúžili veci Božej tak, že sa vás nebudú dotýkať starosti a zármutok, ktorý vyvolávajú tí, ktorí neuverili v Úsvit znamení Božích. A v čase, keď sa Prísľub naplnil a Prisľúbený sa prejavil, nastali medzi kmeňmi zeme rozpory a každý národ nasledoval vlastné výmysly a márnivé predstavy.

36

Medzi ľuďmi sa nachádza ten, ktorý sa síce posadil medzi sandále pri dverách, no v srdci baží po čestnom mieste. Vrav: Čo za človeka si to, ó márnivý a nedbalý, že sa chceš javiť iným než si? A medzi ľuďmi sa nachádza ten, kto si nárokuje vnútorné poznanie, ba dokonca ešte hlbšie poznanie, ktoré sa ukrýva v tomto poznaní. Vrav: Rečieš nepravdu! Pri Bohu! Poznanie, ktoré máš, nie je ničím iným než odrobinkami, ktoré sme ti nechali tak, ako sa psom nechávajú kosti. Pri spravodlivosti jedného pravého Boha! Keby dakto omyl nohy celého ľudstva a keby v lesoch, v údoliach, na horách, na vysokých kopcoch a vznešených vrcholkoch uctieval Boha tak, že by po ňom nezostal ani kameň či strom, ba ani hruda zeme, čo by nedosvedčila jeho uctievanie – predsa, keby z neho nebolo cítiť vôňu Môjho dobrozdania, jeho konanie by pre Boha nikdy nebolo prijateľné. Tak prikázal Ten, kto je Pánom všetkého. Koľkíže sa v krajoch indických utiahli do ústrania, odopreli si to, čo Boh určil za zákonné, a nanútili si úsporný a asketický spôsob života! A aj tak ich Boh, Zjaviteľ veršov, nespomenul! Neučiňte svoje skutky osídlami, do ktorých by ste polapili predmet svojho úsilia, a neochudobňujte sa o tento Najvyšší cieľ, po ktorom vždy prahli tí, ktorí sa priblížili k Bohu. Vrav: Samotným životom všetkých skutkov je Moje dobrozdanie a všetko závisí od Môjho prijatia. Čítajte tabuľky, aby ste sa dozvedeli o tom, čo bolo určené v knihách Boha, nadovšetko Slávneho, vždy Štedrého. Ten, kto získa Moju lásku, má nárok na trón zo zlata a na to, aby na ňom s poctami predsedal celému svetu. Aj keby si ten, kto sa o ňu ochudobní, sadol do prachu, onen prach bude hľadať útočisko u Boha, Pána všetkých náboženstiev.

37

Každý, kto si pred uplynutím plnej tisícky rokov bude nárokovať zjavenie priamo od Boha, je istotne luhajúci podvodník. Modlíme sa k Bohu, aby mu milostivo pomohol odvolať a poprieť takéto tvrdenie. Ak sa bude kajať, Boh mu bezpochyby odpustí. Ak však vo svojej mýlke zotrvá, Boh istotne zošle niekoho, kto sa s ním nemilosrdne poráta. Boh vskutku strašlivo trestá! Ak niekto bude tento verš vykladať odlišne od jeho zjavného významu, chýba mu Duch Boží a Jeho milosrdenstvo obklopujúce všetko stvorené. Buď bohabojný a nesleduj vlastné plané výmysly! Veru, nasleduj radšej príkazy svojho Pána, nadovšetko Mocného, nadovšetko Múdreho. Onedlho sa vo väčšine krajín pozdvihnú hlučné hlasy. Stráň sa ich, ó ľud Môj, a nenasleduj nehanebných a zlomyseľných! Pred týmto sme ťa varovali, už keď sme prebývali v Iraku, potom neskôr v Tajomnej krajine a teraz na tomto Žiarivom mieste.

38

Nebuďte zdrvené, ó národy sveta, keď dennica Mojej krásy zapadne a keď budú vašim očiam ukryté nebesia Môjho svätostánku. Povstaňte a podporujte Moju vec a povznášajte medzi ľuďmi Moje Slovo. Vždy budeme s vami a posilníme vás silou pravdy. V pravde, My sme nadovšetko Mocný. Každý, kto Ma uzná, povstane, aby Mi slúžil s takým odhodlaním, že mocnosti pozemské ani nebeské nebudú schopné zmariť jeho zámer.

39

Národy sveta tuho spia. Keby sa zo spánku prebrali, dychtivo by sa poponáhľali k Bohu, Vševediacemu, nadovšetko Múdremu. Odhodili by všetko, čo vlastnia, nech už by to boli všetky poklady zeme, len aby ich Pán spomenul čo i len jediným slovkom. Tak vás poúča Ten, kto poznanie skrytých vecí uchováva v tabuľke, ktorú zrak stvorenia ešte nevidel a ktorá nebola zjavená nikomu okrem Neho samotného, všemocného Ochrancu všetkých svetov. Sú také ohromené opojením hriešnymi túžbami, že nemajú silu uznať Pána všetkého bytia, ktorého hlas zo všetkých strán zvučne volá: „Niet Boha okrem Mňa, Mocného, nadovšetko Múdreho.“

40

Vrav: Neradujte sa z vecí, ktoré vlastníte. Dnes patria vám, zajtra ich budú vlastniť iní. Tak vás varuje Ten, kto je Vševediaci, so všetkým Oboznámený. Vrav: Azda môžete tvrdiť, že to, čo vlastníte, je trvalé či zaistené? Ba! Pri Mne, nadovšetko Milosrdnom! Nemôžete, ak ste z tých, ktorí súdia spravodlivo. Dni vašich životov uplynú ako závan vetra a všetka vaša pýcha a sláva pominie tak, ako pýcha a sláva vašich predchodcov. Premýšľajte, ó ľudia! Čo sa stalo s vašimi zašlými dňami, vašimi stratenými storočiami? Šťastné boli tie dni, ktoré ste zasvätili chvále Boha, a požehnané hodiny, ktoré ste strávili chválou Toho, kto je nadovšetko Múdry. Pri Mojom živote! Ani pýcha mocných, ani vlastníctvo bohatých, ani prevaha bezbožných nepretrvajú. Všetci zaniknú po vyrieknutí jediného slova. On je vskutku Všemohúci, všetko si Podmaňujúci, nadovšetko Mocný. Aký úžitok majú ľudia z pozemských vecí, ktoré vlastnia? A to, z čoho úžitok majú, úplne zanedbávajú. Onedlho sa prebudia z driemoty a zistia, že nie sú schopní získať to, čo im uniklo v dňoch ich Pána, Všemocného, nadovšetko Chváleného. Keby to len vedeli, zriekli by sa úplne všetkého, len aby ich mená boli spomenuté pred Jeho trónom. Vskutku, počítajú sa medzi mŕtvych.

41

Medzi ľuďmi sa nachádza ten, ktorý pre svoju učenosť spyšnel, čo mu zabránilo, aby uznal Moje meno, Sebedostačujúci. Keď za sebou slyší našľapovať sandále, vo vlastných očiach prerastá Nimróda. Vrav: Ó odmietnutý! Kdeže dnes prebýva? Pri Bohu! V pekelnom ohni! Vrav: Ó zhromaždenie duchovných! Či neslyšíte škrípajúci hlas Môjho Najvznešenejšieho Pera? Či nevidíte toto Slnce svietiace v žiarivej nádhere nad nadovšetko Slávnym obzorom? Ako dlho ešte chcete uctievať modly vlastných zlovoľných vášní? Vzdajte sa márnivých predstáv a obráťte sa k Bohu, svojmu Večnému Pánu!

42

Príspevky venované na charitu pripadajú Bohu, Zjaviteľovi znamení. Nik s nimi nemá právo nakladať bez zvolenia Toho, kto je Miestom rozbresku zjavenia. Po Ňom prechádza táto právomoc na Aghṣánovcov a po nich na dom spravodlivosti, pokiaľ bude na svete dovtedy ustanovený. Tieto príspevky budú vynakladať v prospech Miest, ktoré v tejto Veci boli povznesené, a na všetko, čo uložil Ten, kto je Bohom moci a sily. V opačnom prípade pripadnú Bahovmu ľudu, ktorý neprerečie bez Jeho zvolenia a nesúdi inak, než v súlade s tým, čo Boh určil v tejto tabuľke, aby ich mohol vynaložiť tak, ako mu to bolo uložené v knihe Boha, Mocného, Štedrého. Hľa, práve tento ľud je medzi nebesami a zemou bojovníkom za víťazstvo!

43

V hodinách trápenia nenariekajte, ani sa z nich neradujte! Snažte sa o strednú cestu, ktorou je spomienka na Mňa počas súžoby a rozvažovanie o tom, čo vás asi postretne v budúcnosti. To vám dáva na známosť Ten, kto je Vševedúci, Vedomý.

44

Nehoľte si hlavu – Boh ju ozdobil vlasmi. V tomto sú znamenia od Pána stvorenia pre tých, ktorí premýšľajú o požiadavkách prírody. On je vskutku Boh sily a múdrosti. Lež nie je vhodné, aby vlasy prerastali pod hranicu ušníc. Tak to určil Ten, kto je Pánom všetkých svetov.

45

Zlodejovi sa prisudzuje vyhnanstvo a väzenie. Po treťom zločine mu na čelo umiestnite označenie, aby ho vďaka nemu spoznali a neprijali v mestách a v krajinách Božích. Vyvarujte sa toho, aby ste pre súcit zanedbali vykonanie zákonov Božieho náboženstva. Čiňte to, čo vám prikázal Ten, kto je súcitný a milosrdný. Vychovávame vás prútikom múdrosti a zákonov rovnako, ako otec vedie svojho syna, a to jedine pre to, aby sme vás ochránili pred vaším vlastným egom a aby sme povzniesli vaše postavenie. Pri Mojom živote! Keby ste odhalili to, čo sme si pre vás priali, keď sme zjavovali Svoje sväté zákony, samotnú svoju dušu by ste obetovali pre túto posvätnú, túto mocnú a najvznešenejšiu vieru.

46

Ak niekto chce používať strieborné a zlaté nádoby, po práve tak môže činiť. Dávajte si pozor, aby ste si pri jedení nenamáčali ruky do obsahu misiek a podnosov. Osvojte si také obyčaje, ktoré sú čo najväčšmi v súlade s kultivovanosťou. On vo vás vskutku túži vidieť spôsoby obyvateľov raja v Jeho mocnom a najvýsostnejšom kráľovstve. Za všetkých okolností sa pevne držte kultivovanosti, aby ste si zrak uchránili pred tým, čo je odporné vám i obyvateľom raja. Keby sa od nej niekto odchýlil, jeho skutok v ten okamih vyjde nazmar. Ale keby predsa len mal dobrý dôvod, Boh mu odpustí. On je v pravde Milostivý, Najštedrejší.

47

Ten, kto je Miestom rozbresku veci Božej, nemá v Najväčšej neomylnosti spoločníka. V kráľovstve stvorenia je Prejavom toho, že „činí čokoľvek, čo si zaželá“. Túto vlastnosť si vyhradil pre vlastné Ja a nikomu neurčil podiel na takom výsostnom a všetko prevyšujúcom postavení. Tak znie Božie rozhodnutie, ktoré bolo doposiaľ utajené v závoji nepreniknuteľnej záhady. V tomto zjavení sme ho odtajili, a tým sme roztrhli závoje tých, ktorí neuznali to, čo ustanovila Kniha Božia, a ktorí boli započítaní medzi nedbalých.

48

Každému otcovi bola uložená povinnosť naučiť syna a dcéru umeniu čítať, písať a všetkému, čo bolo určené vo Svätej tabuľke. Ak niekto tento príkaz neuposlúchne, dôverníci majú od neho vybrať to, čo je na vzdelávanie potrebné, v prípade, že je zámožný. Ak zámožný nie je, záležitosť spadá na dom spravodlivosti. Vskutku sme ho učinili útulkom pre chudobných a pre núdznych. Ak niekto vychováva syna svojho či syna niekoho iného, je to, akoby vychovával syna Môjho. Nech na ňom spočinie Moja sláva, Moja láskyplnosť a Moje milosrdenstvo, ktoré obklopili svet.

49

Každému cudzoložníkovi a každej cudzoložnici uložil Boh pokutu vo výške deviatich mithqálov zlata splatnú domu spravodlivosti. Pri opakovanom prečine sa pokuta zdvojnásobuje. Takýto trest im v tomto svete stanovil Ten, kto je Pánom mien. Na ďalšom svete pre nich prikázal pokorujúce trýznenie. Ak niekoho sužuje hriech, patrí sa, aby ho oľutoval a navrátil sa k Pánu. On vskutku udeľuje odpustenie, komukoľvek sa Mu zachce, a nik nesmie pochybovať o tom, čo sa rozhodne prikázať. On je v pravde vždy Odpúšťajúci, nadovšetko Mocný, nadovšetko Chválený.

50

Vyvarujte sa toho, aby vám závoje slávy zabránili napiť sa krištáľových vôd z tohto živého Žriedla. Počas tohto svitania sa chopte kalicha spásy v mene Toho, kto spôsobuje brieždenie, a vypite svoj diel v chvále Toho, kto je nadovšetko Slávny, Neporovnateľný.

51

Dovoľujeme vám, aby ste naslúchali hudbe a spevu. Vyvarujte sa však, aby ste pre to prestúpili hranice spôsobnosti a dôstojnosti. Nech je vaša radosť radosťou zrodenou z Môjho Najväčšieho mena, mena, ktoré srdcu prináša nadšenie a myseľ všetkých, ktorí sa priblížili k Bohu, napĺňa vytržením. Vskutku, hudbu sme učinili rebríkom, po ktorom sa duše môžu vzniesť do ríše na výsostiach. Neučiňte z nej preto perute ega a vášne. Skutočne, neradi by sme vás videli započítaných medzi pomätených.

52

Určili sme, že tretina všetkých pokút pripadne sídlu spravodlivosti. Jeho mužov nabádame k dodržiavaniu bezpodmienečnej spravodlivosti, aby sa takto nazhromaždené prostriedky mohli vynaložiť na tie účely, ktoré im uložil Ten, kto je Vševediaci, nadovšetko Múdry. Ó vy, muži spravodlivosti! V ríši Božej buďte pastiermi Jeho oviec a chráňte ich pred dravými vlkmi prišlými v prestrojení tak, ako by ste chránili vlastných synov. Tak vás napomína Poradca, Verný.

53

Ak medzi vami vyvstanú rozpory týkajúce sa určitej záležitosti, predložte ju Bohu, pokým ešte Slnce žiari nad obzorom týchto nebies. A keď zapadne, podívajte sa na to, čo zoslal. To vskutku národom sveta postačuje. Vrav: Ó ľudia, nech vám v srdci nenastane zmätok, keď pominie sláva Mojej prítomnosti a keď sa oceán Môjho prehovoru utíši. V Mojej prítomnosti medzi vami je skrytá múdrosť a podobne i v Mojej neprítomnosti je iná múdrosť, ktorá je nepreniknuteľná pre každého okrem Boha, Neporovnateľného, Vševediaceho. Vskutku, dívame sa na vás zo Svojej ríše slávy a zástupmi Zhromaždenia na výsostiach a spoločnosťou Svojich vyvolených anjelov pomôžeme každému, kto povstane za víťazstvo Našej veci.

54

Ó národy zeme! Boh, Večná pravda, Mi je svedkom, že vďaka ľúbeznosti slov vyslovených vaším Pánom, Neobmedzeným, zo skál vytryskli pramene čerstvých a pokojne plynúcich vôd. Lež vy i naďalej driemete! Odvrhnite to, čo vlastníte, a na perutiach odpútanosti sa vzneste nad všetko stvorené. Tak vám prikazuje Pán stvorenia, pričom pohyb Jeho Pera zburcoval dušu ľudstva.

55

Či viete, z akých výšin vás volá Pán, nadovšetko Slávny? Myslíte si azda, že ste uznali Pero, ktorým vám váš Pán, Pán všetkých mien, prikazuje? Kdeže, pri Mojom živote! Keby ste to len vedeli, zriekli by ste sa sveta a celým srdcom by ste sa poponáhľali do prítomnosti Všemilovaného. Váš duch by bol natoľko unesený Jeho Slovom, že by otriasol Väčším svetom – o čo viac týmto malým a bezvýznamným! Tak na znamenie Mojej milosti padali z nebies Mojej láskyplnosti spŕšky Mojej štedrosti, aby ste mohli byť medzi vďačnými.

56

Trest za zranenie či napadnutie inej osoby závisí od vážnosti poranení. Pán súdu predpísal pre každý stupeň určité odškodnenie. On je v pravde Príkazca, Mocný, Najvznešenejší. Ak to bude Našou vôľou, stanovíme tieto platby tak, ako majú byť spravodlivo odstupňované – to sľubujeme a On je vskutku Ten, kto Svoj záväzok dodrží a kto všetko pozná.

57

Vskutku, uložili sme vám, aby ste v každom mesiaci jedenkrát vystrojili slávnosť, i keby sa na nej podávala iba voda. Pretože Boh si zaumienil, že spojí srdcia, môžbyť obojím: pozemskými i nebeskými prostriedkami.

58

Vyvarujte sa, aby medzi vami telesné túžby a zvrátené sklony vyvolali spory. Buďte sťa prsty jednej ruky, sťa časti jedného tela. Tak vám radí Pero zjavenia, ak ste medzi tými, ktorí veria.

59

Uvažujte o milosrdenstve Boha a Jeho daroch. Boh vám uložil to, čo vám prospeje, i keď On sám sa zaobíde bez všetkých stvorení. Vaše zlé činy Nám nikdy nemôžu uškodiť a vaše dobré skutky Nám neprospejú. Zvolávame vás jedine kvôli Bohu. Toto dosvedčí každý rozumejúci a chápajúci človek.

60

Ak by ste lovili za pomoci šeliem či dravcov, vzývajte meno Božie, keď ich posielate prenasledovať zviera. Pretože potom všetko, čo chytia, vám bude zo zákona dovolené, aj keby ste zistili, že korisť už nie je nažive. On je vskutku Vševedúci, so všetkým Oboznámený. Avšak dávajte si pozor, aby ste nelovili príliš veľa. Vo všetkom kráčajte po ceste spravodlivosti a poctivosti. Tak vám káže Ten, kto je Miestom rozbresku zjavenia, kiež by ste to mohli pochopiť!

61

Boh vám prikázal, aby ste Môjmu príbuzenstvu preukazovali vľúdnosť, ale nedal im žiadne právo na majetok iných. On je vskutku sebepostačujúci a nepotrebuje Svoje stvorenia.

62

Ak by niekto zámerne plameňmi zničil dom, taktiež ho upálite. Ak by niekto úmyselne vzal život inému, taktiež ho usmrtíte. Celou silou a mocou sa chopte ustanovení Božích a upustite od spôsobov neznalých. Ak by ste podpaľača a vraha odsúdili na doživotie, podľa ustanovení knihy by to bolo prípustné. On má vskutku moc prikázať čokoľvek, čo sa Mu zapáči.

63

Boh vám predpísal manželský zväzok. Vyvarujte sa toho, aby ste si vzali viac než dve manželky. Ak sa uspokojíte s jedinou družkou spomedzi služobníčok Božích, vy aj ona budete žiť v pokoji. A ten, kto by si chcel do služby vziať slúžku, smie tak učiniť so všetkou poctivosťou. Tak znie nariadenie, ktoré v pravde a v spravodlivosti zaznamenalo Pero zjavenia. Vstupujte do manželstva, ó ľudia, aby ste mohli na svet priviesť toho, kto Ma bude spomínať medzi Mojimi služobníkmi. Takýto príkaz vám dávam, na pomoc sebe samým sa ho pevne držte!

64

Ó ľudia sveta! Nesledujte pohnútky ega, pretože ono naliehavo zvoláva k hriešnosti a k žiadostivosti. Naopak, nasledujte Toho, kto vlastní všetko, kto vám káže, aby ste preukazovali zbožnosť a prejavovali bohabojnosť. On vskutku nezávisí od Svojich stvorení. Dávajte si pozor, aby ste v krajine nerozdúchavali rozbroje po tom, čo v nej bol zavedený poriadok. Každý, kto tak koná, nie je z Nás a My sa ho vzdávame. Tak znie príkaz, ktorý sa vďaka sile pravdy prejavil z nebies zjavenia.

65

V Bayáne bolo ustanovené, že manželstvo závisí od súhlasu oboch strán. Keď prianie páru vojde v známosť, podmienili sme ho – keďže medzi Svojimi služobníkmi chceme ustanoviť lásku, jednotu a súlad – súhlasom rodičov, aby medzi nimi nevyvstali spory a nevraživosť. A máme na to tiež iné dôvody. Tak bolo ustanovené Naše prikázanie.

66

Žiadne manželstvo nesmie byť uzavreté bez zaplatenia vena, ktoré bolo pre obyvateľov miest stanovené na devätnásť mithqálov čistého zlata a pre obyvateľov dedín na tú istú čiastku v striebre. Ak si niekto želá túto sumu zvýšiť, je zakázané, aby prekročil hranicu deväťdesiatich piatich mithqálov. Tak je tento príkaz zapísaný s majestátnosťou a s mocou. Ak sa však uspokojí so zaplatením najnižšej čiastky, bude to preňho podľa knihy lepšie. Boh vskutku nebeskými i pozemskými prostriedkami obohatí, kohokoľvek si želá, a On má v pravde moc nad všetkým.

67

Boh rozhodol, že ak by niektorý z Jeho služobníkov zamýšľal cestovať, musí manželke oznámiť, kedy sa vráti domov. Ak sa do sľúbenej doby vráti, splní prikázanie svojho Pána a Pero Jeho príkazu ho započíta medzi poctivých. V opačnom prípade, ak na zdržanie jestvuje dobrý dôvod, musí manželku vyrozumieť a čo najväčšmi sa vynasnažiť, aby sa k nej vrátil. Ak ani jedna z týchto možností nenastane, patrí sa jej čakať po dobu deviatich mesiacov. Po ich uplynutí nič nebráni tomu, aby sa vydala za iného muža. V prípade, že by čakala dlhšie, platí, že Boh vskutku miluje ženy a mužov, ktorí preukazujú trpezlivosť. Dodržiavajte Moje prikázania a nenasledujte bezbožných, tých, ktorí sú v Božej Svätej tabuľke započítaní ako hriešnici. Ak sa jej počas doby čakania dostane správa od manžela, mala by sa rozhodnúť pre to, čo je chvályhodné. On v pravde túži po tom, aby Jeho služobníci a Jeho služobníčky vedno nažívali v pokoji. Dávajte si pozor, aby ste neučinili nič, čo by medzi vami mohlo vyvolať nezmieriteľný rozpor. Tak bolo stanovené rozhodnutie a prísľub sa naplnil. Ak však dostane správu o manželovej smrti alebo zavraždení a túto správu potvrdí dôveryhodný zdroj alebo dvaja spravodliví svedkovia, patrí sa jej, aby sa nevydávala. Potom po uplynutí stanoveného počtu mesiacov sa smie zachovať, ako si želá. Tak znie príkaz Toho, kto je v nariaďovaní mocný a silný.

68

Ak medzi manželom a manželkou prevládne odpor alebo neľúbosť, manžel sa s ňou nemá rozviesť, ale trpezlivo čakať po dobu celého jedného roka. Azda sa medzi nimi obnoví vôňa náklonnosti. Ak sa po ukončení tohto obdobia láska neprinavráti, je prípustné, aby sa rozviedli. Božia múdrosť vskutku zahŕňa všetko. Pán v tabuľke popísanej Perom Jeho príkazu zapovedal obyčaj, ku ktorej ste sa prv utiekali, keď ste sa so ženou trikrát rozviedli. Toto zo Svojej strany učinil ako láskavosť, aby ste sa mohli počítať medzi vďačných. Ak sa niekto s manželkou rozvedie, môže sa po uplynutí každého mesiaca rozhodnúť, že sa s ňou opätovne ožení v prípade, že jestvuje vzájomná náklonnosť a súhlas, a pokiaľ si nevzala iného muža. Ak sa už vydala, týmto druhým zväzkom je odlúčenie potvrdené a záležitosť je uzavretá, samozrejme, pokiaľ sa jej pomery nezmenia. Tak toto rozhodnutie na túto slávnu tabuľku majestátne zapísal Ten, kto je Miestom rozbresku Krásy.

69

Ak by manželka sprevádzala manžela na ceste a počas nej medzi nimi vyvstanú rozpory, manžel je povinný poskytnúť jej prostriedky na výdavky na celý rok a buď ju poslať, odkiaľ prišla, alebo ju spoločne s potrebami na cestu zveriť spoľahlivej osobe, ktorá ju odprevadí domov. Tvoj Pán vskutku vďaka mocnárstvu zatieňujúcemu národy zeme prikazuje, čo si želá.

70

Ak sa muž so ženou rozvedie v dôsledku preukázanej nevery, počas doby čakania nebude žena dostávať výživné. Tak na nebeskej klenbe spravodlivosti jasne zažiarila dennica Nášho prikázania. V pravde, Pán miluje spájanie a súlad a stráni sa odlúčenia a rozvodu. Ó ľudia, nažívajte vedno v žiarivosti a radosti. Pri Mojom živote! Všetci, ktorí sú na zemi, sa pominú, kým jedine dobré skutky pretrvajú. Pravdivosť Mojich slov dosvedčuje samotný Boh. Urovnajte si rozpory, ó Moji služobníci! Dajte teda na nabádanie Nášho Pera slávy a nenasledujte opovážlivých a spurných.

71

Dávajte si pozor, aby vás svet nezlákal tak, ako zlákal ľudí, ktorí šli pred vami! Dodržiavajte zákony a ustanovenia svojho Pána a kráčajte touto Cestou, ktorá bola pred vami vytvorená v nestrannosti a pravde. Tí, ktorí sa vystríhajú bezprávia a mýlky, ktorí sa pridŕžajú cností, sú v očiach jedného pravého Boha považovaní za najvynikajúcejších z Jeho stvorení. Ich mená vychvaľuje Zhromaždenie ríš na výsostiach a tí, ktorí prebývajú v tomto Svätostánku, ktorý bol vztýčený v mene Boha.

72

Je vám zapovedané obchodovať s otrokmi, či už mužmi alebo ženami. Ten, kto je sám služobníkom, si nemá kupovať iného služobníka Božieho. Toto je v Jeho Najsvätejšej tabuľke zakázané. Tak toto prikázanie vo Svojom milosrdenstve zaznamenalo Pero spravodlivosti. Nech sa žiaden človek nepovyšuje nad iného. Pred Pánom sú všetci len sluhami a všetci dokladajú pravdu, že niet iného Boha okrem Neho. On je vskutku nadovšetko Múdry, Jeho múdrosť zahŕňa všetko.

73

Zaodejte sa do plášťa dobrých skutkov. Ten, koho skutkom sa dostane Božieho dobrozdania, istotne patrí k Bahovmu ľudu a spomína sa pred Jeho trónom. Pánu všetkého stvorenia pomáhajte poctivým konaním ako i múdrosťou a prehovorom. Tak vám vo väčšine tabuliek prikazuje Ten, kto je nadovšetko Milosrdný. On si je v pravde vedomý toho, čo vravím. Nech medzi vami nie sú spory a nech žiadna duša neusmrtí inú. Toto vám vskutku bolo zapovedané v knihe, ktorá ležala utajená vo Svätostánku slávy. Čože! Vy by ste zabili toho, koho Boh oživil, koho obdaril duchom vďaka Svojmu dychu? Vaša vina pred Jeho trónom by bola žalostná! Buďte bohabojní a nezdvihnite ruku bezprávia a útlaku, aby ste zničili, čo On sám vystaval. Veru, kráčajte po ceste Boha, Pravého! Sotva čo sa objavili zástupy pravého poznania nesúce vlajky božského prehovoru, kmene náboženstiev sa rozpŕchli s výnimkou tých, ktorí boli ochotní piť z prúdu večného života v raji, ktorý vytvoril dych nadovšetko Slávneho.

74

Boh na znamenie milosrdenstva voči Svojim stvoreniam rozhodol, že semeno nie je nečisté. Vzdávajte Mu vďaku s radosťou a so žiarivosťou a nenasledujte tých, ktorí sú vzdialení od Miesta rozbresku Jeho blízkosti. Za každých okolností povstaňte, aby ste slúžili Veci. Veď Boh vám istotne bude pomáhať prostredníctvom sily Svojho mocnárstva zatieňujúceho svety. Ľnite k lanu kultivovanosti tak urputne, že nedovolíte, aby na vašom odeve bolo vidno čo i len známku špiny. Tak znie nariadenie Toho, kto je povznesený nad všetku kultivovanosť. Ak niekto tento predpis nesplní z dobrého dôvodu, neprivodí si žiadnu vinu. Boh je vskutku Odpúšťajúci, Milosrdný. Všetko špinavé vyperte vo vode, ktorá sa nezmenila v žiadnej z troch vlastností. Dávajte si pozor, aby ste nepoužívali vodu, ktorá sa zmenila v dôsledku toho, že bola vystavená vzduchu alebo inej látke. V rámci ľudstva buďte priam podstatou čistoty. Toto je v pravde to, čo si pre vás želá váš Pán, Neporovnateľný, nadovšetko Múdry.

75

Ako štedrosť zo Svojej prítomnosti Boh taktiež zrušil pojem „nečistoty“, na základe ktorého sa rozličné predmety a skupiny ľudí považovali za nečisté. On je istotne vždy Odpúšťajúci, Najveľkorysejší. Vskutku, všetko stvorené bolo ponorené do mora očistenia, keď sme v onen prvý deň Riḍvánu celé stvorenie zaliali nádherou Svojich najznamenitejších mien a Svojich najvznešenejších prídomkov. Toto je vskutku znamenie Mojej láskyplnej prozreteľnosti, ktorá zahŕňa všetky svety. Družte sa teda s nasledovníkmi všetkých náboženstiev a zvestujte Vec svojho Pána, Najsúcitnejšieho. Toto je skutočná koruna skutkov, ak ste medzi tými, ktorí chápu.

76

Boh vám uložil, aby ste čo najúzkostlivejšie dodržiavali čistotu, a to až do tej miery, že budete prať to, čo je zašpinené od prachu – o zatvrdnutej špine a podobnom znečistení ani nehovoriac. Obávajte sa Ho a buďte z tých, ktorí sú čistí. Ak by bol niečí odev viditeľne zašpinený, jeho modlitby k Bohu nevystúpia a nebeské Zhromaždenie sa od neho odvráti. Používajte ružovú vodu a prírodné voňavky. Toto vskutku Boh miloval od začiatku, ktorý nemá začiatok, aby sa z vás mohlo šíriť to, čo si praje váš Pán, Neporovnateľný, nadovšetko Múdry.

77

Boh vás oslobodil od nariadenia, ktoré v Bayáne uložil ohľadne ničenia kníh. Povoľujeme vám, aby ste sa vzdelávali v náukách, ktoré vám budú k úžitku, a nie v tých, ktoré sa končia v planých svároch. Toto je pre vás lepšie, ak ste medzi tými, ktorí chápu!

78

Ó pozemskí králi! Prišiel Ten, kto je zvrchovaný Pán všetkého. Kráľovstvo prináleží Bohu, Všemocnému ochrancovi, Sebedostačujúcemu. Neuctievajte nikoho iného než Boha a so žiarivým srdcom pozdvihnite tvár k svojmu Pánu, Pánu všetkých mien. S týmto zjavením nemožno porovnávať nič, čo vlastníte, kiež by ste to vedeli!

79

Vidíme, ako sa tešíte z toho, čo ste nazhromaždili pre iných, a ako sa uzatvárate pred svetmi, ktoré nespočíta nič iné okrem Mojej Stráženej tabuľky. Poklady, ktoré ste nakopili, vás oddialili od toho najpodstatnejšieho cieľa. Toto sa vám nepatrí, kiež by ste to chápali! Zmyte si zo sŕdc všetku pozemskú poškvrnu a poponáhľajte sa vstúpiť do kráľovstva Pána, Stvoriteľa zeme i nebies, ktorý učinil, že sa svet triasol a že bedovali všetky národy okrem tých, ktoré sa všetkého zriekli a ľnuli k tomu, čo prikázala Skrytá tabuľka.

80

Dnes nastal deň, v ktorý Ten, kto sa zhováral s Bohom, dospel ku svetlu Pradávneho z dní a napil sa priezračných vôd zvítania z tohto Pohára, ktorý spôsobil, že sa moria vzduli. Vrav: Pri jednom pravom Bohu! Sinaj krúži okolo Úsvitu zjavenia, kým z výšin kráľovstva slyšať Hlas Ducha Božieho, ako zvestuje: „Pousilujte sa, vy, pyšní zeme, a poponáhľajte sa k Nemu!“ Karmel sa v tento deň v túžobnom obdive poponáhľala k Jeho dvoru, kým zo srdca Siónu zaznieva volanie: „Prísľub sa splnil. Prejavilo sa to, čo bolo oznámené vo svätom Písme Boha, Najvznešenejšieho, nadovšetko Mocného, nadovšetko Milovaného.“

81

Ó pozemskí králi! Na tomto mieste, dejisku všetko presahujúcej nádhery, sa zjavil Najväčší zákon. Všetko ukryté vyšlo na svetlo vďaka vôli Zvrchovaného príkazcu, Toho, kto ohlásil Poslednú hodinu, skrze koho sa rozpukol Mesiac, a bolo tak vyložené každé neodvolateľné rozhodnutie.

82

Ste len poddanými, ó pozemskí králi! Ten, kto je Kráľom kráľov, sa objavil odetý v najúžasnejšej sláve a zvoláva vás k Sebe, Pomocníkovi v nebezpečí, Sebedostačujúcemu. Vyvarujte sa, aby vám pýcha nezabránila uznať Zdroj zjavenia, aby vás svetské veci neoddelili sťaby závojom od Toho, kto je Stvoriteľ nebies. Povstaňte a slúžte Tomu, kto je Túžba všetkých národov, kto vás stvoril Svojím slovom a prikázal vám, aby ste po všetky časy boli znameniami Jeho mocnárstva.

83

Pri spravodlivosti Božej! Netúžime vztiahnuť ruky na vaše kráľovstvá. Naším poslaním je získať a vlastniť ľudské srdcia. K nim sa upína Bahov zrak. Toto dosvedčuje kráľovstvo mien, kiež by ste to chápali! Každý, kto nasleduje svojho Pána, sa zriekne sveta a všetkého, čo v ňom je. O čo väčšia musí byť teda odpútanosť Toho, kto zastáva také dôstojné postavenie! Vzdajte sa palácov a poponáhľajte sa, aby ste získali prijatie do Jeho kráľovstva. Toto vám vskutku prospeje v tomto svete i vo svete ďalšom. Toto dosvedčuje Pán ríše na výsostiach, kiež by ste to vedeli!

84

Ako preveľmi blahoslavený bude kráľ, ktorý povstane, aby v Mojom kráľovstve pomohol Mojej veci, ktorý sa odpúta od všetkého okrem Mňa! Takýto kráľ sa započíta medzi spoločníkov Karmínovej archy – archy, ktorú Boh pripravil pre Bahov ľud. Všetci musia oslavovať jeho meno, ctiť si jeho postavenie a pomôcť mu odomknúť mestá kľúčmi Môjho mena, Všemocný ochranca všetkých obývajúcich viditeľné i neviditeľné kráľovstvá. Takýto kráľ je priam zrakom ľudstva, žiarivou ozdobou na čele stvorenia, žriedlom požehnania celého sveta. Ó Bahov ľud, obetuj mu na pomoc imanie, ba priam život!

85

Ó cisáru rakúsky! Ten, kto je Úsvitom Božieho svetla, prebýval vo väzení v ‘Akke v čase, keď ty si sa vydal navštíviť mešitu Aqsá. Prešiel si popri Ňom a nespýtal si sa na Toho, vďaka komu je povznesený každý dom a každá vznešená brána odomknutá. Vskutku, učinili sme ho miestom, ku ktorému by sa mal obrátiť celý svet, aby Ma mohol spomenúť. A ty si predsa odmietol Toho, kto je Predmetom tejto spomienky, keď sa objavil s kráľovstvom Boha, tvojho Pána a Pána svetov. Neustále sme boli s tebou a zistili sme, že sa pridržiavaš Vetvy a nedbáš na Koreň. Tvoj Pán je vskutku svedkom toho, čo vravím. Žialili sme, keď sme videli, ako obchádzaš okolo Nášho mena, a pritom si Nás nie si vedomý, hoci sme stáli pred tvojou tvárou. Otvor oči, aby si mohol uzrieť tento slávny Zjav a uznať Toho, koho dňom i nocou vzývaš, a aby si mohol pohliadnuť na Svetlo žiariace nad týmto jasavým Obzorom.

86

Vrav: Ó kráľu berlínsky! Naslúchaj Hlasu volajúcemu z tohto prejaveného Chrámu: „Vskutku, niet iného Boha okrem Mňa, Večného, Neporovnateľného, Pradávneho z dní.“ Dávaj si pozor, aby ti pýcha nezabránila uznať Úsvit božského zjavenia, aby ťa pozemské túžby sťa závojom neoddelili od Pána Trónu na výsostiach a zeme tu dolu. Tak ti radí Pero Najvyššieho. On je vskutku Najmilostivejší, nadovšetko Štedrý. Či sa rozpomínaš na toho , ktorého moc prevyšovala tvoju moc a ktorého postavenie prevyšovalo tvoje vlastné? Kdeže je? Kamže sa podeli veci, ktoré vlastnil? Daj na toto varovanie a nebuď medzi tými, ktorí tuho spia. To on odhodil tabuľku Božiu, keď sme ho oboznámili s utrpením, ktoré Nám spôsobili zástupy krutosti. A tak ho zo všetkých strán obklopila nemilosť a úplne zúbožený padol do prachu. Ó kráľu, hlboko sa zamysli nad ním a nad tými, ktorí ako ty dobyli mestá a vládli ľuďom. Nadovšetko Milosrdný ich zniesol z palácov do hrobov. Daj na toto varovanie, buď z tých, ktorí premýšľajú!

87

O nič sme vás nežiadali. Napomíname vás vskutku kvôli Bohu a budeme trpezliví tak, ako sme trpezlivo znášali to, čo Nás vo vašich rukách postretlo, ó zhromaždenie kráľov!

88

Načúvajte, ó vládcovia Ameriky a prezidenti jej republík, tomu, čo Holubica nôti na Vetve večnosti: „Niet iného Boha okrem Mňa, navždy Pretrvávajúceho, Odpúšťajúceho, nadovšetko Štedrého.“ Schránku vládnutia okrášlite ozdobou spravodlivosti a bohabojnosti a hlavu jej korunujte spomienkou na svojho Pána, Stvoriteľa nebies. Tak vám radí Ten, kto je Úsvitom mien, ako Mu to prikázal Ten, kto je Vševediaci, nadovšetko Múdry. Prisľúbený sa objavil v tomto slávnom postavení, z čoho sa radujú všetky bytosti, videné i nevidené. Využite deň Boží! Vskutku, stretnúť sa s Ním je pre vás lepšie než všetko, na čo žiari slnce. Kiež by ste to vedeli! Ó zhromaždenie vládcov! Naslúchajte tomu, čo povstalo z Úsvitu veľkoleposti: „Vskutku, niet iného Boha okrem Mňa, Pána prehovoru, Vševediaceho.“ Oviňte zlomených rukami spravodlivosti a žezlom prikázaní svojho Pána, Príkazcu, nadovšetko Múdreho, zdrvte prekvitajúceho utláčateľa.

89

Ó ľud Konštantinopolu! Hľa, slyšíme od teba zlovestné húkanie sovy. Azda sa ťa zmocnilo opojenie vášňou, či si sa ponoril do nedbalosti? Ó Miesto nachádzajúce sa na brehu dvoch morí! Vskutku, bol na tebe ustanovený trón krutosti a v tvojej hrudi bol zapálený plameň nenávisti, a to tak, že Zhromaždenie na výsostiach a tí, ktorí krúžia okolo Vznešeného trónu, bedovali a nariekali. Vidíme, že u teba pomätení vládnu nad múdrymi a že temnota sa vystatuje nad svetlom. Vskutku si naplnené zjavnou pýchou. Azda si spyšnelo pre svoju vonkajšiu nádheru? Pri Tom, kto je Pánom ľudstva! Tá čoskoro pominie a tvoje dcéry, tvoje vdovy a všetky rodiny, ktoré v tebe prebývajú, budú nariekať. Tak ťa oboznamuje Vševediaci, nadovšetko Múdry.

90

Ó brehy Rýna! Videli sme vás zaliate krvou, pretože proti vám vytasili meče odplaty, a ešte na vás dôjde. Slyšíme nárek Berlína, hoci sa dnes vyníma v okázalej sláve.

91

Nech ťa nič nezarmúti, ó krajina Ṭá ! Veď Boh si ťa vyvolil za zdroj radosti pre celé ľudstvo. Ak to bude Jeho vôľa, požehná tvoj trón spravodlivým panovníkom, ktorý zhromaždí Božie stádo rozohnané vlkmi. Takýto panovník s radosťou a s potešením obráti tvár k Bahovmu ľudu a zahrnie ho priazňou. On v Božích očiach vskutku patrí ku klenotom medzi ľuďmi. Na ňom nech naveky spočinie sláva Božia a sláva všetkých, ktorí prebývajú v kráľovstve Jeho zjavenia.

92

Raduj sa veľkou radosťou, pretože ťa Boh učinil „Úsvitom Svojho svetla“, keďže sa v tebe zrodil Prejav Jeho slávy. Teš sa z mena, ktoré ti bolo dané, mena, skrze ktoré vrhla svoju žiaru Dennica milosti a skrze ktoré sa rozjasnili zem i nebesia.

93

Onedlho sa stav tvojich záležitostí zmení a liace moci padnú do rúk ľudu. Vskutku, tvoj Pán je Vševediaci. Jeho právomoc zahŕňa všetko. Buď uistená o milostivej priazni svojho Pána. Zrak Jeho láskyplnosti bude k tebe na večnosť nasmerovaný. Blíži sa deň, keď sa tvoj nepokoj zmení v mier a v pokoj. Tak to bolo nariadené v úžasnej knihe.

94

Ó krajina Khá ! Slyšíme z teba hlasy hrdinov oslavujúce tvojho Pána, Vlastníka všetkého, Najvznešenejšieho. Požehnaný je deň, keď v kráľovstve stvorenia budú v Mojom mene, nadovšetko Slávny, vztýčené zástavy božských mien. V ten deň sa verní budú radovať z víťazstva Boha a neveriaci budú nariekať.

95

Nik sa nesmie prieť s tými, ktorí majú nad ľuďmi moc. Ponechajte im to, čo im patrí, a svoju pozornosť zamerajte na ľudské srdcia.

96

Ó Najmocnejší oceán! Pokrop národy tým, čo ti zveril Ten, kto je Vladár večnosti, a schránky všetkých obyvateľov zeme ozdob šatom Jeho zákonov, vďaka ktorým sa všetky srdcia zaradujú a všetky oči rozjasnia.

97

Ak získate sto mithqálov zlata, devätnásť mithqálov z nich patrí Bohu a má byť odovzdaných Jemu, Tvorcovi zeme a nebies. Majte sa na pozore, ó ľudia, aby ste sa nepripravili o tento významný dar(požehnanie, štedrosť?)! Tak vám prikazujeme, aj keď My sa ľahko zaobídeme bez vás i bez všetkých, ktorí sú v nebesiach i na zemi. Sú v tom dobrodenie a múdrosť presahujúce pochopenie každého okrem Boha, Vševedúceho, so všetkým Oboznámeného. Vrav: Prostredníctvom tohto nariadenia chce Boh očistiť to, čo vlastníte, a umožniť vám priblížiť sa k takému postaveniu, aké nemôže pochopiť nik okrem tých, ktorých si Boh vyvolí. V pravde, On je Blahodarný, Milostivý, Štedrý. Ó ľudia! Nekonajte podlo ohľadne práva Božieho a nevynímajte sa z neho bez Jeho zvolenia. Tak bolo Jeho prikázanie ustanovené vo svätých tabuľkách a v tejto vznešenej knihe. Ktokoľvek zachádza nečestne s Bohom, sám sa po práve stretne s nečestnosťou. Tomu, kto však koná v súlade s Božím príkazom, sa dostane požehnania z neba štedrosti Pána, Milostivého, Udeliteľa, Veľkorysého, Pradávneho z dní. Vskutku On pre vás určil to, čo zatiaľ presahuje vaše poznanie, čo ale spoznáte, keď sa po tomto pomíňajúcom živote vaše duše vznesú k nebesiam a keď okrasy vašich pozemských radostí zaniknú. Tak vás nabáda Ten, kto vlastní túto Chránenú tabuľku.

98

Veriaci pred Náš trón zasielali rozličné žiadosti týkajúce sa zákonov Boha, Pána videného i nevideného, Pána všetkých svetov. V dôsledku toho sme zjavili túto Svätú tabuľku a zaodeli sme ju plášťom Jeho zákonov, aby ľudia azda mohli dodržiavať prikázania svojho Pána. Podobne Nás prosili po niekoľko predchádzajúcich rokov, ale vo Svojej múdrosti sme Pero zadržiavali, až kým pred pár dňami neprišli listy od niekoľkých z priateľov. Mocou pravdy sme preto odpovedali tým, čo oživí ľudské srdcia.

99

Vrav: Ó náboženskí predstavitelia! Nevážte Knihu Božiu podľa noriem a náuk, ktoré sú medzi vami zavedené, pretože táto kniha je sama o sebe neomylnou Váhou ustanovenou medzi ľuďmi. Podľa tejto najdokonalejšej Váhy treba vážiť všetko, čo národy a kmene zeme vlastnia. Miery jej váhy sa však musia preverovať len podľa jej vlastných pravidiel, kiež by ste to vedeli!

100

Zrak Mojej láskyplnosti nad vami žalostne narieka, pretože ste neuznali Toho, ktorého ste vo dne i v noci, zvečera i zrána vzývali. Ó ľudia, so snehobielymi tvárami a so žiarivými srdcami pristúpte k požehnanému a ku karmínovému Miestu, odkiaľ Sadratu‘l-Muntahá volá: „Vskutku, niet iného Boha okrem Mňa, Všemocného ochrancu, Sebedostačujúceho!“

101

Ó vy, náboženskí predstavitelia! Ktorýže človek spomedzi vás sa Mi vyrovná čo do ponímania a do chápania? Kdeže nájsť toho, ktorý sa odváži tvrdiť, že Mi je roveň v prehovore či v múdrosti? Naopak, pri Mojom Pánovi, nadovšetko Milosrdnom! Všetko na zemi pominie a toto je tvár vášho Pána, nadovšetko Mocného, Všemilovaného.

102

Stanovili sme, ó ľudia, že najvyšší a konečný cieľ všetkej učenosti je uznanie Toho, kto je Predmet všetkého poznania. A predsa sa podívajte, ako ste dovolili, aby vás učenosť sťaby závojom oddelila od Toho, kto je Úsvit tohto svetla, prostredníctvom ktorého bolo zjavené všetko skryté. Keby ste odhalili zdroj, z ktorého sa šíri nádhera tohto prehovoru, zavrhli by ste národy sveta a všetko, čo vlastnia, a priblížili by ste sa k tomuto blahoslavenému Stolcu slávy.

103

Vrav: Toto sú vskutku nebesia, v ktorých je uchovávaná Materská kniha, kiež by ste to chápali! To On spôsobil, že Skala zvolala a Horiaci ker pozdvihol hlas na Hore čnejúcej sa nad Svätou zemou a zvestoval: „Kráľovstvo prináleží Bohu, Zvrchovanému Pánu všetkého, Všemohúcemu, Milujúcemu!“

104

Do škôl sme nechodili ani sme nečítali vaše rozpravy. Započúvajte sa do slov, ktorými vás tento Nevzdelaný zvoláva k Bohu, navždy Pretrvávajúcemu. Je to pre vás lepšie než všetky poklady zeme, kiež by ste to mohli pochopiť!

105

Ten, kto vysvetľuje to, čo bolo zoslané z nebies zjavenia, a mení zjavný význam, vskutku patrí medzi tých, ktorí prekrúcajú výsostné Slovo Božie, a medzi stratených v Jasnej knihe.

106

Uložili sme vám, aby ste si strihali nechty, každý týždeň sa kúpali vo vode, ktorá vám zakryje telo, a očisťovali ste sa tým, čo ste používali doposiaľ. Dávajte si pozor, aby ste pre nedbalosť nezabudli dodržať to, čo vám predpísal Ten, kto je Nezrovnateľný, Milostivý. Vnárajte sa do čistej vody. Nie je prípustné, aby ste sa kúpali vo vode, ktorá už bola použitá. Dohliadnite na to, aby ste sa nepribližovali k verejným bazénom v perzských kúpeľoch. Každý, kto k týmto kúpeľom podíde, zacíti ich zápach ešte predtým, než do nich vojde. Stráňte sa ich, ó ľudia, a nebuďte z tých, ktorí nehanebne príjmu takú mrzkosť. V pravde, tieto kúpele sú sťa semenište nečistoty a nákazy, ak ste medzi tými, ktorí chápu. Taktiež sa vyhýbajte páchnucim nádržiam vo dvoroch perzských domov a buďte medzi čistými a nepoškvrnenými. V pravde, túžime po tom, aby sme vás uzreli ako prejavy raja na zemi, aby sa z vás šírila taká vôňa, že sa srdcia Bohom obľúbených rozradostnia. Ak sa budete kúpať tak, že do vody nevstúpite, ale budete si ju liať na telo, bude to pre vás lepšie a oslobodí vás to od potreby ponoriť telo. Pán sa vskutku, ako štedrosť zo Svojej prítomnosti, rozhodol uľahčiť vám život, aby ste mohli byť medzi tými, ktorí sú skutočne vďační.

107

Je vám zapovedané, aby ste sa oženili s manželkou svojho otca. Zo samej hanby sa hrozíme zaoberať témou chlapcov. Bojte sa Milosrdného, ó národy sveta! Nespáchajte to, čo vám bolo zapovedané v Našej Svätej tabuľke, a nebuďte medzi tými, ktorí sa v šialenstve potulujú v divočine svojich túžob.

108

Nik nemá dovolené, aby mrmlal posvätné verše pred zrakom verejnosti, keď kráča po ulici alebo po trhovisku. Veru, tomu, kto si praje blahorečiť Pána, sa skôr patrí, aby tak činil na tých miestach, ktoré boli za týmto účelom vystavané, alebo vo svojom domove. To sa väčšmi zhoduje s úprimnosťou a so zbožnosťou. Tak slnce Nášho prikázania zažiarilo nad obzorom Nášho prehovoru. Nech sú teda blahoslavení tí, ktorí sa Naším príkazom riadia.

109

Každému sme uložili povinnosť spísať závet. Poručiteľ by mal túto listinu nadpísať ozdobou Najväčšieho mena, dosvedčiť v ňom jedinosť Boha v Úsvite Jeho zjavenia a podľa svojho želania spomenúť to, čo je chvályhodné, aby to preňho mohlo byť svedectvom v kráľovstvách zjavenia a stvorenia a pokladom u Pána, Zvrchovaného ochrancu, Verného.

110

Všetky slávnosti dosiahli vrchol v dvoch Najväčších sviatkoch a v dvoch ďalších sviatkoch, ktoré pripadajú na zdvojené dni. Prvým z Najväčších sviatkov sú tie dni, v ktorých nadovšetko Milosrdný zalial celé stvorenie žiarivou slávou Svojich najznamenitejších mien a Svojich najvznešenejších prídomkov, a druhým ten deň, keď pozdvihol Toho, kto ľudstvu oznámil radostnú zvesť o tomto mene, prostredníctvom ktorého nastalo zmŕtvychvstanie a boli zhromaždení všetci, ktorí sú v nebesiach i na zemi. Tak nariadil Ten, kto je Príkazcom, Vševedúcim.

111

Šťastný je ten, kto vstúpi do prvého dňa mesiaca bahá, dňa, ktorý Boh posvätil týmto Veľkým menom. A blahoslavený je ten, kto v tento deň dosvedčuje prejavy štedrosti, ktoré mu Boh udelil. Ten vskutku patrí medzi tých, ktorí Bohu preukazujú vďaku prostredníctvom skutkov naznačujúcich Pánovu veľkodušnosť, ktorá zahŕňa všetky svety. Vrav: Tento deň je vskutku korunou všetkých mesiacov a ich zdrojom, deň, v ktorý je na všetko stvorené vdýchnutý životodarný dych. Veľké je požehnanie toho, kto ho privíta so žiarivosťou a s radosťou. Dosvedčujeme, že on je v pravde medzi tými, ktorí sú blažení.

112

Vrav: Najväčší sviatok je vskutku kráľom sviatkov. Ó ľudia, rozpomeňte sa na štedrosť, ktorú vám Boh udelil. Umárali ste sa v driemotách a hľa! On Vás prebral oživujúcimi vánkami Svojho zjavenia a oboznámil vás so Svojou prejavenou a priamočiarou Cestou.

113

V čase nemoci vyhľadajte schopných lekárov. Nezavrhli sme používanie hmotných prostriedkov! Naopak, potvrdili sme ich týmto Perom, ktoré Boh učinil Miestom rozbresku Svojej žiariacej a slávnej Veci.

114

Prv Boh každému jednému z veriacich uložil povinnosť priniesť zo svojho majetku pred Náš trón nedoceniteľné dary. Teraz sme ich od tohto záväzku na znamenie Svojej milostivej priazne oslobodili. On je po pravde Najveľkorysejší, nadovšetko Štedrý.

115

Blahoslavený je ten, kto v hodine úsvitu sústreďujúc myšlienky na Boha, zameriavajúc sa na Jeho spomienku, pokorne žiadajúc o Jeho odpustenie, nasmeruje kroky k mashriqu’l-adhkáru, vstúpi doň a v tichosti sa posadí, aby načúval veršom Boha, Vladára, Mocného, nadovšetko Chváleného. Vrav: Mashriqu’l-adhkár je každá jedna budova, ktorá bola v mestách a na dedinách vystavaná na oslavu Mojej chvály. Tak znie názov, ktorým je označovaná pred trónom slávy, kiež by ste boli z tých, ktorí chápu!

116

Tí, ktorí odriekajú verše nadovšetko Milosrdného v tých najspevavejších tónoch, v nich uzrú to, s čím nikdy nemožno porovnávať panstvo zeme a nebies. Z nich ucítia božskú vôňu Mojich svetov – svetov, ktoré dnes nemôže vnímať nik okrem tých, ktorým bol daný zrak prostredníctvom tohto výsostného, tohto prekrásneho zjavenia. Vrav: Tieto verše vábia čisté srdcia k tým duchovným svetom, ktoré ani nemožno vyjadriť slovami, ani náznakom napovedať. Nech sú blahoslavení tí, ktorí načúvajú.

117

Ó Môj ľud, pomáhaj Mojim vybraným služobníkom, ktorí povstali, aby Ma medzi Mojimi stvoreniami spomínali a aby v Mojej ríši povzniesli Moje Slovo. Tí sú v pravde hviezdami nebies Mojej láskyplnej prozreteľnosti a lampami Môjho vedenia pre celé ľudstvo. Ale ten, ktorého slová protirečia tomu, čo bolo zoslané v Mojich Svätých tabuľkách, ku Mne nepatrí. Vyvarujte sa, aby ste nasledovali niektorého nezbožného podvodníka. Tieto tabuľky zdobí pečať Toho, kto spôsobuje úsvit, koho hlas sa ozýva medzi nebesami a zemou. Chopte sa Istej rukoväte a Lana Mojej mocnej a nenapadnuteľnej Veci.

118

Každému, kto si to želá, dal Pán zvolenie, aby sa učil rozličné reči sveta, aby mohol na Východe i na Západe šíriť posolstvo veci Božej, aby sa o Ňom zmieňoval medzi kmeňmi a národmi sveta tak, že srdcia budú vzkriesené a práchnivejúce kosti oživnú.

119

Pre človeka, ktorý bol obdarený rozumom, nie je prípustné, aby požíval to, čo ho o rozum oberá. Naopak, patrí sa mu, aby sa správal tak, ako je hodno ľudského postavenia, a nie v súlade s prečinmi každej nedbalej a nerozhodnej duše.

120

Hlavu si ozdobte vencami dôveryhodnosti a vernosti, srdce odevom bohabojnosti, jazyk úplnou pravdovravnosťou, driek šatom zdvorilosti. To sú v pravde patričné ozdoby pre ľudskú schránku, ak ste medzi tými, ktorí premýšľajú. Ľnite, ó vy, Bahovi ľudia, k lanu služby Bohu, Pravému, pretože tak sa prejaví vaše postavenie, tak budú vaše mená zapísané a uchované, vaša úroveň pozdvihnutá a vaša pamiatka povznesená v Chránenej tabuľke. Vyvarujte sa, aby vás od tohto slávneho a vznešeného postavenia odradili obyvatelia zeme. Tak sme vás napomínali vo väčšine Našich epištol a teraz i v tejto Našej Najsvätejšej tabuľke, nad ktorou sa zaskvela Dennica zákonov Pána, vášho Boha, Silného, nadovšetko Múdreho.

121

Keď oceán Mojej prítomnosti ustúpi a Kniha Môjho zjavenia sa uzavrie, obráťte sa k Tomu, koho Boh určil, kto vyrástol z tohto Pradávneho koreňa.

122

Uvažujte o malichernosti ľudskej mysle! Žiada to, čo jej ubližuje, a zavrhuje to, čo jej prospieva. Takáto myseľ vskutku patrí tým, ktorí zblúdili. Zisťujeme, že niektorí ľudia túžia po slobode a pýšia sa ňou. Takíto ľudia upadli do hlbín nevedomosti.

123

Sloboda musí v konečnom dôsledku viesť k vzbure, ktorej plamene nik neuhasí. Tak vás varuje Ten, kto je Zúčtovateľom, Vševediacim. Vedzte, že stelesnením slobody a jej znakom je zviera. Človeku prislúcha to, aby sa podriadil ohraničeniam, ktoré ho ochránia pred vlastnou neznalosťou a uchránia ho, aby mu neublížili strojcovia rozbrojov. Sloboda podnecuje človeka k prekročeniu hraníc slušnosti a k narušeniu dôstojnosti jeho postavenia. Ponižuje ho na úroveň najkrajnejšej skazenosti a hriešnosti.

124

Považujte ľudí za čriedu oviec, ktorá na svoju ochranu potrebuje pastiera. Toto je vskutku pravda, istá pravda. Za určitých okolností slobodu schvaľujeme a za iných ju odmietame povoliť. My sme vskutku Vševediaci.

125

Vrav: Pravá sloboda spočíva v tom, že sa človek podrobí Mojim prikázaniam, i keď ich málo znáte. Keby ľudia dodržiavali to, čo sme im z nebies zjavenia zoslali, určite by dospeli k dokonalej slobode. Šťastný je ten, kto porozumie zámeru Boha vo všetkom, čo zjavil z nebies Svojej vôle prenikajúcej všetkým stvoreným. Vrav: Slobodu, ktorá vám prospieva, nemožno nájsť nikde inde než v úplnej službe Bohu, Večnej pravde. Každý, kto jej ľúbeznosť zakúsi, odmietne ju zameniť za všetko vlastníctvo zeme i nebies.

126

V Bayáne vám bolo zapovedané klásť Nám otázky. Pán vás teraz oslobodzuje od tohto zákazu, aby ste sa mohli spýtať, čo sa spýtať potrebujete, ale nie aby ste kládli také márne otázky, na aké sa zvykli sústreďovať ľudia dôb minulých. Buďte bohabojní a buďte medzi spravodlivými! Spytujte sa na to, čo vám bude na úžitok vo veci Boha a v Jeho panstve, pretože portály Jeho láskyplného súcitu sa otvorili pred všetkými, ktorí prebývajú v nebesiach i na zemi.

127

Počet mesiacov v roku určených v Knihe Božej je devätnásť. Prvý z nich zdobí toto meno, ktoré zatieňuje celé stvorenie.

128

Pán rozhodol, že zosnulí by mali byť pochovávaní do rakiev z kryštálu, tvrdého odolného kameňa alebo dreva i vynikajúceho, i trváceho, a že im na prst treba nasunúť gravírovaný prsteň. On je vskutku Zvrchovaný príkazca, Oboznámený so všetkým.

129

Pre mužov by nápis na tých prsteňoch mal znieť: „Bohu prináleží všetko, čo je v nebesiach i na zemi, a všetko medzi tým, a On v pravde pozná všetko.“ A pre ženy: „Bohu prináleží panstvo nebies a zeme a všetko medzi tým a On má v pravde moc nad všetkým.“ Tieto verše boli zjavené prv, ale hľa! Bod Bayánu teraz volá kričiac: „Ó nadovšetko Milovaný svetov! Zjav namiesto týchto slov také slová, ktoré celé ľudstvo ovanú vôňou Tvojej milostivej priazne. Každému sme oznámili, že jedinké slovo od Teba prevyšuje všetko, čo bolo zoslané v Bayáne. Ty máš vskutku moc činiť, čo sa Ti zapáči. Neochudobni Svojich služobníkov o záplavu prejavov štedrosti z oceánu Svojho milosrdenstva! Ty si v pravde Ten, koho milosť je nekonečná.“ Hľa, vypočuli sme Jeho volanie a teraz plníme Jeho prianie. On je vskutku nadovšetko Milovaný, Odpovedajúci na modlitby. Ak na pohrebných prsteňoch pre mužov i ženy bude vyrytý tento verš, ktorý Boh zoslal v tomto okamihu, bude to pre nich lepšie. My sme istotne Zvrchovaný príkazca: „Prišiel som od Boha a navraciam sa k Nemu, odpútaný od všetkého okrem Neho, pevne sa pridržiavajúc Jeho mena, Milosrdný, Súcitný.“ Tak si Pán vyvolí, kohokoľvek si pre štedrosť zo Svojej prítomnosti praje. On je v samej pravde Boh moci a sily.

130

Pán navyše rozhodol, že zosnulí by mali byť zabalení do piatich hodvábnych či bavlnených látok. Pre tých, ktorí majú obmedzené prostriedky, postačí jedna látka z jedného z týchto materiálov. Tak prikázal Ten, kto je Vševediaci, so všetkým Oboznámený. Je vám zapovedané, aby ste telo zosnulého prevážali na väčšiu vzdialenosť než hodinu cesty od mesta. Naopak, malo by byť so žiarivosťou a s vyrovnanosťou pochované na blízkom mieste.

131

Boh odstránil obmedzenia vzťahujúce sa na cestovanie, ktoré boli zavedené v Bayáne. On je vskutku Neobmedzený. On činí, čo sa Mu zapáči, a prikazuje čokoľvek, čo si zaželá.

132

Ó národy sveta! Naslúchajte volaniu Toho, kto je Pánom mien, kto vám z príbytku v Najhoršom väzení zvestuje: „Vskutku, niet Boha okrem Mňa, Silného, Mocného, všetko si Podmaňujúceho, Najvznešenejšieho, Vševedúceho, nadovšetko Múdreho.“ V pravde, niet iného Boha okrem Neho, Všemocného vládcu svetov. Keby chcel, jediným slovom vychádzajúcim z Jeho prítomnosti by sa zmocnil celého ľudstva. Vyvarujte sa toho, aby ste váhali prijať túto Vec – Vec, pred ktorou sa sklonilo Zhromaždenie na výsostiach i obyvateľstvo Miest mien. Buďte bohabojní a nebuďte medzi tými, ktorí sú sťa oddelení závojom. Závoje spáľte ohňom Mojej lásky a chmáry márnivých predstáv rozožeňte silou tohto mena, ktorým sme si podmanili celé stvorenie.

133

Vyzdvihnite a povzneste dva domy na dvoch posvätných miestach i ostatné miesta, na ktorých bol ustanovený trón vášho Pána, nadovšetko Milosrdného. Tak vám prikazuje Pán každého chápajúceho srdca.

134

Buďte ostražití, aby vám starosti a záujmy tohto sveta nezabránili dodržiavať to, čo vám uložil Ten, kto je Mocný, Verný. Medzi ľuďmi buďte stelesnením neochvejnosti, aby vás od Boha neodradili pochybnosti tých, ktorí v Neho neuverili, keď sa prejavil obdarený mocným vladárstvom. Vyvarujte sa, aby vám to, čo bolo zaznamenané v Knihe, zabránilo načúvať tejto Žijúcej knihe, ktorá zvestuje túto pravdu: „Vskutku, niet Boha okrem Mňa, Najznamenitejšieho, nadovšetko Chváleného.“ Na Toho, kto zostúpil z nebies božskej vôle a moci, sa dívajte zrakom poctivosti a nebuďte medzi tými, ktorí konajú nespravodlivo.

135

Spomeňte si na tie slová, ktoré na oslavu tohto zjavenia plynuli z Pera Toho, kto bol Mojím Zvestovateľom, a zvážte to, čo v Mojich dňoch spáchali ruky utláčateľov. V pravde, tí sa počítajú medzi stratených. Riekol: „Keby ste dospeli do prítomnosti Toho, ktorého prejavíme, úpenlivo proste Boha, aby sa vo Svojej štedrosti ráčil usadiť na vašich pohovkách, pretože toto by vás samo o sebe vyznamenalo nezrovnateľnou a mimoriadnou poctou. Keby vo vašom dome vypil za pohár vody, malo by to väčší dosah, než keby ste každej duši, ba priam všetkému stvorenému, podali vodu samotného života. Vedzte to, ó vy, Moji služobníci!“

136

Takýmito slovami vychvaľoval Moju Bytosť Môj Predchodca. Kiež by ste chápali! Každý, kto bude nad týmito veršami uvažovať a uvedomí si, aké skryté perly sú v nich obsiahnuté, bude pri spravodlivosti Božej vnímať vôňu nadovšetko Milosrdného, vanúcu z tohto väzenia, a celým srdcom sa k Nemu poponáhľa s takou horlivou túžbou, že ho ani zástupy zeme a nebies nebudú schopné zastaviť. Vrav: Toto je zjavenie, okolo ktorého krúži každý dôkaz a svedectvo. Toto zoslal váš Pán, Boh milosrdenstva, ak ste medzi tými, ktorí usudzujú správne. Vrav: Toto je samotná duša všetkých Písiem, ktorá bola vdýchnutá Peru Najvyššieho, čo spôsobilo, že onemeli všetky stvorené bytosti okrem tých, ktoré uchvátil jemný vánok Mojej láskyplnosti a ľúbezné vône Mojej štedrosti prenikajúcej celé stvorenie.

137

Ó ľud bayánsky! Maj bázeň pred Najmilosrdnejším a zváž, čo zjavil v inom úryvku. Riekol: „Qiblih vskutku predstavuje Ten, koho Boh prejaví. Vždy, keď sa pohne, pohne sa i Qiblih, až kým On nedôjde pokoja.“ Tak určil Zvrchovaný príkazca, keď chcel spomenúť túto Najväčšiu krásu. Rozjímaj o tom, ó ľud, a nebuď medzi tými, ktorí putujú zmietaní v divočine mýlky. Ak Ho na príkaz vlastných márnych výmyslov odmietneš, kdeže je potom Qiblih, ku ktorej sa budeš obracať, ó zhromaždenie nedbalých? Uvažuj o tomto verši a pred Bohom súď spravodlivo. Azda sa ti z oceánu vzdúvajúceho sa v Mojom mene, nadovšetko Slávny, Najvyšší, podarí zozbierať perly záhad.

138

Nech sa v tomto dni nik pevne nedrží ničoho iného než toho, čo bolo prejavené v tomto zjavení. Tak znie rozhodnutie Božie, predošlé i nadchádzajúce – rozhodnutie, ktorým boli ozdobené Písma predošlých Poslov. Tak znie nabádanie Pánovo, predošlé i nadchádzajúce – nabádanie, ktorým bol okrášlený úvod do Knihy života. Kiež by ste to vnímali! Tak znie prikázanie Pánovo predošlé i nadchádzajúce. Vyvarujte sa, aby ste si namiesto neho zvolili stranu potupy a poníženia. V tento deň vám nebude nič na prospech iba Boh a ani niet iného útočiska než je On, Vševedúci, nadovšetko Múdry. Ten, kto spoznal Mňa, spoznal Cieľ všetkého uctievania a ten, kto sa ku Mne obrátil, obrátil sa k Predmetu všetkého zbožňovania. Tak je to stanovené v Knihe a tak rozhodol Boh, Pán všetkých svetov. Prečítať čo i len jeden z veršov Môjho zjavenia je lepšie než preskúmať Písma predchádzajúcich a neskorších pokolení. Tak prehovoril nadovšetko Milosrdný, kiež by ste mali sluch k slyšaniu! Vrav: Toto je podstata poznania, kiež by ste chápali!

139

A teraz zvážte to, čo bolo zjavené v inom úryvku. Azda zanevriete na vlastné zmýšľanie a obrátite sa k Bohu, Pánu bytia. I riekol : „Nie je dovolené, aby ste sa zosobášili s tým, kto neverí v Bayán. Keby túto Vec prijal len jeden z manželov, jeho majetok sa stane nezákonným pre toho druhého až dotiaľ, kým sa na vieru neobráti. Tento zákon však nadobudne právoplatnosť len po povznesení veci Toho, koho prejavíme v pravde, alebo toho, čo sa už prejavilo v spravodlivosti. Dovtedy vám je povolené vstupovať do manželstva, ako si prajete. Azda týmto spôsobom povznesiete vec Božiu.“ Tak na nebeskej vetve Slávik zanôtil ľúbezný nápev vychvaľujúc svojho Pána, nadovšetko Milosrdného. Blažení sú tí, ktorí načúvajú.

140

Ó ľud bayánsky, zaprisahávam vás pri Pánu, Bohu milosrdenstva, aby ste na tento výrok zoslaný z moci pravdy pohliadli zrakom nestranným a neboli medzi tými, ktorí síce vidia svedectvo Božie, a predsa ho odmietajú a popierajú. Tí sú v pravde medzi tými, ktorí istotne pominú. Bod Bayánu v tomto verši výslovne spomenul, že povznesenie Mojej veci bude predchádzať povzneseniu Jeho vlastnej veci. Toto dosvedčí každá spravodlivá a chápajúca myseľ. Ako v tento deň ochotne môžete dosvedčiť, je povznesená natoľko, že to nik nemôže poprieť, s výnimkou tých, ktorých zrak sa opája v tomto smrteľnom živote a ktorých v budúcom živote očakáva pokorujúce potrestanie.

141

Vrav: Pri spravodlivosti Božej! Ja som vskutku Jeho nadovšetko Milovaný a On v tomto okamihu načúva týmto veršom zostupujúcim z nebies zjavenia a oplakáva krivdy, ktoré ste v týchto dňoch spáchali. Buďte bohabojní a nespojte sa s útočníkmi. Vrav: Ó ľudia, ak sa už rozhodnete, že v Neho nebudete veriť, aspoň sa zdržte toho, aby ste proti Nemu povstali. Pri Bohu! Postačuje, že sa proti Nemu zomkli zástupy krutosti!

142

Vskutku, určité zákony zjavil , aby sa v tomto zriadení Pero Najvyššieho nemuselo hýbať na nič iné než na oslavu Svojho vlastného, všetko prevyšujúceho postavenia a Svojej najžiarivejšej krásy. Ale keďže sme vám chceli preukázať Svoju štedrosť, mocou pravdy sme jasne ustanovili tieto zákony a zmiernili sme to, čo chceme, aby ste dodržiavali. On je vskutku Veľkodušný, Veľkorysý.

143

Prv vás oboznámil s tým, čo tento Úsvit božskej múdrosti vyriekne. Povedal, a On vraví pravdu: „On je Tým, kto bude za všetkých okolností zvestovať: ,Vskutku, niet iného Boha okrem Mňa, Jediného, Neporovnateľného, Vševedúceho, so všetkým Oboznámeného.‘“ Takéto postavenie prisúdil Boh výlučne tomuto výsostnému, jedinečnému a úžasnému zjaveniu. Toto je znamenie Jeho veľkorysej priazne, ak ste medzi tými, ktorí chápu, a znak Jeho neodolateľného rozhodnutia. Toto je Jeho Najväčšie meno, Jeho Najvznešenejšie slovo a Úsvit Jeho Najznamenitejších pomenovaní. Kiež by ste to dokázali pochopiť! Ba dokonca sa prostredníctvom Neho prejavilo každé Žriedlo, každé Miesto rozbresku božského vedenia. Premýšľajte, ó ľudia, o tom, čo bolo zoslané v pravde! Uvažujte o tom a nebuďte medzi previnilcami!

144

So všetkými náboženstvami sa družte v priateľstve a v svornosti, aby z vás mohli ucítiť ľúbeznú vôňu Božiu. Vyvarujte sa, aby vás medzi ľuďmi premohol plameň pomätenej neznalosti. Všetko od Boha pochádza a všetko sa k Nemu navracia. On je zdrojom všetkého a v Ňom sa všetko končí.

145

Dajte si pozor, aby ste do žiadneho domu nevstúpili v neprítomnosti majiteľa, pokiaľ nemáte jeho dovolenie. Za všetkých okolností sa chovajte spôsobne a nezapočítajte sa medzi spurných!

146

Uložili sme vám, aby ste očistili prostriedky na svoje živobytie a iné takéto imanie zaplatením zakátu. Tak to v tejto vznešenej tabuľke predpísal Ten, kto je Zjaviteľom veršov. Ak to bude Božou vôľou a zámerom, onedlho určíme spôsob jeho stanovenia. Vskutku, On vďaka Svojmu vlastnému poznaniu vykladá čokoľvek, čo si praje, a On je v pravde Vševedúci a nadovšetko Múdry.

147

Nie je zákonné žobrať a je zakázané dávať tomu, kto žobre. Všetkým sme uložili, aby si na živobytie zarábali, a čo sa týka tých, ktorí tak nie sú schopní učiniť, je povinnosťou zástupcov Božích a zámožných, aby ich primerane zaopatrili. Zachovávajte ustanovenia a prikázania Božie. Veru, chráňte si ich rovnako ako zrak a nebuďte medzi tými, ktorí utrpia žalostnú stratu.

148

V Knihe Božej vám bolo zapovedané zapájať sa do rozbrojov a do svárov, útočiť na ostatných či páchať podobné činy, ktoré by mohli zarmútiť srdcia a duše. Predtým Ten, kto je Pánom celého ľudstva, predpísal pokutu vo výške devätnástich mithqálov zlata tomu, kto iného rozosmutnie. Avšak v tomto zriadení vás od nej oslobodzuje a napomína vás, aby ste preukazovali nezaujatosť a zbožnosť. Tak znie prikázanie, ktoré vám uložil v tejto žiarivej tabuľke. Neželajte iným to, čo si neželáte pre seba. Buďte bohabojní a nebuďte medzi namyslenými! Všetci ste stvorení z vody a navrátite sa do prachu. Premýšľajte o konci, ktorý vás čaká, a nekráčajte po cestách utláčateľov! Naslúchajte veršom Božím, ktoré vám prednáša Ten, kto je posvätným Lotosovým stromom. Istotne sú neomylnou váhou, ktorú ustanovil Boh, Pán sveta tohto i ďalšieho. Vďaka nim duša človeka vzlietne k Úsvitu zjavenia a srdce každého pravého veriaceho zaplaví svetlo. Tak znejú zákony, ktoré vám Boh uložil. Tak znejú Jeho prikázania, ktoré vám predpísal vo Svojej Svätej tabuľke. Uposlúchnite ich s radosťou a s potešením, pretože pre vás predstavujú to najlepšie. Kiež by ste to vedeli!

149

Každé ráno i večer odriekajte verše Božie. Ten, kto ich odriekať nebude, nedostojí Zmluve Boha a Jeho závetu. A ak sa niekto v tento deň odvráti od týchto svätých veršov, bude patriť medzi tých, ktorí sa po večnosť odvracali od Boha. Buďte bohabojní, ó služobníci Moji, všetci do jedného! Nehrďte sa tým, že veľa čítate verše, či tým, že nocou i dňom konáte záľahu zbožných skutkov. Pretože, ak by človek prečítal jediný verš radostne a žiarivo, bolo by to preňho lepšie, než keby otupene prečítal všetky Sväté knihy Boha, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho. Čítajte posvätné verše tak, aby vás nepremohla únava a malomyseľnosť. Nenakladajte si na dušu to, čo ju unaví a zaťaží, ale skôr to, čo ju odľahčí a povznesie, aby sa na perutiach božských veršov mohla vznášať k Miestu rozbresku Jeho prejavených znamení. Toto vás priblíži k Bohu, kiež by ste to chápali!

150

Učte deti verše zjavené z nebies majestátnosti a moci, aby v prístenkoch mashriqu’l-adhkáru mohli v tých najľubozvučnejších tónoch odriekať tabuľky nadovšetko Milosrdného. Každý, koho sa zmocnilo nadšenie zrodené zo vzývania Môjho mena, Najsúcitnejšieho, bude verše Božie odriekať takým spôsobom, že uchváti srdce tých, ktorí sú ešte zahalení v driemotách. Blažený je ten, kto sa Tajuplného vína večného života z prehovoru svojho Milosrdného Pána napil v Mojom mene – mene, prostredníctvom ktorého sa každá vznešená a výsostná hora zmenšila v prach.

151

Uložili sme vám, aby ste zariadenie svojho domova obnovovali vždy po uplynutí devätnástich rokov. Tak to prikázal Ten, kto je Vševedúci a všetko Vnímajúci. On si vskutku praje kultivovanosť pre vás i pre všetko, čo vlastníte. Nezbavujte sa bohabojnosti a nebuďte medzi nedbalými. Boh, vždy Odpúšťajúci, Najštedrejší, ospravedlnil každého, kto zistí, že nemá dostatočné prostriedky na tento účel.

152

Chodidlá si umývajte raz za deň v lete a raz za tri dni v zime.

153

Ak sa na vás niekto rozhnevá, odveťte mu vľúdne, a ak vám niekto niečo vytýka, zdržte sa toho, aby ste mu niečo vytýkali na oplátku. Nechajte ho tak a vložte dôveru v Boha, všemocného Pomstiteľa, Pána moci a spravodlivosti.

154

Zakazujeme vám používať kazateľnice. Ak vám niekto chce prednášať verše svojho Pána, nech si sadne na stoličku umiestnenú na stupienku, aby mohol spomínať Boha, svojho Pána a Pána celého ľudstva. Pre Boha je potešujúce, aby ste na znak cti voči láske, ktorú prechovávate k Bohu a k Prejavu Jeho slávnej a žiarivej veci, sedávali na stoličkách a na sedadlách.

155

Hazardovanie a užívanie ópia vám zapovedáme. Oboch sa vystríhajte, ó ľudia, a nebuďte medzi tými, ktorí sa previnia! Vyvarujte sa užívania všetkých látok, ktoré ľudskej schránke navodzujú malátnosť a ustrnutosť a ktoré telu škodia. Vskutku si pre vás neželáme nič iné než to, čo vám prospeje. Toto dosvedčuje všetko stvorené, ak by ste mali sluch k slyšaniu!

156

Vždy, keď vás pozvú na hostinu či na slávnostnú udalosť, odpovedzte na to s radosťou a s potešením. A každý, kto svoj sľub splní, vyhne sa výčitkám. Nastal deň, keď bolo vyložené každé z Božích múdrych rozhodnutí.

157

Pohliadnite, ako sa už prejavila „záhada veľkého obrátenia v znamení Vladárovom“. Blažený je ten, komu Boh pomohol uznať „Šestku“, ktorá povstala vďaka tomuto „Rovnému alifu“. Ten vskutku patrí k tým, ktorých viera je pravá. Koľkíže navonok zbožní sa odvrátili a koľkíže spurní sa priblížili zvolajúc: „Všetka chvála buď Tebe, ó Ty, Túžba svetov!“ V pravde, ruka Božia môže dávať, čo len chce, komu len chce, a uprieť, čo si len praje, komu si len praje. On pozná skryté tajomstvá sŕdc a zámysel utajený v žmurknutí posmievača. Koľkože stelesnení nedbalosti, ktoré k Nám prišli s čistým srdcom, sme usadili na stolec Nášho prijatia a koľkože vykladačov múdrosti sme vo všetkej spravodlivosti poslali do ohňa. V pravde, na Nás je, aby sme súdili. To On je prejavom slov: „Boh činí čokoľvek, čo sa Mu zapáči.“ A On prebýva na tróne označenom: „On prikazuje čokoľvek, čo si zvolí.“

158

Blahoslavený je ten, kto odhalí vôňu skrytého významu zo stôp tohto Pera. Vďaka Jeho pohybu na celé stvorenie veje vánok Boží a vďaka Jeho nehybnosti sa v ríši bytia objavuje samotná podstata pokoja. Oslávený buď nadovšetko Milosrdný, Zjaviteľ natoľko nedoceniteľnej štedrosti. Vrav: Pretože znášal neprávosť, objavila sa na zemi spravodlivosť, a pretože prijal poníženie, zažiarila v ľudstve majestátnosť Boha.

159

Zakazujeme vám, aby ste nosili zbrane, pokiaľ to nie je nevyhnutné, a povoľujeme vám odievať sa do hodvábu. Ako štedrosť zo Svojej strany vás Pán oslobodil od obmedzení, ktoré sa prv vzťahovali na oblečenie a na úpravu brady. On je vskutku Príkazca, Vševedúci. Nech vo vašich spôsoboch niet ničoho, čo by neschvaľovala zdravá a bezúhonná myseľ, a neučiňte zo seba hračky neznalých. Blažený je ten, kto sa odeje šatom patričného správania a chvályhodnej povahy. On je istotne započítaný medzi tých, ktorí Pánu pomáhajú význačnými a výnimočnými skutkami.

160

Presadzujte rozvoj miest Boha a Jeho krajín a oslavujte Ho v nich radostnou rečou Jeho spriaznených. V pravde, ľudské srdcia zušľachťuje moc jazyka, podobne ako domy a mestá budujú ruky a iné prostriedky. Pre každý cieľ sme pridelili prostriedky na jeho dosiahnutie. Využite ich a vložte dôveru a presvedčenie v Boha, Vševedúceho, nadovšetko Múdreho.

161

Blahoslavený je človek, ktorý dozná vieru v Boha a v Jeho znamenia a uzná, že „On sa za Svoje konanie nebude zodpovedať“. Boh takéto uznanie učinil ozdobou každej viery a jej úplným základom. Na ňom rozhodne závisí prijatie každého dobrého skutku. Uprite naň zrak, aby našepkávanie vzbúrených nespôsobilo, že schybíte.

162

Keby Boh vyhlásil za zákonné to, čo bolo od nepamäti zapovedané, a zapovedal to, čo bolo vždy považované za zákonné, nik nemá nárok pochybovať o Jeho právomoci. Každý, kto zaváha, hoci i na menej než okamih, by sa mal považovať za previnilca.

163

Každým, kto túto výsostnú a základnú pravdu neuzná a nedosiahne toto najvznešenejšie postavenie, bude lomcovať víchor pochybností a výroky bezvercov mu budú sužovať dušu. Ten, kto túto zásadu dozná, bude obdarený úplnou stálosťou. Všetka česť tomuto nadovšetko slávnemu postaveniu, na ktorého spomienka zdobí každú vznešenú tabuľku. Takéto učenie vám dáva Boh, učenie, ktoré vás vyslobodí zo všetkých pochybností a zmätenosti a umožní vám dospieť k spaseniu v tomto i budúcom svete. On je vskutku vždy Odpúšťajúci, Najštedrejší. To On vyslal Poslov a zoslal knihy, aby hlásali: „Niet Boha okrem Mňa, nadovšetko Mocného, nadovšetko Múdreho.“

164

Ó krajina Káf a Rá ! Vskutku, vidíme ťa v stave, ktorý sa protiví Bohu, a vidíme, ako z teba vychádza to, čo je nepreniknuteľné pre každého okrem Neho, Vševedúceho, so všetkým Oboznámeného. Vnímame, čo sa z teba potajme a kradmo šíri. My známe všetko – je to zapísané v jasnej tabuľke. Nermúť sa pre to, čo ťa postihlo. Onedlho Boh v tebe povolá mužov obdarených mocnou udatnosťou, ktorí budú blahorečiť Moje meno s takou stálosťou, že ich neodradia ani zlovestné náznaky duchovných a nezadržia ani narážky rozsievačov pochybností. Vlastným zrakom pohliadnu na Boha a vlastným životom Mu zaistia víťazstvo. Tí sú v pravde medzi tými, ktorí sú neochvejní.

165

Ó zhromaždenie duchovných! Keď boli zoslané Moje verše a Moje jasné znamenia boli zjavené, našli sme vás zahalených za závojmi. Je to vskutku zvláštne. Hrdíte sa Mojím menom, a predsa ste Ma neuznali v čase, keď sa medzi vami Pán, nadovšetko Milosrdný, objavil s dôkazmi a so svedectvom. My sme tie závoje roztrhli. Vyvarujte sa, aby ste ľud oddelili ďalším závojom. V mene Pána všetkých ľudí rozlomte okovy márnivých predstáv a nebuďte medzi nečestnými. Ak by ste sa obrátili k Bohu a prijali Jeho vec, nešírte v nej zmätok a nemerajte Knihu Božiu podľa vlastných sebeckých túžob. Tak znie rada Božia, predošlá i nadchádzajúca, a slávnostne ju dosvedčujú Boží svedkovia a vyvolení, veru, každý jeden z Nás.

166

Spomeňte si na shaykha menom Muḥammad-Ḥasan, ktorý sa radil medzi najučenejších duchovných svojej doby. Keď sa Pravý prejavil, tento shaykh Ho spolu s ostatnými rovnakého povolania odmietol, kým rozsievač pšenice a jačmeňa Ho prijal a obrátil sa k Pánu. Hoci sa nocou i dňom zaoberal zapisovaním toho, čo považoval za zákony a za nariadenia Božie, predsa, keď sa objavil Ten, kto je Neobmedzený, ani jediné písmeno mu nebolo nič platné. Veď inak by sa nebol odvrátil od Obličaja, ktorý rozjasnil tváre Pánom obľúbených. Keby ste boli uverili v Boha, keď sa prejavil, ľudia by sa od Neho neboli odvrátili a ani by Nás nepostihlo to, čo dnes dosvedčujete. Buďte bohabojní a nepatrite medzi nedbalých!

167

Vyvarujte sa, aby vám dajaké meno bolo prekážkou pred Tým, kto vlastní všetky mená, či aby vás dajaké slovo oddelilo od tejto Spomienky na Boha, tohto Zdroja múdrosti medzi vami. Obráťte sa k Bohu a vyhľadávajte Jeho ochranu, ó zhromaždenie duchovných, a neučiňte zo seba závoj medzi Mnou a Mojimi stvoreniami! Tak vás nabáda váš Pán a prikazuje vám byť spravodlivými, aby vaše dielo nevyšlo nazmar a aby ste vy sami svoj údel neponechali bez povšimnutia. Bude azda ten, kto túto Vec odmieta, schopný preukázať pravdivosť dajakej inej veci v celom stvorení? Kdeže, pri Tom, kto je Tvorcom vesmíru! A predsa sú ľudia zahalení do viditeľného závoja. Vrav: Prostredníctvom tejto Veci svitla dennica svedectva a žiara dôkazu vrhla jas na všetkých, ktorí prebývajú na zemi. Buďte bohabojní, ó chápajúci ľudia, a nebuďte medzi tými, ktorí vo Mňa neuveria. Dávajte si pozor, aby vám slovo „Prorok“ nezatajilo toto Najväčšie oznámenie, alebo aby pre vás zmienka o „Zastupiteľstve“ nebola prekážkou pred mocnárstvom Toho, kto je Zástupcom Boha – vladárstvom zatieňujúcim všetky svety. Jeho Slovo stvorilo každé meno a každá príčina závisí od Jeho neodolateľnej, Jeho mocnej a úžasnej veci. Vrav: Nastal deň Boží, deň, keď nebude spomenuté nič okrem Jeho vlastného Ja, všemocného Ochrancu všetkých svetov. Toto je Vec, ktorá roztriasla všetky vaše povery a modly.

168

Vskutku medzi vami vidíme toho, kto sa chopil Knihy Božej a cituje z nej dôkazy a dôvody na popretie svojho Pána rovnako, ako nasledovníci každej viery hľadali vo svojich svätých knihách opodstatnenie na zavrhnutie Toho, kto je Pomocníkom v nebezpečí, Sebedostačujúcim. Vrav: Boh, Pravý, Mi je svedkom, že ani písma sveta, ani všetky jestvujúce knihy a spisy, vám v tento deň nebudú nič platné bez tejto Žijúcej knihy, ktorá v samotnom srdci stvorenia zvestuje: „Vskutku, niet iného Boha okrem Mňa, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.“

169

Ó zhromaždenie duchovných! Vyvarujte sa, aby ste v krajine boli príčinou sporov tak, ako ste boli príčinou popretia viery v jej raných dňoch. Zhromaždite ľud okolo tohto Slova, ktoré spôsobilo, že okruhliaky vykríkli: „Kráľovstvo prináleží Bohu, Miestu rozbresku všetkých znamení!“ Tak vás nabáda váš Pán ako štedrosť zo Svojej strany. On je v pravde vždy Odpúšťajúci, Najveľkorysejší.

170

Spomeňte si na Karíma! Keď sme ho povolávali k Bohu, jeho vlastné túžby ho podnecovali, aby bol stále opovržlivejším. A predsa sme mu poslali to, čo bolo vo svete bytia útechou pre oko dôkazu a naplnením Božieho svedectva pre všetkých obyvateľov zeme a nebies. Na znamenie milosti Toho, kto je Vlastníkom všetkého, Najvyšším, sme ho vyzvali, aby prijal Pravdu. Ale on sa odvrátil, až kým sa ho z moci spravodlivosti Božej nechopili anjeli hnevu. Toto sme v pravde dosvedčili.

171

Roztrhnite závoje tak, aby i obyvatelia kráľovstva slyšali, ako ich trháte. Tak znie príkaz Boží v dňoch zašlých i tých, ktoré nadídu. Požehnaný je ten, kto dodržiava to, čo mu bolo prikázané, a beda nedbalému!

172

V tejto pozemskej ríši isto nemáme iný zámer než prejaviť Boha a zjaviť Jeho mocnárstvo – Boh Mi je postačujúcim svedkom. V nebeskom kráľovstve isto nemáme iný úmysel než povzniesť Jeho vec a oslavovať Jeho chválu – Boh Mi je postačujúcim ochrancom. V Panstve na výsostiach isto nemáme inú túžbu než chválorečiť Boha a všetko, čo zoslal – Boh Mi je postačujúcim pomocníkom.

173

Šťastní ste, ó vy, učení v Bahovi! Pri Pánu! Vy ste vlny Najmocnejšieho oceánu, hviezdy na oblohe Slávy, vlajky víťazstva vyvesené medzi zemou a nebesami. Vy ste medzi ľuďmi prejavmi neochvejnosti a úsvitmi božského prehovoru pre všetkých, ktorí prebývajú na zemi. Blažený je ten, kto sa k vám obráti, a beda svojvoľným! V tento deň sa patrí, aby každý, kto sa napil Tajuplného vína večného života z Rúk láskyplnosti Pána, svojho Boha, Milosrdného, búšil ako chvejúca sa tepna v tele ľudstva, aby vďaka nemu mohol ožiť svet i každá rozpadávajúca sa kosť.

174

Ó ľudia sveta! Keď Tajuplná holubica vzlietne zo Svätyne chvály a vyhľadá odľahlý cieľ, ukryté obydlie, všetko, čomu v knihe nerozumiete, predložte Tomu, kto vyrástol z tohto mocného Kmeňa.

175

Ó Pero Najvyššieho! Na príkaz Svojho Pána, Stvoriteľa nebies, sa pohybuj po tabuľke a rozpovedz o čase, keď sa Ten, kto je Úsvitom božskej jedinosti, rozhodol nasmerovať kroky k Škole všetko prevyšujúcej jednoty. Azda tak ľudia s čistým srdcom uzrú záblesk záhad Tvojho Pána, nadovšetko Mocného, Vševedúceho, nech už by bol menší než uško ihly, záhad, ktoré ležia ukryté za závojmi. Vrav: Vskutku, My sme vkročili do Školy skrytého významu a vysvetlenia, keď si toho všetky veci ešte neboli vedomé. Videli sme slová, ktoré zoslal Ten, kto je nadovšetko Milosrdný, a prijali sme verše Boha, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho, ktoré Nám predložil , a načúvali sme tomu, čo velebne potvrdil v tabuľke. Toto sme istotne uzreli. A prostredníctvom Svojho príkazu sme súhlasili s Jeho prianím, pretože My skutočne máme moc prikazovať.

176

Ó ľud bayánsky! Vskutku, My sme vkročili do Školy Božej, keď ste vy ešte ležali v driemotách, a My sme si tabuľku pozorne prečítali, kým ste vy ešte tuho spali. Pri jednom pravom Bohu! My sme si tabuľku prečítali ešte predtým, než bola zjavená, kým vy ste ešte nemali ani tušenia, a My sme dokonale znali knihu v dobe, keď vy ste sa ešte ani nenarodili. Tieto slová sú podľa vašej miery, nie Božej. Toto dosvedčuje to, čo sa ukrýva v Jeho poznaní, ak ste medzi tými, ktorí chápu. A svedkom toho je jazyk nadovšetko Mocného, ak ste medzi tými, ktorí chápu. Prisahám pri Bohu! Ak by sme závoj odstránili, onemeli by ste.

177

Dajte si pozor, aby ste sa nesvárili o nadovšetko Mocnom a Jeho veci, veď hľa! On sa medzi vami objavil obdarený zjavením natoľko významným, že obklopilo všetko minulé i budúce. Keby sme sa Svojho námetu ujali prevrávajúc v jazyku obyvateľov kráľovstva, riekli by sme: „V pravde, Boh onú Školu stvoril ešte prv, než stvoril nebesia a zem, a My sme do nej vstúpili ešte skôr, než sa písmeno B spojilo a zopälo s písmenom U a Ď.“ Tak znie jazyk Našich služobníkov v Našom kráľovstve. Uváž, čo by vyslovil jazyk prebývajúcich v Našom vznešenom Panstve, pretože sme ich naučili Nášmu poznaniu a zjavili sme im všetko, čo sa ukrývalo v Božej múdrosti. Predstavte si, čo by Jazyk moci a veľkoleposti vyslovil v nadovšetko Slávnom príbytku Božom!

178

Táto Vec sa nesmie stať hračkou pre vaše plané výmysly, ani nie je miestom pre pomätených a srdcom zbabelých. Pri Bohu! Toto je kolbište chápania a odpútanosti, predvídavosti a povznesenia, kde nik nesmie popoháňať tátošov okrem chrabrých jazdcov Milosrdného, ktorí sa zbavili všetkej pripútanosti k svetu bytia. Títo v pravde Bohu zaistia na zemi víťazstvo a predstavujú miesta rozbresku Jeho zvrchovanej moci medzi ľuďmi.

179

Vyvarujte sa, aby vás čokoľvek, čo bolo zjavené v Bayáne, zadržalo od Pána, Najsúcitnejšieho. Boh Mi je svedkom, že Bayán nebol zoslaný za iným účelom, než aby oslavoval Moju chválu, kiež by ste to vedeli! Ľudia s čistým srdcom v ňom nájdu jedine vôňu Mojej lásky, jedine Moje meno, ktoré zatieňuje všetko, čo vidí a čo je videné. Vrav: Ó ľudia, obráťte sa k tomu, čo vyšlo z Môjho Najvznešenejšieho Pera! Ak z toho ucítite vôňu Boha, nezasadzujte sa proti Nemu, ani si neodmietajte podiel na Jeho milostivej priazni a Jeho rozmanitých podarúnkoch. Tak vás nabáda váš Pán. On je vskutku Poradca, Vševedúci.

180

Na všetko, čomu v Bayáne nerozumiete, sa pýtajte Boha, svojho Pána a Pána svojich praotcov. Ak si to bude priať, vysvetlí vám to, čo v ňom bolo zjavené, a odhalí vám perly božského poznania a múdrosti, ktoré ležia utajené v oceáne jeho slov. On vskutku vládne nad všetkými menami. Niet Boha okrem Neho, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.

181

Rovnováhu sveta narušil vplyv chvenia tohto najväčšieho, tohto nového spôsobu usporiadania sveta. Usporiadaný život ľudstva rozbúrilo pôsobenie tohto jedinečného, tohto úžasného systému – systému, ktorému podobný smrteľný zrak nikdy neuzrel.

182

Ponorte sa do oceánu Mojich slov, aby ste mohli odhaliť jeho tajomstvá a objaviť všetky perly múdrosti ukrývajúce sa v jeho hlbinách. Vyvarujte sa, aby ste zakolísali vo svojom odhodlaní prijať pravdu tejto Veci – Veci, skrze ktorú bola zjavená veľkosť moci Božej a skrze ktorú bolo ustanovené Jeho mocnárstvo. Poponáhľajte sa k Nemu s tvárou vyžarujúcou radosť. Toto je tá nemenná viera Božia, večná v minulosti, večná v budúcnosti. Ten, kto hľadá, nech k nej dospeje. A čo sa týka toho, kto ju odmietne vyhľadať – vskutku, Boh je Sebepostačujúci a nepotrebuje Svoje stvorenia.

183

Vrav: Toto je neomylná Váha, ktorú drží Božia ruka. Na nej sú vážení všetci, ktorí sú v nebesiach, a všetci, ktorí sú na zemi, a ona určuje ich osud, ak ste medzi tými, ktorí veria a uznávajú túto pravdu. Vrav: Toto je Najväčšie svedectvo, vďaka ktorému bola v priebehu vekov preukázaná platnosť každého dôkazu. Kiež by ste si tým mohli byť istí! Vrav: Vďaka tomu boli chudobní obohatení, učení získali osvietenie a hľadajúci mohli vystúpiť do prítomnosti Božej. Vyvarujte sa, aby sa to stalo príčinou vášho vzájomného rozkolu. Vo Veci svojho Pána, Mocného, Milujúceho, stojte pevne ako nehnuteľná hora.

184

Vrav: Ó zdroj poblúdenia! Zanevri na zámernú slepotu a riekni medzi ľuďmi pravdu! Prisahám pri Bohu, že som pre teba nariekal, keď som videl, ako sleduješ vlastné sebecké vášne a zriekaš sa Toho, kto ťa stvoril a dal ti bytie. Spomeň si na láskavé milosrdenstvo svojho Pána a upamätuj sa na to, ako sme ťa dňom i nocou vychovávali pre službu Veci. Buď bohabojný a buď medzi tými, ktorí sa skutočne kajajú. Za predpokladu, že ľudia boli zmätení ohľadne tvojho postavenia, je azda mysliteľné, že ty sám si podobne zmätený? Tras sa pred svojím Pánom a pripomeň si dni, keď si stál pred Naším trónom a zapisoval si verše, ktoré sme ti predriekali – verše, ktoré zoslal Boh, Všemocný ochranca, Pán moci a sily. Vyvaruj sa toho, aby ti oheň tvojej trúfalosti zabránil dospieť na Svätý dvor Boží. Obráť sa k Nemu a nemaj strachu pre svoje skutky. On v pravde ako štedrosť zo svojej strany odpúšťa, komukoľvek si praje. Niet Boha okrem Neho, vždy Odpúšťajúceho, Preštedrého. Nabádame ťa výlučne kvôli Bohu. Ak by si túto radu prijal, budeš konať k vlastnému prospechu, a ak ju odmietneš vskutku tvoj Pán sa celkom dobre obíde bez teba i bez všetkých tých, ktorí ťa v zjavnom klame nasledovali. Hľa! Boh sa zmocnil toho, kto ťa zviedol. Navráť sa k Bohu pokorný, odovzdaný a podriadený. On ti vskutku odníme tvoje hriechy. Veď tvoj Pán je zaiste Odpúšťajúci, Mocný, nadovšetko Milosrdný.

185

Toto je Rada Božia, kiež by si na ňu dbal! Toto je Štedrosť Božia, kiež by si ju prijal! Toto je Prehovor Boží, keby si mu len porozumel! Toto je Poklad Boží, keby si ho len dokázal pochopiť!

186

Toto je kniha, ktorá sa pre svet stala Lampou Večného a Jeho rovnou, priamočiarou Cestou medzi národmi zeme. Vrav: Toto je Úsvit božského poznania, ak ste medzi tými, ktorí chápu, a Miesto rozbresku Božích prikázaní, ak ste medzi tými, ktorí rozumejú.

187

Nezaťažujte zvieratá viac, než môžu zniesť. Takéto zaobchádzanie sme skutočne v knihe zapovedali tým najzáväznejším zákazom. Buďte stelesnením spravodlivosti a nestrannosti medzi celým stvorením.

188

Ak niekto neúmyselne odníme život inému, je rodine zosnulého povinný zaplatiť odškodné vo výške sto mithqálov zlata. Dodržiavajte to, čo vám bolo uložené v tejto tabuľke, a nebuďte medzi tými, ktorí prekračujú jej hranice.

189

Ó členovia parlamentov na celom svete! Zvoľte si jeden jazyk, ktorý budú používať všetci na celej zemi, a podobne prijmite i spoločné písmo. Boh vám vskutku vykladá to, čo vám bude na osoh a čo vám umožní, aby ste neboli závislí na druhých. On je v pravde Najštedrejší, Vševediaci, so všetkým Oboznámený. Toto bude príčinou jednoty, kiež by ste to dokázali pochopiť, a najmocnejším nástrojom na podporu súladu a civilizácie, kiež by ste tomu mohli porozumieť! Určili sme dva znaky dospievania ľudského rodu: Prvý, ktorý je najpevnejším základom, sme ustanovili v inej zo Svojich tabuliek, kým druhý bol zjavený v tejto úžasnej knihe.

190

Zakázali sme vám fajčiť ópium. Tento zvyk sme skutočne v knihe zapovedali najzáväznejším zákazom. Ak ho dakto požije, zaiste nepatrí ku Mne. Buďte bohabojní, ó vy, ktorí ste obdarení porozumením!

Questions And Answers

1

OTÁZKA: Ohľadne Najväčšieho sviatku.

ODPOVEĎ: Najväčší sviatok sa začína v neskoré popoludnie v trinásty deň druhého mesiaca v roku podľa Bayánu. V prvý, v deviaty a v dvanásty deň tohto sviatku sa zakazuje pracovať.

2

OTÁZKA: Ohľadne slávnosti Dvoch narodení.

ODPOVEĎ: Zrod Krásy Abhá nastal v hodine brieždenia v druhý deň mesiaca muḥarram , ktorého prvý deň označuje narodenie Jej Zvestovateľa. Tieto dva dni sa v očiach Božích považujú za jeden.

3

OTÁZKA: Ohľadne sobášnych veršov.

ODPOVEĎ: Pre mužov: „Všetci budeme vskutku poslúchať vôľu Božiu.“ Pre ženy: „Všetky budeme vskutku poslúchať vôľu Božiu.“

4

OTÁZKA: Ak sa muž vydá na cesty bez udania času návratu – inými slovami, bez toho, aby uviedol očakávané trvanie neprítomnosti – a odvtedy manželka o ňom nemá správy, a keď zmizne bez stopy, ako sa má manželka zachovať?

ODPOVEĎ: Pokiaľ opomenul stanoviť čas návratu i napriek tomu, že si bol vedomý príslušnej klauzuly v Kitáb-i-aqdas, manželka by mala čakať jeden plný rok, a potom sa buď môže zachovať chvályhodne, alebo si smie zvoliť iného manžela. Ak si však tejto klauzuly vedomý nebol, mala by vytrvať v trpezlivosti až do tej doby, kým sa Boh nerozhodne, že jej manželov osud odhalí. Zachovať sa chvályhodne v tejto súvislosti znamená byť trpezlivou.

5

OTÁZKA: Ohľadne svätého verša: „Keď sme uslyšali volanie ešte nenarodených detí, podiel sme im zdvojnásobili a ostatným sme ho znížili.“

ODPOVEĎ: Podľa Knihy Božej sa majetok zosnulého člení na 2 520 dielov, ktorých počet je najnižším spoločným násobkom všetkých celých čísel až po deviatku, a tieto diely sa potom členia na sedem častí, z ktorých každá je pridelená určitej triede dedičov tak, ako to bolo spomenuté v knihe. Napríklad deťom bolo určených deväť jednotiek po šesťdesiatich dieloch tvoriacich spolu 540 dielov. Výrok „zdvojnásobili sme im podiel“ teda znamená, že deti dostanú ešte ďalších deväť jednotiek po šesťdesiatich dieloch, čím majú spolu nárok na 18 jednotiek. Pridané diely, ktoré dostanú, sa odpočítavajú od častí ostatných tried dedičov, i napriek tomu, že je zjavené, že napríklad jeden z manželov má nárok na „osem častí pozostávajúcich zo štyristoosemdesiatich dielov“, ktoré sa rovnajú ôsmym jednotkám po šesťdesiatich dieloch, teraz pre toto preskupenie sa od manželovej časti odpočítava poldruha jednotky dielov pozostávajúcich spolu z deväťdesiatich dielov a pridáva sa deťom a rovnako i v prípade iných. Výsledkom je, že celková odpočítaná čiastka sa rovná pridaným deviatim dielom pridelených deťom.

6

OTÁZKA: Je potrebné, aby bol brat potomkom otca i matky zosnulého na to, aby mal oprávnený nárok na svoju časť dedičstva, alebo postačuje, aby mal spoločného iba jedného rodiča?

ODPOVEĎ: Ak je brat potomkom otca, svoj diel dedičstva dostane v predpísanej miere zaznamenanej v knihe. Ale ak je potomkom matky, dostane len dve tretiny z toho, čo mu prislúcha, pričom zvyšná jedna tretina pripadá domu spravodlivosti. Toto pravidlo platí aj pri sestre.

7

OTÁZKA: Medzi ustanoveniami o dedičstve bolo určené, že ak zosnulý nezanechá potomstvo, ich podiel na majetku pripadne domu spravodlivosti. V prípade, že iné z tried dedičov, ako napríklad otec, matka, brat, sestra a učiteľ taktiež nejestvujú, pripadnú aj ich podiely domu spravodlivosti, alebo sa s nimi naloží iným spôsobom?

ODPOVEĎ: Posvätný verš postačuje. On vraví (Povznesené buď Jeho Slovo!): „Ak zosnulý nezanechá potomstvo, jeho podiel pripadne domu spravodlivosti“ atď. A „ak zosnulý potomstvo zanechá, ale žiadna z tried dedičov, ktoré boli v knihe určené, nejestvuje, potomkovia dostanú dve tretiny dedičstva a zvyšná tretina pripadne domu spravodlivosti“ atď. Inými slovami, ak potomstvo nejestvuje, jeho časť dedičstva pripadá domu spravodlivosti, a ak potomstvo jestvuje, ale ostatné triedy dedičov chýbajú, dve tretiny dedičstva prechádzajú na potomstvo, pričom zvyšná tretina pripadá domu spravodlivosti. Toto pravidlo má všeobecnú i konkrétnu platnosť. To znamená, že vždy, keď niektorá trieda z tejto spomínanej skupiny dedičov chýba, dve tretiny ich dedičstva prechádzajú na potomstvo a zvyšná tretina na dom spravodlivosti.

8

OTÁZKA: Ohľadne základnej čiastky, z ktorej je ḥuqúqu’lláh splatný.

ODPOVEĎ: Základná čiastka, z ktorej je ḥuqúqu’lláh splatný, predstavuje devätnásť mithqálov zlata. Inými slovami, keď získate finančné prostriedky vo výške tejto čiastky, ḥuqúq nadobúda splatnosť. Rovnako je ḥuqúq splatný, keď hodnota, nie počet, iných druhov majetku dosiahne predpísanú výšku. Ḥuqúqu’lláh je splatný len jedenkrát. Napríklad, ak niekto získa tisíc mithqálov zlata a zaplatí ḥuqúq, nie je povinný uhradiť ďalšiu platbu z tejto čiastky, ale iba z toho, čo k nej nadobudne prostredníctvom obchodu, podnikania a podobne. Keď toto navŕšenie, čiže utŕžený zisk, dosiahne predpísanú čiastku, musíte učiniť to, čo Boh stanovil. Len keď kapitál zmení majiteľa, podlieha znovu povinnosti zaplatiť ḥuqúq tak, ako to bolo po prvýkrát. Prvotný bod nariadil, že ḥuqúqu’lláh musí byť zaplatený z hodnoty všetkého, čo vlastníte. V tomto Najmocnejšom zriadení sme predsa len vyňali zariadenie domácnosti, to jest také zariadenie, ktoré je potrebné, ako i obydlie samotné.

9

OTÁZKA: Čo má prednosť: ḥuqúqu’lláh, dlhy zosnulého či náklady na pohreb a pochovanie?

ODPOVEĎ: Pohreb a pochovanie má prednosť, potom nasleduje urovnanie dlhov, potom zaplatenie ḥuqúqu’lláhu. Ak sa ukáže, že majetok zosnulého nepostačuje na pokrytie dlhov, zostatok jeho majetku by sa mal medzi tieto dlhy rozdeliť v závislosti od ich výšky.

10

OTÁZKA: V Kitáb-i-aqdas sa holenie hlavy zakazuje, ale v Súriy-i-ḥajj sa nariaďuje.

ODPOVEĎ: Všetkým sme prikázali, aby boli poslušní voči Kitáb-i-aqdas. Všetko, čo v nej je zjavené, predstavuje medzi Jeho služobníkmi Boží zákon. Nariadenie, aby si tí, ktorí putujú do posvätného Domu, holili hlavu, bolo zrušené.

11

OTÁZKA: Ak manželia počas roku trpezlivosti majú pohlavný styk a potom sa znovu odcudzia, musia odznova začať rok trpezlivosti alebo sa môžu do počítania roku zahrnúť dni, ktoré styku predchádzali? A keď sa rozvedú, požaduje sa, aby dodržiavali ďalšie obdobie čakania?

ODPOVEĎ: Ak sa medzi manželmi počas roku trpezlivosti náklonnosť znovu obnoví, manželský zväzok je platný a treba dodržať to, čo je prikázané v Knihe Božej. Ale keď sa rok trpezlivosti zavŕši a udeje sa to, čo Boh nariadil, ďalšie obdobie čakania sa nepožaduje. Pohlavný styk medzi manželom a manželkou je počas roku trpezlivosti zakázaný a každý, kto tak učiní, musí žiadať Boha o odpustenie a ako trest zaplatiť domu spravodlivosti pokutu vo výške devätnástich mithqálov zlata.

12

OTÁZKA: Ak manželia voči sebe pocítia odpor po prečítaní sobášnych veršov a po zaplatení vena – môžu sa rozviesť bez dodržania roku trpezlivosti?

ODPOVEĎ: O rozvod možno oprávnene žiadať po prečítaní sobášnych veršov a po zaplatení vena, ale pred tým, než sa manželstvo naplní. V takom prípade nie je potrebné dodržať rok trpezlivosti, ale vrátenie zaplateného vena nie je prípustné.

13

OTÁZKA: Je podmienkou pre manželstvo súhlas rodičov oboch strán alebo postačuje súhlas rodičov jednej strany? Platí tento zákon len pre panny alebo aj pre ostatné ženy?

ODPOVEĎ: Manželstvo je podmienené súhlasom rodičov oboch strán uzatvárajúcich manželstvo a v tomto ohľade niet rozdielu v tom, či je nevesta panna alebo nie.

14

OTÁZKA: Veriacim bolo uložené, aby sa počas povinných modlitieb obrátili smerom ku Qiblih. Akým smerom by sa mali obracať, keď odriekajú iné modlitby a prosby?

ODPOVEĎ: Obrátiť sa smerom ku Qiblih je nemenná požiadavka pri odriekaní povinnej modlitby. Ale pri iných modlitbách a prosbách môžete nasledovať to, čo milosrdný Pán zjavil v Koráne: „Všade, kam sa obrátite, nájdete tvár Božiu.“

15

OTÁZKA: Ohľadne spomínania Boha v mashriqu’l-adhkáre „v hodine úsvitu“.

ODPOVEĎ: I keď sa v Knihe Božej používajú slová „v hodine úsvitu“, pre Boha je prijateľný najrannejší úsvit dňa, čas medzi úsvitom a východom slnka a dokonca až do dvoch hodín po východe slnka.

16

OTÁZKA: Platí nariadenie, že telo zosnulého by sa nemalo prevážať na vzdialenosť väčšiu než jedna hodina cesty, pre prevoz po súši i po mori?

ODPOVEĎ: Tento príkaz sa vzťahuje na vzdialenosti na mori ako i na súši, či už ide o hodinu prevozu parníkom alebo železnicou. Zamýšľaná je hodina času bez ohľadu na spôsob dopravy. Avšak čím skôr sa pohreb uskutoční, tým vhodnejšie a prijateľnejšie to bude.

17

OTÁZKA: Ako postupovať, ak nájdeme stratenú vec?

ODPOVEĎ: Ak takúto vec nájdete v meste, jej nájdenie by mal raz oznámiť mestský vyvolávač. Ak sa potom majiteľ veci nájde, mali by ste mu ju odovzdať. Inak by mal nálezca veci rok počkať, a ak sa počas tohto obdobia majiteľ objaví, nálezca by od neho mal dostať poplatok za vyvolávača a vec mu navrátiť. Jedine ak rok ubehne bez toho, aby sa majiteľ objavil, smie si nálezca vec privlastniť. Ak je hodnota veci nižšia alebo sa rovná poplatku za vyvolávača, nálezca by mal vyčkať jeden deň od času objavu, a ak majiteľ na svetlo nevyjde, po skončení dňa si vec môže ponechať. A v prípade, že nálezca vec objaví v neobývanej oblasti, mal by dodržať trojdňovú čakaciu lehotu, a ak majiteľova totožnosť zostane neznáma, po uplynutí danej doby si svoj nález môže privlastniť.

18

OTÁZKA: Čo sa týka očisty: Ak si človek napríklad práve vykúpal celé telo, musí i tak vykonať očistu?

ODPOVEĎ: Prikázanie týkajúce sa očisty sa musí dodržať v každom prípade.

19

OTÁZKA: Ak sa niekto hodlá vysťahovať zo svojej krajiny a jeho manželka tomu oponuje a nezhody vyvrcholia v rozvod a ak sa jeho príprava na cestu pretiahne, až kým neuplynie rok, môže sa toto obdobie počítať za rok trpezlivosti, alebo by sa za začiatok tohto roku mal počítať deň, keď sa manželia rozídu?

ODPOVEĎ: Začiatkom pre výpočet je deň, v ktorý sa manželia rozídu, a preto ak sa odlúčili rok pred manželovým odchodom a ak sa medzi nimi vôňa náklonnosti znovu neobnovila, smú sa rozviesť. Inak sa rok musí počítať odo dňa jeho odchodu a musia sa dodržať podmienky stanovené v Kitáb-i-aqdas.

20

OTÁZKA: Ohľadne veku dospelosti vzhľadom k náboženským povinnostiam.

ODPOVEĎ: Vek dospelosti je pätnásty rok pre mužov i pre ženy.

21

OTÁZKA: Ohľadne svätého verša: „Ak sa počas cestovania zastavíte a budete odpočívať na bezpečnom mieste, namiesto každej nevykonanej povinnej modlitby sa raz skloňte k zemi...“

ODPOVEĎ: To, že sa skloníte k zemi, má nahradiť povinnú modlitbu, ktorú ste vynechali počas cestovania alebo pre neisté okolnosti. Ak cestujúci v čase modlitby nájde odpočinok na bezpečnom mieste, mal by danú modlitbu vykonať. Toto ustanovenie týkajúce sa náhradného sklonenia k zemi platí, i keď ste doma, i keď cestujete.

22

OTÁZKA: Ohľadne definície cesty.

ODPOVEĎ: Cestu ohraničuje deväť hodín podľa hodiniek. Ak sa cestujúci niekde zastaví a predpokladá, že tam zostane nemenej než jeden bayánsky mesiac, je povinný dodržať pôst. Ale ak ide o menej než mesiac, je od pôstu oslobodený. Ak počas pôstu príde na miesto, kde má zostať jeden bayánsky mesiac, nemal by pôst dodržiavať, pokiaľ neprejdú tri dni. Po tom by ho mal držať po zvyšok jeho trvania. Ale ak príde domov, kde i predtým mal trvalý pobyt, musí sa začať postiť už v prvý deň po príchode.

23

OTÁZKA: Ohľadne trestu pre cudzoložníka a cudzoložnicu.

ODPOVEĎ: Pri prvom prečine musia zaplatiť deväť mithqálov, pri druhom osemnásť, tridsaťšesť pri treťom a tak ďalej, pričom každá ďalšia pokuta je dvojnásobkom predchádzajúcej. Váha jedného mithqálu sa v súlade s ustanovením v Bayáne rovná devätnástim nákhudom.

24

OTÁZKA: Ohľadne poľovania.

ODPOVEĎ: On vraví (Nech je povznesený!): „Ak by ste lovili za pomoci šeliem či dravcov“ a tak ďalej. Taktiež to zahŕňa i ďalšie prostriedky ako napríklad luky a šípy, pušky a podobné vybavenie používané pri poľovaní. Ak však používate pasce alebo oká a zverina zahynie pred tým, než sa k nej dostanete, nie je povolené, aby ste ju jedli.

25

OTÁZKA: Ohľadne púte.

ODPOVEĎ: Ide o povinnosť vykonať púť do jedného z dvoch posvätných domov. Je na pútnikovi, aby si zvolil jeden z nich.

26

OTÁZKA: Ohľadne vena.

ODPOVEĎ: Čo sa týka vena, zámerom je, aby ste sa uspokojili s najnižšou čiastkou devätnástich mithqálov striebra.

27

OTÁZKA: Ohľadne posvätného verša: „Ak však dostane správu o manželovej smrti“ atď.

ODPOVEĎ: Čo sa týka čakania po dobu „stanoveného počtu mesiacov“, myslí sa tým doba deviatich mesiacov.

28

OTÁZKA: Opäť vyvstala otázka o učiteľovom podiele na dedičstve.

ODPOVEĎ: Ak učiteľ už zosnul, jedna tretina jeho podielu pripadne domu spravodlivosti a zvyšné dve tretiny prejdú na potomstvo zosnulého, a nie učiteľovo.

29

OTÁZKA: Opäť vyvstala otázka o púti.

ODPOVEĎ: Púťou do posvätného domu, ktorá bola ľuďom uložená, sa myslí i Najvýznamnejší dom v Bagdade i Dom Prvotného bodu v Shíráze. Postačuje púť do jedného z týchto domov. Smú teda vykonať púť do toho domu, ktorý leží bližšie k miestu, kde bývajú.

30

OTÁZKA: Ohľadne verša: „A ten, kto by si chcel do služby vziať slúžku, smie tak učiniť so všetkou poctivosťou.“

ODPOVEĎ: Toto sa týka výlučne služby, ktorú za plácu vykonáva ktorákoľvek ďalšia trieda sluhov, či už ide o mladých alebo starých. Takáto slúžka si smie zvoliť manžela, kedykoľvek bude chcieť, pretože je zakázané kupovať si ženy ako i to, aby muž mal viac manželiek než dve.

31

OTÁZKA: Ohľadne posvätného verša: „Pán ... zapovedal obyčaj, ku ktorej ste sa prv utiekali, keď ste sa so ženou trikrát rozviedli.“

ODPOVEĎ: Toto sa viaže na zákon, ktorý predtým požadoval, aby sa s touto ženou oženil iný muž predtým, než sa opätovne mohla vydať za predchádzajúceho manžela. Tento postup sa v Kitáb-i-aqdas zakazuje.

32

OTÁZKA: Ohľadne obnovovania a uchovávania dvoch domov na dvoch miestach i ostatných miest, na ktorých bol ustanovený trón.

ODPOVEĎ: Dvoma domami sa myslí Najvýznamnejší dom a Dom Prvotného bodu. Čo sa týka ostatných miest, ľudia v oblastiach, kde sa nachádzajú, sa môžu rozhodnúť, že zachovajú buď každý dom, na ktorom bol trón ustanovený, alebo jeden z nich.

33

OTÁZKA: Opäť vyvstala otázka o učiteľovom dedičstve.

ODPOVEĎ: Ak učiteľ nepatrí k Bahovmu ľudu, tak nededí. Ak ide o niekoľko učiteľov, podiel medzi nich treba rozdeliť rovnakým dielom. Ak učiteľ zosnul, jeho potomstvo jeho podiel nezdedí. Naopak, dve tretiny z nich pripadnú deťom majiteľa vlastníctva a zvyšná jedna tretina domu spravodlivosti.

34

OTÁZKA: Ohľadne obydlia, ktoré bolo výlučne pridelené mužskému potomkovi.

ODPOVEĎ: Ak ide o niekoľko obydlí, myslí sa ten najkrajší a najvznešenejší z týchto príbytkov, pričom ostatné obydlia sa rozdelia medzi všetkých dedičov podobne ako akýkoľvek iný druh majetku. Každý dedič, z ktorejkoľvek triedy dedičov, ktorý stojí mimo vieru Božiu, sa pokladá za nejestvujúceho a nededí.

35

OTÁZKA: Ohľadne Naw-rúzu.

ODPOVEĎ: Sviatok Naw-rúz pripadá na deň, v ktorý slnce vstúpi do znamenia barana , i keby to malo nastať ani nie minútu pred západom slnca.

36

OTÁZKA: Ak výročie Dvoch narodení či Bábovho oznámenia nastane počas pôstu, čo treba učiniť?

ODPOVEĎ: Ak slávnosti pripomínajúce Dvoje narodení či Bábovo oznámenie nastanú počas pôstneho mesiaca, príkaz postiť sa nebude v tento deň platiť.

37

OTÁZKA: Vo svätých nariadeniach, podľa ktorých sa riadi dedičstvo, bolo obydlie a osobné oblečenie zosnulého pridelené mužským potomkom. Týka sa toto ustanovenie len otcovho majetku alebo sa vzťahuje i na matkin?

ODPOVEĎ: Matkino použité šatstvo by sa malo rovnakým dielom podeliť medzi dcéry, ale zvyšok jej vlastníctva spolu s majetkom, šperkmi a nenoseným šatstvom sa má rozdeliť medzi všetkých dedičov spôsobom zjaveným v Kitáb-i-aqdas. Ak však zosnulá nezanechá dcéry, všetko jej vlastníctvo sa musí rozdeliť spôsobom, ktorý bol vo svätom texte určený pre mužov.

38

OTÁZKA: Ohľadne rozvodu, ktorému musí predchádzať rok trpezlivosti: Ak je zmiereniu naklonená len jedna strana, čo treba učiniť?

ODPOVEĎ: Podľa prikázania zjaveného v Kitáb-i-aqdas musia byť spokojné obe strany. Pokiaľ nie je ochota u oboch, uzmierenie nie je možné.

39

OTÁZKA: V súvislosti s venom: Čo ak ženích nemôže túto čiastku zaplatiť v plnej výške, ale namiesto toho by v čase sobáša neveste formálne odovzdal zmenku, pričom by sa tým rozumelo, že ju splatí, keď tak bude schopný učiniť?

ODPOVEĎ: Zdroj právomoci udelil zvolenie s prijatím takéhoto postupu.

40

OTÁZKA: Ak sa počas roku trpezlivosti vôňa náklonnosti znovu obnoví, a ak potom nasleduje neľúbosť a pár sa počas roka zmieta medzi náklonnosťou a odporom, a rok sa skončí neľúbosťou, môžu sa rozviesť či nie?

ODPOVEĎ: V každom prípade vždy, keď sa objaví neľúbosť, v ten deň sa začína rok trpezlivosti a tento rok musí dobehnúť až do konca.

41

OTÁZKA: Obydlie a osobné oblečenie zosnulého bolo pridelené mužským, nie ženským, potomkom, ba ani ostatným dedičom. Pokiaľ zosnulý nezanechá mužských potomkov, čo treba učiniť?

ODPOVEĎ: On vraví (Nech je povznesený!): „Ak zosnulý nezanechá potomstvo, jeho podiel pripadne domu spravodlivosti...“ V súlade s týmto posvätným veršom pripadne obydlie i osobné oblečenie zosnulého domu spravodlivosti.

42

OTÁZKA: V Kitáb-i-aqdas je zjavené nariadenie ḥuqúqu’lláh. Zahŕňa majetok, z ktorého sa ḥuqúq platí, i obydlie spolu s príslušenstvom a nevyhnutným zariadením alebo nie?

ODPOVEĎ: V zákonoch zjavených v perzštine sme prikázali, že v tomto Najmocnejšom zriadení je z povinnosti vyňaté obydlie a zariadenie domácnosti, to jest také zariadenie, ktoré je potrebné.

43

OTÁZKA: Ohľadne zásnub s devou pred tým než dosiahne dospelosť.

ODPOVEĎ: Zdroj právomoci vyhlásil takýto postup za nezákonný a nezákonné je i ohlasovať sobáš skôr než deväťdesiatpäť dní pred svadbou.

44

OTÁZKA: Ak má niekto napríklad sto tumánov, z ktorých zaplatí ḥuqúq, a polovicu čiastky stratí pri neúspešných transakciách a potom sa čiastka, ktorú má pohromade, v dôsledku obchodovania opäť zvýši na čiastku, pri ktorej je ḥuqúq splatný – musí sa ḥuqúq zaplatiť či nie?

ODPOVEĎ: V takom prípade ḥuqúq nie je splatný.

45

OTÁZKA: Ak po zaplatení ḥuqúqu túto istú čiastku vo výške sto tumánov úplne stratí, ale následne znovu obchodovaním a podnikateľskou činnosťou získa, musí ḥuqúq zaplatiť po druhýkrát či nie?

ODPOVEĎ: Ani v tomto prípade sa zaplatenie ḥuqúqu nepožaduje.

46

OTÁZKA: Čo sa týka posvätného verša: „Boh vám predpísal manželský zväzok,“ je toto nariadenie povinné či nie?

ODPOVEĎ: Nie je povinné.

47

OTÁZKA: Predpokladajme, že muž sa ožení s istou ženou, o ktorej sa domnieva, že je pannou, a zaplatí jej veno, ale v čase naplnenia vyjde najavo, že pannou nie je. Majú sa mu výdavky a veno vrátiť či nie? A ak bolo manželstvo podmienené panenstvom, zbavuje platnosti nesplnená podmienka to, čo ňou bolo podmienené?

ODPOVEĎ: V takom prípade je možné uhradiť výdavky a veno. Nesplnená podmienka zbavuje platnosti to, čo ňou bolo podmienené. Avšak zatajenie a odpustenie tejto záležitosti si v očiach Boha zaslúži štedrú odmenu.

48

OTÁZKA: „Určili sme pre vás slávnosť...“ Je povinná či nie?

ODPOVEĎ: Nie je povinná.

49

OTÁZKA: Ohľadne pokút za cudzoložstvo, smilstvo a krádež a ich odstupňovanie.

ODPOVEĎ: Určenie odstupňovania týchto pokút prináleží domu spravodlivosti.

50

OTÁZKA: Ohľadne oprávnenosti alebo neoprávnenosti sobáša s príbuznými.

ODPOVEĎ: Takéto záležitosti rovnako prináležia dôverníkom domu spravodlivosti.

51

OTÁZKA: Čo sa týka očisty, bolo zjavené: „Ak niekto nenájde vodu na očistu, nech päťkrát zopakuje tieto slová: ,V mene Boha, Najčistejšieho, Najčistejšieho.‘“ Je prípustné vyriecť tento verš v čase treskúcej zimy, alebo keď máme zranené ruky či tvár?

ODPOVEĎ: Počas treskúcej zimy môžete použiť teplú vodu. Ak máte poranenie na tvári či rukách alebo ak sú iné dôvody, ako napríklad bolestivé miesto, ktorému by použitie vody uškodilo, môžete namiesto očisty vyriecť určený verš.

52

OTÁZKA: Je odriekanie verša zjaveného ako náhrada za modlitbu znamení povinné?

ODPOVEĎ: Nie je povinné.

53

OTÁZKA: Čo sa týka dedičstva: Keď jestvujú vlastní bratia a vlastné sestry, dostanú podiel i nevlastní bratia a nevlastné sestry z matkinej strany?

ODPOVEĎ: Podiel im neprináleží.

54

OTÁZKA: On vraví (Nech je povznesený!): „Ak syn zosnulého prišiel o život už v dňoch svojho otca, jeho podiel tak, ako to je predpísané v knihe Božej, zdedia deti, ktoré po sebe zanechal...“ Čo treba učiniť, ak dcéra zomrela za života otca?

ODPOVEĎ: Jej podiel na dedičstve by sa mal rozdeliť medzi sedem tried dedičov podľa nariadenia knihy.

55

OTÁZKA: Ak zomrie žena, komu sa pridelí „manželkin“ podiel na dedičstve?

ODPOVEĎ: „Manželkin“ podiel na dedičstve sa pridelí manželovi.

56

OTÁZKA: Ohľadne zabalenia tela zosnulého, ktoré sa má podľa rozhodnutia skladať z piatich látok. Má slovo päť znamenať päť plátien, ktoré sa doposiaľ obvykle používali, či päť rubášov plnej dĺžky zabalených jeden okolo druhého?

ODPOVEĎ: Zamýšľali sme použitie piatich plátien.

57

OTÁZKA: Ohľadne nezrovnalostí medzi určitými zjavenými veršami.

ODPOVEĎ: Mnohé tabuľky boli zjavené a odoslané v pôvodnej podobe bez toho, aby boli skontrolované a overené. V dôsledku toho boli na základe príkazu opätovne prečítané vo Svätej prítomnosti a zosúladené s gramatickými pravidlami ľudí, aby sa zabránilo námietkam odporcov Veci. Ďalším dôvodom pre tento postup je, že na nový sloh zavedený Zvestovateľom (Kiež sú Mu obetované všetky duše okrem Neho samotného!) sa nazeralo ako na sloh vyznačujúci sa značnou voľnosťou pri dodržiavaní gramatických pravidiel. Posvätné verše boli preto potom pre ľahšie porozumenie a stručnému vyjadrovaniu zjavované v slohu, ktorý zväčša zodpovedá súčasnému úzu.

58

OTÁZKA: Ohľadne požehnaného verša: „Ak sa počas cestovania zastavíte a budete odpočívať na bezpečnom mieste, namiesto každej nevykonanej povinnej modlitby sa raz skloňte k zemi...“ Ide o nahradenie povinnej modlitby vynechanej pre neisté okolnosti alebo sa povinná modlitba počas cestovania úplne vynecháva a zamieňa sa za sklonenie k zemi?

ODPOVEĎ: Ak nastane hodina povinnej modlitby a vy sa nachádzate v nebezpečí, mali by ste sa po príchode na bezpečné miesto skloniť k zemi, a tak nahradiť každú vynechanú povinnú modlitbu a po záverečnom sklonení sa posadiť s prekríženými nohami a prečítať stanovený verš. Ak bezpečné miesto nájdete, povinná modlitba sa počas cestovania nevynecháva.

59

OTÁZKA: Ak sa cestujúci zastaví a odpočíva a nastane čas pre povinnú modlitbu, mal by sa pomodliť alebo by sa mal namiesto modlitby skloniť k zemi?

ODPOVEĎ: S výnimkou neistých okolností nie je opomenutie povinnej modlitby povolené.

60

OTÁZKA: Ak sa požaduje, aby sme sa niekoľkokrát sklonili k zemi z dôvodu zameškaných povinných modlitieb, musíme daný verš zopakovať po každom náhradnom sklonení či nie?

ODPOVEĎ: Určený verš postačuje vyriecť po poslednom sklonení. Niekoľko sklonení si nevyžaduje samostatné opakovanie verša.

61

OTÁZKA: Ak povinnú modlitbu vynecháme doma, máme ju nahradiť sklonením sa k zemi či nie?

ODPOVEĎ: Na predošlé otázky sme odpísali: „Toto ustanovenie týkajúce sa náhradného sklonenia k zemi platí, i keď ste doma, i keď cestujete.“

62

OTÁZKA: Ak vykonáme očistu za iným účelom a nadíde čas povinnej modlitby, postačuje táto očista alebo ju musíme zopakovať?

ODPOVEĎ: Tá istá očista postačuje a nie je potrebné ju zopakovať.

63

OTÁZKA: V Kitáb-i-aqdas bola uložená povinná modlitba pozostávajúca z deviatich rak’áhov, ktorú máme vykonať na poludnie, ráno a večer, ale zdá sa, že tabuľka s povinnými modlitbami sa od nej líši.

ODPOVEĎ: To, čo bolo v Kitáb-i-aqdas zjavené, sa týka inej povinnej modlitby. Pred niekoľkými rokmi bolo zopár nariadení Kitáb-i-aqdas spolu s povinnou modlitbou z dôvodov múdrosti zaznamenaných oddelene a tieto boli odoslané spolu s inými posvätnými spismi s cieľom uchovania a ochrany. Neskôr boli zjavené tieto tri povinné modlitby.

64

OTÁZKA: Je prípustné, aby sme sa pri určovaní času riadili podľa hodín a hodiniek?

ODPOVEĎ: Riadiť sa podľa hodín a hodiniek je prípustné.

65

OTÁZKA: V tabuľke s povinnými modlitbami sú zjavené tri modlitby. Sme povinní vykonať všetky tri či nie?

ODPOVEĎ: Uložili sme, aby ste sa modlili jednu z týchto troch modlitieb. Postačí hociktorá, ktorú vykonáte.

66

OTÁZKA: Platí očista pre rannú modlitbu aj pre modlitbu poludňajšiu? A platí rovnako očista vykonaná na poludnie aj večer?

ODPOVEĎ: Očista sa spája s povinnou modlitbou, pre ktorú sa vykonáva, a treba ju zopakovať pre každú modlitbu.

67

OTÁZKA: Ohľadne dlhej povinnej modlitby: Máme sa postaviť a „obrátiť k Bohu“. Zdá sa to byť náznakom toho, že nie je potrebné byť obrátený ku Qiblih. Je to tak či nie?

ODPOVEĎ: Zamýšľaná bola Qiblih.

68

OTÁZKA: Ohľadne posvätného verša: „Každé ráno i večer odriekajte verše Božie.“

ODPOVEĎ: Zamýšľali sme všetko, čo bolo zoslané z nebies božského prehovoru. Prvotným predpokladom je dychtivosť a láska posvätených duší k čítaniu Slova Božieho. Ak prečítate jeden verš či dokonca jediné slovko v duchu radosti a žiarivosti, je to lepšie než podrobné prečítanie mnohých kníh.

69

OTÁZKA: Keď zostavujeme závet, môžeme prideliť určitú časť majetku – okrem tej, ktorá je určená na zaplatenie ḥuqúqu’lláhu a vyrovnanie dlhov – na dobročinné účely alebo máme nárok len na to, aby sme určili istú čiastku na pokrytie výdavkov spojených s pohrebom a s pochovaním tak, aby sa zvyšok majetku rozdelil medzi stanovené triedy dedičov podľa spôsobu určeného Bohom?

ODPOVEĎ: Každý má plné právo rozhodovať o svojom majetku. Ak ste schopní zaplatiť ḥuqúqu’lláh a nemáte dlhy, potom všetko, čo je v závete zaznamenané, a každé vyhlásenie či uznesenie, ktoré obsahuje, bude prijateľné. Boh vám vskutku dovolil, aby ste s tým, čo vám venoval, nakladali, ako si len prajete.

70

OTÁZKA: Je stanovené, že sa pohrebný prsteň má použiť výlučne pre dospelých alebo i pre maloletých?

ODPOVEĎ: Ide len o dospelých. I modlitba za zosnulých je pre dospelých.

71

OTÁZKA: Ak sa niekto chce postiť v inom čase než v mesiaci ‘alá, je to prípustné či nie? A ak sa zaviazal či prisľúbil, že sa bude postiť, je to platné a prijateľné?

ODPOVEĎ: Nariadenie o pôste znie tak, ako sme ho už zjavili. Ak sa však niekto chce zaviazať, že Bohu venuje pôst, a chce tak splniť určité prianie či uskutočniť dajaký iný cieľ, je to teraz prípustné rovnako ako i doposiaľ. Jednako si Boh (Povznesená buď Jeho sláva!) želá, aby takéto záväzky a prísľuby boli nasmerované k tým cieľom, ktoré prospejú ľudstvu.

72

OTÁZKA: Opäť zaznela otázka týkajúca sa obydlia a osobného oblečenia: Ak niet mužského potomka, majú pripadnúť domu spravodlivosti či sa majú rozdeliť podobne ako zvyšok imania?

ODPOVEĎ: Dve tretiny obydlia a osobného oblečenia prechádzajú na ženských potomkov a jedna tretina na dom spravodlivosti, ktorý Boh učinil pokladnicou ľudí.

73

OTÁZKA: Ak manžel odmieta povoliť rozvod po ukončení roku trpezlivosti, ako sa má zachovať manželka?

ODPOVEĎ: Keď sa obdobie ukončí, rozvod nadobúda platnosť. Je však potrebné, aby začiatok a koniec tohto obdobia potvrdili svedkovia, aby mohli byť povolaní svedčiť, ak by to bolo potrebné.

74

OTÁZKA: Ohľadne určenia vysokého veku.

ODPOVEĎ: Pre Arabov pomenúva najkrajnejšiu hranicu vysokého veku, ale pre Bahov ľud ide o sedemdesiat rokov.

75

OTÁZKA: Ohľadne obmedzenia pôstu pre cestujúcich pešky.

ODPOVEĎ: Hranicu predstavujú dve hodiny. Po ich prekročení je prípustné pôst prerušiť.

76

OTÁZKA: Ohľadne dodržiavania pôstu zo strany ťažko pracujúcich ľudí počas pôstneho mesiaca.

ODPOVEĎ: Takíto ľudia sa postiť nemusia. Avšak, aby zákonu Božiemu a vznešenému postaveniu pôstu preukázali úctu, je radno a hodno, aby jedli striedmo a v súkromí.

77

OTÁZKA: Postačuje očista pre povinnú modlitbu i pre deväťdesiatpäťnásobné opakovanie Najväčšieho mena?

ODPOVEĎ: Očistu nemusíte zopakovať.

78

OTÁZKA: Ohľadne oblečenia a šperkov, ktoré manžel kúpil manželke: Majú sa po jeho smrti rozdeliť medzi dedičov alebo patria zvlášť manželke?

ODPOVEĎ: Všetko, či už šperky, či niečo iné, okrem použitého šatstva, patrí manželovi, s výnimkou toho, čo dokázateľne manželke daroval.

79

OTÁZKA: Ohľadne podmienky spravodlivosti, keď je určitá záležitosť závislá od svedectva dvoch spravodlivých svedkov.

ODPOVEĎ: Podmienkou spravodlivosti je dobrá povesť medzi ľuďmi. Svedectvo všetkých Božích služobníkov, každej viery či presvedčenia, je pred Jeho Trónom prijateľné.

80

OTÁZKA: Ak zosnulý neurovnal záväzky voči ḥuqúqu’lláhu a nezaplatil ani dlhy, majú sa zaplatiť pomerným odpočtom od obydlia, osobného oblečenia a zvyšku majetku, alebo je obydlie a osobné oblečenie vyhradené pre mužských potomkov, a v dôsledku toho sa musia uhradiť zo zvyšku majetku? A ak zvyšok imania k tomuto účelu nepostačuje, ako splatiť dlhy?

ODPOVEĎ: Nevyrovnané dlhy a platby ḥuqúqu by sa mali splatiť zo zvyšku majetku, ale ak k tomuto účelu nepostačuje, nedoplatok by sa mal vyrovnať z jeho obydlia a osobného oblečenia.

81

OTÁZKA: Mali by sme sa tretiu povinnú modlitbu modliť v sede alebo v stoji?

ODPOVEĎ: Uprednostňované a vhodnejšie je stáť s výrazom pokornej úcty.

82

OTÁZKA: Ohľadne prvej povinnej modlitby bolo prikázané: „Treba sa ju modliť vždy, keď ste v stave pokory a túžobnej zbožnosti.“ Má sa modliť raz za dvadsaťštyri hodín alebo častejšie?

ODPOVEĎ: Raz za dvadsaťštyri hodín postačuje. Tak riekol Jazyk božského príkazu.

83

OTÁZKA: Ohľadne vymedzenia „rána“, „poludnia“ a „večera“.

ODPOVEĎ: Ide o východ slnca, poludnie a západ slnca. Prípustná doba pre povinné modlitby je od rána až do poludnia, od poludnia až do západu slnca a od západu slnca až do dvoch hodín po západe. Právomoc spočíva v rukách Boha, Nositeľa Dvoch mien.

84

OTÁZKA: Je prípustné, aby sa veriaci zosobášil s neveriacim?

ODPOVEĎ: Ženenie i vydávanie je prípustné. Tak rozhodol Pán, keď nastúpil na trón veľkorysosti a milosti.

85

OTÁZKA: Ohľadne modlitby za zosnulých: Mala by pochovaniu predchádzať či po ňom nasledovať? A požaduje sa obrátenie ku Qiblih?

ODPOVEĎ: Túto modlitbu treba vykonať pred pochovaním, a čo sa týka Qiblih: „Všade, kam sa obrátite, nájdete tvár Božiu.“

86

OTÁZKA: Poludnie je dobou vykonania dvoch povinných modlitieb – krátkej obedňajšej modlitby a modlitby, ktorá sa vykonáva ráno, na poludnie a večer. Je v tomto prípade nevyhnutné vykonať očistu dvakrát alebo postačuje jedna?

ODPOVEĎ: Zopakovanie očisty nie je potrebné.

87

OTÁZKA: Ohľadne vena obyvateľov dedín, ktoré má byť v striebre: Myslí sa tým nevesta alebo ženích, či obaja? A čo treba učiniť, ak je jeden z nich obyvateľom mesta a druhý obyvateľom dediny?

ODPOVEĎ: Veno sa určuje podľa ženíchovho miesta bydliska. Ak býva v meste, veno má byť v zlate, a ak býva na dedine, v striebre.

88

OTÁZKA: Aké sú podmienky pri stanovení toho, či niekto je obyvateľom mesta alebo dediny? Ak sa obyvateľ mesta presťahuje na dedinu alebo obyvateľ dediny do mesta a zamýšľa sa tam natrvalo usadiť, aké pravidlo sa naňho vzťahuje? Je rozhodujúce miesto narodenia?

ODPOVEĎ: Meradlom je trvalý pobyt a v závislosti od neho sa musí dodržať nariadenie v knihe.

89

OTÁZKA: Vo svätých tabuľkách bolo zjavené, že ak získame ekvivalent devätnástich mithqálov zlata, máme z tejto čiastky zaplatiť právo Božie. Bolo by možné vysvetliť, koľko z týchto devätnástich sa má zaplatiť?

ODPOVEĎ: Nariadenie Božie ustanovuje devätnásť zo sta. Výpočet sa robí na tomto základe. Z toho potom možno určiť, aká čiastka je splatná z devätnástich.

90

OTÁZKA: Keď bohatstvo človeka prevýši devätnásť, je nevyhnutné, aby ho zvýšil o ďalších devätnásť pred tým, než bude ḥuqúq znovu splatný, alebo je splatný po každom zvýšení?

ODPOVEĎ: Akákoľvek čiastka nad devätnásť ḥuqúqu nepodlieha, pokiaľ nedosiahne ďalších devätnásť.

91

OTÁZKA: Ohľadne čistej vody a toho, kedy sa považuje za použitú.

ODPOVEĎ: Malé množstvo vody, napríklad za pohár alebo dokonca za dva či tri, sa musí považovať za použité už po jednom umytí tváre a rúk. Ale kurr či viac vody zostane po jednom či dvoch umytiach tváre nezmenený a niet námietok voči jej použitiu, pokiaľ sa nezmení jedným z troch spôsobov – napríklad, ak sa zmení farba. V tomto prípade by sa na túto vodu malo nazerať ako na použitú.

92

OTÁZKA: V perzskej rozprave o rozličných otázkach bol vek dospelosti stanovený na pätnásť rokov. Je i sobáš podmienený dosiahnutím dospelosti alebo je povolený i pred tým?

ODPOVEĎ: Keďže sa v Knihe Božej vyžaduje súhlas oboch strán a keďže pred vekom dospelosti nemožno zistiť ich súhlas či nesúhlas, sobáš sa podmieňuje dosiahnutím veku dospelosti a prv nie je prípustný.

93

OTÁZKA: Ohľadne pôstu a povinnej modlitby zo strany nemocných.

ODPOVEĎ: V pravde vravím, povinná modlitba a pôst v očiach Boha zastávajú vznešené postavenie. Avšak ich účinok sa môže prejaviť len v čase zdravia. V čase nemoci nie je prípustné tieto povinnosti dodržiavať. Tak znel príkaz Pána (Povznesená buď Jeho sláva!) za všetkých čias. Nech sú blahoslavení tí muži a blahoslavené tie ženy, ktoré dbajú na Jeho ustanovenia a dodržiavajú ich. Všetka chvála buď Bohu, Tomu, kto zoslal verše a kto je Zjaviteľom nepochybných dôkazov!

94

OTÁZKA: Ohľadne mešít, modlitební a chrámov.

ODPOVEĎ: Všetko, čo bolo vystavané s cieľom uctievania jedného pravého Boha ako mešity, modlitebne a chrámy, sa nesmie používať za žiadnym iným účelom než na spomínanie Jeho mena. Tak znie nariadenie Božie a ten, kto ho poruší, vskutku patrí medzi tých, ktorí sa previnili. Na staviteľovi nespočíva žiadna škoda, pretože svoj čin vykonal Bohu kvôli, a dostáva sa mu a i naďalej sa mu bude dostávať spravodlivá odmena.

95

OTÁZKA: Čo sa týka vybavenia podniku, ktoré je potrebné na vykonávanie práce či zamestnania. Podlieha plateniu ḥuqúqu’lláhu alebo spadá pod rovnaké pravidlo ako zariadenie domácnosti?

ODPOVEĎ: Spadá pod rovnaké pravidlo ako zariadenie domácnosti.

96

OTÁZKA: Ohľadne výmeny zvereného imania za hotovosť či iné druhy imania, aby sa zabránilo poklesu hodnoty či strate.

ODPOVEĎ: Čo sa týka písomnej otázky o výmene zvereného imania, aby sa zabránilo poklesu hodnoty či strate, takáto výmena je prípustná pod podmienkou, že náhrada bude mať rovnakú hodnotu. Tvoj Pán je vskutku Vykladač, Vševedúci, a On je v pravde Príkazca, Pradávny z dní.

97

OTÁZKA: Ohľadne umývania nôh v zime a v lete.

ODPOVEĎ: V oboch prípadoch platí to isté: lepšia je teplá voda, ale nemožno namietať proti studenej.

98

OTÁZKA: Ďalšia otázka o rozvode.

ODPOVEĎ: Pretože Boh (Povznesená buď Jeho sláva!) nie je priaznivo naklonený rozvodu, nič o ňom nezjavil. Avšak od začatia odlúčenia až do konca jedného roku s ním musia byť oboznamovaní dvaja ľudia či viac ako svedkovia. Ak do jeho skončenia nenastane zmierenie, rozvedú sa. Toto musí do matriky zaznamenať mestský náboženský súdny úradník menovaný dôverníkmi domu spravodlivosti. Dodržiavanie tohto postupu je dôležité na to, aby sa nermútili tí, ktorí majú chápajúce srdce.

99

OTÁZKA: Ohľadne konzultácie.

ODPOVEĎ: Ak sa konzultácia prvej skupiny zhromaždených ľudí skončí tak, že sa nedohodnú, treba pridať nových ľudí, pričom potom sa vylosujú ľudia do počtu Najväčšieho mena, prípadne viac či menej. Nato začnú znovu konzultovať a nech je výsledok, aký chce, treba ho uposlúchnuť. Ak sa však ani tak nedohodnú, treba opätovne zopakovať ten istý proces a prevládne rozhodnutie väčšiny. On vskutku na správnu cestu zavedie, koho sa mu zachce.

100

OTÁZKA: Ohľadne dedičstva.

ODPOVEĎ: Čo sa týka dedičstva: To, čo prikázal Prvotný bod (Kiež sú Mu obetované všetky duše okrem Neho samotného!), je uspokojujúce. Žijúci dediči by mali dostať svoj pridelený podiel dedičstva, kým vyúčtovanie zostatku treba predložiť Súdu Najvyššieho. V Jeho rukách spočíva zdroj právomoci. On nariaďuje, čo sa Mu zapáči. V tejto súvislosti bol v Tajomnej krajine zjavený zákon, ktorý dočasne udeľuje dedičstvo chýbajúcich dedičov žijúcim dedičom až do tej doby, kým nebude ustanovený dom spravodlivosti a keď bude oznámené príslušné rozhodnutie. Avšak dedičstvo tých, ktorí sa vysťahovali v tom istom roku ako Pradávna krása, bolo prisúdené ich dedičom a toto je štedrosť Boha, ktorú im udelil.

101

OTÁZKA: Ohľadne zákona o nájdenom poklade.

ODPOVEĎ: Pri nájdení pokladu má na jednu tretinu právo nálezca a ostatné dve tretiny by mali muži domu spravodlivosti vynaložiť v prospech všetkých ľudí. Toto sa udeje po ustanovení domu spravodlivosti a do tej doby ho treba zveriť dôveryhodným osobám v každej oblasti a území. On je v pravde Vládca, Príkazca, Vševedúci, so všetkým Oboznámený.

102

OTÁZKA: Ohľadne ḥuqúqu z nehnuteľnosti, ktorá neprináša žiaden zisk.

ODPOVEĎ: Nariadenie Božie znie, že nehnuteľnosť, ktorá prestala prinášať zisk, to znamená, z ktorej neplynie výnos, nepodlieha plateniu ḥuqúqu. On je vskutku Vládca, Veľkodušný.

103

OTÁZKA: Ohľadne svätého verša: „V oblastiach, kde sú dni a noci dlhé, nech sa čas modlitby stanovuje podľa hodín ...“

ODPOVEĎ: Zamýšľané sú tie územia, ktoré sú vzdialené. V našich krajoch je však rozdiel len v pár hodinách, a preto toto pravidlo neplatí.

104

V tabuľke ‘Abá Badímu bol zjavený tento svätý verš: „Vskutku sme každému synovi uložili, aby slúžil otcovi.“ Tak znie rozhodnutie, ktoré sme ustanovili v knihe.

105

A v inej tabuľke boli zjavené tieto vznešené slová: Ó Muḥammad! Pradávny z dní k tebe obrátil obličaj, spomínajúc ťa a napomínajúc ľud Boží, aby vzdelával svoje deti. Ak by otec zanedbal toto najzávažnejšie prikázanie, ktoré v Kitáb-i-aqdas stanovilo Pero Večného kráľa, stratí otcovské práva a bude sa pred Bohom počítať medzi vinných. Blažený je ten, kto si do srdca vštiepi nabádania Pána a bude k nim vytrvalo ľnúť. Boh v pravde Svojim služobníkom ukladá to, čo im pomôže a prospeje a čo im umožní, aby sa k Nemu priblížili. On je Príkazca, Večný.

106

On je Boh (Nech je povznesený!), Pán majestátnosti a moci! Jeden pravý Boh (Nech je blahorečená Jeho sláva!) poveril všetkých Prorokov a Vyvolených, aby zalievali stromy ľudského jestvovania živými vodami bezúhonnosti a porozumenia, aby sa z nich mohlo objaviť to, čo do ich najskrytejšieho ja uložil Boh. Ako razom vybadáte, každý strom dáva určité plody a jalový strom je vhodný iba na oheň. Zámerom týchto Vzdelávateľov vo všetkom, čo riekli a učili, bolo zachovať vznešené postavenie človeka. Blažený je ten, kto sa v dni Božom pevne chopil Jeho ustanovení a neodchýlil sa od Jeho pravého a základného zákona. Plody, ktoré sú najhodnejšie stromu ľudského života, sú dôveryhodnosť a zbožnosť, pravdovravnosť a úprimnosť, ale po uznaní jedinosti Boha (Nech je pochválený a oslávený!) ešte významnejší než všetky tieto plody je ohľad na práva, ktoré prináležia rodičom. Toto učenie bolo spomenuté vo všetkých knihách Božích a potvrdilo ho Najvznešenejšie pero. Uvážte to, čo Milosrdný Pán zjavil v Koráne (Povznesené sú Jeho slová!): „Uctievajte Boha, nepriraďujte k Nemu druhov ani spoločníkov a svojim rodičom preukazujte vľúdnosť a lásku…“ Povšimnite si, ako sa láskyplnosť k rodičom spája s uznaním jedného pravého Boha! Šťastní sú tí, ktorí sú obdarení pravou múdrosťou a porozumením, ktorí vidia a vnímajú, ktorí čítajú a chápu a ktorí dodržiavajú to, čo Boh zjavil v predošlých Svätých knihách a v tejto neporovnateľnej a úžasnej tabuľke.

107

V jednej z tabuliek zjavil (Povznesené nech sú Jeho slová!): A v otázke zakátu sme rovnako nariadili, aby ste nasledovali to, čo bolo zjavené v Koráne.

Notes

1

ľúbeznú vôňu Môjho odevu ¶4

Vzťahuje sa na príbeh o Jozefovi z Koránu a zo Starého zákona. Jozefovi bratia priniesli Jozefov odev Jakobovi, svojmu otcovi, vďaka čomu Jakob spoznal svojho milovaného strateného syna. Metafora o vonnom „odeve“ sa v bahájskych spisoch používa často vo vzťahu k uznaniu Prejavu Božieho a Jeho zjavenia.

Bahá’u’lláh sám seba v jednej z tabuliek popisuje ako „božského Jozefa“, ktorého nedbalí „zapredali za najnepatrnejšiu z cien“. V Qayyúmu’l-Asmá’ označuje Báb Bahá’u’lláha za „pravého Jozefa“ a predpovedá muky, ktoré podstúpi v rukách Svojho zradného brata (Vysvetlivku 190.). Rovnako i Shoghi Effendi poukazuje na podobnosť medzi vášnivou žiarlivosťou, ktorú vyvolala ‘Abdu’l-Bahova význačnosť v Jeho nevlastnom bratovi, Mírzovi Muḥammad-‘Alím, a smrteľnou závisťou, „ktorú zvrchovaná výnimočnosť Jozefova zapálila v srdci jeho bratov“.

2

prstami moci a sily sme odpečatili vybrané Víno ¶5

V Kitáb-i-aqdas sa zakazuje pitie vína a iných opojných nápojov (Vysvetlivku 144 , Vysvetlivku 170.).

Zmienky o použití „vína“ v alegorickom význame – napríklad ako dôvod na duchovnú radosť – sa nenachádzajú len v Bahá’u’lláhovom zjavení, ale i v Biblii, v Koráne a v dávnych hinduistických tradíciách.

Napríklad v Koráne je spravodlivým prisľúbené, že sa im dostane napiť zo „zapečateného vybraného vína“. Bahá’u’lláh vo Svojich tabuľkách stotožňuje „vybrané Víno“ so Svojím zjavením, ktorého „pižmová vôňa“ ovanula „všetko stvorené“. Vraví, že toto „Víno“ „odpečatil“, čím odhalil duchovné pravdy, ktoré boli dovtedy nepoznané, a umožnil tým, ktorí sa z neho napijú, „uzrieť nádheru svetla božskej jednoty“ a „porozumieť zásadnému zámeru, ktorý tvorí základ písiem Božích“.

V jednej zo Svojich meditácií Bahá’u’lláh nástojčivo prosí Boha, aby veriacim poskytol „vybrané Víno Svojho milosrdenstva, ktoré by im dalo zabudnúť na každého okrem Teba, povstať a slúžiť Tvojej veci a byť neochvejnými v láske k Tebe.“

3

Uložili sme vám, … povinnú modlitbu ¶6

Arabčina má pre modlitbu niekoľko slov. Slovo „salát“, ktoré sa na tomto mieste v origináli objavuje, sa týka určitého druhu modlitieb, ktorých odriekanie je veriacim uložené v určitom čase dňa. Aby sa tento druh modlitieb odlíšil od iných druhov, toto slovo bolo preložené ako „povinná modlitba“.

Bahá’u’lláh vraví, že „povinná modlitba a pôst v očiach Boha zastávajú vznešené postavenie“ (Otázky a odpovede 93). ‘Abdu’l-Bahá potvrdzuje, že takéto modlitby „vedú k pokore a podriadenosti, k obráteniu tváre k Bohu a vyjadreniu oddanosti voči Nemu“ a že prostredníctvom týchto modlitieb „sa človek zhovára s Bohom, snaží sa k Nemu priblížiť, prevráva k pravému Milovanému svojho srdca a dosahuje duchovné stavy“.

Povinnú modlitbu (Vysvetlivku 9.), o ktorej sa tento verš zmieňuje, nahradili tri povinné modlitby, ktoré Bahá’u’lláh zjavil neskôr (Otázky a odpovede 63). Text troch modlitieb, ktoré sa teraz používajú spolu s pokynmi ohľadne ich odriekania, sa v tejto knihe nachádza vo Výbere textov, ktoré Bahá’u’lláh zjavil ako dodatok ku Kitáb-i-aqdas.

V Otázkach a odpovediach sa záležitosťami týkajúcimi sa troch nových povinných modlitieb zaoberá niekoľko odsekov. Bahá’u’lláh objasňuje, že jednotlivec si smie vybrať jednu z troch povinných modlitieb (Otázky a odpovede 65). Ostatné ustanovenia sú ozrejmené v Otázkach a odpovediach č. 66, 67, 81 a 82.

Jednotlivosti zákona týkajúceho sa povinnej modlitby sú zhrnuté v časti IV. A. 1. – 17. Prehľadu a kodifikácie.

4

deviatich rak’áhov ¶6

Rak’áh znamená odriekanie príslušného zjaveného verša spolu s predpísaným súborom pohybov a iných činností.

Bahá’u’lláh pôvodne uložil Svojim služobníkom povinnú modlitbu, ktorá sa skladala z deviatich rak’áhov. Presná povaha tejto modlitby a konkrétne pokyny na jej odriekanie nie sú známe, pretože modlitba sa stratila (Vysvetlivku 9.).

‘Abdu’l-Bahá uvádza v tabuľke zaoberajúcej sa povinnými modlitbami, ktoré sú teraz záväzné, že „v každom slove a pohybe povinnej modlitby sú zmienky, záhady a múdrosť, ktoré človek nie je schopný pochopiť a ktoré písmená a zvitky nepojmú“.

Shoghi Effendi vysvetľuje, že pár jednoduchých pokynov, ktoré Bahá’u’lláh pre odriekanie určitých modlitieb uviedol, má nielenže duchovný význam, ale taktiež človeku pomáha, „aby sa počas modlitby a rozjímania plne sústredil“.

5

na poludnie, ráno a večer ¶6

Ohľadne definície slov „ráno“, „na poludnie“ a „večer“, keď sa má odriekať v súčasnosti záväzná stredná povinná modlitba, Bahá’u’lláh uviedol, že sa kryjú s „východom slnca, poludním a západom slnca“ (Otázky a odpovede 83). Upresňuje, že „prípustná doba pre povinné modlitby je od rána až do poludnia, od poludnia až do západu slnca a od západu slnca až do dvoch hodín po západe“. ‘Abdu’l-Bahá ďalej uviedol, že ranná povinná modlitba sa smie odriekať už na úsvite.

Definícia „poludnia“ ako času „od poludnia až do západu slnca“ sa vzťahuje na krátku povinnú modlitbu ako i na strednú.

6

Na príkaz v knihe Božej sme vás oslobodili od vyššieho počtu. ¶6

Požiadavky na povinnú modlitbu boli v Bábovom a islamskom zriadení náročnejšie než požiadavky na vykonanie povinnej modlitby pozostávajúcej z deviatich rak’áhov predpísanej v Kitáb-i-aqdas (Vysvetlivku 4.).

Báb v Bayáne predpísal povinnú modlitbu pozostávajúcu z devätnástich rak’áhov, ktorá sa mala vykonať raz za dvadsaťštyri hodín – od jedného poludnia do druhého poludnia.

Moslimská modlitba sa odrieka päťkrát za deň, a síce skoro ráno, na poludnie, poobede, večer a v noci. Hoci sa počet rak’áhov mení podľa času odriekania, za deň sa spolu modlí sedemnásť rak’áhov.

7

Keď máte túžbu túto modlitbu vykonať, obráťte sa k Dvoru Mojej Najsvätejšej prítomnosti, k tomuto Posvätenému miestu, ktoré Boh učinil stredom ... ktoré pre obyvateľov Miest večnosti určil za Bod uctievania ¶6

„Bod uctievania“, to jest, bod, ku ktorému sa uctievajúci má obrátiť počas povinnej modlitby, sa nazýva Qiblih. Myšlienka Qiblih sa nachádza i v predošlých náboženstvách. V minulosti bol za Qiblih určený Jeruzalem. Muhammad zmenil túto Qiblih na Mekku. Bábove pokyny v arabskom Bayáne znejú:

„Qiblih vskutku predstavuje Ten, koho Boh prejaví. Vždy, keď sa pohne, pohne sa i Qiblih, až kým On nedôjde pokoja.“

Bahá’u’lláh tento úryvok v Kitáb-i-aqdas cituje (č. 137) a potvrdzuje ho v uvedenom verši. Taktiež uviedol, že obrátenie sa smerom ku Qiblih je „nemenná požiadavka pri odriekaní povinnej modlitby“ (Otázky a odpovede 14 , Otázky a odpovede 67). Avšak pri ostatných modlitbách a pobožnostiach sa človek môže tvárou obrátiť ktorýmkoľvek smerom.

8

A keď Slnce pravdy a prehovoru zapadne, obráťte tvár k Miestu, ktoré sme vám určili. ¶6

Bahá’u’lláh určuje, že Qiblih bude predstavovať po Jeho zosnutí miesto Jeho odpočinku. Najsvätejšia hrobka sa nachádza v Bahjí v ‘Akke. ‘Abdu’l-Bahá toto miesto popisuje ako „žiarivú svätyňu“, „miesto, okolo ktorého krúži Zhromaždenie na výsostiach“.

Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom vysvetľuje duchovný význam obracania sa ku Qiblih pomocou analógie s rastlinou, ktorá sa obracia smerom k slnku:

… rovnako ako sa rastlinka naťahuje za slnečným svetlom, od ktorého získava život a rast, tak sa i my počas modlitby srdcom obraciame k Prejavu Božiemu, Bahá’u’lláhovi. … ako symbol tohto vnútorného počinu obraciame tvár … k miestu, kde na tejto zemi spočíva Jeho prach.

9

Jednotlivosti povinnej modlitby sme uviedli v inej tabuľke. ¶8

Pôvodnú povinnú modlitbu zjavil Bahá’u’lláh v oddelenej tabuľke „z dôvodov múdrosti“ (Otázky a odpovede 63). Za Bahá’u’lláhovho života s ňou veriaci neboli oboznámení, keďže ju nahradili tri povinné modlitby, ktoré sa teraz používajú.

Krátko po Bahá’u’lláhovom Nanebovstúpení ukradol text tejto modlitby spolu s niekoľkými ďalšími tabuľkami Muḥammad-‘Alí, úhlavný porušiteľ Jeho Zmluvy.

10

V modlitbe za zosnulých ¶8

Modlitba za zosnulých (Pozri Výber textov, ktoré Bahá’u’lláh zjavil ako dodatok ku Kitáb-i-aqdas.) je jediná bahájska povinná modlitba, ktorá sa má odriekať v zhromaždení. Má ju odriekať jeden veriaci, kým ostatní prítomní ticho stoja (Vysvetlivku 19.). Bahá’u’lláh objasnil, že modlitba za zosnulých sa vyžaduje, len ak zosnul dospelý (Otázky a odpovede 70), že jej odriekanie by malo predchádzať pochovaniu zosnulého a že počas modlitby sa nepožaduje obrátenie ku Qiblih (Otázky a odpovede 85).

Ďalšie jednotlivosti týkajúce sa modlitby za zosnulých sú zhrnuté v Prehľade a kodifikácii, časť IV. A. 13. – 14.

11

V modlitbe za zosnulých zoslal Boh, Zjaviteľ veršov, šesť určených úsekov. ¶8

Úseky, ktoré tvoria súčasť modlitby za zosnulých, sa skladajú zo šesťnásobného opakovania pozdravu „Alláh-u-Abhá“ (Boh je nadovšetko Slávny), pričom po každom nasleduje devätnásťnásobné opakovanie jedného zo šiestich príslušných zjavených veršov. Tieto verše sa zhodujú s veršami, ktoré v modlitbe za zosnulých zjavil Báb v Bayáne. Bahá’u’lláh k nim pridal prosebnú modlitbu, ktorá týmto úsekom predchádza.

12

Srsť nemá za následok neplatnosť modlitby a rovnako ani to, z čoho odišiel duch, ako napríklad kosti. Dovoľuje sa vám nosiť kožušinu soboliu podobne ako nosíte kožušinu bobriu, veveričiu a inú. ¶9

V niektorých predchádzajúcich zriadeniach sa verilo, že nosenie srsti určitých zvierat či určitých predmetov má za následok neplatnosť modlitby. Bahá’u’lláh tu potvrdzuje Bábove výroky v arabskom Bayáne o tom, že takéto predmety nemajú za následok neplatnosť modlitby.

13

Prikázali sme vám, aby ste sa modlili a postili od začiatku dospelosti. ¶10

Bahá’u’lláh určuje, že „vek dospelosti vzhľadom k náboženským povinnostiam“ je „pätnásty rok pre mužov i pre ženy“ (Otázky a odpovede 20). Podrobnejšie informácie o období pôstu vysvetlivku 25.

14

udelil výnimku tým, ktorých oslabí nemoc či vek ¶10

Čo sa týka povinných modlitieb a pôstu, výnimka udelená tým, ktorých oslabila nemoc či pokročilý vek, je vysvetlená v Otázkach a odpovediach. Bahá’u’lláh poznamenáva, že v „čase nemoci nie je prípustné tieto povinnosti dodržiavať“ (Otázky a odpovede 93). V tejto súvislosti stanovuje hranicu vysokého veku na sedemdesiat rokov (Otázky a odpovede 74). Shoghi Effendi v odpovedi na istú otázku vysvetlil, že ľuďom, ktorí dovŕšili sedemdesiat rokov, je udelená výnimka bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zoslabnutí.

Postiť sa nemusia i iné určené kategórie ľudí, ktorých zoznam sa nachádza v Prehľade a kodifikácii, časť IV. B. 5. Taktiež vysvetlivku 20, vysvetlivku 30, vysvetlivku 31.

15

Boh vám dal zvolenie, že smiete skloniť hlavu k zemi na každom povrchu, ktorý je čistý. V tomto ohľade sme odstránili obmedzenia, ktoré boli predtým uložené v knihe. ¶10

V predošlých zriadeniach požiadavky na modlitbu často zahŕňali pokyn skloniť sa k zemi. V arabskom Bayáne Báb vyzval veriacich, aby pri sklonení čelo kládli na povrch z krištáľu. Podobne sú i v islame nariadené obmedzenia ohľadne povrchu, na ktorom sa moslimovia smú skloniť. Bahá’u’lláh takéto obmedzenia ruší a jednoducho hovorí o „každom povrchu, ktorý je čistý“.

16

Ak niekto nenájde vodu na očistu, nech päťkrát zopakuje tieto slová: „V mene Boha, Najčistejšieho, Najčistejšieho,“ a potom nech prejde k modlitbe. ¶10

Veriaci má očistu vykonávať ako prípravu na povinnú modlitbu. Skladá sa z umytia rúk a tváre. Ak voda nie je k dispozícii, je predpísané päťnásobné zopakovanie príslušného zjaveného verša. Vysvetlivku 34 ohľadne všeobecných záležitostí týkajúcich sa očisty.

Príčiny, pre ktoré boli v predošlých zriadeniach ustanovené náhradné postupy pre prípad, keď voda nie je k dispozícii, možno nájsť v Koráne a v arabskom Bayáne.

17

V oblastiach, kde sa dni a noci predlžujú, nech sa čas modlitby stanovuje podľa hodín a podľa iných prístrojov odmeriavajúcich beh času. ¶10

Ide o územia, ktoré sa nachádzajú ďaleko na severe či juhu, kde sa dĺžka dní a nocí značne líši (Otázky a odpovede 64 , Otázky a odpovede 103). Toto ustanovenie sa vzťahuje i na pôst.

18

Oslobodili sme vás od požiadavky vykonávať modlitbu znamení. ¶11

Modlitba znamení je zvláštna forma moslimskej povinnej modlitby, pričom bolo prikázané, aby sa odriekala v čase prírodných dejov, ako napríklad zemetrasení, zatmení a iných úkazov, ktoré môžu spôsobiť hrôzu a považujú sa za Božie znamenia. Požiadavka vykonania tejto modlitby bola zrušená. Namiesto nej môžu baháji vyriecť: „Panstvo prináleží Bohu, Pánu videného i nevideného, Pánu stvorenia,“ ale nie je to povinné (Otázky a odpovede 52).

19

Okrem modlitby za zosnulých sme zrušili zvyk modliť sa hromadne. ¶12

V bahájskom zriadení bola zrušená hromadná modlitba v zmysle formálnej povinnej modlitby, ktorá sa má odriekať podľa predpísaného rituálu, ako je napríklad zvykom v islame, kde piatkovú modlitbu v mešite vedie imám. Modlitba za zosnulých (Vysvetlivku 10.) je jedinou hromadnou modlitbou, ktorú bahájske zákony predpisujú. Jeden z prítomných ju má odriekať, pričom ostatní zúčastnení ticho stoja. Čítajúci nemá žiadne mimoriadne postavenie. Zhromaždenie nemusí byť obrátené ku Qiblih (Otázky a odpovede 85).

Tri denné povinné modlitby sa majú odriekať samostatne, a nie v zhromaždení.

Pri mnohých iných bahájskych modlitbách neexistuje predpísaný spôsob predčítania a všetci môžu tieto nepovinné modlitby používať na stretnutiach či v súkromí podľa vlastného želania. Shoghi Effendi v tejto súvislosti uvádza, že:

… i keď sa teda priatelia smú riadiť podľa vlastných prianí, … mali by si dávať čo najväčší pozor, aby žiaden spôsob, ktorý používajú, nenadobudol príliš ustálenú podobu a nestal sa tak akousi inštitúciou. Toto je myšlienka, ktorú by priatelia mali mať vždy na pamäti, aby sa neodchýlili od jasnej cesty naznačenej v učení.

20

Pri povinnej modlitbe a pri pôste udelil Boh výnimku ženám po dobu, keď majú svoje dni. ¶13

Čo sa týka povinných modlitieb a pôstu, ženám, ktoré majú menštruáciu, je udelená výnimka. Namiesto toho by mali vykonať očistu (Vysvetlivku 34.) a v rozmedzí od jedného poludnia do druhého deväťdesiatpäťkrát zopakovať verš: „Oslávený buď Boh, Pán nádhery a krásy!“ Toto ustanovenie má pôvod v arabskom Bayáne, kde bola udelená podobná úľava.

V niektorých predošlých náboženských zriadeniach sa ženy po dobu svojich dní považovali za rituálne nečisté a mali zakázané dodržiavať povinnosť modliť a postiť sa. Bahá’u’lláh predstavu rituálnej nečistoty zrušil (Vysvetlivku 106.).

Svetový dom spravodlivosti objasnil, že ustanovenia v Kitáb-i-aqdas, ktoré udeľujú výnimku týkajúcu sa určitých povinností a záväzkov, ako už samotné slovo naznačuje, sú výnimkami a nie zákazmi. Každý veriaci môže preto príslušnú výnimku využiť podľa vlastného želania. Avšak Svetový dom spravodlivosti radí, že keď sa veriaci rozhoduje, či ju využije alebo nie, mal by použiť múdrosť a uvedomiť si, že Bahá’u’lláh mal dobrý dôvod na to, aby tieto výnimky udelil.

Predpísaná výnimka týkajúca sa povinnej modlitby, ktorá sa pôvodne vzťahovala na povinnú modlitbu skladajúcu sa z deviatich rak’áhov, teraz platí pre tri povinné modlitby, ktoré ju nahradili.

21

Ak sa počas cestovania zastavíte a budete odpočívať na bezpečnom mieste, namiesto každej nevykonanej povinnej modlitby sa raz skloňte k zemi – a to tak muži, ako i ženy ¶14

V súvislosti s povinnou modlitbou je výnimka udelená tým, ktorí sa nachádzajú v takých neistých podmienkach, že odriekanie povinných modlitieb nie je možné. Výnimka platí, i keď veriaci cestuje alebo je doma, a poskytuje spôsob, akým nahradiť povinné modlitby, ktoré neboli vyrieknuté pre neisté okolnosti.

Bahá’u’lláh objasnil, že povinná modlitba „sa počas cestovania nevynecháva“, pokiaľ veriaci nájde „bezpečné miesto“, na ktorom ju môže vykonať (Otázky a odpovede 58).

Otázky a odpovede 21, Otázky a odpovede 58, Otázky a odpovede 59, Otázky a odpovede 60 , Otázky a odpovede 61 podrobnejšie rozvádzajú tieto ustanovenia.

22

Potom sa posaďte s prekríženými nohami ¶14

Arabský výraz „haykalu’t-tawhíd“, ktorý bol na tomto mieste preložený ako „s prekríženými nohami“, znamená „postoj jednoty“. Tradične označuje polohu s prekríženými nohami.

23

Vrav: Boh Moju ukrytú lásku učinil kľúčom k Pokladu. ¶15

Známa islamská tradícia ohľadne Boha a Jeho stvorenia vraví:

Bol som Skrytým pokladom. Chcel som byť poznaný, a tak som dal stvoreniu bytie, aby som mohol byť poznaný.

V bahájskych spisoch sa zmienky o tejto tradícii nachádzajú na mnohých miestach. Bahá’u’lláh napríklad v jednej zo Svojich modlitieb zjavuje:

Velebené buď Tvoje meno, ó Pane, môj Bože! Dosvedčujem, že si bol Skrytým pokladom v závoji Svojej odvekej Bytosti a nepreniknuteľnou Záhadou obklopenou Svojou vlastnou Podstatou. Keď si sa zatúžil prejaviť, dal si bytie Väčšiemu a Menšiemu svetu a nadovšetko Svoje stvorenie si si vyvolil Človeka a učinil Ho znamením oboch svetov, ó Ty, ktorý si naším Pánom, Najsúcitnejším!

Pozdvihol si Ho, aby sa pred všetkými ľuďmi Tvojho stvorenia ujal Tvojho trónu. Umožnil si Mu, aby odhalil Tvoje tajomstvá a zažiaril svetlom Tvojho vnuknutia a Tvojho zjavenia a aby prejavil Tvoje mená a Tvoje prídomky. Prostredníctvom Neho si ozdobil úvod knihy Svojho stvorenia, ó Ty, kto panuješ vesmíru, ktorý si vytvoril. (Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh [Modlitby a meditácie], XXXVIII)

Podobne vraví v Skrytých slovách:

Stvoril som ťa, pretože som k tvojmu stvoreniu pocítil lásku. Preto miluj aj ty Mňa, aby som mohol vyslovovať tvoje meno a dušu ti naplniť duchom života.

‘Abdu’l-Bahá v komentári k uvedenej tradícii napísal:

Ó pútniku na ceste Milovaného! Vedz, že táto tradícia sa zameriava hlavne na to, aby spomenula etapy Božieho utajenia a prejavenia v Stelesneniach pravdy, v Tých, ktorí sú Miestami rozbresku Jeho nadovšetko Slávnej Bytosti. Napríklad pred tým, než sa plameň neutíchajúceho Ohňa zapáli a prejaví, jestvuje sám od seba a sám v sebe v skrytej podstate všeobecných Prejavov, čo je stavom „Skrytého pokladu“. A keď sa požehnaný Strom sám od seba a sám v sebe vznieti a onen božský Oheň planie z jeho podstaty a v jeho podstate, ide o stav „prial som si byť poznaný“. A keď z Obzoru vesmíru s nekonečnými Božskými menami a prídomkami zažiari na náhodné a bezpriestorné svety, vynorí sa nové a úžasné stvorenie, ktoré sa zhoduje so stavom „tak som dal stvoreniu bytie“. A keď posvätené duše roztrhnú závoje všetkých pozemských pút a svetského postavenia a poponáhľajú sa, aby uzreli krásu Božskej prítomnosti, a dostane sa im tej cti, že Prejav uznajú a sú v srdci schopné dosvedčiť nádheru Najväčšieho znamenia Božieho, potom sa stane zjavným účel stvorenia, ktorým je poznanie Toho, kto je Večná pravda.

24

Ó Pero Najvyššieho! ¶16

Výrazy „Pero Najvyššieho“, „Zvrchované pero“ a „Najvznešenejšie pero“ sa vzťahujú na Bahá’u’lláha a ozrejmujú Jeho úlohu zjavovať Slovo Božie.

25

Uložili sme vám, aby ste sa postili počas krátkeho obdobia ¶16

Pôst a povinná modlitba spolu tvoria dva piliere, ktoré podopierajú zjavený Boží zákon. Bahá’u’lláh v jednej zo Svojich tabuliek potvrdzuje, že zákon o povinnej modlitbe a o pôste zjavil na to, aby sa vďaka nemu veriaci mohli priblížiť k Bohu.

Shoghi Effendi uvádza, že obdobie pôstu zahŕňajúce úplné zdržiavanie sa pokrmu i pitia od východu do západu slnca, je:

… v podstate obdobím rozjímania a modlenia, duchovnej obrody. Počas neho sa veriaci musí snažiť urobiť vo svojom vnútornom živote potrebné úpravy a oživiť a občerstviť duchovné sily, ktoré sa mu ukrývajú v duši. Preto má vo svojom základe rozhodne duchovný význam a zmysel. Pôst je symbolom a pripomína zdržiavanie sa sebeckých a pozemských túžob.

Postiť sa majú všetci veriaci po dosiahnutí 15. roku života, až kým nedovŕšia 70. rok života.

Zhrnutie detailov ustanovení ohľadne zákona o pôste a ohľadne výnimiek, ktoré sú udelené určitým kategóriám ľudí, sa nachádza v Prehľade a kodifikácii, časť IV. B. 1. – 6. Výnimkami z pôstu sa zaoberajú i vysvetlivku 14, vysvetlivku 20, vysvetlivku 30 , vysvetlivku 31.

Devätnásťdňové obdobie pôstu pripadá na bahájsky mesiac ‘alá – väčšinou 2. – 20. marca, hneď po skončení prestupných dní (Vysvetlivku 27 , vysvetlivku 147.) a nasleduje po ňom slávnosť Naw-rúz (Vysvetlivku 26.).

26

a na jeho konci sme vám za slávnosť určili Naw-rúz ¶16

Báb zaviedol nový kalendár známy ako kalendár badí či bahájsky kalendár (Vysvetlivku 27 , vysvetlivku 147.). Podľa tohto kalendára sa deň začína a končí západom slnka. Báb v Bayáne prikázal, že mesiac ‘alá bude mesiacom pôstu, stanovil, že deň Naw-rúz bude znamenať ukončenie tohto obdobia, a Naw-rúz označil za deň Boží. Bahá’u’lláh potvrdzuje kalendár badí, v ktorom sa Naw-rúz označuje za slávnosť.

Naw-rúz je prvým dňom nového roka. Nastáva zároveň s jarnou rovnodennosťou na severnej pologuli, ktorá obvykle pripadá na 21. marca. Bahá’u’lláh vysvetľuje, že tento sviatočný deň sa má oslavovať v ten deň, keď slnko vstúpi do znamenia barana (t. j. jarná rovnodennosť), i keby to malo nastať ani nie minútu pred západom slnka (Otázky a odpovede 35). Preto môže Naw-rúz pripadnúť na 20., 21. či 22. marca v závislosti od času rovnodennosti.

Bahá’u’lláh ponechal na svetovom dome spravodlivosti, aby doplnil detaily mnohých zákonov. Medzi ne patrí i niekoľko otázok týkajúcich sa bahájskeho kalendára. Strážca uviedol, že z hľadiska celosvetového uplatňovania zákona o načasovaní Naw-rúzu bude potrebné zvoliť určité miesto na zemi, ktoré bude slúžiť ako norma na určovanie času jarnej rovnodennosti. Taktiež naznačil, že výber tohto miesta bol ponechaný na rozhodnutí Svetového domu spravodlivosti.

27

Dni, ktoré z mesiacov vystávajú, vložte pred pôstny mesiac. ¶16

Kalendár badí sa zakladá na solárnom roku pozostávajúcom z 365-tich dní, 5-tich hodín a asi 50-tich minút. Rok sa skladá z 19-tich mesiacov po 19-tich dňoch (t. j. 361 dní) a ďalších štyroch dní (príp. piatich počas prestupného roka). Báb v novom kalendári presne neurčil miesto prestupných dní. Kitáb-i-aqdas túto otázku rieši tým, že v kalendári „vystávajúcim“ dňom priraďuje pevné miesto tesne pred mesiacom ‘alá – obdobím pôstu. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v kapitole o bahájskom kalendári v knihe The Bahá‘í World [Bahájsky svet], zväzok XVIII.

28

Prikázali sme, aby … boli práve tieto prejavom písmena Há ¶16

Prestupné dni, nazývané Ayyám-i-Há (dni Há), sú výnimočné tým, že sa spájajú s „písmenom Há“. Číselná hodnota abjadu tohto arabského písmena sa rovná piatim, čo sa zhoduje s možným počtom prestupných dní.

Písmenu „Há“ bolo vo Svätých spisoch daných niekoľko duchovných významov, medzi ktoré patrí i to, že je symbolom Božej Podstaty.

29

dni dávania predchádzajúce obdobiu zdržanlivosti ¶16

Bahá’u’lláh Svojim nasledovníkom uložil, aby tieto dni venovali oslavám, veseliu a dobročinnosti. V liste napísanom menom Shoghiho Effendiho sa vysvetľuje, že „prestupné dni sú zvlášť vyhradené pre pohostinnosť, rozdávanie darčekov atď.“.

30

Osoby cestujúce … nie sú pôstom viazané ¶16

Bahá’u’lláh určuje najkratšiu dobu trvania cesty, pri ktorej sa veriaci nemusí postiť (Otázky a odpovede 22 , Otázky a odpovede 75). Podrobnosti tohto ustanovenia sú zhrnuté v Prehľade a kodifikácii, časť IV. B. 5. a. i. – v.

Shoghi Effendi objasnil, že cestujúci sa postiť nemusia, pokiaľ však chcú, môžu pôst držať. Taktiež poukázal na to, že výnimka platí počas celej cesty, nielen počas hodín strávených vo vlaku či aute atď.

31

Osoby cestujúce, nemocné, ženy v požehnanom stave alebo ženy pridájajúce nie sú pôstom viazané. Boh im na znak milosti udelil výnimku. ¶16

Postiť sa nemusia ľudia chorí či pokročilého veku (Vysvetlivku 14.), ženy počas svojich dní (Vysvetlivku 20.), cestujúci (Vysvetlivku 30.) a ženy tehotné či dojčiace. Táto výnimka sa taktiež vzťahuje i na tých, ktorí ťažko pracujú, ktorým sa však zároveň radí, „aby zákonu Božiemu a vznešenému postaveniu pôstu preukázali úctu“ tak, že budú jesť „striedmo a v súkromí“ (Otázky a odpovede 76). Shoghi Effendi uviedol, že to, pri akej práci sa ľudia nebudú musieť postiť, určí Svetový dom spravodlivosti.

32

Zdržiavajte sa pokrmu a pitia od východu do západu slnca ¶17

Toto sa vzťahuje na obdobie pôstu. ‘Abdu’l-Bahá v jednej zo Svojich tabuliek uvádza, že pôst predstavuje zdržiavanie sa pokrmu a pitia, a ďalej píše, že fajčenie je formou „pitia“. Sloveso „piť“ sa v arabčine rovnako vzťahuje i na fajčenie.

33

Prikázali sme, aby … každý veriaci v Boha … každodenne … deväťdesiatpäťkrát opakoval: „Alláh-u-Abhá.“ ¶18

„Alláh-u-Abhá“ je arabské slovné spojenie, ktoré znamená „Boh, nadovšetko Slávny“. Ide o tvar Najväčšieho mena (Vysvetlivku 137.). V islame existuje tradícia, ktorá vraví, že medzi mnohými menami Božími je jedno, ktoré je najväčšie. Ale znenie tohto Najväčšieho mena bolo utajené. Bahá’u’lláh potvrdil, že Najväčším menom je „Bahá“.

Rozličné odvodeniny slova „Bahá“ sa taktiež považujú za Najväčšie meno. Tajomník menom Shoghiho Effendiho vysvetľuje, že:

Najväčšie meno je meno Bahá’u’lláhovo. „Yá Bahá’u’l-Abhá“ je zvolanie, ktoré znamená: „Ó Ty, Sláva sláv!“ „Alláh-u-Abhá“ je pozdrav, ktorý znamená „Boh, nadovšetko Slávny“. Oboje sa vzťahuje na Bahá’u’lláha. Najväčším menom sa myslí, že Bahá’u’lláh sa objavil v Najväčšom mene Božom, inými slovami, že je zvrchovaný Prejav Boží.

Pozdrav „Alláh-u-Abhá“ sa zaužíval v období Bahá’u’lláhovho vyhnanstva v Adrianopoli.

Deväťdesiatpäťnásobnému opakovaniu „Alláh-u-Abhá“ má predchádzať vykonanie očisty (Vysvetlivku 34.).

34

vykonajte ... očistu pred povinnou modlitbou ¶18

Očista je priamo spojená s určitými modlitbami. Musí predchádzať trom povinným modlitbám, každodennému deväťdesiatpäťnásobnému opakovaniu „Alláh-u-Abhá“ a odriekaniu verša, ktorý bol pre ženy počas ich dní predpísaný ako náhrada za povinnú modlitbu a pôst (Vysvetlivku 20.).

Predpísaná očista predstavuje umytie rúk a tváre v rámci prípravy na modlitbu. V prípade strednej povinnej modlitby ju sprevádza odriekanie určitých veršov (Pozri Výber textov, ktoré Bahá’u’lláh zjavil ako dodatok ku Kitáb-i-aqdas.).

Očista znamená viac než len umývanie, ako to možno vidieť i zo skutočnosti, že dokonca i keď sa tesne pred odriekaním povinnej modlitby vykúpeme, i tak je potrebné vykonať očistu (Otázky a odpovede 18).

Ak na očistu nemáme k dispozícii vodu, treba päťkrát vyriecť predpísaný verš (Vysvetlivku 16.), pričom sa toto ustanovenie vzťahuje i na tých, ktorým by použitie vody z telesného hľadiska uškodilo (Otázky a odpovede 51).

Detailné ustanovenia zákona týkajúce sa očisty sú uvedené v Prehľade a kodifikácii v časti IV. A. 10. a. – g. ako i v Otázkach a odpovediach číslo 51, 62, 66, 77 a 86.

35

Zakazujeme vám, aby ste spáchali vraždu ¶19

Vziať druhému život Bahá’u’lláh opätovne zakazuje i v 73. odseku Kitáb-i-aqdas. Tresty sú predpísané pre úkladnú vraždu (Vysvetlivku 86.). V prípade zabitia je potrebné rodine zosnulého zaplatiť stanovené odškodné (Pozri Kitáb-i-aqdas, ods. 188.).

36

či cudzoložstvo ¶19

Arabské slovo „ziná“, ktoré sa na tomto mieste prekladá ako „cudzoložstvo“, znamená i smilstvo, i cudzoložstvo. Vzťahuje sa nielen na sexuálny vzťah jedného z manželov s niekým iným než vlastným partnerom, ale i na nemanželský pohlavný styk vo všeobecnosti. Jednou z foriem „ziná“ je znásilnenie. Jediná pokuta, ktorú Bahá’u’lláh predpisuje, sa týka tých, ktorí spáchajú smilstvo (Vysvetlivku 77.). Určenie pokút za iné druhy sexuálnych priestupkov je ponechané na Svetovom dome spravodlivosti.

37

ohovárania či nactiutŕhania ¶19

Bahá’u’lláh opakovane odsudzuje ohováranie, nactiutŕhanie a zaoberanie sa chybami iných. V Skrytých slovách jasne uvádza: „Ó synu bytia! Ako si len mohol zabudnúť na vlastné prehrešky a zaoberať sa prehreškami druhých? Toho, kto tak činí, stihne Moje prekliatie.“ A opäť: „Ó synu človeka! Nespomínaj hriechy druhých, pokým si sám hriešnikom. Ak tento príkaz prekročíš, budeš prekliaty. To dosvedčujem.“ Táto dôrazná výstraha sa ďalej opakuje v Jeho poslednom diele, „Knihe Mojej Zmluvy“: „Vskutku vravím, že jazyk sa má zmieňovať o tom, čo je dobré. Nepoškvrňte ho teda neprístojnou rečou. Boh odpustil to, čo pominulo. Odteraz by mal každý vravieť to, čo je vhodné a prístojné, a mal by sa strániť nactiutŕhania, slovných urážok a všetkého, čo ľuďom spôsobuje zármutok.“

38

Dedičstvo sme rozdelili do siedmich tried ¶20

Bahájske zákony o dedičstve sa vzťahujú len na prípad dedenia zo zákona, to jest v prípade, že zosnulý nezanechá závet. Bahá’u’lláh v Kitáb-i-aqdas (č. 109) dal pokyn každému veriacemu, aby spísal závet. Na inom mieste jasne uvádza, že jednotlivci majú plné právo rozhodovať o svojom majetku a smú určiť spôsob, akým sa má ich vlastníctvo rozdeliť, a označiť v závete tých bahájov alebo nebahájov, ktorí majú dediť (Otázky a odpovede 69). V tejto súvislosti sa v liste napísanom menom Shoghiho Effendiho vysvetľuje, že:

… hoci baháji smú v závete naložiť so svojím bohatstvom, akokoľvek si želajú, morálka a svedomie ich zaväzuje, aby pri písaní závetu mali neustále na pamäti nevyhnutnosť dodržať Bahá’u’lláhovu zásadu o spoločenskom poslaní bohatstva a následnej potrebe vyhnúť sa tomu, aby sa v prílišnej miere nahromadilo a sústredilo u pár jednotlivcov či skupín jednotlivcov.

Tento verš Kitáb-i-aqdas predstavuje úvod k pomerne dlhej pasáži, v ktorej Bahá’u’lláh rozpracúva bahájsky zákon o dedičstve.

Pri čítaní tejto pasáže treba mať na pamäti, že tento zákon bol vyslovený na základe predpokladu, že zosnulým je muž. Ak je zosnulou žena, jeho ustanovenia platia analogicky.

Systém dedičstva, ktorý rozdeľuje majetok zosnulého medzi sedem tried dedičov (deti, manžela alebo manželku, otca, matku, bratov, sestry a učiteľov), sa zakladá na ustanoveniach, ktoré v Bayáne uzákonil Báb. Hlavné črty bahájskych zákonov o dedičstve v prípade dedenia zo zákona sú:

-1. Ak zomrie otec a v jeho majetku je i osobné obydlie, potom takéto obydlie pripadá najstaršiemu synovi (Otázky a odpovede 34).

-2. Ak zosnulý nemá mužských potomkov, dve tretiny obydlia pripadajú jeho ženským potomkom a zvyšná tretina pripadá domu spravodlivosti (Otázky a odpovede 41, Otázky a odpovede 72). Vysvetlivku 42 zaoberajúcu sa tým, ku ktorej úrovni inštitúcie domu spravodlivosti sa tento zákon vzťahuje. (vysvetlivku 44.)

-3. Zvyšok majetku sa delí medzi sedem tried dedičov. Podrobnosti o počte dielov, ktoré každá skupina dostane, sa nachádzajú v Otázkach a odpovediach č. 5 a v Prehľade a kodifikácii časť IV. C. 3. a.

-4. V prípade, že v niektorej triede existuje viac než jeden dedič, podiel pridelený tejto triede by sa mal medzi dedičov rozdeliť rovnakým dielom bez ohľadu na to, či ide o mužov alebo ženy.

-5. V prípade, že potomstva niet, podiel detí pripadne domu spravodlivosti (Otázky a odpovede 7, Otázky a odpovede 41).

-6. Ak zosnulý potomstvo zanechá, ale chýba časť ostatných tried dedičov, prípadne všetky, dve tretiny ich podielu pripadnú potomstvu a jedna tretina domu spravodlivosti (Otázky a odpovede 7).

-7. Ak niet žiadnej z uvedených tried, dve tretiny majetku pripadajú synovcom a neteriam zosnulého. Ak tých niet, ten istý podiel pripadá tetám a ujom. Ak i títo chýbajú, potom ich synom a dcéram. V každom prípade ostatná tretina pripadá domu spravodlivosti.

-8. Ak zosnulý nezanechá žiadnych zo spomínaných dedičov, celý majetok pripadá domu spravodlivosti.

-9. Bahá’u’lláh uvádza, že nebaháji nemajú právo dediť po bahájskych rodičoch či príbuzných (Otázky a odpovede 34). Shoghi Effendi sa v liste napísanom jeho menom zmieňuje, že toto obmedzenie platí „len v tých prípadoch, keď baháj zomrie a nezanechá závet a keď sa teda jeho majetok bude musieť rozdeliť podľa pravidiel stanovených v Kitáb-i-aqdas. V opačnom prípade baháji smú svoj majetok odkázať hocikomu bez ohľadu na náboženstvo, a to za predpokladu, že zanechajú závet, v ktorom uvedú, aké majú želanie.“ Preto je vždy možné, aby baháj zabezpečil svojho nebahájskeho partnera, deti či príbuzných tým, že zanechá závet.

Ďalšie podrobnosti o zákone o dedičstve sú zhrnuté v Prehľade a kodifikácii, časť IV. C. 3. a. – o.

39

bratom päť častí … sestrám štyri časti ¶20

Otázky a odpovede podrobnejšie rozvádzajú ustanovenia zákona, keďže sa vzťahujú na podiel na dedičstve pridelený bratom a sestrám zosnulého. Ak brat či sestra pochádza od rovnakého otca ako zosnulý, zdedí celý pridelený podiel. Ak však brat či sestra pochádza od iného otca, zdedí len dve tretiny prideleného podielu, pričom zvyšná tretina pripadne domu spravodlivosti (Otázky a odpovede 6). Ďalej v prípade, že zosnulý má vlastných bratov alebo vlastné sestry, nevlastní bratia a nevlastné sestry z matkinej strany nededia (Otázky a odpovede 53). Nevlastní bratia a nevlastné sestry samozrejme po práve dostanú dedičstvo z majetku vlastného otca.

40

učiteľom ¶20

‘Abdu’l-Bahá v istej tabuľke prirovnáva učiteľov, ktorí sa zaoberajú duchovnou výchovou dieťaťa, k „duchovnému otcovi“, ktorý „svoje dieťa obdarúva večným životom“. Vysvetľuje, že z tohto dôvodu „sa učitelia nachádzajú v zozname dedičov“ v „Božom zákone“.

Bahá’u’lláh upresňuje podmienky, za ktorých učiteľ dedí, a podiel, ktorý dostane (Otázky a odpovede 33).

41

Keď sme uslyšali volanie ešte nenarodených detí, podiel sme im zdvojnásobili a ostatným sme ho znížili. ¶20

V Bábových zákonoch o dedičstve bolo deťom zosnulých pridelených deväť častí pozostávajúcich z 540-tich dielov. Tento podiel tvoril necelú štvrtinu celého majetku. Bahá’u’lláh zdvojnásobil ich časť na 1 080 dielov a znížil podiely pridelené ostatným šiestim triedam dedičov. Taktiež načrtol presný zámer tohto verša a jeho vplyv na rozdelenie dedičstva (Otázky a odpovede 5).

42

domu spravodlivosti ¶21

Keď sa Bahá’u’lláh v Kitáb-i-aqdas zmieňuje o dome spravodlivosti, nie vždy výslovne odlišuje svetový dom spravodlivosti a miestny dom spravodlivosti. Obe tieto ustanovizne sú v tejto knihe uzákonené. Obvykle jednoducho píše o „dome spravodlivosti“ a otázku úrovne či úrovní celej ustanovizne, ku ktorej sa každý zákon bude vzťahovať, ponecháva otvorenú na neskoršie vysvetlenie.

Keď ‘Abdu’l-Bahá v istej tabuľke vymenúva príjmy miestnej pokladnice, zahŕňa do nej i dedičstvá, pri ktorých niet dedičov. Tým naznačuje, že v prípade domu spravodlivosti, o ktorom sa úryvky Kitáb-i-aqdas vo vzťahu k dedičstvu zmieňujú, ide o dom miestny.

43

Ak zosnulý potomstvo zanechá, ale žiadna z tried dedičov ... nejestvuje ¶22

Bahá’u’lláh vysvetľuje, že „toto pravidlo má všeobecnú i konkrétnu platnosť. To znamená, že vždy, keď niektorá trieda z tejto spomínanej skupiny dedičov chýba, dve tretiny ich dedičstva prechádzajú na potomstvo a zvyšná tretina na dom spravodlivosti“. (Otázky a odpovede 7).

44

Obydlie a osobné oblečenie zosnulého sme pridelili mužským, a nie ženským potomkom či iným dedičom. ¶25

‘Abdu’l-Bahá v istej tabuľke uvádza, že obydlie a osobné oblečenie zosnulého muža zostáva v mužskej línii. Prechádza na najstaršieho syna. Ak ho niet, prechádza na druhého najstaršieho syna a tak ďalej. Vysvetľuje, že toto ustanovenie je výrazom zákona o právach prvorodených, ktorý Boží zákon vždy podporoval. V istej tabuľke nasledovníkovi viery v Perzii napísal: „Vo všetkých božských zriadeniach sa najstaršiemu synovi dostávalo výnimočných pôct. Dokonca i postavenie prorokov bolo právom prvorodených.“ Pocty udelené najstaršiemu synovi však sprevádzajú i povinnosti. Napríklad má voči Bohu morálnu povinnosť starať sa o svoju matku a taktiež brať do úvahy potreby ostatných dedičov.

Bahá’u’lláh vysvetľuje rozmanité aspekty tejto časti zákona o dedičstve. Upresňuje, že ak ide o niekoľko obydlí, to hlavné a najdôležitejšie pripadne mužskému potomkovi. Zvyšné obydlia sa musia rozdeliť medzi dedičov spolu s ostatným majetkom zosnulého (Otázky a odpovede 34). Poukazuje na to, že ak mužských potomkov niet, dve tretiny hlavného obydlia a osobné oblečenie zosnulého otca pripadnú ženskému potomstvu a jedna tretina domu spravodlivosti (Otázky a odpovede 72). Ďalej, ak zomrie žena, Bahá’u’lláh uvádza, že všetko jej použité oblečenie sa má rovným dielom rozdeliť medzi jej dcéry. Jej nenosené oblečenie, šperky a majetok sa musí rozdeliť medzi jej dedičov a rovnako aj jej použité oblečenie, ak nezanechá dcéru (Otázky a odpovede 37).

45

Ak syn zosnulého prišiel o život už v dňoch svojho otca, jeho podiel tak, ako to je predpísané v knihe Božej, zdedia deti, ktoré po sebe zanechal. ¶26

Tento aspekt zákona sa uplatňuje len v prípade syna, ktorý zomrie prv než jeho otec či matka. Ak dcéra zosnulého už nežije a má potomstvo, jej podiel sa bude musieť rozdeliť podľa siedmich tried určených v Najsvätejšej knihe (Otázky a odpovede 54).

46

Ak zosnulý po sebe zanechá maloleté deti, ich podiel na dedičstve treba zveriť spoľahlivej osobe ¶27

Slovo „amín“, ktoré je v tomto odseku preložené ako „spoľahlivá osoba“ a „dôverník“, v arabčine vyjadruje širokú škálu významov, ktoré sa predovšetkým spájajú s myšlienkou dôveryhodnosti, ale značia tiež vlastnosti ako spoľahlivosť, vernosť, bezúhonnosť, poctivosť, čestnosť a tak ďalej. V právnickom jazyku „amín“ okrem iného označuje dôverníka, ručiteľa, správcu, strážcu a opatrovníka.

47

Majetok by sa mal deliť, až keď je zaplatený ḥuqúqu’lláh, keď sú vyrovnané dlhy, uhradené výdavky spojené s pohrebom a s pochovaním ¶28

Bahá’u’lláh určuje, že poradie platby týchto výdavkov je: najprv výdavky spojené s pohrebom a s pochovaním, potom dlhy zosnulého a potom ḥuqúqu’lláh (Vysvetlivku 125, Otázky a odpovede 9.). Taktiež určuje, že keď sa za týmto účelom využíva majetok, na zaplatenie sa najprv musí použiť zvyšok majetku, a ak nepostačuje, tak až potom obydlie a osobné oblečenie zosnulého (Otázky a odpovede 80).

48

Toto je to ukryté poznanie, ktoré sa nikdy nezmení, pretože sa začína deviatkou ¶29

Báb v arabskom Bayáne napísal o Svojom zákone o dedičstve, že je „v súlade s utajeným poznaním v Knihe Božej – poznaním, ktoré sa nikdy nezmení ani nenahradí“. Taktiež uviedol, že čísla, pomocou ktorých bolo rozdelenie dedičstva vyjadrené, boli obdarené významom určeným na to, aby napomohol uznaniu Toho, koho Boh prejaví.

„Deviatku“, ktorá sa na tomto mieste spomína, v arabskom texte predstavuje písmeno „Ṭá“, ktoré sa v zápise abjad rovná deviatim (Pozri Slovníček.). Ide o prvý prvok Bábovho rozdelenia dedičstva, pričom Báb určuje, že podiel detí bude tvoriť „deväť častí“. Význam deviatky spočíva v tom, že je číselným ekvivalentom Najväčšieho mena „Bahá“, o ktorom sa ďalšia časť tohto verša zmieňuje ako o mene, ktoré je „utajené a prejavené, nedotknuteľné a neporovnateľne vznešené“. (vysvetlivku 33.)

49

Pán prikázal, aby bol v každom meste ustanovený dom spravodlivosti ¶30

Ustanovizeň domu spravodlivosti sa skladá z volených orgánov, ktoré pôsobia na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni spoločnosti. Bahá’u’lláh v Kitáb-i-aqdas ustanovuje i svetový dom spravodlivosti i miestne domy spravodlivosti. ‘Abdu’l-Bahá vo Svojej poslednej vôli zriaďuje sekundárne (národné alebo regionálne) domy spravodlivosti a načrtáva spôsob, akým má byť zvolený svetový dom spravodlivosti.

V citovanom verši sa hovorí o miestom dome spravodlivosti – ustanovizni, ktorá sa má zvoliť na každom mieste, kde býva deväť či viac dospelých bahájov. Strážca za týmto účelom dočasne stanovil hranicu dospelosti na 21 rokov a uviedol, že ju v budúcnosti svetový dom spravodlivosti môže zmeniť.

Miestne a sekundárne domy spravodlivosti sa zatiaľ nazývajú miestnymi duchovnými radami a národnými duchovnými radami. Shoghi Effendi uviedol, že ide o „dočasné pomenovanie“, ktoré:

… bude postupne nahradené trvalejším a priliehavejším označením dom spravodlivosti v závislosti od toho, ako sa bude zlepšovať porozumenie a zvyšovať uznanie pozície a cieľov bahájskej viery. Nielenže budú súčasné duchovné rady v budúcnosti inak vyzerať, ale im aj bude umožnené, aby medzi svoje úlohy pribrali i tie právomoci, povinnosti a výsady, ktoré si vyžiada uznanie Bahá’u’lláhovej viery nielen ako jednej z uznávaných náboženských sústav sveta, ale ako štátneho náboženstva nezávislej a zvrchovanej moci.

50

počte Bahá ¶30

Číselný ekvivalent abjadu slova „Bahá“ sa rovná deviatim. Svetový dom spravodlivosti a národné i miestne duchovné rady majú v súčasnosti po deväť členov, čiže minimum, ktoré Bahá’u’lláh predpísal.

51

Patrí sa, aby boli medzi ľuďmi dôverníkmi Milosrdného ¶30

Všeobecné právomoci a povinnosti Svetového domu spravodlivosti, národných duchovných rád a miestnych duchovných rád ako i predpoklady členstva sú stanovené v Bahá’u’lláhových a ‘Abdu’l-Bahových spisoch, listoch Shoghiho Effendiho a objasneniach Svetového domu spravodlivosti. Hlavné úlohy týchto ustanovizní načrtáva Ústava Svetového domu spravodlivosti a ústavy národných a miestnych duchovných rád.

52

spoločne sa radiť ¶30

Bahá’u’lláh ustanovil konzultáciu ako jednu z najpodstatnejších zásad Svojej viery a napomínal veriacich, aby „sa radili o všetkých otázkach“. Konzultáciu popisuje ako „lampu vedenia, ktorá ukazuje cestu,“ a vraví, že „udeľuje porozumenie“. Shoghi Effendi uvádza, že „zásada konzultácie … tvorí jeden zo základných zákonov“ bahájskeho Správneho poriadku.

Bahá’u’lláh v Otázkach a odpovediach č. 99 načrtáva prístup ku konzultácii a zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sa pri rozhodovaní dospelo k jednomyseľnosti. Ak sa tak nestane, musí prevážiť rozhodnutie väčšiny. Svetový dom spravodlivosti objasnil, že táto rada týkajúca sa konzultácie bola zjavená predtým, než boli ustanovené duchovné rady, a odpovedala na otázku týkajúcu sa bahájskeho učenia o konzultácii. Svetový dom spravodlivosti potvrdzuje, že vytvorenie duchovných rád, ku ktorým sa priatelia vždy môžu obrátiť s prosbou o pomoc, v žiadnom prípade nevylučuje, aby nasledovali postup naznačený v Otázkach a odpovediach. Tento prístup môžu priatelia použiť, keď chcú konzultovať o svojich osobných problémoch.

53

budujte vo všetkých krajinách domy uctievania ¶31

Bahájsky dom uctievania je venovaný chvále Boha. Dom uctievania tvorí ústrednú budovu mashriqu’l-adhkáru (miesto rozbresku chvály Boha), komplexu, ktorý sa bude v budúcnosti rozvíjať a bude okrem domu uctievania zahŕňať i niekoľko ďalších budov venovaných sociálnym, humanitárnym, vzdelávacím a vedeckým účelom. ‘Abdu’l-Bahá mashriqu’l-adhkár popisuje ako „jednu z najdôležitejších ustanovizní na svete“ a Shoghi Effendi uvádza, že je konkrétnym príkladom zosúladenia „bahájskeho uctievania a služby“. Shoghi Effendi v očakávaní ďalšieho rozvoja tejto inštitúcie predpovedal, že dom uctievania a okolité budovy „budú poskytovať starostlivosť trpiacim, podporu chudobným, útočisko pocestným, útechu žialiacim a vzdelanie nevedomým“. V budúcnosti budú bahájske domy uctievania vybudované v každom meste a v každej dedine.

54

Pán prikázal tým z vás, ktorí môžete, aby ste vykonali púť do posvätného Domu ¶32

Toto nariadenie sa týka dvoch posvätných domov – Bábovho domu v Shíráze a Bahá’u’lláhovho domu v Bagdade. Bahá’u’lláh spresnil, že púť do jedného z týchto dvoch domov spĺňa požiadavku tohto odseku (Otázky a odpovede 25, Otázky a odpovede 29). V dvoch nezávislých tabuľkách známych ako Súriy-i-ḥajj (Otázky a odpovede 10) Bahá’u’lláh predpísal určité obrady pre každú z týchto pútí. V tomto zmysle ide pri vykonávaní púte o viac než len o návštevu týchto dvoch domov.

Po Bahá’u’lláhovom zosnutí ‘Abdu’l-Bahá určil Bahá’u’lláhovu svätyňu za pútnické miesto. V jednej tabuľke uvádza, že „púti“ je „zasvätená Najsvätejšia svätyňa, požehnaný dom v Bagdade a ctený dom Bábov v Shíráze“ a že je „povinnosťou“ tieto miesta navštíviť, „ak si to veriaci môžu dovoliť, ak sú tak schopní učiniť a ak im v ceste nestojí žiadna prekážka“. Pre púť do Najsvätejšej svätyne neboli predpísané žiadne obrady.

55

na znak Svojho milosrdenstva udelil výnimku ženám ¶32

Báb v Bayáne nariadil vykonať púť raz za život tým Svojim nasledovníkom, ktorí sa na túto cestu po finančnej stránke môžu podujať. Uviedol, že táto povinnosť nie je záväzná pre ženy z toho dôvodu, aby boli ušetrené útrap počas cestovania.

Rovnako i Bahá’u’lláh v súvislosti s púťou udeľuje výnimku ženám. Svetový dom spravodlivosti objasnil, že táto výnimka neznamená zákaz a že ženy smú púť vykonávať.

56

zaoberať sa nejakou prácou ¶33

Muži i ženy majú za povinnosť zaoberať sa remeslom či povolaním. Bahá’u’lláh povyšuje „takúto prácu“ na „úroveň uctievania“ Boha. Duchovný a praktický význam tohto zákona a vzájomnú povinnosť jednotlivca a spoločnosti uplatňovať ho vysvetľuje list napísaný menom Shoghiho Effendiho:

Čo sa týka Bahá’u’lláhovho príkazu ohľadne toho, že sa veriaci majú zaoberať povolaním: Učenie je v tejto otázke veľmi dôrazné. Hlavne výrok v Kitáb-i-aqdas ohľadne tejto záležitosti jasne ozrejmuje, že leniví ľudia, ktorým chýba túžba pracovať, nemajú v novom spôsobu usporiadania sveta miesta. Bahá’u’lláh ako dôsledok tejto zásady ďalej uvádza, že od žobrania treba nielen odrádzať, ale že by malo byť úplne vymazané z tváre spoločnosti. Je povinnosťou tých, ktorí majú na starosti organizáciu spoločnosti, aby dali každému jednotlivcovi možnosť získať potrebnú zručnosť v určitom povolaní a rovnako i spôsob využitia takejto zručnosti, a to v záujme spoločnosti samotnej ako i v záujme zarábania prostriedkov na živobytie. Každý jednotlivec, nech už je akokoľvek poznačený alebo postihnutý, má povinnosť zaoberať sa dajakou prácou či povolaním, pretože práca, hlavne ak sa vykonáva v duchu služby, je podľa Bahá’u’lláha istým druhom uctievania. Nemá slúžiť len k nášmu prospechu, ale má hodnotu i sama o sebe, pretože nás privádza bližšie k Bohu a umožňuje nám lepšie pochopiť zámer, ktorý pre nás Boh na tomto svete má. Preto je zrejmé, že zdedenie majetku nikoho neoslobodzuje od toho, aby každodenne pracoval.

‘Abdu’l-Bahá v jednej zo Svojich tabuliek uvádza, že „ak si človek nedokáže zarobiť na živobytie, zachváti ho krajná bieda alebo zostane práceneschopný, potom je povinnosťou bohatých alebo zástupcov, aby mu poskytli mesačný príspevok na obživu… ,Zástupcami‘ sa myslia poslanci ľudu, inými slovami členovia domu spravodlivosti.“ (vysvetlivku 162 o žobraní.)

V odpovedi na otázku, či si Bahá’u’lláhovo nariadenie vyžaduje, aby manželka a matka zarábala na živobytie rovnako ako manžel, Svetový dom spravodlivosti objasnil, že Bahá’u’lláhovo nariadenie sa týka toho, že priatelia sa majú zaoberať povolaním, ktoré bude ku prospechu im samotným i druhým, a že vedenie domácnosti je výsostne úctyhodná a zodpovedná práca, ktorá má pre spoločnosť zásadný význam.

Čo sa týka odchodu do dôchodku po dosiahnutí určitého veku, Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom uviedol, že „ide o záležitosť, ktorú bude musieť uzákoniť medzinárodný dom spravodlivosti, pretože v Kitáb-i-aqdas ju nepokrýva žiadne ustanovenie“.

57

V knihe sa zakazuje bozkávanie rúk. ¶34

V niektorých predchádzajúcich náboženských zriadeniach a v určitých kultúrach sa vyžadovalo pobozkanie ruky náboženským osobnostiam či prominentným ľuďom na znak úcty voči týmto osobám a na znamenie podriadenia sa ich autorite. Bahá’u’lláh bozkávanie rúk zakazuje a vo Svojich tabuľkách taktiež odsudzuje i iné zvyky, ako napríklad padanie tvárou na zem pred iným človekom a iné druhy správania, ktoré jedného človeka vo vzťahu k druhému ponižujú. (Vysvetlivku 58.)

58

Nikomu nie je dovolené, aby žiadal rozhrešenie od inej duše. ¶34

Bahá’u’lláh zakazuje spoveď a žiadanie rozhrešenia hriechov od ľudskej bytosti. Namiesto toho by sme mali prosiť o odpustenie Boha. V tabuľke Bishárát vraví, že „takáto spoveď pred ľuďmi vedie k pokoreniu a k poníženiu“, a potvrdzuje, že Boh „si nepraje Svojich služobníkov ponižovať“.

Shoghi Effendi zasadzuje tento zákaz do kontextu. Jeho tajomník jeho menom napísal, že:

… máme zakázané, aby sme sa zo svojich hriechov a nedostatkov spovedali akejkoľvek osobe tak, ako sa katolíci spovedajú kňazovi, či aby sme tak činili na verejnosti, ako to robia niektoré náboženské sekty. Avšak ak spontánne chceme uznať, že sme v niečom boli v nepráve alebo že máme nejakú povahovú chybu, a požiadať inú osobu o odpustenie či prepáčenie, istotne tak smieme učiniť.

Svetový dom spravodlivosti taktiež objasnil, že Bahá’u’lláhov zákaz týkajúci sa spovede z hriechov nikomu nebráni, aby priznal prečiny v priebehu konzultácie konajúcej sa pod záštitou bahájskych inštitúcií. Podobným spôsobom nevylučuje možnosť poradiť sa v takýchto záležitostiach s blízkym priateľom či s profesionálnym poradcom.

59

Medzi ľuďmi sa nachádza ten, ktorý sa síce posadil medzi sandále pri dverách, no v srdci baží po čestnom mieste. ¶36

Ľudia na Východe si pred vstupom medzi zhromaždených tradične zvyknú vyzuť sandále a topánky. Tá časť miestnosti, ktorá sa nachádza najďalej od vstupu, sa považuje za prednú časť miestnosti a za čestné miesto, kde sedia tí najvýznamnejší spomedzi prítomných. Ostatní sedia v zostupnom poradí smerom k dverám, pri ktorých sú odložené topánky a sandále a pri ktorých sedia tí najbezvýznamnejší.

60

A medzi ľuďmi sa nachádza ten, kto si nárokuje vnútorné poznanie ¶36

Ide o zmienku o ľuďoch, ktorí si nárokujú prístup k ezoterickému poznaniu a ktorým pripútanosť k takémuto poznaniu zastiera pohľad na zjavenie Prejavu Božieho. Na inom mieste Bahá’u’lláh potvrdzuje: „Tí, ktorí uctievajú modlu, ktorú vyrezala ich vlastná predstavivosť, a ktorí ju nazývajú Vnútornou podstatou, sú v pravde započítaní medzi pohanov.“

61

Koľkíže sa v krajoch indických utiahli do ústrania, odopreli si to, čo Boh určil za zákonné, a nanútili si úsporný a asketický spôsob života! ¶36

Tieto verše zakazujú mníšstvo a askézu. Pozri Prehľad a kodifikáciu časť IV. D. 1. y. iii. – iv. V Slovách raja Bahá’u’lláh tieto ustanovenia ďalej rozvádza. Vraví: „Žiť v odlúčení či v askéze nie je v prítomnosti Božej prijateľné,“ a zvoláva tých, ktorých sa to týka, aby „sa pridŕžali toho, čo spôsobí radosť a potešenie“. Dal pokyn tým, ktorí „sa zabývali v horských jaskyniach“ alebo ktorí „sa v noci odobrali na cintoríny“, aby zanechali takéto spôsoby, a ukladá im, aby sa neochudobňovali o „prejavy štedrosti“ tohto sveta, ktoré Boh stvoril pre ľudstvo. A hoci v tabuľke Bishárát oceňuje „zbožné skutky“ mníchov a kňazov, zvoláva ich, aby „sa vzdali života v odlúčení, nasmerovali kroky k otvorenému svetu a zaoberali sa tým, čo bude k úžitku im samotným i druhým“. Taktiež im dovoľuje, „aby vstupovali do manželstva, aby na svet mohli priviesť toho, kto bude spomínať Boha“.

62

Každý, kto si pred uplynutím plnej tisícky rokov bude nárokovať zjavenie priamo od Boha ¶37

Bahá’u’lláhovo zriadenie potrvá až do príchodu ďalšieho Prejavu Božieho, ktorého príchod nenastane, pokým neuplynie najmenej „plná tisícka rokov“. Bahá’u’lláh nás varuje, aby sme „tomuto veršu“ nepripisovali žiaden iný význam, než je „význam zjavný“. A v jednej z tabuliek upresňuje, že „každý rok“ z tejto tisícky rokov sa skladá z „dvanástich mesiacov podľa Koránu a devätnástich mesiacov po devätnástich dňoch podľa Bayánu“.

Zvesť o zjavení, ktorej sa Bahá’u’lláhovi dostalo v teheránskom Síyáh-chále v októbri 1852, predstavuje zrod Jeho prorockého poslania, a tým i začiatok jednej tisícky či viac rokov, ktoré musia uplynúť predtým, než sa objaví ďalší Prejav Boží.

63

Pred týmto sme ťa varovali, už keď sme prebývali v Iraku, potom neskôr v Tajomnej krajine a teraz na tomto Žiarivom mieste. ¶37

Pojem „Tajomná krajina“ sa vzťahuje na Adrianopol a „toto Žiarivé miesto“ predstavuje ‘Akku.

64

Medzi ľuďmi sa nachádza ten, ktorý pre svoju učenosť spyšnel… Keď za sebou slyší našľapovať sandále, vo vlastných očiach prerastá Nimróda ¶41

Na Východe je zvykom, že náboženskému predstaviteľovi jeho nasledovníci prejavujú úctu tým, že idú krok či dva za ním.

65

Nimróda ¶41

Nimród, o ktorom je v tomto verši reč, je v židovskej i islamskej tradícii kráľom, ktorý prenasledoval Abraháma a ktorého meno sa stalo symbolom veľkej pýchy.

66

Aghṣánovcov ¶42

„Aghṣán“ (množné číslo od Ghusn) je arabské slovo pre „Vetvy“. Bahá’u’lláh tento termín používa na označenie Svojich mužských potomkov. Toto má priamy dopad nielen na zaobchádzanie s príspevkami, ale aj na dedenie právomocí po Bahá’u’lláhovom a ‘Abdu’l-Bahovom zosnutí (Vysvetlivku 145.). Bahá’u’lláh v knihe Svojej Zmluvy menoval ‘Abdu’l-Bahu, Svojho najstaršieho syna, za Stred Zmluvy a za Hlavu viery. ‘Abdu’l-Bahá vo Svojej poslednej vôli menoval Shoghiho Effendiho, Svojho najstaršieho vnuka, za strážcu a hlavu viery.

Tento odsek Kitáb-i-aqdas teda predpovedá nástupníctvo vyvolených Aghṣánovcov, a tým i inštitúciu strážcu, a predvída možnosť prerušenia línie. Zosnutie Shoghiho Effendiho v roku 1957 navodilo presne tú situáciu, o ktorej sa tento odsek zmieňuje v tom zmysle, že línia Aghṣánovcov sa skončila prv, než bol ustanovený svetový dom spravodlivosti (Vysvetlivku 67.).

67

pripadnú Bahovmu ľudu ¶42

Bahá’u’lláh sa zmieňuje o možnosti, že by sa línia Aghṣánovcov skončila pred ustanovením svetového domu spravodlivosti. Určuje, že v takej situácii „príspevky pripadnú Bahovmu ľudu“. Termín „Bahov ľud“ sa v bahájskych spisoch používa v niekoľkých rozličných významoch. V tomto prípade je popísaný ako ľud, „ktorý neprerečie bez Jeho zvolenia a nesúdi inak, než v súlade s tým, čo Boh určil v tejto tabuľke“. Záležitosti Veci viedli od zosnutia Shoghiho Effendiho v roku 1957 až do zvolenia Svetového domu spravodlivosti v roku 1963 ruky veci Božej (Vysvetlivku 183.).

68

Nehoľte si hlavu ¶44

V niektorých náboženských tradíciách sa považuje za želateľné holiť si hlavu. Bahá’u’lláh holenie hlavy zakazuje a objasňuje, že ustanovenia obsiahnuté v Súriy-i-ḥajj, ktoré požadujú, aby si pútnici do Svätého domu v Shíráze vyholili hlavu, nahradil tento verš z Kitáb-i-aqdas (Otázky a odpovede 10).

69

nie je vhodné, aby vlasy prerastali pod hranicu ušníc ¶44

Shoghi Effendi objasnil, že na rozdiel od zákazu holiť si hlavu, sa zákon zakazujúci mať vlasy dlhšie než po ušnicu vzťahuje len na mužov. Uplatňovanie tohto zákona si vyžiada objasnenie Svetového domu spravodlivosti.

70

Zlodejovi sa prisudzuje vyhnanstvo a väzenie. ¶45

Bahá’u’lláh uvádza, že určenie miery trestu v súlade so závažnosťou zločinu spočíva na dome spravodlivosti (Otázky a odpovede 49). Trest za krádež je zamýšľaný pre podmienky v budúcej spoločnosti, keď ho Svetový dom spravodlivosti doplní a bude uplatňovať.

71

Po treťom zločine mu na čelo umiestnite označenie, aby ho vďaka nemu spoznali a neprijali v mestách a v krajinách Božích. ¶45

Označenie, ktoré sa má umiestniť na zlodejovo čelo, slúži na to, aby varovalo ľudí pred jeho sklonmi. Všetky detaily týkajúce sa povahy označenia, toho, ako sa má označiť, ako dlho sa musí nosiť, za akých podmienok ho možno odstrániť, ako i závažnosti rozličných stupňov krádeže, ponechal Bahá’u’lláh na svetový dom spravodlivosti na čas, keď sa zákon bude uplatňovať.

72

Ak niekto chce používať strieborné a zlaté nádoby, po práve tak môže činiť. ¶46

Báb v Bayáne povolil používanie zlatého a strieborného náčinia, čím zrušil islamské odsudzovanie ich použitia, ktoré nepochádzalo z výslovného nariadenia Koránu, ale z moslimských tradícií. Bahá’u’lláh tu potvrdzuje Bábovo rozhodnutie.

73

Dávajte si pozor, aby ste si pri jedení nenamáčali ruky do obsahu misiek a podnosov. ¶46

Shoghi Effendi definoval tento zákaz ako „namáčanie ruky do jedla“. V mnohých krajinách sveta je zvykom jesť rukami zo spoločnej misy.

74

Osvojte si také obyčaje, ktoré sú čo najväčšmi v súlade s kultivovanosťou. ¶46

Ide o prvý z niekoľkých odsekov dotýkajúcich sa významu kultivovanosti a čistotnosti. Pôvodné arabské slovo „liṭáfah“, ktoré bolo na tomto mieste preložené ako „kultivovanosť“, zahŕňa širokú škálu významov s duchovným a s telesným podtextom, akým je elegancia, vkusnosť, čistotnosť, zdvorilosť, slušnosť, jemnosť, jemnocit ako aj nežnosť, kultivovanosť, posvätnosť a čistota. Podľa kontextu rozličných odsekov, v ktorých sa v Kitáb-i-aqdas nachádza, bolo preložené buď ako „kultivovanosť“ alebo „čistotnosť“.

75

Ten, kto je Miestom rozbresku veci Božej, nemá v Najväčšej neomylnosti spoločníka. ¶47

Bahá’u’lláh v tabuľke Ishráqát potvrdzuje, že Najväčšia neomylnosť sa obmedzuje len na Prejavy Božie.

‘Abdu’l-Bahá sa venuje vysvetleniu tohto verša z Kitáb-i-aqdas v 45. kapitole knihy Some Answered Questions [Niekoľko zodpovedaných otázok]. V tejto kapitole okrem iného zdôrazňuje neoddeliteľnosť zásadnej „neomylnosti“ od Prejavov Božích a potvrdzuje, že „všetko, čo od Nich vychádza, sa zhoduje s pravdou a zodpovedá skutočnosti“, že „sa nenachádzajú v tôni predošlých zákonov“ a že „všetko, čo vyrieknu, je slovom Božím, a všetko, čo vykonajú, je čestným skutkom“.

76

Každému otcovi bola uložená povinnosť naučiť syna a dcéru umeniu čítať, písať ¶48

‘Abdu’l-Bahá vo Svojich tabuľkách nielenže upriamuje pozornosť na zodpovednosť rodičov vzdelávať deti, ale takisto jasne upresňuje, že „vzdelávanie a vychovávanie je u dievčat dôležitejšie než u chlapcov“, pretože dievčatá budú jedného dňa matkami a matky sú prvými vychovávateľkami novej generácie. Ak si teda rodina nemôže dovoliť dať vzdelanie všetkým deťom, prednosť majú dostať dcéry, pretože prostredníctvom vzdelaných matiek sa výhody poznania môžu najefektívnejšie a najrýchlejšie rozšíriť do spoločnosti.

77

Každému cudzoložníkovi a každej cudzoložnici uložil Boh pokutu … splatnú domu spravodlivosti. ¶49

Hoci sa pojem, ktorý bol na tomto mieste preložený ako cudzoložstvo, v najširšom slova zmysle vzťahuje na nezákonný pohlavný styk jedincov bez ohľadu na ich stav (Vysvetlivku 36 zaoberajúcu sa definíciou tohto pojmu.), ‘Abdu’l-Bahá spresnil, že ide o trest predpísaný za pohlavný styk medzi tými, ktorí nie sú zosobášení. Uvádza, že je na svetovom dome spravodlivosti, aby určil pokutu za cudzoložstvo spáchané jedným z manželov. (Pozri tiež Otázky a odpovede 49.)

‘Abdu’l-Bahá v jednej z tabuliek uvádza niektoré z duchovných a spoločenských dôsledkov porušenia morálnych zákonov a ohľadne predpísanej pokuty poznamenáva, že cieľom tohto zákona je dať všetkým najavo, že takéto konanie je v očiach Boha hanebné a že v prípade, že porušenie možno preukázať a pokutovať, je hlavným zámerom odhaliť vinníkov – to, že budú zahanbení a pokorení v očiach spoločnosti. Potvrdzuje, že odhalenie je samo o sebe najväčším trestom.

Domom spravodlivosti, o ktorom sa tento verš zmieňuje, je pravdepodobne miestny dom spravodlivosti, ktorý je v súčasnosti známy ako miestna duchovná rada.

78

vo výške deviatich mithqálov zlata ... Pri opakovanom prečine sa pokuta zdvojnásobuje. ¶49

Mithqál je jednotka hmotnosti. Hmotnosť tradičného mithqálu, ktorý sa na Strednom Východe používa, sa rovná dvadsiatim štyrom nákhudom. Avšak mithqál, ktorý používajú baháji, sa „v súlade s ustanovením v Bayáne“ skladá z 19-tich nákhudov (Otázky a odpovede 23). Hmotnosť deviatich takýchto mithqálov sa rovná 32, 775 gramu alebo 1, 05374 trójskej unce.

V súvislosti s pokutou Bahá’u’lláh jasne určil, že každá ďalšia pokuta predstavuje dvojnásobok predchádzajúcej (Otázky a odpovede 23). Uložená pokuta sa tak zvyšuje geometrickým radom. Ukladanie tejto pokuty je zamýšľané pre podmienky budúcej spoločnosti, keď Svetový dom spravodlivosti zákon doplní a bude ho uplatňovať.

79

Dovoľujeme vám, aby ste naslúchali hudbe a spevu. ¶51

‘Abdu’l-Bahá napísal, že „určité východné národy považovali hudbu za odsúdeniahodnú“. Hoci Korán v tomto smere neobsahuje žiadnu konkrétnu radu, niektorí moslimovia považujú počúvanie hudby za nezákonné, kým iní hudbu v určitej miere a za určitých podmienok tolerujú.

V bahájskych spisoch sa nachádza viacero úryvkov, ktoré chvália hudbu. ‘Abdu’l-Bahá napríklad poznamenáva, že „hudba spievaná či hraná je duchovnou potravou pre dušu a srdce“.

80

Ó vy, muži spravodlivosti! ¶52

‘Abdu’l-Bahove či Shoghiho Effendiho spisy objasňujú, že hoci sa členstvo vo svetovom dome spravodlivosti obmedzuje na mužov, ženy i muži môžu byť volení vo voľbách do sekundárneho a miestneho domu spravodlivosti (ktoré sa v súčasnosti označujú ako národná a miestna duchovná rada).

81

Trest za zranenie či napadnutie inej osoby závisí od vážnosti poranení. Pán súdu predpísal pre každý stupeň určité odškodnenie. ¶56

Hoci Bahá’u’lláh určil, že výška trestu závisí od „vážnosti poranení“, neexistuje záznam o tom, že by bol vymedzil detailnú výšku odškodnenia s ohľadom na jednotlivé stupne zločinu. Za ich určenie je zodpovedný Svetový dom spravodlivosti.

82

Vskutku, uložili sme vám, aby ste v každom mesiaci jedenkrát vystrojili slávnosť ¶57

Toto nariadenie sa stalo základom pre konanie každomesačných bahájskych osláv a ako také predstavuje uzákonenie slávnosti devätnástich dní. Báb v arabskom Bayáne nabáda Svojich nasledovníkov, aby sa zhromažďovali každých devätnásť dní, aby si preukazovali pohostinnosť a družnosť. Bahá’u’lláh to na tomto mieste potvrdzuje a spomína zjednocujúcu úlohu takýchto podujatí.

‘Abdu’l-Bahá a po Ňom i Shoghi Effendi postupne odkrývali inštitučný význam tohto nariadenia. ‘Abdu’l-Bahá zdôrazňoval duchovnú povahu týchto stretnutí. Shoghi Effendi okrem toho, že rozviedol duchovný a spoločenský aspekt slávnosti, rozvinul i administratívny prvok takýchto stretnutí, a tým, že systematicky slávnosť zaviedol, poskytol čas na konzultáciu o záležitostiach bahájskeho spoločenstva vrátane oboznamovania so správami a posolstvami.

Bahá’u’lláh na otázku, či je toto nariadenie povinné, odvetil, že nie je (Otázky a odpovede 48). Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom ďalej poznamenáva:

Účasť na slávnosti devätnástich dní nie je povinná, ale je veľmi dôležitá a každý veriaci by mal považovať za svoju povinnosť a výsadu, že na takomto podujatí smie byť prítomný.

83

Ak by ste lovili za pomoci šeliem či dravcov, vzývajte meno Božie, keď ich posielate prenasledovať zviera. Pretože potom všetko, čo chytia, vám bude zo zákona dovolené, aj keby ste zistili, že korisť už nie je nažive. ¶60

Prostredníctvom tohto zákona Bahá’u’lláh do veľkej miery zjednodušuje zvyky a náboženské pravidlá minulosti vzťahujúce sa na poľovanie. Taktiež uvádza, že v tomto rozhodnutí je zahrnuté poľovanie pomocou zbraní, akými sú napríklad luky a šípy, pušky a podobné, ale že je zakázané jedenie zveriny, pokiaľ zahynie v pasci alebo oku (Otázky a odpovede 24).

84

nelovili príliš veľa ¶60

Hoci Bahá’u’lláh poľovanie nezakázal, varuje pred prílišným poľovaním. Až nadíde správny čas, Svetový dom spravodlivosti bude musieť zvážiť, čo predstavuje prílišné poľovanie.

85

nedal im žiadne právo na majetok iných ¶61

Nariadenie preukazovať vľúdnosť voči Bahá’u’lláhovým príbuzným im neprideľuje podiel na majetku iných. Tým stojí v protiklade k obyčaji šíitskeho islamu, v ktorom Muhammadovi priami potomkovia majú nárok na podiel z určitej dane.

86

Ak by niekto zámerne plameňmi zničil dom, taktiež ho upálite. Ak by niekto úmyselne vzal život inému, taktiež ho usmrtíte. ¶62

Bahá’u’lláhov zákon predpisuje trest smrti za vraždu a za podpaľačstvo, pričom alternatívou je doživotné väzenie (Vysvetlivku 87.).

‘Abdu’l-Bahá v tabuľkách vysvetľuje rozdiel medzi pomstou a potrestaním. Potvrdzuje, že jednotlivci nemajú právo sa pomstiť, že pomsta je v očiach Božích zavrhovaná a že pohnútkou k trestu nie je pomsta, ale uloženie pokarhania za spáchaný zločin. V knihe Some Answered Questions [Niekoľko zodpovedaných otázok] potvrdzuje, že spoločnosť má právo trestať zločincov, aby ochránila svojich členov a obránila svoje jestvovanie.

Čo sa týka tohto ustanovenia, Shoghi Effendi poskytuje v liste napísanom jeho menom takéto vysvetlenie:

Bahá’u’lláh v Kitáb-i-aqdas určil smrť ako trest za vraždu. Ako alternatívu však povolil doživotné väzenie. Oba postupy by boli v súlade s Jeho zákonmi. Niektorí z nás nemusia byť schopní porozumieť tejto múdrosti, pokiaľ sa nezhoduje s našou vlastnou obmedzenou predstavou. Ale musíme to prijať s vedomím, že Jeho Múdrosť, Jeho Milosrdenstvo a Jeho Spravodlivosť sú dokonalé a smerujú k spaseniu celého sveta. Ak by bol človek nespravodlivo odsúdený na smrť, či sa môžeme domnievať, že by mu nadovšetko Mocný Boh túto ľudskú neprávosť na ďalšom svete tisícnásobne nevynahradil? Nemožno sa vzdať prospešného zákona len preto, že je možné, že v zriedkavých prípadoch bude potrestaný niekto nevinný.

Bahá’u’lláh nespresnil podrobnosti týkajúce sa bahájskeho zákona o potrestaní za vraždu a za podpaľačstvo – zákona určeného pre podmienky budúcej spoločnosti. Rozličné podrobnosti zákona, ako napríklad stupne zločinu, to, či sa majú vziať do úvahy poľahčujúce okolnosti, a ktorý z dvoch predpísaných trestov má byť normou, sú ponechané na rozhodnutí Svetového domu spravodlivosti vo svetle prevládajúcich podmienok, v ktorých má zákon platiť. Takisto je na rozhodnutí Svetového domu spravodlivosti ponechaný aj spôsob, akým sa trest má vykonať.

Vo vzťahu k podpaľačstvu je otázkou, aký „dom“ je podpálený. Je zrejmé, že čo do stupňa závažnosti je priepastný rozdiel medzi človekom, ktorý spáli prázdny sklad, a človekom, ktorý podpáli školu plnú detí.

87

Ak by ste podpaľača a vraha odsúdili na doživotie, podľa ustanovení knihy by to bolo prípustné. ¶62

Shoghi Effendi v odpovedi na otázku ohľadne tohto verša Kitáb-i-aqdas potvrdil, že hoci trest smrti je povolený, ako alternatíva bolo poskytnuté „doživotné väzenie“, „čím možno tvrdosť takéhoto odsúdenia značne zmierniť“. Uvádza, že „Bahá’u’lláh nám dal na výber a že nám teda umožnil, aby sme v určitom rámci, ktorý Jeho zákon ukladá, použili vlastný úsudok“. Keďže konkrétne pokyny týkajúce sa uplatňovania tohto aspektu bahájskeho zákona chýbajú, je na Svetovom dome spravodlivosti, aby túto záležitosť v budúcnosti uzákonil.

88

Boh vám predpísal manželský zväzok. ¶63

Bahá’u’lláh v jednej z tabuliek uvádza, že Boh pri ustanovovaní tohto zákona učinil manželstvo „pevnosťou blaha a spásy“.

Prehľad a kodifikácia, časť IV. C. 1. a. – o., poskytuje súhrn a zhrnutie ustanovení Kitáb-i-aqdas a Otázok a odpovedí ohľadne manželstva a podmienok, za ktorých je povolené (Otázky a odpovede 3, Otázky a odpovede 13, Otázky a odpovede 46, Otázky a odpovede 50, Otázky a odpovede 84 , Otázky a odpovede 92), ohľadne zákona o zásnubách (Otázky a odpovede 43), ohľadne platby vena (Otázky a odpovede 12, Otázky a odpovede 26, Otázky a odpovede 39, Otázky a odpovede 47, Otázky a odpovede 87 , Otázky a odpovede 88), ohľadne toho, ako sa zachovať v prípade dlhšej neprítomnosti jedného z manželov (Otázky a odpovede 4 , Otázky a odpovede 27) a ohľadne rozličných ďalších okolností (Otázky a odpovede 12 , Otázky a odpovede 47.). (vysvetlivku 89, vysvetlivku 90, vysvetlivku 91, vysvetlivku 92, vysvetlivku 93, vysvetlivku 94, vysvetlivku 95, vysvetlivku 96, vysvetlivku 97, vysvetlivku 98, vysvetlivku 99.)

89

Vyvarujte sa toho, aby ste si vzali viac než dve manželky. Ak sa uspokojíte s jedinou družkou spomedzi služobníčok Božích, vy aj ona budete žiť v pokoji. ¶63

Aj keď sa zdá, že text Kitáb-i-aqdas povoľuje bigamiu, Bahá’u’lláh radí, že pokoj a spokojnosť vyplýva z monogamie. V inej tabuľke zdôrazňuje význam toho, aby jednotlivci konali tak, aby „poskytli útechu sebe i svojmu druhovi“. ‘Abdu’l-Bahá, oprávnený Vysvetľovateľ bahájskych spisov, uvádza, že v texte Kitáb-i-aqdas je v skutočnosti prikázaná monogamia. Túto tému ďalej rozvádza v niekoľkých tabuľkách, kde okrem iného vraví:

Vedz, že v zákone Božom polygamia nie je povolená, pretože bolo jasne uzákonené uspokojenie sa s jednou manželkou. Sobáš s druhou manželkou je za všetkých okolností podmienený nestrannosťou a spravodlivosťou voči obom manželkám. Je však úplne nemožné, aby niekto bol nestranný a spravodlivý k obom manželkám. Skutočnosť, že bigamia bola podmienená nesplniteľnou podmienkou, je jasným dôkazom absolútneho zákazu. Preto nie je prípustné, aby mal muž viac ako jednu manželku.

U väčšiny ľudstva je polygamia veľmi dávnym zvykom. Prejavom Božím sa len postupne podarilo zaviesť monogamiu. Napríklad Ježiš polygamiu nezakázal, hoci zrušil rozvod s výnimkou smilstva. Muhammad obmedzil počet žien na štyri, hoci polygamiu uviedol do súvislosti so spravodlivosťou a opätovne zaviedol rozvod. Bahá’u’lláh, ktorý Svoje učenie zjavoval v prostredí moslimskej spoločnosti, zavádzal monogamiu postupne v súlade so zásadou múdrosti a postupného zjavovania Svojho zámeru. Skutočnosť, že Svojim nasledovníkom zanechal neomylného Vysvetľovateľa Svojich spisov, Mu umožnila, aby v Kitáb-i-aqdas navonok povolil dve manželky, ale zároveň i zaviedol podmienku, ktorá ‘Abdu’l-Bahovi umožnila, aby neskôr objasnil, že zámerom zákona bolo uviesť v platnosť monogamiu.

90

A ten, kto by si chcel do služby vziať slúžku, smie tak učiniť so všetkou poctivosťou ¶63

Bahá’u’lláh uvádza, že muž si môže na domáce práce zamestnať pomocnicu. Podľa obyčaje šíitskeho islamu toto dovolené nebolo, pokiaľ s ňou zamestnávateľ neuzavrel sobášnu zmluvu. Bahá’u’lláh zdôrazňuje, že „službou“, ktorá sa v tomto verši spomína, je jedine taká služba „ktorú za plácu vykonáva ktorákoľvek ďalšia trieda sluhov, či už ide o mladých alebo starých“ (Otázky a odpovede 30). Zamestnávateľ nesmie mať voči svojej slúžke žiadne sexuálne nároky. Slúžka „si smie zvoliť manžela, kedykoľvek bude chcieť“, pretože kupovanie žien je zakázané (Otázky a odpovede 30).

91

Takýto príkaz vám dávam, na pomoc sebe samým sa ho pevne držte! ¶63

Hoci je manželstvo v Kitáb-i-aqdas prikázané, Bahá’u’lláh objasňuje, že nie je povinné (Otázky a odpovede 46). Shoghi Effendi taktiež v liste napísanom jeho menom uviedol, že „manželstvo v žiadnom prípade nie je povinnosťou“, a potvrdil, že „jednotlivec sa v konečnom dôsledku musí sám rozhodnúť, či chce viesť rodinný život alebo či chce žiť v stave celibátu“. Ak niekto musí dlhší čas čakať, kým si druha nájde, alebo musí nakoniec zostať slobodným, neznamená to, že tak nemôže naplniť zmysel života, ktorý je v zásade duchovný.

92

podmienili sme ho … súhlasom rodičov ¶65

Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom k ustanoveniu tohto zákona poznamenal:

Bahá’u’lláh jasne uviedol, že na uzavretie bahájskeho manželstva sa požaduje súhlas všetkých žijúcich rodičov. To platí bez ohľadu na to, či rodičia sú baháji alebo nie sú, či už sú roky rozvedení alebo nie. Tento významný zákon zaviedol na to, aby posilnil spoločenské vzťahy, aby upevnil rodinné putá a aby do sŕdc detí vniesol určitú vďaku a úctu voči tým, ktorí im dali život a vyslali ich duše na večnú púť k Stvoriteľovi.

93

Žiadne manželstvo nesmie byť uzavreté bez zaplatenia vena ¶66

Prehľad a kodifikácia, časť IV. C. 1. j. i. – v., poskytuje zhrnutie hlavných ustanovení týkajúcich sa vena. Tieto ustanovenia majú svoj pôvod v Bayáne.

Veno má zaplatiť ženích neveste. Jeho výška je stanovená na 19 mithqálov čistého zlata pre obyvateľov miest a 19 mithqálov striebra pre obyvateľov dedín (Vysvetlivku 94.). Bahá’u’lláh uvádza, že pokiaľ ženích nie je schopný zaplatiť celé veno v čase sobáša, je možné, aby neveste vystavil zmenku (Otázky a odpovede 39).

Bahá’u’lláhovo zjavenie mení definíciu mnohých známych pojmov, zvykov a inštitúcií, ktoré nadobúdajú nový význam. Príkladom je veno. Inštitúcia vena je v mnohých kultúrach veľmi dávnym zvykom a má rozličné formy. V niektorých krajinách platia nevestini rodičia ženíchovi, v iných platí ženích nevestiným rodičom takzvanú „cenu za nevestu“. V oboch prípadoch ide často o značné čiastky. Bahá’u’lláhov zákon ruší všetky tieto varianty a mení veno v symbolický úkon, pri ktorom dáva ženích neveste dar v určitej stanovenej hodnote.

94

pre obyvateľov miest stanovené na devätnásť mithqálov čistého zlata a pre obyvateľov dedín na tú istú čiastku v striebre ¶66

Bahá’u’lláh upresňuje, že pri určovaní platby vena je kritériom miesto trvalého pobytu ženícha, a nie nevesty (Otázky a odpovede 87, Otázky a odpovede 88).

95

Ak si niekto želá túto sumu zvýšiť, je zakázané, aby prekročil hranicu deväťdesiatich piatich mithqálov. ... Ak sa však uspokojí so zaplatením najnižšej čiastky, bude to preňho podľa knihy lepšie. ¶66

Bahá’u’lláh v odpovedi na otázku o vene uviedol:

Všetko, čo je v Bayáne zjavené ohľadne tých, ktorí prebývajú v mestách a na dedinách, schvaľujeme a treba to vykonať. Avšak v Kitáb-i-aqdas sa spomína najnižšia čiastka. Zamýšľaných je devätnásť mithqálov striebra, ktoré Bayán určuje pre obyvateľov dedín. Pre Boha je to uspokojivejšie za predpokladu, že obe strany súhlasia. Zámerom je podporovať pohodlie všetkých a vniesť medzi ľudí súlad a jednotnosť. Preto, čím viac pozornosti sa im venuje, tým lepšie… Bahov ľud musí nažívať v láske a úprimnosti a tak sa i chovať. Mal by mať na pamäti záujmy druhých, a to hlavne priateľov Božích.

‘Abdu’l-Bahá v jednej zo Svojich tabuliek zhrnul niektoré ustanovenia na určovanie výšky vena. Pri jednotke platby, ktorá sa v tejto ukážke spomína, ide o „váḥid“. Jeden váḥid sa rovná devätnástim mithqálom. Uvádza:

Obyvatelia miest musia zaplatiť v zlate a obyvatelia dedín v striebre v závislosti od finančných prostriedkov, ktoré má ženích k dispozícii. Ak trie biedu, zaplatí jeden vahíd. Ak má skromné prostriedky, zaplatí dva vahídy, ak je majetný, tri vahídy, ak je bohatý, štyri, a ak je veľmi zámožný, dá päť vahídov. V pravde je to otázka dohody medzi ženíchom, nevestou a ich rodičmi. Nech sa dohodnú akokoľvek, majú tak učiniť.

‘Abdu’l-Bahá v tej istej tabuľke veriacim odporúčal, aby sa s otázkami ohľadne uplatňovania tohto zákona obracali na svetový dom spravodlivosti, ktorý má „právomoc ustanovovať zákony“. Zdôraznil, že „práve tento orgán bude prijímať a ustanovovať zákony týkajúce sa podružných záležitostí, ktoré vo Svätom texte nie sú výslovne uvedené“.

96

ak by niektorý z Jeho služobníkov zamýšľal cestovať, musí manželke oznámiť, kedy sa vráti domov ¶67

Ak manžel odíde bez toho, aby manželke oznámil, kedy sa vráti, a manželka o ňom nedostane správu, pričom manžel bez stopy zmizne, Bahá’u’lláh uviedol, že ak si manžel bol vedomý zákona predpísaného v Kitáb-i-aqdas, manželka sa smie znovu vydať, ak vyčká celý rok. Ak si však zákona vedomý nebol, manželka musí čakať, kým o manželovi nedostane správu (Otázky a odpovede 4).

97

patrí sa jej čakať po dobu deviatich mesiacov. Po ich uplynutí nič nebráni tomu, aby sa vydala za iného muža ¶67

V prípade, že sa manžel na konci určeného obdobia buď nevráti, alebo manželke neoznámi, že príde neskôr, manželka musí čakať deväť mesiacov. Potom sa smie znovu vydať, hoci je lepšie, ak bude čakať dlhšie (Vysvetlivku 147 o bahájskom kalendári.).

Bahá’u’lláh uvádza, že ak manželka za takýchto okolností dostane správu o „manželovej smrti alebo zavraždení“, musí tiež čakať deväť mesiacov pred tým, než sa znovu vydá (Otázky a odpovede 27). ‘Abdu’l-Bahá v istej tabuľke ďalej objasnil, že deväťmesačné obdobie čakania od prijatia správy o manželovej smrti platí, len ak bol manžel v čase smrti na cestách, a nie ak zomrel doma.

98

mala by sa rozhodnúť pre to, čo je chvályhodné ¶67

Bahá’u’lláh definuje, že zachovať sa „chvályhodne“ znamená „byť trpezlivou“ (Otázky a odpovede 4).

99

dvaja spravodliví svedkovia ¶67

V súvislosti so svedkami stanovuje Bahá’u’lláh „kritérium spravodlivosti“ ako „dobrú povesť medzi ľuďmi“. Uvádza, že nie je nevyhnutné, aby svedkami boli baháji, pretože: „Svedectvo všetkých Božích služobníkov, každej viery či presvedčenia, je pred Jeho Trónom prijateľné“ (Otázky a odpovede 79).

100

Ak medzi manželom a manželkou prevládne odpor alebo neľúbosť, manžel sa s ňou nemá rozviesť, ale trpezlivo čakať po dobu celého jedného roka. ¶68

Bahájske učenie od rozvodu veľmi odrádza. Avšak, ak medzi manželmi prevládne odpor alebo neľúbosť, rozvod je povolený po uplynutí jedného celého roka. Počas tohto roka trpezlivosti je manžel povinný manželke a deťom poskytovať finančnú podporu a manželský pár sa má usilovať svoje spory urovnať. Shoghi Effendi potvrdzuje, že manžel i manželka „má rovnaké právo požiadať o rozvod“ v prípade, že jeden z partnerov „má pocit, že je to úplne nevyhnutné“.

Bahá’u’lláh v Otázkach a odpovediach podrobne rozoberá niektoré záležitosti týkajúce sa roku trpezlivosti, jeho dodržiavania (Otázky a odpovede 12), stanovovania dátumu jeho začatia (Otázky a odpovede 19 , Otázky a odpovede 40), podmienok uzmierenia (Otázky a odpovede 38) a úlohy svedkov a miestneho domu spravodlivosti (Otázky a odpovede 73 , Otázky a odpovede 98). V súvislosti so svedkami Svetový dom spravodlivosti objasnil, že v dnešnej dobe povinnosti svedkov v prípade rozvodu vykonávajú duchovné rady.

Detailné ustanovenia bahájskych zákonov o rozvode sú zhrnuté v Prehľade a kodifikácii časť IV. C. 2. a. – i.

101

Pán ... zapovedal obyčaj, ku ktorej ste sa prv utiekali, keď ste sa so ženou trikrát rozviedli. ¶68

Toto sa vzťahuje na islamský zákon z Koránu, ktorý stanovil, že za určitých podmienok sa muž nemôže znovu oženiť s manželkou, s ktorou sa rozviedol, pokiaľ sa nevydala za iného muža a nerozviedla sa s ním. Bahá’u’lláh potvrdzuje, že v Kitáb-i-aqdas sa zakazuje tento postup (Otázky a odpovede 31).

102

Ak sa niekto s manželkou rozvedie, môže sa po uplynutí každého mesiaca rozhodnúť, že sa s ňou opätovne ožení v prípade, že jestvuje vzájomná náklonnosť a súhlas, a pokiaľ si nevzala iného muža. … samozrejme, pokiaľ sa jej pomery nezmenia. ¶68

Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom uvádza, že slovami „po uplynutí každého mesiaca“ sa nezamýšľajú žiadne obmedzenia a že rozvedený pár sa smie kedykoľvek po rozvode znovu zosobášiť, pokiaľ ani jedna zo strán nie je v danom čase zosobášená s niekým iným.

103

semeno nie je nečisté ¶74

V niektorých náboženských tradíciách a podľa šíitskej moslimskej obyčaje bolo semeno vyhlásené za rituálne nečisté. Bahá’u’lláh túto predstavu odstránil. Ďalej pozri i vysvetlivku 106.

104

Ľnite k lanu kultivovanosti ¶74

‘Abdu’l-Bahá hovorí o vplyve „čistoty a svätosti, čistotnosti a kultivovanosti“ na povznesenie „stavu človeka“ a „rozvoj vnútornej podstaty človeka“. Vraví: „Čisté a nepoškvrnené telo vplýva na ľudského ducha.“ (Ďalej pozri i vysvetlivku 74.)

105

Všetko špinavé vyperte vo vode, ktorá sa nezmenila v žiadnej z troch vlastností. ¶74

Pri „troch vlastnostiach“, o ktorých tento verš hovorí, ide o farbu, chuť alebo vôňu vody. Bahá’u’lláh poskytuje i ďalšie rady ohľadne čistej vody a bodu, od ktorého sa jej použitie nepovažuje za vhodné (Otázky a odpovede 91).

106

Boh ... zrušil pojem „nečistoty“, na základe ktorého sa rozličné predmety a skupiny ľudí považovali za nečisté. ¶75

Bahá’u’lláh zrušil pojem rituálnej „nečistoty“ v tej podobe, v akej ho chápu a používajú niektoré kmeňové skupiny a náboženské spoločenstvá niektorých predchádzajúcich zriadení. Uvádza, že vďaka Jeho zjaveniu „bolo všetko stvorené ponorené do mora očistenia“. (Ďalej pozri i vysvetlivku 12, vysvetlivku 20 , vysvetlivku 103.)

107

prvý deň Riḍvánu ¶75

Myslí sa príchod Bahá’u’lláha a Jeho druhov do záhrady Najíbíyyih v blízkosti Bagdadu. Baháji túto záhradu neskôr nazvali záhradou Riḍván. Táto udalosť, ktorá nastala v apríli 1863, tridsaťjeden dní po Naw-rúze, označuje začiatok obdobia, počas ktorého Bahá’u’lláh oznámil Svoje poslanie Svojim spoločníkom. V istej tabuľke o tomto oznámení vraví ako „o dni vrcholnej blaženosti“ a záhradu Riḍvánu popisuje ako „miesto, z ktorého celé stvorenie zaplavil nádherou Svojho mena, nadovšetko Milosrdný“. Bahá’u’lláh v tejto záhrade pobudol dvanásť dní, ktoré predchádzali odchodu do Istanbulu – miesta, kam ho vyhnali.

Bahá’u’lláhovo oznámenie sa každoročne oslavuje počas dvanásťdňovej slávnosti Riḍvánu, ktorú Shoghi Effendi popísal ako „najsvätejšiu a najvýznamnejšiu slávnosť zo všetkých bahájskych slávností“ (Vysvetlivku 138 , vysvetlivku 140.).

108

v Bayáne ¶77

Bayán, Materská kniha Bábovho zriadenia, dostala svoje pomenovanie od Bába. Bayán je knihou Jeho zákonov a rovnako sa toto pomenovanie vzťahuje i na Jeho spisy ako celok. Perzský Bayán je zásadným vieroučným dielom a hlavnou pokladnicou zákonov, ktoré Báb prikázal. Arabský Bayán má obdobný obsah, ale je menší a menej závažný. Shoghi Effendi v knihe God Passes By [Boh sa znovu zjavil] popisuje perzský Bayán a uvádza, že by sa mal považovať „v prvom rade za chválospev na Prisľúbeného, a nie za zbierku zákonov a nariadení určenú na to, aby udávala smer pre budúce pokolenia“.

‘Abdu’l-Bahá napísal: „Bayán nahradila Kitáb-i-aqdas s výnimkou tých zákonov, ktoré boli v Kitáb-i-aqdas potvrdené a spomenuté.“

109

ohľadne ničenia kníh ¶77

Bahá’u’lláh sa v tabuľke Ishráqát zmieňuje o skutočnosti, že Báb podmienil bayánske zákony Jeho súhlasom, a uvádza, že niektoré z Bábových zákonov uviedol v platnosť tým, „že ich v Kitáb-i-aqdas vyjadril inými slovami“, pokým iné zákony zrušil.

Ohľadne ničenia kníh Bayán Bábovým nasledovníkom prikazoval zničiť všetky knihy s výnimkou tých, ktoré boli napísané na obranu veci a náboženstva Božieho. Bahá’u’lláh tento konkrétny bayánsky zákon ruší.

Čo sa týka povahy a prísnosti bayánskych zákonov, Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom poznamenáva toto:

Prísnosť zákonov a nariadení, ktoré Báb zjavil, možno primerane doceniť a pochopiť, iba pokiaľ sa vysvetľuje vo svetle Jeho vlastných výrokov týkajúcich sa povahy, účelu a charakteru Jeho vlastného zriadenia. Tieto výroky jasne odhaľujú, že Bábovo zriadenie malo v zásade povahu náboženskej, ba dokonca spoločenskej revolúcie, a preto muselo mať krátke trvanie. Bolo však naplnené tragickými udalosťami ako i ďalekosiahlymi a drastickými reformami. Tieto drastické opatrenia, ktoré do platnosti uviedol Báb so Svojimi nasledovníkmi, boli podniknuté s cieľom podkopania samotných základov šíitskej ortodoxie. Tým pripravili cestu pre Bahá’u’lláhov príchod. Veľmi prísne zákony musel Báb zjaviť na to, aby presadil nezávislosť nového zriadenia, a tiež aby pripravil pôdu pre blížiace sa zjavenie Bahá’u’lláhovo, i keď väčšina týchto zákonov nebola nikdy uvedená v platnosť. Ale už skutočnosť, že ich zjavil, bola sama o sebe dôkazom nezávislej povahy Jeho zriadenia a postačovala na to, aby vyvolala nesmierny rozruch a zo strany duchovenstva podnietila taký odpor, že Ho nakoniec dalo umučiť.

110

Povoľujeme vám, aby ste sa vzdelávali v náukách, ktoré vám budú k úžitku, a nie v tých, ktoré sa končia v planých svároch. ¶77

Bahájske spisy ukladajú povinnosť získavať poznatky a študovať umenia a náuky. Bahájov nabádajú, aby si ctili učených a znalých ľudí, a varujú pred snahou nadobúdať znalosti, ktoré vedú jedine k bezvýsledným potýčkam.

Bahá’u’lláh vo Svojich tabuľkách radí veriacim, aby študovali také náuky a umenia, ktoré sú „užitočné“ a ktoré napomôžu „pokroku a rozvoju“ spoločnosti. Varuje pred takými náukami, ktoré „sa začínajú slovami a slovami sa i končia“, ktorých osvojovanie vedie k „planým svárom“. Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom prirovnal vedy, ktoré „sa začínajú slovami a slovami sa i končia“, k „neplodným odbočkám smerujúcich k metafyzickým roztržkám“ a v inom liste vysvetlil, že Bahá’u’lláh takýmito „náukami“ v prvom rade mienil „tie teologické rozpravy a komentáre, ktoré namiesto toho, aby pomohli nájsť pravdu, zaťažujú ľudskú myseľ“.

111

Ten, kto sa zhováral s Bohom ¶80

Ide o tradičné židovské a islamské pomenovanie Mojžiša. Bahá’u’lláh uvádza, že po príchode Jeho zjavenia „sa ľudským ušiam dostalo výsady slyšať to, čo Ten, kto sa zhováral s Bohom, slyšal na Sinaji“.

112

Sinaj ¶80

Hora, kde Boh Mojžišovi zjavil zákony.

113

Ducha Božieho ¶80

Ide o jedno z pomenovaní Ježiša Krista v islamských a bahájskych spisoch.

114

Karmel ... Siónu ¶80

Karmel, „Vinica Božia“, je hora vo Svätej zemi, kde sa nachádza Bábova svätyňa a sídlo svetového správneho centra viery.

Sión je hora v Jeruzaleme, tradičné miesto hrobky kráľa Dávida. Zároveň symbolizuje Jeruzalem ako Sväté mesto.

115

Karmínovej archy ¶84

„Karmínová archa“ sa vzťahuje na Bahá’u’lláhovu vec. Jeho nasledovníci sa označujú za „spoločníkov Karmínovej archy“, ktorých Báb velebil v Qayyúmu’l-Asmá’.

116

Ó cisáru rakúsky! Ten, kto je Úsvitom Božieho svetla, prebýval vo väzení v ‘Akke v čase, keď ty si sa vydal navštíviť mešitu Aqsá. ¶85

František Jozef ¶1830 – 1916), rakúsky cisár a uhorský kráľ, bol v Jeruzaleme na púti v roku 1869. Počas pobytu vo Svätej zemi nevyužil možnosť, aby sa zaujímal o Bahá’u’lláha, ktorý bol v tom čase väznený v ‘Akke (Akre).

Mešita Aqsá (doslova: „Najvzdialenejšia“ mešita) sa spomína v Koráne a stotožňuje sa s Chrámovým pahorkom v Jeruzaleme.

117

Ó kráľu berlínsky! ¶86

Cisár Viliam I. (Wilhelm Friedrich Ludwig, 1797 – 1888), siedmy pruský kráľ, bol v januári 1871 po víťazstve Nemecka nad Francúzskom vo francúzsko-pruskej vojne vo francúzskom Versailles vyhlásený za prvého nemeckého cisára.

118

toho, ktorého moc prevyšovala tvoju moc a ktorého postavenie prevyšovalo tvoje vlastné ¶86

Ide o Napoleona III. ¶1808 – 1873), francúzskeho cisára, ktorého mnohí historici považovali za najvýnimočnejšieho západného vládcu svojej doby.

Bahá’u’lláh Napoleonovi III. venoval dve tabuľky, pričom v druhej jasne predpovedal, že Napoleonovo kráľovstvo „upadne do zmätku“, že jeho „kráľovstvo sa mu vymkne“ z rúk a že jeho ľud zakúsi veľké „nepokoje“.

Do roka utrpel Napoleon III. zdrvujúcu porážku od cisára Viliama I. v bitke pri Sedane v roku 1870. Odišiel do Anglicka do vyhnanstva, kde o tri roky nato zomrel.

119

Ó ľud Konštantinopolu! ¶89

Slovo, ktoré v preklade znie „Konštantinopol“, je v origináli „Ar-Rúm“ čiže „Rím“. Tento pojem sa na Strednom Východe vo všeobecnosti používa na označenie Konštantinopolu a Východnej Rímskej ríše, potom Byzancie a jej ríše a neskôr Osmanskej ríše.

120

Ó Miesto nachádzajúce sa na brehu dvoch morí! ¶89

Ide o Konštantinopol, dnešný Istanbul, ktorý sa nachádza na Bospore – úžine, ktorá má dĺžku 31 kilometrov a spája Čierne more s Marmarským morom. Istanbul je najväčším mestom a prístavom v Turecku.

Konštantinopol bol hlavným mestom Osmanskej ríše od roku 1453 až do roku 1922. Počas Bahá’u’lláhovho pobytu v tomto meste prináležal trón tyranskému sultánovi ‘Abdu’l-‘Azízovi. Osmanskí sultáni boli zároveň i kalifmi – predstaviteľmi sunitského islamu. Bahá’u’lláh predpovedal pád kalifátu, ktorý bol zrušený v roku 1924.

121

Ó brehy Rýna! ¶90

‘Abdu’l-Bahá v jednej z tabuliek napísanej pred Prvou svetovou vojnou ¶1914 – 1918) vysvetlil, že Bahá’u’lláhova zmienka o tom, že videl brehy Rýna „zaliate krvou“, sa vzťahuje na francúzsko-pruskú vojnu ¶1870 – 1871), a že ďalšie utrpenie ešte len príde.

Shoghi Effendi v knihe God Passes By [Boh sa znovu zjavil] uvádza, že po porážke Nemecka v Prvej svetovej vojne „neznesiteľne tvrdá dohoda“ „vyvolala ,nárek Berlína‘, ktorý bol pred polstoročím hrozivo predpovedaný“.

122

ó krajina Ṭá ¶91

„Ṭá“ je začiatočným písmenom Teheránu, hlavného mesta Iránu. Bahá’u’lláh často označoval určité názvy miest podľa ich začiatočného písmena. Podľa systému abjad sa číselná hodnota Ṭá rovná deviatim, čo predstavuje číselnú hodnotu mena Bahá.

123

sa v tebe zrodil Prejav Jeho slávy ¶92

Ide o zmienku o Bahá’u’lláhovom narodení v Teheráne dňa 12. novembra 1817.

124

Ó krajina Khá! ¶94

Ide o zmienku o iránskej provincii Khurásán a susedných oblastiach, čo zahŕňa i mesto Ishqábád (Ašchabad).

125

Ak získate sto mithqálov zlata, devätnásť mithqálov z nich patrí Bohu a má byť odovzdaných Jemu ¶97

Tento verš ustanovuje ḥuqúqu’lláh, právo Božie, platbu stanovenej časti hodnoty majetku veriaceho. Išlo o platbu Bahá’u’lláhovi ako Prejavu Božiemu a potom, po Jeho Nanebovstúpení, ‘Abdu’l-Bahovi, Stredu Zmluvy. ‘Abdu’l-Bahá vo Svojej poslednej vôli určil, že ḥuqúqu’lláh sa má platiť „prostredníctvom strážcu veci Božej“. Keďže v súčasnosti strážcu niet, platí sa Svetovému domu spravodlivosti ako hlave viery. Tieto finančné prostriedky sa používajú na šírenie viery Božej a jej záujmov ako i na rozličné filantropické účely. Platenie ḥuqúqu’lláhu je duchovnou povinnosťou, ktorej splnenie je ponechané na svedomí každého bahája. Hoci sa požiadavky zákona ḥuqúq spoločenstvu pripomínajú, žiadneho veriaceho nemožno jednotlivo žiadať, aby ho zaplatil.

Niekoľko častí v Otázkach a odpovediach tento zákon ďalej rozvádza. Platba ḥuqúqu’lláhu sa zakladá na výpočte hodnoty majetku jednotlivca. Ak sa hodnota majetku jednotlivca rovná minimálne devätnástim mithqálom zlata (Otázky a odpovede 8), vyvstáva duchovná povinnosť zaplatiť devätnásť percent z celkovej hodnoty ako ḥuqúqu’lláh, a to len jedenkrát (Otázky a odpovede 89). A potom vždy, keď príjem po zaplatení všetkých výdavkov zvýši hodnotu majetku o čiastku minimálne devätnástich mithqálov zlata, treba z tohto navŕšenia zaplatiť devätnásť percent a tak ďalej pri každom ďalšom náraste (Otázky a odpovede 8, Otázky a odpovede 90).

Určité kategórie majetku, ako napríklad obydlie, sú z platenia ḥuqúqu’lláhu vyňaté (Otázky a odpovede 8, Otázky a odpovede 42, Otázky a odpovede 95) a sú načrtnuté určité ustanovenia pokrývajúce prípad finančnej straty (Otázky a odpovede 44, Otázky a odpovede 45), situáciu, keď investície neprinesú zisk (Otázky a odpovede 102), a platbu ḥuqúqu v prípade smrti jednotlivca (Otázky a odpovede 9, Otázky a odpovede 69, Otázky a odpovede 80). (Ohľadne tohto prípadu vysvetlivku 47.)

Rozsiahly výber z tabuliek, z otázok a z odpovedí a z iných spisov týkajúcich sa duchovného významu ḥuqúqu’lláhu a podrobností o jeho uplatňovaní vyšiel v zbierke nazvanej Ḥuqúqu’lláh.

126

Veriaci pred Náš trón zasielali rozličné žiadosti týkajúce sa zákonov Boha ... V dôsledku toho sme zjavili túto Svätú tabuľku a zaodeli sme ju plášťom Jeho zákonov, aby ľudia azda mohli dodržiavať prikázania svojho Pána. ¶98

„Po niekoľko rokov,“ uvádza Bahá’u’lláh v jednej zo Svojich tabuliek, „prichádzali do Najsvätejšej prítomnosti petície z rozličných krajín žiadajúce zákony Božie, ale My sme Pero zadržiavali, až kým nenadišiel stanovený čas.“ Bahá’u’lláh nezjavil Kitáb-i-aqdas, Pokladnicu zákonov Svojho zriadenia, až dokým neuplynulo dvadsať rokov od zrodu Jeho prorockého poslania v teheránskom Síyáh-chále. Kitáb-i-aqdas si dokonca i po zjavení ešte nejakú dobu ponechával u Seba a až potom ju poslal priateľom do Perzie. Toto Bohom určené zdržanie zjavenia základných zákonov Božích pre tento vek a následné postupné zavádzanie ich ustanovení dokladá zásadu postupného zjavovania, ktorá platí dokonca aj v rámci pôsobenia každého Proroka.

127

karmínovému Miestu ¶100

Ide o zmienku o väzenskom meste ‘Akká. V bahájskych spisoch sa slovo „karmínový“ používa v niekoľkých alegorických a symbolických zmysloch. (Ďalej pozri i vysvetlivku 115.)

128

Sadratu‘l-Muntahá ¶100

Doslova „najvzdialenejší Lotosový strom“. Shoghi Effendi toto spojenie prekladal ako „Strom, za ktorý už nemožno ísť“. V islame sa používa ako symbol. Napríklad v rozprávaniach o Muhammadovej nočnej ceste označuje bod v nebesiach, za ktorý nemôžu zájsť ani ľudia, ani anjeli, keď sa približujú k Bohu, a tak ohraničuje božské poznanie, ktoré bolo zjavené ľudstvu. Preto sa v bahájskych spisoch často používa na pomenovanie samotného Prejavu Božieho. (Ďalej pozri i vysvetlivku 164.)

129

Materská kniha ¶103

Označenie „Materská kniha“ sa vo všeobecnosti používa na pomenovanie ústrednej knihy náboženského zriadenia. V Koráne a islamskom ḥadíthe sa toto označenie používa na popis samotného Koránu. V Bábovom zriadení je Materskou knihou Bayán a Kitáb-i-aqdas je Materskou knihou Bahá’u’lláhovho zriadenia. Strážca ďalej v liste napísanom jeho menom uviedol, že tento koncept možno taktiež použiť ako „spoločný pojem opisujúci všetko učenie, ktoré Bahá’u’lláh zjavil“. Tento pojem sa tiež používa v širšom zmysle na označenie božskej pokladnice zjavenia.

130

Ten, kto vysvetľuje to, čo bolo zoslané z nebies zjavenia, a mení zjavný význam ¶105

Bahá’u’lláh v niekoľkých tabuľkách potvrdzuje, že existuje rozdiel medzi alegorickými veršami, ktoré sa dajú vysvetľovať, a veršami, ktoré sa vzťahujú na také námety ako zákony a nariadenia, uctievanie a náboženské úkony, ktorých význam je zrejmý a ktoré si zo strany veriacich vyžadujú dodržiavanie.

Ako objasňujú vysvetlivku 145 , vysvetlivku 184, Bahá’u’lláh určil ‘Abdu’l-Bahu, Svojho najstaršieho syna, za Svojho Nástupcu a Vysvetľovateľa Svojho učenia. ‘Abdu’l-Bahá potom menoval Svojho najstaršieho vnuka, Shoghiho Effendiho, aby bol Jeho nástupcom vo vysvetľovaní svätého Písma a strážcom Veci. Vysvetlenia ‘Abdu’l-Bahu a Shoghiho Effendiho sa považujú za vysvetlenia, ktoré obsahujú božské rady a sú pre bahájov záväzné.

Existencia autoritatívnych vysvetlení nebráni jednotlivcom, aby sa zaoberali štúdiom učenia a dospeli tak k osobnému vysvetleniu či porozumeniu. Avšak v bahájskych spisoch sa jasne rozlišuje medzi autoritatívnym vysvetlením a porozumením, ku ktorému dospeje každý jednotlivec na základe štúdia učenia. Vysvetlenia jednotlivcov založené na osobnom porozumení učenia sú výsledkom rozumovej sily človeka a dosť dobre môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu viery. I napriek tomu však takýmto názorom chýba autorita. Jednotlivci sú upozorňovaní, aby pri predstavovaní vlastných osobných myšlienok neopomínali autoritu zjavených slov, neodmietali autoritatívne vysvetlenie alebo sa s ním nepreli a nezapájali sa do sporov. Skôr by svoje predstavy mali predložiť ako príspevok k poznaniu, pričom dajú najavo, že ich názory sú len ich vlastnými názormi.

131

nepribližovali [sa] k verejným bazénom v perzských kúpeľoch ¶106

Bahá’u’lláh zakazuje používanie bazénov, ktoré sa nachádzajú v tradičných verejných kúpeľoch v Perzii. Bolo zvykom, že sa v týchto kúpeľoch v tom istom bazéne umývalo mnoho ľudí a voda sa nemenila dostatočne často. V dôsledku toho mala zmenenú farbu, bola špinavá, nehygienická a veľmi odpudzujúco zapáchala.

132

Taktiež sa vyhýbajte páchnucim nádržiam vo dvoroch perzských domov ¶106

Väčšina domov v Perzii mala na dvore nádrž, ktorá slúžila ako zásobník vody používanej pri upratovaní, praní a iných domácich prácach. Keďže voda v nádrži bola stojaca a zväčša sa nemenila po celé týždne, zvykla získať veľmi nepríjemný zápach.

133

Je vám zapovedané, aby ste sa oženili s manželkou svojho otca. ¶107

Výslovne sa tu zakazuje sobáš s macochou. Tento zákaz sa taktiež vzťahuje i na sobáš s otčimom. Pokiaľ Bahá’u’lláh ustanovil zákon medzi mužom a ženou, vzťahuje sa na muža a ženu analogicky, pokiaľ to kontext umožňuje.

‘Abdu’l-Bahá a Shoghi Effendi potvrdili, že hoci macochy tvoria jedinú kategóriu príbuzných, ktoré sa v texte spomínajú, neznamená to, že všetky ďalšie zväzky v rámci rodiny sú prípustné. Bahá’u’lláh uvádza, že domu spravodlivosti pripadá zodpovednosť zavádzať zákony „ohľadne oprávnenosti alebo neoprávnenosti sobáša s príbuznými“ (Otázky a odpovede 50). ‘Abdu’l-Bahá napísal, že čím sú partneri vo vzdialenejšom pokrvnom vzťahu, tým lepšie, pretože takéto manželstvá tvoria základ pre telesné blaho ľudstva a vedú k družnosti medzi ľuďmi.

134

témou chlapcov ¶107

Slovo, ktoré je na tomto mieste preložené ako „chlapci“, v tomto kontexte v arabskom origináli navodzuje pederastiu. Shoghi Effendi túto zmienku vysvetlil ako zákaz všetkých homosexuálnych vzťahov.

Bahájske učenie o sexuálnej morálke sa sústreďuje na manželstvo a rodinu ako na základný kameň celej štruktúry ľudskej spoločnosti a má za úlohu chrániť a posilňovať túto božskú inštitúciu. Bahájske zákony teda povoľujú pohlavný styk jedine medzi mužom a ženou, ktorí sú spolu zosobášení.

Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom uvádza:

Nech by bola láska medzi ľuďmi rovnakého pohlavia akokoľvek oddaná a dokonalá, ak dovolíme, aby našla výraz v pohlavnom styku, nie je to správne. Vravieť, že je pravá, nie je ospravedlnením. Bahá’u’lláh skutočne zakázal nemorálnosť každého druhu a na homosexuálne vzťahy sa díva ako na nemorálne, nehovoriac o tom, že sú proti prírode. Takéto postihnutie je pre vedomú dušu veľkým bremenom. Ale prostredníctvom rád a pomoci lekárov, silného a odhodlaného úsilia a prostredníctvom modlitby môže duša tento handicap prekonať.

Bahá’u’lláh ustanovuje, že svetový dom spravodlivosti podľa miery priestupku určí pokuty za cudzoložstvo a za smilstvo (Otázky a odpovede 49).

135

Nik nemá dovolené, aby mrmlal posvätné verše pred zrakom verejnosti, keď kráča po ulici alebo po trhovisku. ¶108

Ide o zmienku o zvyku niektorých duchovných a náboženských predstaviteľov predošlých zriadení, ktorí z pokrytectva a pretvárky a s cieľom získania chvály svojich nasledovníkov veľmi nápadne mrmlali na verejnosti modlitby, aby dali najavo, akí sú zbožní. Bahá’u’lláh takéto správanie zakazuje a zdôrazňuje dôležitosť pokory a skutočnej oddanosti Bohu.

136

Každému sme uložili povinnosť spísať závet. ¶109

Podľa Bahá’u’lláhovho učenia má každý povinnosť napísať závet, pričom so svojím majetkom smie naložiť, ako sa rozhodne (Vysvetlivku 38.).

Bahá’u’lláh potvrdzuje, že pri spisovaní závetu má človek „plné právo rozhodovať o svojom majetku,“ pretože Boh dovolil, „aby ste s tým, čo vám venoval, nakladali, ako si len prajete.“ (Otázky a odpovede 69). V Kitáb-i-aqdas sú podrobne rozpracované ustanovenia ohľadne deľby dedičstva zo zákona. (Vysvetlivku 38, vysvetlivku 39, vysvetlivku 40, vysvetlivku 41, vysvetlivku 42, vysvetlivku 43, vysvetlivku 44, vysvetlivku 45, vysvetlivku 46, vysvetlivku 47, vysvetlivku 48.)

137

Najväčšieho mena ¶109

Tak, ako objasňuje vysvetlivku 33, Najväčšie meno Božie môže mať rozličné podoby. Všetky majú za základ slovo „Bahá“. Baháji na Východe toto nariadenie Kitáb-i-aqdas spĺňali tak, že závet nadpísali slovnými spojeniami ako napríklad: „Ó Ty Sláva nadovšetko Slávneho!“, „V mene Boha, nadovšetko Slávneho.“, „On je nadovšetko Slávny.“ a podobne.

138

Všetky slávnosti dosiahli vrchol v dvoch Najväčších sviatkoch a v dvoch ďalších sviatkoch, ktoré pripadajú na zdvojené dni. ¶110

Tento úsek ustanovuje štyri veľké sviatky bahájskeho roku. Bahá’u’lláh určil dva sviatky za „dva Najväčšie sviatky“. Prvým je slávnosť Riḍvánu, počas ktorej sa pripomína oznámenie Bahá’u’lláhovho prorockého poslania v záhrade Riḍván počas dvanástich dní v apríli až máji roku 1863 a o ktorej sa Bahá’u’lláh zmieňuje ako o „Kráľovi sviatkov“. Druhým je Bábovo oznámenie, ktoré sa udialo v máji roku 1844 v Shíráze. Prvý, deviaty a dvanásty deň slávnosti Riḍvánu sa považuje za svätý deň (Otázky a odpovede 1) a rovnako i deň Bábovho oznámenia.

„Dva ďalšie sviatky“ sú výročia Bahá’u’lláhovho a Bábovho narodenia. V moslimskom lunárnom kalendári pripadajú na dva po sebe nasledujúce dni. Bahá’u’lláh sa narodil v druhý deň mesiaca muḥarram 1233 po Hidžre ¶12. novembra 1817) a Báb v prvý deň toho istého mesiaca 1235 ¶20. októbra 1819). Preto sa o nich hovorí ako o „Dvoch narodeniach“ a Bahá’u’lláh uvádza, že tieto dva dni sa v očiach Boha považujú za jeden (Otázky a odpovede 2). Uvádza, že príkaz pôstu sa na tieto dni nebude vzťahovať (Otázky a odpovede 36). Keďže bahájsky kalendár (Vysvetlivku 26 , vysvetlivku 147.) je solárny kalendár, je na Svetovom dome spravodlivosti, aby stanovil, či sa Dvoje svätých narodení má oslavovať na základe solárneho alebo lunárneho kalendára.

139

prvého dňa mesiaca bahá ¶111

V bahájskom kalendári sa prvý mesiac roku a prvý deň každého mesiaca nazýva menom „bahá“. Deň bahá mesiaca bahá je teda bahájskym Novým rokom, Naw-rúzom, ktorý za sviatok prikázal Báb a ktorý tu Bahá’u’lláh potvrdzuje (Vysvetlivku 26 , vysvetlivku 147.).

Okrem siedmich Svätých dní, ktoré sú ustanovené v týchto úryvkoch Kitáb-i-aqdas, sa za Bahá’u’lláhovho života taktiež pripomínalo výročie Bábovho umučenia, na základe čoho ‘Abdu’l-Bahá pridal pripomínanie Bahá’u’lláhovho Nanebovstúpenia. Spolu to teda činí deväť Svätých dní. Dodržiavajú sa i dve ďalšie výročia, ktoré ale nie sú dňami pracovného pokoja. Ide o Deň Zmluvy a výročie ‘Abdu’l-Bahovho zosnutia. Pozri článok o bahájskom kalendári v knihe The Bahá’í World [Bahájsky svet], XVIII. zväzok.

140

Najväčší sviatok je vskutku Kráľom sviatkov. ¶112

Zmienka o slávnosti Riḍvánu (Vysvetlivku 107 , vysvetlivku 138.).

141

Prv Boh každému jednému z veriacich uložil povinnosť priniesť zo svojho majetku pred Náš trón nedoceniteľné dary. Teraz sme ich od tohto záväzku … oslobodili. ¶114

Tento úsek ruší bayánske ustanovenie, ktoré určovalo, že všetky predmety, ktoré nemajú sebe rovna, treba odovzdať Tomu, koho Boh prejaví, po tom, čo sa objaví. Báb objasnil, že keďže Prejav Boží je neporovnateľný, všetko, čo je jediné svojho druhu, treba po práve ponechať pre Neho, pokiaľ neurčí inak.

142

hodine úsvitu ¶115

Ohľadne účasti na modlitbách za úsvitu v mashriqu’l-adhkáre, bahájskom dome uctievania, Bahá’u’lláh vysvetlil, že i keď skutočný čas určený v Knihe Božej je „hodina úsvitu“, je prijateľný akýkoľvek čas od „najrannejšieho úsvitu dňa, čas medzi úsvitom a východom slnka alebo dokonca až do dvoch hodín po východe slnka“ (Otázky a odpovede 15).

143

Tieto tabuľky zdobí pečať Toho, kto spôsobuje úsvit, koho hlas sa ozýva medzi nebesami a zemou. ¶117

Bahá’u’lláh opakovane potvrdzuje úplnú nedotknutosť Svojich spisov ako Slova Božieho. Niektoré z Jeho tabuliek taktiež nesú odtlačok jednej z Jeho pečatí. Kniha The Bahá‘í World [Bahájsky svet], V. zväzok, s. 4, obsahuje fotografiu niekoľkých Bahá’u’lláhových pečatí.

144

Pre človeka, ktorý bol obdarený rozumom, nie je prípustné, aby požíval to, čo ho o rozum oberá. ¶119

V bahájskych spisoch sa nachádza veľa zmienok, ktoré zakazujú požívanie vína a iných opojných nápojov a ktoré popisujú škodlivé účinky takýchto opojných látok na človeka. Bahá’u’lláh v jednej z tabuliek uvádza:

Vyvarujte sa toho, aby ste vymenili Víno Božie za vlastné víno, ktoré vám otupí myseľ a odvráti tvár od Obličaja Boha, nadovšetko Slávneho, Neporovnateľného, Nedosiahnuteľného. Nepribližujte sa k nemu, pretože vám bolo zapovedané na príkaz Boha, Vznešeného, nadovšetko Mocného.

‘Abdu’l-Bahá vysvetľuje, že Kitáb-i-aqdas zakazuje „i mäkké, i tvrdé nápoje,“ a uvádza, že dôvodom pre zákaz požívania alkoholických nápojov je, že „alkohol zvádza myseľ na scestie a oslabuje telo“.

Shoghi Effendi v listoch napísaných jeho menom uvádza, že tento zákaz zahŕňa nielen pitie vína, ale aj „všetkého, čo narúša myseľ,“ a objasňuje, že požitie alkoholu je povolené, len pokiaľ tvorí súčasť liečby, ktorá sa uskutočňuje „pod kontrolou kompetentného a svedomitého lekára, ktorý ho môže predpísať na liečbu určitých zvláštnych ochorení“.

145

obráťte sa k Tomu, koho Boh určil, kto vyrástol z tohto Pradávneho koreňa ¶121

Bahá’u’lláh sa tu zmieňuje o ‘Abdu’l-Bahovi ako o Svojom Nástupcovi a vyzýva veriacich, aby sa k Nemu obrátili. Bahá’u’lláh v Knihe Zmluvy, Svojej poslednej vôli, odhaľuje význam tohto verša. Vraví: „Predmetom tohto posvätného verša nie je nik iný než Najmocnejšia vetva.“ „Najmocnejšia vetva“ je jedným z pomenovaní, ktoré Bahá’u’lláh udelil ‘Abdu’l-Bahovi. (Ďalej pozri i vysvetlivku 66 , vysvetlivku 184.)

146

V Bayáne vám bolo zapovedané klásť Nám otázky. ¶126

Báb Svojim nasledovníkom zakázal, aby kládli otázky Tomu, koho Boh prejaví (Bahá’u’lláhovi), pokiaľ otázky nedoručia písomne a nebudú sa týkať námetov, ktoré sú hodné Jeho vznešeného postavenia. Pozri knihu Selections from the Writings of the Báb [Výber z Bábových spisov].

Bahá’u’lláh tento Bábov zákaz odstraňuje. Dovoľuje veriacim, aby sa pýtali, čo sa „spýtať potrebujú“, a varuje ich, aby nekládli „márne otázky“, akými sa zaoberali „ľudia dôb minulých“.

147

Počet mesiacov v roku určených v Knihe Božej je devätnásť. ¶127

Bahájsky rok sa v súlade s kalendárom badí skladá z devätnástich mesiacov po devätnástich dňoch s pridaním prestupných dní (štyroch v bežnom roku a piatich v prestupnom roku) medzi osemnásty a devätnásty mesiac na to, aby sa kalendár zosúladil so solárnym rokom. Báb pomenoval mesiace podľa prívlastkov Božích. Bahájsky Nový rok, Naw-rúz, sa stanovuje astronomicky a nastáva spolu s marcovou rovnodennosťou (Vysvetlivku 26.). Ďalšie informácie spolu s názvami dní v týždni a mesiacov sa nachádzajú v kapitole o bahájskom kalendári v knihe The Bahá’í World [Bahájsky svet], XVIII. zväzok.

148

Prvý z nich zdobí toto meno, ktoré zatieňuje celé stvorenie. ¶127

Báb v perzskom Bayáne nazval menom „bahá“ prvý mesiac roku (Vysvetlivku 139.).

149

Pán rozhodol, že zosnulí by mali byť pochovávaní do rakiev ¶128

Báb v Bayáne predpísal, že zosnulí by mali byť pochovaní v rakve z kryštálu alebo lešteného kameňa. Shoghi Effendi vysvetlil v liste napísanom jeho menom, že význam tohto ustanovenia spočíva v úcte voči ľudskému telu, ktoré „predtým bolo vznešené vďaka nesmrteľnej duši človeka“.

Stručne povedané, bahájsky zákon o pochovávaní zosnulých ustanovuje, že je zakázané prenášať telo dlhšie než jednu hodinu cesty od miesta smrti, že by telo malo byť zabalené do rubáša z hodvábu alebo z bavlny, že rakva by mala byť z kryštálu, kameňa alebo tvrdého vynikajúceho dreva a že na prst treba nasunúť prsteň s nápisom: „Prišiel som od Boha a navraciam sa k Nemu, odpútaný od všetkého okrem Neho, pevne sa pridržiavajúc Jeho mena, Milosrdného, Súcitného.“ Je stanovená modlitba za zosnulých (Vysvetlivku 10.), ktorá sa má odriekať pred pochovaním. ‘Abdu’l-Bahá a strážca potvrdili, že tento zákon vylučuje kremáciu zosnulých. Obradná modlitba a prsteň sa má použiť pre tých, ktorí dosiahli vek dospelosti, t. j. 15 rokov (Otázky a odpovede 70).

Čo sa týka materiálu, z ktorého má byť rakva vyrobená, duch zákona je taký, že by rakvy mali byť z čo najtrvácnejšieho materiálu. Preto Svetový dom spravodlivosti objasnil, že okrem materiálov, ktoré sú určené v Kitáb-i-aqdas, niet námietok voči použitiu najtvrdšieho dostupného dreva alebo betónu. V súčasnosti sa baháji môžu v tejto záležitosti rozhodnúť, ako sami chcú.

150

Bod Bayánu ¶129

„Bod Bayánu“ je jedným z pomenovaní, ktoré Báb pre Seba používal.

151

zosnulí by mali byť zabalení do piatich hodvábnych či bavlnených látok ¶130

Báb v Bayáne spresnil, že telo zosnulého treba zabaliť do piatich hodvábnych či bavlnených látok. Bahá’u’lláh toto ustanovenie potvrdil a pridal výnimku s tým, že pre „tých, ktorí majú obmedzené prostriedky, postačí jedna látka z jedného z týchto materiálov“.

Na otázku, či „päť látok“, ktoré sa v zákone spomínajú, znamená „päť rubášov plnej dĺžky“ alebo „päť plátien, ktoré sa doposiaľ obvykle používali“, Bahá’u’lláh odpovedal, že bolo zamýšľané „použitie piatich plátien“ (Otázky a odpovede 56).

Ohľadne spôsobu, akým treba telo zabaliť, sa v bahájskych spisoch nenachádza nič, čo by definovalo, ako zabalenie vykonať, a to ani v prípade, keď sa použije „päť plátien“, ani pri „jednej látke“. V súčasnosti môžu baháji v tejto záležitosti použiť vlastný úsudok.

152

Je vám zapovedané, aby ste telo zosnulého prevážali na väčšiu vzdialenosť než hodinu cesty od mesta ¶130

Zámerom tohto príkazu je obmedziť trvanie cesty na jednu hodinu bez ohľadu na dopravný prostriedok, ktorý sa na prepravu tela na miesto pochovania použije. Bahá’u’lláh potvrdzuje, že čím skôr sa pohreb uskutoční, „tým vhodnejšie a prijateľnejšie to bude“ (Otázky a odpovede 16).

Za miesto smrti sa môže považovať mesto, v ktorom človek zomrie, a preto sa hodina cesty môže počítať od hraníc mesta po miesto pohrebu. Duch Bahá’u’lláhovho zákona je taký, aby zosnulí boli pochovaní blízko miesta, kde zomrú.

153

Boh odstránil obmedzenia vzťahujúce sa na cestovanie, ktoré boli zavedené v Bayáne. ¶131

Báb ustanovil určité obmedzenia vzťahujúce sa na cestovanie, ktoré mali zostať v platnosti až do príchodu Bayánom Prisľúbeného. Dal veriacim pokyn, aby sa potom vydali na cestu, hoci i pešky, aby sa s Ním stretli, pretože dosiahnutie Jeho prítomnosti je plodom a zmyslom ich samotného jestvovania.

154

Vyzdvihnite a povzneste dva domy na dvoch posvätných miestach i ostatné miesta, na ktorých bol ustanovený trón vášho Pána, nadovšetko Milosrdného. ¶133

Bahá’u’lláh za „dva domy“ označuje Svoj dom v Bagdade, ktorý určil za „Najvýznamnejší dom“, a Bábov dom v Shíráze, pričom oba ustanovil za pútnické miesta. (Pozri Otázky a odpovede 29, Otázky a odpovede 32, Otázky a odpovede 54.)

Shoghi Effendi vysvetlil, že „ostatnými miestami, na ktorých bol ustanovený … trón vášho Pána“, sa myslia miesta, kde osoba Prejavu Božieho bývala. Bahá’u’lláh uvádza, že „ľudia v oblastiach, kde sa nachádzajú, sa môžu rozhodnúť, že zachovajú buď každý dom“, kde býval, „alebo jeden z nich“ (Otázky a odpovede 32). Bahájske inštitúcie identifikovali, zdokumentovali a podľa možnosti nadobudli a zrekonštruovali viacero historických miest, ktoré sa spájajú s Dvoma Prejavmi.

155

Vyvarujte sa, aby vám to, čo bolo zaznamenané v Knihe, zabránilo načúvať tejto Žijúcej knihe ¶134

„Knihou“ je záznam zjaveného Slova Prejavov Božích. „Žijúca kniha“ predstavuje zmienku o osobe Prejavu.

Tieto slová obsahujú narážku na Bábov výrok v perzskom Bayáne o „Žijúcej knihe“, ktorú stotožňuje s Tým, koho Boh prejaví. Bahá’u’lláh v jednej z tabuliek uvádza: „Kniha Božia bola zoslaná v podobe tohto Mládenca.“

Bahá’u’lláh v tomto verši Kitáb-i-aqdas a potom ešte raz v odseku 168 o Sebe hovorí ako o „Žijúcej knihe“. Varuje „nasledovníkov každej viery“, aby „vo svojich Svätých knihách“ nehľadali „opodstatnenie“ na zavrhnutie prehovoru „Žijúcej knihy“. Nabáda ľudí, aby im nič, čo bolo zaznamenané v „Knihe“, nezabránilo uznať Jeho postavenie a pridŕžať sa toho, čo je v tomto novom zjavení.

156

na oslavu tohto zjavenia plynuli z Pera Toho, kto bol Mojím Zvestovateľom ¶135

Slová „na oslavu“, ktoré Bahá’u’lláh v tomto odseku cituje, pochádzajú z arabského Bayánu.

157

„Qiblih vskutku predstavuje Ten, koho Boh prejaví. Vždy, keď sa pohne, pohne sa i Qiblih, až kým On nedôjde pokoja.“ ¶137

Rozbor tohto verša možno nájsť vo vysvetlivke 7 , vysvetlivku 8.

158

Nie je dovolené, aby ste sa zosobášili s tým, kto neverí v Bayán. Keby túto Vec prijal len jeden z manželov, jeho majetok sa stane nezákonným pre toho druhého ¶139

Úryvok z Bayánu, ktorý Bahá’u’lláh cituje, upriamuje pozornosť veriacich na bezprostrednú blízkosť príchodu „Toho, koho Boh prejaví“. Zákaz sobáša s neveriacim v Bába a ustanovenie o tom, že majetok jedného z manželov, ktorý prijme vieru, nemôže zákonne prejsť na manžela neveriaceho v Bába, Báb zjavne neuviedol v platnosť a Bahá’u’lláh ho následne zrušil prv, než mohol nadobudnúť platnosť. Keď Bahá’u’lláh tento zákon cituje, poukazuje na skutočnosť, že Báb pri jeho zjavovaní jasne predpokladal možnosť, že Bahá’u’lláhova vec sa dostane do popredia pred vecou samotného Bába.

Shoghi Effendi v knihe God Passes By [Boh sa znovu zjavil] poukazuje na to, že Bayán „by sa mal v prvom rade považovať za chválospev na Prisľúbeného, a nie za zbierku zákonov a nariadení určených na to, aby udávali smer pre budúce pokolenia“. „Ustanovoval zámerne prísne pravidlá a ustanovenia,“ pokračuje, „a vštepoval prevratné zásady, čím zamýšľal zobudiť z veky trvajúcej strnulosti duchovenstvo a ľud a zasadiť náhlu a osudovú ranu zastaraným a skorumpovaným inštitúciám. Prostredníctvom drastických opatrení zvestoval príchod očakávaného dňa, dňa, keď ,Zvolávateľ ľudí povolá k závažným záležitostiam‘ a keď ,odstráni všetko, čo bolo pred Ním tak, ako Apoštol Boží odstránil spôsoby tých, ktorí Mu predchádzali‘“ (Ďalej pozri i vysvetlivku 109.).

159

Bod Bayánu ¶140

Jedno z pomenovaní Bába.

160

Vskutku, niet iného Boha okrem Mňa ¶143

Bahájske spisy obsahujú mnohé odseky, ktoré objasňujú povahu Prejavu a Jeho vzťah k Bohu. Bahá’u’lláh podčiarkuje jedinečnú a nadzmyslovú povahu Božstva. Vysvetľuje, že „pretože nemôže jestvovať puto priameho spojenia medzi jedným pravým Bohom a Jeho stvorením“, Boh prikázal, že „v každom veku a zriadení sa v kráľovstvách zeme i nebies musí prejaviť čistá a nepoškvrnená Duša“. Táto „záhadná a nadpozemská Bytosť“, Prejav Boží, má ľudskú prirodzenosť, ktorá sa týka „hmotného sveta“, a duchovnú prirodzenosť, „ktorá sa zrodila z podstaty samotného Boha“. Taktiež je obdarený „dvojakým postavením“:

V tom prvom, ktoré sa vzťahuje na Jej najvnútornejšiu podstatu, predstavuje Toho, koho hlas je hlasom samotného Boha. … Druhé postavenie je postavenie človeka, ktorého príkladom sú tieto verše: „Som len človek ako vy.“ „Vrav: Chvála buď môjmu Pánu! Či som viac než človek, než apoštol?“

Bahá’u’lláh tiež potvrdzuje, že v duchovnej ríši jestvuje medzi Prejavmi Božími „zásadná jednota“. Všetci zjavujú „Krásu Boha“, prejavujú Jeho mená a prídomky a dávajú výraz Jeho zjaveniu. V tejto súvislosti uvádza:

Ktorýkoľvek zo všetko zahŕňajúcich Prejavov Božích vskutku vraví pravdu, keď vyhlási: „Ja som Boh!“ O tom niet pochýb. Pretože opakovane sme dokázali, že prostredníctvom ich zjavenia, ich prídomkov a mien sa vo svete prejavuje zjavenie Boha, Jeho meno a Jeho prídomky ...

Hoci Prejavy zjavujú mená a prídomky Božie a sú prostriedkom, vďaka ktorému má ľudstvo prístup k poznaniu Boha a Jeho zjavenia, Shoghi Effendi uvádza, že Prejavy by „nikdy“ nemali byť „stotožňované s neviditeľnou Podstatou, Tresťou samotného Božstva“. Strážca v súvislosti s Bahá’u’lláhom napísal, že „ľudská schránka, ktorá niesla také oslnivé zjavenie“, sa nemá stotožňovať s „Podstatou“ Boha.

Ohľadne jedinečnosti Bahá’u’lláhovho postavenia a veľkoleposti Jeho zjavenia Shoghi Effendi potvrdzuje, že Bahá’u’lláhov príchod napĺňa prorocké výroky týkajúce sa „dňa Božieho“, ktoré sa nachádzajú vo svätých písmach predošlých zriadení:

Pre Izrael nebol nič viac a nič menej než stelesnením „Večného Otca“, „Pánom zástupov“, ktorý prišiel „s desaťtisícom svätcov“, pre kresťanstvo návratom Krista „v sláve Otca“, pre šíitsky islam návratom imáma Ḥusayna, pre sunitský islam zostúpením „Ducha Božieho“ (Ježiša Krista), pre zoroastrijcov prisľúbeným Šachom Bahrámom, pre hinduistov reinkarnáciou Krišnu, pre budhistov piatym Budhom.

Bahá’u’lláh popisuje postavenie „Božstva“, ktoré zdieľa spolu so všetkými Prejavmi Božími ako:

… postavenie, v ktorom sa zomrie pre seba samotného a žije v Bohu. Vždy, keď spomeniem Božstvo, vždy označuje Moje úplné a dokonalé sebazaprenie. Ide o postavenie, v ktorom nerozhodujem o svojom vlastnom blahu či biede, ani o svojom živote či zmŕtvychvstaní.

A ohľadne vlastného vzťahu k Bohu dosvedčuje:

Keď uvážim, ó môj Bože, vzťah, ktorý ma k Tebe viaže, cítim sa byť pohnutý k tomu, aby som všetkému stvorenému oznámil: „Vskutku som Boh.“ A keď uvážim svoje vlastné ja, hľa! Zisťujem, že je prostejšie než prach!

161

zaplatením zakátu ¶146

O zakáte sa v Koráne hovorí ako o pravidelnej charite, ktorá je pre moslimov záväzná. Postupne sa táto predstava vyvinula v istý druh dane na dobročinnosť, ktorá zaväzuje odvádzať na pomoc chudobným, na rozličné dobročinné ciele a na pomoc viere Božej stanovenú časť určitých druhov príjmov, ktoré prekračujú príslušné hranice. Hranica pri výnimkách sa u rozličných komodít líšila a rovnako sa líšilo i percento, ktoré bolo splatné pri stanovovanom podiele.

Bahá’u’lláh uvádza, že bahájsky zákon o zakáte predstavuje to, „čo bolo zjavené v Koráne“ (Otázky a odpovede 107). Pretože také otázky ako hranica pri výnimkách, kategórie príjmu, ktorého sa týka, častosť platieb a odstupňovanie sadzieb pri rozličných kategóriách zakátu nie sú v Koráne spomenuté, bude tieto záležitosti musieť v budúcnosti uzákoniť Svetový dom spravodlivosti. Shoghi Effendi naznačil, že za neexistencie takejto legislatívy by veriaci mali podľa svojich prostriedkov a možností pravidelne prispievať do bahájskych fondov.

162

Nie je zákonné žobrať a je zakázané dávať tomu, kto žobre. ¶147

‘Abdu’l-Bahá v jednej tabuľke vykladá význam tohto verša. Uvádza, že „žobranie je zakázané a že poskytovanie almužien ľuďom, ktorí žobranie vykonávajú ako povolanie, je taktiež zapovedané“. Ďalej v tej istej tabuľke poznamenáva: „Cieľom je žobranie úplne vykoreniť. Avšak ak si človek nedokáže zarobiť na živobytie, zachváti ho krajná bieda alebo zostane práceneschopný, potom je povinnosťou bohatých alebo zástupcov, aby mu poskytli mesačný príspevok na obživu… ,Zástupcami‘ sa myslia poslanci ľudu, inými slovami členovia domu spravodlivosti.“

Zákaz dávať almužnu ľuďom, ktorí žobrú, nebráni jednotlivcom a duchovným radám, aby finančne pomáhali chudobným a núdznym alebo aby im poskytli možnosti nadobudnúť také schopnosti, ktoré by im umožnili, aby si na živobytie zarobili (Vysvetlivku 56.).

163

Predtým … predpísal pokutu … tomu, kto iného rozosmutnie. ¶148

Bahá’u’lláh ruší zákon z perzského Bayánu, ktorý sa týka zaplatenia pokuty ako nápravy za to, keď rozosmutníme blížneho.

164

posvätným Lotosovým stromom ¶148

„Posvätný Lotosový strom“ sa vzťahuje na Sadratu’l-Muntahá, „Strom, za ktorý už nemožno ísť“ (Vysvetlivku 128.). Na tomto mieste sa symbolicky používa na označenie Bahá’u’lláha.

165

Každé ráno i večer odriekajte verše Božie. ¶149

Bahá’u’lláh uvádza, že zásadným „predpokladom“ na odriekanie „veršov Božích“ je „dychtivosť a láska“ veriacich k „čítaniu Slova Božieho“ (Otázky a odpovede 68).

Čo sa týka definície „veršov Božích“, Bahá’u’lláh uvádza, že sa vzťahujú na „všetko, čo bolo zoslané z nebies božského prehovoru“. Shoghi Effendi v liste jednému z veriacich na Východe objasnil, že pojem „verše Božie“ nezahŕňa ‘Abdu’l-Bahove spisy. Podobne naznačil, že sa tento pojem nevzťahuje na jeho vlastné spisy.

166

Uložili sme vám, aby ste zariadenie svojho domova obnovovali vždy po uplynutí devätnástich rokov. ¶151

Bahá’u’lláh potvrdzuje nariadenie arabského Bayánu ohľadne obnovovania zariadenia svojho domova vždy po devätnástich rokoch za predpokladu, že je tak človek schopný učiniť. ‘Abdu’l-Bahá dáva tento príkaz do súvisu s kultivovanosťou a čistotnosťou. Vysvetľuje, že zámerom nariadenia je, aby sa vymenilo to zariadenie, ktoré zostarlo, stratilo na kráse a vyvoláva odpor. Nevzťahuje sa na také veci ako vzácne či drahocenné predmety, starožitnosti a šperky.

167

Chodidlá si umývajte ¶152

V Kitáb-i-aqdas sú veriaci napomínaní, aby sa pravidelne kúpali, nosili čisté oblečenie a vo všeobecnosti boli podstatou čistoty a kultivovanosti. Prehľad a kodifikácia, časť IV. D. 3. y. i. – vii., poskytuje zhrnutie príslušných ustanovení. Bahá’u’lláh v súvislosti s umývaním chodidiel uvádza, že sa má uprednostniť teplá voda, ale že umývanie v studenej vode je taktiež prípustné (Otázky a odpovede 97).

168

Zakazujeme vám používať kazateľnice. Ak vám niekto chce prednášať verše svojho Pána, nech si sadne na stoličku umiestnenú na stupienku ¶154

Tieto ustanovenia majú svoj pôvod v perzskom Bayáne. Báb zakázal používanie kazateľníc počas kázania a čítania textu. Namiesto toho spresnil, že sa má pre prednášateľa postaviť na pódium stolička, aby všetci Slovo Božie jasne počuli.

‘Abdu’l-Bahá a Shoghi Effendi v komentároch k tomuto zákonu objasnili, že v mashriqu’l-adhkáre (v ktorom sú kázne zakázané a smú sa čítať len slová zo Svätého písma) smie prednášateľ stáť alebo sedieť, a ak je potrebné, aby ho bolo lepšie počuť, smie použiť nízke prenosné pódium, ale kazateľnica nie je povolená. V prípade stretnutí na iných miestach než v mashriqu’l-adhkáre je taktiež prípustné, aby prednášateľ sedel alebo stál a použil pódium. Keď ‘Abdu’l-Bahá v jednej z tabuliek znovu opakuje zákaz používania kazateľníc na akomkoľvek mieste, zdôrazňuje, že keď baháji vystupujú na zhromaždeniach, majú tak činiť s postojom najhlbšej pokory a sebazaprenia.

169

Hazardovanie ¶155

Konkrétne činnosti, ktoré sa pod týmto zákazom rozumejú, neboli v Bahá’u’lláhových spisoch popísané. ‘Abdu’l-Bahá i Shoghi Effendi naznačili, že je na svetovom dome spravodlivosti, aby spresnil detaily tohto zákazu. Svetový dom spravodlivosti v odpovedi na otázky o tom, či tento zákaz hazardných hier zahŕňa i lotérie, stávky na konských dostihoch a futbale, bingu a podobne, uviedol, že ide o otázky, ktoré budú detailne uvážené v budúcnosti. Zatiaľ radám a jednotlivcom poradil, aby sa tieto záležitosti nestávali predmetom sporov a aby boli ponechané na svedomí jednotlivých veriacich.

Svetový dom spravodlivosti rozhodol, že nie je vhodné, aby sa finančné prostriedky pre vieru získavali prostredníctvom lotérií, tombol a hazardných hier.

170

užívanie ópia … všetkých látok, ktoré ľudskej schránke navodzujú malátnosť a ustrnutosť ¶155

Tento zákaz užívania ópia Bahá’u’lláh znovu zdôrazňuje v poslednom odseku Kitáb-i-aqdas. Shoghi Effendi v tejto súvislosti uviedol, že jednou z podmienok „cudného a svätého života“ je „úplne sa zdržiavať … ópia a podobných návykových látok“. Má sa za to, že pod tento zákaz spadajú heroín, hašiš a iné deriváty konope ako napríklad marihuana i halucinogénne látky ako LSD, mezkalín a podobne.

‘Abdu’l-Bahá napísal:

Čo sa týka ópia, je hanebné a prekliate. Nech nás Boh ochráni od trestu, ktorý ukladá tomu, kto ho užíva! Podľa výslovného textu Najsvätejšej knihy je ópium zakázané a jeho užívanie je výslovne odsudzované. Rozum naznačuje, že fajčenie ópia je istým druhom šialenosti, a skúsenosti dokazujú, že užívateľ je úplne odrezaný od ľudského kráľovstva. Kiež Boh ochraňuje všetkých pred vykonaním takého hanebného skutku, akým je tento, skutku, ktorý ničí samotný základ toho, čo činí človeka človekom, a ktorý spôsobuje, že užívateľ je na veky vekov zapudený. Pretože ópium požiera dušu do tej miery, že vedomie užívateľa odumrie, jeho myseľ je vymazaná, jeho vnímanie zničené. Spôsobuje, že živí sa stávajú mŕtvymi. Zaháša prirodzenú žiaru. Nemožno si predstaviť žiadne väčšie poškodenie než to, ktoré spôsobuje ópium. Šťastní sú tí, ktorí nikdy nevyslovia jeho názov – predstavte si teda, aký zúbožený je jeho užívateľ!

Ó vy milujúci Boha! V tomto cykle nadovšetko Mocného Boha sa odsudzuje všetko násilie i sila, donucovanie i nátlak. Avšak je nevyhnutné, aby sa užívaniu ópia zabránilo akýmikoľvek prostriedkami, aby sa ľudský rod vykúpil z tejto najhroznejšej pliagy. Inak beda a rata tomu, kto si nedostojí povinnosti voči svojmu Pánu!

‘Abdu’l-Bahá v jednej z tabuliek ohľadne ópia uvádza: „Všetci, užívateľ, nákupca i predajca, sú ochudobnení o štedrosť a milosť Božiu“.

V ďalšej tabuľke ‘Abdu’l-Bahá napísal:

Čo sa týka hašiša, poukázali ste na to, že niektorí Peržania si navykli na jeho užívanie. Milostivý Bože! Hašiš je najhoršou opojnou látkou a jeho zákaz je výslovne zjavený. Spôsobuje rozklad mysle a úplne ochromuje dušu. Ako by vôbec niekto mohol vyhľadávať tieto plody diabolského stromu a dávať najavo tým, že ich konzumuje, vlastnosti netvora? Ako by vôbec niekto mohol užívať zakázanú drogu a pripraviť sa tak o požehnanie nadovšetko Milosrdného?

Alkohol zožiera myseľ a spôsobuje, že človek koná absurdné činy, ale toto ópium, tento hnusný plod pekelného stromu, a tento strašný hašiš vymazáva myseľ, zmrazuje ducha, spôsobuje skamenenie duše, ničí telo a zanecháva človeka s pocitom straty a márnosti.

Je potrebné poznamenať, že uvedené zapovedanie určitých kategórií narkotík neznamená zákaz ich užitia, ak ich predpíše kvalifikovaný lekár ako súčasť liečby.

171

„záhada veľkého obrátenia v znamení Vladárovom“ ¶157

Shaykh Aḥmad-i-Aḥsá’í ¶1753 – 1831), ktorý bol zakladateľom shaykhovskej školy a prvým z „dvoch žiar, ktoré zvestovali príchod Bábovej viery“, predpovedal, že keď sa Prisľúbený objaví, všetko sa obráti, posledné bude prvým, prvé posledným. Bahá’u’lláh v jednej z tabuliek hovorí o „znaku a náznaku záhady veľkého obrátenia v znamení Vladárovom“. Vraví: „Prostredníctvom tohto obrátenia spôsobil, že povýšení boli ponížení a ponížení povýšení“, a pripomína, že „v dňoch Ježišových Ho odmietli práve tí, ktorí sa vyznačovali vzdelanosťou, učenci a bohoslovci, kým skromní rybári sa poponáhľali, aby sa im dostalo prijatia v kráľovstve“ (Ďalej pozri i vysvetlivku 172.). Ďalšie informácie o Shaykhovi Aḥmad-i-Aḥsá’ím možno nájsť v knihe The Dawn-Breakers [Nositelia úsvitu], v 1. a 10. kapitole.

172

„Šestku“, ktorá povstala vďaka tomuto „Rovnému alifu“ ¶157

Shaykh Aḥmad-i-Aḥsá’í vo svojich spisoch nesmierne zdôrazňoval arabské písmeno „váv“. Nabíl v knihe The Dawn-Breakers [Nositelia úsvitu] uvádza, že toto písmeno „pre Bába symbolizovalo príchod nového cyklu božského zjavenia a potom sa o ňom zmieňoval Bahá’u’lláh v Kitáb-i-aqdas v spojeniach ako napríklad ,záhada veľkého obrátenia‘ a ,znamenie Vladárovo‘“.

Názov písmena „váv“ sa skladá z troch písmen: váv, alif, váv. V zápise abjad majú tieto písmená číselnú hodnotu 6, 1 a 6. Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom jednému z veriacich na Východe poskytuje vysvetlenie tohto verša z Kitáb-i-aqdas. Uvádza, že „Rovný alif“ označuje príchod Bába. Prvé písmeno s hodnotou šesť, ktoré alifu predchádza, symbolizuje skoršie zriadenia a Prejavy, ktoré Bábovi časovo predchádzali. Tretie písmeno, ktoré má taktiež číselnú hodnotu šesť, zastupuje Bahá’u’lláhovo zvrchované zjavenie, ktoré sa prejavilo po alife.

173

Zakazujeme vám, aby ste nosili zbrane, pokiaľ to nie je nevyhnutné ¶159

Bahá’u’lláh potvrdzuje nariadenie obsiahnuté v Bayáne, ktoré učinilo nezákonným nosenie zbraní, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Čo sa týka okolností, za ktorých môže byť nosenie zbrane pre niekoho „nutné“: ‘Abdu’l-Bahá povoľuje veriacim nosiť zbraň v nebezpečnom prostredí pre vlastnú ochranu. Shoghi Effendi v liste napísanom jeho menom taktiež poznamenal, že v prípade núdze, keď niet na blízku zákonnej sily, baháj má právo brániť si život. Je niekoľko ďalších situácií, za ktorých sú zbrane potrebné a možno ich zákonným spôsobom použiť: Napríklad v krajinách, kde ľudia poľujú, aby si zadovážili potravu a ošatenie, a v takých športoch ako lukostreľba, streľba a šerm.

Na spoločenskej úrovni zásada kolektívnej bezpečnosti, ktorú formuloval Bahá’u’lláh (Pozri Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh [Výber z Bahá’u’lláhových spisov], CXVII.) a rozpracoval Shoghi Effendi (Pozri strážcove listy v knihe The World Order of Bahá’u’lláh [Usporiadanie sveta podľa Bahá’u’lláha].) nepredpokladá zrušenie používania sily, ale predpisuje „systém, v ktorom sa sila stane služobníkom spravodlivosti“ a ktorý zabezpečí existenciu medzinárodných mierových síl, ktoré „zaistia organickú jednotu celého svetového spoločenstva“. Bahá’u’lláh v tabuľke Bishárát vyjadril nádej, že „sa vojnové zbrane na celom svete zmenia v nástroje na obnovu a že spory a sváry budú spomedzi ľudí odstránené“.

V inej tabuľke Bahá’u’lláh zdôrazňuje význam priateľstva s nasledovníkmi všetkých náboženstiev. Taktiež vraví, že „zákon o svätej vojne bol z knihy odstránený“.

174

povoľujeme vám odievať sa do hodvábu ¶159

Podľa islamského zvyku bolo mužom nosenie hodvábu vo všeobecnosti zakázané s výnimkou obdobia svätej vojny. Báb tento zákaz, ktorý sa nezakladal na koránskych veršoch, zrušil.

175

… vás Pán oslobodil od obmedzení, ktoré sa prv vzťahovali na oblečenie a na úpravu brady ¶159

Mnohé pravidlá týkajúce sa oblečenia mali svoj pôvod v zákonoch a v tradičných obyčajach svetových náboženstiev. Napríklad šíitske duchovenstvo prijalo príznačnú pokrývku hlavy a rúcha a v istej dobe zakazovalo ľudu, aby prijalo európsky odev. Moslimská obyčaj v túžbe napodobňovať zvyklosti Proroka taktiež zaviedla určité obmedzenia týkajúce sa strihania fúzov a dĺžky brady.

Bahá’u’lláh tieto obmedzenia súvisiace s ošatením a s bradou odstraňuje. Takéto záležitosti ponecháva na „úsudku“ jednotlivca a zároveň na veriacich apeluje, aby neprekračovali hranice slušnosti a boli umiernení vo všetkom, čo sa týka odevu.

176

Ó krajina Káf a Rá! ¶164

Káf a Rá predstavujú prvé dve spoluhlásky Kirmánu, názvu mesta a provincie v Iráne.

177

Vnímame, čo sa z teba potajme a kradmo šíri. ¶164

Tento úsek sa týka intríg skupiny azalovcov, nasledovníkov Mírzu Yaḥyu (Vysvetlivku 190.), viažucich sa na mesto Kirmán. Ku skupine patril Mullá Ja’far, jeho syn Shaykh Aḥmad-i-Rúḥí a Mírzá Áqá Khán-i-Kirmání (obaja boli zaťmi Mírzu Yaḥyu) ako i Mírzá Aḥmad-i-Kirmání. Nielenže sa snažili podkopať vieru, ale sa zaangažovali i do politických intríg, ktoré vyvrcholili atentátom na Náṣiri’d-Dín Sháha.

178

Spomeňte si na shaykha menom Muḥammad-Ḥasan ¶166

Shaykh Muḥammad-Ḥasan, jeden z hlavných predstaviteľov šíitskeho islamu, odmietol Bába. Bol autorom obsiahlych spisov o šíitskom právnom systéme a podľa správ zomrel okolo roku 1850.

Nabíl v knihe The Dawn-Breakers [Nositelia úsvitu] popisuje stretnutie, ktoré sa odohralo v Najafe medzi Mullom Alíy-i-Bastamím, jedným z písmen Žijúceho, a shaykhom Muḥammad-Ḥasanom. Počas tohto stretnutia Mullá ‘Alí oznámil to, že sa Báb prejavil, a vychvaľoval silu Jeho zjavenia. Na shaykhov podnet bol Mullá ‘Alí následne vyhlásený za kacíra a bol vykázaný zo zhromaždenia. Postavili ho pred súd, previezli do Istanbulu a odsúdili na nútené práce.

179

rozsievač pšenice a jačmeňa ¶166

Ide o zmienku o Mullovi Muḥammadovi Ja’farovi Gandum-Pák-Kunovi, prvému človeku v Isfaháne, ktorý prijal Bábovu vieru. Spomína sa v perzskom Bayáne a dostáva sa mu chvály ako tomu, kto „si na seba vzal rúcho učeníka“. Nabíl v knihe The Dawn-Breakers [Nositelia úsvitu] popisuje bezpodmienečné prijatie posolstva zo strany „rozsievača pšenice“ a jeho horlivé obraňovanie nového zjavenia. Pridal sa k spoločnosti ochrancov pevnosti Shaykh Tabarsí a počas obliehania padol.

180

Dávajte si pozor, aby vám slovo „Prorok“ nezatajilo toto Najväčšie oznámenie ¶167

Bahá’u’lláh varuje „chápajúcich“ ľudí, aby nedovolili, aby im vlastné vysvetlenia písiem svätých zabránili v uznaní Prejavu Božieho. Nasledovníci každého náboženstva väčšinou dovolili, aby ich oddanosť voči zakladateľovi spôsobila, že Jeho zjavenie vnímali ako konečné Slovo Božie a odmietali možnosť zjavenia akéhokoľvek ďalšieho Proroka. Tak to bolo v prípade židovstva, kresťanstva a islamu. Bahá’u’lláh odmieta správnosť predstavy o konečnosti, a to tak vo vzťahu k predošlým zriadeniam ako i vo vzťahu k zriadeniu vlastnému. V súvislosti s moslimami v Kitáb-i-íqáne napísal, že „ľud koránsky ... dovolil, aby pojem ,Pečať Prorokov‘ zatemnil jeho chápanie a pripravil ho o milosť všetkých Jeho rozmanitých prejavov štedrosti“. Potvrdzuje, že „tajomstvo tohto námetu bolo … pre všetko ľudstvo bolestnou skúškou“, a narieka nad osudom „tých, ktorí sa týchto slov pridržiavajú a neuverili v Toho, kto je ich pravým Zjaviteľom“. Báb hovorí o tej istej téme, keď varuje: „Nech vás mená neoddelia sťaby závojom od Toho, kto je ich Pánom, rovnako ako meno Prorok, pretože takéto meno je len stvorením Jeho prehovoru.“

181

aby pre vás zmienka o „Zastupiteľstve“ nebola prekážkou pred mocnárstvom Toho, kto je Zástupcom Boha ¶167

Slovom, ktoré je na tomto mieste preložené ako „Zastupiteľstvo“, je v arabskom origináli „viláyat“. Toto slovo má širokú škálu významov, ktorá zahŕňa „zastupiteľstvo“, „strážcovstvo“, „záštitu“ a „nástupníctvo“. Používa sa vo vzťahu k samotnému Bohu, Jeho Prejavu alebo k tým, ktorí sú menovanými nástupcami Prejavu.

Bahá’u’lláh v tomto verši Kitáb-i-aqdas varuje, aby takéto pojmy ľudí nezaslepili pred „mocnárstvom“ nového božieho Prejavu, pravého „Zástupcu Boha“.

182

Spomeňte si na Karíma ¶170

Ḥájí Mírzá Muḥammad Karím Khán-i-Kirmání ¶1810 – circa 1873) bol samozvaným predstaviteľom shaykhovského spoločenstva po smrti Siyyida Kázima, ktorý bol menovaným nástupcom Shaykha Aḥmad-i-Aḥsá’ího (Vysvetlivku 171 , vysvetlivku 172.). Venoval sa šíreniu učenia Shaykha Aḥmada. Názory, ktoré vyjadroval, sa stali predmetom sporov medzi jeho podporovateľmi i odporcami.

Je považovaný za jedného z hlavných učencov a plodných autorov svojej doby. Napísal nespočetné knihy a epištoly z rozličných oborov poznania, ktoré sa v tom čase pestovali. Aktívne oponoval Bábovi i Bahá’u’lláhovi a svoje rozpravy využíval na napádanie Bába a Jeho učenia. Bahá’u’lláh v Kitáb-i-íqáne odsudzuje tón a obsah jeho spisov a kritike podrobuje jedno z jeho diel, ktoré obsahuje negatívne zmienky o Bábovi. Shoghi Effendi ho popisuje ako „nadmerne ambiciózneho a pokryteckého“ a popisuje, ako „na zvláštnu šachovu žiadosť v istej rozprave ostro zaútočil na novú vieru a jej náuku“.

183

ó vy, učení v Bahovi ¶173

Bahá’u’lláh chváli učencov spomedzi Svojich nasledovníkov. V knihe Svojej Zmluvy napísal: „Požehnaní sú vládcovia a učenci spomedzi Bahovho ľudu.“ V súvislosti s týmto výrokom Shoghi Effendi napísal:

V tomto svätom cykle „učencami“ sú na jednej strane ruky veci Božej a na strane druhej učitelia a šíritelia Jeho učenia, ktorí nepatria medzi ruky veci Božej, ale ktorí dosiahli význačné postavenie na poli učenia viery. „Vládcovia“ označujú členov miestneho, národného a medzinárodného domu spravodlivosti. Povinnosti každej z týchto duší budú určené v budúcnosti.

Ruky veci Božej boli jednotlivci, ktorých menoval Bahá’u’lláh a ktorým dal rozličné povinnosti v prvom rade v oblasti ochrany a šírenia Svojej viery. ‘Abdu’l-Bahá sa v knihe Memorials of the Faithful [Spomienky na verných] zmienil o ďalších výnimočných veriacich ako o rukách veci Božej a do Svojej poslednej vôle zahrnul ustanovenie, ktoré strážcu viery nabáda, aby podľa svojho uváženia menoval ruky veci Božej. Shoghi Effendi najprv posmrtne povýšil na ruky veci Božej niekoľko veriacich a počas neskorších rokov svojho života vymenoval celkovo 32 veriacich zo všetkých kontinentov. V období medzi zosnutím Shoghiho Effendiho v roku 1957 a zvolením Svetového domu spravodlivosti v roku 1963 riadili ruky veci Božej záležitosti viery z pozície hlavných lodivodov Bahá’u’lláhovho embryonického svetového spoločenstva (Vysvetlivku 67.). Svetový dom spravodlivosti v novembri 1964 určil, že nemôže uzákoniť možnosť menovať ruky veci Božej. Namiesto toho sa do budúcna úloha rúk Veci vo vzťahu k ochrane a k šíreniu viery z rozhodnutia Svetového domu spravodlivosti z roku 1968 zaistila vytvorením kontinentálnych zborov poradcov a v roku 1973 ustanovením Medzinárodného centra pre učenie viery, ktoré má sídlo vo Svätej zemi.

Svetový dom spravodlivosti menuje poradcov – členov Medzinárodného centra pre učenie viery a kontinentálnych poradcov. Členov pomocného zboru menujú kontinentálni poradcovia. Všetci títo jednotlivci spadajú do kategórie „učencov“, ktorú v citovanom výroku definoval Shoghi Effendi.

184

všetko, čomu v knihe nerozumiete, predložte Tomu, kto vyrástol z tohto mocného Kmeňa ¶174

Bahá’u’lláh udeľuje ‘Abdu’l-Bahovi právo vysvetľovať Jeho sväté Písmo (Ďalej pozri i vysvetlivku 145.).

185

Škole všetko prevyšujúcej jednoty ¶175

V tomto verši a vo veršoch, ktoré po ňom bezprostredne nasledujú, Bahá’u’lláh naráža na jeden z dôvodov, pre ktorý niektorí Bábovi nasledovníci odmietli Jeho tvrdenie o tom, že je Prisľúbeným Bayánu. Ich odmietnutie sa zakladalo na tabuľke, ktorú Báb určil pre „Toho, kto sa prejaví“. Na jej opačnej strane Báb napísal: „Kiež pohľad Toho, koho Boh prejaví, osvieti tento list na základnej škole.“ Táto tabuľka vyšla v knihe Selections from the Writings of the Báb [Výber z Bábových spisov].

Títo Bábovi nasledovníci tvrdili, že keďže je Bahá’u’lláh o dva roky starší od Bába, nebolo možné, aby túto tabuľku prijal „na základnej škole“.

Na tomto mieste Bahá’u’lláh vysvetľuje, že ide o zmienku o udalostiach, ktoré sa stali v duchovných svetoch mimo toto jestvovanie.

186

prijali sme verše Boha … ktoré Nám predložil ¶175

Báb v tabuľke určenej pre „Toho, kto sa prejaví“, charakterizuje Bayán ako Svoj dar Bahá’u’lláhovi. Pozri Selections from the Writings of the Báb [Výber z Bábových spisov].

187

Ó ľud bayánsky! ¶176

Zmienka o Bábových nasledovníkoch.

188

sa písmeno B spojilo a zopälo s písmenom U a Ď ¶177

Shoghi Effendi v listoch napísaných jeho menom vysvetlil význam „písmena B, U a Ď“. Tvoria slovo „buď“, čo, ako vraví, „znamená tvorivú silu Boha, ktorý prostredníctvom Svojho príkazu dal, aby všetko nadobudlo bytie“, a „moc Prejavu Božieho, Jeho nesmiernu duchovnú tvorivú silu“.

Imperatív „buď“ je v arabskom origináli slovo „kun“, ktoré sa skladá z dvoch písmen „káf“ a „nún“. Shoghi Effendi ho do angličtiny preložil ako „be“ [buď]. Toto slovo sa v Koráne používalo ako výzva Boha k stvoreniu.

189

nového spôsobu usporiadania sveta ¶181

V perzskom Bayáne Báb uviedol: „Blažený je ten, kto uprie pohľad na usporiadanie sveta podľa Bahá’u’lláha a vzdá vďaku svojmu Pánu. Veď On sa istotne prejaví. Boh to vskutku neodvolateľne prikázal v Bayáne.“ Shoghi Effendi toto „usporiadanie“ stotožňuje so systémom, ktorý Bahá’u’lláh načrtáva v Kitáb-i-aqdas, kde dosvedčuje jeho prevratný účinok na život ľudstva a zjavuje zákony a zásady, ktoré riadia jeho chod.

Črty „nového spôsobu usporiadania sveta“ sú vykreslené v Bahá’u’lláhových a ‘Abdu’l-Bahových spisoch a v listoch Shoghiho Effendiho a Svetového domu spravodlivosti. Inštitúcie súčasného bahájskeho Správneho poriadku, ktoré tvoria „základ štruktúry“ Bahá’u’lláhovho usporiadania sveta, budú vyspievať a vyvinú sa v bahájske svetové spoločenstvo. Shoghi Effendi v tejto súvislosti potvrdzuje, že Správny poriadok „si nárokuje to, aby bol považovaný nielen za jadro, ale priam za vzor nového Svetového poriadku, ktorý je určený na to, aby, až sa čas naplní, zahrnul celé ľudstvo. To, že túto schopnosť má, bude preukazovať zároveň s tým, ako jeho jednotlivé súčasti, jeho organické inštitúcie, začnú efektívne a životaschopne fungovať.“

Ďalšie informácie o vývoji tohto nového spôsobu usporiadania sveta možno nájsť napríklad v listoch Shoghiho Effendiho vydaných v knihe The World Order of Bahá’u’lláh [Usporiadanie sveta podľa Bahá’u’lláha].

190

Ó zdroj poblúdenia! ¶184

Ide o zmienku o Mírzovi Yaḥyovi, známom ako Subh-i-Azal (Ráno Večnosti), mladšom nevlastnom Bahá’u’lláhovom bratovi, ktorý proti Nemu povstal a oponoval Jeho veci. Báb Mírzu Yaḥyu určil za symbolickú hlavu Svojho spoločenstva do doby, kým nenastane bezprostredný prejav Prisľúbeného. Na podnet Siyyida Muḥammad-i-Isfaháního (Vysvetlivku 192.), Mírzá Yaḥyá zradil Bábovu dôveru, tvrdil, že je Jeho nástupcom, a kul úklady proti Bahá’u’lláhovi, ba dokonca sa Ho snažil dať zavraždiť. Keď mu Bahá’u’lláh v Adrianopoli oficiálne oznámil Svoje poslanie, Mírzá Yaḥyá vo svojej reakcii zašiel dokonca tak ďaleko, že sám tvrdil, že sa mu dostalo nezávislého zjavenia. Jeho tvrdenie nakoniec odmietli všetci s výnimkou niekoľkých, ktorí sa stali známymi ako azalovci (Vysvetlivku 177.). Shoghi Effendi ho opísal ako „úhlavného porušiteľa Bábovej Zmluvy“ (Pozri knihu God Passes By [Boh sa znovu zjavil], X. kapitola.).

191

upamätuj sa na to, ako sme ťa dňom i nocou vychovávali pre službu Veci ¶184

Shoghi Effendi v knihe God Passes By [Boh sa znovu zjavil] spomína skutočnosť, že Bahá’u’lláh mal o trinásť rokov viac ako Mírzá Yaḥyá, a preto mu radil a dohliadal na jeho ranú mladosť a dospelosť.

192

Boh sa zmocnil toho, kto ťa zviedol. ¶184

Ide o zmienku o Siyyidovi Muḥammad-i-Isfaháním, ktorého Shoghi Effendi opísal ako „Antikrista bahájskeho zjavenia“. Išlo o človeka skazenej povahy a veľkých osobných ambícií, ktorý naviedol Mírzu Yaḥyu, aby oponoval Bahá’u’lláhovi, a sám si nárokoval to, že je prorokom (Vysvetlivku 190.). Siyyid Muḥammad bol síce prívržencom Mírzu Yaḥyu, ale bol vyhnaný spolu s Bahá’u’lláhom do ‘Akky. I naďalej neustále spôsoboval rozbroje a chystal úklady proti Bahá’u’lláhovi. Keď Shoghi Effendi v knihe God Passes By [Boh sa znovu zjavil] popisuje okolnosti jeho smrti, uvádza:

Teraz Bahá’u’lláhov život obklopovalo ďalšie nebezpečenstvo. Sám Svojim nasledovníkom pri viacerých príležitostiach slovne i písomne prísne zakázal, aby sa svojim mučiteľom odplatili, a dokonca poslal späť do Bejrútu nezodpovedného arabského veriaceho, ktorý uvažoval o pomste za krivdy, ktoré jeho milovaný Vodca vytrpel. I napriek tomu sedem spoločníkov potajme vyhľadalo a zabilo troch prenasledovateľov, medzi ktorými bol i Siyyid Muḥammad a Áqá Ján.

Zdesenie, ktoré zachvátilo už i tak utláčané spoločenstvo, bolo neopísateľné. Bahá’u’lláhovo rozhorčenie nepoznalo hranice. „Keby sme mali spomenúť,“ vyjadruje Svoje pocity v tabuľke zjavenej krátko po tom, čo bol tento čin spáchaný, „čo Nás postretlo, nebesia by sa rozpukli a hory by sa rozdrobili.“ „Moja poroba,“ napísal pri inej príležitosti, „Mi nemôže uškodiť. Uškodiť mi však môže správanie tých, ktorí Ma milujú, ktorí tvrdia, že ku Mne patria, a predsa páchajú to, čo spôsobuje stonanie Môjho srdca i Môjho pera.“

193

Zvoľte si jeden jazyk … prijmite i spoločné písmo. ¶189

Bahá’u’lláh ukladá prijatie svetového jazyka a písma. Jeho spisy načrtávajú dve etapy tohto procesu. Prvá etapa predstavuje zvolenie jestvujúceho jazyka alebo jazyka vytvoreného, ktorý by sa potom vyučoval na všetkých školách na svete ako pomocný jazyk k reči materinskej. Zvoláva vlády sveta, aby prostredníctvom svojich parlamentov uskutočnili toto významné nariadenie. Druhou etapou by v konečnom dôsledku v ďalekej budúcnosti bolo prijatie jediného jazyka a spoločného písma pre všetkých na zemi.

194

Určili sme dva znaky dospievania ľudského rodu ¶189

Prvým znamením dospievania ľudstva, o ktorom sa v Bahá’u’lláhových spisoch hovorí, je to, že sa objaví náuka, ktorá sa popisuje ako tá „božská filozofia“, ktorá bude zahŕňať objavenie radikálneho prístupu k premene prvkov. Ide o náznak nádhery ohromujúceho rozšírenia poznania v budúcnosti.

Ohľadne „druhého“ znamenia, o ktorom Bahá’u’lláh naznačuje, že bolo zjavené v Kitáb-i-aqdas, Shoghi Effendi vraví, že Bahá’u’lláh „… vo Svojej Najsvätejšej knihe uložil zvolenie jediného jazyka a prijatie spoločného písma, ktoré by používali všetci na zemi. Ako sám v tejto knihe potvrdzuje, ide o nariadenie, ktoré po naplnení bude jedným zo znamení ,dospievania ľudského rodu‘“.

Chápanie tohto procesu dospievania ľudstva a príchodu dospelosti ďalej umožňuje tento Bahá’u’lláhov výrok:

Jedným zo znamení dospelosti sveta je, že nik nebude chcieť prijať ťarchu kraľovania. Nebude nikoho, kto by bol sám ochotný niesť ťarchu kraľovania. Ten deň bude dňom, v ktorý sa medzi ľuďmi prejaví múdrosť.

Shoghi Effendi spájal dospievanie ľudského rodu so zjednotením celého ľudstva, ustanovením svetového spoločenstva národov a nebývalým impulzom pre „intelektuálny, morálny a duchovný život celého ľudského rodu“.

Windows / Mac