Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2003

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Samtidig som Femårsplanen går inn i sitt tredje år, øker fremdriften: det nylig forløpne års merittliste overgikk i høy grad det som ble oppnådd i løpet av de tolv foregående månedene. Kraften i denne fremdriften skyldes like meget den økte innbyrdes sammenheng som er oppnådd mellom planens bestanddeler, som den ansporende virkningen av den urolige stemning som gjennomsyrer planeten.

Omstendighetene som ledsager åpningen av dette nye administrative året, er på en og samme tid kritiske, utfordrende og uvanlige i sin betydningsfullhet. Hele fjoråret hadde et urolig forløp under påvirkning av en serie på hverandre følgende kriser, som kulminerte i krigsutbruddet i Midtøsten. Følgene er ikke mindre betydningsfulle for Det Største Navns samfunns fremgang enn de er for utviklingen av et stadig mer globalt samfunn i en stormfull overgangs kvaler. Denne overgangens tidsplassering, omfang og tendenser har nødvendigvis ikke latt seg forutsi. Hvor i sannhet raskt har ikke det nærværende tidevannsskiftet i verdens tilstand vært! I den konflikten som ble resultatet, og som på en så iøynefallende måte berører de land der Sakens tidligste historie tok form, ser vi en ny påminnelse om Bahá’u’lláhs advarsel om at “verdens likevekt er blitt forstyrret gjennom den dirrende påvirkningen av denne aller største, denne nye verdensordning”. At begivenhetene i denne krisen direkte påvirker et landområde med en så rik bahá’í arv som Irak, er det særlig verdt å merke seg.

Forstyrrelsene forårsaket av denne og andre situasjoner i verden har i ett tilfelle gitt en antydning om at det åpner seg et nytt kapittel i historien for et høyt skattet, men sørgelig undertrykt bahá’ísamfunn i et land der Guds manifestasjon for denne dag oppholdt seg i ti samfulle år. I et annet tilfelle har de kullkastet forberedelsene til det niende internasjonale konvent ved vår tros Verdenssenter. Men hvor skuffende dette enn er, så innbyr det ikke til noen forferdelse. Når Guds større plan griper forstyrrende inn i hans mindre plan, bør det ikke herske noen tvil om at det i tidens fylde og ved forsynets styrelse vil åpnes en vei til en anledning med fremragende muligheter til å fremme hans strålende Saks interesser.

Tilfellene av sorg, frykt og rådvillhet vakt av denne seneste konflikten i utviklingen frem mot den mindre fred har forsterket følelsen av forurettelse og opprørthet over de stadig tilbakevendende krisene som oppskaker planeten. Engstelsen hos folk rundt om på kloden utspilles i denne stund offentlig i harmdirrende demonstrasjoner som er for overveldende til å la seg overse. Sakene de protesterer mot og følelsene de vekker, øker ofte kaoset og forvirringen de håper å bringe til opphør ved slike offentlige aksjoner. For Guds venner finnes det en utvetydig forklaring på hva som foregår; de trenger bare å minnes visjonen og prinsippene frembudt av troen om de skal gi et effektivt tilsvar på de utfordringer som utbredelsen av engstelse og forferdelse byr på. La dem bestrebe seg på å komme til en dypere forståelse av de relevante læresetningene ved å gjennomgå brev fra Shoghi Effendi utgitt i The World Order of Bahá’u’lláh, særlig titlene «The Goal of a New World Order», «America and the Most Great Peace» og «The Unfoldment of World Civilization».

Mens verden fortsetter på sin stormfulle ferd, har Femårsplanen nådd den funksjonskapasitet som makter å sette vårt samfunn i stand til å ta kjempeskritt frem mot dets viktige mål: å fremme prosessen med inntreden i skarer. Detaljene i en så oppmuntrende tingenes tilstand for troen i alle fem verdensdeler er allerede blitt meddelt i vårt brev av 17. januar; vi innbyr dere til å studere det nærmere. Kun et par nøkkeldetaljer trenger å understrekes nå: Inndelingen av land i områder er nå fullført i 179 av dem; det eksisterer rundt 17.000 av disse frøsengene med grobunn for videre vekst. Møter på områdenivå viet ettertanke og betraktning er blitt et kraftig middel til å skape enhet i tanke og handling på tvers av institusjoner og lokaliteter; de har sterkt stimulert institusjoners og enkeltpersoners initiativ i en ånd av gjensidig støtte. Instituttprosessen har enda tydeligere enn før vist sin innflytelse som en skapende kraft for utvidelse og befestelse. Planens kjerneaktiviteter har nådd en skala som langt overgår fjorårets. Som et resultat av dette er et økende antall venner nå aktive i undervisnings- og administrasjonsarbeidet rundt om i verden og legger for dagen den smittende fortrøstningsfulle innstillingen som inspirerer deres innsatsglød. Ungdom og barn er blitt mer systematisk trukket inn i samfunnets programmer, og ikke-bahá’íer har i større antall deltatt i studiesirkler, tilbedelsesmøter og barneklasser. Det er virkelig oppmuntrende å legge merke til at mens disse tre kjerneaktivitetene i mange samfunn hadde vært sporadiske, er de i den korte tiden etter planens begynnelse blitt faste innslag og er mangedoblet. Her har vi altså et øyeblikksbilde av et verdenssamfunn som er fokusert og i bevegelse som aldri før.

I takt med at dette vekstmønsteret ble sterkere rotfestet i planens virksomhet det siste året, skjedde det andre viktige ting på utviklingsfronten. Innenfor området eksterne relasjoner drev underavdelinger av Det Internasjonale Bahá’í-samfunn aktiviteter som var for tallrike og varierte til å skulle beskrives her, men som hadde en samlet virkning som var for imponerende til at de kan forbigås uten en viss omtale. Høydepunktet i slike aktiviteter var budskapet vi stilet til verdens religiøse ledere forrige april. Det har gitt en ny impuls til den fremgangsmåten bahá’ísamfunnet benytter for å gjøre samfunnets mest innflytelsesrike elementer oppmerksomme på anliggender av kritisk betydning for å sikre fred i verden. Gjennom koordineringsinnsatsen ved Det Internasjonale Bahá’í-samfunns Offentlige Informasjonskontor og nasjonale åndelige råds ekspeditte effektivitet ble budskapet i løpet av kort tid spredt til de øverste rangklasser og til andre trinn i religionssamfunn over hele kloden. Hensikten med initiativet er å henlede oppmerksomheten hos alle berørte parter på det påtrengende behovet for at det religiøse lederskap tar opp problemet med religiøs intoleranse, som er i ferd med å bli en stadig alvorligere fare for menneskers velvære. De umiddelbare reaksjonene fra mange mottagere peker i retning av at budskapet tas alvorlig, og at det noen steder til og med tilfører aktiviteter trossamfunn imellom nye perspektiver.

Innen området for sosial og økonomisk utvikling er det oppnådd et tempo som gjør at virkningene av institusjoners og enkeltpersoners innsats setter et stadig dypere preg både på samfunnets interne utvikling og på samfunnets samarbeid med andre. Kontoret for Sosial og Økonomisk Utvikling melder at i løpet av planens annet år ble det opprettet åtte nye bahá’íinspirerte utviklingsorganer med virksomhet innenfor så ulike områder som fremhjelp av kvinner, helse, landbruk, barneoppdragelse og kompetanseheving for ungdom.

I Det Hellige Land ble den engelske oversettelsen av Bahá’u’lláhs arabiske brev kjent som Javáhiru’l-Asrár utgitt med tittelen «Gems of Divine Mysteries». Restaureringen av Bahá’u’lláhs celle i fengslet i ‘Akká ble fullført, og arbeidet med resten av den øvre etasjen i fengselscelleområdet ble påbegynt. Fra og med neste pilegrimssesong, som begynner i oktober 2003, vil antall pilegrimer i hver gruppe økes fra 150 til 200.

Enn videre var bestrebelsene på å fremme utviklingen av institusjoner virksomme ved Verdenssenteret særlig tydelige i den vedvarende utviklingen av huqúqu’lláh-institusjonen, bestyrt på en fremragende måte av dens forvalter, Guds Saks Hånd ‘Alí-Muhammad Varqá. Gjennom sitt kloke initiativ og stadige innsats har doktor Varqá gitt inspirasjon til at vennene overalt er blitt undervist i loven om huqúqu’lláh. I løpet av tiåret etter at loven ble gjort allmenngyldig, er det skapt et nettverk av nasjonale og regionale forvalternevnder som sørger for å koordinere og styre tjenesten som et økende antall stedfortredere og representanter utfører. Kunnskapen om denne store loven er spredt viden om, og venner fra alle verdensdeler reagerer på den med et hengivent sinnelag, som forvalteren håper vil berøre dem som ennå ikke har benyttet seg av de lovede velsignelser som strømmer fra etterlevelsen av denne loven.

I løpet av de nesten to årene siden vi kunngjorde at det var spesielt nødvendig med økonomisk støtte for å holde bygningene og hagene ved Verdenssenteret ved like i tilbørlig stand, er Verdenssenterets fond for formuesgaver blitt opprettet. Bidragene har ennå ikke nådd et nivå som tilsvarer det årlige behov. Imidlertid har vi kjent oss nødsaget til å avsette fem millioner dollar av mottatte bidrag som et øremerket fond for å bygge opp en hovedstol som vil tilveiebringe en kilde til investeringsinntekt viet det opprinnelige formål. Dette har vi gjort ved å belaste det internasjonale bahá’í-fondet for å bidra til å dekke de nødvendige utgiftene og har samtidig innstilt aktiviteter på andre områder som det ville vært normalt å videreføre.

Vi fryder oss over å melde at som svar på appellen fra Nasjonalt Åndelig Råd i Chile er det fra arkitekter og designere rundt om i verden mottatt 185 forslag til utformingen av Sør-Amerikas modertempel, som skal oppføres i Santiago. Et endelig valg vil bli kunngjort når tiden er inne til det.

Kjære venner: I glede over solide bevis på fremgangen som gjøres vidt og bredt, setter vi vår lit til de vedvarende bekreftelser fra vår høyeste Herre over de hengivne anstrengelser dere gjør innenfor rammen av Femårsplanen – en plan som er utformet for å passe til disse tiders behov. Måtte deres utholdenhet i gjennomføringen av den utløse de oppsamlede krefter som, ved Abháskjønnhetens nåde og gunst, med kraftige støt kan fremme prosessen med inntreden i skarer i hvert et land.

 

Windows / Mac